AKTIV & TRYG HELE LIVET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIV & TRYG HELE LIVET"

Transkript

1 7 AKTIV & TRYG HELE LIVET Statusrapport 2012 for reformprogrammet Aktiv & Tryg Hele Livet SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN FEBRUAR 2012

2 Statusrapport Aktiv & Tryg Læsevejledning Statusrapporten ser både tilbage og gør status på mål og aktiviteter per 1. januar 2012 og ser frem og indeholder en række konkrete eksempler på aktiviteter, der kan være med til at øge fremdriften i reformprogrammet. Rapporten er bygget op over fire oversigtsark ét for hver af de fire visioner i reformprogrammet - fællesskab, frihed, tryghed og faglighed. Hvert oversigtsark består af følgende dele: Vision: I reformprogrammet består visionerne både af en overskrift fx Stærkere fællesskab der er brug for alle og en beskrivelse af selve indholdet af den politiske vision. Oversigtsarket indeholder indledningsvist en komprimeret udgave af visionens indhold. Målepunkter: For hver vision er der opstillet 2 målepunkter: Fx 50 % færre ældre er ensomme i København. Oversigtsarket viser disse målepunkter og giver en status på hvert målepunkt. Her skal man være opmærksom på, at reformprogrammet kun har virket i ca. 6 måneder, og at mange aktiviteter først er allokeret midler under budget For de målepunkter, der handler om effekter snarere end aktiviteter, kan der derfor ikke efter så kort tid forventes en ændring som følge af reformprogrammet. Kritiske indsatser og aktiviteter: I reformprogrammet beskrives en række konkrete aktiviteter for hver vision. Aktiviteterne er samlet under en række kritiske indsatser. Visionen om Stærkere fællesskab består fx af den kritiske indsats Åbne døre for civilsamfundet. Begrebet kritiske indsatser benyttes ikke i reformprogrammet. Det bruges i indeværende statusrapport for at give det bedst mulige overblik over sammenhænge mellem visioner og mål på den ene side og konkrete aktiviteter på den anden side. Oversigtsarket indeholder en status på, hvordan det er gået med de konkrete aktiviteter i det første halve år af programmets levetid. Denne gennemgang er tematiseret efter programmets visioner og kritiske indsatser. Hver aktivitet er placeret i en af følgende kategorier: : Disse aktiviteter er enten planmæssigt planlagt, begyndt eller gennemført. : Disse aktiviteter vurderer forvaltningen, at der er mindre udfordringer med at få gennemført planmæssigt. Det kan fx være problemstillinger af økonomisk, juridisk eller faglig karakter, der har ført til forsinkelser eller justeringer i aktiviteternes indhold. : For disse aktiviteter gælder det, at der er reelle udfordringer med at få dem gennemført. I de fleste tilfælde er der tale om aktiviteter, der endnu ikke er bevilliget penge til. For hver af de røde smiley er angives, hvilken type problemstilling, der ligger bag. Oversigtsarket indeholder en række aktiviteter, som ikke er beskrevet i reformprogrammet. Det gælder flere steder i programmet, at det primært er visioner og mål, der er beskrevet, mens der kun er et fåtal konkrete tiltag. På disse punkter har en del af forvaltningens opgave det første halve år derfor været at opprioritere indsatser, der matchede de politiske visioner og mål. Disse aktiviteter er markeret med teksten Ikke omtalt i reformprogrammet. Samlet vurdering og næste skridt: I sidste del af oversigtsarket givers en kort, samlet vurdering af den hidtidige indsats og det fremtidige indsatsbehov. Vurderingen af indsatsbehovet bliver til ved at sammenholde programmets vision og mål med den hidtidige indsats: Hvor matcher aktivitetsniveauet målene? Og hvor er der brug for at justere indsatsen, hvis målene skal nås? Der beskrives også en række eksempler på mulige, nye aktiviteter. Her er der lagt vægt på eksempler, som det umiddelbart vurderes har budgetmæssig betydning. 2

3 VISION 1: Stærkere fællesskab der er brug for alle Kort version: Optimale rammer for aktivt medborgerskab (både for pårørende og frivillige) og mindre ensomhed. Målepunkter: Status på målepunkter: % færre skal være ensomme i Plejebolig: %. 2011: 30 % (samtidig signifikant fald i andelen af beboere, der ofte føler sig uønsket alene). Hjemmepleje: 2010: 37 %. 2011: 37 %. 2. Alle plejeboliger har i 2015 aktiviteter for frivillige og pårørende : 10 plejeboliger. 2011: 31 ud af 41 plejeboliger. Kritiske indsatser Åbne døre for civilsamfundet Et opgør med ensomheden Støtte til den nære familie 3 Brobyggere: Der er i 2011 ansat 2 centrale brobyggere. Den 1. februar 2012 ansættes yderligere 3 brobyggere. Etablere netværk i hvert lokalområde mellem frivillige, SUF, erhvervsliv, ældre mv. Indsatsen bliver en central del af de lokale brobyggeres arbejde. Frivilliganalyse: Forvaltningen har gennemført en analyse, der kortlægger hvilke opgaver frivillige må, kan og vil løse på ældreområdet. Analysen giver anbefalinger til, hvordan visionen om optimale rammer for fællesskab kan realiseres. 79 midler: Kriterierne for tildeling er ændret, så de nu gives til bekæmpelse af ensomhed, bevægelse, motion og samvær omkring måltid. Afprøve sociale medier til at skabe netværk: En indsats på kommunens aktivitetscentre er planlagt til at gå i gang medio Ensomhedsanalyse: Forvaltningen har gennemført en analyse af ensomhed, der giver anbefalinger til, hvordan målet om, at færre skal være ensomme, kan realiseres. Madklubber: Der blev ikke i budget 2012 afsat midler til at understøtte udviklingen af madklubber for ældre. I stedet har indsatsen været prioriteret i udmøntningen af tilskud efter 79 til ældreklubberne i kommunen. Spisevenner: Der er afsat penge til projektet men afventer juridisk afklaring. Forvaltningen arbejder på at udvikle et koncept, der kan gennemføres indenfor lovens rammer. Hjælp i livskriser: Der er indledt samarbejde med Ældresagen. Forvaltningen vil i 2012 understøtte etablering af sorggrupper og bl.a. bidrage i forbindelse med at udbrede viden om det frivilligt baserede tilbud. Pårørendesamarbejdet: Forvaltningen har gennemført en analyse af pårørendes behov og samarbejdet med pårørende, der indeholder konkrete anbefalinger til, hvordan rammerne for pårørende kan forbedres. Demensskole: Medio 2012 etableres et rådgivningscenter for demens i hvert lokalområde. Samlet vurdering og næste skridt Samlet vurdering Der er gennemført aktiviteter rettet mod de to konkrete mål for visionen aktivt medborgerskab og færre ensomme. For begge måls vedkommende er det dog vurderingen, at indsatsen skal accelereres, hvis der skal tages større skridt i retning af målopfyldelse. Derfor bliver det centralt for den fremtidige indsats, at anbefalingerne i de gennemførte foranalyser om ensomhed, frivillige og samarbejde med pårørende omsættes til konkrete aktiviteter. Et forhold, der styrker denne konklusion, er, at visionen om medborgerskab og opgør med ensomhed er dér, hvor reformprogrammet mest direkte berør Københavns Kommunes ældre borgere i bred forstand. Det er dermed i høj grad aktiviteter under denne vision, der har mulighed for at have effekt ud over forvaltningens brugere. Næste skridt Fra det nuværende program mangler der at blive afsat midler til at støtte madklubber. Desuden foregår der pt. juridisk afklaring i forhold til spisevenner, hvor tanken, er at kommunen bidrager med mad, mens frivillige bidrager med sam-

4 vær. Som eksempler på mulige, nye aktiviteter kan nævnes: Samarbejdsprogram med 2-3 civile organisationer om bekæmpelse af ensomhed blandt Københavns Kommunes ældre borgere. Forvaltningens rolle bliver bl.a. at øget fokus på at opspore ensomme og sætte dem i kontakt med organisationerne. Organisationernes rolle bliver at stå for aktiviteterne med borgerne. Pårørendeintranet, der sikrer let adgang til information. Desuden tilbud om faste møder og faste kontaktpersoner til pårørende til plejeboligbeboere og hjemmeplejemodtagere, der har særlige behov. 4

5 VISION 2: Mere frihed københavnerne kan og vil selv Kort version: Alle ældre skal have mulighed for at klare sig selv længst muligt via satsning på hverdagsrehabilitering (træning) og teknologi. Målepunkter: 1. Alle som modtager praktisk hjælp bliver trænet til at klare sig selv bedst muligt. Status på målepunkter: 1. Andelen af førstegangshenvendere, der har modtaget aktiverende ydelser, er i løbet af 2011 steget fra 7 13 %. 2. København er landets førende by, når det gælder brug af velfærdsteknologi. 2. Det er svært at måle. Kritiske indsatser Støtte til selv at kunne klare praktiske opgaver Støtte til livskvalitet i hverdagen Teknologi som støtte til det gode ældreliv Forandring kræver styrket faglighed Hverdagsrehabilitering og midlertidig hjælp til borgere med rengøring og tøjvask: Der er gennemført to pilotprojekter med hverdagsrehabilitering med god effekt. Fra 2012 visiteres både nye og kendte borger til hverdagsrehabilitering, hvis de her potentiale til at blive helt eller delvist selvhjulpne i forbindelse med rengøring eller tøjvask. Pilotprojekt med turvask: Pilotprojektet er under forberedelse i samarbejde med bl.a. aktivitetscentre. Samtidig planlægges en analyse af borgernes udfordringer på området. Kursusforløb i madlavning: Der blev med budget 2012 ikke tildelt midler til at etablere kursustilbud om madlavning i fællesskab. Forvaltningen arbejder pt. med at afklare andre muligheder for at opfylde ambitionen fra reformprogrammet. Ældre foretager selv de daglige indkøb: På Budgetseminaret i 2012 præsenteres en budgetanalyse, der skal danne grundlag for politiske drøftelser. Fri for bleer: Projektet løber i 2012 og henvender sig til hjemmeboende borgere over 65 år, der ansøger om tilskud til inkontinenshjælpemidler for første gang. Faldforebyggende samtale skal tilbydes til alle: Forvaltningen har et pilotprojekt under udvikling, som forventes påbegyndt i april El-cykler og andre ældre-egnede cykler på aktivitetscentre mv.: Der blev ikke afsat midler til denne aktivitet på budget For ubrugte midler er der dog indkøbt 16 el- og tandemcykler og bygget 3 cykelskure i forbindelse med kommunens aktivitetscentre. Facilitere udvikling af nye boligtyper og boformer: Forvaltningen har dialog med en række almene boligselskaber (primært KAB, AAB og Lejerbo) om muligheder herunder de juridiske rammer for etablering af nye boformer for seniorer mv. Endvidere indhentes der pt. erfaringer fra boligselskaberne vedrørende de seniorbofællesskaber, der allerede er etableret. Teknologisk plejecenter: Forberedelsen af byggeriet skrider planmæssigt frem. Nye teknologiske løsninger: SUF afprøver i forskellige velfærdsteknologiske løsninger: Badeløsninger, spisehjælpemidler, skærme og teknologiske løsninger for en lettere arbejdsdag, plejetoiletter med vask og tørring og kompressionsstrømper. Afprøvningerne skrider planmæssigt frem. Telemedicin: SUF implementerer i tre forskellige projekter om telemedicin, som fokuserer på sår, KOL og diabetes (ikke omtalt i reformprogrammet). Ejerskab til Aktiv og Tryg hos medarbejderne: Der er i budget 2012 og 2013 afsat midler til et projekt, som skal understøtte hjemmeplejen i forandringen fra passiv til aktiv. Projektet følger tidsplanen. Styrke den udgående støtte fra kommunens arbejdsmiljøenhed til linjeledelsen: Der er afsat midler, og de første tiltag er gennemført fx en pjece om Aktiv & Tryg. Mere tid til faglig ledelse: Inden udgangen af 1. kvartal 2012 ansættes en faglig leder i hvert lokalområde. Inden udgangen af 1. kvartal 2012 iværksættes aflastning af gruppelederne på de administrative opgaver. Kompetenceudvikling til alle nye gruppeledere gennem diplomuddannelse skrider planmæssigt frem. 5

6 Kritiske indsatser Stærkere faglig vejledning til træning: Der er pr. 1. januar 2012 ansat 5 terapifaglige vejledere. Sosu-assistenter/hjælpere, ergo- og fysioterapeuter og gruppeledere er kompetenceudviklet i hverdagsrehabilitering. Der er i 2012 bevilget til et kompetenceudviklingsforløb vedrørende telemedicinsk sårpleje. Samlet vurdering og næste skridt Samlet vurdering Der er igangsat en række aktiviteter i forhold til visionens to mål om at gøre København til landets førende by, når det gælder velfærdsteknologi og sikre, at alle, som modtager praktisk hjælp, bliver trænet til at klare sig selv længst muligt (hverdagsrehabilitering). I forhold til velfærdsteknologi er forvaltningen på nogle områder ved at teste hjælpemidler (fx baderobotter), mens forvaltningen på andre områder er længere fremme og i færd med en udrulning til kommunens borgere (fx plejetoiletter og hjælp til støttestrømper). Den velfærdsteknologiske udvikling er samlet set på rette spor, og opgaven er derfor at opretholde tempoet. Det sker via en samlet teknologiplan, der skal sikre systematik og sammenhæng via evaluering, prioritering og eksekvering. Hvad angår forsøgene med hverdagsrehabilitering er der foretaget en evaluering, som viser god effekt, og der er indført nye visitationskriterier, som sikrer at modtagere af praktisk hjælp systematisk visiteres til hverdagsrehabilitering fra Der er dermed sket stor fremdrift i forhold til målet om hverdagsrehabilitering til modtagere af praktisk hjælp, og målet vurderes at være realistisk at nå inden for programmets periode. Her bliver næste skridt at integrere rehabiliteringsopgaven i en ny, fremtidssikret model for hjemmeplejen, som forvaltningen i 2012 udvikler et forslag til. Desuden vil et naturligt næste skridt være at afprøve rehabilitering til borgere med personlig pleje (se nærmere beskrivelse neden for). I forhold til de aktiviteter under visionen, som er specifikt rettet mod medarbejdernes kompetencer (mere faglig vejledning og faglig ledelse samt arbejde med kulturforandringer) er det samlede billede, at der er tilstrækkelig fremdrift. Næste skridt Fra det nuværende program mangler der at blive afsat midler til faldforebyggende samtale til alle ældre samt anskaffelse af el-cykler og andre ældreegnede cykler. Som eksempler på mulige, nye aktiviteter kan nævnes: Indkøb: Nye måder at understøtte ældre i selv at købe ind via investeringer i ny teknologi (et konkret forslag vil blive præsenteret på Budgetseminar 2012). Forsøg med rehabilitering af borgere med personlig pleje: Den nuværende indsats er målrettet borgere med praktisk hjælp. Undersøgelser viser, at det for borgerne er endnu vigtigere at kunne klare sig selv i forhold til personlig pleje. Udbredelse af plejetoiletter: Toiletbesøg er et sted, hvor frihed er særlig vigtig. I øjeblikket afprøves forsøg med plejetoiletter. De foreløbige erfaringer er så positive, at det vil være oplagt at give endnu flere borgere denne mulighed. 6

7 VISION 3: Større tryghed hjælp når du har brug for det Kort version: En større del af hjælpen rettes mod de borgere, der har mest brug for hjælp. Fx skal de mest syge have mere og bedre hjælp. Borgerne skal være trygge, fordi de altid får professionel og rettidig hjælp. Målepunkter: 1. Svage ældre flytter tidligere i ældrebolig. Status på målepunkter: 1. Andel borgere med plejetyngde over 12 timer pr. uge, der flytter i plejebolig: 2010: 9 %. 2011: 8 %. 2. Alle ældre med behov for hjælp har et fast team af hjælpere. 3. Ingen fejl i medicineringen af de ældre. 2. Der er i 2011 truffet beslutning om at anvende teamorganisering i hjemmeplejen i samtlige lokalområder. Alle grupper forventes at arbejde teamorganiseret ved udgangen af I 2011 fandt Embedslægen fejl og mangler på 32 ud af 33 plejecentre. I hjemmeplejen fandt tilsynet fejl på medicinområdet i alle 6 kommunale hjemmeplejeenheder. Kritiske indsatser Tidligere i plejebolig større livskvalitet Færre forskellige hjælpere hos hjemme plejemodtagere Bedre forhold for ældre medicinske patienter Starte dialogen med ældre, der modtager pleje, om at flytte i plejebolig, tidligere: Forvaltningen begynder nu dialog med borgeren, når funktionsevnen falder. Kapacitetsproblemer betyder dog, at det ikke har været muligt systematisk at begynde dialog allerede ved en plejetyngde på timer om ugen. Barriereanalyse: Forvaltningen har gennemført en analyse af barriererne for at flytte tidligere i plejebolig, der indeholder konkrete anbefalinger til at nedbringe barriererne (ikke omtalt i reformprogrammet). Faste team på 4-5 medarbejdere samt beskrivelse af, hvad det indebærer at være en af de faste hjælpere: Langt hovedparten af grupperne i hjemmeplejen arbejder i teamorganisering på nuværende tidspunkt, og alle grupper forventes at arbejde teamorganiseret senest ved udgangen af Der indsamles erfaringer med teamorganisering på tværs af byen fra nogle af de grupper, der har den højeste medarbejderkontinuitet, og erfaringerne deles på tværs af byen. Sammen med praktiserende læger og hospitaler sikre, at borgerne uden forsinkelse får rigtig og sikker medicin efter indlæggelse og ambulatoriebesøg. Det skal sikres ved fælles retningslinjer og klare aftaler: I modsætning til reformprogrammets øvrige dele, indeholder dette indsatsområde ikke beskrivelse af konkrete aktiviteter. Nedenstående er derfor en oversigt over de aktiviteter, som forvaltningen har igangsat på dette punkt: Arbejdet med en fælles medicinhåndbog er påbegyndt. Ny indgang for almen praksis direkte til den kommunale sygepleje forventes færdigimplementeret 1. april Skærpet arbejdsdeling omkring medicinhåndtering med indførelse af nyt ydelseskatalog for sygepleje 1. januar Projekt om farmaceutisk gennemgang af plejehjemsbeboeres medicin med Apotekerforeningen. Analyse af basiskvalitet i syge og hjemmepleje: Forvaltningen har gennemført en analyse af basiskvaliteten i hjemme- og sygepleje. I denne sammenhæng er problemerne med sikker medicinering analyseret nærmere. Analysen munder ud i et forslag til en kvalitetsplan (ikke omtalt i reformprogrammet). Lindring til alvorligt syge. Der er endnu ikke etableret et kommunalt udgående palliativt team. Det skyldes, at samtidig med at KK udvikler den palliative indsats, er regionen i færd med at ændre og opruste de palliative tilbud, herunder etablering af flere udgående team. Så længe regionens tilbud ikke er færdigudviklet, afventer den endelige planlægning af kommunens kapacitet på området. 7

8 Kritiske indsatser Samlet vurdering Visionen indeholder tre konkrete mål: Tidlig indsats, så færre borgere indlægges: Forsøg med tidlig indsats på 5 plejeboliger begynder februar TUE: Den tværsektorielle enhed har planlagt åbning i august Finansiering er under afklaring. Samarbejdsmodel for det geriatriske tilsyn er udviklet i samarbejde med Hvidovre Hospital. Økonomi er under afklaring. Aftale forventes indgået primo Samlet vurdering og næste skridt 1) I forhold til at få svage ældre til at flytte tidligere i plejebolig er der gennemført en foranalyse, der resulterer i en række konkrete anbefalinger til, hvordan der kan arbejdes systematisk mod dette mål. Næste skridt er at omsætte anbefalingerne til aktiviteter, hvoraf enkelte beskrives neden for under eksempler på mulige, nye aktiviteter. 2) I forhold til, at alle ældre med behov for hjælp skal have et fast team af hjælpere, er der indført teamorganisering i samtlige hjemmeplejegrupper. Næste skridt er at følge med i, om de faste team giver resultat i form af færre forskellige hjælpere og større kendskab blandt borgerne til, hvem der er deres faste hjælper. 3) I forhold til målet om at opnå fejlfri medicinhåndtering, er der igangsat en række tiltag. Der er dog tale om et ambitiøst mål samtidig med, at forvaltningens analyser viser, at netop medicinfejl er et problem i syge- og hjemmepleje. Hvis dette mål skal nås, er der derfor brug for at accelerere indsatsen. Forvaltningen arbejder derfor med en kvalitetsplan for hjemme- og sygeplejen (enkelte dele af planen indgår neden for under eksempler på mulige, nye aktiviteter). Herudover er det vurderingen, at målsætningen om, at mest syge skal have mere, bedre og højt professionaliseret hjælp bør opprioriteres. Det forsøger forvaltningen at sikre gennem et forøget fokus på samarbejdet mellem kommune og hospitaler om svage, ældre medicinske patienter. Næste skridt Som eksempler på mulige, nye aktiviteter kan nævnes: Tryghed og livskvalitet i plejeboliger: Forsøg med Profilplejeboliger, hvor et af omdrejningspunkterne er det gode hverdagsliv for beboere i forskellige målgrupper: Hvilken hverdag ønsker beboerne? Hvad ønsker de af tilbud og indflydelse i forhold til maden, aktiviteterne, de fysiske rammer mv.? Oplysningsindsats, der sikrer ældre borgere og ansatte i hjemmeplejen viden om kommunens nye plejeboliger og dermed baner vejen for, at flere ældre ønsker at flytte tidligere i plejebolig. Tryghed og livskvalitet i hjemmeplejen: Kort, intern kvalitetsuddannelse for syge- og hjemmepleje, hvor nyansatte trænes i medicin, opsporing mv. Tid til faglig supervision og tværfaglige konferencer: Ansatte i hjemme- og sygeplejen får øremærket tid til faglig supervision med fokus på de faglige mål, forvaltningen arbejder efter (opsporing af ensomme, sikker medicin, dokumentation mv.), og medarbejdernes individuelle behov. Hjemmeplejeenhederne får øremærket tid til tværfaglige konferencer, hvor hjemmepleje, sygepleje og terapeuter skaber sammenhæng i indsatsen over for den enkelte borger. Forsøg med software der sikrer medarbejderne i sygeplejen adgang til faglig vejledning på farten formidlet overskueligt og pædagogisk. 8

9 VISION 4: Højere faglighed en arbejdsplads på forkant Kort version: Ældreplejen i København skal være Danmarks bedste via de bedste medarbejdere og den mest attraktive arbejdsplads. Målepunkter: % af nye medarbejdere er fortsat ansat et år efter ansættelse. Status på målepunkter: : 69 %. 2011: 68 % % af de ansatte er mænd. 3. Sosu ernes faglige niveau er løftet markant : 15 %. 2011: 15 % 3. Svært at måle. Kritiske indsatser Tid til kerneydelsen Rekruttering og fastholdelse Til kamp mod nedslidning Mere plads til faglighed gennem pilotforsøg med komme- og gåtider, øget anvendelse af faglighed etc.: SUF gennemfører i perioden september 2011 marts 2012 et pilotprojekt, hvor borgeren i stedet for specifikke ydelser visiteres til en samlet besøgsblok, og hvor der desuden eksperimenteres med at afskaffe tidsregistrering. Den lærende arbejdsplads via mobile læringsenheder: Der ansættes 2 læringskonsulenter i hvert lokalområde (i alt 10) med forventet start 1. marts Til og afgangsanalyse: Forvaltningen gennemfører primo 2012 en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere, der begynder og stopper i SUF. Undersøgelsen skal tilvejebringe viden om, hvordan forvaltningen kan få flere til at blive længere. Flere mænd til fremtidens opgaver via samarbejde med uddannelsesstederne: SUF samarbejder med SOPU om at udbyde et sammenhængende forløb på Sosuuddannelsen med fokus på velfærdsteknologi. Planlægningen af såvel den teoretiske som den praktiske uddannelse er i gang - udannelsesstart bliver efteråret Sats på faglighed hos fremtidens medarbejdere via tilpasning i uddannelsesplaner: På sygeplejerskeuddannelsen har SUF etableret et samarbejde med Metropol om tilpasning og toning af uddannelsen. Seniorordninger gennemføre en systematisk indsats med seniorsamtaler: Der er gennemført en evaluering af brugen af seniorsamtaler, og SUF-MED har drøftet, hvorledes samtalerne anvendes bedst muligt. Nye lederprofiler med fokus på bl.a. lovende ledertalenter og et generelt løft af lederniveauet: I 2012 udvikles nyt koncept for introduktion af nye ledere. Vi vil det hårde arbejde til livs - indsats for at forebygge nedslidning af rengøringspersonalet i SUF: Der er ikke afsat midler til det konkrete budgetforslag Samlet vurdering og næste skridt Samlet vurdering SUF blev i 2011 kåret som Danmarks 5. bedste arbejdsplads blandt store, offentlige virksomheder. Det er et udtryk for, at visionen om, at forvaltningen skal være den mest attraktive arbejdsplads på sit felt, er kommet nærmere og er realistisk. Rekruttering og fastholdelse: Målene om, at 20 % af de ansatte er mænd, og at 80 % er ansat et år efter ansættelse, er så ambitiøse, at indsatsen skal accelereres. Næste skridt er bl.a. at få øget viden om, hvorfor medarbejdere vælger at begynde og stoppe i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Det vil være en forudsætning for at kunne handle målrettet. Derfor gennemføres i 2012 en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere, der begynder og stopper. Løft i Sosu ernes faglighed: I forhold til at få hævet sosu ernes faglighed er det vurderingen, at det sker mest effektivt ved at integrere og prioritere kompetenceudvikling i andre indsatser. Hermed sikres, at kompetenceudviklingen målrettes de faglige mål. Som eksempel foreslås en kvalitetsuddannelse under visionen om Tryghed oven for. 9

10 Tid til kerneydelsen: Udviklingen i forvaltningen er gået mod flere medarbejdere med direkte brugertid (sosu er, sygeplejersker mv.) og færre administrative medarbejdere og ledere. Fra er der blevet ca. 100 færre administrative fuldtidsstillinger og 160 flere fuldtidsstillinger med direkte brugerkontakt. Det er dog vurderingen, at hvis der i større omfang skal skaffes mere tid til kerneydelsen, skal der gøres mere. Derfor vil forvaltningen arbejde med en række målrettede initiativer, der skal skabe lettere arbejdsgange og bedre systemunderstøttelse (nogle af disse er nævnt neden for under konkrete aktiviteter). Desuden skal det nuværende forsøg med besøgsblokke, der skaber mere plads til faglighed og tillid, udrulles i hele hjemmeplejen. Næste skridt Fra det nuværende program mangler der at blive afsat midler til bekæmpelse af nedslidning af rengøringspersonale. Som eksempler på mulige, nye aktiviteter kan nævnes: Mere plads til faglighed og tillid i hjemmeplejen: Udrulning af erfaringerne fra pilotforsøg med besøgsblokke, hvor arbejdet tilrettelægges på en måde, der giver medarbejderne mere ansvar for at tilrettelægge hjælpen og dermed større rum til at benytte deres faglighed i en dialog med borgerne. Lettere arbejdsgange via online adgang og bærbare pc er/tablets til medarbejdere i hjemme- og sygeplejen. Nye måder at rekruttere og fastholde mænd - gennem et modelprojekt på et træningscenter (nye arbejdsgange, titler, organisering, annoncering mv.). 10

11 Samlet oversigt over eksempler på mulige, nye aktiviteter Forslag til prioriterede aktiviteter (forslag markeret med * er nævnt i reformprogrammet, men mangler at få bevilliget penge). Stærkere fællesskab Samarbejdsprogram med 2-3 civile organisationer om bekæmpelse af ensomhed blandt Københavns Kommunes ældre borgere Pårørendeintranet, der sikrer let adgang til information Mere støtte til pårørende med særlige behov i form af faste møder og faste kontaktpersoner Støtte til madklubber * Mere frihed Indkøb - nye måder at understøtte ældre i selv at købe ind via investeringer i ny teknologi Forsøg med rehabilitering af borgere med personlig pleje (den nuværende indsats omfatter udelukkende praktisk hjælp) Udbredelse af plejetoiletter. I øjeblikket afprøves forsøg med plejetoiletter. De foreløbige erfaringer er så positive, at det vil være oplagt at give endnu flere borgere denne mulighed. Faldforebyggende samtale til alle ældre * El-cykler og andre ældreegnede cykler * Større tryghed Forsøg med Profilplejeboliger Oplysningsindsats, der sikrer ældre borgere og ansatte i hjemmeplejen viden om kommunens nye plejeboliger Kort, intern kvalitetsuddannelse for syge- og hjemmepleje, hvor nyansatte trænes i medicin, opsporing mv. Tid til faglig supervision og tværfaglige konferencer. Ansatte i hjemme- og sygeplejen får øremærket tid til faglig supervision og hjemmeplejeenhederne får øremærket tid til tværfaglige konferencer Forsøg med software der sikrer medarbejderne i sygeplejen adgang til faglig vejledning på farten formidlet overskueligt og pædagogisk Højere faglighed Mere plads Madlavning til faglighed i fællesskab og tillid i hjemmeplejen. Udrulning af erfaringerne fra pilotforsøg * med besøgsblokke, hvor arbejdet tilrettelægges på El-cykler en måde, og der andre giver ældreegnede medarbejderne cykler mere * ansvar for at tilrettelægge hjælpen og dermed større rum til at benytte deres faglighed i en dialog med borgerne Lettere arbejdsgange via online adgang og bærbare pc er/tablets til medarbejdere i hjemme- og sygeplejen Nye måder at rekruttere og fastholde mænd - gennem et modelprojekt på et træningscenter Pilotprojekt der skal forhindre nedslidning af rengøringspersonale * 11

AKTIV & TRYG HELE LIVET

AKTIV & TRYG HELE LIVET AKTIV & TRYG HELE LIVET Statusrapport 2012 for reformprogrammet Aktiv & Tryg Hele Livet 2011-2015 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN 2 Introduktion Denne rapport gør status for 2012 på de visioner, mål

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

EVALUERING AF AKTIV OG TRYG HELE LIVET. Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

EVALUERING AF AKTIV OG TRYG HELE LIVET. Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen EVALUERING AF AKTIV OG TRYG HELE LIVET Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen APRIL 2014 Resume Center for Kvalitet og Sammenhæng har primo 2014 gennemført en evaluering af reformprogrammet

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne

1. Hvordan fungerer hjemmeplejen i dag og hvad er udfordringerne Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Strategi og Analysestab NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget Sagsnr. 2012-78503 Dokumentnr. 2012-439594 Dette notat beskriver erfaringerne med projekt Besøgsblokke i

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune

Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune Hverdagsrehabilitering i Københavns kommune KORA 22/1 Specialkonsulent fysioterapeut M.Sc. Annette Winkel Afdelingen for Rehabilitering Center for Kvalitet og Sammenhæng www.kk.dk Modeller for hverdagsrehabilitering

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016 SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 7. oktober Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af -tilskuddet Indsats Kommentarer Tema Budget Forbrug per 30.09. PERSONALE/LØNUDGIFTER 1 Ansætte

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Aktiv. & tryg. hele livet Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

Aktiv. & tryg. hele livet Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune Aktiv & tryg hele livet Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISION 3 POTENTIALE & UDFORDRING 4 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 6 Politisk vision 7 Åbne døre

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Bilag 1. Overblik over bevillinger der udløber i budget 2016

Bilag 1. Overblik over bevillinger der udløber i budget 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Overblik over bevillinger der udløber i budget 2016 Budget 2016 - Bevillingsophør 1.000 kr. 2016 p/l Endeligt Ophør

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Aktiv og tryg hele livet - indsatser og finasiering

Aktiv og tryg hele livet - indsatser og finasiering Side 1 af 5 Aktiv og tryg hele livet - indsatser og finasiering Evt. manglende manglende finansiering Spor 1 Stærkere fællesskab Åbne døre for civilsamfundet og opgør med ensomheden 1a * 1 brobygger (5

Læs mere

SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre

SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT SU1 Nye partnerskaber med frivillige skal bryde ensomhed og psykisk mistrivsel blandt ældre Baggrund Mennesker ramt af ensomhed er mere syge og er længere

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af vær- dighedsmilliarden for Værdighedstema Projektnavn Projektbeskrivelse Budgetforslag

Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af vær- dighedsmilliarden for Værdighedstema Projektnavn Projektbeskrivelse Budgetforslag Livskvalitet Bilag Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 29. september 2016 2015-020507-43 Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af værdighedsmilliarden for 2017-2019 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune

Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Tilbudsliste vedr. kvalitet og samarbejde Udbud af praktisk og personlig hjælp til hjemmeboende borgere i Københavns Kommune Side 1 af 8 Tilbudsgiver skal besvare og vedlægge tilbuddet nedenstående vedrørende

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Oversigt Budgetforslag B

Oversigt Budgetforslag B Tabel 1. Oversigt over byrådsindstillinger fra Sundhed og Omsorg Budgetforslag B2015 B2016 B2017 B2018 1. Madtilbuddet i plejeboligerne 18,0* 9,0 9,0 9,0 2. Stigende udgifter til botilbud og bostøtte 17,7

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1

Kommunes ældrepleje. Rikke Sølvsten SUF 2008 1 Ny Teknologi i Københavns Kommunes ældrepleje ITU september 2008 Rikke Sølvsten SUF 2008 1 ORGANISATIONSDIAGRAM FOR SUNDHEDS- & OMSORGSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Rikke Sølvsten SUF 2008 2 NOGLE

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg

Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Program for Sund Vækst NOTAT Til Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. juni 2014 Bilag 2. Nye indsatser i Nye veje til sundhed og omsorg Et notat til

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik,

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik, Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Esbjerg Kommune Tilskud: 20.136.000 kr. Link til værdighedspolitik: http://www.esbjergkommune.dk/omkommunen/politikker/retningslinjer/v%c3%a6rdighedspolitik.aspx

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen?

Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Samarbejde om forebyggende hjemmebesøg hvordan spiller de forskellige aktører sammen? Ved SUFO (Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg) Ved Vibeke Reiter, forebyggende

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016.

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2016 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. EKSISTERENDE VISION, VÆRDIER, MÅL OG RESULTATFORVENTNINGER Kommunalbestyrelsens

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr.

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: kr. Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2017 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.400.000 kr. Link til værdighedspolitik: https://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-ogstrategier/værdighedspolitikken-28-06-2016.pdf

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune

Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune Kørte som projekt fra august 2011- marts 2013 Rehabiliteringsdefinitionen vi valgte: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

Udkast maj 2013. Ældrepolitik

Udkast maj 2013. Ældrepolitik Udkast maj 2013 Ældrepolitik Vision Omsorgskommunen Ringsted Ældrepolitikken sætter rammen og afstikker retningen for initiativer og indsatser på ældre og sundhedsområdet i Ringsted Kommune og har sit

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringkøbing-Skjern Kommune Tilskud: 11.328.000 Link til værdighedspolitik: http://www.rksk.dk/files/files/om%20kommunen/politikker-og-strategier/værdighedspolitikken-

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Ringsted Kommunes Ældrepolitik

Ringsted Kommunes Ældrepolitik Ringsted Kommunes Ældrepolitik 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Dialogmodellen...5 Tryghed og kvalitet...6 Deltagelse, fællesskab og ansvar... 7 Forskellige behov...8 Faglighed

Læs mere

NOTAT. Velfærdsteknologi

NOTAT. Velfærdsteknologi NOTAT Velfærdsteknologi KL har taget initiativ til Center for Velfærdsteknologi, da det er et centralt indsatsområde for kommunerne. Det fælleskommunale velfærdsteknologiske program har følgende afsæt:

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016-2021 Baggrund Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende

Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Palliation, tilbud til døende og deres pårørende Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 27. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftale for personer med behov for palliativ indsats Sundhedsaftale Indgået

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering i Odder er en del af s Ældreservice. I kommunens ældreservice indgår to plejecentre Stenslund og Bronzealdervej, hjemmeplejen

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016

Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 Værdighedspolitik for Vallensbæk Kommune 2016 1 Vallensbæk Kommunes værdighedspolitik beskriver de overordnede værdier for de kommunale indsatser og prioriteringer for seniorer og ældre med behov for kommunal

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere