Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [..."

Transkript

1 Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved brev af 21. juni 2007 videresendt Deres klage af 14. marts 2007 til Energiklagenævnet. De klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007, hvorved Aalborg Kommune meddelte afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen beliggende [...] Fra afgørelsen af 19. februar 2007 citeres: Ved brev af 18. december 2006 har I søgt om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme for jeres ejendom [...]. Baggrund I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse søgte I ved brev af 12. februar 2000 om fritagelse for tilslutningspligt på ovennævnte ejendom. Ansøgningen var begrundet med, at I ønskede at opføre et højisoleret hus på ejendommen. Der er i varmeforsyningsloven åbnet mulighed for, at der kan gives dispensation til huse med et særligt lavt energiforbrug (lavenergihuse). Definitionen på et lavenergihus er i henhold til Vejledningen til Energistyrelsens bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg af 22. marts 1991 følgende: "Ved et lavenergihus forstås et hus, der har et energiforbrug til opvarmning, ventilation og forsyning med varmt brugsvand, der er mindre end halvdelen af det maksimale energibehov pr. m 2 ifølge Bygningsreglementets bestemmelser". Da det hus, I ønskede at opføre, ikke opfyldte Energistyrelsens krav til lavenergihuse, godkendte Forsyningsudvalget den 21. marts 2000 projekt vedrørende tilslutningspligt for nybyggeri på ovennævnte ejendom. Forsyningsudvalget besluttede samtidig at pålægge tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning fra Vaarst-

2 Fjellerad Kraftvarmeværk på ejendommen. Forsyningsvirksomhederne orienterede om Forsyningsudvalgets beslutning ved brev af 29. marts I forbindelse med projekt for forblivelsespligt for allerede tilsluttede ejendomme i Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværks forsyningsområde søgte I ved brev af 24. april 2002 igen om fritagelse for tilslutningspligten. Ansøgningen var begrundet med, at huset efter jeres mening opfyldte kravet til lavenergihuse. Aalborg Byråd besluttede i forbindelse med behandling af projektet for forblivelsespligt ikke at give jer fritagelse for tilslutningspligten, da der ikke var fremkommet nye forudsætninger i forhold til Forsyningsudvalgets behandling af sagen i 2000, og da det er forholdene på opførelsestidspunktet, der er afgørende for, om huset er et lavenergihus. Side 2 af 14 Ny ansøgning Den nye ansøgning om dispensation begrundes med, at der med det eksisterende varmeanlæg ikke er mulighed for at opnå en tilfredsstillende afkøling af fjernvarmevandet. Herudover oplyser I, at huset, der i 2000 var på 91 m2, er blevet udvidet til 154 m2, og at beregningen af energiforbruget derfor sandsynligvis er blevet ændret siden I henhold til Bekendtgørelse nr. 966 af 21. september 2006 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg har kommunen i særlige tilfælde mulighed for at give dispensation fra tilslutningspligt. Det kræver dog, at der er sket væsentlige ændringer i forudsætningerne i forhold til, da tilslutningspligten blev pålagt. I forhold til jeres ejendom, blev tilslutningspligten meddelt inden opførelse af huset, hvilket betyder, at det nuværende opvarmningsanlæg er installeret efter pålæg af tilslutningspligten. Afkølingsforholdene er således ikke ændrede siden husets opførelse. Forsyningen med fjernvarme er siden husets opførelse sket fra Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. Beregninger viste i 2000, at jeres hus ikke opfyldte Energistyrelsens krav til et lavenergihus. Forsyningsvirksomhederne vurderer ikke, at udvidelsen af huset har ændret på dette forhold. Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at det ikke er det aktuelle varmeforbrug for huset, der er afgørende for, om det kan betrag-

3 tes som et lavenergihus i henhold til lovgivningen, men derimod en teoretisk varmetabsberegning for huset. Med baggrund i ovenstående vurderer Forsyningsvirksomhederne ikke, at der er tale om væsentligt ændrede forudsætninger i forhold til, da tilslutningspligten blev pålagt. Forsyningsvirksomhederne mener derfor ikke, at der er baggrund for at give en dispensation, og Forsyningsudvalget beslutning om pålæg af tilslutningspligt for ejendommen [...] fastholdes således. Forsyningsvirksomhederne skal dog for god ordens skyld gøre opmærksom på, at tilslutningspligten ikke indebærer, at I har pligt til at aftage fjernvarme fra Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. I kan således frit etablere et vandbaseret varmepumpeanlæg. I er dog forpligtet til at betale faste afgifter, som forsyningsselskabet har anmeldt til Energitilsynet. Side 3 af 14 Klagemulighed m.v. I kan inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev påklage kommunens beslutning om ikke at give dispensation fra tilslutningspligten på ejendommen [...]. En eventuel klage skal sendes til Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, der videresender sagen til Energiklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse. Fra klagen af 14. marts 2007 citeres: Hermed en klage vedrørende Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhedernes afgørelse i forbindelse med vores ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme. Pkt. 1. Vi mener, at Forsyningsvirksomhederne ikke har taget hensyn til, at vi bor i et træhus, hvilket medfører, at luften nødvendigvis skal udskiftes mange gange i løbet af et døgn. Den udskiftede luft bliver anvendt til opvarmning og til varmt brugsvand ved hjælp af et vandbaseret varmepumpeanlæg. Pkt. 2. Vi mener, at Forsyningsvirksomhederne ikke har taget hensyn til det minimale forbrug, vi har af fjernvarmen samt den manglende afkøling. Det er ikke til fordel for nogen af parterne.

4 Pkt. 3. Vi mener, at Forsyningsvirksomhederne ikke har taget hensyn til, at vores varmesystem er miljøvenligt og co2 -neutral, hvilket i høj grad er i tidens ånd. Pkt. 4. Vi vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at Forsyningsvirksomhederne har anerkendt, at et hus magen til vores og fra samme firma, bygget på samme tidspunkt og i vores landsby, ikke blev tvunget til tilslutning af fjernvarme. Vi håber, at Energiklagenævnet vil omstøde Aalborg Kommunes afgørelse. Ved brev af 21. juni 2007 fremsendte Aalborg Kommune Deres klage til Energiklagenævnet sammen med sagens akter og følgende bemærkninger: Side 4 af 14 Forsyningsvirksomhederne har følgende bemærkninger til klagen: Generelt I forbindelse med en nyudstykning på ejendommen [...] sendte Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. ved brev af 24. januar 2000 et projektforslag efter varmeforsyningsloven for tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning på ejendommen til Forsyningsvirksomhederne. Projektforslaget blev sendt til Forsyningsvirksomhederne, inden der blev søgt om byggetilladelse på ejendommen. Forsyningsvirksomhederne sendte ved brev af 25. januar 2000 projektet i høring hos ejerne af ejendommen, [...], der efterfølgende ved brev af 12. februar 2002 søgte om fritagelse for den påtænkte tilslutningspligt. Ansøgningen var begrundet med, at ejerne påtænkte at opføre et højisoleret hus med et varmeanlæg, der kun krævede meget lidt udefrakommende energi. Ansøgningen om fritagelse for tilslutningspligt blev ved brev af 21. februar 2000 sendt i høring hos Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a., der efterfølgende ved brev af 26. februar 2000 meddelte, at man ønskede at fastholde, at ejendommen skulle tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Kraftvarmeværket begrundede sit svar med, at en ny tilslutning ville forbedre værkets økonomi, samt at det ville være mest økonomisk, at den energi, der skulle tilføres, var fra kollektiv varmeforsyning.

5 Der var i den daværende varmeforsyningslov åbnet mulighed for, at der kunne gives dispensation til huse med et særligt lavt energiforbrug (lavenergihuse). Definitionen på et lavenergihus var i henhold til vejledningen til Energistyrelsens bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg af 22. marts 1991 følgende: "Ved et lavenergihus forstås et hus, der har et energiforbrug til opvarmning, ventilation, og forsynings med varmt brugsvand, der er mindre end halvdelen af det maksimale energibehov pr. m2 ifølge Bygningsreglementets bestemmelser". Samtidig anbefales det i vejledningen, at kommunen er tilbageholdende med at give dispensation for tilslutningspligt i områder, hvor den kollektive forsyning ikke er fuldt udbygget, da det kan danne præcedens for fremtidige sager og dermed skade den fremtidige udbygning af den kollektive forsyning. Side 5 af 14 Aalborg Byråd, Forsyningsudvalget godkendte efterfølgende den 21. marts 2000, punkt 4 at pålægge nybyggeri på ejendommen [...] tilslutningspligt til fjernvarme fra Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. Godkendelsen var dels begrundet med, at det hus, der ønskedes opført på ejendommen, ikke opfyldte Energistyrelsens betingelser for dispensation for tilslutningspligten og dels, at det ville forbedre kraftvarmeværkets økonomi, hvis nybyggeri på ejendommen blev tilsluttet kollektiv fjernvarmeforsyning. Forsyningsvirksomhederne orienterede ejerne af [...] om Forsyningsudvalgets beslutning ved brev af 29. marts Ejerne oplyste ved brev af 4. april 2000, at man accepterede Forsyningsudvalgets afgørelse og således ikke ønskede at påklage afgørelsen. Forsyningsvirksomhederne orienterede med baggrund heri henholdsvis ejerne og Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. om projektets endelige godkendelse ved breve af 11. april Deklaration om tilslutningspligt for nybyggeri på ejendommen [...] er efterfølgende blevet tinglyst på ejendommen den 7. maj Ved brev af 3. april 2002 sendte Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. ansøgning om godkendelse af projekt for tilslutningspligt for allerede tilsluttede ejendomme i kraftvarmeværkets forsyningsområde (forblivelsespligt). Projektet blev efterfølgende i april 2002 sendt i høring hos de berørte grundejere, herunder ejerne af [...].

6 Ejerne af [...] søgte ved brev af 24. april 2002 igen om fritagelse for tilslutningspligten. Ansøgningen var begrundet med, at huset, efter ejernes mening, opfyldt kravet til lavenergihuse. Aalborg Byråd besluttede i forbindelse med behandling af projektet for forblivelsespligt ikke at give en fritagelse til [...], da der ikke var fremkommet nye forudsætninger i forhold til Forsyningsudvalgets behandling af sagen i 2000, og da det er forholdene på opførelsestidspunktet, der er afgørende for, om huset er et lavenergihus, da der tages udgangspunkt i en varmetabsberegning for huset. Forsyningsvirksomhederne modtog efterfølgende den 18. december 2006 en ny ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten fra ejerne af [...]. Ansøgningen begrundes med, at det eksisterende opvarmningsanlæg ikke kan afkøle fjernvarmevandet godt nok. Side 6 af 14 Kommunen har i henhold til bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varm eforsyningsanlæg af 21. september 2006 i særlige tilfælde mulighed for at give dispensation fra tilslutningspligt. Det kræver dog, at der er sket væsentlige ændringer i forudsætningerne i forhold til, da tilslutningspligten blev pålagt. I den aktuelle sag blev tilslutningspligten meddelt inden opførelse af huset, hvilket betyder, at det nuværende opvarmningsanlæg er installeret efter pålæg af tilslutningspligten. Afkølingsforholdene er således ikke ændret siden husets opførelse. Med baggrund heri vurderede Forsyningsvirksomhederne ikke, at der var tale om væsentligt ændrede forudsætninger i forhold til, da tilslutningspligten blev pålagt, hvorfor Forsyningsvirksomhederne ved brev af 19. februar 2007 meddelte ejerne, at der ikke var baggrund for at give en dispensation fra tilslutningspligten. Ejerne af [...] har efterfølgende ved brev af 14. marts 2007 sendt den aktuelle klage over Forsyningsvirksomhedernes afgørelse. Ad punkterne 1 og 2 Ejerne af ejendommen mener ikke, at Forsyningsvirksomhederne har taget hensyn til, at de bor i et træhus, hvor den udskiftede ventilationsluft anvendes til opvarmning og til varmt brugsvand ved hjælp af et vandbaseret varmepumpeanlæg. Herudover mener ejerne ikke, at Forsyningsvirksomhederne har taget hensyn til det minimale fjernvarmeforbrug samt manglende afkøling af fjernvarmevandet.

7 Som tidligere nævnt opfyldte huset på tidspunktet for ansøgning af byggetilladelse ikke de daværende krav til et lavenergihus. I forbindelse med forskellige ansøgninger om dispensation fra tilslutningspligt har Forsyningsvirksomhederne i flere tilfælde talt med producenten af det aktuelle træhus. Producenten har oplyst, at der ikke skulle være problemer med at tilslutte husets opvarmningsanlæg til fjernvarme. Forsyningen med fjernvarme er siden husets opførelse sket med fjernvarme fra Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a., og afkølingsforholdene har som nævnt ikke ændret sig siden husets opførelse. Til gengæld har takststrukturen hos Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. ændret sig, idet forbrugerne tidligere alene afregnede det variable varmeforbrug efter forbrugt mængde energi (kwh). I 2005 indførte kraftvarmeværket imidlertid en ny takst, der betyder, at forbrugerne skal afregne det variable varmeforbrug efter både forbrugt energimængde (kwh) og forbrugt vandmængde (m 3 ), hvilket betyder, at forbrugere med en lav afkøling får en højere varmeregning. Side 7 af 14 Ad punkt 3 Ejerne mener ikke, at Forsyningsvirksomhederne har taget hensyn til, at deres varmesystem er miljøvenligt og C02-neutralt. I henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser kan bygninger, der er indrettet med vedvarende energi, herunder varmepumpeanlæg, blive fritaget for tilslutningspligt. Det gælder dog kun, hvis anlægget er installeret inden pålæg om tilslutningspligt, hvilket ikke er tilfældet i den aktuelle sag. Som udgangspunkt mener Forsyningsvirksomhederne ikke, at et varmepumpeanlæg forsynet med elpatron kan betegnes som C02- neutralt. I det eksisterende opvarmningsanlæg på ejendommen er elpatronen udskiftet med et fjernvarmemodul. Anlægget anvender således fjernvarme produceret på det lokale kraftvarmeværk, hvilket Forsyningsvirksomhederne betragter som miljøvenligt. Hertil kommer, at varme og el fra kraftvarmeanlægget i Vaarst-Fjellerad produceres næsten udelukkende på biogas, der betragtes som et C02-neutralt brændsel.

8 Samtidig mener Forsyningsvirksomhederne også, at det i forhold til miljøet gælder om at sikre en så høj tilslutning som muligt i kollektive varmeforsyningsområder. Ad punkt 4 Ejeren gør opmærksom på, at Forsyningsvirksomhederne har anerkendt, at et hus magen til klagernes og fra samme firma, bygget på samme tidspunkt og i samme by ikke blev tvunget til fjernvarme. I forbindelse med en byggesag på ejendommen Trælbjergvej 9 i Fjellerad i sommeren/efteråret 1999 anmodede Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. om, at der i forbindelse med byggetilladelsen skulle stilles krav om, at ejendommen skulle tilsluttes kollektiv forsyning med henvisning til en vedtagelse i Aalborg Byråd i 1993 om, at alt nybyggeri i kollektive varmeforsyningsområder skulle tilsluttes kollektiv forsyning. Side 8 af 14 Pålæg af tilslutningspligt kræver dog, at forsyningsselskabet har sendt et projektforslag herfor til varmeplanmyndigheden. Projektet for tilslutning skal udarbejdes, inden ejeren indsender en ansøgning om fritagelse for fjernvarme, og/eller inden der søges om byggetilladelse, da der ellers i henhold til Energistyrelsen ville være tale om magtfordrejning. Da der i den aktuelle sag ikke var udarbejdet et projekt inden ansøgning om byggetilladelse, kunne ejendommen [...] i Fjellerad ikke kræves tilsluttet fjernvarme. Sagen gav imidlertid anledning til, at Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. blev opmærksom på procedurerne i forbindelse med pålæg af tilslutningspligt, hvorfor kraftvarmeværket i den aktuelle sag med [...] sendte projektforslag, inden der blev søgt om byggetilladelse. Herudover godkendte Forsyningsudvalget den 20. juni 2000 et projektforslag Fra Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. for pålæg af tilslutningspligt til en række ubebyggede grunde i Vaarst og Fjellerad. Afrunding Som nævnt ovenfor mener Forsyningsvirksomhederne ikke, at der er kommet afgørende nye forudsætninger i sagen, der gør, at ejendommen [...] skal fritages for tilslutningspligt til fjernvarme.

9 Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. har som nævnt i 2005 indført en takst for forbrugt vandmængde, hvilket betyder, at forbrugere med en lav afkøling får en højere varmeregning. Forsyningsvirksomhederne vurderer dog ikke, at taksten medfører en væsentlig stigning i varmeregningen for den aktuelle ejendom [...]. Ved brev af 9. juli 2007 fremkom De med følgende bemærkninger til sagen: Der er i varmeforsyningsloven åbnet mulighed for, at der kan gives dispensation til huse med et særligt lavt forbrug af energi, der kommer udefra (lavenergihuse). Definitionen på et lavenergihus findes i vejledningen fra Energistyrelsens bekendtgørelse - altså en vejledning og ikke et krav, som Aalborg kommune hævder. Side 9 af 14 Det nuværende opvarmningsanlæg har hele tiden været installeret i huset, også under ansøgningen om byggetilladelsen, det er således ikke installeret efter pålæg om tilslutningspligt. Vores byggetilladelse er dateret den l0.apri Vi anvender normalt ikke fjernvarme i maj,juni,juli,august og sep tember og vedlægger den sidst nye opgørelse af afkøling og varmeforbrug. Ved brev af 8. august 2007 fremkom Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. med følgende bemærkninger til klagen: Der er i kraftvarmeværkets opland forblivelsespligt/ tilslutningspligt jf. varmeforsyningslovens retningslinier herfor. Dette er sket af hensyn til varmeværkets samlede økonomi. Det er bestyrelsens opfattelse, at forbrugeren på [...] ikke er værre stillet end den samlede forbrugerbestand under kraftvarmeværket. Varmeprisen hos barmarksværker som Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. er høj pga. den førte energipolitik. Dersom varmeprisen kunne afspejle værkets bestræbelse på at levere CO2- neutralt varme/energi (mere end 90 % biogasdrift), ville varmeprisen efter vores opfattelse ikke være et problem hos forbrugeren.

10 Vedr. indførelsen af en m3 afgift (3 kr/m3) er formålet naturligvis at sikre en bedre afkøling af fjernvarmevandet til gavn for alle parter. Det har vist sig, at der er et ikke uvæsentligt reduktionspotentiale, når de enkelte husstande på denne måde gøres opmærksom på vigtigheden af at optimere de interne installationer. Inspirationen til m3 afgiften er for øvrigt hentet i Aalborg kommune, hvor hele afregningen sker i form af en m3 afgift. Konkluderende mener bestyrelsen, at Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. på baggrund af den betydelige investering, der er knyttet til kraftvarmeværkets etablering, er nødsaget til at fastholde forblivelsespligten/tilslutningspligten. Samme krav stilles i øvrigt af Aalborg kommune som garantistiller for værkets lån i Kommunekredit. Side 10 af 14 Ved brev af 13. august 2007 fremkom De med følgende afsluttende bemærkninger: Afsluttende bemærkninger til Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. skrivelse dateret den 8. august Som tilflytter og beboer af et nyt træhus, der er indrettet med varmepumpe og genanvendelses af varmluft, mener vi, at vi er anderledes stillet end den samlede forbrugerbestand under kraftvarmeværket. Vi mener ligeledes, at vores interne installation er optimeret, og at vi således ikke kan sikre en bedre afkøling (j.v.f. besøg af ekspert fra varmeværket). Konkluderende mener vi, at en dispensation fra tilslutningspligten er en mulighed, som vi håber Energiklagenævnet vil give os medhold i. Ved brev af 24. august 2007 fremkom Vaarst-Fjellerad med følgende afsluttende bemærkninger til sagen: Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at forbrugeren på [...] ikke er værre stillet end mange andre blandt forbrugere under kraftvarmeværket. Også andre har problemer med at afkøle fjernvarmevand pga. en-strengsanlæg. Og den høje varmepris er vi ikke herre over.

11 Konkluderende mener bestyrelsen, at Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. på baggrund af den betydelige investering, der er knyttet til kraftvarmeværkets etablering, er nødsaget til at fastholde forblivelsespligten/tilslutningspligten. Samme krav stilles i øvrigt af Aalborg kommune som garantistiller for værkets lån i kommunekredit. Det fremgår i øvrigt af sagens akter, at Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. ved brev af 24. januar 2000 ansøgte Aalborg Kommune om godkendelse af Projekt for tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning for nyudstykning på ejendommen Fjellera by, Gunderup, del af matr. nr. at Aalborg Kommune ved brev af 25. januar 2000 sendte Vaarst- Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. s projekt om tilslutningspligt for ejendommen [...] i høring hos Dem. at De ved brev af 12. februar 2000 ansøgte Aalborg Kommune om fritagelse fra den påtænkte tilslutningspligt, idet De havde bestilt et Älvsbyhus, som var højisoleret og med et varmeanlæg som kun krævede meget lidt udefrakommende energi. at Aalborg Kommune ved brev af 21. februar 2000 sendte Deres ansøgning om fritagelse for tilslutningspligt i høring hos Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. at Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. ved brev af 26. februar 2000 fastholdt tilslutningspligten. at Alborg Byråd den 21. marts 2000 godkendte Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. s projekt om tilslutningspligt for ejendommen [...]. at Aalborg Kommune ved afgørelse af 29. marts 2000 meddelte Dem afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutningspligt for ejendommen [...] og oplyste Dem samtidig om at der var vedtaget tilslutningspligt for ny bebyggelse på [...]. at De ved brev af 4. april 2000 meddelte Aalborg Kommune, at De ikke ønskede at påklage afgørelsen. at Aalborg Kommune ved brev af 11. april 2000 meddelte Dem, at sagen blev betragtet som endelig godkendt, og at Aalborg Kommune havde fremsendt en kopi af Deres brev til Teknisk Forvaltning til brug i forbindelse med behandling af byggetilladelse på ejendommen. at Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. ved brev af 3. april 2002 ansøgte Aalborg Kommune om godkendelse af projekt for tilslutningspligt for allerede tilsluttede ejendomme i Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværks forsyningsområde anmodning om, at Aalborg Kommune skulle pålægge ejendomme, der allerede forsynedes fra Vaarst- Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a., at forblive tilsluttet værket. Side 11 af 14

12 at at at at at at at Aalborg Kommune ved brev af 19. april 2002 sendte projektforslaget om forblivelsespligt i høring hos alle ejere af ejendomme som var tilsluttet Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. De ved brev af 24. april 2002 ansøgte Aalborg Kommune om fritagelse for forblivelsespligten. Aalborg Kommune ved brev af 22. maj 2002 kvitterede for Deres ansøgning om fritagelse for forblivelsespligten. Aalborg Byråd den 12. august 2002 godkendte Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. s projektforslag om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. Aalborg Kommune ved afgørelse af 2. oktober 2002 meddelte Dem afslag på ansøgning om fritagelse for forblivelsespligt for ejendommen [...]. De ved brev af 18. december 2006 ansøgte Forsyningsvirksomhederne (Aalborg Kommune) om dispensation fra tilslutningspligten til Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. Forsyningssyningsvirksomhederne (Aalborg Kommune) meddelte Dem ved afgørelse af 19. februar 2007 afslag på ansøgning om dispensation for tilslutningspligten for ejendommen [...] Side 12 af 14 De ansøgte ved brev af 12. februar 2000 Aalborg Kommune om fritagelse fra den påtænkte tilslutningspligt til Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a., vedrørende ejendommen [...]. Årsagen var, at De ønskede at opføre et lavenergihus. Den 29. marts 2000 traf Aalborg Kommune afgørelse om afslag på ansøgningen om fritagelse fra tilslutningspligten, idet det hus De ønskede at opføre, ikke opfyldte kravene til et lavenergihus. Ved brev af 24. april 2002 søgte De om fritagelse fra tilslutningspligten, idet De fortsat mente at Deres hus opfyldte kravene til et lavenergihus. Aalborg Kommune traf den 2. oktober 2002 afgørelse i sagen, hvorved De fik afslag på fritagelse fra tilslutningspligten med baggrund i, at Aalborg Kommune ikke mente at Deres hus opfyldte kravene til et lavenergihus. Ved brev af 19. februar 2007 ansøgte De om dispensation fra tilslutningspligten, idet De ikke mente at der var taget hensyn til, at De bor i et træhus hvor luften skal udskiftes mange gange, ligesom De havde problemer med at afkøle fjernvarmevandet. De gjorde endvidere opmærksom på, at boligarealet var blevet udvidet fra de oprindelige 91 m 2 til 154 m 2, og det efter Deres mening ændrede på beregningen af energiforbruget. Forsyningsvirksomhederne (Aalborg Kommune) vurderede, at der ikke i forhold til da tilslutningspligten blev

13 pålagt, var sket væsentlige ændringer i forholdene, som kunne føre til, at der blev givet dispensation fra tilslutningspligten. En forvaltningsmyndighed kan i visse tilfælde genoptage en allerede afgjort sag til fornyet overvejelse. Reglerne herom følger af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, der er beskrevet i den forvaltningsretlige litteratur. Nævnet kan f.eks. henvise til Forvaltningsret af Hans Gammeltoft-Hansen med flere, 2. udgave 2002, side 915 citeres: II. Remonstration A. Indledning Ved remonstration forstås det forhold at en borger typisk en adressat for en forvaltningsafgørelse eller en anden part i en forvaltningssag henvender sig til en forvaltningsmyndighed der har behandlet og afsluttet en sag, og anmoder myndigheden om at genoptage sagen med henblik på at der træffes en af den pågældende borger ønsket afgørelse i sagen. Side 13 af 14 Fra side 921 citeres: B. Retskrav på genoptagelse? [...] Uden for de lovbestemte remonstrationsordninger har borgeren ikke i alle tilfælde krav på en ny realitetsbehandling af sagen. Det må i almindelighed antages at borgeren i forbindelse med ulovbestemt remonstration har retskrav på genoptagelse og ny realitetsbehandling af sagen i tilfælde hvor der i forbindelse med genoptagelsesanmodningen fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen at der er en vis sandsynlighed for sagen ville have fået et andet udfald hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med myndighedens oprindelige stillingtagen til sagen. Energiklagenævnet forstår Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 som et afslag på genoptagelse af sagen om dispensation fra tilslutningspligten, idet Aalborg kommune henviser til, at der ikke er sket væsentlige ændringer i de faktiske forhold siden tilslutningspligten blev pålagt, der kan føre til, at der gives dispensation med henvisning til, at der er tale om et lavener-

14 gihus som defineret i afsnit 5.3 i Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 (vedlagt som bilag). På baggrund af det fremsendte materiale i sagen finder Energiklagenævnet ikke, at der er fremkommet oplysninger om væsentlige ændringer i Deres forhold, der kan føre til en genoptagelse af den af Aalborg Kommune afgjorte sag om afslag på dispensation fra tilslutningspligten. Energiklagenævnet stadfæster herefter Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnets formand efter punkt 1, litra c i formandsbemyndigelsen af 24. juni 2004 efter varmeforsyningsloven (bemyndigelsen kan findes på Energiklagenævnets hjemmeside Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Side 14 af 14 Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter lov om varmeforsyning eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. 26, stk. 4, i lov om varmeforsyning. Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside. Med venlig hilsen Poul K. Egan Nævnsformand

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: advokat Per Bøgh Jensen, j. nr. 09449 Aalborg Kommune, j. nr. 2014-3130/2014-35921 Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til lo@advokatpbj.dk og mail@advokatpbj.dk og ikke også pr. brev Frederiksborggade

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen. Direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Stubbekøbing Fjernvarmeselskab AmbA af 8. oktober 2004 over Stubbekøbing Kommunes afgørelse af 8. september 2004 forlængelse af tilslutningsfristen

Læs mere

afslag på anmodning om forlængelse af fritagelse for forbud mod elopvarmning for kantinebygning

afslag på anmodning om forlængelse af fritagelse for forbud mod elopvarmning for kantinebygning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM Berner A/S Aalborg Kommune,

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23

Afgørelse klage over pålæg af tilslutningspligt Holger Danskes Vej 23 Til: [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Horsens Kommune [XXX] Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn. [XXX] Anonymiseret Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba

[...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Hanstholm Kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt for ejendommen [...] til Ræhr Fjernvarme Amba Næstformand, professor,

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006

Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Varmetransmissionsselskabet I/S c/o Struer Forsyning Jyllandsgade 1 Postboks 96 7600 Struer Holstebro-Struer Klage over Energitilsynets udmelding af prislofter af 28. september 2006 Energiklagenævnet har

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen sendes endvidere også pr. brevpost til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

[...] over Furesø Kommune af 10. juli 2008 afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Farum Fjernvarme a.m.b.a.

[...] over Furesø Kommune af 10. juli 2008 afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Farum Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk [...] over Furesø Kommune af 10. juli 2008

Læs mere

Deres klage vedrørende tilslutningspligt til Præstø Fjernvarme a.m.b.a.

Deres klage vedrørende tilslutningspligt til Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Deres klage vedrørende tilslutningspligt til Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Folketingets Ombudsmand har ved brev af 28. september 2005 til Energiklagenævnet videresendt

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø

Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007. etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø (Varmeforsyning) Præstø Fjernvarme A.m.b.a. over Vordingborg Kommune af 27. november 2007 etablering af en naturgasfyret spids- og reservelastcentral i Præstø Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning fra

Læs mere

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning

Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning #cpr# xxxx xxxx xx xxx x. januar 2012 Påbud om tilslutningspligt til fjernvarme samt afslag på ansøgning Silkeborg Kommune har besluttet at din ejendom skal tilsluttes kollektiv

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedr. Lukning af Uggelhuse Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Aarhus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 10-11818 - 43 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C Dato: 30. januar 2013 Sag: 12/15569 Sagsbehandler: HRJ Afd.: Varme Jeres j.nr. 056121, dispensation vedrørende varmeforsyningslovens kapitel 4 I

Læs mere

Vejledning om kollektiv varmeforsyning og vedvarende energi FRITAGELSE FOR TILSLUTNING

Vejledning om kollektiv varmeforsyning og vedvarende energi FRITAGELSE FOR TILSLUTNING Vejledning om kollektiv varmeforsyning og vedvarende energi FRITAGELSE FOR TILSLUTNING VEJ nr 5015 af 31/05/1983 (Gældende) LBK Nr. 692 af 25/08/1999 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 26. maj 2014. Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren.

Energistyrelsen har ved brev af 30. oktober 2002 fremsendt en redegørelse til sagen. Redegørelsen har været forelagt klageren. (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 18. januar 2002 Afregning af elektricitet fra vindmølle Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard Professor, dr.jur.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form HNG I/S over Helsingør Kommune af 27. juni 2003 Godkendelse af projektforslag for [...] Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba.

Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk Amba. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere FAF, Foreningen Af Fjernvarmeforbrugere LNTV, Landsforeningen Naboer Til Vindmøller Forbrugernes stemme i energidebatten! Indsigelse mod projektforslag om tilslutningspligt

Læs mere

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg HØRINGSUDKAST Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg 1 I medfør af 5, 15, 26 a, stk. 1, nr. 1 og 2, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 11. marts 2013 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA E.ON Produktion Danmark A/S OVER

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0026 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: KIH A/S Nyborgvej 22 5550 Langeskov CVR 2425 7894 Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning Klosterbakken 12 5100 Odense C CVR-nr. 7674 0259 Nyropsgade

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 6. september 2000 fra om gebyr for måleraflæsning af forbrug af ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0017 /JDA A F G Ø

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby

tilslutningspligt til fjernvarme i Funder, Lysbro og Funder Kirkeby Silkeborg Kommune Søvej 1-3 8600 Silkeborg Att.: Borgmester Hanne Bæk Olsen 25. oktober 2013 Sagsnr. 4507 JCD Sekretær Hanne Secher tlf. 8743 5510 - has@sagfoererne.com Vedr. tilslutningspligt til fjernvarme

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

for parameter.ffejl! KLAGE FRA Ringe Fri- og Efterskole

for parameter.ffejl! KLAGE FRA Ringe Fri- og Efterskole (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 33FFejlFejl! Ukendt argument for parameter.! Ukendt argument for parameter.ejl!

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående samt tillige med brevpost til klager Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v.

Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Den Kristlige Fagbevægelse Engboulevarden 30 8900 Randers Klage over afgørelse fra Energitilsynet, for meget opkrævet arealbidrag m.v. Ved brev af 24. september 2002 har Den Kristelige Fagbevægelse til

Læs mere