AKTIV & TRYG HELE LIVET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIV & TRYG HELE LIVET"

Transkript

1 7 AKTIV & TRYG HELE LIVET Statusrapport 2012 for reformprogrammet Aktiv & Tryg Hele Livet SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN FEBRUAR 2012

2 Statusrapport Aktiv & Tryg Læsevejledning Statusrapporten ser både tilbage og gør status på mål og aktiviteter per 1. januar 2012 og ser frem og indeholder en række konkrete eksempler på aktiviteter, der kan være med til at øge fremdriften i reformprogrammet. Rapporten er bygget op over fire oversigtsark ét for hver af de fire visioner i reformprogrammet - fællesskab, frihed, tryghed og faglighed. Hvert oversigtsark består af følgende dele: Vision: I reformprogrammet består visionerne både af en overskrift fx Stærkere fællesskab der er brug for alle og en beskrivelse af selve indholdet af den politiske vision. Oversigtsarket indeholder indledningsvist en komprimeret udgave af visionens indhold. Målepunkter: For hver vision er der opstillet 2 målepunkter: Fx 50 % færre ældre er ensomme i København. Oversigtsarket viser disse målepunkter og giver en status på hvert målepunkt. Her skal man være opmærksom på, at reformprogrammet kun har virket i ca. 6 måneder, og at mange aktiviteter først er allokeret midler under budget For de målepunkter, der handler om effekter snarere end aktiviteter, kan der derfor ikke efter så kort tid forventes en ændring som følge af reformprogrammet. Kritiske indsatser og aktiviteter: I reformprogrammet beskrives en række konkrete aktiviteter for hver vision. Aktiviteterne er samlet under en række kritiske indsatser. Visionen om Stærkere fællesskab består fx af den kritiske indsats Åbne døre for civilsamfundet. Begrebet kritiske indsatser benyttes ikke i reformprogrammet. Det bruges i indeværende statusrapport for at give det bedst mulige overblik over sammenhænge mellem visioner og mål på den ene side og konkrete aktiviteter på den anden side. Oversigtsarket indeholder en status på, hvordan det er gået med de konkrete aktiviteter i det første halve år af programmets levetid. Denne gennemgang er tematiseret efter programmets visioner og kritiske indsatser. Hver aktivitet er placeret i en af følgende kategorier: : Disse aktiviteter er enten planmæssigt planlagt, begyndt eller gennemført. : Disse aktiviteter vurderer forvaltningen, at der er mindre udfordringer med at få gennemført planmæssigt. Det kan fx være problemstillinger af økonomisk, juridisk eller faglig karakter, der har ført til forsinkelser eller justeringer i aktiviteternes indhold. : For disse aktiviteter gælder det, at der er reelle udfordringer med at få dem gennemført. I de fleste tilfælde er der tale om aktiviteter, der endnu ikke er bevilliget penge til. For hver af de røde smiley er angives, hvilken type problemstilling, der ligger bag. Oversigtsarket indeholder en række aktiviteter, som ikke er beskrevet i reformprogrammet. Det gælder flere steder i programmet, at det primært er visioner og mål, der er beskrevet, mens der kun er et fåtal konkrete tiltag. På disse punkter har en del af forvaltningens opgave det første halve år derfor været at opprioritere indsatser, der matchede de politiske visioner og mål. Disse aktiviteter er markeret med teksten Ikke omtalt i reformprogrammet. Samlet vurdering og næste skridt: I sidste del af oversigtsarket givers en kort, samlet vurdering af den hidtidige indsats og det fremtidige indsatsbehov. Vurderingen af indsatsbehovet bliver til ved at sammenholde programmets vision og mål med den hidtidige indsats: Hvor matcher aktivitetsniveauet målene? Og hvor er der brug for at justere indsatsen, hvis målene skal nås? Der beskrives også en række eksempler på mulige, nye aktiviteter. Her er der lagt vægt på eksempler, som det umiddelbart vurderes har budgetmæssig betydning. 2

3 VISION 1: Stærkere fællesskab der er brug for alle Kort version: Optimale rammer for aktivt medborgerskab (både for pårørende og frivillige) og mindre ensomhed. Målepunkter: Status på målepunkter: % færre skal være ensomme i Plejebolig: %. 2011: 30 % (samtidig signifikant fald i andelen af beboere, der ofte føler sig uønsket alene). Hjemmepleje: 2010: 37 %. 2011: 37 %. 2. Alle plejeboliger har i 2015 aktiviteter for frivillige og pårørende : 10 plejeboliger. 2011: 31 ud af 41 plejeboliger. Kritiske indsatser Åbne døre for civilsamfundet Et opgør med ensomheden Støtte til den nære familie 3 Brobyggere: Der er i 2011 ansat 2 centrale brobyggere. Den 1. februar 2012 ansættes yderligere 3 brobyggere. Etablere netværk i hvert lokalområde mellem frivillige, SUF, erhvervsliv, ældre mv. Indsatsen bliver en central del af de lokale brobyggeres arbejde. Frivilliganalyse: Forvaltningen har gennemført en analyse, der kortlægger hvilke opgaver frivillige må, kan og vil løse på ældreområdet. Analysen giver anbefalinger til, hvordan visionen om optimale rammer for fællesskab kan realiseres. 79 midler: Kriterierne for tildeling er ændret, så de nu gives til bekæmpelse af ensomhed, bevægelse, motion og samvær omkring måltid. Afprøve sociale medier til at skabe netværk: En indsats på kommunens aktivitetscentre er planlagt til at gå i gang medio Ensomhedsanalyse: Forvaltningen har gennemført en analyse af ensomhed, der giver anbefalinger til, hvordan målet om, at færre skal være ensomme, kan realiseres. Madklubber: Der blev ikke i budget 2012 afsat midler til at understøtte udviklingen af madklubber for ældre. I stedet har indsatsen været prioriteret i udmøntningen af tilskud efter 79 til ældreklubberne i kommunen. Spisevenner: Der er afsat penge til projektet men afventer juridisk afklaring. Forvaltningen arbejder på at udvikle et koncept, der kan gennemføres indenfor lovens rammer. Hjælp i livskriser: Der er indledt samarbejde med Ældresagen. Forvaltningen vil i 2012 understøtte etablering af sorggrupper og bl.a. bidrage i forbindelse med at udbrede viden om det frivilligt baserede tilbud. Pårørendesamarbejdet: Forvaltningen har gennemført en analyse af pårørendes behov og samarbejdet med pårørende, der indeholder konkrete anbefalinger til, hvordan rammerne for pårørende kan forbedres. Demensskole: Medio 2012 etableres et rådgivningscenter for demens i hvert lokalområde. Samlet vurdering og næste skridt Samlet vurdering Der er gennemført aktiviteter rettet mod de to konkrete mål for visionen aktivt medborgerskab og færre ensomme. For begge måls vedkommende er det dog vurderingen, at indsatsen skal accelereres, hvis der skal tages større skridt i retning af målopfyldelse. Derfor bliver det centralt for den fremtidige indsats, at anbefalingerne i de gennemførte foranalyser om ensomhed, frivillige og samarbejde med pårørende omsættes til konkrete aktiviteter. Et forhold, der styrker denne konklusion, er, at visionen om medborgerskab og opgør med ensomhed er dér, hvor reformprogrammet mest direkte berør Københavns Kommunes ældre borgere i bred forstand. Det er dermed i høj grad aktiviteter under denne vision, der har mulighed for at have effekt ud over forvaltningens brugere. Næste skridt Fra det nuværende program mangler der at blive afsat midler til at støtte madklubber. Desuden foregår der pt. juridisk afklaring i forhold til spisevenner, hvor tanken, er at kommunen bidrager med mad, mens frivillige bidrager med sam-

4 vær. Som eksempler på mulige, nye aktiviteter kan nævnes: Samarbejdsprogram med 2-3 civile organisationer om bekæmpelse af ensomhed blandt Københavns Kommunes ældre borgere. Forvaltningens rolle bliver bl.a. at øget fokus på at opspore ensomme og sætte dem i kontakt med organisationerne. Organisationernes rolle bliver at stå for aktiviteterne med borgerne. Pårørendeintranet, der sikrer let adgang til information. Desuden tilbud om faste møder og faste kontaktpersoner til pårørende til plejeboligbeboere og hjemmeplejemodtagere, der har særlige behov. 4

5 VISION 2: Mere frihed københavnerne kan og vil selv Kort version: Alle ældre skal have mulighed for at klare sig selv længst muligt via satsning på hverdagsrehabilitering (træning) og teknologi. Målepunkter: 1. Alle som modtager praktisk hjælp bliver trænet til at klare sig selv bedst muligt. Status på målepunkter: 1. Andelen af førstegangshenvendere, der har modtaget aktiverende ydelser, er i løbet af 2011 steget fra 7 13 %. 2. København er landets førende by, når det gælder brug af velfærdsteknologi. 2. Det er svært at måle. Kritiske indsatser Støtte til selv at kunne klare praktiske opgaver Støtte til livskvalitet i hverdagen Teknologi som støtte til det gode ældreliv Forandring kræver styrket faglighed Hverdagsrehabilitering og midlertidig hjælp til borgere med rengøring og tøjvask: Der er gennemført to pilotprojekter med hverdagsrehabilitering med god effekt. Fra 2012 visiteres både nye og kendte borger til hverdagsrehabilitering, hvis de her potentiale til at blive helt eller delvist selvhjulpne i forbindelse med rengøring eller tøjvask. Pilotprojekt med turvask: Pilotprojektet er under forberedelse i samarbejde med bl.a. aktivitetscentre. Samtidig planlægges en analyse af borgernes udfordringer på området. Kursusforløb i madlavning: Der blev med budget 2012 ikke tildelt midler til at etablere kursustilbud om madlavning i fællesskab. Forvaltningen arbejder pt. med at afklare andre muligheder for at opfylde ambitionen fra reformprogrammet. Ældre foretager selv de daglige indkøb: På Budgetseminaret i 2012 præsenteres en budgetanalyse, der skal danne grundlag for politiske drøftelser. Fri for bleer: Projektet løber i 2012 og henvender sig til hjemmeboende borgere over 65 år, der ansøger om tilskud til inkontinenshjælpemidler for første gang. Faldforebyggende samtale skal tilbydes til alle: Forvaltningen har et pilotprojekt under udvikling, som forventes påbegyndt i april El-cykler og andre ældre-egnede cykler på aktivitetscentre mv.: Der blev ikke afsat midler til denne aktivitet på budget For ubrugte midler er der dog indkøbt 16 el- og tandemcykler og bygget 3 cykelskure i forbindelse med kommunens aktivitetscentre. Facilitere udvikling af nye boligtyper og boformer: Forvaltningen har dialog med en række almene boligselskaber (primært KAB, AAB og Lejerbo) om muligheder herunder de juridiske rammer for etablering af nye boformer for seniorer mv. Endvidere indhentes der pt. erfaringer fra boligselskaberne vedrørende de seniorbofællesskaber, der allerede er etableret. Teknologisk plejecenter: Forberedelsen af byggeriet skrider planmæssigt frem. Nye teknologiske løsninger: SUF afprøver i forskellige velfærdsteknologiske løsninger: Badeløsninger, spisehjælpemidler, skærme og teknologiske løsninger for en lettere arbejdsdag, plejetoiletter med vask og tørring og kompressionsstrømper. Afprøvningerne skrider planmæssigt frem. Telemedicin: SUF implementerer i tre forskellige projekter om telemedicin, som fokuserer på sår, KOL og diabetes (ikke omtalt i reformprogrammet). Ejerskab til Aktiv og Tryg hos medarbejderne: Der er i budget 2012 og 2013 afsat midler til et projekt, som skal understøtte hjemmeplejen i forandringen fra passiv til aktiv. Projektet følger tidsplanen. Styrke den udgående støtte fra kommunens arbejdsmiljøenhed til linjeledelsen: Der er afsat midler, og de første tiltag er gennemført fx en pjece om Aktiv & Tryg. Mere tid til faglig ledelse: Inden udgangen af 1. kvartal 2012 ansættes en faglig leder i hvert lokalområde. Inden udgangen af 1. kvartal 2012 iværksættes aflastning af gruppelederne på de administrative opgaver. Kompetenceudvikling til alle nye gruppeledere gennem diplomuddannelse skrider planmæssigt frem. 5

6 Kritiske indsatser Stærkere faglig vejledning til træning: Der er pr. 1. januar 2012 ansat 5 terapifaglige vejledere. Sosu-assistenter/hjælpere, ergo- og fysioterapeuter og gruppeledere er kompetenceudviklet i hverdagsrehabilitering. Der er i 2012 bevilget til et kompetenceudviklingsforløb vedrørende telemedicinsk sårpleje. Samlet vurdering og næste skridt Samlet vurdering Der er igangsat en række aktiviteter i forhold til visionens to mål om at gøre København til landets førende by, når det gælder velfærdsteknologi og sikre, at alle, som modtager praktisk hjælp, bliver trænet til at klare sig selv længst muligt (hverdagsrehabilitering). I forhold til velfærdsteknologi er forvaltningen på nogle områder ved at teste hjælpemidler (fx baderobotter), mens forvaltningen på andre områder er længere fremme og i færd med en udrulning til kommunens borgere (fx plejetoiletter og hjælp til støttestrømper). Den velfærdsteknologiske udvikling er samlet set på rette spor, og opgaven er derfor at opretholde tempoet. Det sker via en samlet teknologiplan, der skal sikre systematik og sammenhæng via evaluering, prioritering og eksekvering. Hvad angår forsøgene med hverdagsrehabilitering er der foretaget en evaluering, som viser god effekt, og der er indført nye visitationskriterier, som sikrer at modtagere af praktisk hjælp systematisk visiteres til hverdagsrehabilitering fra Der er dermed sket stor fremdrift i forhold til målet om hverdagsrehabilitering til modtagere af praktisk hjælp, og målet vurderes at være realistisk at nå inden for programmets periode. Her bliver næste skridt at integrere rehabiliteringsopgaven i en ny, fremtidssikret model for hjemmeplejen, som forvaltningen i 2012 udvikler et forslag til. Desuden vil et naturligt næste skridt være at afprøve rehabilitering til borgere med personlig pleje (se nærmere beskrivelse neden for). I forhold til de aktiviteter under visionen, som er specifikt rettet mod medarbejdernes kompetencer (mere faglig vejledning og faglig ledelse samt arbejde med kulturforandringer) er det samlede billede, at der er tilstrækkelig fremdrift. Næste skridt Fra det nuværende program mangler der at blive afsat midler til faldforebyggende samtale til alle ældre samt anskaffelse af el-cykler og andre ældreegnede cykler. Som eksempler på mulige, nye aktiviteter kan nævnes: Indkøb: Nye måder at understøtte ældre i selv at købe ind via investeringer i ny teknologi (et konkret forslag vil blive præsenteret på Budgetseminar 2012). Forsøg med rehabilitering af borgere med personlig pleje: Den nuværende indsats er målrettet borgere med praktisk hjælp. Undersøgelser viser, at det for borgerne er endnu vigtigere at kunne klare sig selv i forhold til personlig pleje. Udbredelse af plejetoiletter: Toiletbesøg er et sted, hvor frihed er særlig vigtig. I øjeblikket afprøves forsøg med plejetoiletter. De foreløbige erfaringer er så positive, at det vil være oplagt at give endnu flere borgere denne mulighed. 6

7 VISION 3: Større tryghed hjælp når du har brug for det Kort version: En større del af hjælpen rettes mod de borgere, der har mest brug for hjælp. Fx skal de mest syge have mere og bedre hjælp. Borgerne skal være trygge, fordi de altid får professionel og rettidig hjælp. Målepunkter: 1. Svage ældre flytter tidligere i ældrebolig. Status på målepunkter: 1. Andel borgere med plejetyngde over 12 timer pr. uge, der flytter i plejebolig: 2010: 9 %. 2011: 8 %. 2. Alle ældre med behov for hjælp har et fast team af hjælpere. 3. Ingen fejl i medicineringen af de ældre. 2. Der er i 2011 truffet beslutning om at anvende teamorganisering i hjemmeplejen i samtlige lokalområder. Alle grupper forventes at arbejde teamorganiseret ved udgangen af I 2011 fandt Embedslægen fejl og mangler på 32 ud af 33 plejecentre. I hjemmeplejen fandt tilsynet fejl på medicinområdet i alle 6 kommunale hjemmeplejeenheder. Kritiske indsatser Tidligere i plejebolig større livskvalitet Færre forskellige hjælpere hos hjemme plejemodtagere Bedre forhold for ældre medicinske patienter Starte dialogen med ældre, der modtager pleje, om at flytte i plejebolig, tidligere: Forvaltningen begynder nu dialog med borgeren, når funktionsevnen falder. Kapacitetsproblemer betyder dog, at det ikke har været muligt systematisk at begynde dialog allerede ved en plejetyngde på timer om ugen. Barriereanalyse: Forvaltningen har gennemført en analyse af barriererne for at flytte tidligere i plejebolig, der indeholder konkrete anbefalinger til at nedbringe barriererne (ikke omtalt i reformprogrammet). Faste team på 4-5 medarbejdere samt beskrivelse af, hvad det indebærer at være en af de faste hjælpere: Langt hovedparten af grupperne i hjemmeplejen arbejder i teamorganisering på nuværende tidspunkt, og alle grupper forventes at arbejde teamorganiseret senest ved udgangen af Der indsamles erfaringer med teamorganisering på tværs af byen fra nogle af de grupper, der har den højeste medarbejderkontinuitet, og erfaringerne deles på tværs af byen. Sammen med praktiserende læger og hospitaler sikre, at borgerne uden forsinkelse får rigtig og sikker medicin efter indlæggelse og ambulatoriebesøg. Det skal sikres ved fælles retningslinjer og klare aftaler: I modsætning til reformprogrammets øvrige dele, indeholder dette indsatsområde ikke beskrivelse af konkrete aktiviteter. Nedenstående er derfor en oversigt over de aktiviteter, som forvaltningen har igangsat på dette punkt: Arbejdet med en fælles medicinhåndbog er påbegyndt. Ny indgang for almen praksis direkte til den kommunale sygepleje forventes færdigimplementeret 1. april Skærpet arbejdsdeling omkring medicinhåndtering med indførelse af nyt ydelseskatalog for sygepleje 1. januar Projekt om farmaceutisk gennemgang af plejehjemsbeboeres medicin med Apotekerforeningen. Analyse af basiskvalitet i syge og hjemmepleje: Forvaltningen har gennemført en analyse af basiskvaliteten i hjemme- og sygepleje. I denne sammenhæng er problemerne med sikker medicinering analyseret nærmere. Analysen munder ud i et forslag til en kvalitetsplan (ikke omtalt i reformprogrammet). Lindring til alvorligt syge. Der er endnu ikke etableret et kommunalt udgående palliativt team. Det skyldes, at samtidig med at KK udvikler den palliative indsats, er regionen i færd med at ændre og opruste de palliative tilbud, herunder etablering af flere udgående team. Så længe regionens tilbud ikke er færdigudviklet, afventer den endelige planlægning af kommunens kapacitet på området. 7

8 Kritiske indsatser Samlet vurdering Visionen indeholder tre konkrete mål: Tidlig indsats, så færre borgere indlægges: Forsøg med tidlig indsats på 5 plejeboliger begynder februar TUE: Den tværsektorielle enhed har planlagt åbning i august Finansiering er under afklaring. Samarbejdsmodel for det geriatriske tilsyn er udviklet i samarbejde med Hvidovre Hospital. Økonomi er under afklaring. Aftale forventes indgået primo Samlet vurdering og næste skridt 1) I forhold til at få svage ældre til at flytte tidligere i plejebolig er der gennemført en foranalyse, der resulterer i en række konkrete anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes systematisk mod dette mål. Næste skridt er at omsætte anbefalingerne til aktiviteter, hvoraf enkelte beskrives neden for under eksempler på mulige, nye aktiviteter. 2) I forhold til, at alle ældre med behov for hjælp skal have et fast team af hjælpere, er der indført teamorganisering i samtlige hjemmeplejegrupper. Næste skridt er at følge med i, om de faste team giver resultat i form af færre forskellige hjælpere og større kendskab blandt borgerne til, hvem der er deres faste hjælper. 3) I forhold til målet om at opnå fejlfri medicinhåndtering, er der igangsat en række tiltag. Der er dog tale om et ambitiøst mål samtidig med, at forvaltningens analyser viser, at netop medicinfejl er et problem i syge- og hjemmepleje. Hvis dette mål skal nås, er der derfor brug for at accelerere indsatsen. Forvaltningen arbejder derfor med en kvalitetsplan for hjemme- og sygeplejen (enkelte dele af planen indgår neden for under eksempler på mulige, nye aktiviteter). Herudover er det vurderingen, at målsætningen om, at mest syge skal have mere, bedre og højt professionaliseret hjælp bør opprioriteres. Det forsøger forvaltningen at sikre gennem et forøget fokus på samarbejdet mellem kommune og hospitaler om svage, ældre medicinske patienter. Næste skridt Som eksempler på mulige, nye aktiviteter kan nævnes: Tryghed og livskvalitet i plejeboliger: Forsøg med Profilplejeboliger, hvor et af omdrejningspunkterne er det gode hverdagsliv for beboere i forskellige målgrupper: Hvilken hverdag ønsker beboerne? Hvad ønsker de af tilbud og indflydelse i forhold til maden, aktiviteterne, de fysiske rammer mv.? Oplysningsindsats, der sikrer ældre borgere og ansatte i hjemmeplejen viden om kommunens nye plejeboliger og dermed baner vejen for, at flere ældre ønsker at flytte tidligere i plejebolig. Tryghed og livskvalitet i hjemmeplejen: Kort, intern kvalitetsuddannelse for syge- og hjemmepleje, hvor nyansatte trænes i medicin, opsporing mv. Tid til faglig supervision og tværfaglige konferencer: Ansatte i hjemme- og sygeplejen får øremærket tid til faglig supervision med fokus på de faglige mål, forvaltningen arbejder efter (opsporing af ensomme, sikker medicin, dokumentation mv.), og medarbejdernes individuelle behov. Hjemmeplejeenhederne får øremærket tid til tværfaglige konferencer, hvor hjemmepleje, sygepleje og terapeuter skaber sammenhæng i indsatsen over for den enkelte borger. Forsøg med software der sikrer medarbejderne i sygeplejen adgang til faglig vejledning på farten formidlet overskueligt og pædagogisk. 8

9 VISION 4: Højere faglighed en arbejdsplads på forkant Kort version: Ældreplejen i København skal være Danmarks bedste via de bedste medarbejdere og den mest attraktive arbejdsplads. Målepunkter: % af nye medarbejdere er fortsat ansat et år efter ansættelse. Status på målepunkter: : 69 %. 2011: 68 % % af de ansatte er mænd. 3. Sosu ernes faglige niveau er løftet markant : 15 %. 2011: 15 % 3. Svært at måle. Kritiske indsatser Tid til kerneydelsen Rekruttering og fastholdelse Til kamp mod nedslidning Mere plads til faglighed gennem pilotforsøg med komme- og gåtider, øget anvendelse af faglighed etc.: SUF gennemfører i perioden september 2011 marts 2012 et pilotprojekt, hvor borgeren i stedet for specifikke ydelser visiteres til en samlet besøgsblok, og hvor der desuden eksperimenteres med at afskaffe tidsregistrering. Den lærende arbejdsplads via mobile læringsenheder: Der ansættes 2 læringskonsulenter i hvert lokalområde (i alt 10) med forventet start 1. marts Til og afgangsanalyse: Forvaltningen gennemfører primo 2012 en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere, der begynder og stopper i SUF. Undersøgelsen skal tilvejebringe viden om, hvordan forvaltningen kan få flere til at blive længere. Flere mænd til fremtidens opgaver via samarbejde med uddannelsesstederne: SUF samarbejder med SOPU om at udbyde et sammenhængende forløb på Sosuuddannelsen med fokus på velfærdsteknologi. Planlægningen af såvel den teoretiske som den praktiske uddannelse er i gang - udannelsesstart bliver efteråret Sats på faglighed hos fremtidens medarbejdere via tilpasning i uddannelsesplaner: På sygeplejerskeuddannelsen har SUF etableret et samarbejde med Metropol om tilpasning og toning af uddannelsen. Seniorordninger gennemføre en systematisk indsats med seniorsamtaler: Der er gennemført en evaluering af brugen af seniorsamtaler, og SUF-MED har drøftet, hvorledes samtalerne anvendes bedst muligt. Nye lederprofiler med fokus på bl.a. lovende ledertalenter og et generelt løft af lederniveauet: I 2012 udvikles nyt koncept for introduktion af nye ledere. Vi vil det hårde arbejde til livs - indsats for at forebygge nedslidning af rengøringspersonalet i SUF: Der er ikke afsat midler til det konkrete budgetforslag Samlet vurdering og næste skridt Samlet vurdering SUF blev i 2011 kåret som Danmarks 5. bedste arbejdsplads blandt store, offentlige virksomheder. Det er et udtryk for, at visionen om, at forvaltningen skal være den mest attraktive arbejdsplads på sit felt, er kommet nærmere og er realistisk. Rekruttering og fastholdelse: Målene om, at 20 % af de ansatte er mænd, og at 80 % er ansat et år efter ansættelse, er så ambitiøse, at indsatsen skal accelereres. Næste skridt er bl.a. at få øget viden om, hvorfor medarbejdere vælger at begynde og stoppe i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Det vil være en forudsætning for at kunne handle målrettet. Derfor gennemføres i 2012 en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere, der begynder og stopper. Løft i Sosu ernes faglighed: I forhold til at få hævet sosu ernes faglighed er det vurderingen, at det sker mest effektivt ved at integrere og prioritere kompetenceudvikling i andre indsatser. Hermed sikres, at kompetenceudviklingen målrettes de faglige mål. Som eksempel foreslås en kvalitetsuddannelse under visionen om Tryghed oven for. 9

10 Tid til kerneydelsen: Udviklingen i forvaltningen er gået mod flere medarbejdere med direkte brugertid (sosu er, sygeplejersker mv.) og færre administrative medarbejdere og ledere. Fra er der blevet ca. 100 færre administrative fuldtidsstillinger og 160 flere fuldtidsstillinger med direkte brugerkontakt. Det er dog vurderingen, at hvis der i større omfang skal skaffes mere tid til kerneydelsen, skal der gøres mere. Derfor vil forvaltningen arbejde med en række målrettede initiativer, der skal skabe lettere arbejdsgange og bedre systemunderstøttelse (nogle af disse er nævnt neden for under konkrete aktiviteter). Desuden skal det nuværende forsøg med besøgsblokke, der skaber mere plads til faglighed og tillid, udrulles i hele hjemmeplejen. Næste skridt Fra det nuværende program mangler der at blive afsat midler til bekæmpelse af nedslidning af rengøringspersonale. Som eksempler på mulige, nye aktiviteter kan nævnes: Mere plads til faglighed og tillid i hjemmeplejen: Udrulning af erfaringerne fra pilotforsøg med besøgsblokke, hvor arbejdet tilrettelægges på en måde, der giver medarbejderne mere ansvar for at tilrettelægge hjælpen og dermed større rum til at benytte deres faglighed i en dialog med borgerne. Lettere arbejdsgange via online adgang og bærbare pc er/tablets til medarbejdere i hjemme- og sygeplejen. Nye måder at rekruttere og fastholde mænd - gennem et modelprojekt på et træningscenter (nye arbejdsgange, titler, organisering, annoncering mv.). 10

11 Samlet oversigt over eksempler på mulige, nye aktiviteter Forslag til prioriterede aktiviteter (forslag markeret med * er nævnt i reformprogrammet, men mangler at få bevilliget penge). Stærkere fællesskab Samarbejdsprogram med 2-3 civile organisationer om bekæmpelse af ensomhed blandt Københavns Kommunes ældre borgere Pårørendeintranet, der sikrer let adgang til information Mere støtte til pårørende med særlige behov i form af faste møder og faste kontaktpersoner Støtte til madklubber * Mere frihed Indkøb - nye måder at understøtte ældre i selv at købe ind via investeringer i ny teknologi Forsøg med rehabilitering af borgere med personlig pleje (den nuværende indsats omfatter udelukkende praktisk hjælp) Udbredelse af plejetoiletter. I øjeblikket afprøves forsøg med plejetoiletter. De foreløbige erfaringer er så positive, at det vil være oplagt at give endnu flere borgere denne mulighed. Faldforebyggende samtale til alle ældre * El-cykler og andre ældreegnede cykler * Større tryghed Forsøg med Profilplejeboliger Oplysningsindsats, der sikrer ældre borgere og ansatte i hjemmeplejen viden om kommunens nye plejeboliger Kort, intern kvalitetsuddannelse for syge- og hjemmepleje, hvor nyansatte trænes i medicin, opsporing mv. Tid til faglig supervision og tværfaglige konferencer. Ansatte i hjemme- og sygeplejen får øremærket tid til faglig supervision og hjemmeplejeenhederne får øremærket tid til tværfaglige konferencer Forsøg med software der sikrer medarbejderne i sygeplejen adgang til faglig vejledning på farten formidlet overskueligt og pædagogisk Højere faglighed Mere plads Madlavning til faglighed i fællesskab og tillid i hjemmeplejen. Udrulning af erfaringerne fra pilotforsøg * med besøgsblokke, hvor arbejdet tilrettelægges på El-cykler en måde, og der andre giver ældreegnede medarbejderne cykler mere * ansvar for at tilrettelægge hjælpen og dermed større rum til at benytte deres faglighed i en dialog med borgerne Lettere arbejdsgange via online adgang og bærbare pc er/tablets til medarbejdere i hjemme- og sygeplejen Nye måder at rekruttere og fastholde mænd - gennem et modelprojekt på et træningscenter Pilotprojekt der skal forhindre nedslidning af rengøringspersonale * 11

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret

Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Kommunale incitamenter for hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering grundlag og konsekvenser Temamøde 1. september 2014 MarselisborgCentret Jens Peter Hegelund Jensen Direktør, Silkeborg Kommune Disposition

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule Maj 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen?

Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Projektbeskrivelse for Projekt L Virker hverdagen? Version 3 Mette Davidsen, projektleder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden Aino Homann Nielsen, projektmedarbejder, HR & Uddannelse, Region Hovedstaden

Læs mere

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik

Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Et godt liv på trods af en demenssygdom. PLEJEOMRÅDET Demenspolitik med nuværende ressourcer ctr. udbygget demenspolitik Nr. 01 den 12. august 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har på møde den

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand

Forord. Søren Rasmussen. Seniorudvalgsformand Forord Sund mad har et stort potentiale i forhold til at sikre sund aldring og dermed evnen til at klare daglige gøremål. I modsætning til andre aldersgrupper er det især underernæring og vægttab, som

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Pleje opfølgning på indsatsområder 2011

Pleje opfølgning på indsatsområder 2011 Pleje opfølgning på indsatsområder 2011 1. Ydelser til borgerne 1.1 Ombygning af Øster Elkjær Arbejdet forventes igangsat i oktober/november måned 2010 og ombygningen forventes færdig i august måned 2011.

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv 3.0 Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv 3.0 Sådan sikrer vi fortsat velfærd Rehabiliteringschef Louise Thule December 2011 Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Fagcenter myndighed og pleje strategiplan 2013- Vision:

Fagcenter myndighed og pleje strategiplan 2013- Vision: Fagcenter myndighed og pleje strategiplan 2013- Vision: Borgere i Odsherred er sunde og aktive. Vi tager ansvar for os selv og vores familie. Vi deltager i lokalsamfundet uanset alder, ressourcer og geografi.

Læs mere

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt

Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Gør borgeren til mester Et forandringsprojekt Sundhed&Omsorg Indhold Forord... side 3 Hvorfor... side 4 Derfor... side 5 Sådan... side 5 Tænketank... side 6 Præsentation af projektet... side 7 Procesplan...

Læs mere

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces

Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Palliativ indsats på Kildevæld - et praksiseksempel på en udviklingsproces Min baggrund for oplægget Ansat 9 år som leder på Kildevæld Sygeplejerske Diplomuddannelse i offentlig ledelse Arbejdet med projekt

Læs mere

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse

Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Telemedicinsk opfølgning efter KOL-indlæggelse Et projektsamarbejde mellem og Københavns Kommune Klinisk oversygeplejerske Grisja Vorre Strømstad Specialkonsulent Pernille Faurschou www.kk.dk Side 2 /

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015

Tidsfrister/ indsatser. Politiske aftaler 2015 Scrumboard for aftaler i Pleje og Omsorg i perioden 1.1.2015-31.12.2015 Version 3 Aftale Ejer/ ansvarlig Tidsfrister/ indsatser Status Politiske aftaler 2015 Udvikling af kvalitetsmodellen i hjemme og

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering samarbejde mellem kommune og privat leverandør December 2012 Socialdirektør Jette Rud Knudsen Dok.nr.727-2012-167908 Indhold Hvorfor Aktiv Hverdag? Projektets to ben mål og middel

Læs mere

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads

Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 23. november 2006 Sag nr. 1101-324497 Dok.nr. 2006-21284 Bilag 3- Kompetenceudvikling i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ældreområdet som attraktiv arbejdsplads 1. En ambitiøs strategi for kompetenceudvikling

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK?

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? 11. november 2014, journalnr.27.00.00ø34-0006 Puljen til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde den såkaldte Ældrepulje har til formål at løfte

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543

Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem. TNS 28. november 2012 58543 Tilfredshedsundersøgelser ældreområdet, Hørsholm Kommune 2012 - Spørgeskemaundersøgelse i hjemmeplejen og på plejehjem Contents 2 Baggrund og formål med undersøgelsen Baggrund og formål At få indblik i

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen

Velfærdsteknologi. Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014. Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Social- og ældre-afdelingen Velfærdsteknologi Social og ældre udvalgsmøde 4. juni 2014 Udarbejdet af: Bjarne Krab Mortensen, Velfærdsteknologi? #1 Vi tager afsæt i borgerens behov, med fokus på øget selvhjulpenhed og livskvalitet.

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Folketinget bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2014 en milliard kroner ekstra til løft af kommunernes indsats på

Læs mere

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune

Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Kommissorium Implementering af hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Tina F. Nicolaisen Social & Arbejdsmarked

Læs mere

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet er en lederstilling på udviklings- og forretningsorienteret område. Udviklingschefen

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262

Dato 24. april 2015. Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Dato 24. april 2015 Dok.nr. 57426/15 Sagsnr. 13/6262 Ref. OLAE Afrapportering velfærdsteknologiprojekter Hermed en statusrapportering på velfærdsteknologiprojekterne i Varde Kommune med afsæt i dels en

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Horsens På Forkant med Sundhed

Horsens På Forkant med Sundhed Horsens På Forkant med Sundhed Udvikling af et Sundheds-Hotspot Malene S. Jensen, Horsens Kommune Christina E. Antonsen, Hospitalsenheden Horsens Hvorfor gør vi det? Ressourcer findes udenfor offentlige

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet

Hvor er tiltaget igangsat? (Hvilket Hvilke konkrete velfærdsteknologiske tiltag har I. Terapeuter i Træning & Aktivitet Velfærdsteknologi 26. februar/rev. 28. februar 2012/js Tilbuddet er indenfor: Sundhed & Ældre Baggrundsoply s-ninger - Navn på tilbud / eller område som besvarelsen Angiv konkret velfærdsteknologisk tiltag

Læs mere

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen

Demensteam i Kolding Kommune. Senior- og Sundhedsforvaltningen Demensteam i Danmark Tal fra Kolding kommune 88 519 indbyggere statistisk er der 1180 borgere med demens i ca. 400 af disse er kendt af demenskonsulent og bor i eget hjem i 2020 vil der være 1537 demente

Læs mere

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU)

STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME. SUF tilbyder psykologsamtaler til unge henvist fra BIF (JKU) MÅLSÆTNING FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STATUS I KØBENHAVSN KOMMUNE BIF BUF SUF SOF Tidlig opsporing i jobcentrene Ungecentret: 1) Samarbejde med Psykiatrisk Center Stolpegård om projekt Tidlig Opsporing

Læs mere

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676 Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunen skal budgettere alle udgifter

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Teknologiområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidshorisont: Starttidspunkt og evt. sluttidspunkt? Status på handlingen Telemonitorering

Læs mere

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune

Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune Livskraft hele livet Seniorpolitikken for Høje-Taastrup Kommune 18.11.2011 Godkendt i Ældreudvalget 29.11.2011 Forord v/michael Ziegler Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef

Fredericia Former Fremtiden. Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd. Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Fredericia Former Fremtiden Længst muligt i eget liv Sådan sikrer vi fortsat velfærd Marts 2014 Marianne Hansen, Plejechef Uddannelser i Danmark Sygeplejerskeuddannelsen : 3½ år Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen:

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering Sundhedschef Birte Grothe 24. august 2015 Byrådets budgetseminar Udgiftsudvikling Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri ridefysioterapi - udgifter

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune

En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune En god dag ved egen kraft Plejecenter Othello Fredericia Kommune Formålet med en god dag ved egen kraft er: At styrke borgerens livskvalitet, på trods af svækkelsen. Den enkelte borger i fokus Fra svækket

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 013 Institution: Dixensminde Nr. Målsætning Handleplan (indikator/aktivitet/handling) Direktionens mål 3. At Dixensminde arbejder Institutionens MED udvalg udarbejder

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 OPLÆG Januar 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1. Senhjerneskade genoptræning alle hverdage

Læs mere