Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [..."

Transkript

1 Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved brev af 21. juni 2007 videresendt Deres klage af 14. marts 2007 til Energiklagenævnet. De klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007, hvorved Aalborg Kommune meddelte afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen beliggende [...] Fra afgørelsen af 19. februar 2007 citeres: Ved brev af 18. december 2006 har I søgt om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme for jeres ejendom [...]. Baggrund I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse søgte I ved brev af 12. februar 2000 om fritagelse for tilslutningspligt på ovennævnte ejendom. Ansøgningen var begrundet med, at I ønskede at opføre et højisoleret hus på ejendommen. Der er i varmeforsyningsloven åbnet mulighed for, at der kan gives dispensation til huse med et særligt lavt energiforbrug (lavenergihuse). Definitionen på et lavenergihus er i henhold til Vejledningen til Energistyrelsens bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg af 22. marts 1991 følgende: "Ved et lavenergihus forstås et hus, der har et energiforbrug til opvarmning, ventilation og forsyning med varmt brugsvand, der er mindre end halvdelen af det maksimale energibehov pr. m 2 ifølge Bygningsreglementets bestemmelser". Da det hus, I ønskede at opføre, ikke opfyldte Energistyrelsens krav til lavenergihuse, godkendte Forsyningsudvalget den 21. marts 2000 projekt vedrørende tilslutningspligt for nybyggeri på ovennævnte ejendom. Forsyningsudvalget besluttede samtidig at pålægge tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning fra Vaarst-

2 Fjellerad Kraftvarmeværk på ejendommen. Forsyningsvirksomhederne orienterede om Forsyningsudvalgets beslutning ved brev af 29. marts I forbindelse med projekt for forblivelsespligt for allerede tilsluttede ejendomme i Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværks forsyningsområde søgte I ved brev af 24. april 2002 igen om fritagelse for tilslutningspligten. Ansøgningen var begrundet med, at huset efter jeres mening opfyldte kravet til lavenergihuse. Aalborg Byråd besluttede i forbindelse med behandling af projektet for forblivelsespligt ikke at give jer fritagelse for tilslutningspligten, da der ikke var fremkommet nye forudsætninger i forhold til Forsyningsudvalgets behandling af sagen i 2000, og da det er forholdene på opførelsestidspunktet, der er afgørende for, om huset er et lavenergihus. Side 2 af 14 Ny ansøgning Den nye ansøgning om dispensation begrundes med, at der med det eksisterende varmeanlæg ikke er mulighed for at opnå en tilfredsstillende afkøling af fjernvarmevandet. Herudover oplyser I, at huset, der i 2000 var på 91 m2, er blevet udvidet til 154 m2, og at beregningen af energiforbruget derfor sandsynligvis er blevet ændret siden I henhold til Bekendtgørelse nr. 966 af 21. september 2006 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg har kommunen i særlige tilfælde mulighed for at give dispensation fra tilslutningspligt. Det kræver dog, at der er sket væsentlige ændringer i forudsætningerne i forhold til, da tilslutningspligten blev pålagt. I forhold til jeres ejendom, blev tilslutningspligten meddelt inden opførelse af huset, hvilket betyder, at det nuværende opvarmningsanlæg er installeret efter pålæg af tilslutningspligten. Afkølingsforholdene er således ikke ændrede siden husets opførelse. Forsyningen med fjernvarme er siden husets opførelse sket fra Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. Beregninger viste i 2000, at jeres hus ikke opfyldte Energistyrelsens krav til et lavenergihus. Forsyningsvirksomhederne vurderer ikke, at udvidelsen af huset har ændret på dette forhold. Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at det ikke er det aktuelle varmeforbrug for huset, der er afgørende for, om det kan betrag-

3 tes som et lavenergihus i henhold til lovgivningen, men derimod en teoretisk varmetabsberegning for huset. Med baggrund i ovenstående vurderer Forsyningsvirksomhederne ikke, at der er tale om væsentligt ændrede forudsætninger i forhold til, da tilslutningspligten blev pålagt. Forsyningsvirksomhederne mener derfor ikke, at der er baggrund for at give en dispensation, og Forsyningsudvalget beslutning om pålæg af tilslutningspligt for ejendommen [...] fastholdes således. Forsyningsvirksomhederne skal dog for god ordens skyld gøre opmærksom på, at tilslutningspligten ikke indebærer, at I har pligt til at aftage fjernvarme fra Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. I kan således frit etablere et vandbaseret varmepumpeanlæg. I er dog forpligtet til at betale faste afgifter, som forsyningsselskabet har anmeldt til Energitilsynet. Side 3 af 14 Klagemulighed m.v. I kan inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev påklage kommunens beslutning om ikke at give dispensation fra tilslutningspligten på ejendommen [...]. En eventuel klage skal sendes til Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, der videresender sagen til Energiklagenævnet vedlagt kommunens udtalelse. Fra klagen af 14. marts 2007 citeres: Hermed en klage vedrørende Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhedernes afgørelse i forbindelse med vores ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme. Pkt. 1. Vi mener, at Forsyningsvirksomhederne ikke har taget hensyn til, at vi bor i et træhus, hvilket medfører, at luften nødvendigvis skal udskiftes mange gange i løbet af et døgn. Den udskiftede luft bliver anvendt til opvarmning og til varmt brugsvand ved hjælp af et vandbaseret varmepumpeanlæg. Pkt. 2. Vi mener, at Forsyningsvirksomhederne ikke har taget hensyn til det minimale forbrug, vi har af fjernvarmen samt den manglende afkøling. Det er ikke til fordel for nogen af parterne.

4 Pkt. 3. Vi mener, at Forsyningsvirksomhederne ikke har taget hensyn til, at vores varmesystem er miljøvenligt og co2 -neutral, hvilket i høj grad er i tidens ånd. Pkt. 4. Vi vil ikke undlade at gøre opmærksom på, at Forsyningsvirksomhederne har anerkendt, at et hus magen til vores og fra samme firma, bygget på samme tidspunkt og i vores landsby, ikke blev tvunget til tilslutning af fjernvarme. Vi håber, at Energiklagenævnet vil omstøde Aalborg Kommunes afgørelse. Ved brev af 21. juni 2007 fremsendte Aalborg Kommune Deres klage til Energiklagenævnet sammen med sagens akter og følgende bemærkninger: Side 4 af 14 Forsyningsvirksomhederne har følgende bemærkninger til klagen: Generelt I forbindelse med en nyudstykning på ejendommen [...] sendte Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. ved brev af 24. januar 2000 et projektforslag efter varmeforsyningsloven for tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning på ejendommen til Forsyningsvirksomhederne. Projektforslaget blev sendt til Forsyningsvirksomhederne, inden der blev søgt om byggetilladelse på ejendommen. Forsyningsvirksomhederne sendte ved brev af 25. januar 2000 projektet i høring hos ejerne af ejendommen, [...], der efterfølgende ved brev af 12. februar 2002 søgte om fritagelse for den påtænkte tilslutningspligt. Ansøgningen var begrundet med, at ejerne påtænkte at opføre et højisoleret hus med et varmeanlæg, der kun krævede meget lidt udefrakommende energi. Ansøgningen om fritagelse for tilslutningspligt blev ved brev af 21. februar 2000 sendt i høring hos Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a., der efterfølgende ved brev af 26. februar 2000 meddelte, at man ønskede at fastholde, at ejendommen skulle tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Kraftvarmeværket begrundede sit svar med, at en ny tilslutning ville forbedre værkets økonomi, samt at det ville være mest økonomisk, at den energi, der skulle tilføres, var fra kollektiv varmeforsyning.

5 Der var i den daværende varmeforsyningslov åbnet mulighed for, at der kunne gives dispensation til huse med et særligt lavt energiforbrug (lavenergihuse). Definitionen på et lavenergihus var i henhold til vejledningen til Energistyrelsens bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg af 22. marts 1991 følgende: "Ved et lavenergihus forstås et hus, der har et energiforbrug til opvarmning, ventilation, og forsynings med varmt brugsvand, der er mindre end halvdelen af det maksimale energibehov pr. m2 ifølge Bygningsreglementets bestemmelser". Samtidig anbefales det i vejledningen, at kommunen er tilbageholdende med at give dispensation for tilslutningspligt i områder, hvor den kollektive forsyning ikke er fuldt udbygget, da det kan danne præcedens for fremtidige sager og dermed skade den fremtidige udbygning af den kollektive forsyning. Side 5 af 14 Aalborg Byråd, Forsyningsudvalget godkendte efterfølgende den 21. marts 2000, punkt 4 at pålægge nybyggeri på ejendommen [...] tilslutningspligt til fjernvarme fra Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. Godkendelsen var dels begrundet med, at det hus, der ønskedes opført på ejendommen, ikke opfyldte Energistyrelsens betingelser for dispensation for tilslutningspligten og dels, at det ville forbedre kraftvarmeværkets økonomi, hvis nybyggeri på ejendommen blev tilsluttet kollektiv fjernvarmeforsyning. Forsyningsvirksomhederne orienterede ejerne af [...] om Forsyningsudvalgets beslutning ved brev af 29. marts Ejerne oplyste ved brev af 4. april 2000, at man accepterede Forsyningsudvalgets afgørelse og således ikke ønskede at påklage afgørelsen. Forsyningsvirksomhederne orienterede med baggrund heri henholdsvis ejerne og Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. om projektets endelige godkendelse ved breve af 11. april Deklaration om tilslutningspligt for nybyggeri på ejendommen [...] er efterfølgende blevet tinglyst på ejendommen den 7. maj Ved brev af 3. april 2002 sendte Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. ansøgning om godkendelse af projekt for tilslutningspligt for allerede tilsluttede ejendomme i kraftvarmeværkets forsyningsområde (forblivelsespligt). Projektet blev efterfølgende i april 2002 sendt i høring hos de berørte grundejere, herunder ejerne af [...].

6 Ejerne af [...] søgte ved brev af 24. april 2002 igen om fritagelse for tilslutningspligten. Ansøgningen var begrundet med, at huset, efter ejernes mening, opfyldt kravet til lavenergihuse. Aalborg Byråd besluttede i forbindelse med behandling af projektet for forblivelsespligt ikke at give en fritagelse til [...], da der ikke var fremkommet nye forudsætninger i forhold til Forsyningsudvalgets behandling af sagen i 2000, og da det er forholdene på opførelsestidspunktet, der er afgørende for, om huset er et lavenergihus, da der tages udgangspunkt i en varmetabsberegning for huset. Forsyningsvirksomhederne modtog efterfølgende den 18. december 2006 en ny ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten fra ejerne af [...]. Ansøgningen begrundes med, at det eksisterende opvarmningsanlæg ikke kan afkøle fjernvarmevandet godt nok. Side 6 af 14 Kommunen har i henhold til bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varm eforsyningsanlæg af 21. september 2006 i særlige tilfælde mulighed for at give dispensation fra tilslutningspligt. Det kræver dog, at der er sket væsentlige ændringer i forudsætningerne i forhold til, da tilslutningspligten blev pålagt. I den aktuelle sag blev tilslutningspligten meddelt inden opførelse af huset, hvilket betyder, at det nuværende opvarmningsanlæg er installeret efter pålæg af tilslutningspligten. Afkølingsforholdene er således ikke ændret siden husets opførelse. Med baggrund heri vurderede Forsyningsvirksomhederne ikke, at der var tale om væsentligt ændrede forudsætninger i forhold til, da tilslutningspligten blev pålagt, hvorfor Forsyningsvirksomhederne ved brev af 19. februar 2007 meddelte ejerne, at der ikke var baggrund for at give en dispensation fra tilslutningspligten. Ejerne af [...] har efterfølgende ved brev af 14. marts 2007 sendt den aktuelle klage over Forsyningsvirksomhedernes afgørelse. Ad punkterne 1 og 2 Ejerne af ejendommen mener ikke, at Forsyningsvirksomhederne har taget hensyn til, at de bor i et træhus, hvor den udskiftede ventilationsluft anvendes til opvarmning og til varmt brugsvand ved hjælp af et vandbaseret varmepumpeanlæg. Herudover mener ejerne ikke, at Forsyningsvirksomhederne har taget hensyn til det minimale fjernvarmeforbrug samt manglende afkøling af fjernvarmevandet.

7 Som tidligere nævnt opfyldte huset på tidspunktet for ansøgning af byggetilladelse ikke de daværende krav til et lavenergihus. I forbindelse med forskellige ansøgninger om dispensation fra tilslutningspligt har Forsyningsvirksomhederne i flere tilfælde talt med producenten af det aktuelle træhus. Producenten har oplyst, at der ikke skulle være problemer med at tilslutte husets opvarmningsanlæg til fjernvarme. Forsyningen med fjernvarme er siden husets opførelse sket med fjernvarme fra Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a., og afkølingsforholdene har som nævnt ikke ændret sig siden husets opførelse. Til gengæld har takststrukturen hos Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. ændret sig, idet forbrugerne tidligere alene afregnede det variable varmeforbrug efter forbrugt mængde energi (kwh). I 2005 indførte kraftvarmeværket imidlertid en ny takst, der betyder, at forbrugerne skal afregne det variable varmeforbrug efter både forbrugt energimængde (kwh) og forbrugt vandmængde (m 3 ), hvilket betyder, at forbrugere med en lav afkøling får en højere varmeregning. Side 7 af 14 Ad punkt 3 Ejerne mener ikke, at Forsyningsvirksomhederne har taget hensyn til, at deres varmesystem er miljøvenligt og C02-neutralt. I henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser kan bygninger, der er indrettet med vedvarende energi, herunder varmepumpeanlæg, blive fritaget for tilslutningspligt. Det gælder dog kun, hvis anlægget er installeret inden pålæg om tilslutningspligt, hvilket ikke er tilfældet i den aktuelle sag. Som udgangspunkt mener Forsyningsvirksomhederne ikke, at et varmepumpeanlæg forsynet med elpatron kan betegnes som C02- neutralt. I det eksisterende opvarmningsanlæg på ejendommen er elpatronen udskiftet med et fjernvarmemodul. Anlægget anvender således fjernvarme produceret på det lokale kraftvarmeværk, hvilket Forsyningsvirksomhederne betragter som miljøvenligt. Hertil kommer, at varme og el fra kraftvarmeanlægget i Vaarst-Fjellerad produceres næsten udelukkende på biogas, der betragtes som et C02-neutralt brændsel.

8 Samtidig mener Forsyningsvirksomhederne også, at det i forhold til miljøet gælder om at sikre en så høj tilslutning som muligt i kollektive varmeforsyningsområder. Ad punkt 4 Ejeren gør opmærksom på, at Forsyningsvirksomhederne har anerkendt, at et hus magen til klagernes og fra samme firma, bygget på samme tidspunkt og i samme by ikke blev tvunget til fjernvarme. I forbindelse med en byggesag på ejendommen Trælbjergvej 9 i Fjellerad i sommeren/efteråret 1999 anmodede Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. om, at der i forbindelse med byggetilladelsen skulle stilles krav om, at ejendommen skulle tilsluttes kollektiv forsyning med henvisning til en vedtagelse i Aalborg Byråd i 1993 om, at alt nybyggeri i kollektive varmeforsyningsområder skulle tilsluttes kollektiv forsyning. Side 8 af 14 Pålæg af tilslutningspligt kræver dog, at forsyningsselskabet har sendt et projektforslag herfor til varmeplanmyndigheden. Projektet for tilslutning skal udarbejdes, inden ejeren indsender en ansøgning om fritagelse for fjernvarme, og/eller inden der søges om byggetilladelse, da der ellers i henhold til Energistyrelsen ville være tale om magtfordrejning. Da der i den aktuelle sag ikke var udarbejdet et projekt inden ansøgning om byggetilladelse, kunne ejendommen [...] i Fjellerad ikke kræves tilsluttet fjernvarme. Sagen gav imidlertid anledning til, at Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. blev opmærksom på procedurerne i forbindelse med pålæg af tilslutningspligt, hvorfor kraftvarmeværket i den aktuelle sag med [...] sendte projektforslag, inden der blev søgt om byggetilladelse. Herudover godkendte Forsyningsudvalget den 20. juni 2000 et projektforslag Fra Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. for pålæg af tilslutningspligt til en række ubebyggede grunde i Vaarst og Fjellerad. Afrunding Som nævnt ovenfor mener Forsyningsvirksomhederne ikke, at der er kommet afgørende nye forudsætninger i sagen, der gør, at ejendommen [...] skal fritages for tilslutningspligt til fjernvarme.

9 Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. har som nævnt i 2005 indført en takst for forbrugt vandmængde, hvilket betyder, at forbrugere med en lav afkøling får en højere varmeregning. Forsyningsvirksomhederne vurderer dog ikke, at taksten medfører en væsentlig stigning i varmeregningen for den aktuelle ejendom [...]. Ved brev af 9. juli 2007 fremkom De med følgende bemærkninger til sagen: Der er i varmeforsyningsloven åbnet mulighed for, at der kan gives dispensation til huse med et særligt lavt forbrug af energi, der kommer udefra (lavenergihuse). Definitionen på et lavenergihus findes i vejledningen fra Energistyrelsens bekendtgørelse - altså en vejledning og ikke et krav, som Aalborg kommune hævder. Side 9 af 14 Det nuværende opvarmningsanlæg har hele tiden været installeret i huset, også under ansøgningen om byggetilladelsen, det er således ikke installeret efter pålæg om tilslutningspligt. Vores byggetilladelse er dateret den l0.apri Vi anvender normalt ikke fjernvarme i maj,juni,juli,august og sep tember og vedlægger den sidst nye opgørelse af afkøling og varmeforbrug. Ved brev af 8. august 2007 fremkom Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. med følgende bemærkninger til klagen: Der er i kraftvarmeværkets opland forblivelsespligt/ tilslutningspligt jf. varmeforsyningslovens retningslinier herfor. Dette er sket af hensyn til varmeværkets samlede økonomi. Det er bestyrelsens opfattelse, at forbrugeren på [...] ikke er værre stillet end den samlede forbrugerbestand under kraftvarmeværket. Varmeprisen hos barmarksværker som Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. er høj pga. den førte energipolitik. Dersom varmeprisen kunne afspejle værkets bestræbelse på at levere CO2- neutralt varme/energi (mere end 90 % biogasdrift), ville varmeprisen efter vores opfattelse ikke være et problem hos forbrugeren.

10 Vedr. indførelsen af en m3 afgift (3 kr/m3) er formålet naturligvis at sikre en bedre afkøling af fjernvarmevandet til gavn for alle parter. Det har vist sig, at der er et ikke uvæsentligt reduktionspotentiale, når de enkelte husstande på denne måde gøres opmærksom på vigtigheden af at optimere de interne installationer. Inspirationen til m3 afgiften er for øvrigt hentet i Aalborg kommune, hvor hele afregningen sker i form af en m3 afgift. Konkluderende mener bestyrelsen, at Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. på baggrund af den betydelige investering, der er knyttet til kraftvarmeværkets etablering, er nødsaget til at fastholde forblivelsespligten/tilslutningspligten. Samme krav stilles i øvrigt af Aalborg kommune som garantistiller for værkets lån i Kommunekredit. Side 10 af 14 Ved brev af 13. august 2007 fremkom De med følgende afsluttende bemærkninger: Afsluttende bemærkninger til Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. skrivelse dateret den 8. august Som tilflytter og beboer af et nyt træhus, der er indrettet med varmepumpe og genanvendelses af varmluft, mener vi, at vi er anderledes stillet end den samlede forbrugerbestand under kraftvarmeværket. Vi mener ligeledes, at vores interne installation er optimeret, og at vi således ikke kan sikre en bedre afkøling (j.v.f. besøg af ekspert fra varmeværket). Konkluderende mener vi, at en dispensation fra tilslutningspligten er en mulighed, som vi håber Energiklagenævnet vil give os medhold i. Ved brev af 24. august 2007 fremkom Vaarst-Fjellerad med følgende afsluttende bemærkninger til sagen: Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at forbrugeren på [...] ikke er værre stillet end mange andre blandt forbrugere under kraftvarmeværket. Også andre har problemer med at afkøle fjernvarmevand pga. en-strengsanlæg. Og den høje varmepris er vi ikke herre over.

11 Konkluderende mener bestyrelsen, at Vaarst Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. på baggrund af den betydelige investering, der er knyttet til kraftvarmeværkets etablering, er nødsaget til at fastholde forblivelsespligten/tilslutningspligten. Samme krav stilles i øvrigt af Aalborg kommune som garantistiller for værkets lån i kommunekredit. Det fremgår i øvrigt af sagens akter, at Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. ved brev af 24. januar 2000 ansøgte Aalborg Kommune om godkendelse af Projekt for tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning for nyudstykning på ejendommen Fjellera by, Gunderup, del af matr. nr. at Aalborg Kommune ved brev af 25. januar 2000 sendte Vaarst- Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. s projekt om tilslutningspligt for ejendommen [...] i høring hos Dem. at De ved brev af 12. februar 2000 ansøgte Aalborg Kommune om fritagelse fra den påtænkte tilslutningspligt, idet De havde bestilt et Älvsbyhus, som var højisoleret og med et varmeanlæg som kun krævede meget lidt udefrakommende energi. at Aalborg Kommune ved brev af 21. februar 2000 sendte Deres ansøgning om fritagelse for tilslutningspligt i høring hos Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. at Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. ved brev af 26. februar 2000 fastholdt tilslutningspligten. at Alborg Byråd den 21. marts 2000 godkendte Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. s projekt om tilslutningspligt for ejendommen [...]. at Aalborg Kommune ved afgørelse af 29. marts 2000 meddelte Dem afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutningspligt for ejendommen [...] og oplyste Dem samtidig om at der var vedtaget tilslutningspligt for ny bebyggelse på [...]. at De ved brev af 4. april 2000 meddelte Aalborg Kommune, at De ikke ønskede at påklage afgørelsen. at Aalborg Kommune ved brev af 11. april 2000 meddelte Dem, at sagen blev betragtet som endelig godkendt, og at Aalborg Kommune havde fremsendt en kopi af Deres brev til Teknisk Forvaltning til brug i forbindelse med behandling af byggetilladelse på ejendommen. at Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. ved brev af 3. april 2002 ansøgte Aalborg Kommune om godkendelse af projekt for tilslutningspligt for allerede tilsluttede ejendomme i Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværks forsyningsområde anmodning om, at Aalborg Kommune skulle pålægge ejendomme, der allerede forsynedes fra Vaarst- Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a., at forblive tilsluttet værket. Side 11 af 14

12 at at at at at at at Aalborg Kommune ved brev af 19. april 2002 sendte projektforslaget om forblivelsespligt i høring hos alle ejere af ejendomme som var tilsluttet Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. De ved brev af 24. april 2002 ansøgte Aalborg Kommune om fritagelse for forblivelsespligten. Aalborg Kommune ved brev af 22. maj 2002 kvitterede for Deres ansøgning om fritagelse for forblivelsespligten. Aalborg Byråd den 12. august 2002 godkendte Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. s projektforslag om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. Aalborg Kommune ved afgørelse af 2. oktober 2002 meddelte Dem afslag på ansøgning om fritagelse for forblivelsespligt for ejendommen [...]. De ved brev af 18. december 2006 ansøgte Forsyningsvirksomhederne (Aalborg Kommune) om dispensation fra tilslutningspligten til Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a. Forsyningssyningsvirksomhederne (Aalborg Kommune) meddelte Dem ved afgørelse af 19. februar 2007 afslag på ansøgning om dispensation for tilslutningspligten for ejendommen [...] Side 12 af 14 De ansøgte ved brev af 12. februar 2000 Aalborg Kommune om fritagelse fra den påtænkte tilslutningspligt til Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk A.m.b.a., vedrørende ejendommen [...]. Årsagen var, at De ønskede at opføre et lavenergihus. Den 29. marts 2000 traf Aalborg Kommune afgørelse om afslag på ansøgningen om fritagelse fra tilslutningspligten, idet det hus De ønskede at opføre, ikke opfyldte kravene til et lavenergihus. Ved brev af 24. april 2002 søgte De om fritagelse fra tilslutningspligten, idet De fortsat mente at Deres hus opfyldte kravene til et lavenergihus. Aalborg Kommune traf den 2. oktober 2002 afgørelse i sagen, hvorved De fik afslag på fritagelse fra tilslutningspligten med baggrund i, at Aalborg Kommune ikke mente at Deres hus opfyldte kravene til et lavenergihus. Ved brev af 19. februar 2007 ansøgte De om dispensation fra tilslutningspligten, idet De ikke mente at der var taget hensyn til, at De bor i et træhus hvor luften skal udskiftes mange gange, ligesom De havde problemer med at afkøle fjernvarmevandet. De gjorde endvidere opmærksom på, at boligarealet var blevet udvidet fra de oprindelige 91 m 2 til 154 m 2, og det efter Deres mening ændrede på beregningen af energiforbruget. Forsyningsvirksomhederne (Aalborg Kommune) vurderede, at der ikke i forhold til da tilslutningspligten blev

13 pålagt, var sket væsentlige ændringer i forholdene, som kunne føre til, at der blev givet dispensation fra tilslutningspligten. En forvaltningsmyndighed kan i visse tilfælde genoptage en allerede afgjort sag til fornyet overvejelse. Reglerne herom følger af almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, der er beskrevet i den forvaltningsretlige litteratur. Nævnet kan f.eks. henvise til Forvaltningsret af Hans Gammeltoft-Hansen med flere, 2. udgave 2002, side 915 citeres: II. Remonstration A. Indledning Ved remonstration forstås det forhold at en borger typisk en adressat for en forvaltningsafgørelse eller en anden part i en forvaltningssag henvender sig til en forvaltningsmyndighed der har behandlet og afsluttet en sag, og anmoder myndigheden om at genoptage sagen med henblik på at der træffes en af den pågældende borger ønsket afgørelse i sagen. Side 13 af 14 Fra side 921 citeres: B. Retskrav på genoptagelse? [...] Uden for de lovbestemte remonstrationsordninger har borgeren ikke i alle tilfælde krav på en ny realitetsbehandling af sagen. Det må i almindelighed antages at borgeren i forbindelse med ulovbestemt remonstration har retskrav på genoptagelse og ny realitetsbehandling af sagen i tilfælde hvor der i forbindelse med genoptagelsesanmodningen fremkommer nye faktiske oplysninger af så væsentlig betydning for sagen at der er en vis sandsynlighed for sagen ville have fået et andet udfald hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med myndighedens oprindelige stillingtagen til sagen. Energiklagenævnet forstår Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 som et afslag på genoptagelse af sagen om dispensation fra tilslutningspligten, idet Aalborg kommune henviser til, at der ikke er sket væsentlige ændringer i de faktiske forhold siden tilslutningspligten blev pålagt, der kan føre til, at der gives dispensation med henvisning til, at der er tale om et lavener-

14 gihus som defineret i afsnit 5.3 i Tillæg 9 til Bygningsreglement for småhuse 1998 (vedlagt som bilag). På baggrund af det fremsendte materiale i sagen finder Energiklagenævnet ikke, at der er fremkommet oplysninger om væsentlige ændringer i Deres forhold, der kan føre til en genoptagelse af den af Aalborg Kommune afgjorte sag om afslag på dispensation fra tilslutningspligten. Energiklagenævnet stadfæster herefter Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnets formand efter punkt 1, litra c i formandsbemyndigelsen af 24. juni 2004 efter varmeforsyningsloven (bemyndigelsen kan findes på Energiklagenævnets hjemmeside Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Side 14 af 14 Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter lov om varmeforsyning eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. 26, stk. 4, i lov om varmeforsyning. Afgørelsen offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside. Med venlig hilsen Poul K. Egan Nævnsformand

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hvalsø Kommunes afgørelse af 17. august 2006 om afslag på ansøgning om fritagelse for tilslutning til kollektiv varmeforsyning for ejendommen [...].

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 9. oktober 2008 om

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk

Klage over afslag på genoptagelse af sag om forlængelse af frist for tilslutning til Hejnsvig Varmeværk XXX Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Lolland Kommunes afgørelse af 30. april 2008 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har den 15. juli 2008

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Anonymiseret Sendes pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Lolland Kommunes afgørelse om forblivelsespligt Til: [XXX] Rødby Varmeværk A.m.b.a. Lolland Kommune (j.nr.[xxx]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395

Læs mere

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse - Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 10. februar 2012 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 19. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Nykøbing-Rørvig Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 11. december 2006 om afslag på ansøgning på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX]

Klage over Vesthimmerland Kommunes afgørelse af 5. maj 2010 om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [XXX] Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.A. Hestbækvej 21 9640 Farsø Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 18. marts 2013 om tilslutningspligt til Mellerup Kraftvarmeværk [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Klage over Billund Kommunes afgørelse af 1. april 2009 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk

Klage over Billund Kommunes afgørelse af 1. april 2009 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk [ ] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Fremsendes pr. e-mail: [XXX] og pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Odder Kommunes afgørelse af 17. november 2008

Læs mere

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt.

Afgørelse Klage over Aabenraa Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt. [XXX] Fremsendes pr. alm. post og pr. e-mail til [XXX] samt [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist til Hejnsvig Varmeværk [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a

Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse af 8. april 2013 om tilslutningspligt til Langå Varmeværk a.m.b.a [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Ringkøbing Kommunes afgørelse af 2. oktober 2002 om afslag på ansøgning om ophævelse af tilslutningspligt til fjernvarme for ejendommen [...]

Læs mere

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse.

Energiklagenævnet modtog herefter ved brev af 22. februar 2007 klagen fra Skanderborg Kommune, ledsaget af en udtalelse. Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. Att.: Formand Søren Krarup Frandsen Hjarsbækvej 7 Gl. Rye 8680 Ry Klage over Ry Kommunes afgørelse af 31. oktober 2006 om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning

Læs mere

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt

Afgørelse Klage over daværende Dragsholm Kommunes (nu Odsherred Kommune) afgørelse af 12. august 2003 om tilslutnings- og forblivelsespligt Til: [XXX] Odsherred Varme A/S Odsherred Kommune (tidligere Dragsholm Kommune) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014.

Anmodning fra [XXX] om genoptagelse af Energiklagenævnets sag j.nr , som blev afgjort den 19. september 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Silkeborg Kommunes afgørelse

Læs mere

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A.

Klage over Næstved Kommunes afgørelse af 6. april 2011 om afslag på dispensation fra forblivelsespligt til Næstved Varmeværk A.m.b.A. [XXX] Afgørelsen offentliggøres I anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk

[...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne forblivelsespligt til Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk Formand, professor, cand.jur.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og ikke også pr. brevpost. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Vesthimmerlands Kommunes afgørelse af 3. juni 2008 om tilslutnings- og forblivelsespligt til Løgstør Fjernvarmeværk A.m.b.A....[Klager] fremsendte

Læs mere

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup

Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. [XXX] Kastrupvej 41 A Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Langkastrup Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Nævnsformand Dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand Dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H. C. Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk over Furesø Kommune af 26. september 2008

Læs mere

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende:

Deres klage af 13. september 2007 til Kalundborg Kommune er sålydende: Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Kalundborg Kommunes afgørelse af 28. august 2007 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hvidebæk Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas

Klage over Tønder Kommunes afgørelse af 17. februar 2009 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til naturgas [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form.

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Afgørelse Klage over afslag på fritagelse fra forblivelsespligt til Hvalpsund Kraftvarmeværk a.m.b.a. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 6. maj 2008 om fornyet afslag på dispensation fra tilslutningspligt Energiklagenævnet har ved e-mail af 2.

Læs mere

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a.

128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) 128 borgere over Ringkøbing-Skjern Kommune af 17. oktober 2007 forblivelsespligt til Troldhede Kraftvarmeværk a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand. polyt. H.

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Roskilde Kommunes afgørelse af 12. april 2010 om tilslutningspligt til Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a. (XXX) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen

Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sakskøbing Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 22. oktober 2002 klaget til Energiklagenævnet over Sakskøbing

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 328 Offentligt Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15,

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0023 JDA AFGØRELSE

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Favrskov Kommunes afgørelse af 8. juli 2015. Til: [XXX] Favrskov Kommune Hinnerup Fjernvarme Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

UDKAST. Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg UDKAST Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1, og 34, stk. 2, i lov om varmeforsyning, jf.

Læs mere

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse klage over pålæg af forblivelsespligt og afslag på dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX) Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Næstved Kommune [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Hanstholm Kommunes afgørelse af 28. juni 2006 om tilslutning til Ræhr Fjernvarme a.m.b.a. Hanstholm Kommune har ved brev af 8. november 2006 fremsendt

Læs mere

Godkendelse af at ansøgning om dispensation fra forplivelsespligt til fjernvarme, Mjels Brovej 13, Ellidshøj ikke imødekommes

Godkendelse af at ansøgning om dispensation fra forplivelsespligt til fjernvarme, Mjels Brovej 13, Ellidshøj ikke imødekommes Punkt 5. Godkendelse af at ansøgning om dispensation fra forplivelsespligt til fjernvarme, Mjels Brovej 13, Ellidshøj ikke imødekommes 2016-033466 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og

Læs mere

Energi Danmark NRGi på vegne af [...] over Fanø Kommune af 16. juni 2003 Afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme

Energi Danmark NRGi på vegne af [...] over Fanø Kommune af 16. juni 2003 Afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energi Danmark NRGi på vegne af [...] over Fanø Kommune af 16. juni 2003 Afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand,

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og [XXX] og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 21. cember 2012 om stadfæstelse af Silkeborg Kommunes pålæg af ningspligt [XXX] Anonymiseret Fremsendes pr. e-mail til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012

Afgørelse afslag på forlængelse af tilslutningsfrist og genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 20. december 2012 [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse afslag

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 12. februar 2014 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist

Anonymiseret Afgørelse klage over pålæg om tilslutningspligt og afslag på forlængelse af tilslutningsfrist Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Randers Kommunes afgørelse af 13. februar 2015. Til: Sammensluttede Danske Energiforbrugere v/ [XXX] Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. Randers Kommune Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet afviser klagen over Tønder Kommunes tinglysning af forblivelsespligten. Til: XXX Tønder Kommune Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afvisning af klage over tinglysning af forblivelsespligt

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Afgørelse Klage over Guldborgsund Kommunes pålæg af forblivelsespligt til Sakskøbing Fjernvarmeselskab a.m.b.a. [XX] Afgørelsen offentliggøre i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse

Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afgørelse af 22. november 2002 fra Ry Kommune vedrørende tilslutningspligt for ny bebyggelse Ved brev af 20. december 2002 klagede [...] på vegne

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens

KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse af 1. marts 2016 Fortsat pålagt tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsens A F G Ø R E L S E (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens

Læs mere

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 10. december 2007 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til RVV a.m.b.a.

Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 10. december 2007 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til RVV a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Bornholms Regionskommunes afgørelse af 10. december 2007 om afslag på dispension fra tilslutningspligt til RVV a.m.b.a. Bornholms Regionskommune

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag på dispensation fra forblivelsespligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Skive Kommunes afslag

Læs mere

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a.

(...) over Billund Kommune af 25. september 2008 afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til Hejnsvig Varmeværk a.m.b.a. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0006 HJD A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0006 HJD A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0006 HJD A F G Ø R E

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 I medfør af 11, stk. 2, 12, stk. 2, 13, stk. 2, 14, stk. 2 og 3, 15, 26 a, nr. 1 og 2, og

Læs mere

[...] Tilslutningspligt for [...] til Grenaa Varmeværk A.m.b.A.

[...] Tilslutningspligt for [...] til Grenaa Varmeværk A.m.b.A. Ret og Råd Djursland Att.: Advokat Mette Haase Lindhardt Østergade 7 8500 Grenaa Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse af 15. marts 2007 om afslag på ansøgning

Læs mere

Klage over Norddjurs Kommunes beslutning om at henlægge ansøgning om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen [XXX], Grenaa

Klage over Norddjurs Kommunes beslutning om at henlægge ansøgning om fritagelse fra tilslutningspligt for ejendommen [XXX], Grenaa Til: [XXX] Grenaa Varmeværk a.m.b.a. Norddjurs Kommune (j.nr. [XXX]) og til orientering til [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes beslutning af 6. november 2003 om tinglysning af tilslutningspligt De har ved brev af 9. april 2004 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelse - klage over Rebild Kommunes afgørelse af 19. december 2011 om afslag vedrørende dispensation fra forblivelsespligt for ejendommen

Afgørelse - klage over Rebild Kommunes afgørelse af 19. december 2011 om afslag vedrørende dispensation fra forblivelsespligt for ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør, cand.oecon. Niels Jørgen Ravn Sørensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Horsens Kommunes afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral)

KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER Høje-Taastrup Kommunes afgørelse af 26. juni 2014 udskiftning af naturgasbaseret kedel (blokvarmecentral) (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Rockwool International A/S OVER

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0301-0053 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: NN 3390 Hundested Hundested Varmeværk A.m.b.a. Håndværkervej 14 3390 Hundested CVR 3272 0315 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse af 7. marts 2012 om pålæg af tilslutningspligt til fjernvarme [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt

Afgørelse Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra forblivelsespligt Til: [XXX] Næstved Kommune Næstved Varmeværk A.m.b.a. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: advokat Per Bøgh Jensen, j. nr. 09449 Aalborg Kommune, j. nr. 2014-3130/2014-35921 Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til lo@advokatpbj.dk og mail@advokatpbj.dk og ikke også pr. brev Frederiksborggade

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand. jur. Christen Boye

Læs mere

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning)

Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Den 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0021 JDA AFGØRELSE

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 22. november 2013 om pålæg af tilslutningspligt.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 22. november 2013 om pålæg af tilslutningspligt. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg

Afgørelse Klage over Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 16. december 2014 om godkendelse af projektforslaget for Viftrup Biogasanlæg Til: [XXX] samt div. naboer Viftrup Biogas v/knud Christensen Ringkøbing-Skjern Kommune, (j.nr. 2014030042TB/201501011TB) Sendt pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse:

Læs mere

Klage over Københavns Kommunes afgørelse af 19. oktober 2004 vedrørende [...], matrikel nr. [...].

Klage over Københavns Kommunes afgørelse af 19. oktober 2004 vedrørende [...], matrikel nr. [...]. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Københavns Kommunes afgørelse af 19. oktober 2004 vedrørende [...], matrikel nr. [...]. Energitilsynet har ved brev af 18. januar 2006 videresendt

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. [XXX] Sendt pr. e-mail til jdw@sagfoerne.com, cmb@sagfoerne.com og kontakt@sagfoerne.com og ikke også pr. brevpost Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. over Billund Kommune af 27. januar 2010 Godkendelse af ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt (Varmeforsyning) Offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Hejnsvig

Læs mere

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

(Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Maribo Kommune af 20. juni 2002 Fritagelse for tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye

Læs mere

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form

Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Gauerslund Fjernvarme Industrivej 2 C 7080 Børkop Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over dispensation for tilslutningspligt til fjernvarme Børkop Kommune fremsendte den 1. juli 2002 en

Læs mere

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører

Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr 581 af 22/06/2000 (Gældende) LBK Nr. 772 af 24/07/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme

Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. klage over Hundested Kommunes afgørelse af 4. oktober 2004 om afslag på ansøgning om dispension fra tilslutningspligt til fjernvarme Ved brev af 7. oktober

Læs mere

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen)

Med henvisning til 21 i bekendtgørelse nr. 581 af 22. juni 2000 (tilslutningsbekendtgørelsen) AdvokatHuset Att. Erik Turley Slotsgade 48 3400 Hillerød Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Helsinge Kommunes afgørelse af 19. august 2004 vedrørende afslag på ansøgning om fritagelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Ikast-Brande Kommunes afgørelse af 16. januar 2013 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme

Afgørelse Klage over Ikast-Brande Kommunes afgørelse af 16. januar 2013 om afslag på dispensation fra tilslutningspligt til fjernvarme [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Ikast-Brande Kommunes

Læs mere