,1. (1,,,hvor, 1101',,, I u.,.i(\,lol ul lølgmd" (lenntunde, de, hor IIIhtrt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ",1. (1,,,hvor, 1101',,, I u.,.i(\,lol ul lølgmd" (lenntunde, de, hor IIIhtrt"

Transkript

1 " ~ " 1.1" "r tnttil ' V ~.r vi ckcndtgørclsc om Mlcvcrlng ttyg~c Vaabcn og Ammunition. l Ml"r " i 2 mldll}/'lldlp.lov Nr kl J. Mo! HJ4) b 1tm JUlltlTt11.tMlnt hbr'vc rula"h O; mtt 1. (1hvor 1101' u..(\lol ul lølgmd" (lenntunde de hor htrt lien tlllllucfl LYHko fjw ~ lihofll1l!lgt dl) llc.nrhl Hlt'lut.lc{1e Otlo!rtnh~øl1{Jntr lynk" SH OJ'~ufll'f1U)JJ)r. Lyk Polit.1 ler u~r. Ly'ko M'Yndrgh.~er:. J. SkYlhrVilF1bcli tf (mhv!)r Art her'undlir Knootlbr Pinoler RVol.. Hitler' )~ ijllluøb6f!o ()oywrcr 2. Alln1ul11tJm'l til rjl: Ndor L omhundlf;de VOObCl'li a. fj{{lndur'f1nutor Hnmbcr og pnendf} V(whtn.klll nd" den )2. J111 01r "ne"or. <11.. Gcn.tunu. Ul Politiet Pli ri JcrYl1ll(al. 2. Kummer no~efl.onoro l Bo11<101. n Gen'lllnd< dot omltll " l køl dl ".tr"k. nllo"or. tll PoU.t. a. J'l~t til Alleverlnij! Henholtl tn " 1-2 pu.hvller '... 1 priv.. Enkellp"r.onur hcrunllm 0WHall VutJhentHwfllcre om 110tenlnaer 0" dlllft McUlcmrncr 'Ulnt civil" Sl.uUmyndlghc!or og kommunal. MyndlRhedlt. 4. U"nne J3okcn(ltgørel.o flnder kke Anvendtll. ]lu V.. b Ol Aml11un1Uon tier er i Moclilllundll1tyrkernM.Bcdddehe. Herom-ll nteilllm )ratemmclr blive n.hot ol {rlgmlnbtcr!ct. 5. Ovcrtru!1cl ul!jotemmelcme! 1-3.røflu med Bød.u. J wlt 1er under kwrpcnd. Omt"ndlghcdor med Fæng llndu 2 Mr JUlltlt.oW1HWrlCt don Z8. Jun 1946.

2 ". g " nlll /lo!t " tur- Overo -.. n n ~ p." ". Fin <et 'Kd - rr~ 'cr- F elo 'K l"" - '- ~" - \:; t: d- n t l a Rationering af Benzin. 1\11 BrnlnkortC mll'rkrr). 111'1' bll'rer Paa.lrgnlng om l t J r l!'i Oklo1wr Hl! j ('ltr. JonnAr d. A ophnr'!t 11 de h" {;... dr.h"rrr"~ SunclRR drn t..lull H vt'c D08net' neryn d~.ed at ha.. ('30'111 Jo! Ub lre' RiC l( 'rk -r) of don i S k. Hullonerll1M~ <ar -~ c.t. nævnte A l (lfi~~uc tlld"'ndl'~ til dlln M)'llfJl/o!ht'd Kllnncm hvilken dc er u~ '''_1 fll~~tc eilef Ulrf.'lllorolcl for Vnn\fonynlnø. Fordellnglkontoret l~t rtt V l Hll1R r rfl: ado 2 j(nbcnhnvl {.). dr.: ojr: ru llnll11l.' Tld"punkl o.l rcgnr v dor kke øf Leverandørflrm dlllvcrll~ Benzin til Forhundiere lenhold Ul god_k ovne B l erna ~~:~~gu Mærker der har hurt G~hllJlhCd før J. J uli d A. Ontln_ 2 Do af Forhondlere ved SniK af prlt- olier benwlblnndet B Jlotllogno ljenzlnkorl og _(mærker) of den 1 ntevnte Art kal 1!~z1f1 den G. Juli tf H'" hhl'ntles Li l vedkommendes Le\'ernndllr lom vil for t.l l'dl e ol del til Mtl'rkcrua svarcndl' {vanlum Oen!:l n lores Lil Af l afl. (OngJlunsæ1dcndO " orhandlers Arhoj~l h eho ldnl n ø nf Be nzin. Tll l v~r:: lh'e ler kommor til Arl\'cr\(lcl5e med lensyn de ar Auto ri serede Porl de lero ved 50lg ol ublondet Bellzln modtagne Bentinkort. og -(mærk er)l md mportørerne videresender omgaoende de paagældende (ra Porh ' d lerne modtagne Benzinkort og -(rmcrkor) Direktoratet ror Vo. refouy n~~ - hvorfra dcr vil tlfotthl dem Kvittering. ; Grossister og Detailhandlere (Tanklndeho.vere) vil den 1. Juli <L A. om Morgenen forinden ~~(lg eller Udlevering finder Sted have at 0PØ' de Ooholclnlnger nf Ben7ln hvormed de henholdsvis for egon eller ror and re HeRning g~cr ndo med. Oplysning pun Tro og Love om d e paagældt:: Beholdnlngcrs Storn'llo Jndliendes nmtldlø til Poll llel l den Kreds. ' hvil~ ken Tnnken er bellf(sendc. Politiet nd'\cnder llel\e!lt den 15. Juli d. A. til Benzinnoovnet OplYlninc om ult som lede {vonlurn Ben7.ln \rr paa AnmeldelJeldagen forenndes de omhandlede Anll... g. 4. BCl7.lnn!Cvnet knn efter nærmore af Ministeriet fo r Handel ndu. slrl og!:jorart godkendte Retningslinier tillade at mportører ar Bendn 110m l nndre NærlllJ(lldrlvende der forhandler Ben7.ln Ul Vldcres a1g (Grol. sl'\lcr) uden snmlfdlg Alcvering nf Ben7:lnkorl og -mærker udleverer Benln lil Detaillister (Snlgbtnnko). Om 8Aodanne Udleverlnøer v il der at Leveranderen væro ol nlglvr ndberetning til Politiet den Politikreds hvor Solgsalcdet er bellrøcllde. 5. Denne Bekendtgørelse trreder l {roft traks. Samtldlø ophæves Bekendtgørelse Nt. 62 of 28. Februar Salg al Benzin. 11. Snig eller Udleverlnø nf Benzin moq kke finde Sl ed til Detan. lian dirre (Tnnklndehnvere) medmindre dlne af Benzinnævnct er l ulort. serrl til Solg nr de pnomældende Varer. Sng ar Bell7:ln Ul Paafyldnlng pan Tonknnlreø. der u delukkende er ndrettet Ul AruR for private eller offentlige Vlrklldmhcder uden SRl ler 0jr. moa kun kc med!1cn;r.lnnævlll'la Samtykke. De Dclollhnndlere (Tonklndt'Htvere) Medfor of Ocslemm elserne a... kcn{hgorobp Nr ~O af 2j Auøusl 1940 or Bekendtgørelse Nr. 429 ar 15. Oktober 1!41 om Tillæg til fornrcvnlc Bnkcndtgorelse meddelte Aulorl.. lonrr til Salg of lllrt ('ler benzolhlondet Den" har forldt Gyldltthed som Aulorlsalloner til Salg of ublondel Ben7.ln. Del samme gelder de MeMor nr nævnte Bckrndtgorehcr meddclle T.doher Ul Salg.r sprit (lllrr brn1.ol\1lunclfll llen7.in til EjN(l of Tl\nkDnl~~. der udelukkende er indrcltt'l til Urug for prlvotc olier off('ntllge Virksomheder u den Salg for "/t" Humt 111"1 opmt holdr!!o GyldlghNlon 1\[ de udfærdigede AulorlllUoner ti Snf( Hf ul}tnudtt (Jr.lzin t :J. Ot'llC Aekrrl!lt RlJfelllc lnl"der Kroft trakl ckcndtKnfclllc Nr. 450 af 24.. August 10"'0 Ol Bo SAllltldlg ophl"vr~ kr.lllrorclse Nr nf 11'). Oklolll'r to1. UandnMmlRtl'rl(lt den 27. Juni Priser og Avancer lastsat al Prlskontrolraadet. Nrflt"sto.lH'nde!'rlllor Ol( AVAH't'r mon uonlet lhulgere ndlle4t Allolf'r om højeorr Prhf'r eolh'r AvoncC'r - - kkø ovcukrl\lea... Mrdfflr nf f 1:1.ov Nr. 172 nf :R. Novemht'r 11'H2 om Prhtr m. 't.. t" _ 1 't

3 Sid. : ikkeri 22 til Overordentlige Foranstaltninger. Udlevering af Rationeringskort far Gent:r8lorbrænde og Motorolie for Perioden Juli-August samt for Benzin for Perioden frs L Juli finder Sted sasledes: Pollti.tatlonen Thisted: Torsdag d. 5. Juli 19~5 Klo Fjerritslev Kro; Predag d ts. Juli 1945 K som Jndregiøtrerinisatteøt og tidligere Taloner medbringes.... Politimesteren i Thisted Købstad m. V. den 2..lull E. BRX"... us Grundet a Sommerferie er vort Kontor og Lager lukket fra d. 9. lil d. 21. Juli inel. lektr. i ar- Tobaksfabrik. tnmg ~=.. =====A==S=. ;;;F;;;";;;C==. ;;;B;;E;;::N;:D;:;:X;:S::::E;:N:;:;C:;:;g;:::=&===-

4 . være nltd haw h"tt vungt t til Uf'n. Kr1- land var mm(' V... at dl'h 'J'yJ k (' m Cl l'd Oll' tor l df' kke!'ne mod Ting.t f Mell(lm. ~t'nl' lom V re vor ~Kt. m"n a mell~m Kpnd.- ftb'''et_cc g jkke d(lholn godt _FynR "tragt- Men nltsm ttelscn pege 18e af ~10 nf e ikkp r d(lt dning. n<lcril d('n fonen vende to r (h>n rcbpt e den dem {ront dvjk. anua ingror Mpn r den dpt dnnrrhoj liam- tjlt(~hnk r <;ko<hhor"l! t' rll~r.(h Arlchrlrt ~mtt1bn ~ S.}J~ {.. J<ll Alf. OrD nygl(r. Fru....!tJU.r d~" m Knlltflt (onle rur. h"r tll~~nl 1'. r.on: "'~lt J ml ti Kon~~mt nnj"~ øer der vil spare dreder af enneskeliv 200 kg Lytryk ouer olle donslee Minefelter allcucrct til Kongen af amerikansk Officer Danak Officer i den amerikanske Bær fortæller om Jagten paa Planerne og Besøget hos Kongen. Købl"nhlrn Fredlg. E T komplet Set Tetnlner over anmtjal" Minefelter OllUnllrk tr Ollr Eflcrmlddlll' blevet ovtrrnkt Kon'l"n al amerlk.rake Ofth:l"ror Mr- biandi en DanJker Arkitekt Dprp Franck:. DllSe TtJlllnlU rr t ov«ordenul.tor Belydnlnll tot UUAdtll_ l'prellen. f de manlle Mlnereher herbjemme v kunne TUlr\le o """re Hund~ltr at Mennf!j:kellv Dokumentern.. blev overrlvt'1 Kønlen.t Colonel EdD/lr Morn. dt'r Vllr ledhlel at Oan.kl"ren Arknekt Frank 10m ror Tt'knlkor den amerikanike lær 06f Seriennt Koh ler Efler Bl'fØ.('t ho. Konll'l!n tog Sel.koOOt nd pa Uolet Tcrmlnll" hvor Arkltekl Yrnnek r.v vor Mt'dnrbcider t'n Skldrin. øt me Fonnaal. Det Tidspunkt og det Grundlag som de SAmarbejdende Portier valgte da de forte Danmark ud i aabcn Kamp med Tyskland med/orlo at ~ammcnholdel blev beval'et og udon dette Sllmmcnhold uden dtm lyhiske og øjl1'!f'l!ge Styrh som B('fol~;: ningen hnvd" i Behold {rlgens øidatl.' FaRe. og Bom vl.'sonllig Grad vnr f't R"ultnt fit de ønmnrbl'jdl'nde Pnrilf'rø Taktik vnr dut vel nu'ppe ykkedt's d.'1l organls('rcde Modalnndøhevn-Kolso nt OJ)nAn de RNmllntor som don lu kan nolere. f'lndel a( Tellnln't'tTlC Oll BtlØel ha. Conen. Arkitekt Franck der t'r anut Ter: n!enl 1"lelll/14nce D1"lon Ol udfører en Slllit hemmelig TJene~ rorlod Dllnmllrk AUlU.l 1040 Oll lod 1111 indrullere den enllt'bkc Hær 110m hlln tjente ~ ADr Her '(.'nntmlllk hdn Speclalllkoler o k derefter ovcr l den nmerikllnlkc ll'r. Sporet Planerne et helt A.r _ Hvordnn tnndt Dc P)anemro Arklukt Franck? _ For ct Aars Tid dt'n lykkedu det min Chef Colollcl MOrt'lø oj htu Folk ot komme PO Sporel af dl... hemmelige Tegnlnler V \'ldltt' t Tyakerno hnvde hemmelige Plnner over QmUllle Mlneft'l('r l Europa Ol olle vore Folk blt'v nl nd PUL at finde drt1\.. Tn sld$t ykkrdr. dtlt Ol nt kom mo over en Konvoj Tykhmd og her fandt vi nllt Ternlngl'rnl' 10m blev bragt tn Plri.. - HVl'm ~Ørlledo tor At de dnn.ke Tegnlnlll'r blev Jrl\lt til Kongen? - Det gjord(l Colonol Morrll Hnn rr ('n lor D<'mdrt'r lir KonKen l Udlundt't er Dl'gnbt:t Dnnmnrk oi! Kon rn uadrkllllll' o Coloncl Mørrls' J1nndll'mnadc l'r ol ar mnnllc' F:kSl'mpN dl'r \'l..'r dt'n "ro Dl'tydnlng dt'l hllr hatt rør Dnnmark Lit vi havde ('n Konl!" dl'r Ntntl OJ (1l'mlnR tjt!tu "t t.nnel. Mlu Clu" 11t.'~luttrdl' nt Plnnt'm(> O\'lr M!rwf.Uernft D.nmark;.kulde ovrrhrlnllcl KClnll'1l &all! hurt!at loni mll1l.l1. O~ dl't bluv jt.lrl. un.j~.'l3.l1 Forl~R ~ De ømt'rlkøruke OlJkereT lotogtø/l!td r/ler Audl.. "".. n La. Kon/1tt1 Fro Uttl UTt' til højre'.(' den doyllke ATkl.tl'kt Dørlt Frønck. Colonel EdgroT MOTri Oll S.'Tlleont KolLiet med tt Drl ol de vlatlaf' Dokumenter Overrasket over Kongens Helbred og Humør - Hvad ~""J(' Kongen? - linn vor.lrnnlcnde venlig og fuld ar Liv og lumdr Vi ho\'de hørt om hanl Sygdom mtn ble... meicl overra k('t over &( lodt han Sla ud Han VLr hvcrkt'n gammel ellt'r trllit at pall. T\'l'rtlmnd "te hlln.or lnlef' ('tic tor TlJtnlnll('rne OR tørl(' ru Fongclsk "n ll'niue Samtnle m~ min Chef h\' m han Ml'dt' tn Række indgnll"ndn Sl'lrgllLTllLllt Kon('n f... rstod nit trod. <' malll/t' h'kntskl' Ud\.l'1k Knn!: n tukk"dt' min Ch<r. tordl han vl1r komm!'! 't'mc>ell1lrt og dutledco mcod nt for\ft't(l om Københnvn d"t haft 1>1_. \Ldtj\ltC'.Je.l hnahl'r l.er Jror godl otn. _ vnd.ker dcor \\l mffi T'mln emt' _ Jr <PlLrit~ K.:m!'T<.Hvnd f'r Ont't'u. "llt Kun.en \lrrdl'.g.la Ul Gl'nt"ul GMtl med T"enln!lt'ml' H'll Do kke k"n n dl'! 1 D~l'.. a brina dm'! Morlll'tl. Krll~mlnbterlet hl"... 1) de mldlf'ttld lukkrt. ~ vi koma"tr mal':: Jør~ 11\('( dem Morten.. NP":l - Det r lo vlatllr Dokumf'ft~r for ~ Donmult? 2) - l Frankria blev dh lu _ Mu- hilst ned dr~bt 2.58 Kvlr.der Ol Døm M' " V' komm!'t ud Mndrttr. kn 'Slap h Ulykker kulde vi nu kunne undpa Dnmark TePllnetTe der 1al~ vt'jtt 200 k" "r Lyakopll"r lier v... r hvor Mlnt'me er anbralte O" hvilke Typer der "r nnndt. Min Cher brin't'r.m_ Udi Tt'Jlln'l'r der l~ru le Typer.øe Miner o virr h'l'orledh de klt Øde12Ce. Derv~ ~rt'1 man for el.tort forudaaende Atbtolde herhlemme_ Det er en værdifuld elve. -am VL apart os for manle mykku. K~ TillægSbevillings. Loven København Loniag Fo&:dingctfi "'ooro Oa r f'emuttt F.ansmrrw.ter H. C. lan.!tn FO~lal:c! pm TilJ:r-~he\'t.n~lon:n for 1~4 --4" for.!ll1get8 Jdgi14.er t... lbt-r øg L 2.\.'i4 Ml Kr. og det!! lndl:t-gh.'f 2~7~ Mi Kr. h\'orelte.r k-t r;..mlrde hudgctlerede Und~'N!kuj lor Staten bli er p..'u 401'1 Mm Kr Til dl! al Ty~(rne w"ernerrode KommuntSto:rt P.t:lfOrron_ de er dl'r bkvet ydel H)Zlp 111 HSC'Jc.'\OOlllw-'lr.1liooen rn:nt trwl undtr Bl"~:1:lte'sen Fortluu!Oo.ld at.kr bln \\lcl Hj~[l hl oc do..'f".lrtt'rt'd~ Fana rer. ll: m:" ;'olr~ dc'rlof lor Lt iktnt U njcffløtl'jo:.l"i \' rhoml\l'd kom hl at loregaa "d n.ndrro Kanalror l. Juli 1~4 1:'1\ S«l.tlmin~k'rlct os: F mm"n'llnltolcri... t Ttk\lul~< lil al der l l'fl J:l'JflCh'Od l:o~'\' 1c~T\'1 rt S '1 p.. O \till. Kr. llk'\ Jen &: ful' de 1\1 ml\n Uoofr ('f1 t\"'l'ftful'1 n~a ~on kke kunck udh<t.tle ltndtt'$ ':~ nl'l \.u ilrlldl~'rhd SkaJkt1qul. tor al \ Bch'h kun.k RU anjtt' ~ 11 d( der bk'v \!fl ~ lt' ttl do: unckr 01\1 ke.0\ rhedt \ QJ;bf:\ r~t - C'"M mh::t>fl' -'\hl t'r hk f~ L\ \'(l Kr om 'ti rk"lkn ~ "'" \. K l:o~\ t>ru~t hl '1lo.lkllb af ol ~l;";~~~ Val\bu.raMf'<.1rtl'f fra S\C'ft~ "" t~" lt1l<lre 1\('].1'1 tik" "ri 1«1 t R"".. ht lor.ndn BC'M'l'" \d

5 . ejderne dsfsod edlem je Be- lgen ledede Daoiernes rskesang ~v der rel kom~ entyr. ld og enge t faa ~ for~ sine lt se e en Eksplosionsulykke i Vorupør. Mændene legede med en SpræogpalrOD. J Vorupør skele i OBBf en al de triste Eksplosionsulykker der skyldes Menneskers Letsindighed. Arbejdsmand Chr. Jeppesen Vampør fandt forleden en Sprængpatron af den Slags som Minører bruger naar de vil have en Mine til al eksplodere. Han tog Patronen hjem i sit Lyslhus og i Gaar var o unge Brødre Arbejdsmændene Sil :urd og Henry Morberg Madsen henne for at se paa Patronen. De 'aad! at det vilde være morsomt at faa den lil al eksplodere og Sigurd Madsen saue en Tændstik til den. Det virkede imidlertid ikke pas den og han prøvede saa æl- at slikke en antændt Lunte ind ore- i P etronen der var hul. Herved -_.. _._.. -._ '-' var Lørdag Eftermiddag og Søndag iah op mod 2000 besøgende. Ud stillingen er aaben hver Dag og der foretages daglig Demonstrationer i Behaudlingen al SprængstoUer. Spærret Bankkonto. Blandt de P'llk der hsr fsset deres Bankkonti spærret er Jens Peter Chr Larsen Thisted. V er ikke klar over hvem vedkommende er Han lidder ikke arresteret i Thisted Øsløs-Vesløs-Arup Sogner.. d holdt i Lørdags Møde. Udstykninger fra C Mortensen Amtoft til Købmand Carl Jensen Amtoft og fra Th Skovsled AflP til N Gade Peggesund anbefaledes - Skolehaven ved Øsløs nordre Skole bevilgedes 20 Kr. og Biblioteket i Tbisted 60 Kr til gratis Børnebøger til Skolerne. - Amtet meddelte al der til kommer Kommunen 2800 Kr. af'. Motorafgifterne for D R Æ T T E N pa. kom han tilat ber.re Mokanismen Sag og Patronen eksploderede i Haan- '- ver de df'fl pas ham. Han fik Haanden me. slemt læderet og mister antagelig gte et Par Fingre. Han blev indlagt ke paa Thisted Sygehus fik Broderen fik ved Eksplosionen ~:: nogle Skrammer i Ansigtet og psa at Kroppen mens ehr. Jeppesen ikke v kom til Skade ter e- Dødsfald..r ke En ung Thistedbo Elektriker Svend P e d e r s e n Søn al aldøde Vognmand A. Nielsen Pedersen afgik Morges ved Døden pa~ Thisted Sygehus 21 Aar gl. Undgaa an ny Fiasko. Vi har modtaget dette indlæg: Skal TAB.U. for lem te Gang møde M.B.U. vilde det være ret og rimeligr at del blevet Thybohold lom tog Kampen op mod Mors og ikke lom tidligere at i dot blot er Spillere ra Thisted n Omegn der deltager. En anden Ting er JO at da der n kun skal bruges elleve Spillere d kan alle Klubber ikke komme i " Betragtning men at det er de s' samme Klubber og.amme Spillere b hverl Aor og Resultalet et Neder [ lig hver Gang t og der 888 sam '; i... '... r...

6 !OCJA/"-D!MO RA 1.'N. lirrer der POf.R om al venle f Jørgen Jenlell Søn f Topetjent mc:d 1l1 købe S'lrlbibliohk indlil K. K. )en.en Nørrøpde Ø6 Thl.H~d der l&n lau ordenlge Materialer l lndbinden '"dlil da "il møn 2000 Oæsfer ved "Dea Ule.le. en OrdnUl1( med Cenlrø/blb Den egile Udalillin" paa Holel i This/ed 1edcø 1:11 Bi.Phønis:- i Thisted er lalurlirvil JlOr Adgang iii grltis Qenlland lor 510r nletule og der var Lørdag euermiddlg 0R Send" iall op mod 2000 beløgende. Udstillingen er uben hver DH. og der lore tage. daglig Demonllrationer i BehøudHngen a' Spræng- 1101ler. Vorupør. Mændene legede med eø Spræøgp.'roo. Voruper.kele i oa8t en af riø/e Eksplosionsulykker der.kyldes Mennesker. Letsindighed. sang Arbejdsmand Chr Jeppesen Vorupør landl lorieden en Spræng do< patron al den Slags som Minører bruger nsar de vil have en Mine lil al eksplodere. Han log Palronen hjem j øi' Lysthus og i Gsar var o u(jd e..;.bøddl.. Arbc'dsmændene Sp.rret Ø.nkkonto. Blandl de P'llk. der haf faaet deres Bankkonll pærret er Jena Peter Chr L'"en Thl'ed. V er kke klar over hvem vedkommende er. Hen.ldde ikke arreterel Thisted 8sles.Vesle Arup SODer d bold i Lørd.gs Møde Udstykninger 'ra C Morlensen Amtoft Købmand e.rl Jensen Amloft og fra Th. Skovsled Arup ii N. ODde Peggesund anbefaledes.

7 .atcnct den eddeleløc ets Lokaler abegyndes lædelig er er Johan. i den tid ed og som 'n Maanedø ell algjort kai oke ejligheden Pald blve aaledes at til Politi Til Krimi tiet bliver g de laar riksbørg". ad ladeise til O Kr. for renlngen bevllge- 6. fil Hjælp edes 250 eddelte f Børne 0 Kr. fil r Bod.Arbejde tteansæt Række med en Omtale af forskcl- ~.kyldes Mer lige A'beldolor hold. Man oang ArbeJds"an.lnlern&lonole og 888 blev der Tid til et Par Timers Dans. rupør fa ld patron ol d Eventyr paa Fyn. bruger nsa lil al ekbolo Skikkelig Thybo arr teret som Værnemager. En ung grundsold Thybo er ltom a men ud for et lidt sælsomt Eventyr. Han er Landmand og har ved Flid og Sparaommellghed samlet sig lidt Penge Rammen med det gode Porma8l at tab ege~ Hjem. Han er bleven ~lft og forleden hævede han Kr. af sine Sparepenge og rejste til Fyn for at ae pab en Landejendom. Han boede en Nat pod et Hotel i Odense Of'! tilfældfgvle blev der netop denne Nat foretaget en Frihedskæmper-Razzia paa Holelet. Og.aa Thyboen fik ilin Sag for og da Prlhedskæmperne fandt de mange Penge var de straks dar over at her var en Værnema{l.er af de slemme. ArreBten med horn. Thyboen fon_gie at forklare Situationen men han er kke meget veltalende og det som han f111 Bagt kunde Pynboerne ikke forstaa BO. han blev uden Naade smællket nd. Det lykkedeb ham dog at loa Lov at sætte Blg Porbindeise med Hjemstov nen og dens Myndigheder og elter flere OageB Porløb og en hel Del Be Bvær Blap han da løb igen. Men nu hor han vistnol betænkt Blg og vil 1e bo paa Pyn. i Thisted. roe Manl/e Gratulanter paa Politistalloneo. Hele Politistyrken mødte sam men med Poltkontorets Personale og mange andre op paa Politi stationen Oear Pormlddags for hjem i lit to unre B Sigurd og henne for tand l at al.. d Sigurd.tik!il de ikke p.a at Btikke i Patronel kom han og Patro dtn paa slemt læ et Par f paa Thi Brode nogle S Kroppe kom til Dødstal :n ~ Svend E Vognm afgik i Thiste Den siden han lil etjer fllf blev h ondt i lagdel han Hans paa B n Bod-... _~-_~_.~~ & 1 "11... Den

8 ... ~... uv.v. \ U1Us... *... "".o1u u.... -~-~ r--~- lemotlogen lore Vises ved ndgangen.... Bestyrelsen. Samtlige C. B. P. Andel Telelan 28 der ikke er til fast Vagttjeneste. møder Æld e Onsdag den 4. J d. A. Kl. 19 pa. sædvanligt Sted (far.k) i civilt Toj 11ill:e istandsog medbrin~ende hele den udleverede Lys kan køt Udrustning samt Tjen.slebog..ptraks. Nær fl.. Depotlorvalteren. e r DS Mt En r statsex.kon- er optaget af Politiet. Hvis Hundene tlliver afhentet senest o. Juli. vil seg8

9 r sigtigbed stoffer. VorUltOr eks. Gl'aJluter og Skade. fatte1jgt at nge Advllrsimod de fare Ting som sig og lige nylckel' del' else om som ed san er er der Hdi:e det men af er bande rieiv fol' Fare. i Gam- Forer hs:\'de to hr Madsen igul"d Mad sammen ge Mennendet nogle od og legenes H jem..nn terne til ætte Td til.adan noge t det gjorde Granaten pr dpt lpi:_ firm for 30 e Kr. E nt l'cprcnol' Hojc Kristensen fængslet til Aug ust. - Medinde havcren ngeniør E iksen til Afhøring i Dag. Entreprenør Hoje Kristensen HUl"UP var i Lordags fremstillet i et lukket Retsmode i Vestervig og fængsledes til 1. August. Dag er Fi.rmaets Medindehaver ngeniør Eriksen Torp til Afhoring om Firmaets Forhold til VærnemagtsRl'bejderne efter at del' hos ham har været foretaget en Husundersogelse i Gaar. Firmaets Kontor i Hurup var i Lørdags lukket men er nu atter aabnet og alt vedrørende Fir- \ maets civile Arbejde i Brunkulslejer og P&1. Byggepladser gaar uforandr et. Efter hvad der forlyder drejer de Al'bej der for Værnemagten som Firmaet under Besættelsen har udført sig - om ca. 30 Mil!. Kr.) hvoraf ca. 12 :Mlll. Kr. fal der paa Arbejder i A gger Bibliotekssagen i Tømmerby Butikslukningen i Lørdags Der er indsamlet 2500 Kr. i Thisted. til Starten. Ogsaa Handelsstanden var i Al mindelighed imod den. men man Biblioteksudvalget for Tøm mente at maaue folge en Henstilling. merby-lild var i Lordags samlet til et.mode hvor Formanden Anledning af Bemærkningerne T... A.. co _ n+.j". T n Q l P 1\':\.lede Bu- Side 3. THSTED AMTSAVS Mandag den 2. Juli. ider A \ ALLE BOR SE DEN LLEGALE Udstilling paa Hotel.Phøni1" i Thiateåaaben til og med daglig KLl 21_ Sogneraad paa Udfiugl...

10 ' ''' '''''''''''''1'. "'''' '''''''HM'''' ~ 'n.\..." " -Qu r'omu'-"m n~nl1a~~m. G""N'. \'"r 81'1'1. mel> hv"r no"<' bl... Al"rkt h ~ld ~L >lu<dc lj"n~kh"c u:ulklwl" "" h"vl~ H" vcd A"""" ~ " " r... 0" " Rn forlod ""'1/1 nlcrt- lo HpUlN 1 2. llnl" ". dl1elaj'nrh". stø natio ul"lch".!:lom do ' 1 :\LUrllte ~om Sug. \'1 og 1 og UVdc mr;"d ikke skonne August Hig!!- Nun havi Dag '"'... ro hllr Lov til... og A' d Betyd-. befriet Mnade Om Lund l. nt Mod- 8 Side ft). paa. Ashøie. Stærk Hyldest til Frihedskæmperne og deres Leder. Thln llore rllltional<l Folkd<!st [luf Allhoje l Gnnl' blev det ltnrlederen Ktl.p\.njn Ejby Nielllefl og de øvrige Ledere. lal\. vnr der 000 Atu Folkc9!.ævlle der hal' "æret Fr'ibCdHkuorn»(!re rn/ulgti lu dem nfh oldt j Sydthy _ skont Regnen var fro Mors og ligelom dem ra N(luthy vnr de kommen Rutebiler og Llstvogne Det vllr Mo ved Middagstld da Folk 8kuld ll uf Sted tfl Madet. strumlllede ned nilllccl nt der akuldo hllv! del\.o. og de\. 11M truede ud og dn og- get. C Frihl'tlekæmpcrc l Sllll blev til mel'e llejft und(!r Mo- Paraden men Vanskelighederne det en Overgang under Amt.- \ ved at kurre Kuret.ojer. var medmund Bgcdorfe Tale Rlla vold- virkende Ul \t Deltagelsen ljlcv noget mindre. somt ut Talen mlla~l.e afbrydell. Der llunledes Menne- \ VelkollHilen sker paa l<'estpladsen mellem!!;(ter "Frihedssu.ngen" bod Hojene. Bortset fra den Afllpu;r- Formanden 101' den mdl.tydende J'ing der var f 01'/\11 Tulel'sloklll. J(oluit6 Kreditforeningsrepncvllr den store l'lldll tæt bcsnt med scnthllt Aage J e n s e n Hurup MenllQsker hvorllf mangl! VU' velkonunen ul den tusindtallige kommen langvejs ra. Trodll Reg- Skure en særlig Velkomst mulenen holdt Folk troligt ud til det de hlul til Frihedskæmperne og sidsto og under Christmru; MD- Dagens Tnlerc Udenrigsminister lerk Tale brød Solen iovrigt igen- Chl'istmas Meller og AmtuuLnd nem igen Egedort. Udenrlpnunisler Christmus Det hnvde været el Ønske fra MDller blev modtaget med st.ærkt Egnens Befolkning n.t mødes med Bifald da hun viste sig pun Plnd- EgnelUl l?rihedsklcmjjerc til et sen en tydelig VelkomsJ. ra et 8\adnnt S\..ævne og at det. hllvde bredt Udsnit lu Egnens Befolk- TRlutning. bekneftede den slore nlng l.ir den Mund der under Be- Forsamhng der vnr nlodt op Det 8ættelsc gjorde det S101'11o Ar- glæder 08 at hylde Jer ror den bejde for Dllrunurks Sag. 'store ndsats l hlu' gjort for vort l<'rihcdsklempeme rn Thisted Laud en Tid 11\"01' det. \'Rr f!ll' Amt der hrvde samlet sig pau en ligt og i mnnge Hjem hrf man Mark Nord for Plantagen mnr- v!cret ulrygge TU\&' MRnd eller cherede durdlct undcr Bifld Søu mllrlle ud t.ll deres fllrlige nd PUl Plntll\en med MUl\lkken l Hverv for illj'cn U' i T\'h'l om ftllldl\en. eftcr l'n fulgte Amls- hvad Skll'bne der ventede dem om

11 anebibel sorl Hest. og >nlj den. hn'i"de!:l3!u\d. Og jeg fi'j1 Rast midi Yæsmu"r. som Hn'd ' for en il Byg for en rige.ns.foltre. komtncl" Dyrlier. at Le\"- rationerede oner. og- saa!. nod\"endig_ ~ at et MaaJ lende Priser. li lig en Krondelige Dag. l Arbejderne.er en Denar ;tydeligt. nl es at Dyr el allernod_ hold er en e. og Daa!" e om Guds ævner han rd. Hunger Hungersn saadan ud for det vangeliets este virke- der gnar ribe Guds g lede til. Tro mig der faar os i Dag 14lkkc for ttede. mesteren gode Fort daglige GrænseløS U10rsigtighed med Sprængstoffer. U~.llenne:s.ke.r i "o.rupor eks J)~e.nte.rer med Gran.'\te.r og kolunte.r til Skudt; Det (tr &"ans.ke ufatteligt at lige meget hvor Dl8.D.ge Ad\'nl-s_ ler der inmls.'\"ttes imod de farlige S~toff)-dte Ting som lyskerne eflerlnder sig og lige meget h\'or n~ 'ulykker del' fremronunel' Meddelelse om g"lul Folge af Uforsigtighed sna er der aligel\-e1 Mennesker. der ikke kan holde sig i Skindet~ men af Nysgerl"ighed udsætter bande deres eget og andres Lh- for Fare. Saaledes skete det i Gnl\!' Formiddags i Voru1Xlr. Her hm de to Sonner af.mads Chr. Mndsen (Styrmand). nemlig Sigurd :ladsen og HeruT Madsen sammen med et Pal' andre 111ge Mennesker fra Vorupor fundet nogle Granater som man stod og l~gede med ved Brodrenes Hjem. Man -ilde bringe Granaterne tn at eksplodere ved at sæ-tte Td til et Stykke Ledning. Saadan noget skal jo gaa galt og det gjorde det naturhgvis ogsaa. Granaten eksploderede midt under det letsindige Ekspedruent" og ved Sprængningen fik Sigurd.Madsen tre Fingre paa den ene Harold revet fujdsbendig af medens Henry :Madsen fik nogle &.ar i Ansigtet særlig paa Næs.en men dog ikke af alvorlig Karakter. ne andre letsindige unge Men~esker slap mærkelig nok uskaate fra det.. Sigurd Madsen val' imidlertid saa medtaget at han l ~alc~s Ambulance mantte fores til Thisted og indlægges pa.a S~'gehuset. Dyr til Dyrskuet i Thisted. Har at ~get 'inj

12 De tyske Haandlangere for Retten i Thisted. l.rdmf Fonnidd~R' Retsmøde t LordttgM. ro' 8.ilt~3 n15tiljnkt'" n fy.!kl'rhaand. ~~'rnf' \'!'d :e!tcn i Thial(od j.."j Lnnd.~ro. tllslll.. rcr T rklld_." 10m Flrs\Hf't'l" mc\- ij...e ~purg l Gerha.rd A n rl e 1':1 C til:ltlxl :r. t hll-e...ret tylk Brnndmand JUUl Vddllllllelse TY!lklllnd_ j3n h.wj' ikkt' forkl.al'('t om det r.. r1'tc Rl'tsmode. ordi han i" J.;e 'ar bll'\x t :spurgt lian fa ng-ll. J~-dr~ til 1. Ausrust. P. Chr ~ R d il t' n ogo Gunnar Sko'-Sfllard 1\ (' s (' n fwlg"sr.d's ligt!led... s ul l A ugtl!'lt Truse'sbr('\' led en Fe )lt~e.l sc_ P. Chr. Vllh. Deilo\' J c n s c fik forelagt et Brev hwn i hall truede Skatter.u~dsol"ll1and Chr hersen til.'l.t udlevere SOO Kr. Jllod elltlrs at blive meldt til Værnemn.gt.en. J ensen hlcydede n t det drejede sig om en '-tisfo!' siaaclse men han fængsledes til l. August. Det srunme.'~ kete med Axel Ths. Chris ten se n der har -æret Mnrine"æg'ter Otto Bernh_ }fad sen J ens Bodenhoff Frantz H li. 11 S em Al1le Jlcob Chr J e n os e n Eig1.l Rimer Toft And e r s en og Hans Bel' iels e n d er to Gange "ar ansat i Fliegerhorst og var bevæbnet. men erklærede at han jkke kunde tænke Sig at han \'ilde hnv(!' skudt hvis han vm' blevet angre bet. Hitler og Goring.smJkkede' Hjemmet. L. Chr. Bech JOl' gell s en fik forelagt en Sag hvor han val' be\'et vist ud fra PolitikontOl'et j Fredercia. h'or han havde optraruit voldsom. Lidt efter \".'1.1' den paagældendefuldmægbg blevet afhentet til Afhøring hos Tyskerne.som sagde at det. var Bech Jorgensen der havde anmeldt hanl men han hævdede at det var Tyskerne der havde forlangt at faa at vide h\'onol' han -- Jkk~ fik d('t. hnn kuld.. hent!' pan. P"litikontot\'t. Han JU{'\-dedc ikke at være 110- JtiBk into. t\ b(''flt n..n hallll j\!m \at' fuldt af Hi!'dcr af l iu r. Goring oln linn indrull1' m«l... at d"'r kum m/uke TY.k hatl:t Jlj['lll. oj:" lt d!.'r hjt:'\ holtlt F['sl('r mtod Pigl'r for d... m Til PohtinlJlpol"ten hu\"de han rorkia. 1'l't 1\l have tjent 100 Kr.!Jrn 01\ gen hol'! Tyskenl... 11l'O U h.\.\. dl.>de 11/\11. at d('t kun \'\1" dl'n dl\gll~ Oml\Octning_ Under l'n &>drngersllg mod hnm )Uddelfurt hu\"dt> hml t.ruet l'olitjfuldnucgllgen med. /t Jmn nok skujde fml l!run PM hum og undet' Opholdet l Al't~ sten sendte h nn flere Gange Bud ener Tyskc ne. Under e n j.'ogl.'(. forretmng ha\'de han truet Don; mel'fuldmægtlg'en og en Sagforet' og ll.w.beranbt Sig. han 5lo1 under tysk Be5kyttelse; men Bech Jorgensens Hukommelse vnt' meget svag JUUl. disse P unk. Ulr. Til Avlsbruger Martm Nielsen Thsted Mnrk h nvde h a n s.'l.g1. at han tilhorte Tyskel1le. SRU hnn muntte gerne fæl'des pau hans )1urker og undersoge dem for KrigsmaterieJ men det hus kede han ikke. Derimod havde h nn moret sig med at Skyde til ~an ls j Kronborg PJnnlnge. - lan fængsledes til 1. August og det samme s kete med Chrjstensen. indigneret Herre. Henning Poulsen Ve s t e 1' g n n r d hævdede kke at. have været Tolk ved Værnemagten roen ved en Entreprenor S tenbjerg og beklagede sig over at han simde være fll'l'esteret. naar to andre Tolke var pm fri Fod. lan var i det hele tagot roe get ophidset og hævdede a t del val' uretfærdigt at hun skulde Sidde 3 Maaueder for ingenting. Pfm.: De "cd ikke om De iklce skal sidde flere An' l P.: Det el' menhlgslosti hvem Ekspe itr e Til Medhjælp ved Ekspedition og i Renseriet søges en ung Dame til 1. August. kke under 20 Aar. Lon 200 Kr. rodl.... ~trne'-9 ST"~~ TE4EFON 74 THSTED har Jkko 50lat 10 Tdr. ~n.. r - 0i'... var det kke ell.'ui' Ul Ty~kpl"l1" nwn til llntr"-"'m.' n..mm J"K V ikkn høn' "('n' ~Lll 0..n. 5 Vru"\. Gu_a ml'd U'm Aup.l. De t'r r'l n.-.o]('t til 1'- _ JnJllt'1 H('l KaJ "'..'re H"l! FOr"llv \'i 1)0 nm>l "... K'nddfkonl l' - Jn h\'<1 ml'lllor 0..'1 "'or." Ul'l \!r )0 ikk\ nuk d"r l'r lrl'\'ølerct (.R' jf'k h'ivl"r fjm ul Bt! rnnr nokl'" ud f d.. t_ P Mrn jl'g 1llell\!l'l'r nlllr'... \'d Olll.llnng nu'd :-; tikk ~re. Pl.'ler r. k J ti s e n fik rure holdt lt hll\'" hnh OmglUlg mc-d to kvlt\!rl'<e' Stkk{n!. en Politi. ~tjent og ['n Tjl'er og at han' \1L'ret uhyn' t~ 5k..nhg. nu:n det t.ll\"dede hltn ikke nt have "'a:"ct. hvortil D o m m lx'mll'rkedo al dd vttr der jo ikke.l man~ der... ar l::r:nkt're -!fnn fu: ngslcde!l t.11 1 Au' gust lilhgt.:mcd Hans Jørgen C h rl!ltellllen der vnr 1\1annevægter. Egon Toft A 1\ d e r so n. Tuge NllJ l sen og Erk ehl" Hlnsen. Du Ty~k eme uddelte Kln. "Bubi" M o b l U s oplyslc! al have overværet ct Forhør paa Teknisk Sko!\! da. Kioskejer Max H nnsen havde fnaet Klo af Sik kcrhedspolillels Ledet'. Jung. og to F eltgendanner. Domm.: H vordan foregik det og h vorfo r? M.: Det Vfl l' med Knytnævel' A nsigtet fordi han ikke vilde tilstaa. Domm.; De faar jo en noget pænere Behandling her i Retten t Endvidere tils tod b an at have været 'folk da J ohs. Abildgrul1'd Jacobsen blev afhart og han h avd e pna Chefens Ordre sagt a t Jacobsen gj orde bedst i at ggre rent Bord _ Domm: Det lla der JO en Tru sel bagved. 1\[ : Det kan man godt sige L ig eledes h avde han yæ ret Tolk dn KnJ Smed Clll'lsiensen ble" afhort men han havde kke f anet Klo fol' del VDl' der ikke Grund til! D.: Hvorfor jkke" :;\L : lan forklarede h\ ad han hnvde gjot nemlig jaget en heruset. Pige der gik med Soldater hjem. _ lan fængsledes t ill Au gust. Dlmsk Arbejdsfælles.<:;ka.b anviste tysk Arbejde. Nic. r i c r p forklarede nt. hun i 3 Aul' var Pol!\enmgcr i Kiel. Bnn "al' Medlem af Nazistpartiet og do. han kom hjem lil Thisted i 19:ta fik hnn gennem det. nmm~tiske J)a.n:-lk Arbcjd$fællessknb anvist Pinds som :;\lnl'in ' vcgter. 1 _ lnn f:cng!\ledt'! tl 1. Au \ &'Ust. Anglv"rirt om w-nunftl. J rhl K j lol d «A hrd r" rka l"pde ()l1 l~nl.i"ar!.. r('n a t dl1 var Flurhøj. d('r havdl'! t... J'Yh'1l lt uk- om koll1 ""' f_ n"mm. vllk~n nto... 1.N hav. dl' UUl i!oma " eht 1 K_- lrln rrwnv- J~t'1.on ' n Vhr untlrlmk. t ty"k K'mtr"l. "K d. t ayntt. h"" Vllr!orwtdhrt_ Domm OM' 1J.r: følw t"t iljm Df r'. Pl"t nt J\dto d"l Cf\ vd. 0.' til Ty.llf'rn(' K livia 'fy'wrll+l 1111.\111" foo"t lt "i\". nt j"k v!d!ltt r.t U'''n at!ortl U.'.ht. 1111\111" l:frimt Klnid )('J{ falwt -t i.)ljmm : Nu fnar c d"lllm" \"('11 Hal De lo'nurhn).. m -n 1\ øl' over lll'lzin-'? J<.. Dpl klln wodt Vll're. J/'g an..-n'red d/'n lil Aml'mla FrederlkBKud(' l)qmm_ ~ Fik De ('n Belønning J<.:!\eJ. det var der kke Tale om. for den? Domm.: Havde Faurllo) kke t.1l;lkt flig lt skulle have del'? K.: lian nævnte det kke over for mig Hvordan skujde vi opaa f M BeJonning? Domm Naah det var da en Slags Stlkk~rvirklKlmhcd. Er De Nazist' K.: J nf Overbevismng. D.: Er De klar over. at De var galt. afmarcheret? K. - kke demlf ssigt. Domm.: De har i h\'(~rt F ald oo('l'\.gt del godt. for Dem selv. N u bliver De yderligere fængslet t t! 1. August. Forovngt har Dc ogsaa sagt til F ru Bech J orgen. sen kort for Apotheker Kierulff blev anholdt. at delte vilde ske. K.: Det tror Jeg kke. Jeg har kun sagt. a t han havde illegale Blade hggende. Domm.: H vor Vidste De f ra? K. Det havde jeg hort. D amm.: Og som tyskansat "ar De interesseret l nt ramme Deres Landsmænd og fan dem anholdt ' K. -_ Det va r ikke pænt sagt af TllSTED AMTBA.VJ. ~ ct.e. z.. J.u. Cbristmas la\8. (Yo l"ti. t fra -df1). ".&n~ " ' _ W:n cl.. ""m<!d.. S\.yrker udfftrtto AJ"btojde!W[J altnld.. udf.~ ""m!lle.. villie.. ~fi: blevet fert ml.'(\ ljomher -ed "'" af J-l}7'il rf' V var ~v med! Op: d'''' h.-dstl! f r. at da vi fri kunde vi " '- ret. Ti mo kk.. '... r Frihed "'lm fot gave f;')r" Tf~t. af de lim~ unde'rvurdtorer kkfo. Lande ud.r..-tt.ede tor (Ja lands Ua:re Jtoyal Air hvad Amenka.a k()\n.. a1e betad for &jren. len -j. at.. ige. at vi.. elv var med skabe dem. læren vi sh\ al den onde Hvad bliver da drdge af den onde 'ld'? For det første. at vi unden al vi aldng en 9. April i Danmark. fald} Det andet er at det hold det Samarbejde. mensvejsning af alle folkningen som har nem disse Aar del er skal lele videre :;.aa skal føres ind i det Naar "j derfor saa siger \'1: holdene san forme fonne Sig fremo\'er at indrette 0$ tiden' De uta.'\lmodil!:e h or1~es det Dommeren. Dorom.; Det var heller ikke ~: l mange pænt gjor t af Dem' nlleredl! so! glenun~ r et eller p ohl1kom misl'rer Steen H. Clau vende tilbage t.il. København. \:1' kon8 t llu~~t hold (lg Former lien. - K d- d.. l "lom p o 1illlnes t ~ r o mg. uhy~h~ p oh limelitcr n. Thalbltxcr h ar fra. er <lgslul e t bcvih::ct Afsked pau Grund af s -hrtcnd(' lelbretl. n Varmgalvanisering mot1~ge og l..'\d mig!ge OlU ' Th:!r er ~ t der Sden ".--5. syne;; a.t Jet n ok i Danma:rk. sk!'!" noget. Jeg- syn So get J.t f \:t"{' en ~ t andn Te!." n htn t. ~

13 vurut:lll";oun. '"'''... ~- øde paa dledede Rationeringsmærker stlaøref. saa ny- Pru Elna J e n s e n Drøgsbæksnden vej 9 Thisted har til Krlminaln s e n po"fi~t anmeldt at hun i Oaar er. Pens. bleven rastlaalet et al de nye Ark Rationeringsmærker. m a 8- dst}rer. Tysk Minør dræbt. anden at der 0mark. nde om dlfulde Landsel som ii. 'er var ~es at j der fsaet ranisaredsen erkede ~shøje pmhed u ikke ~t 8 e n der Tre andre blev haardf kvæstede i Hansted. Oplagningell af Landminer er nu i Gang flere Steder her paa Egnen og i Gaar Eftermiddag skete i Hanated en ny alvorlig Ulykke under dette Arhejde. Ved en Eksplosion i Hansted By blev en lysk Minør dræbt m~nb tre andre i haardl kvæstet Tilslar:d blev ført til Thisted Sygehus i Packs Ambulanctr Kløv "lev torleden Nul trø n008ehuset sllaalcl 15 Kyl/lnller. Kontordame 8i~tet for Stikkeri. Kontorls Prk. Elly S 0 g a a r d der stsmmer frs Vsndel og.om har værel ansat paa ellyak Kontor ved Aggersund er bleven anholdt i Vejle og ført til Thisted og hun skal antagelig vide e til Pjerrltalev Arrest. Hun var forlovet med den tyske Kommandant i Aggersunll og sigtes lor Angiver. Sirenerne forsvinder. Thisted bar man nu paabegyndl Nedtagnngen af Luftværnssirener ne og disse Uhyrer vil heller ikke blive savnet. Thlsted-drætsugens Bortlodning. Gevinsterne ved drætsugen Tbiated er vundet af føli1;ende: De køber ~i db d t.. ' betaler': Købm.nd P. kalk 'kaarup. n ru S yver! t Skinnerup. Kakkelbord : Chr. GrBn"lær Spemng. Hos Odr. P. Knakkergaard J=n. Herrebenklæder: Købmond N ellen. Nr. sen j Sk.innerup kravlede en Tyv Alle. DameundertøJ: Pru Niel n Alle Natten til Søndall ind 2ennem t øtræde. Manchet.klo. te:.:... Sogner mod el spille. 1181( A op pal Ha

14 ra/(;k~ \U' J """. 1 as A8højo rksomhed ndnu kke ndbrudstyveri i Sklnncrup. Hos Odr. P. Klll1kkcrgaard J~1' d e r s e n sen Sklnllcrup krøvlcde en Tyv kabel de; Natlen Søndng ind gennem cl Kr. Der aabenlalaaendc Vindue og sljal ct a 316 Kr. Jakkesæl en Ovcrfrakke og cn lia ler fasl. ManchelskJorle m. m. B Slavers Høj' e Sekre Hurup. nl/cnlør Erich en anholdtes valgtes Oaar. ren med m Sup fngenlør K. W. E r c l 8 e n /Ballonen Thislcd der gennem en Aarrrekko ~~~t~ ::: har været Medindehaver ar Plrmaet ~er Nør- P. Høje Kristensen Hurup var Our Alhørlng hos Overbetjent ~ Oplys Panum der lor Tiden oler Tjene ~8r god Bte Hurup o~ ijom ledl:r Underoldt op. T jand fra søge sen yskeraagernc. Det er ucled. nalurjlgvls et megct stort Arbejde al undersøge Høje Kristensens le al Porhotrl fdet han j Besættelses. de lovel ~arene har udlørl Arbejder lor edeen! ryskerne for uhyre Beløb lor. i!~~~~~ tnel1l1l~l omkrln/( 30 MJl. Kr. Afhøringen Oasr endlo mod 'Ul _le al r gernfl d lom n.yn fil n_rt al ngeniør erfchacn blev anhnld; J ~ ~ " bo"'ur': ({øbmr"d P. Rull. Sllaorup Koltlwllmrd: Cll r. Orøflhlrer Spurrlng. tlorrolwnl(!';d'r: Købmand NlolHon Nr. Allb. OmnollJlrhorløl: Pru NelHen Alia "t":da. Mu"cholaklollc: Arne B. tllllrd VCH fonlfldo. Clf.(lretlernc: ElJ( f Cllrl.rollo""" 80nllole. Allierede SoidllerS Relalints. midler. Thisted Handelsstandsforening beder os pau given Poranlednlng oplyse al ajle Handlende er pllg lire at moc1l8f.! C de ~ ær lige dul10kc Pengesc~ler der er udstedl ~Jl lcredc Solc1aler ligesom disse har Lov at betale med danske Penge. Derimod sklll man tkke Et al modtago udenlandske Penge eller dagygru udenlandske Checks elter en - cialmini under E Alle bør se billigels li~e~ol11 den illegale Udstilling lil at ne H t P h paa O e" ønlx". ' 'olkctin a B orr' Anbun til og llod OndaJ( d (' dallllg Kl. \ol -. Alt Sal af ifts Varer len h811 ha "edsa 110n der Ur

15 lv' s n ng tl for tre age ops! øg Undersøgelser foretages. og for smil den ta fe t S u undgllll enhver RSkO lor al Dllnmark og bln tu de komme Porbindese er. Verden Hall pegede den Td bl. de a med Hø e Kristensen blev an Udvklingen de eoere overført t Arresten Thisted. ført til at næsten alle Sagen behanales dog stadig udestur bag de Krllv lukkende af Mync.ighederne i raflel hidtil ~8r ført HuruP politikreds og endnu kan slojfe delte ta men 'de det V ma Orund det ikke sges. hvilke '. Sgtelser. der atle os lil at gaa lod vil blive rejst. h a grundet paa de nye Bestemmelser. Le ira 1. Juli har saa vidtrlekk ende Be' Branc.he. vil vore Forretninger 15 lukke ndtil "'der t C. V. Henningsen Guldsmed. St. Torv Marius Srense Guldsmed. Lille T< de med andre Partier. der nu var til at Skal Peniene udbetales?. i Arbejderbevæ.gel. Entreprenør Boy!en af Firmaet l ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::~.. m.og. V"k'- Boy". og O.go do< "dd" HJ.. lpen til del suttende HoUand kke forsømmes. Tiden. - Paa Fredag vil i Thisted 30 af der ikke vilde blive a:resteret HOlstebro har taaet obyrdes Sfagsmaal. SU Formue beslaglagt og forleden Damer og paa Landet en Mængde sluttede med Sangen " afsagde Retten Kende.se om at Frihedskæmpere foretage Husind er jeg født" en Forretningsmand l Holstebro. Boysen der havde skulde 1785 have Kr. til disse Gode Penge. ved samling til fordel lor Holland te Skøder. Denne Kendelse appellerede An-. hvor Masser al Menaesker truei klageren og nu bliver det Lands- af Hungerdøden. Sparekassen tor retten der s~al afgøre hvem Thisted Amt har bevilget \000 Kr. M. Poulsen Thisted til. og!\ere andre lnsttutioner 'l! yde Ghr. Pedersen KOfSØ Pengene skal ttlbøre Kr. Vurd"rings øum Bidrag. Chr. Madsen Thi Ny Venstrekandidat i Thistedkredsen. M. Poul!e14 Thisted Kr. Vurderingssum Tbistedkredsens Venstreloreniog. Jens Chritfensen Hund- bar opstillet Konsulent H. Damsr. N. Vestergaard Sp ajl s gaard Ver;ter Skjernioge som Jfft) Kr. plus LØ1!øre Kredsens Folketingskandidat ved gssum Kr. det kommende Va g. Damsga ard r J. Chr. Nelsen Skjold- der stammer fra Østerild var i Qtbøl Fuglsang Skjoldborg Polketingsmand for Kr. lkke særsk. vurd. Svendborg Amt som Stedfortræder ityrerinde Prk. Elvra Jen- for afdøde Polketlngsmand A. C. til Murererbm. P. Nør-. Duborg. en.en Thisted Købesum H Siden r-_ 925 har Kr. Fuglsang... _ UtUP været Venstres Kandidai Ubudne Gæster i Redskabsbuset pisker Marinus M i k k e \ s e [ Lyngs har anmeldt \il politiet i Hurup. at Hængelaasen ph hans Redskabshus et b\even brudt op. ~aavidt det kan ses. er der dog \ ntet stiaa1et. \\ forledles. fæo~!5liogskeddelser Retten i Vestervig fremst nede i Gear nogle el de rre terede ner LudVig Larsea

16 22000 det kommende der stammer ra erlld var SkJold- J Polkellnglmand for SkjoldborR Svendborg Aml som Stedfortræder. vurd. for aldøde Polkelngsmand A. C. Elvra Jen- Duborg. P. Nør- Siden 1925 bar Kr. Puglsang Købesum Hurup været Venstres Kandidat Kr. i denne Kreds bvor Venstre indtil 1985 bavde et Kredsmandat. til Kom- Thisted Tin/{- Sklb.fererekeamen er ved Svendborg Navigationsskole beøtaaet af P. K. Web e r - H a n s e n Kr. plus Thisted for Enke By Vurtil Købesum Kr. til J. Chr. Kr. bæk- Homl Værnemageren fondet. Kriminalbetjent Bubl Struer har i Vejle fundet en større Værnemager H o m J e n s e n fra Humlum som drev stort Kørselskontor for Tyskerne og som har tilstaaet s/g skyldig i Sortbørshandel. ulovligt Salg af Svin til Tyskerne samt Hæleri Hurup. Han er ført til Lemvig Arrest. Kyllioge'yveri i Kløv. Hos Jens Nystrup Christensen Kløv blev forleden Nat 'ra Hønsehuset sllaalel J 5 Kyllinger. Redska Saavidt det kad ses er der dog intet stlaalet. Fængslingskendelser lori_le&. Retlen i Vestervig des i Gear nogle af de arresterede Personer. Ludvig Larsen og Orta Nielsen Købenbavn Pæn~s \ingen forlænget til 16. Juli Hoelgaard Uglev Holger Andersen Odby og Sv. Aage Jensen Oddesund til 9. Juli og Læge Lenbrocb Hurup. til 1. August. D R TTEN dr_tsuge R... Ræhr Boldklub afholder i Dagene J~ en drætsuge med forskellige Arrangementer. Aftes spilledes en Podboldkamp Ræhr og Soldaterne fra H.osted. Det blev en Sejr til Soldaterne paa 5 2. OnSdag Aften yil der finde en fornøjelig Kamp Sted Sogneraad og SkOlekommission mod et Borgerbold. Predat spilles Oprykningskampe ea laf.. Køb har hvor &tur ude.. mea som

17 Aftentur til Sjørring Ul Aften K. 19. ban Pol Samtlige C. B. der ild<e er til fast Vagttjeneste møder Onsdag den 4. Juli d. A. Kl. 19 paa sædvanligt Sted (falck) i civilt Tøj og medbringen 'o hele den udlevp.rede Udrustning saml Tjenestebog 'J8D Depotforvalteren ga Sørensen - l'orp MALERFRMA udfører al Slags Mtll( rarbejd'l Telefon 917 1* Porma

18 ngsmand ar væretidedadet. Mest el' Formand fol' ikring hvor.'e til sin Død. en Række af en Landmand del' passede an val' flink overfor Nandte ham. d. s fhv. Smeu'sen N i e l r stor Deltaukt pyntet af Kranse erfareningen val' mødt e n udtalte sen gik sin 'k den med hans _" planen og Holm Thisted vil tale. De engelske Soldaters Betalingsmidler. Enkelte Forretningsfolk har været i Tvivl om hvorledes de skulde forholde sig naar engelske Soldater foretog ndløb idet de hal' vægret sig ved at modtage de særlige Pengesedler. Nationalbankens nstruks gaal' ud paa at der maa sælges til allierede Soldater naar de ente n betaler med dansk'e Penge eller naar de betaler med de særlige Penge der el' udstedt af den allierede Overkommando til Brug i Danmark og bærer Paategning herom. Lærermødet paa Vildsund Strand. Lørdag Eftelmiddag holdt Lærm'kredsen fra Thy og Mors sit

19 Sld~ ;J. T l S 1'!>') AMTS\ \' S n r>!dn<r d~" J J"1. " Den foru"ede kæmpers Jordefærd. Jkrtd 'clr r /(H""'''' Lyngho!l11. brjfr."æd"~ (~"". 1M" 'hidbjerg" " 'n lurkc-""rd. Skol'" Sønde';'Ud lonr fnmt F~ri~ pan ""... '~"'l 1'd. 1>1. ". fol' di Skolcb<>..n ~k."' n "dc"s. Der ~r ;midl~rud cl! 'lække 0"-!:<V!M Skolen og Aun lt' deref nt.dcr. h. or "'" klw ""ho-cr nt af'cn"" d.. /JfndrillJf"T Lo.-gi'"- H>"/>.a.tcr Berlel Peter fw'" ter. Hnn ~ljgte Rkol<'n lj"'nll en.'" ni"fn d'1' "'" bl;." /esulla!et en.l} ngjlolm u der i sidste endt Uddnlln"'se Og dtol"fucl Big Jf Komn"'._;"'<'1s nd~ujj"'k tf UR"" 9mk9m -ed en YaadeskUdl" det bed"te lil/ud. sm '1'1. nd "nder d. pmm.;; u/ytke...t ed sit Hjem!Jegro propriet"/. f" () l' ~ () n brng te der fn/der F.ksnll1en"".knl~l:t'p..r<Hs Gnar Eftermiddags un endnu en Gung -- dybt be"'l'gd ~er /aln der sknd!! ind o)ol1kk<' rle.. stor Dcltagelse. SknDt Bej.gt nd non ndmlll'. trath \'ej. de 1t""""lse.foregik i SWhed ar Tllk for lt hnul han hh.de l<' ~1l SO" en sidste i1sen "g d... Sko/er er nflul.'ngisre af Ek rier modt et stort Folge af Flsnmen"n.'tle" Og SlalslJlskude mliemedlemmc.. Naboer og B!- stort THb hll"s Bortgnng VH' og tydd for sit. Hjem ()g hvilket Dss~ Skoler '1/. derfor. ~trnk kendte Frihedskæmpere os'" og" slllttede med e" Tllk li! Pllget kunne slnnd."'s d'res Vrk50m der 'nr til.b<wt"ell $endt nwng"c or gen store Deltllgelse. hed. PD det tyske Gymnil.!llum' "mukke Kranse signerede f 01' AaOOnl7lll er For/lOldet 'Ullljedl.'S!Xlen fra Filmil;ell bl. ll fra Sekdet. nt Skolellllrel udloh!.'r i Juli /. t og Skolen 'il herofter ikke flln sin' lo;th N ard - l est Thy?lllde"ærn EkSillllensret fom'" D"" Sy.) LnndeYllll11 Kaonmernte 1'$<1 J 6 Deling kommnnllle Skolel" i Jlnderslel'.. Tond';'l" og Sondcroo1"Q" der /olu: Efter en 110rt HnjUdelJghed i Ret til t.1'sksprovet Reneks:!ml!ll Jjmmnet h"o!' nfdooes Far n enien blive fmtaget denn.' Ret eller ikke fall den fo!"llyat. ()g der- sin Son fol' hvad blin havde bemed!!imcr Skolerne ogsnll del-es S.~[;tfl$Jrud tydet f-or Hjemmet forns Ki' sien til llvidbjerg v. Aa. Grke. Propriet.-l.'r f" e r s.' n!'nkl{()d~ Me!lOjdenne Beslutning er truf- H{!!' talte Pnstor i o J m Hall fet Mg ol'ennæmte SlfOler med skildrede det meningsløse i 'dett~ ;1'1 ~/æjdte rettighedsgil'ende Dødsfald rent menneskeligt.set ksammer bli"er det Kom' og betonede hvor h '~t B"dsiOnCDS Sa g lt afgøre h~'or"jdf mls- s k aoot ble\' modts...- t '" B " er fremtidigt ~ co_ "'~ }" og Sk d s... ære tyske.::>vgjl. Præsten hal'de selv mod' M:~" 011'11' hror Elel'erne k_n..." _... ge Fade nlu d a han i S'... o...-æ-'.. ""emskojeeksamen. )lan h~. ko J be "J ru:." ber at KedsæfteJsen af...- m Cl nde fra Plantagen o dan as'di en sna- h mod Gnarden Først senere 11."d'P g Kommission med R" lin o.~ Præ&enfante f... f d rs... set nt Faderen ha de ter il k"nn "".. r e nrke ~r auf' S.)!Jlspllnk-. in' un et sin dod e S on og havde paa Sind >ero gende h ge ~m Jakke af for at dække tnifl"!'m.":<~~_"udtajer.. ~..."".. Undervis-... nm med _ de n... Endnu eng'" ddl' h:j."f "l'ret (fclll~till Qmm~rViKtpn ' (' (' de ikh r.- d ;Jilr m('n /l ~ paa Jnlf>mc_ rlll "rt~dl'ml' 1'1. r. T'. r ' t eu/rer \' t d g Sk 'dt " er kun er eet. o;: vi :n~j:m mig. og Dooen" '" m æret mmdet om det lnge Gange ' Ail'. Doden l. 1 de ~mere d' ar rjolt cn rigl! t l.'s(' Al/' br t. os m/mink""(j~i ' l l t djævelsk og. llr dcl hel" nrim'kll'.." l c''pt t ~ været. fli/ri.t om <'t 0[(. ~. f' (lj" ogmn F;n 1'11Hln t.; J ff)!' K/'igen J [ rtllr 1111 to. Jf>m lvor St m l det 'r fll/"'t h/oh ' O"Dlf'rJl' irlligf>j'c. " /W/'i". ull'." 11f'n n m'! 'l' r r. omllllr " f'l' l. n k/' 'n J dj.f ''' /lln're hd"r 11"~ll'... 'tl'l" ku [hg' n : J\.. m " n." Kong Leopolds Abdikation ventes. TllJrer lu uji::-t O/ho/d i Sverige. - - "'" p" h/l'" "lnlh'j" k H/l! l. \ l t /()'l \fr j hof} dj{rr!i11 g op/eli! r '()J'r for d l r g. \'unl du" H. r.! l \ l' t 1l! ~ \011 l. mdpr ' " 'bl.1111 hlu r /l nt..j in 'n 111\. ln"lijhlon 'n 8' r \\ nit \1/1111 '. ' ' P' ophold r m "\ l t. r "/{rotl" Pm'" nrr' h '" h "1(1' n ~;f'r~; (:~/ A:) 11f:~nl~ ~d ih J und'li - DA Juli '0' Zl T. AU' LYOT l G J e /! Jan hans l blev 1 sen. ri ru]). Oster!: har x Nogle dode h hnn gij te!" af ( og hlln nmede fll'de n [O! 3m! :m Bl'l J1:l' (' lht!\h li FiOl' 1\ /' g~ T i "r ri " 1'11l1!! l! r h n \ 'h hu1 h'ul' " J 1\'1 l

20 " pall ~m1.. ".' "'Dpm;"~1.. n. " " hm' '... 1 ""1<1'( om Aksel Hoyer flygtet. 1.:"' " o :'l~'.dl m ti. m nhl "f! "... "ol " ".'-' m"""- (;.1'" <.'.':D... "h 7J" t n. 1 \'11" p t d \.' "ul l!. J k o. 101 ' "... '." n " 1'1>.' " lk ' n ' pente ")".. r til R 'ra Jlt! rd< Ar.k ~ ble\"" n frø Pobtl) K 'nl1' "r<'l'f'n: ; F' til JJ': j Domm nagt"n jer skuk!"i Dat' mt11 t d h:u' lind' "ted l dn ~kl' "li nol "ul.tj1.~ filld' hrun Pl" de forskeuj:'" nh'm<' ringsstedl'r ~'1 mlln mulsn!ogc at han har... t it ~ni! til ;l pr:o' Flugten Kullernes Landing af Fist i England. 7:.0 "ØG ;'nde fo (;"n/rf (1m :\f;!:o.n~den. - "l!!l f ' r. t c!lem '.' '"''.;j-i;;;;':'. " 'Ul t vd " - J1nrhn.d.v t n ""d rn r nom 'de RiK dakc øj. T lu( ~lnlifhltm.. vog rl'n..q LE SKFTE f.' t T tj>j J l': lgaard.~.... p..' <J' nidjrtin 'r Ll' "._: J\ 't.gt o :11111 ~d T mm tatg... h Ol' \1.;"lft!{:U " " l!'l l' 111 n al 't;ll;' Ktre til "t ulde \ed h:un: ilnns J)"d..>Stund. ~ er kke DooJSm<lad~n det kol\lm' r an PUl ml'n Vool'n gn til M lt \"1 er helt 0lt h"ld nt pnsjp\'ct Gud og h/1n~ Xak Døden 'r imidlertid kun l G"1n('mg;Ul~. \'1 lx'finder 03 i YenU.\/t'n'l.wt n' det gn'lder da om at tilbringe Tiden l'et. Nogll' jml"tu'l" sig pan nt vrerc ler 1.'\ indl'hgt Slndre ta'ller Dag... n(' "!' heder (1111 at f M "18d0111 l Hjerti t. (lt <'lia r E\'igheden cl" vi. ' pn "Uc Forskelle er udjæ\- ld Alt dl'tte- er menneskeligt t knsu'jigt et el der midlert d 11Mb ol'r DlKkll "'Mtte (Jud v':!pl' p efu'r!adte til at il "t Kr:ftcn Til dh h )1' til at oo:m' ri ::~ d r nu Cl' 1:\;:1 ;J8R d 'ffl P JH' læ f"'t 'n har haft :t.' n. n ru 'e 'n Bn>d " J LaMT d no-cn"e Aar Gud hllr nu ti t :mll og hor Jtl( d r l tbi roll'j nr Fllr ter~ t ti] d't. \ ' l ror \'n nloo PL -to!' A n d e r s c n V h df'r kildrede afdg.lp om ilp/l god" Knmmerat hdl'-ft hahle givet lig dri hed ~ 1141 Udtryk i hn/l~ ndsats i Fri wdkkamp!'n Netop ntulr Livet lil/xi pnn Spil h'rte man den rig UKf! Kllmmprnt lt kende F\'iheds!ta'mjl('llln VM ikke dl' rir\' fnjll'jr rundt "a' var fro. ;pn-s ArlJ('Jlh'. 10m ""glp m Rk...(](' f ml..8lo di~ ting... nlt'n ell't "ar ti '" d r'hf!.wfp ""Mf'( JHl1ffiark lvu.ottul t. r p h. g a l r d rb t hnlgt" ell.d~tp llm ; i::. jlj\l fra ktllojl Kord-Ve t W le <tn Grav 1cn ~l~ r \ lr t Ydthy LAlllldV m. l n n <> n 11t t t h"nll Leo dl<" '... ul f r1o r"r.j n j;l'1. Mnprill lblld"um. :t.!l..jl' : t Konft"1l H"("!' r 'rlll' Chnr- " ""' \ll r' R('g nt. mdltlii:n>ll 'rin.'\l'n hlher 18 Anr. Kongpn d"' ophold'r tlil" Sf. Wollmng i (htpmg. hnr hnet Forhnncllinsrcr med 1('k\1d~ Be! gi('rc!jorn i Aftl'~ "mdtf' ttlhnjl(' til Bruxellell. D('n ('ndeligf' )1('(1- delelgl' om Ordlngen \"Cntl'~ ikke udsendt for Torsdag Kong Leopold hnr uml"r ForhnndlinJtt'\'n(' gtvf't Udtryk fol' nt hnn overhovedet iklle!(lrlllnllr Misstemningen mod hnm men for nt skanne Landet for storstrejke osf BO\'jlCrkrig tnl'lll'r hlln tilbage Dl't m('lll'l nt KonKen "i1 tnge Ophold i ~h ('rige. Efter et :.rodll i Arte!; hvor dll t'e HE'genMfsparliel". ~()rinliswrne dl' LibE'mll' og Kommimi tl'rne pn.'l. {'l!"elll'smoo<l f~msal te fom)'e'1 Km\" om Kongen~ Alwlikation udtalte d~n liber. c.jan~sen.<:: "Kongt'n m:\:\ m l n Kl"< ne bcule for def r gtebj'l'.\11- nar han }mltog' aig d!'n :!K Mnj Hl O da (lng 1.1'0.1<1 ov rtf.l.v den belgi<:ke Hi!'l' med dl'! He"u! tat nt drn britiskclla'l" \('nl;h't' Fani!!' hh'v hlou{>l" ngen Ferie i Aar til Politifolk Polilikn'd~. "p owr 101'11' nd 'nr dl l'!l1')(1l (rn Rhr~Jlnlil..h~. ftoll m"dlll)(1'1 :\"'11] lt'~' nm nt 1\1 Fl'r.lp wo\l'nfor K<lmthlf! Gr ' af Pohtwl l \nr ti hl.\~ annllll' ft ~Otn ~11{"r.. 'nn {imod af fo"rloldl'o." 111'('n!'nht.folk ri ttndta R' af d. PT har "t r:~ ty~kl'! l\onrl'ntrlll10 l'jt 1'11' h\ ~ lfol"r ojnllldand /t ri )'11 fllvunvt" -'r /Ul -dl' r d.' "" le u"'''' n( t J;''lriner lif 'Jn' S"\" \lup '\har d " ]l rn '. 'l..h".lom ""1 J rrw' " " "h<>" ro. d l :ned j;' d i "''' '1 h\" n "A.".r "d.ll{t t lrnn\'-slutp.]'u lt]".' n < hn hal': tu P ru r1't d< t F rn m!. j) ul n han ~æret \ uf(knn... mllnd! :j('mlonuskyl<1 og h.lr Vli'ret:\l~dh'm n.f :\cnighedsl"uadet. Mest er hlln \"('1 krndt m Formand for Th\!nnris le~ter[lrslknng. h\"()r han vllr Formand lige til Sin Dod Jo\'rigt hn.r han haft ('n llækk(> Hr TiJlirishven. Peter Jens.'n ar en Landmand nf den!lllmle Skole. der pa:;~cd~ liin Bedrift Ofr han "nr flmk \enlig og tjen~tvi1lig overfor Nl\- 1>01'1' og nlle der kendte ham Jordera:rrd. s ndng K'gr.\VL'd('s fin. Smed<me'ter!\te!s Lar"n X"lel ~ e ~ne{huod U\C('T!'tor Delta Sfd '. 1\11 ken "nr :nukt P\'llt.. t.)go der UlS "t Væld af l"ralls<' ligesom Sm dem ;erfonl\'ng for T'll.te-i og Om'gn \a. 11xl. med Fane. P:ltO' G 1" l' e!'; e'~ u(~tl\lt.' hl. A.. at ~lned X'"'" hlll' Gnllg g h.m SJull Til'!. bl '\ han J" me ;'c. fordi 11 ik 1-(' 'lir ra.~ mj'n tadlgl'. k hnn ':-mil. lian de \ '. l fr' {;.. min ~ ni llrmnd\\ L" Hg 1'1\ h~e :la 11:0\1 Gt'11UJ! i a(' Jljtm h:m ):;gge(je op St" pm\ l t 'o' nlisre. da. er det Doo('..nm hlp\' ~l'jrht'n'. mell f-knl &nt'1 :-':il'll<l'n l'nd g{'mml'~ i nm \ 1'11 Skud. Ma l'r hun dog- ikk~' ~h'l1t uf Li\ ('bi Gud. Y~" Gra\l'l hragll' ~n1l'd (} y l' 1" g lill' d. G:t''Up. pan ~lllt' h nl{'~tl'l'f\ll't'nmjll'lls Yt'KlC (' 11l1~l'n ~lg Tak til nfoolll' Mm h1l '\1!\llil''l'!nkkt'(ll' flll' tl'h. t Yl'>1knh Xt'lllll'm A:u'\'le ug --; _ j ~" Uk _._"" "".~~~-- aa' il " h 1 r l oll" m Ot' t'1'!t1'l-;kt' SoM!t'rs lkt;.llil'l~ midlt'f. Enkf'lte F rre nin folk har \"1 rd i Tvh om rled de kulde forh"\<! l naru ngd- \(co ~ni<ll\ter rure o ndkør d dp hor' ægrl t P: ved at m t.a dl' ~:l'rhg(j PengetledJc "'atl nl. hanken lnstl"uk!l g r ul )8.11. at del' mm ~a'l8"l'" bl allie Sol. dawr. 11Mf de ente n b tale~ rr. danske P('ngl'. el r naar de - taler med dr- M!rl '(! r nge d r lr ud!lu'dt af (]con l 1'(' 0' r- k ~l1and ru r r r Pn il.g h 1'0 Lærermod('l flan. U<lsund Strand. re LrdijfEf ni nll :-;<"." n T " 1 l 1l m l L jg Folk g 1\ fa t lla:mj t l At denl' i n.uunnr.\. et m n 1- ro ef r hh.. \'! rd ttcls n h te' man \.; k d~ mere 1k ll' e h onlan.1(' holl1 l. T~' kl nd n~ '\til'll. ti!.'r Cnn )''l. fim l '"n! :i n -_._. Alt Salg af afgiftspligtige Varer er r standset indtil videre. (11.rund"' l' {' (:uld &h la' nu ). \'hl'1hlg-l\l'lh\ hal' lyhnt\ Ernst.kspt.'r"'1 1..:. ~H'.:..~:-;~' ~m ('t1sl t1 Og' K Ht.'lHli \'11..

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00-14.00 hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0. årgang - UGE 14-26 Mødetid: 08.00- hver dag 08.00 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK + MD KK KK KK + MD KK KK + MD MD KK KK + MD KK MD + KK Legepause (11.30-) MB Pause (-13.15) KK MD KK Pause (-13.15)

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten

JURGEN BRAUN ANTON SCHMIDT GUSTAV MULLER FRIEDRICH MENDEL. Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Om at forhøre folk: Værnemagten BESÆTTELSEN ROLLER Værnemagten ANTON SCHMIDT Du er 27 år gammel, og det er dig, der bestemmer over den deling af soldater, som Værnemagten har sendt til Vimmerslev. Du er stolt af at være soldat i den

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS

Prøveperiode SINE 2015 Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 07.00 08.00 Morgenmad CO, SS Mandag 1/6 Tirsdag 2/6 Onsdag 3/6 Torsdag 4/6 Fredag 5/6 Morgenmad CO, SS Morgenmad RO, PI Morgenmad JI, SM Morgenmad MO, LJ Morgenmad PI, SA CO (Soccer) SS (Blå Bog) LJ (Crossfit piger) SA Hjælp til eksamen

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39

2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 2. juledag 2014, Vestervig kirke. Fællesgudstjeneste Sydthy Provsti Mattæus 23, 34-39 Herre Jesus Kristus. Forbarm dig over mig synder. Styrk mig til at tage imod din fred og til at bringe den ind i verden.

Læs mere

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto 1 37701 590926 Ar 36105 QR 1919 9600 Hik-G 10" 1963 302 1117001 Opr. RIV-mærket 1968 680624-M5449 2 37776 590926 Ar 32093 QH 1921 9500 Hik-G 10" 1965 1118000-0 ej RIV-mærket (10/59) 1968 680731-M7163 3

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

31. Esbjerg - Struer. Strækningshastighed: Esbjerg - Varde. 120 km/t. Varde - Holstebro. 100 km/t. 120 km/t. Holstebro - Struer TIB (V) 439-27

31. Esbjerg - Struer. Strækningshastighed: Esbjerg - Varde. 120 km/t. Varde - Holstebro. 100 km/t. 120 km/t. Holstebro - Struer TIB (V) 439-27 TB (V) 439-7 3. Esbjerg - Struer Strækningshastighed: Esbjerg - Varde Varde - Holstebro Holstebro - Struer 0 km/t 00 km/t 0 km/t 08.0.006 386 Fra havnen 3b 0 V V 55,7 V 3a V 4 V 5 V 6 V 3. Esbjerg - Struer

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703

152A. Afrives inden indbetalingen. Sidste rettidige indbetalingsdato: Kontonummer. 285 691 703 il' j: Rykkerbrev.... -! Rl!turadre5se: TDC c/o CCE Ellegårdsve] 23A 6400 Sønderbof9 Cand. Psych. Bogtrykkervej 25 St Th 152A Fakturanr. Fakturadato Periode Beløb Dags dato: Kontonr.: Girokonto: Abon.

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7

Den perfekte kærlighed. Joachim Hejslet 2014. G Gm6/Bb A7 ldrig alene m m m m sus m Kærligheden vandt m sus a verden blev stille - stille m u havde sagt og gjort m sus lt hvad du skulle - skulle m m øden fik et nej m m Og du rejste dig m m Stenen fjernede sig

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen.

03076.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00. Fredningen vedrører: Holmsland Klit. Domme. Taksations kom miss io nen. 03076.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03076.00 Fredningen vedrører: Holmsland Klit Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 10-01-1964 Fredningsnævnet 12-08-1963 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere