Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr ) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15."

Transkript

1 [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt De har klaget over Silkeborg Kommunes afgørelse af 27. august Silkeborg Kommune har den 1. oktober 2013 videresendt klagen til Energiklagenævnet. Silkeborg Kommune traf den 27. august 2013 afgørelse om forlængelse af tilslutningsfristen til Silkeborg Varme A/S (herefter Silkeborg Varme). Kommunen gav afslag på Deres anmodning om, at fristen for tilslutning til Silkeborg Varme blev forlænget efter tilslutningsbekendtgørelsens 1 17, stk. 1. Det var Silkeborg Kommunes vurdering, at Deres naturgasfyr, herunder fyrets alder og omkostningerne til anskaffelsen af fyret, ikke udgjorde et særligt tilfælde efter tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1. Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 27. august 2013 om afslag på forlængelse af fristen for tilslutning til fjernvarme. Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Sagens baggrund Silkeborg Kommunes byråd godkendte den 27. februar 2012 et projektforslag fra Silkeborg Varme om tilslutningspligt for Funder, Lysbro og Funder Kirkeby. På den baggrund pålagde kommunen ved afgørelse af 15. marts 2012 Deres ejendom tilslutningspligt til Silkeborg Varme. De klagede ved brev af 4. april 2012 til Silkeborg Kommune over kommunens afgørelse. Silkeborg Kommune videresendte ved af 16. april 2012 Deres klage til Energiklagenævnet. Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr ) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, nugældende bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni Energiklagenævnets afgørelse er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside under menupunktet Afgørelser. CVR/SE-nr

2 marts 2012, og hjemviste sagen til kommunen for så vidt angik Deres ansøgning om forlængelse af tilslutningsfristen. Sagens baggrund er nærmere beskrevet i Energiklagenævnets tidligere afgørelse af 28. december Der henvises således til denne tidligere afgørelse. Silkeborg Kommune traf den 27. august 2013 afgørelse om Deres ansøgning om forlængelse af tilslutningsfristen. Af kommunens afgørelse fremgår bl.a. følgende: [ ] Afslag på ansøgning om forlængelse af tilslutningsfristen Tilslutningsbekendtgørelsens 17 stk. 1 giver Silkeborg Kommune mulighed for i særlige tilfælde, at kunne meddele forlængelse af tilslutningsfristen. Side 2 af 8 Du har søgt om forlængelse af fristen på 9 år for tilslutningen til fjernvarme. Du oplyser i brev dateret den 26. juni 2013, at du i december 2010 fik opsat et nyt kondenserende naturgasfyr af mærket Vailllant Ecotec Pro VC 136 prisen for fyret inklusiv udgifter til murer var ,74 kr. du den 10. april 2009 fik udskiftet din varmtvandsbeholder udgifterne til udskiftning af varmtvandsbeholder var 7.583,75 kr. dine varmeudgifter er af Silkeborg Forsyning blevet beregnet til, at dine årlige udgifter til varmeforsyning stiger med 629 kr. - forudsat et lån til fjernvarmetilslutning med en løbetid på 20 år og ÅOP på 5 % I august 2022, når tilslutningsfristen udløber vil dit anlæg være ca. 11½ år gammelt. Silkeborg Kommune mener ikke, at anlægget nødvendigvis skal være udtjent inden tilslutningen til fjernvarme, men at de 9 år er en periode, hvor man som ejendomsejer har mulighed for at forberede sig på overgangen til fjernvarme. At anlægget vil være ca. 11½ år på tidspunktet for tilslutningspligtens udløb og derfor sandsynligvis ikke er udtjent, tillægger Silkeborg Kommune ikke at være et særligt forhold, der alene berettiger til, at tilslutningsfristen på 9 år forlænges. De udgifter du har haft til naturgasfyr og varmtvandsbeholder vurderes at ligge indenfor, hvad udgifterne til sådan et anlæg inkl. installering normalt er. Anlægsudgifterne vurderes derfor ikke at være et særligt forhold.

3 Du har som dokumentation indsendt resultatet af den beregning som Silkeborg Forsyning har udført for din ejendom. Af beregningen fremgår, at der er en årlig driftsbesparelse på kr. ved fjernvarme i forhold til den nuværende opvarmningsform der er naturgas. De samlede investeringsomkostninger ved tilslutning til fjernvarme, hvis du benytter dig af kampagnetilbuddet, vil være kr. Ved et 20-årigt lån med ÅOP på 5 % betyder det i alt for dig en årlig øget udgift på 629 kr. Silkeborg Kommune mener ikke, at der nødvendigvis skal være positiv økonomi ved omstilling til fjernvarme. Vi vurderer dét, at der vil være øgede udgifter i forbindelse med omstillingen til fjernvarme i det omfang som Silkeborg Forsyning A/S har anslået, ikke er et særligt forhold, der berettiger til dispensation fra tilslutningsfristen. Energistyrelsen har i afgørelser af lignende sager bemærket, at der ikke er krav om, at udgifter til varme skal blive lavere for de berørte ejendomsejere. Der gives derfor afslag på ansøgningen om forlængelse af tilslutningsfristen på 9 år. Side 3 af 8 Til orientering så kan ejendomsejere, der er omfattet af tilslutningsprojektet, ansøge om dispensation fra tilslutningspligten til fjernvarme med baggrund i deres privatøkonomiske situation. Silkeborg Kommune kan først foretage en vurdering af om påbuddet bringer ejendomsejeren i en urimelig økonomisk situation umiddelbart inden tilslutningsfristen træder i kraft, da de privatøkonomiske forhold kan være ændret væsentligt. Derfor skal en eventuel ansøgning først sendes til Silkeborg Kommune umiddelbart inden 9-årsfristen udløber. En ansøgning skal være bilagt dokumentation, der redegør for ejendomsejerens økonomiske situation på det tidspunkt. [ ] De påklagede herefter kommunens afgørelse til Energiklagenævnet. De har ved brev af 23. februar 2014 oplyst, at De på grund af et tidbegrænset kampagnetilbud fra Silkeborg Varme har set Dem nødsaget til at tilslutte Deres ejendom til fjernvarme. De ønsker dog at fastholde klagen ved Energiklagenævnet uanset dette. Deres synspunkter og bemærkninger Det er Deres opfattelse, at der er grundlag for at give dispensation fra tilslutningspligten efter tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1. Til støtte herfor har De navnlig anført følgende: Pålægget om tilslutningspligt medfører, at De pålægges store ekstraomkostninger til Deres varmeforsyningsanlæg. Deres naturgasfyr er købt i december Fyret kan i henhold til naturgasselskabets oplysninger holde i ca. 19 år, og Deres fyr skulle således

4 først udskiftes i Deres forventede udgifter til udskiftning af Deres varmeforsyningsanlæg bliver derfor fremrykket 7 år ved, at De bliver pålagt tilslutningspligt. Det er endvidere meget ufordelagtigt for Dem at skifte til fjernvarme, da De bor i et mindre hus på 89 m 2. Silkeborg Kommunes vision om at være CO 2-neutral i 2030 kan opfyldes, selvom De beholder Deres naturgasfyr. Silkeborg Kommunes varmeplan har en vision om, at varmforsyningen skal være CO 2-neutral i Såfremt De udskifter Deres naturgasfyr i 2029, når det er udtjent, vil det ikke påvirke denne vision. På grund af den lange sagsbehandlingstid på 8 måneder ved Silkeborg Kommune har De været nødt til at acceptere Silkeborg Varmes tidsbegrænsede kampagnetilbud om tilslutning til fjernvarme. Energiklagenævnet ophævede og hjemviste Silkeborg Kommunes afgørelse den 28. december Silkeborg Kommune foretog sig ikke noget i sagen, før De ved brev af 10. juni 2013 rykkede kommunen for svar. Det er uacceptabelt, at kommunens sagsbehandlingstid dermed har medført, at De har set Dem nødsaget til at tilslutte Deres ejendom fjernvarme. De vil gerne kompenseres for dette. Side 4 af 8 Silkeborg Varmes bemærkninger Silkeborg Varme er ikke fremkommet med bemærkninger til sagen. Silkeborg Kommunes udtalelse Silkeborg Kommune er ikke kommet med en udtalelse til sagen. Retsgrundlaget Fristforlængelse Reglerne om tilslutningspligt fremgår bl.a. af tilslutningsbekendtgørelsen 3. Kommunen har i henhold hertil mulighed for i særlige tilfælde og efter ansøgning at meddele dispensation fra en pålagt tilslutningspligt samt forlænge tilslutningsfristen for en ejendom, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1. Af bestemmelsen fremgår følgende: 3 Bekendtgørelse nr. 31 af 29. januar 2008 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, nugældende bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011.

5 [ ] Dispensation 17. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter ansøgning beslutte, at ny eller eksisterende bebyggelse, der er pålagt tilslutningspligt, skal fritages for tilslutning, ligesom der i særlige tilfælde kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen, jf. 10. [ ] Energiklagenævnets begrundelse De har oplyst, at De efter Silkeborg Kommune traf afgørelse i sagen den 27. august 2013 har valgt at tilslutte Dem fjernvarme. Energiklagenævnet bemærker hertil, at denne sag angår et påbud fra Silkeborg Kommune om tilslutningspligt efter tilslutningsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsens beslutning om at pålægge en ejendom tilslutningspligt til et kollektivt varmeforsyningsselskab indebærer en forpligtelse for en ejendom til at være tilsluttet det kollektive varmeforsyningsanlæg i området. Et sådant påbud har således retsvirkninger, der er mere byrdefulde for ejendommens ejer end en aftalebaseret tilslutning af ejendommen, der normalt vil kunne opsiges af ejeren med et nærmere bestemt varsel. Side 5 af 8 Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at det forhold, at De har valgt at tilslutte Dem Silkeborg Varme ikke har indflydelse på, om Energiklagenævnet kan færdigbehandle Deres klage. Energiklagenævnet vil således i det følgende tage stilling til klagen. Fristforlængelse Af tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1 fremgår, at der kan meddeles forlængelse af tilslutningsfristen. Af Energistyrelsens vejledning fra august fremgår i den forbindelse bl.a., at når særlige individuelle forhold gør det rimeligt at fravige den generelle tilslutningsfrist på 9 år, kan kommunalbestyrelsen forlænge tilslutningsfristen. Energiklagenævnet tiltræder fortolkningen i Energistyrelsens vejledning. Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at der i hver enkelt sag skal foretages en konkret vurdering af, om der foreligger sådanne særlige forhold, der gør, at tilslutningsfristen kan forlænges. Det fremgår imidlertid ikke 4 Vejledning til Energiministeriets bekendtgørelse nr. 196 af 22. marts 1991 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsen, August Vejledningen er offentliggjort på Energistyrelsens hjemmeside: El-, naturgas- og varmeforsyning Regulering Tilslutningspligt.

6 nærmere af bestemmelsen i tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1, eller Energistyrelsens vejledning, hvad der forstås ved særlige individuelle forhold. Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at kommunalbestyrelsen er tillagt et vidt skøn ved vurderingen af, om der bør meddeles forlængelse af tilslutningsfristen. Tilslutningsbekendtgørelsen er udstedt i medfør af bl.a. varmeforsyningslovens 12, stk. 2. Bestemmelsen i 12 er en videreførelse af 19 i den oprindelige varmeforsyningslov fra Af forarbejderne til den oprindelige lov fremgår bl.a., at bestemmelsen betyder, at varmeforbrugere med individuelle opvarmningssystemer kan blive udsat for, at dele af deres opvarmningssystem vil blive unyttiggjort ved tilslutning til det kollektive forsyningsanlæg. Af forarbejderne fremgår endvidere, at bestemmelsen skal administreres således, at det geografisk og tidsmæssigt sikres, at en overgang til det kollektive varmeforsyningssystem falder sammen med den naturlige udskiftning af det individuelle forsyningssystem, så overgangen til den kollektive forsyning kan ske uden, at væsentlige dele af de individuelle anlæg unyttiggøres. Side 6 af 8 Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at tidspunktet for installeringen af det individuelle forsyningssystem, omkostningerne herved, omkostningerne ved tilslutningspligten og den forventede restlevetid for det individuelle system er omstændigheder, som kan udgøre et særligt forhold, der kan medføre en forlængelse af tilslutningsfristen efter tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1. Energiklagenævnet finder derfor, at der ved vurderingen af, om der skal ske en forlængelse af tilslutningsfristen, kan lægges vægt på, om der i den konkrete ejendom er installeret et individuelt forsyningssystem, der skønnes at have en restlevetid, der er væsentlig længere end fristen på de 9 år. Energiklagenævnet finder endvidere, at der kan lægges vægt på, om det individuelle forsyningssystem først blev installeret efter varslingen af pålægget om tilslutningspligt, det vil sige om klager har været eller burde have været opmærksom på muligheden for pålægget. Energiklagenævnet bemærker, at tilslutningsbekendtgørelsens 17, stk. 1, ikke giver ansøgeren et retskrav på at modtage en dispensation eller forlængelse af tilslutningsfristen. Dette betyder, at en grundejer ikke har krav på at modtage en forlængelse af fristen, alene fordi grundejerens individuelle forsyning (naturgasfyr) er installeret få år forinden, at tilslutningspligten blev pålagt. Kommunen er således tillagt et vidt skøn ved vurderingen af, om tilslutningsfristen skal forlænges på baggrund heraf. Silkeborg Kommune har foretaget en konkret vurdering af Deres naturgasfyr og fundet, at der ikke var grundlag for, at fristen for tilslutning blev forlænget. 5 Lov nr. 258 af 8. juni 1979.

7 Energiklagenævnet kan på nuværende tidspunkt tilslutte sig Silkeborg Kommunes vurdering. Energiklagenævnet bemærker dog, at den nuværende vurdering er behæftet med en vis usikkerhed, da der stadig er ca. 8 år til tilslutningsfristen udløber (august 2022). De faktiske forhold kan således ændre sig før tilslutningsfristen udløber. Energiklagenævnet finder som følge heraf, at det ikke kan udelukkes, at der vil være faktiske forhold f.eks. omkring naturgasfyrets restlevetid, som eventuelt i sig selv eller sammen med andre forhold vil kunne tale for, at tilslutningsfristen på dette tidspunkt vil kunne forlænges. Det er på den baggrund Energiklagenævnets opfattelse, at De når tilslutningspligten er nært foranstående på ny vil kunne ansøge Silkeborg Kommune om, at fristen for tilslutning til værket forlænges. Silkeborg Kommunes afgørelse herom vil kunne påklages til Energiklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldte. For så vidt angår det forhold, at tilslutningspligten stiller Dem i en urimelig økonomisk situation, kan Energiklagenævnet tilslutte sig det af Silkeborg Kommune anførte. En ansøgning herom skal således indgives til Silkeborg Kommune umiddelbart inden tilslutningsfristen udløber. Side 7 af 8 For så vidt angår sagsbehandlingstiden ved Silkeborg Kommune finder Energiklagenævnet, at det ville have været hensigtsmæssigt at Silkeborg Kommune efter kommunens afgørelse den 28. december 2012 blev ophævet og hjemvist havde informeret Dem om det videre sagsforløb ved kommunen. Energiklagenævnet har dog noteret sig, at kommunen relativt hurtigt efter De henvendte Dem til kommunen i juni 2013 traf afgørelse i sagen. De ønsker at få kompensation for, at Silkeborg Kommunes sagsbehandlingstid er medvirkende til, at De så Dem nødsaget til at tilslutte Deres ejendom fjernvarme i forbindelse med Silkeborg Varmes tidsbegrænsede kampagnetilbud på tilslutning. Energiklagenævnet bemærker hertil, at spørgsmålet om et eventuelt erstatningsansvar over for Dem er et civilretligt spørgsmål, der ikke er omfattet af Energiklagenævnets kompetence. Energiklagenævnet kan derfor ikke tage stilling til en eventuel kompensation. Et sådan civilretligt erstatningssøgsmål må om nødvendigt indbringes for de almindelige domstole til afgørelse. Sagsbehandlingstiden ved Energiklagenævnet Sagsbehandlingstiden ved Energiklagenævnet for denne sag har desværre været længere end de målsætninger, som Energiklagenævnet har for lignende sager. Nævnet bestræber sig således på, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ikke overstiger 7 måneder, og at kun et mindre antal verserende sager (5 procent) ved et årsskifte har en sagsbehandlingstid, der overstiger 7 måneder. Energiklagenævnet har ved brev af 23. april 2014 orienteret Dem nærmere om baggrunden for den længere sagsbehandlingstid i nævnet. Vores sags-

8 gang er normalt tilrettelagt anderledes og hurtigere, end det er sket i denne sag. Energiklagenævnet beklager den lange sagsbehandlingstid. Energiklagenævnet stadfæster på den baggrund Silkeborg Kommunes afgørelse af 27. august Afgørelsen er truffet i henhold til tilslutningsbekendtgørelsens 22, stk. 1, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 1. Afgørelsen om tilslutningspligt er truffet af Energiklagenævnets formand efter punkt 1 i formandsbemyndigelsen af 30. november 2009 efter varmeforsyningsloven. Bemyndigelsen er offentliggjort på Energiklagenavnets hjemmeside: under menupunktet Forretningsorden. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Side 8 af 8 Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter tilslutningsbekendtgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. tilslutningsbekendtgørelsens 22, stk. 5, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 4. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. Denne afgørelse meddeles også til Silkeborg Varme A/S, der er part i sagen, og til Silkeborg Kommune, der har truffet den påklagede afgørelse. Med venlig hilsen Poul K. Egan Nævnsformand I dennes fravær og efter bemyndigelse underskrevet af Henrik Chieu Sekretariatschef

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen.

Klagen har været forelagt Albertslund Kommune, der ved advokat Ulf Andersen har fremsendt bemærkninger til sagen. (Varmeforsyning) Essex Invest A/S, Albertslund, over Albertslund Kommune af 20. april 2001 tilslutningspligt til fjernvarme Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand, professor,

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152

Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 Kendelse af 30. juni 1993. 92-57.152 1. Registrering af aktieselskab nægtet, da vurderingsforretningen ikke var foretaget umiddelbart før den stiftende generalforsamling. Aktieselskabslovens 6 a. 2. Klage

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere