Datatilsynets årsberetning 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datatilsynets årsberetning 2014"

Transkript

1 Datatilsynets årsberetning 2014

2 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls A/S Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Juli 2015 ISSN nr: ISBN nr:

3 Datatilsynets årsberetning 2014

4 Indhold Til Folketinget... 4 Datatilsynets virksomhed i Datatilsynets opgaver... 6 Rådgivning og vejledning... 7 Klagesagsbehandling... 8 Sager på eget initiativ... 8 Høringer over lovforslag mv... 9 Ny procedure for anmeldelse af whistleblowerordninger i den private sektor...10 Datatilsynets organisation Datarådet...12 Sekretariatet...13 Statistiske oplysninger...15 Forespørgsler og klager vedrørende private...17 Forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder...18 Anmeldelser...19 Sager på Datatilsynets eget initiativ...21 Internationale sager...21 Brug af bodycams til optagelse af billede og lyd Trafikselskabet Movias brug af bodycams Sager om berigtigelse og sletning af urigtige oplysninger Mediernes behandling af personoplysninger Behandling af oplysninger hos Se og Hør Anmeldelse af redaktionelle informationsdatabaser Informations- og ytringsfrihed Brud på persondatalovens sikkerhedskrav hos offentlige myndigheder

5 Videregivelse af forskningsoplysninger Kræftens Bekæmpelses kontakt til mulige projektdeltagere Effektivisering ny blanket til ansøgning om videregivelsestilladelse..33 Kreditoplysning...34 Klager over registrering Ny praksis på kreditoplysningsområdet Tungtvejende indsigelser Betydning af ansøgning til Procesbevillingsnævnet Internationalt samarbejde...37 Europol Schengen Inspektion af ambassade SIS II SCG Told-informationssystemet Eurodac Visum-informationssystemet Artikel 29-gruppen IMI (Internal Market Information system) Supervision Coordination Group...41 Eurojust...41 Europarådet Berlin-gruppen Den internationale konference Nordisk samarbejde Datatilsynets inspektioner Inspektioner i Inspektioner i kommunale borgerservicecentre It-sikkerhedsinspektioner Inspektion af stillingsbesættende virksomheder Inspektion af retsinformationssystemer Inspektion af offentlige forskningsprojekter Inspektioner hos politikredse Online-undersøgelser af private forskningsprojekter Oversigt over udførte inspektioner i

6 Til Folketinget 2014 har i Datatilsynet været præget af store enkeltsager. Det gælder bl.a. den fortsatte behandling af sagen om hackerangrebet mod Rigspolitiets databehandler og sagen om indsamling af patientoplysninger fra praktiserende læger i Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD). Se og Hør-sagen, som i meget høj grad har været omtalt i pressen i 2014, har også fyldt meget hos Datatilsynet. Datatilsynet har således af egen drift taget sagen om Se og Hørs indsamling af oplysninger om kendte op over for Se og Hør, ligesom tilsynet har taget sager om medarbejderes mulige læk af oplysninger til Se og Hør op over for både SAS og Region Hovedstaden (som dataansvarlig for Rigshospitalet). Datatilsynets sag i forhold til Se og Hør er omtalt nærmere nedenfor i afsnittet om mediernes behandling af personoplysninger. Sagerne om Se og Hør har også givet anledning til politisk debat. Bl.a. blev der i 2014 nedsat en arbejdsgruppe om datasikkerhed under Folketingets Retsudvalg, som har beskæftiget sig med at afdække problemstillinger i forhold til beskyttelse af personoplysninger. I den forbindelse har Datatilsynets kompetencer og ressourcer også været diskuteret. Det har bl.a. været diskuteret, om Datatilsynet fører tilstrækkeligt med kontrolbesøg (inspektioner) hos virksomheder og myndigheder. Også Rigsrevisionen har i 2014 med sin beretning om statens behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder skabt debat om omfanget af Datatilsynets inspektioner på det statslige område. Datatilsynet udøver sit tilsyn med virksomheder, myndigheder, foreninger, forskere mv. på forskellige måder. Tilsynet sker bl.a. ved, at Datatilsynet tager på inspektioner, behandler klager og tager sager op af egen drift. Datatilsynet behandler endvidere anmeldelser og udsteder tilladelser til behandling af personoplysninger. Derudover har Datatilsynet en række andre opgaver, herunder at afgive udtalelser om ny lovgivning, der har betydning for behandling af personoplysninger. I et tilsyn med omkring 35 medarbejdere og omkring sager hvert år må tilsynet erkende, at det ikke er muligt at udføre det antal inspektioner, som tilsynet gerne ville. 4

7 Datatilsynet arbejder imidlertid løbende med at effektivisere sine arbejdsgange og sagsområder, så sager lettere og hurtigere kan blive ekspederet, og så der fortsat er plads til at udføre inspektioner. I 2014 har Datatilsynet bl.a. udarbejdet nye blanketter og breve til brug for ansøgning om tilladelse til at behandle personoplysninger i en whistleblowerordning. Tilsynet har også udarbejdet en blanket til brug for ansøgning om tilladelse til videregivelse af oplysninger i forskningsøjemed. Samtidig arbejder tilsynet løbende med at finde nye inspektionsformer, så antallet af inspektioner kan øges. Som det fremgår af afsnittet nedenfor om Datatilsynets inspektioner, er der igen i 2014 sket en stigning i antallet af inspektioner. Datatilsynet vil i 2015 have fokus på at tilpasse sine målsætninger og aktiviteter til den ressourcemæssige situation og så vidt muligt gennemføre yderligere effektiviseringer af sagsbehandlingen. Samtidig er det dog vigtigt for Datatilsynet, at effektiviseringer ikke går ud over kvaliteten af tilsynets sagsbehandling, ligesom det er vigtigt, at borgere, virksomheder, myndigheder mv. kan få den fornødne rådgivning og vejledning. København, juli 2015 Henrik Waaben Formand for Datarådet Birgit Kleis Kst. direktør Om Datatilsynets årsberetning Datatilsynets årsberetning for 2014 afgives i medfør af persondatalovens 65, hvorefter tilsynet afgiver en årlig beretning om sin virksomhed til Folketinget. Beretningen indeholder en omtale af væsentlige aktiviteter for Datatilsynet i 2014, herunder tilsynets inspektioner. På Datatilsynets hjemmeside offentliggør tilsynet løbende udtalelser og afgørelser i sager, som vurderes at være af generel interesse. Datatilsynet kan således henvise til sin hjemmeside for yderligere oplysninger. 5

8 Datatilsynets virksomhed i 2014 Datatilsynets opgaver Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Tilsynet med domstolene ligger dog under Domstolsstyrelsen. Persondataloven: Lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger. Loven er senest ændret ved lov nr. 639 af 12. juni I tilknytning til persondataloven har Justitsministeriet udstedt en række bekendtgørelser. Datatilsynet har desuden lavet en række vejledninger vedrørende loven. Tilsynet med persondataloven indebærer et stort antal forskelligartede opgaver. Datatilsynet har i 2014 bl.a. haft følgende opgaver: Information og vejledning Behandling af klager fra borgere Udtalelser om forslag til love og bekendtgørelser mv. Udtalelser om anmeldelser fra offentlige myndigheder Tilladelser til virksomheder mv. Tilladelser til forskere Bidrag til besvarelse af spørgsmål fra Folketinget Sager på Datatilsynets eget initiativ (egen drift-sager), herunder inspektioner hos offentlige myndigheder, private virksomheder, forskere mv. Deltagelse i internationale tilsynsmyndigheder og internationalt samarbejde med andre datatilsynsmyndigheder Deltagelse i arbejdsgrupper, udvalg mv. og oplæg på konferencer og lign. Det er Datatilsynets vision, at myndigheder og private kender og overholder reglerne for behandling af personoplysninger, og at borgerne kender og kan bruge deres rettigheder. Datatilsynet gør dette muligt og lettere gennem synlighed, information, dialog og kontrol. 6

9 Rådgivning og vejledning Det er forudsat i de almindelige bemærkninger til persondataloven, at Datatilsynet i første række bør tage sigte på at kunne udøve sin virksomhed gennem generelle retningslinjer og ved en serviceorienteret rådgivning og vejledning. Dette sikres bl.a. gennem tilsynets hjemmeside, hvor tilsynet offentliggør relevant praksis. Datatilsynet har endvidere udarbejdet informationspjecer og forskellige vejledninger om persondataloven. I 2014 er Datatilsynet desuden begyndt at publicere særlige it-sikkerhedstekster. Ved spørgsmål af it-sikkerhedsmæssig karakter henviser Datatilsynet ofte til sikkerhedsbekendtgørelsen samt tidligere afgørelser i konkrete sager. Dataansvarlige og databehandlere har imidlertid efterspurgt mere konkrete og aktuelle anbefalinger angående it-sikkerhedsemner. Henset til den stadig hurtigere udvikling indenfor it og den digitalisering, som sker i kølvandet på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, har tilsynet fundet det relevant at lave nye publikationer om it-sikkerhedsmæssige emner. Emnerne i it-sikkerhedsteksterne er udvalgt efter, hvad der vurderes at være relevant med baggrund i Datatilsynets erfaringer. Teksterne behandler således problemstillinger, som tilsynet kender fra sit daglige virke gennem inspektioner, henvendelser og sikkerhedsbrister. It-sikkerhedsteksterne publiceres løbende på tilsynets hjemmeside. Datatilsynet bidrager også løbende med oplæg på forskellige konferencer og møder. I 2014 har Datatilsynet deltaget med 15 af sådanne oplæg. Eksempelvis har Datatilsynet holdt oplæg på en høring om offentlige myndigheders behandling af personoplysninger afholdt af arbejdsgruppen om datasikkerhed under Retsudvalget. Det er Datatilsynets erfaring, at der er stor efterspørgsel efter at få tilsynet til at stille op og med sin særlige ekspertise og tilsynsrolle fortælle om de persondataretlige problemstillinger. Samtidig giver sådanne oplæg tilsynet god mulighed for at komme i dialog med både dataansvarlige og registrerede og på den måde bl.a. få indblik i, hvilke persondataretlige udfordringer de dataansvarlige i praksis møder. Også telefonisk rådgivning er en stor del af tilsynets arbejde. På baggrund af tilsynets kvartalsvise stikprøvetællinger anslås antallet af telefoniske henvendelser til tilsynet i 2014 at ligge på omkring opkald og dermed på et lidt lavere niveau end i 2013 (ca opkald). Datatilsynet deltog igen i 2014 desuden på den årlige digitaliseringsmesse i Odense. Messen sætter fokus på digitale løsninger og effektiviseringsmuligheder i kommunerne 7

10 og har et stort antal besøgende fra kommunerne, en række statslige institutioner samt virksomheder. På tilsynets stand kunne gæsterne tage en quiz med forskellige kategorier af spørgsmål samt få en snak med tilsynets medarbejdere. På den årlige databeskyttelsesdag den 28. januar informerede Datatilsynet også nærmere om persondataretlige emner. Datatilsynet markerede dagen ved at have en stand i både Rosengårdcentret i Odense og Aalborg Storcenter. Kunderne kunne her deltage i en quiz og derved teste deres viden om beskyttelse af personoplysninger. Samtidig kunne kunderne komme i dialog med Datatilsynets repræsentanter og stille spørgsmål og få vejledning om deres rettigheder efter persondataloven. Klagesagsbehandling I klagesagerne træffer Datatilsynet afgørelse om, hvorvidt en behandling af personoplysninger er sket i overensstemmelse med persondataloven. Det er af afgørende betydning, at borgere, der f.eks. mener sig udsat for behandling af oplysninger i strid med loven eller ikke får de oplysninger, de mener at have krav på efter reglerne om de registreredes rettigheder, kan få tilsynets vurdering af forholdet. I 2014 har tilsynet registreret et fald på 3,7 % i antallet af nye sager (forespørgsler og klager) vedrørende private virksomheder mv. (fra i 2013 til i 2014). Hvad angår lignende sager vedrørende offentlige myndigheder er der i 2014 registreret en stigning på 7,4 % i antallet af nye sager (fra 908 i 2013 til 975 i 2014). Sager på eget initiativ I 2014 er der igen sket en stigning i antallet af sager på Datatilsynets initiativ (fra 145 i 2013 til 155 i 2014). Det skyldes, at der har været en del sager om bl.a. sikkerhedsbrister, som tilsynet er gået ind i, samt at tilsynet i forbindelse med afprøvning af nye inspektionsformer har foretaget et større antal inspektioner end forventet. Ressourcemæssige overvejelser har selvsagt indflydelse på den løbende prioritering af, hvilke sager der kan tages op af egen drift. 8

11 Høringer over lovforslag mv. I 2014 registrerede Datatilsynet 519 nye høringssager i forbindelse med lovforslag, bekendtgørelser mv. Dette er en stigning på 10,9 % i forhold til 2013 (468 i 2013). Den stigende tendens på området for høringssager fortsætter således, og antallet af disse sager har aldrig været højere. Antallet af høringer er siden 2010 stedet med ca. 35 %. I sine udtalelser forholder Datatilsynet sig til de eventuelle databeskyttelsesretlige problemstillinger i det foreliggende lovforslag mv. Datatilsynet anser sine udtalelser som et væsentligt bidrag i lovgivningsprocessen, dels fordi tilsynet besidder en ekspertviden om databeskyttelse, dels fordi tilsynet efter persondataloven udøver sine funktioner i fuld uafhængighed. Tilsynet prioriterer derfor opgaven højt. Datatilsynet skal efter persondatalovens 57 afgive udtalelse ved udarbejdelse af generelle retsforskrifter, f.eks. forslag til love, bekendtgørelser og direktiver, der har betydning for beskyttelsen af privatlivet i forbindelse med behandling af personoplysninger Sager om lovforberedende arbejde 9

12 Ny procedure for anmeldelse af whistleblowerordninger i den private sektor Datatilsynet har i efteråret 2014 givet private virksomheder en mulighed for at benytte en ny og forenklet fremgangsmåde ved anmeldelse af whistleblowerordninger. Der er udviklet to nye blanketter til standardanmeldelser. Standardanmeldelserne indeholder en række punkter med tekst, som ikke kan redigeres. Teksterne bygger på, hvad der er accepteret i tilsynets praksis. Ønsker man at ansøge om et andet indhold i de låste felter, er det stadig muligt selv at skrive sin anmeldelse fra bunden af ved brug af en anmeldelsesblanket af typen Privat virksomhed. I så fald må der imidlertid forventes en længere sagsbehandlingstid. Når virksomhederne benytter de nye standardanmeldelser, vil tilladelse fra Datatilsynet som udgangspunkt kunne forventes inden en måned forudsat at virksomheden allerede har anmeldt sin personaleadministration til Datatilsynet og fået tilsynets tilladelse. Datatilsynet giver ikke tilladelse til whistleblowerordningen, før virksomhedens anmeldelse af personaleadministration er på plads, og tilladelse givet. Der er samtidig lagt en række nye informationstekster om whistleblowerordninger på Datatilsynets hjemmeside under punktet Erhverv Whistleblowerordninger. 10

13 Datatilsynets organisation Datatilsynet består af et råd Datarådet og et sekretariat. Datatilsynet udøver sine funktioner i fuld uafhængighed, men har en finanslovsmæssig og personalemæssig tilknytning til Justitsministeriet, som dog ikke har nogen instruktionsbeføjelse over for tilsynet. Datatilsynets afgørelser efter persondataloven er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelserne kan indbringes for domstolene, ligesom Datatilsynet i sin virksomhed er undergivet sædvanlig kontrol af Folketingets Ombudsmand. Datarådet Sekretariat Direktør Journal, omstilling, intern administration IT-sektionen Juridisk søjle 1 Juridisk søjle 2 11

14 Datarådet Datarådet består af en formand og af seks andre medlemmer, der er udpeget af justitsministeren. Datarådet træffer først og fremmest afgørelse i sager af principiel karakter. Rådet fastsætter efter loven selv sin forretningsorden. Forretningsordenen fremgår af bekendtgørelse nr af 15. december 2000 om forretningsordenen for Datarådet og kan findes på Datatilsynets hjemmeside. Datarådets medlemmer (pr. 31. december 2014) Formand, højesteretsdommer Henrik Waaben Næstformand, advokat Janne Glæsel Professor, dr.jur. Peter Blume Overlæge, vicedirektør Hans Henrik Storm Kommunaldirektør Niels Johannesen Chefkonsulent Henning Mortensen Direktør Lars Pram Medlemmerne beskikkes for 4 år ad gangen. De er personligt udpeget i kraft af deres sagkundskab inden for bestemte sagsområder og er ikke repræsentanter for bestemte interesseorganisationer el.lign. 12

15 Sekretariatet Sekretariatet beskæftiger omkring 35 medarbejdere (jurister, it-teknikere, kontorpersonale og studenter) og varetager Datatilsynets daglige drift under ledelse af en direktør. Datatilsynets bevillingsmæssige forhold mv. fremgår af Datatilsynets årsrapport Årsrapporten for 2014 er offentliggjort på tilsynets hjemmeside. Personalesammensætning Jurister Kontorfunktionærer Teknikere Studenter (ej fuldtidsansatte) 13

16 Datatilsynets medarbejdere (pr. 31. december 2014) Direktør, cand.jur. Janni Christoffersen Kontorchef, cand.jur. Lena Andersen Kommitteret, cand.jur. Birgit Kleis It-chef, civilingeniør, HD, Sten Hansen Chefkonsulent, cand.jur. Maiken Christensen Chefkonsulent, cand.jur. Lene Engedal Kragelund Specialkonsulent, mag.art. Camilla Daasnes Specialkonsulent, cand.jur. Christian Tolstrup Lund Specialkonsulent, cand.jur. Jesper Husmer Vang It-sikkerhedskonsulent, diplomingeniør Walther Starup-Jensen Kontorfuldmægtig Helle Jensen Kontorfuldmægtig Pernille Jensen Kontorfuldmægtig Anne-Marie Müller Kontorfuldmægtig Suzanne Stenkvist Kontorfuldmægtig Mette-Maj Aner Leilund Assistent Camilla Knutsdotter Hallingby It-medarbejder Flemming Nielsen It-medarbejder Thomas Klarskov Jensen Fuldmægtig, cand.jur. Bjarke Asger Bro Fuldmægtig, cand.jur. Signe Astrid Bruun Fuldmægtig, cand.jur. Kasper Frederiksen Fuldmægtig, cand.jur. Helle Ginnerup-Nielsen Fuldmægtig, cand.jur. Christian Vinter Hagstrøm Fuldmægtig, cand.jur. Mette Hansen (orlov) Fuldmægtig, cand.jur. Hanne Louise Høimark Fuldmægtig, cand.jur. Victoria Maria Ljunggren Fuldmægtig, cand.jur. Sofie Katrine Mannering Fuldmægtig, cand.jur. Mads Toftgaard Nielsen Fuldmægtig, cand.jur. Martin Nybye-Petersen Fuldmægtig, cand.jur. André Dybdal Pape Fuldmægtig, cand.jur. Anders Robodo Petersen Fuldmægtig, cand.jur. Morten Tønning Stud.jur. Nilas Monberg Stud.jur. Christoffer Alsted Skafte Stud.jur. Kamille Frølund Thomsen 14

17 Statistiske oplysninger Her er oplysninger om antallet af nye sager i Datatilsynets journalsystem i Tallene omfatter sager, som er oprettet i løbet af En del af Datatilsynets sagsbehandling er imidlertid en fortsættelse af eksisterende sager. Dette er for eksempel tilfældet, når en anmeldelse ændres, eller en tilladelse forlænges. Disse sager er af praktiske årsager ikke medtaget i statistikken. Datatilsynet registrerede nye sager i Nyoprettede sager 1. januar 2014 til 31. december 2014: Datatilsynets egen administration mv. 293 Lovforberedende arbejde 519 Forespørgsler og klager vedrørende private Forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder 975 Anmeldelser for den private sektor Anmeldelser for den offentlige sektor 717 Sager på Datatilsynets eget initiativ (egen drift-sager) 155 Sikkerhedsspørgsmål 3 Internationale sager 182 Datatilsynets kompetence efter anden lovgivning 99 I alt Som det fremgår ovenfor, har der været et lille fald i det samlede antal nyoprettede sager i 2014 set i forhold til I 2014 blev der oprettet nye sager mod i Der er primært tale om et fald i antallet af private anmeldelser. 15

18 Antal sager 16

19 Forespørgsler og klager vedrørende private Datatilsynet registrerede i alt nye sager om forespørgsler og klager vedrørende private dataansvarlige. Sagerne havde følgende fordeling på forskellige virksomhedstyper: Almindelige virksomheder 106 Den finansielle sektor 80 Fagforeninger, a-kasser, pensionskasser mv. 4 Telesektoren 53 Foreninger og organisationer 147 Sundhedssektoren (medicinalfirmaer, klinikker, læger mv.) 37 Kreditoplysningsbureauer 99 Advarselsregistre 13 Stillingsbesættende virksomheder 3 Ansøgninger om tilladelser 70 Internet, sociale netværk, cloud mv. 317 Tv-overvågning 67 Private forskere 20 Diverse 249 Sager af generel karakter 0 Fordelingen mellem klager og forespørgsler i sager, som Datatilsynet færdigbehandlede i , var: Klager 8 % Forespørgsler 71 % Ikke kategoriserede 21 % 1 I lighed med Datatilsynets Årsberetning 2013 er disse tal for 2014 ikke opgjort på grundlag af sager, som er oprettet i 2014, men på grundlag af sager, som Datatilsynet har færdigbehandlet i Heriblandt er sager oprettet i 2014 og 2013 samt enkelte sager fra tidligere år. Opgørelsesmetoden skyldes et ønske om at opgøre tallene på en måde, så de ikke ændrer sig afhængig af, hvornår man opgør dem. 17

20 Forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder Datatilsynet registrerede i alt 975 nye sager om forespørgsler og klager vedrørende offentlige myndigheder. Sagerne var fordelt således: Statslige myndigheder 209 Regioner 62 Primærkommuner 255 Ansøgning om tilladelser 423 Diverse 26 Fordelingen mellem klager og forespørgsler i sager, som Datatilsynet færdigbehandlede i , var: Klager 5 % Forespørgsler 42 % Ikke kategoriserede 43 % 1 2 Se note 1 18

21 Anmeldelser Anmeldelser for den private sektor Datatilsynet registrerede i alt nye sager om anmeldelser for den private sektor. Fordelingen af sagerne var: Forskning og statistik 999 Privates behandling af oplysninger om rent private forhold 652 Advarselsregistre Spærrelister 1 Kreditoplysningsbureauer 4 Stillingsbesættende virksomheder Edb-servicebureauer 18 Diverse sager af generel karakter Anmeldelser for den private sektor Anmeldelser for den private sektor Faldet i antallet af anmeldelser for den private sektor fra 2013 til 2014 er sket på trods af, at tilsynet i 2014 har modtaget og behandlet mange anmeldelser i forbindelse med indførelse af et lovmæssigt krav om, at finansielle virksomheder skal have en whistleblowerordning. At der alligevel ses et fald i private anmeldelser må formentlig tilskrives de undtagelser fra anmeldelsespligten, som blev gennemført ved bekendtgørelse nr. 410 af 9. maj 2012 på bl.a. lægemiddel- og forskningsområdet. 19

22 6.000 Anmeldelser for den offentlige forvaltning Datatilsynet registrerede i alt 717 nye sager om anmeldelser for den offentlige sektor. Fordelingen af sagerne var: Fællesanmeldelser Kommuner 203 Regioner 6 Statslige myndigheder Tilslutninger, kommuner 169 Tilslutninger, regioner Tilslutninger, statslige myndigheder 0 Diverse/sager af generel karakter Anmeldelser for den offentlige sektor Anmeldelser for den offentlige sektor Antallet af offentlige anmeldelser er i 2014 på niveau med det høje niveau i I 2011 var der en mindre stigning i antallet af offentlige anmeldelser, men i 2012 faldt antallet af anmeldelser til det laveste niveau siden persondatalovens ikrafttræden i I 2013 skyldtes stigningen primært en stigning i tilslutninger til kommunale fællesanmeldelser. Dette er ikke tilfældet i 2014, hvor der er tale om almindelige anmeldelser. Der er næppe en entydig forklaring på de udsving, som kan konstateres i de seneste år. Ressortændringer og nye lovgivnings- og digitaliseringsinitiativer kan være medvirkende årsager til, at antallet af offentlige anmeldelser svinger fra år til år. 20

23 Sager på Datatilsynets eget initiativ Datatilsynet registrerede i alt 155 nye sager oprettet på tilsynets eget initiativ. Fordelingen af sagerne var: Inspektion og kontrol vedrørende private 21 Inspektion og kontrol vedrørende offentlige myndigheder 32 Sager rejst på grundlag af presseomtale og lign. 80 Diverse/sager af generel karakter 4 Online-undersøgelser 18 Internationale sager Datatilsynet registrerede i alt 182 nye internationale sager. Fordelingen af sagerne var: Forespørgsler fra udlandet 87 Nordisk tilsynssamarbejde 4 Europarådet 1 EU 72 Datakommissærsamarbejdet 12 OECD 0 Diverse/sager af generel karakter 6 21

24 Brug af bodycams til optagelse af billede og lyd Hvad er et bodycam? Et bodycam er et lille kamera, som kan monteres på tøjet, en hjelm eller lignende. Herfra går der en ledning ned til en optagerenhed, som f.eks. kan sættes i bæltet. Kameraet kan således rettes mod den person, som står overfor f.eks. en kontrollør. Kameraet kan optage både billede og lyd. Det er muligt ved et tryk på knappen at lagre optagelser i f.eks. minuttet op til aktivering af kameraet. Datatilsynet har i 2014 behandlet sager, hvor offentlige myndigheder ønskede at benytte såkaldte bodycams til at foretage lyd- og billedoptagelser, hvori indgik oplysninger om personer. Optagelserne ville bl.a. omfatte følsomme oplysninger om strafbare forhold. Nedenfor ses et eksempel på en sådan sag. Sagen blev behandlet på et møde i Datarådet. Trafikselskabet Movias brug af bodycams Trafikselskabet Movia ønskede at behandle personoplysninger indsamlet ved brug af bodycams. Der var tale om små kameraer, som skulle bæres af billetkontrollørerne som en del af deres uniform, og som skulle optage både billeder og lyd. Trafikselskabet ønskede kun at filme ved de afgiftsudstedelser, hvor kunder optræder truende eller voldeligt. Endvidere havde trafikselskabet inden henvendelsen til Datatilsynet gjort sig en række overvejelser med henblik på at sikre overholdelsen af persondataloven. Det blev i sagen beskrevet, hvordan overvågningen skulle foregå, og hvordan optagelserne skulle beskyttes, opbevares og slettes. For en fuldstændig gengivelse af sagen henvises til Datatilsynets hjemmeside. 22

25 Datatilsynet fremhævede bl.a. følgende forhold: Det bør fremgå af kontrollørernes uniform, at der billed- og lydoptages. Der bør udarbejdes en informationsfolder og hjemmesidetekst med information om, i hvilke tilfælde der vil ske gennemgang af optagelserne, hvem der kan se dem, og i hvilke tilfælde der vil ske videregivelse. Trafikselskabet Movia bør desuden undersøge muligheden for at tilføje yderligere elementer, der kan tjene til information, herunder eventuelt udsendelse af en pressemeddelelse eller lignende. Persondatalovens krav om god databehandlingsskik indebærer, at Movias medarbejdere, herunder nyansatte, skal underrettes om samtlige formål med brugen af bodycams. Denne information skal gives forudgående. Optagelserne skal slettes senest efter 14 dage. Behandlingen af personoplysninger skal ske under iagttagelse af reglerne i bekendtgørelse nr. 528 af 15. juni 2000 om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning herunder autorisation og adgangskontrol samt logning (Movia henregnes til den offentlige forvaltning). Movia har ansvaret for, at der ikke behandles oplysninger i strid med persondataloven. Anvendelsen af oplysningerne skal til stadighed begrænses til de formål, som Movia har fastlagt i sagen. Der må ikke ske et skred i anvendelsen i forbindelse med den løbende brug af bodycams. Ved valg af optageløsning og indstilling/opsætning af denne skal optagelser af uvedkommende personer (personer der ikke kontrolleres) så vidt muligt undgås. 23

26 Sager om berigtigelse og sletning af urigtige oplysninger Datatilsynet har også i 2014 behandlet en række sager vedrørende berigtigelse og sletning af urigtige oplysninger i bl.a. myndigheders sager. Når en borger anmoder en myndighed om berigtigelse eller sletning af oplysninger om borgeren i myndighedens sag, jf. persondatalovens 37, skal myndigheden foretage en vurdering af, om den er enig med borgeren. I praksis oplever Datatilsynet typisk tre forskellige situationer: 1) Borgeren har ret i, at oplysningerne er urigtige f.eks. faktuelle oplysninger, der ikke er diskussion om. 2) Der er uenighed mellem borgeren og myndigheden om oplysningernes rigtighed f.eks. uenighed om, hvad der er sket under et møde eller et besøg i hjemmet (påstand står mod påstand). 3) Oplysningerne har karakter af subjektive vurderinger f.eks. en læges eller socialrådgivers faglige vurderinger af et forhold. I situation 1 har borgeren bl.a. krav på at få berigtiget eller slettet de urigtige oplysninger. En myndighed må dog som udgangspunkt ikke slette oplysninger, der er indgået i en sag myndigheden skal kunne dokumentere, hvad der er passeret hvorfor en myndighed i praksis typisk må nøjes med at foretage en berigtigelse af de urigtige oplysninger, herunder f.eks. ved at oprette et nyt dokument på sagen, hvori de urigtige oplysninger bliver berigtiget. Myndigheden skal samtidig sørge for, at der er en henvisning til det nye dokument i så nær tilknytning til de urigtige oplysninger som muligt. I situation 2 og 3 vil det ofte være svært for Datatilsynet at vurdere, hvem der har ret, idet tilsynet f.eks. ikke kan føre vidner og afgøre bevismæssige spørgsmål. Det vil derfor også være svært for Datatilsynet at fastslå, om de omstridte oplysninger er urigtige og derfor kan kræves berigtiget eller slettet. I disse sager vil Datatilsynet derfor lægge vægt på, om myndigheden har lavet en tilføjelse til sagen, der viser borgerens syn på sagen, herunder f.eks. borgerens syn på, hvad der er sket under et møde. Hvis myndigheden har lavet en 24

27 tilføjelse samt en henvisning til de bestridte oplysninger, vil Datatilsynet ofte ikke kunne hjælpe en borger med yderligere berigtigelse. I forbindelse med Datatilsynets behandling af sager om berigtigelse og sletning af oplysninger er tilsynet blevet opmærksom på, at nogle myndigheder er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig, hvis en borger anmoder om berigtigelse eller sletning af oplysninger i sin sag. Datatilsynet har derfor i 2014 valgt at sætte fokus på myndigheders behandling af sager vedrørende berigtigelse og sletning af urigtige oplysninger. I den anledning har Datatilsynet bl.a. undervist kommunerne i emnet på Den Kommunale Jurist 2014, hvor jurister fra en lang række af landets kommuner deltog. Persondatalovens 37: Den dataansvarlige skal berigtige, slette eller blokere oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov eller bestemmelser udstedt i medfør af lov, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom. Stk. 2. Den dataansvarlige skal underrette den tredjemand, hvortil oplysningerne er videregivet, om, at de videregivne oplysninger er berigtiget, slettet eller blokeret i henhold til stk. 1, hvis en registreret person fremsætter anmodning herom. Dette gælder dog ikke, hvis underretningen viser sig umulig eller er uforholdsmæssigt vanskelig. 25

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter

Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Persondataloven og sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter Fuldmægtig Signe Astrid Bruun Fuldmægtig Martin Nybye-Petersen Datatilsynet 9. januar 2014 Dagens Program Datatilsynets struktur og arbejdsopgaver

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009

Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Datatilsynets årsberetning 2008 og 2009 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls-Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Marts 2010 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-1-6

Læs mere

Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 400 Offentligt. Datatilsynets årsberetning 2012

Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 400 Offentligt. Datatilsynets årsberetning 2012 Retsudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 400 Offentligt Datatilsynets årsberetning 2012 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls - Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 September

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2012

Datatilsynets årsberetning 2012 Datatilsynets årsberetning 2012 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls - Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 September 2013 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 978-87-992871-4-7 Datatilsynets

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2011

Datatilsynets årsberetning 2011 Datatilsynets årsberetning 2011 Datatilsynets årsberetning 2011 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Rosendahls-Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 300 Oktober 2012 ISSN nr: 1601-5657 ISBN

Læs mere

Lov om behandling af personoplysninger 1)

Lov om behandling af personoplysninger 1) Lov om behandling af personoplysninger 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Afsnit I Indledende

Læs mere

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven

Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Domstolsstyrelsen Administrationskontoret KFJ12188/Sagsbeh. KFJ J.nr. 2205-2006-1.2 11. januar 2006 Domstolsstyrelsens årsberetning 2005 om persondataloven Indhold: Domstolsstyrelsens tilsynsopgave s.

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling*

Der søges samtidig om Datatilsynets tilladelse. 1.Dataansvarlig Navn* (projektleder) Stilling* Blankettype: Privat forskning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig, og som udelukkende

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2002

Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Datatilsynets årsberetning 2002 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2003 ISSN: 1601-5657 ISBN: 87-989860-0-7

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY

EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY Udtalelse 12/05 fra den fælles kontrolinstans for Europol om Europols anmeldelse af behandling af personoplysninger: Arbejdstider/flekstid/overarbejde/rådighedstjeneste/skifteholdstjeneste

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Kort om Datatilsynet.

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Kort om Datatilsynet. Cloud og persondataloven Forskningsnetkonferencen 2011 Klarskovgaard Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at reglerne i persondataloven overholdes. Sten Hansen IT-chef

Læs mere

Retten til at blive glemt - og medierne. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut

Retten til at blive glemt - og medierne. Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut Retten til at blive glemt - og medierne Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d., cand.jur et merc.jur Juridisk Institut Agenda Begrebet Retten til at blive glemt EU-Domstolens dom i Googlesagen og rækkevidden

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2004

Datatilsynets årsberetning 2004 Datatilsynets årsberetning 2004 Datatilsynets årsberetning 2004 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 December 2005 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-2-3

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området 13-09-2004 2004-69-0010 Notat om tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området I afsnit 1 gennemgås Datatilsynets praksis og konsekvenserne

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2003

Datatilsynets årsberetning 2003 Datatilsynets årsberetning 2003 170 Datatilsynets årsberetning 2003 Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Tryk: TrykNet Beretningen er sat med Meta Oplag: 600 Oktober 2004 ISSN: 1601-5657 ISBN:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Lever din myndighed op til persondatalovens krav?

Lever din myndighed op til persondatalovens krav? Lever din myndighed op til persondatalovens krav? COMPLIANCE-TJEK Persondataloven har gennem de seneste år fået større betydning, og antallet af sager ved Datatilsynet stiger. Alene fra 2012 til 2013 steg

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR Parter Denne aftale om at anvende den Nationale Serviceplatform (NSP) er indgået mellem Statens Serum Institut (SSI) v/national Sundheds-it (NSI) som systemansvarlig

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen (1998.83H) Ikke betydning for beslutningen Begreberne opt in og opt out Uanmodede personlige henvendelser Forbrugeraftalelovens 6 Bopæl,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser

Direkte markedsføring. Uanmodede henvendelser. Uanmodede henvendelser Direkte markedsføring Jan Trzaskowski Associate Professor, Ph.D. Copenhagen Business School This presentation is made in OpenOffice.org 1 Uanmodede henvendelser Anmodede henvendelser (samtykke) HNG-sagen

Læs mere

Selve resultatet af undersøgelsen:

Selve resultatet af undersøgelsen: Retslægerådet og domspraksis Undersøgelse af 776 E-sager, der er forelagt Retslægerådet til udtalelse i perioden fra den 20. august 2007 til den 19. august 2008 Formål med undersøgelsen: Det fremgår af

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014

Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Cloud jura hvilke regler gælder I skyen? IT Driftskonferencen, 29. januar 2014 Hvorfor vælger vi Cloud? No cloud (On-Premise) Infrastructure (as a Service) Platform (as a Service) Software (as a Service)

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski - www.legalriskmanagement.com - Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Et webcam er et TV-kamera, som kan tilsluttes en computer med

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2)

Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) Samtykke og erklæring om faderskab eller medmoderskab ved assisteret reproduktion (børnelovens 27 a, stk. 1 og 2) blanket 9 Med denne blanket giver du som kvindelig ægtefælle, registreret partner eller

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet

Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet Side 1 af 6 DATATILSYNET Borgergade 28, 5. 1300 København K Telefon 3319 3200 Bilag 2. Udkast til anmeldelse til Datatilsynet Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning 1.Dataansvarlig

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere