Rektors beretning til forældrerepræsentantskabsmødet den 16. april 2008.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rektors beretning til forældrerepræsentantskabsmødet den 16. april 2008."

Transkript

1 Rektors beretning til forældrerepræsentantskabsmødet den 16. april Kære forældrerepræsentanter i alle Johannesskolens 37 klasser. Jeg har hermed på skolens vegne fornøjelsen af at takke jer for jeres indsats for skole hjemsamarbejdet på Johannesskolen. En særlig tak til repræsentanterne i afgangsklasserne og 3. g., som sammen med deres børn forlader Johannesskolen på vej mod nye mål og uddannelsesinstitutioner. Held og lykke med jeres børns fremtid. Siden sidste forældrerepræsentantskabsmøde har skolen haft travlt med at tage imod berømtheder og selv blive berømt. Den 30. november havde skolen besøg af landets undervisningsminister, Bertel Haarder. Han var inviteret i forbindelse med JohannesGymnasiets Chris McDonaldprojekt, og han blev meget begejstret for, hvad han så: Sund mad, sunde elever og sjov og lærerig undervisning. Han blev til frokost, som han nød i selskab med Chris McDonaldklassen. Den 18. januar var skolens idrætssal forvandlet til koncertsal med lyd, lys og røgmaskine. Det snart verdenskendte band Spleen United gav koncert til glæde for vores elever i gymnasiet og afgangsklasserne som et led i gymnasiets PR virksomhed. Den 28. marts overlod skolen scenen til endnu en kendis. Denne gang til Victor Feddersen, olympisk guldmedaljevinder i roning ved legene i Atlanta i Han holdt foredrag om det forpligtende teamsamarbejde til stor inspiration for alle skolens lærere. Selvom roning og undervisning hører til i hver sin verden, var foredraget rigt på vigtige pointer, som vi kunne tage med tilbage til det daglige samarbejde om elevernes læring og kompetenceudvikling. Som eksempler kan nævnes: Det professionelle venskab, anerkendelse af hinandens styrker og svagheder, forventningsafklaring og målsætning. Det lyder simpelt, men er svært. Især på en skole hvor målene jo både er kortsigtede og meget langsigtede, og hvor samarbejdet om en klasses kompetenceudvikling er en yderst kompleks opgave. Udviklingen af teamsamarbejdet er fortsat et indsatsområde på hele skolen. Berømt blev skolen på DR1, som viste Chris på skolebænken i efteråret 2007 og i starten af 2008 og i dagspressen, som med stor interesse beskrev projektet. Skolen har endvidere arbejdet målrettet med at skabe medieopmærksomhed om sine aktiviteter først og fremmest i gymnasiet, igen som et led i den valgte PR strategi. I forbindelse med gymnasiets genbesøg fra Baruch College Campus High School i New York i 1

2 oktober måned bragte Søndagsavisen en artikel om Transatlantisk udveksling og Frederiksberg Bladet havde en uge senere en artikel, hvor en af de amerikanske elever beskrev forskellen på sin egen og vores elevers læring, og hvor hans konklusion kom til udtryk i overskriften Et bedre system. I midten af marts bragte Lokalavisen Frederiksberg en artikel om Supersprog, en artikel som handlede om det nye samarbejde mellem JohannesGymnasiet og en af vores store aftagerinstitutioner CBS. En krævende rekrutteringsindsats båret af hele skolen har givet pote. På nuværende tidspunkt har 58 elever søgt JohannesGymnasiet som 1. prioritet. Det er 16 flere end sidste år, og de fordeler sig med 28 interne ansøgere sidste år var tallet 19 og 30 eksterne ansøgere sidste år var tallet 23. Det er et betragteligt spring fremad. Gymnasiet har hermed et ganske godt udgangspunkt for at forbedre søgetallet til næste år. Søgningen til børnehaveklasserne, 7. og 10. klasserne er som den skal være, nemlig helt i top. Det er glædeligt og tilfredsstillende at se, at kvalitet giver kvantitet. Og jeg vil derfor gerne takke alle skolens medarbejdere og elever, som har bidraget til denne væsentlige skoleopgave, og for bestyrelsens store interesse og opbakning til skolens ledelse i forbindelse hermed. Min beretning er bygget op i tre afsnit: et om grundskolen, et om gymnasiet og et afsluttende afsnit med generelle bemærkninger af interesse for hele skolen. Grundskolen. I forbindelse med forældrerepræsentantskabsmødet i oktober 2007 valgte forældrekredsen på JS Frederiksberg Kommune som tilsynsførende myndighed. Og kommunen har anmeldt en besøgsrække tre formiddage i april og maj måned, hvor følgende fag og niveauer vil blive tilset: Dansk klasse, klasse og 8 9. Klasse. Matematik i 2., 6. og 8. klasse, samt fagene engelsk, natur/teknik og de kunstneriske fag. Besøget involverer 14 forskellige klasser og 17 forskellige lærere. Dermed kan man vist roligt sige, at besøget giver et grundigt, fyldigt og varieret billede af Johannesskolens elever og lærere. Formålet med besøget er at tilse om undervisningen i grundskolen står mål med, hvad der almindeligvis forventes i folkeskolen, og det giver ikke ledelsen anledning til søvnløse nætter. Resultatet af tilsynet offentliggøres på grundskolens hjemmeside, hvor det ligeledes er muligt at læse den seneste tilsynsrapport. Johannesskolen 2006.pdf Eksamen for klasserne står for døren og for første gang i Folkeskolens historie skal elever og lærere i 9. klasse mødes ved det grønne bord i et såkaldt lodtrækningsfag. Det gælder også på Johannesskolen. Ifølge den gældende Folkeskolelov er afgangsprøverne for 9. klasse obligatoriske. Dette betyder, at alle elever skal op i dansk og matematik skriftligt og fire mundtlige fag, hvoraf de tre er givet på forhånd. Det er dansk, engelsk og fysik. Derudover skal alle eleverne op i et af følgende fag: historie, kristendom, samfundsfag og tysk/fransk. Hvilket af de nævnte fag afgøres ved lodtrækning i UVM, og udtrækningen sker på klasseniveau. Elever og lærere i afgangsklasserne venter spændt på udtrækningsresultatet, som først må offentliggøres på elevernes sidste skoledag den 30. april. Efter sidste repræsentantskabsmøde og i forlængelse af formødet i den yngste gruppe blev der i januar måned afholdt et møde mellem forældrerepræsentanterne fra børnehaveklasse til og med femte klasse og 2

3 Charlotte Pedersen og Peter Roth fra SFOerne. Formålet med mødet var at tale om gensidige forventninger og at udveksle idéer og synspunkter om hverdagen for Johannesskolens SFOer. Mødet var konstruktivt og udbytterigt for alle parter, og man har besluttet, at et nyt forum og en ny tradition har set dagens lys. I indskolingen vokser og lærer eleverne, og i forrige uges fordybelsesuge lærte de om mad og motion til den store guldmedalje. Begejstringen var lige så stor som de portioner havregrød, eleverne satte til livs takket være morgenduelige lærere. Eleverne lærte alt fra square dance til optimale opbevaringsmetoder for kartofler vinklerne på emnet var mange og udbyttet stort. På Johannesskolen har vi efterhånden flere års positiv erfaring med fordybelses og emneuger. Og det er allerede nu besluttet, at skolen til næste år forvandler sig til grøn skole i en uge. Det er ledelsens fromme håb, at dette undervisningsforløb har som sidegevinst, at elevernes og lærernes miljøbevidsthed vokser så markant, at det kan aflæses direkte i elmålerens omdrejningshastighed. I indledningen nævnte jeg, at udviklingen af teamsamarbejdet er et indsatsområde på hele skolen. For at understøtte denne proces har skolen valgt at holde kursus for alle kerneteam i aktionslæring med ekstern konsulentbistand. Det er skolens ambition, at alle team har gennemført kursusforløbet med udgangen af Hvad er aktionslæring? Aktionslæring handler om at udvikle undervisningen ved løbende at eksperimentere med, observere og reflektere over konkrete undervisningssituationer. Aktionslæring er kendetegnet ved at være en metode, hvor lærerne undersøger og handler i forhold til praksis med henblik på at videnbasere og raffinere den og derved fremme såvel deres som elevernes læring. Aktionslæring er således et uundværligt redskab at have med sig i en tid, hvor undervisningsopgaven ændrer sig markant og til stadighed. 10. klasse er fra næste skoleår defineret som et gymnasieforberedende år. Dette indebærer, at alle elever har samfundsfag og musik som gymnasiefag og har mulighed for at vælge et af følgende gymnasiale valgfag: kemi, biologi eller mediefag. Gymnasiet på Johannesskolen afvikler to brobygningsforløb for eleverne som introduktion til en gymnasial ungdomsuddannelse. I de obligatoriske gymnasiale fag samarbejder en grundskolelærer og en gymnasielærer om undervisningen. Det har altid været særkende for Johannesskolen, at mange af vores afgangselever fra 9. og 10. klasse fortsætter med en gymnasial videreuddannelse. I år er tallet endnu højere end ellers: Type af ungdomsuddannelse Antal ansøgere 10. kl, efterskole, friskole 22 Erhvervsuddannelser 4 Gymnasium stx 99 Gymnasium hf 5 Gymnasium hhx 11 Gymnasium htx 2 3

4 Til det flotte tal på 117 elever, der i år har valgt at søge ind på en gymnasial videreuddannelse, kan jeg supplere med at nævne, at der til ansøgerne til STX er en overvægt af piger, og blandt ansøgerne til HHX er der heller ikke uventet en overvægt af drenge. Gymnasiet: Gymnasiet har i dette skoleår haft særligt fokus på rekruttering og har sat mange initiativer i gang for at øge såvel den interne som den eksterne søgning. Gymnasiet har fået en ny hjemmeside med et særdeles ungdommeligt look, som appellerer til de unge, da vi ved, at de stort set henter al deres information via nettet. Hjemmesiden blev udformet under et stort tidspres og mangler derfor endnu at blive finpudset. Det vil ske i den kommende tid, så den kan blive helt klar til det nye skoleår. På den hjemlige front er eleverne i 9. og 10. klasse blevet grundigt orienteret om Gymnasiet på Johannesskolen. Hver eneste klasse har haft besøg at skolens vicerektor Marianne Gram, som har fortalt om gymnasiets struktur generelt og om vores egne konkrete tilbud om studieretninger. Alle elever har efterfølgende fået mulighed for at prøve 2 forskellige studieretninger, hvor de er blevet undervist af gymnasiets lærere. Det er med stor glæde vi kunne konstatere, at vores indsats har båret frugt både det interne og det eksterne søgetal er som tidligere nævnt steget markant. Bl.a. med lidt hjælp fra Chris MacDonald. Hans tilstedeværelse på vores skole i efteråret og udsendelsesrækken i TV i det tidlige forår har sat fokus på vores skole. Det var en både spændende og turbulent periode, som lærte os alle meget om sammenhængen mellem motion, kost og faglig præstation. Vi kan nok ikke holde tempoet helt oppe fremover, men projektet har sat sig konkrete spor. Skolens kantine er blevet sundere det er således slut med salg af sodavand og slik, i stedet er der kommet smoothies, nødder vendt i kanel og masser af frugt. Gymnasiets elever har taget pænt imod ændringerne de er faktisk begejstrede, men de store elever i grundskolen er mere skeptiske, så der har vi en udfordring at tage fat på. Forhåbentlig kan vi regne med forældrenes opbakning til dette. I det tidlige forår skulle vores elever i 1.g og 2.g træffe en række valg med hensyn til studieretning og valgfag på højt niveau. Selvom vi ikke er en stor skole eller måske netop fordi vi ikke er det er vi i stand til at imødekomme stor set alle elevernes ønsker. De nuværende 1.g elever går på 5 forskellige studieretninger fordelt på 3 stamklasser, og vores nuværende 2.g elever kan til næste år brede sig på 11 forskellige A niveau hold. Gymnasiereformen er udsat for hård kritik i dagspressen, og det er vi faktisk kede af. Det kan let efterlade læseren med det indtryk, at det hele flyder, og at eleverne ikke får noget ud af de nye faglige elementer. Det er ikke vores indtryk, at det forholder sig sådan. Der har selvfølgelig været en tilpasningsperiode for os alle, og reformen er ikke gennemtænkt i alle de praktiske detaljer. Men grundidéerne i reformen, som drejer sig om mere tværfagligt samarbejde, og som giver eleverne i 1.g en bred introduktion til naturvidenskab og sprog, har efter vores mening virket efter hensigten. De 3.g elever, vi om kort tid skal 4

5 sætte hue på, har fået undervisning i så forskellige tværfaglige emner som global opvarmning og de politiske styringsmuligheder (fysik og samfundsfag), motivation (biologi, oldtidskundskab og idræt) og kriminalitet årsager og straf (engelsk og samfundsfag). Vi tror på, at de er særdeles vel rustede til at møde de krav, der stilles på de videregående uddannelser og på de moderne arbejdspladser. En af vores målsætninger i gymnasiet er at give eleverne en bred og grundig introduktion til de videre uddannelsesmuligheder. Vores naturvidenskabelige lærere har i flere år haft et godt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder, hvilket vores nuværende 3.g elever havde stor glæde af, da de lige før jul skrev deres store studieretningsopgave. Nu er vi ved at etablere et samarbejde med CBS (tidligere Handelshøjskolen) til gavn for vores samfundsvidenskabelige og sproglige elever. Tanken er, at vores elever skal besøge CBS og deltage i forelæsninger som et led i nogle af deres AT forløb (almen studieforbererdelse). Vi håber, at mødet med studerende og lærere på en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner vil virke inspirerende på vores elever. Fælles: Den april er Johannesskolen vært for en talentcamp i fysik og kemi. Campen er målrettet elever i 1. g og 9. klasse, som har særlige resurser, fagligt og personligt, indenfor de nævnte fag og har som formål at skabe er undervisningsmiljø, hvor eleverne får mulighed for at arbejde på et højt fagligt niveau, samt at skabe et nationalt netværk. Ca. 50 unge mennesker fra hele landet deltager i campen, heraf 12 fra Johannesskolen. Dagenes program spænder vidt, fra fyrværkeriets kemi over rutsjebanens fysik til nanoteknologisk science show på DTU. Det kan på denne baggrund ikke undre, at kampen om pladserne har været stor. Campen afvikles i et samarbejde med Hjørring private Realskole og Hjørring Gymnasium og er støttet af Undervisningsministeriet. I den kommende tid har ledelsen flyvende travlt med at afvikle indeværende skoleår, planlægge det kommende og ikke mindst opgaven med at tiltrække og ansætte kvalificeret arbejdskraft. Vi ved jo alle, at det er sælgers marked, og at arbejdspladsen må gøre sig umage for at fremstå attraktiv. Det er tilsyneladende (endnu) ikke et problem for Johannesskolen. Vi har modtaget 82 ansøgninger til 3 4 stillinger i grundskolen, 40 til et tilsvarende antal ansættelser i gymnasiet og 75 til to uddannelsesstillinger ligeledes i gymnasiet. Sådan skal det også være fremover. Vi har i ledelsen derfor besluttet, at vores indsatsområde næste skoleår er personalepleje og medarbejdertilfredshed. På baggrund af den seneste medarbejderundersøgelse ved vi, at de fysiske rammer for lærernes fælles forberedelse, skolens mødefaciliteter og opholdspladser virker trange for skolens ansatte. Det er derfor nødvendigt, at ledelsen går i tænkeboks for at løse denne udfordring på lang sigt og bruger resurser på at nyindrette de allerede eksisterende lærerværelser og arbejdspladser allerede i indeværende finansår. Det er en vigtig ledelsesopgave at have fokus på arbejdspladsens evne til at fastholde og tiltrække arbejdskraft, og denne opgave tager vi naturligvis på os, og jeg tror på forældrekredsens opbakning og forståelse. Den kommende overenskomst på alle skolens organisationsområder er stemt hjem og med det et nødvendigt, velfortjent og betragteligt lønløft til de ansatte. Her udfordres skolens ledelse på sin evne til at sikre kvaliteten i sin kerneydelse, undervisningen. Skolens indtægter i form af statstilskud vokser ikke i samme takt som skolens faste udgifter, således som det også fremgår af formandens beretning. 5

6 Den væsentligste forudsætning for at håndtere og klare store udfordringer er at se dem i øjnene, tage dem op og agere på dem. Og det gør vi selvfølgelig på Johannesskolen. Med venlig hilsen Bente Aaby Christensen rektor 6

Ansat på Nørre Gymnasium

Ansat på Nørre Gymnasium Ansat på Nørre Gymnasium Om skolens organisation, ledelse, lærere, arbejdsformer og samarbejdsformer. Indledning Nørre Gymnasium er et alment gymnasium med en IB-skole tilknyttet. Dette skrift omhandler

Læs mere

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC

Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC Midtvejsevaluering af Next EUD Notat indleveret til Region Hovedstaden, SOPU, CPH WEST og TEC August 2014 0 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research er en specialiseret videnvirksomhed

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2013 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer (NY)... 8 Den gode stemning...

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

- med ungdomsskolen! Partnerskaber

- med ungdomsskolen! Partnerskaber Gør en god skole bedre - med ungdomsskolen! Partnerskaber Partnerskaber - med ungdomsskolen Af Finn Lillelund Christensen, formand for Ungdomsskoleforeningens bestyrelse Ungdomsskolen har lange og gode

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: KULTURPROFIL 2014 2 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Hvem er vi?... 4 Herning Kommunale Tandplejes vision... 5 Vinderkultur og stort engagement... 7 Vi nyder vore triumfer... 8 Et godt værktøj til det

Læs mere

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen

Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen. Opfølgning på folkeskolereformen Allerød Kommune, marts 2015 / Skolereform-gruppen Opfølgning på folkeskolereformen 1. Baggrund, resumé og anbefalinger... 2 1.1. Resumé... 3 1.2. Anbefalinger... 5 1.3. Baggrund: Spørgeskemaundersøgelsen...

Læs mere

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012

Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 Furesø Kommune Center for dagtilbud og skole Hareskov Skole Kvalitetsrapport 2011-2012 KVALITETSRAPPORT 2011 2012 LILLE VÆRLØSE SKOLE INDHOLD Indhold... 2 Forord... 3 Skolens indledning... 6 Faglig vurdering

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

TALENTUNDERVISNING. Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede

TALENTUNDERVISNING. Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede TALENTUNDERVISNING i grundskolen Et inspirations- og informationshæfte til skoleledere og skolelærere, skolebestyrelser, skolechefer og andre interesserede NTS-CENTERET 1 Hvorfor talentudvikling? Ligesom

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden

Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar. Gymnasier der rykker. En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Niels Egelund, Jill Mehlbye & Ulf Hjelmar Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte gymnasier i Region Hovedstaden Publikationen Gymnasier der rykker En kvalitativ undersøgelse af udvalgte

Læs mere

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet

Strategier til at øge gennemførelse i gymnasierne Århus Købmandsskolen. Rapport. Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Rapport Udvikling af brobygning i handelsgymnasiet Delprojektet er udarbejdet af Morten Haase 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 3 1.1 Men hvordan skal disse brobygningskurser opbygges? 3 1.2 Hvilke

Læs mere

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne?

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? - et inspirationshæfte om samarbejdet mellem UU, folkeskoler og erhvervsuddannelserne Februar 2015 Vi vil meget gerne have virksomheder

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013

Silkeborg Gymnasium. Mål og strategi 2010 2013 Silkeborg Gymnasium Mål og strategi 2010 2013 Status 2012 2013 Billeder fra HAIR opført april 2012 Om billedsiden En række billeder i dette hæfte er fra årets musical Hair, og der er Street-art fra Paris,

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44

Virksomhedsplan 2014. Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Virksomhedsplan 2014.indd 1 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014.indd 2 11/12/13 12.44 Virksomhedsplan 2014 Vi vil og kan mere... 5 Forandringer på vej... 6 Farvel til akademiet Ny

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere