Forebyggelse af hospitalserhvervet hyponatriæmi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelse af hospitalserhvervet hyponatriæmi"

Transkript

1 2 Forebyggelse af hospitalserhvervet hyponatriæmi Mathilde Lunøe & Christian Overgaard-Steensen Statusartikel Anæstesiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Ugeskr Læger 2014;176:V Formålet med i.v. væskeindgift er primært at sikre det cirkulerende volumen og opretholde kroppens vandog saltfordeling. På Bispebjerg Hospital blev der i 2013 givet ca liter væsker i.v. til samlet medicinsk og kirurgisk indlagte patienter. Utilstrækkelig væskeindgift kan føre til hypoperfusion og organskade [1, 2]. Omvendt kan overdreven væskeindgift øge mortaliteten/morbiditeten (Tabel 1, case 1) [3, 4]. Både væskemængden og præparatets sammensætning er vigtig; begge påvirker kroppens vand- og saltfordeling. Udvikling af hyponatriæmi under indlæggelse sker hyppigt og er associeret med øget mortalitet [5-7]. Iatrogen hyponatriæmi kan direkte føre til svære cerebrale symptomer med risiko for hjerneskade og død (Tabel 1, cases 2-4) [8, 9]. Årsagen er, at et relativt fald i plasmanatriumkoncentrationen (P-[Na + ]) forårsager opsvulmning af hjernens celler [10]. Selv et beskedent fald i P-[Na + ] forårsaget af eksempelvis Ringers acetat- eller Ringers laktatinfusion kan være farlig for patienter med nedsat intrakranial komplians (i form af f.eks. meningitis/intrakranial skade) [11, 12]. Da hospitalserhvervet hyponatriæmi kan forebygges, er normonatriæmi et muligt kvalitetsmål for patientbehandlingen. Fokus i denne artikel er at beskrive, hvad der bestemmer P-[Na + ], og hvordan i.v. væsker kan påvirke P-[Na + ] for på den måde at undgå at patienter påføres hyponatriæmi under indlæggelse. P-[Na + ] BESTEMMES AF VANDBALANCEN OG KATIONBALANCEN Natrium er den kvantitativt vigtigste osmolyt i ekstracellulærvolumen (ECV), hvor kalium er vigtigst i intracellulærvolumen (ICV). Natrium og kalium passerer ikke frit gennem cellemembranen i modsætning til vand. Derfor bestemmes P-[Na + ] af forholdet mellem kroppens natrium, kalium og vand [13]. Hos den enkelte patient bestemmes ændringer i P-[Na + ] (ændring fra P-[Na + ] 1 til P-[Na + ] 2 ) af kationbalancen ( (Na + +K + )) og vandbalancen ( TBW) jævnfør ligning 1, hvor TBW er total kropsvand [14, 15]: Ligning 1. P-[Na + ] 2 = P- [Na + ] 1 TBW + (Na + + K + ) TBW + TBW Med andre ord påvirkes P-[Na + ] af natrium- og kaliumbalancen, som er forskellen mellem indgivet og udskilt antal mmol Na + og K +. Samtidig bestemmes P-[Na + ] af vandbalancen (indgivet vand minus udskilt vand (f.eks. diureser)). Ligning 1 er fundamental for at forstå, hvad der bestemmer P-[Na + ] og dermed for forebyggelse af hyponatriæmi. Ligning 1 forudsætter, at P-[Na + ] bestemmer toniciteten i ECV (dvs. vandfordelingen mellem ICV og ECV). Det er langt det hyppigste. En klinisk vigtig undtagelse er hyperglykæmi. Det høje antal glukosemolekyler i ECV øger toniciteten, vand trækkes ud af cellerne, og der ses et fald i P-[Na + ] trods hypertonicitet (P-[Na + ] falder ca. 0,4 mmol/l for hver mmol/l øgning i P-glukosekoncentration > 5) [16]. Det er derfor vigtigt at korrigere den målte P-[Na + ] ved hyperglykæmi. PATIENTFAKTORER, DER PÅVIRKER UDSKILLELSEN AF VAND OG KATIONER Den primære regulering af vand- og saltbalancerne sker i nyrerne. Vandudskillelse kræver foruden tilstrækkelig perfusion af nyrerne også osmolytter (karbamid og salt), da nyrerne ikke kan udskille rent vand (maksimalt fortyndet urin har en osmolalitet på mosm/kg) [17]. Vandudskillelsen i en rask nyre er primært reguleret af antidiuretisk hormon (ADH). ADH reducerer den renale vandudskillelse ved at øge den passive vandreabsorption i nyrens samlerør. Det resulterer i koncentreret urin (op til mosm/kg). ADH-sekretionen fra neurohypofysen stimuleres osmotisk af hypertonicitet (dehydrering = hypernatriæmi) [18]. Imidlertid kan ADH-sekretionen også stimuleres nonosmotisk. Dette sker som respons ved hypoperfusion (f.eks. hypovolæmi (nedsat ECV), hjerteinsufficiens og leverinsufficiens) [19, 20]. Nonosmotisk stimulation ses også ved kritisk sygdom, infektion, kvalme, smerte og postoperativt, ved intrakraniel sygdom samt cancer og kan udløses af en lang række medikamina [21]. Sådanne tilstande er hyppige hos hospitalspatienter. Indgift af hypotone væsker til disse patienter vil derfor ofte resultere i hyponatriæmi [19]. Samtidig vil patienterne ofte have øget tørstfølelse. En nyreinsufficient patient kan have nedsat vandudskillelse med risiko for overhydrering ved for stor

2 3 væskeindgift og risiko for hyponatriæmi ved indgift af hypotone væsker. Med stigende alder reduceres nyrernes evne til at regulere vand- og saltbalancen. Kationudskillelsen (tælleren i ligning 1) reguleres i nyrerne. Ved nedsat perfusion (nedsat ECV, hjerte- og leversvigt) aktiveres renin-angiotensinaldosteronsystemet og det sympatiske nervesystem [20]. Resultatet er nedsat natriumudskillelse i urinen. Nyrernes samlede effekt på P-[Na + ] kan vurderes ved elektrolytfri vand-clearance (EFWC), hvor U-[Na + ] + U-[K + ] er kationkoncentrationen i urinen [14, 17]: Ligning 2. ( EFWC = urin volumen = 1 U- [Na + ] + U- [K + ] P-[Na + ] Ved urinkationkoncentrationer, der er større end P- [Na + ], tilbageholdes elektrolytfri vand, og P-[Na + ] reduceres. Samtidig betyder det, at hvis der indgives væske med en natrium- og kaliumkoncentration, der er lavere end koncentrationen i urinen, vil der tilbageholdes elektrolytfri vand og P-[Na + ] vil falde. Desto lavere kationkoncentration i væsken, desto større fald i P-[Na + ]. Ud over nyrerne påvirker gastrointestinale tab, perspiratio og tab fra hud/sår balancerne i ligning 1 og dermed P-[Na + ]. ( Tabel 1 De fem sygehistorier. Case nr. Sygehistorie med kommentar 1 En 56-årig kvinde blev indlagt vågen med»akut i kronisk«leversvigt P-[Na + ] 1 = 123 mmol/l. Pga. hypotension og små diureser blev hun behandlet med 5 l 5% glukose i.v. fald i bevidsthedsniveau og P-[Na + ] 2 = 111 mmol/l. Hun fik yderligere 4,5 l i.v.- væske (i alt 9,5 l på 42 t.) og fik respiratorisk svigt med behov for respiratorbehandling Kommentar: Svært fysiologisk hypoton væske inducerer hyponatriæmi med svære symptomer a. 5% glukose er uhensigtsmæssig til at øge det cirkulerende volumen, da det fordeler sig i hele vandfasen. Massivt væske-overload respiratorisk svigt 2 En 59-årig kvinde blev indlagt vågen med P-[Na+] 1 = 121 mmol/l. Pga. hyperkaliæmi og små diureser blev hun behandlet med 5 l 5% glukose (+ insulin) og 1 l KNaGlukose i.v. fald i bevidsthedsniveau og P-[Na + ] 2 = 103 mmol/l Kommentar: Svært fysiologisk hypotone væsker (bl.a. som glukose-insulin-infusion) inducerer hyponatriæmi med svære symptomer a. Uhensigtsmæssig væskeresuscitering med svært fysiologisk hypoton væske 3 En 56-årig kvinde med forvirring efter maratonløb blev i akutmodtagelse behandlet med 1 l KNaGlukose i.v. på mistanke om dehydrering kramper og P-[Na+] 2 = 119 mmol/l Kommentar: Svært fysiologisk hypoton væske hyponatriæmi med svære symptomer a. Det er farligt at give patient med cerebral påvirkning/risiko for øget ICP fysiologisk hypoton væske. Blodgasanalyse ville have givet oplysninger om ABCD inkl. blodsukker og P- [Na + ] 4 En 70-årig kvinde blev indlagt vågen med abdominalia P-[Na + ] 1 = 139 mmol/l. På mistanke om dehydrering fik hun 4 l 5% glukose og 1 l KNaGlukose i.v. over 37 t. bevidstløshed og P-[Na + ] 2 = 116 mmol/l Kommentar: Svært fysiologisk hypotone væsker hyponatriæmi med svære symptomer a. Patienten var ikke dehydreret: dehydrering = vandmangel = hypernatriæmi 5 En 48-årig kvinde med hovedpine/kvalme/opkastning, ABC-stabil P-[Na + ] 1 = 125 mmol/l. Hun blev behandlet med 0,9% NaCl i.v. P-[Na + ] 2 = 123 mmol/l. Hun fik derefter yderligere 0,9% NaCl i.v. P-[Na + ] 2 = 104 mmol/l Kommentar: Patient med forbigående syndrome of inappropriate ADH, hvor 0,9% NaCl forværrer hyponatriæmien pga. meget koncentreret urin. Initial behandling med 0,9% NaCl var god, da brugen af fysiologisk hypotone væsker havde reduceret P-[Na + ] mere. Behandlingen revurderes ikke yderligere uhensigtsmæssig væskebehandling ABCD = airway, breathing, circulation, disability; ADH = antidiuretisk hormon; ICP = intrakranialt tryk; KNaGlukose = kalium-natrium-glukose. a) Nedsat P-[Na + ] med nedsat bevidsthedsniveau eller kramper. INTRAVENØSE VÆSKERS TONICITET Da en hospitaliseret patient ofte har nonosmotisk ADH-sekretion, er der risiko for udvikling af hyponatriæmi ved infusion af hypotone væsker [19, 22]. I Tabel 2 vises almindeligt anvendte intravenøse væskers fysiologiske tonicitet/effektive osmolalitet. Osmolaliteten i ECV er normalt mosm/kg. De nævnte væsker har denne osmolalitet uden for patienten. Placeres en celle i disse væsker, vil den ikke ændre størrelse. Deraf betegnelsen»glukose isotonisk«på Imidlertid metaboliseres eventuelle organiske stoffer (glukose, acetat og laktat) i kroppen med det resultat, at osmolaliteten falder. En væskes fysiologiske tonicitet eller effektive osmolalitet skal derfor bedømmes på dens indhold af Na + og K +. Derfor er væsker som 5%»Glukose isotonisk«, KNaGlukose og Darrow-glukose svært fysiologisk hypotone med betydelig risiko for at forårsage hyponatriæmi (Tabel 1, cases 1-4). Flere undersøgelser har vist, at de svært hypotone væsker forårsager hyponatriæmi, også når de anvendes til vedligeholdelse af basale væsketab [9, 23]. Væskerne er desuden uhensigtsmæssige til brug ved væskeresuscitation (øgning af ECV og dermed det cirkulerende volumen) (Tabel 1, cases 1 + 2). Det skyldes, at de svært fysiologisk hypotone væsker fordeles i hele vandfasen pga. det lave natriumindhold. Ringers laktat/ringers acetat er let fysiologisk hypotone og har en natriumkoncentration på 130 mmol/l. Derfor er disse væsker gode, hvis man vil øge det cirkulerende volumen, men hos en kritisk syg og/ eller elektiv kirurgisk patient ses et fald i P-[Na + ] ved brug [11, 23]. Det kan være kritisk for en patient med forhøjet intrakranialt tryk (ICP). En fordel ved væskerne er det lavere kloridindhold i forhold til natrium og dermed mindre risiko for at inducere acidose end 0,9% NaCl [24]. Hos en voksen patient, der skal have udført elektiv kirurgi (ikke intrakranial kirurgi), konkluderede man i et Cochranereview, at

3 4 Tabel 2 Almindeligt anvendte væsker kategoriseret efter fysiologisk tonicitet med angivelse af den effektive osmolalitet, når organisk stof er metaboliseret. Den effektive Væsketype ud fra fysiologisk tonicitet osmolalitet a, mosm/kg Svært hypoton 5%»glukoseisotonisk«0 KNaGlukose (»basisvæske«) 120 Darrow-glukose 66 Let hypoton Ringers laktat 243 Ringers acetat 244 Fysiologisk isoton 0,9% NaCl 308 KNaGlukose = kalium-natrium-glukose. a) Normal plasmaosmolalitet er mosm/kg. Tabel 3 Tilstande med potentielt nedsat intrakranial komplians/forhøjet intrakranialt tryk, hvor selv mindre fald i P-[Na+] kan være kritisk. Infektion: meningitis, absces, encefalitis Hovedtraume: blødning, ødem, kontusion Subaraknoidal blødning Apopleksi Iskæmi/anoksi (f.eks. genoplivet efter hjertestop) Intrakranial tumor Akut leversvigt Hydrocephalus Status epilepticus Hypertensiv krise Hyponatriæmi Ringers laktat og Ringers acetat er sikre at anvende og med mindre risiko for acidose [23]. 0,9% NaCl er reelt isotonisk samt god til volumenresuscitation, og risikoen for at inducere hyponatriæmi lille. En undtagelse er hos patienter med svær syndrome of inappropriate ADH, hvor udskillelse af meget koncentreret urin (ligning 2) forårsager, at en del af det elektrolytfri vand i saltvandet ikke udskilles, hvorved P-[Na + ] reduceres yderligere (Tabel 1, case 5) [14]. Anvendelse af større mængder 0,9% NaCl kan inducere hyperkloræmisk acidose og er associeret til nyresvigt [25]. Dette skal hos den enkelte patient opvejes mod risikoen ved iatrogen hyponatriæmi. PRAKTISK VÆSKEBEHANDLING Det primære formål med væskebehandling er at sikre Faktaboks Hospitalserhvervet hyponatriæmi er associeret med øget mortalitet og morbiditet. Nonosmotisk antidiuretisk hormon-sekretion er hyppig hos indlagte patienter og nedsætter vandudskillelsen. Svært fysiologisk hypotone væsker (5%»glukoseisotonisk«/kaliumnatrium-glukose/Darrow-glukose) inducerer ofte hyponatriæmi. Let fysiologisk hypotone væsker (Ringers laktat/acetat) reducerer ofte P-[Na + ] lidt. Det kan være kritisk ved forhøjet intrakranialt tryk (f.eks. ved meningitis). 0,9% NaCl reducerer oftest ikke P-[Na + ], men større mængder kan inducere hyperkloræmisk acidose. Iatrogen hyponatriæmi kan reduceres, hvis væske ordineres med samme omhu, som anden medicin ordineres. det cirkulerende volumen, så der er tilstrækkelig vævsperfusion. Vurdering af patientens ECV og det cirkulerende volumen er notorisk upræcis, hvilket gør ordination af den korrekte mængde væske vanskelig [2, 26]. Til umiddelbar vurdering bruges anamnese og undersøgelse i form af blodtryk, puls, hudtemperatur, kapillærrespons, diurese, bevidsthedsniveau, tegn til stase og blodgasanalyse. Hypovolæmi kan behandles med indgift af væskebolus med Ringers acetat, Ringers laktat eller 0,9% NaCl på ml (børn 20 ml/kg) over 15 minutter, og behandlingen revurderes inden en eventuel gentagelse [1, 4]. Ved behov for infusion af større mængder (> ml hos voksne) og særligt hos risikopatienter (ældre samt personer med nedsat nyrefunktion, hjertesvigt, leversvigt og stort output) søges tidligt hjælp hos en speciallæge. Endvidere udfærdiges et væskeskema, og patienten vejes dagligt, så man kan vurdere ændringer i TBW [4]. I modsætning til indgift af den korrekte mængde væske er forebyggelse af hyponatriæmi lettere, da P-[Na + ]-koncentrationen kan måles. Primært undgås svært hypotone væsker. Herunder også indgift af større mængder blandingsvæsker til f.eks. N-acetylcystein/glukoseinsulin (Tabel 1, case 2). Ved behov for glukoseindgift kan der anvendes mere koncentreret opløsning, så volumen reduceres. Desuden kan P-[Na + ]-koncentrationen følges successivt med blodgasanalyser, så utilsigtede ændringer kan føre til justering af væsketerapien (Tabel 1, case 5). PATIENTEN MED POTENTIELT NEDSAT INTRAKRANIAL KOMPLIANS Hos patienten med øget ICP kan selv mindre ændringer i det intrakraniale volumen øge ICP kritisk med risiko for hjerneskade og ultimativt inkarceration til

4 5 følge (Tabel 1, case 3). Vandindholdet i hjernen øges proportionalt med faldet i P-[Na + ] [27]. Derfor er selv mindre fald i P-[Na + ] kritisk for patienten med nedsat intrakranial komplians (Tabel 3). Behandling med hypotone væsker er uhensigtsmæssig hos denne patientkategori. Det gælder ikke kun de svært hypotone væsker, men også de let hypotone væsker som Ringers acetat og Ringers laktat, der også reducerer P-[Na + ] [11]. Derfor er førstevalg 0,9% NaCl til patienten med potentielt øget ICP (f.eks. ved modtagelse af en bevidtshedspåvirket patient) og P-[Na + ] bør følges hyppigt. Ved fald i P-[Na + ] kan der anvendes hypertont NaCl (f.eks. tilsættes 50 mmol NaCl til 0,9% NaCl). PATIENTEN MED LEVERSVIGT Ved det relativt sjældne akutte leversvigt er hjerneødem en kendt komplikation, og normonatriæmi er afgørende [12]. Imidlertid har patienter med kronisk leversvigt/akut forværring af kronisk leversvigt også forstyrret cerebral vandhomøostase/hjerneødem, som medvirker til encefalopatien [28]. Derfor er hospitalserhvervet hyponatriæmi/forværring af hyponatriæmi hos denne kategori af patienter uhensigtsmæssig [29, 30]. Patienter med kronisk leversvigt er i høj risiko for at få hyponatriæmi pga. utilstrækkelig perfusion med nonosmotisk ADH-sekretion. Derfor er infusion af større mængde svært hypotone væsker uhensigtsmæssig, og P-[Na + ] bør monitoreres nøje (Tabel 1, case 1). Ved behov for i.v. givet glukose kan der anvendes 20% glukose for at reducere mængden. Volumenoptimering er vigtig for at undgå yderligere organskade, men ikke med svært hypotone væsker (Tabel 1, case 1). Da patienterne ofte har aktiveret reninangiotensin-aldosteron-system og retinerer natrium, er der risiko for forværring af ascites og pleuravæske ved overdreven væskeindgift, og anvendelse af humant albumin kan overvejes [29]. Tidlig involvering af en ekspert er vigtig og i særdeleshed ved behov for en større mængde væske. Iatrogen hyponatriæmi forårsaget af svær fysiologisk hypoton væske. KONKLUSION I nærværende statusartikel er mekanismer bag hospitalserhvervet hyponatriæmi gennemgået. Centralt er nonosmotisk ADH-sekretion, som reducerer elektrolytfri vand-clearance. Indgift af svært hypotone væsker indebærer risiko for udvikling af hyponatriæmi. Hos patienter med potentielt nedsat intrakranial komplians (f.eks. meningitis/intrakranial skade) kan selv en beskeden reduktion af P-[Na + ] med let hypotone væsker som Ringers acetat/laktat øge ICP, og 0,9% NaCl er førstevalg. Der anvendes overordentligt meget væske på tværs af alle specialer. Ved at man anvender i.v. væske (type og mængde) med samme omhu, som øvrig medicin anvendes, kan forekomsten af hospitalserhvervet hyponatriæmi reduceres. Summary Mathilde Lunøe & Christian Overgaard-Steensen: Prevention of hospital-acquired hyponatremia Ugeskr Læger 2014;176:V The hospitalized patient is at risk of hyponatraemia caused by reduced electrolyte free water clearance and prescription of hypotonic fluids. Hospital-acquired hyponatraemia is common and associated with increased mortality/morbidity. Hyponatraemia in itself can cause severe cerebral symptoms. Small decreases in P-[Na + ] in patients with reduced intracranial compliance (e.g. meningitis) can be dangerous. To reduce iatrogenic hyponatraemia the understanding of P-[Na + ] is fundamental. Next, meticulously prescription of fluid amount/ quality and reevaluation as with any other drug is of paramount importance. Korrespondance: Christian Overgaard-Steensen, Anæstesiologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV. Antaget: 20. maj 2014 Publiceret på Ugeskriftet.dk: 1. september 2014 Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk Litteratur 1. Dellinger RP, Levy MM, Rhodes A et al. Surviving sepsis campaign: international guidelines for management of severe sepsis and septic shock, Intensive Care Med 2013;39: Vincent JL, de Backer D. Circulatory shock. N Engl J Med 2013;369: Cordemans C, de Laet I, van Regenmortel N et al. Fluid management in critically ill patients: the role of extravascular lung water, abdominal hypertension, capillary leak, and fluid balance. Ann Intensive Care 2012;2(suppl 1):S1. 4. Intravenous fluid therapy in adults in hospital/nice clinical guideline (18. maj 2014). 5. Wald R, Jaber BL, Price LL et al. Impact of hospital-associated hyponatremia on selected outcomes. Arch Intern Med 2010;170: Hoorn EJ, Lindemans J, Zietse R. Development of severe hyponatraemia in hospitalized patients: treatment-related risk factors and inadequate management. Nephrol Dial Transplant 2006;21: Shchekochikhin DY, Schrier RW, Lindenfeld J et al. Outcome differences in community- versus hospital-acquired hyponatremia in patients with a diagnosis of heart failure. Circ Heart Fail 2013;6: Moritz ML, Ayus JC. Prevention of hospital-acquired hyponatremia: a case for using isotonic saline. Pediatrics 2003;111: Sonne DP, Overgaard-Steensen C. Hyponatriæmi som årsag til svære cerebrale symptomer. Ugeskr Læger 2013;175: Overgaard-Steensen C, Ring T. Practical approach to hyponatraemia and hypernatraemia in critically ill patients. Crit Care 2013;17: Myburgh JA, Mythen MG. Resuscitation fluids. N Engl J Med 2013;369:

5 6 12. Bernal W, Wendon J. Acute liver failure. N Engl J Med 2013;369: Edelman IS, Leibman J, O Meara MP et al. Interrelations between serum sodium concentration, serum osmolarity and total exchangeable sodium, total exchangeable potassium and total body water. J Clin Invest 1958;37: Rose BD. New approach to disturbances in the plasma sodium concentration. Am J Med 1986;81: Overgaard-Steensen C, Larsson A, Bluhme H et al. Edelman s equation is valid in acute hyponatremia in a porcine model: plasma sodium concentration is determined by external balances of water and cations. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2010;298:R120-R Hillier TA, Abbott RD, Barrett EJ. Hyponatremia: evaluating the correction factor for hyperglycemia. Am J Med 1999;106: Berl T. Impact of solute intake on urine flow and water excretion. J Am Soc Nephrol 2008;19: Baylis PH. Osmoregulation and control of vasopressin secretion in healthy humans. Am J Physiol 1987;253:R671-R Anderson RJ, Chung HM, Kluge R et al. Hyponatremia: a prospective analysis of its epidemiology and the pathogenetic role of vasopressin. Ann Intern Med 1985;102: Schrier RW. Use of diuretics in heart failure and cirrhosis. Semin Nephrol 2011;31: Spasovski G, Vanholder R, Allolio B et al. Clinical practice guideline on diagnosis and treatment of hyponatraemia. Eur J Endocrinol 2014;170:G1-G Wang J, Xu E, Xiao Y. Isotonic versus hypotonic maintenance IV fluids in hospitalized children: a meta-analysis. Pediatrics 2014;133: Burdett E, Dushianthan A, Bennett-Guerrero E et al. Perioperative buffered versus non-buffered fluid administration for surgery in adults. Cochrane Database Syst Rev 2012;12:CD Stewart PA. Modern quantitative acid-base chemistry. Can J Physiol Pharmacol 1983;61: Lobo DN, Awad S. Should chloride-rich crystalloids remain the mainstay of fluid resuscitation to prevent pre-renal acute kidney injury? Kidney Int 9. apr 2014 (epub ahead of print). 26. Chung HM, Kluge R, Schrier RW et al. Clinical assessment of extracellular fluid volume in hyponatremia. Am J Med 1987;83: Overgaard-Steensen C, Stødkilde-Jørgensen H, Larsson A et al. Regional differences in osmotic behavior in brain during acute hyponatremia: an in vivo MRIstudy of brain and skeletal muscle in pigs. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2010;299:R521-R Poveda MJ, Bernabeu A, Concepcion L et al. Brain edema dynamics in patients with overt hepatic encephalopathy. Neuroimage 2010;52: Liou IW. Management of end-stage liver disease. Med Clin North Am 2014;98: Cordoba J, Garcia-Martinez R, Simon-Talero M. Hyponatremic and hepatic encephalopathies: similarities, differences and coexistence. Metab Brain Dis 2010;25:73-80.

Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab

Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab Rekommandationer Væsketab skal erstattes med en væske som i mængde og elektrolytsammensætning ligner tabet. Dette gælder såvel normale som patologiske væsketab Elektive kirurgiske patienter kan spise indtil

Læs mere

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE

INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE INTENSIV FORSKNING SEPSISBEHANDLING, (DE 6 S ER), OG HVORDAN ARBEJDER MAN MED DETTE SOM PROJEKTSYGEPLEJERSKE FSAIO Landskursus 19. september 2011 PROJEKTSYGEPLEJERSKENS ARBEJDE INDEN FOR SEPSISFORSKNING

Læs mere

Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter

Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter Praktisk væsketerapi til kirurgiske patienter www.vaeske.dk 1. Baggrund s. 3 2. Planlægning af væsketerapi Formål s. 4 Praktisk udførelse s. 5 3. Erstatning af tab - Erstatning af normale væsketab s. 5

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje Studiespørgsmål til nyrer og urinveje 1. Beskriv nyrernes funktioner 2. Beskriv nyrernes udseende og placering i kroppen 3. Beskriv nyrernes makroskopiske opbygning, gerne v.h.a. en figur, der viser et

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

med bogen gennem deres egen undervisning, og denne erfaring har ført til ændringer i den rækkefølge stoffet præsenteres. Det er vores opfattelse at

med bogen gennem deres egen undervisning, og denne erfaring har ført til ændringer i den rækkefølge stoffet præsenteres. Det er vores opfattelse at forord Hermed foreligger en ny udgave af Finn Michael Karlsen s Basal nyrefysiologi. Siden udgivelsen i 1999 er der sket en rivende udvikling indenfor fysiologien, herunder nyrefysiologien, og det har

Læs mere

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner

20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner 20 år mand MC-styrt - lav hastighed Ingen sår Ingen andre læsioner Symptomer Pain out of proportion Pressure (palpable painfull tenderness) Pain on passive stretch Paraesthesia Paresis Pulses present

Læs mere

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade Rune Sort Hypertont saltvand til behandling af forhøjet ICP efter TBI 1 Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade OSVAL II opgave Af stud.med. Rune Sort

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Få styr på væskebalancen

Få styr på væskebalancen Få styr på væskebalancen Udholdenhed & Kondition Af: Lene Gilkrog Få styr på væskebalancen - af Lene Gilkrog Side 2 Din krop har brug for væske for at kunne præstere. Et væskeunderskud på blot 1-2% kan

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print

Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print Modtagelse og behandling af akut syg patient materiale til print Dette materiale er en del af e-learningkurset Modtagelse og behandling af akut syg patient, udarbejdet af DIMS og E-learningenheden i samarbejde

Læs mere

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand

... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand ... om danske sygehuspatienters ernæringstilstand Henrik Højgaard Rasmussen Overlæge Ph.d Leder af Center for Ernæring og Tarmsygdomme CET Medicinsk Gastroenterologisk afdeling Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune

Fald. Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus. Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Fald Faldklinikken, Geriatrisk afdeling, Århus sygehus Oprindeligt et 3 års projekt mellem Region Midt og Århus Kommune Der foretages en tværfaglig udredning og efterfølgende træning ved fysioterapeuter

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis H:S Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis maj 2005 1. Resume af hændelsen En patient med type 2 diabetes skal opereres. Efter anæstesiens start ordineres

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme

Sundhedseffekter. Hjerte-kar-sygdomme Sundhedseffekter Hjerte-kar-sygdomme Interessen for mejeriprodukter og hjerte-kar-sygdomme (CVD) har ofte fokus på mættet fedt. Det har været antaget, at fordi nogle mejeriprodukter indeholder mættede

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT.

HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. HOSPITAL I HJEMMET FOR DEN ÆLDRE MEDICINSKE INDLÆGGELSESKRÆVENDE PATIENT. Baggrund Stigende antal ældre 1980 100-109 90-99 80-89 70-79 60-69 50-59 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2014 100-109 90-99 80-89 70-79

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37 Føling Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? Blodsukker mmol/l 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 tid 3.0 08.00 08.30 09.00 09.30 Personer uden diabetes

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Efter login får man en side med følgende symptom- diagnoser i bogstavsrækkefølge.

Efter login får man en side med følgende symptom- diagnoser i bogstavsrækkefølge. Swiss Emergency Protocols Emergency Standards 1. Baggrund Prof. Roland Bingisser, Head Emergency Department, University Hospital Basel har sendt DASEM et link til en hjemmeside med de schweiziske retningslinjer

Læs mere

Nyre/pancreas-transplantationer

Nyre/pancreas-transplantationer Henrik Birn Overlæge Nyremedicinsk afdeling C Aarhus Universitetshospital Årsmøde for Donationsansvarlige Nøglepersoner N 16. januar, 2014 Pancreas Pancreas-transplantationer Formål Genoprette insulinproduktionen

Læs mere

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH

Kunsten at seponere. Hvornår og hvordan -værktøjer. Store Praksisdag 2014 Region H. Overlæge, Lene Reuther, Klinisk Farmakologisk Afdeling BBH Kunsten at seponere Store Praksisdag 2014 Region H Hvornår og hvordan -værktøjer 08-01-2014 Farmakologisk Afdeling BBH 1 8. januar 2014 2 Kunsten at seponere Kunsten at seponere mest presserende -og udfordrende-

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock

Sygdomslære Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Hjerteinsufficiens og kardiogent shock Redegøre for symptomer i forbindelse med de enkelte sygdomme Beskrive undersøgelser og behandlingsprincipper for de enkelte sygdomme Redegøre for organismens reaktioner/kompensationsmuligheder

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2).

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). 1) Aorta store arterier arterioler kapillærer venoler vener De forskellige kar Elastiske kar: aorta og store

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have?

Opgave 4: En patient skal have tablet Digoxin 0,250 mg dagligt: Tablet Digoxin findes i styrken 62,5 µg. Hvor mange tabletter skal patienten have? Opgave 1: a. 0,05 g = 0,05 g x 1000 mg/g = 50 mg b. 12 mg = 12 mg : 1000 mg/g = 0,012 g c. 75 µg = 75 µg : 1000 µg/mg = 0,075 mg d. 250 mg = 250 mg : 1000 mg/g = 0,25 g e. 8 % = 8% x 10 mg/ml/% = 80 mg/ml

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning

Undervisning i lægefaglig sprogtolkning af stud.med. Shahid Qamar Manan. Almen om Tolkning Almen om Tolkning - Vær så præcis som mulig - hvis noget ikke giver mening for dig, så gør det hellere ikke for pt. pas på sort snak (oversættelse ord for ord). - Omtal ikke patienten i 3. person. Pt.

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet

Tips og tricks i thoraxradiologi. Anna Kalhauge Rigshospitalet Tips og tricks i thoraxradiologi Anna Kalhauge Rigshospitalet Hvordan fremkommer et thorax-billede Røntgenstrålerne passerer forskellige væv, strålerne svækkes i forskellig grad og billedet udgøres af

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten

Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Fjernelse af galdeblæren ved galdesten Patientinformation September 2012 Forfatter: Overlæge Lisbeth Dammegaard, Kirurgisk Afdeling IntraNord Hillerød Hospital Kirurgisk

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning O SVAL II Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning Af Stud.med. Rasmus Broby Johansen Vejleder Overlæge, Ph.D. Karen-Lise Welling Maj

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Forum for Underernæring

Forum for Underernæring Forum for Underernæring Brugerundersøgelse Region Hovedstaden: Friske data Dansk Selskab for Klinisk Ernæring: målsætning Kendte løsninger Drivkræfter endnu uden synderlig effekt: Viden Kvalitetssikring

Læs mere

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

Lær mere om prostatacancer

Lær mere om prostatacancer Lær mere om prostatacancer Denne brochure indeholder information om prostatacancer rettet mod patienter, familiemedlemmer eller venner og personer, som er interesserede i at lære mere om sygdommen. Det

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Guide. Undgå kollaps i varmen DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK DET SKAL DU GØRE. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Undgå kollaps i varmen DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK DET SKAL DU GØRE. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus DEHYDRERING HEDESLAG SOLSTIK 12 sider Undgå kollaps i varmen DET SKAL DU GØRE Undgå kollaps i varmen INDHOLD: Danskerne lider

Læs mere

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden

UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Risikomanager Bestillerenheden UTH i Struer Kommune Første rapport om utilsigtede hændelser i Struer Kommune til Hovedudvalget. Indhold Indledning... 3 Hvem skal rapportere... 3 Definition... 3 Hvorfra skal der indrapporteres... 4 Klassificering

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

Case. Forveksling mellem kaliumklorid og natriumklorid

Case. Forveksling mellem kaliumklorid og natriumklorid Case Forveksling mellem kaliumklorid og natriumklorid Resume Case En patient dør pga. indgift af koncentreret kaliumklorid Under behandling af akut hjertesyg patient kontrollerer en sygeplejerske om en

Læs mere

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring

Lægemiddelregning. Opgaver og e-læring Lægemiddelregning Opgaver og e-læring Regn den ud! Hospitalsapoteket har udarbejdet dette sæt opgaver i lægemiddelregning. Flere sygeplejersker har efterspurgt dette, og flere undersøgelser har vist, at

Læs mere

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12

Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Substitutionsbehandling med Immunglobulin Hotel Kong Arthur 14/11-12 Helle Vibeke Jensen Sygeplejerske, infektionsmedicinsk afdeling Q Århus universitetshospital, skejby Disposition Præsentation. Generelt

Læs mere

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION

DANSK CENTER FOR ORGANDONATION Formålet med donordetektion er: At optimere udnyttelsen af det foreliggende donorpotentiale Konstant fokus fra Afdelingsledelse støtte afdelingens undervisning og procedurer NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR

Læs mere

Hvorfor er kost og ernæring vigtig?

Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Hvorfor er kost og ernæring vigtig? Rehabilitering, forebyggelse af sygdom og (gen)indlæggelse God Mad- Godt Liv. Knudshoved 17.08.11 Mette Holst. Klinisk Sygeplejespecialist, MKS, Phd. Center for Ernæring

Læs mere

Fysioterapi mod stress

Fysioterapi mod stress Fysioterapi mod stress Behandling til den Treenige hjerne Annette Sigshøj www.stress-ellertraumer Fysiske symptomer Hovedpine Muskelsmerter Rygsmerter Træthed Forstoppelse Diarre Smerter i brystet Forhøjet

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring.

Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af Medicin, Intravenøs Væske & Ernæring. Sygeplejestuderendes uddannelse i administration af medicin og intravenøs væske og ernæring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00

Sygeplejerskeuddannelsen, Aalborg. Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 Intern prøve i farmakologi Den 3. februar 2006 Kl. 9.00-11.00 1 Case: Bente Andersen er 35 år. Hun har reumatoid artritis og behandles derfor med Voltaren. Hun har tidligere haft ulcus ventriculi. Ved

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Intensiv patient desaturerer uobserveret Juli 2006 1. Resume af kerneårsagsanalysen Hændelsen Svært lungesyg patient indlagt på intensiv afdeling på grund af pneumoni.

Læs mere

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres?

Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Dysreguleret diabetes - skal kosten ændres? Initiativmøde-DSKE 27. september 2011 Ann Bech Roskjær Cand. scient i klinisk ernæring, Steno Diabetes Center Slide no 1 Dagsorden Definition på dysreguleret

Læs mere

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM)

REKOMMANDATION FOR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) REMMANDATIN FR ANÆSTESI 2012 Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin (DASAIM) De enkelte anæstesiologiske afdelinger skal beskrive, hvorledes de opfylder denne standard med hensyn til anæstesiologiske

Læs mere

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals

Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals Funktionsattest ASK 230 Nakke/hals afgivet i henhold til Lov om arbejdsskadesikring 35 og 37 Udfyldes af rekvirenten Navn på tilskadekomne:........ Cpr.nr.:.. -. Adresse:.. Postnr.: By:.. Stilling eller

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Danskerne synes følgende er ok:

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Akutområdet Kvalifikationskort # 1 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering. For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage udredning og behandling af diverse akutte patienter,

Læs mere

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Tilsyn og Sundheds-it Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Sundheds-it Medicineringssystemer fx EPM FMK- fælles medicinkort EPJ-elektronisk patientjournal Prøve-svarssystemer,

Læs mere

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant.

Sundhedspersonale, som modtager patienter til behandling under indlæggelse eller ambulant. Ernæringsscreening - vurdering og dokumentation hos voksne Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version 6 Forfattere Den regionale Ernæringskomité Gældende fra 29-10-2014 Fagligt ansvarlig

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Anlæggelse og anvendelse af subcutan nål

Anlæggelse og anvendelse af subcutan nål Anlæggelse og anvendelse af subcutan nål Århus Universitetshospital Århus Sygehus Onkologisk Afdeling D Det Palliative Team Tlf. +45 8949 4670 Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C www.aarhussygehus.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere