,1. (1,,,hvor, 1101',,, I u.,.i(\,lol ul lølgmd" (lenntunde, de, hor IIIhtrt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ",1. (1,,,hvor, 1101',,, I u.,.i(\,lol ul lølgmd" (lenntunde, de, hor IIIhtrt"

Transkript

1 " ~ " 1.1" "r tnttil ' V ~.r vi ckcndtgørclsc om Mlcvcrlng ttyg~c Vaabcn og Ammunition. l Ml"r " i 2 mldll}/'lldlp.lov Nr kl J. Mo! HJ4) b 1tm JUlltlTt11.tMlnt hbr'vc rula"h O; mtt 1. (1hvor 1101' u..(\lol ul lølgmd" (lenntunde de hor htrt lien tlllllucfl LYHko fjw ~ lihofll1l!lgt dl) llc.nrhl Hlt'lut.lc{1e Otlo!rtnh~øl1{Jntr lynk" SH OJ'~ufll'f1U)JJ)r. Lyk Polit.1 ler u~r. Ly'ko M'Yndrgh.~er:. J. SkYlhrVilF1bcli tf (mhv!)r Art her'undlir Knootlbr Pinoler RVol.. Hitler' )~ ijllluøb6f!o ()oywrcr 2. Alln1ul11tJm'l til rjl: Ndor L omhundlf;de VOObCl'li a. fj{{lndur'f1nutor Hnmbcr og pnendf} V(whtn.klll nd" den )2. J111 01r "ne"or. <11.. Gcn.tunu. Ul Politiet Pli ri JcrYl1ll(al. 2. Kummer no~efl.onoro l Bo11<101. n Gen'lllnd< dot omltll " l køl dl ".tr"k. nllo"or. tll PoU.t. a. J'l~t til Alleverlnij! Henholtl tn " 1-2 pu.hvller '... 1 priv.. Enkellp"r.onur hcrunllm 0WHall VutJhentHwfllcre om 110tenlnaer 0" dlllft McUlcmrncr 'Ulnt civil" Sl.uUmyndlghc!or og kommunal. MyndlRhedlt. 4. U"nne J3okcn(ltgørel.o flnder kke Anvendtll. ]lu V.. b Ol Aml11un1Uon tier er i Moclilllundll1tyrkernM.Bcdddehe. Herom-ll nteilllm )ratemmclr blive n.hot ol {rlgmlnbtcr!ct. 5. Ovcrtru!1cl ul!jotemmelcme! 1-3.røflu med Bød.u. J wlt 1er under kwrpcnd. Omt"ndlghcdor med Fæng llndu 2 Mr JUlltlt.oW1HWrlCt don Z8. Jun 1946.

2 ". g " nlll /lo!t " tur- Overo -.. n n ~ p." ". Fin <et 'Kd - rr~ 'cr- F elo 'K l"" - '- ~" - \:; t: d- n t l a Rationering af Benzin. 1\11 BrnlnkortC mll'rkrr). 111'1' bll'rer Paa.lrgnlng om l t J r l!'i Oklo1wr Hl! j ('ltr. JonnAr d. A ophnr'!t 11 de h" {;... dr.h"rrr"~ SunclRR drn t..lull H vt'c D08net' neryn d~.ed at ha.. ('30'111 Jo! Ub lre' RiC l( 'rk -r) of don i S k. Hullonerll1M~ <ar -~ c.t. nævnte A l (lfi~~uc tlld"'ndl'~ til dlln M)'llfJl/o!ht'd Kllnncm hvilken dc er u~ '''_1 fll~~tc eilef Ulrf.'lllorolcl for Vnn\fonynlnø. Fordellnglkontoret l~t rtt V l Hll1R r rfl: ado 2 j(nbcnhnvl {.). dr.: ojr: ru llnll11l.' Tld"punkl o.l rcgnr v dor kke øf Leverandørflrm dlllvcrll~ Benzin til Forhundiere lenhold Ul god_k ovne B l erna ~~:~~gu Mærker der har hurt G~hllJlhCd før J. J uli d A. Ontln_ 2 Do af Forhondlere ved SniK af prlt- olier benwlblnndet B Jlotllogno ljenzlnkorl og _(mærker) of den 1 ntevnte Art kal 1!~z1f1 den G. Juli tf H'" hhl'ntles Li l vedkommendes Le\'ernndllr lom vil for t.l l'dl e ol del til Mtl'rkcrua svarcndl' {vanlum Oen!:l n lores Lil Af l afl. (OngJlunsæ1dcndO " orhandlers Arhoj~l h eho ldnl n ø nf Be nzin. Tll l v~r:: lh'e ler kommor til Arl\'cr\(lcl5e med lensyn de ar Auto ri serede Porl de lero ved 50lg ol ublondet Bellzln modtagne Bentinkort. og -(mærk er)l md mportørerne videresender omgaoende de paagældende (ra Porh ' d lerne modtagne Benzinkort og -(rmcrkor) Direktoratet ror Vo. refouy n~~ - hvorfra dcr vil tlfotthl dem Kvittering. ; Grossister og Detailhandlere (Tanklndeho.vere) vil den 1. Juli <L A. om Morgenen forinden ~~(lg eller Udlevering finder Sted have at 0PØ' de Ooholclnlnger nf Ben7ln hvormed de henholdsvis for egon eller ror and re HeRning g~cr ndo med. Oplysning pun Tro og Love om d e paagældt:: Beholdnlngcrs Storn'llo Jndliendes nmtldlø til Poll llel l den Kreds. ' hvil~ ken Tnnken er bellf(sendc. Politiet nd'\cnder llel\e!lt den 15. Juli d. A. til Benzinnoovnet OplYlninc om ult som lede {vonlurn Ben7.ln \rr paa AnmeldelJeldagen forenndes de omhandlede Anll... g. 4. BCl7.lnn!Cvnet knn efter nærmore af Ministeriet fo r Handel ndu. slrl og!:jorart godkendte Retningslinier tillade at mportører ar Bendn 110m l nndre NærlllJ(lldrlvende der forhandler Ben7.ln Ul Vldcres a1g (Grol. sl'\lcr) uden snmlfdlg Alcvering nf Ben7:lnkorl og -mærker udleverer Benln lil Detaillister (Snlgbtnnko). Om 8Aodanne Udleverlnøer v il der at Leveranderen væro ol nlglvr ndberetning til Politiet den Politikreds hvor Solgsalcdet er bellrøcllde. 5. Denne Bekendtgørelse trreder l {roft traks. Samtldlø ophæves Bekendtgørelse Nt. 62 of 28. Februar Salg al Benzin. 11. Snig eller Udleverlnø nf Benzin moq kke finde Sl ed til Detan. lian dirre (Tnnklndehnvere) medmindre dlne af Benzinnævnct er l ulort. serrl til Solg nr de pnomældende Varer. Sng ar Bell7:ln Ul Paafyldnlng pan Tonknnlreø. der u delukkende er ndrettet Ul AruR for private eller offentlige Vlrklldmhcder uden SRl ler 0jr. moa kun kc med!1cn;r.lnnævlll'la Samtykke. De Dclollhnndlere (Tonklndt'Htvere) Medfor of Ocslemm elserne a... kcn{hgorobp Nr ~O af 2j Auøusl 1940 or Bekendtgørelse Nr. 429 ar 15. Oktober 1!41 om Tillæg til fornrcvnlc Bnkcndtgorelse meddelte Aulorl.. lonrr til Salg of lllrt ('ler benzolhlondet Den" har forldt Gyldltthed som Aulorlsalloner til Salg of ublondel Ben7.ln. Del samme gelder de MeMor nr nævnte Bckrndtgorehcr meddclle T.doher Ul Salg.r sprit (lllrr brn1.ol\1lunclfll llen7.in til EjN(l of Tl\nkDnl~~. der udelukkende er indrcltt'l til Urug for prlvotc olier off('ntllge Virksomheder u den Salg for "/t" Humt 111"1 opmt holdr!!o GyldlghNlon 1\[ de udfærdigede AulorlllUoner ti Snf( Hf ul}tnudtt (Jr.lzin t :J. Ot'llC Aekrrl!lt RlJfelllc lnl"der Kroft trakl ckcndtKnfclllc Nr. 450 af 24.. August 10"'0 Ol Bo SAllltldlg ophl"vr~ kr.lllrorclse Nr nf 11'). Oklolll'r to1. UandnMmlRtl'rl(lt den 27. Juni Priser og Avancer lastsat al Prlskontrolraadet. Nrflt"sto.lH'nde!'rlllor Ol( AVAH't'r mon uonlet lhulgere ndlle4t Allolf'r om højeorr Prhf'r eolh'r AvoncC'r - - kkø ovcukrl\lea... Mrdfflr nf f 1:1.ov Nr. 172 nf :R. Novemht'r 11'H2 om Prhtr m. 't.. t" _ 1 't

3 Sid. : ikkeri 22 til Overordentlige Foranstaltninger. Udlevering af Rationeringskort far Gent:r8lorbrænde og Motorolie for Perioden Juli-August samt for Benzin for Perioden frs L Juli finder Sted sasledes: Pollti.tatlonen Thisted: Torsdag d. 5. Juli 19~5 Klo Fjerritslev Kro; Predag d ts. Juli 1945 K som Jndregiøtrerinisatteøt og tidligere Taloner medbringes.... Politimesteren i Thisted Købstad m. V. den 2..lull E. BRX"... us Grundet a Sommerferie er vort Kontor og Lager lukket fra d. 9. lil d. 21. Juli inel. lektr. i ar- Tobaksfabrik. tnmg ~=.. =====A==S=. ;;;F;;;";;;C==. ;;;B;;E;;::N;:D;:;:X;:S::::E;:N:;:;C:;:;g;:::=&===-

4 . være nltd haw h"tt vungt t til Uf'n. Kr1- land var mm(' V... at dl'h 'J'yJ k (' m Cl l'd Oll' tor l df' kke!'ne mod Ting.t f Mell(lm. ~t'nl' lom V re vor ~Kt. m"n a mell~m Kpnd.- ftb'''et_cc g jkke d(lholn godt _FynR "tragt- Men nltsm ttelscn pege 18e af ~10 nf e ikkp r d(lt dning. n<lcril d('n fonen vende to r (h>n rcbpt e den dem {ront dvjk. anua ingror Mpn r den dpt dnnrrhoj liam- tjlt(~hnk r <;ko<hhor"l! t' rll~r.(h Arlchrlrt ~mtt1bn ~ S.}J~ {.. J<ll Alf. OrD nygl(r. Fru....!tJU.r d~" m Knlltflt (onle rur. h"r tll~~nl 1'. r.on: "'~lt J ml ti Kon~~mt nnj"~ øer der vil spare dreder af enneskeliv 200 kg Lytryk ouer olle donslee Minefelter allcucrct til Kongen af amerikansk Officer Danak Officer i den amerikanske Bær fortæller om Jagten paa Planerne og Besøget hos Kongen. Købl"nhlrn Fredlg. E T komplet Set Tetnlner over anmtjal" Minefelter OllUnllrk tr Ollr Eflcrmlddlll' blevet ovtrrnkt Kon'l"n al amerlk.rake Ofth:l"ror Mr- biandi en DanJker Arkitekt Dprp Franck:. DllSe TtJlllnlU rr t ov«ordenul.tor Belydnlnll tot UUAdtll_ l'prellen. f de manlle Mlnereher herbjemme v kunne TUlr\le o """re Hund~ltr at Mennf!j:kellv Dokumentern.. blev overrlvt'1 Kønlen.t Colonel EdD/lr Morn. dt'r Vllr ledhlel at Oan.kl"ren Arknekt Frank 10m ror Tt'knlkor den amerikanike lær 06f Seriennt Koh ler Efler Bl'fØ.('t ho. Konll'l!n tog Sel.koOOt nd pa Uolet Tcrmlnll" hvor Arkltekl Yrnnek r.v vor Mt'dnrbcider t'n Skldrin. øt me Fonnaal. Det Tidspunkt og det Grundlag som de SAmarbejdende Portier valgte da de forte Danmark ud i aabcn Kamp med Tyskland med/orlo at ~ammcnholdel blev beval'et og udon dette Sllmmcnhold uden dtm lyhiske og øjl1'!f'l!ge Styrh som B('fol~;: ningen hnvd" i Behold {rlgens øidatl.' FaRe. og Bom vl.'sonllig Grad vnr f't R"ultnt fit de ønmnrbl'jdl'nde Pnrilf'rø Taktik vnr dut vel nu'ppe ykkedt's d.'1l organls('rcde Modalnndøhevn-Kolso nt OJ)nAn de RNmllntor som don lu kan nolere. f'lndel a( Tellnln't'tTlC Oll BtlØel ha. Conen. Arkitekt Franck der t'r anut Ter: n!enl 1"lelll/14nce D1"lon Ol udfører en Slllit hemmelig TJene~ rorlod Dllnmllrk AUlU.l 1040 Oll lod 1111 indrullere den enllt'bkc Hær 110m hlln tjente ~ ADr Her '(.'nntmlllk hdn Speclalllkoler o k derefter ovcr l den nmerikllnlkc ll'r. Sporet Planerne et helt A.r _ Hvordnn tnndt Dc P)anemro Arklukt Franck? _ For ct Aars Tid dt'n lykkedu det min Chef Colollcl MOrt'lø oj htu Folk ot komme PO Sporel af dl... hemmelige Tegnlnler V \'ldltt' t Tyakerno hnvde hemmelige Plnner over QmUllle Mlneft'l('r l Europa Ol olle vore Folk blt'v nl nd PUL at finde drt1\.. Tn sld$t ykkrdr. dtlt Ol nt kom mo over en Konvoj Tykhmd og her fandt vi nllt Ternlngl'rnl' 10m blev bragt tn Plri.. - HVl'm ~Ørlledo tor At de dnn.ke Tegnlnlll'r blev Jrl\lt til Kongen? - Det gjord(l Colonol Morrll Hnn rr ('n lor D<'mdrt'r lir KonKen l Udlundt't er Dl'gnbt:t Dnnmnrk oi! Kon rn uadrkllllll' o Coloncl Mørrls' J1nndll'mnadc l'r ol ar mnnllc' F:kSl'mpN dl'r \'l..'r dt'n "ro Dl'tydnlng dt'l hllr hatt rør Dnnmark Lit vi havde ('n Konl!" dl'r Ntntl OJ (1l'mlnR tjt!tu "t t.nnel. Mlu Clu" 11t.'~luttrdl' nt Plnnt'm(> O\'lr M!rwf.Uernft D.nmark;.kulde ovrrhrlnllcl KClnll'1l &all! hurt!at loni mll1l.l1. O~ dl't bluv jt.lrl. un.j~.'l3.l1 Forl~R ~ De ømt'rlkøruke OlJkereT lotogtø/l!td r/ler Audl.. "".. n La. Kon/1tt1 Fro Uttl UTt' til højre'.(' den doyllke ATkl.tl'kt Dørlt Frønck. Colonel EdgroT MOTri Oll S.'Tlleont KolLiet med tt Drl ol de vlatlaf' Dokumenter Overrasket over Kongens Helbred og Humør - Hvad ~""J(' Kongen? - linn vor.lrnnlcnde venlig og fuld ar Liv og lumdr Vi ho\'de hørt om hanl Sygdom mtn ble... meicl overra k('t over &( lodt han Sla ud Han VLr hvcrkt'n gammel ellt'r trllit at pall. T\'l'rtlmnd "te hlln.or lnlef' ('tic tor TlJtnlnll('rne OR tørl(' ru Fongclsk "n ll'niue Samtnle m~ min Chef h\' m han Ml'dt' tn Række indgnll"ndn Sl'lrgllLTllLllt Kon('n f... rstod nit trod. <' malll/t' h'kntskl' Ud\.l'1k Knn!: n tukk"dt' min Ch<r. tordl han vl1r komm!'! 't'mc>ell1lrt og dutledco mcod nt for\ft't(l om Københnvn d"t haft 1>1_. \Ldtj\ltC'.Je.l hnahl'r l.er Jror godl otn. _ vnd.ker dcor \\l mffi T'mln emt' _ Jr <PlLrit~ K.:m!'T<.Hvnd f'r Ont't'u. "llt Kun.en \lrrdl'.g.la Ul Gl'nt"ul GMtl med T"enln!lt'ml' H'll Do kke k"n n dl'! 1 D~l'.. a brina dm'! Morlll'tl. Krll~mlnbterlet hl"... 1) de mldlf'ttld lukkrt. ~ vi koma"tr mal':: Jør~ 11\('( dem Morten.. NP":l - Det r lo vlatllr Dokumf'ft~r for ~ Donmult? 2) - l Frankria blev dh lu _ Mu- hilst ned dr~bt 2.58 Kvlr.der Ol Døm M' " V' komm!'t ud Mndrttr. kn 'Slap h Ulykker kulde vi nu kunne undpa Dnmark TePllnetTe der 1al~ vt'jtt 200 k" "r Lyakopll"r lier v... r hvor Mlnt'me er anbralte O" hvilke Typer der "r nnndt. Min Cher brin't'r.m_ Udi Tt'Jlln'l'r der l~ru le Typer.øe Miner o virr h'l'orledh de klt Øde12Ce. Derv~ ~rt'1 man for el.tort forudaaende Atbtolde herhlemme_ Det er en værdifuld elve. -am VL apart os for manle mykku. K~ TillægSbevillings. Loven København Loniag Fo&:dingctfi "'ooro Oa r f'emuttt F.ansmrrw.ter H. C. lan.!tn FO~lal:c! pm TilJ:r-~he\'t.n~lon:n for 1~4 --4" for.!ll1get8 Jdgi14.er t... lbt-r øg L 2.\.'i4 Ml Kr. og det!! lndl:t-gh.'f 2~7~ Mi Kr. h\'orelte.r k-t r;..mlrde hudgctlerede Und~'N!kuj lor Staten bli er p..'u 401'1 Mm Kr Til dl! al Ty~(rne w"ernerrode KommuntSto:rt P.t:lfOrron_ de er dl'r bkvet ydel H)Zlp 111 HSC'Jc.'\OOlllw-'lr.1liooen rn:nt trwl undtr Bl"~:1:lte'sen Fortluu!Oo.ld at.kr bln \\lcl Hj~[l hl oc do..'f".lrtt'rt'd~ Fana rer. ll: m:" ;'olr~ dc'rlof lor Lt iktnt U njcffløtl'jo:.l"i \' rhoml\l'd kom hl at loregaa "d n.ndrro Kanalror l. Juli 1~4 1:'1\ S«l.tlmin~k'rlct os: F mm"n'llnltolcri... t Ttk\lul~< lil al der l l'fl J:l'JflCh'Od l:o~'\' 1c~T\'1 rt S '1 p.. O \till. Kr. llk'\ Jen &: ful' de 1\1 ml\n Uoofr ('f1 t\"'l'ftful'1 n~a ~on kke kunck udh<t.tle ltndtt'$ ':~ nl'l \.u ilrlldl~'rhd SkaJkt1qul. tor al \ Bch'h kun.k RU anjtt' ~ 11 d( der bk'v \!fl ~ lt' ttl do: unckr 01\1 ke.0\ rhedt \ QJ;bf:\ r~t - C'"M mh::t>fl' -'\hl t'r hk f~ L\ \'(l Kr om 'ti rk"lkn ~ "'" \. K l:o~\ t>ru~t hl '1lo.lkllb af ol ~l;";~~~ Val\bu.raMf'<.1rtl'f fra S\C'ft~ "" t~" lt1l<lre 1\('].1'1 tik" "ri 1«1 t R"".. ht lor.ndn BC'M'l'" \d

5 . ejderne dsfsod edlem je Be- lgen ledede Daoiernes rskesang ~v der rel kom~ entyr. ld og enge t faa ~ for~ sine lt se e en Eksplosionsulykke i Vorupør. Mændene legede med en SpræogpalrOD. J Vorupør skele i OBBf en al de triste Eksplosionsulykker der skyldes Menneskers Letsindighed. Arbejdsmand Chr. Jeppesen Vampør fandt forleden en Sprængpatron af den Slags som Minører bruger naar de vil have en Mine til al eksplodere. Han tog Patronen hjem i sit Lyslhus og i Gaar var o unge Brødre Arbejdsmændene Sil :urd og Henry Morberg Madsen henne for at se paa Patronen. De 'aad! at det vilde være morsomt at faa den lil al eksplodere og Sigurd Madsen saue en Tændstik til den. Det virkede imidlertid ikke pas den og han prøvede saa æl- at slikke en antændt Lunte ind ore- i P etronen der var hul. Herved -_.. _._.. -._ '-' var Lørdag Eftermiddag og Søndag iah op mod 2000 besøgende. Ud stillingen er aaben hver Dag og der foretages daglig Demonstrationer i Behaudlingen al SprængstoUer. Spærret Bankkonto. Blandt de P'llk der hsr fsset deres Bankkonti spærret er Jens Peter Chr Larsen Thisted. V er ikke klar over hvem vedkommende er Han lidder ikke arresteret i Thisted Øsløs-Vesløs-Arup Sogner.. d holdt i Lørdags Møde. Udstykninger fra C Mortensen Amtoft til Købmand Carl Jensen Amtoft og fra Th Skovsled AflP til N Gade Peggesund anbefaledes - Skolehaven ved Øsløs nordre Skole bevilgedes 20 Kr. og Biblioteket i Tbisted 60 Kr til gratis Børnebøger til Skolerne. - Amtet meddelte al der til kommer Kommunen 2800 Kr. af'. Motorafgifterne for D R Æ T T E N pa. kom han tilat ber.re Mokanismen Sag og Patronen eksploderede i Haan- '- ver de df'fl pas ham. Han fik Haanden me. slemt læderet og mister antagelig gte et Par Fingre. Han blev indlagt ke paa Thisted Sygehus fik Broderen fik ved Eksplosionen ~:: nogle Skrammer i Ansigtet og psa at Kroppen mens ehr. Jeppesen ikke v kom til Skade ter e- Dødsfald..r ke En ung Thistedbo Elektriker Svend P e d e r s e n Søn al aldøde Vognmand A. Nielsen Pedersen afgik Morges ved Døden pa~ Thisted Sygehus 21 Aar gl. Undgaa an ny Fiasko. Vi har modtaget dette indlæg: Skal TAB.U. for lem te Gang møde M.B.U. vilde det være ret og rimeligr at del blevet Thybohold lom tog Kampen op mod Mors og ikke lom tidligere at i dot blot er Spillere ra Thisted n Omegn der deltager. En anden Ting er JO at da der n kun skal bruges elleve Spillere d kan alle Klubber ikke komme i " Betragtning men at det er de s' samme Klubber og.amme Spillere b hverl Aor og Resultalet et Neder [ lig hver Gang t og der 888 sam '; i... '... r...

6 !OCJA/"-D!MO RA 1.'N. lirrer der POf.R om al venle f Jørgen Jenlell Søn f Topetjent mc:d 1l1 købe S'lrlbibliohk indlil K. K. )en.en Nørrøpde Ø6 Thl.H~d der l&n lau ordenlge Materialer l lndbinden '"dlil da "il møn 2000 Oæsfer ved "Dea Ule.le. en OrdnUl1( med Cenlrø/blb Den egile Udalillin" paa Holel i This/ed 1edcø 1:11 Bi.Phønis:- i Thisted er lalurlirvil JlOr Adgang iii grltis Qenlland lor 510r nletule og der var Lørdag euermiddlg 0R Send" iall op mod 2000 beløgende. Udstillingen er uben hver DH. og der lore tage. daglig Demonllrationer i BehøudHngen a' Spræng- 1101ler. Vorupør. Mændene legede med eø Spræøgp.'roo. Voruper.kele i oa8t en af riø/e Eksplosionsulykker der.kyldes Mennesker. Letsindighed. sang Arbejdsmand Chr Jeppesen Vorupør landl lorieden en Spræng do< patron al den Slags som Minører bruger nsar de vil have en Mine lil al eksplodere. Han log Palronen hjem j øi' Lysthus og i Gsar var o u(jd e..;.bøddl.. Arbc'dsmændene Sp.rret Ø.nkkonto. Blandl de P'llk. der haf faaet deres Bankkonll pærret er Jena Peter Chr L'"en Thl'ed. V er kke klar over hvem vedkommende er. Hen.ldde ikke arreterel Thisted 8sles.Vesle Arup SODer d bold i Lørd.gs Møde Udstykninger 'ra C Morlensen Amtoft Købmand e.rl Jensen Amloft og fra Th. Skovsled Arup ii N. ODde Peggesund anbefaledes.

7 .atcnct den eddeleløc ets Lokaler abegyndes lædelig er er Johan. i den tid ed og som 'n Maanedø ell algjort kai oke ejligheden Pald blve aaledes at til Politi Til Krimi tiet bliver g de laar riksbørg". ad ladeise til O Kr. for renlngen bevllge- 6. fil Hjælp edes 250 eddelte f Børne 0 Kr. fil r Bod.Arbejde tteansæt Række med en Omtale af forskcl- ~.kyldes Mer lige A'beldolor hold. Man oang ArbeJds"an.lnlern&lonole og 888 blev der Tid til et Par Timers Dans. rupør fa ld patron ol d Eventyr paa Fyn. bruger nsa lil al ekbolo Skikkelig Thybo arr teret som Værnemager. En ung grundsold Thybo er ltom a men ud for et lidt sælsomt Eventyr. Han er Landmand og har ved Flid og Sparaommellghed samlet sig lidt Penge Rammen med det gode Porma8l at tab ege~ Hjem. Han er bleven ~lft og forleden hævede han Kr. af sine Sparepenge og rejste til Fyn for at ae pab en Landejendom. Han boede en Nat pod et Hotel i Odense Of'! tilfældfgvle blev der netop denne Nat foretaget en Frihedskæmper-Razzia paa Holelet. Og.aa Thyboen fik ilin Sag for og da Prlhedskæmperne fandt de mange Penge var de straks dar over at her var en Værnema{l.er af de slemme. ArreBten med horn. Thyboen fon_gie at forklare Situationen men han er kke meget veltalende og det som han f111 Bagt kunde Pynboerne ikke forstaa BO. han blev uden Naade smællket nd. Det lykkedeb ham dog at loa Lov at sætte Blg Porbindeise med Hjemstov nen og dens Myndigheder og elter flere OageB Porløb og en hel Del Be Bvær Blap han da løb igen. Men nu hor han vistnol betænkt Blg og vil 1e bo paa Pyn. i Thisted. roe Manl/e Gratulanter paa Politistalloneo. Hele Politistyrken mødte sam men med Poltkontorets Personale og mange andre op paa Politi stationen Oear Pormlddags for hjem i lit to unre B Sigurd og henne for tand l at al.. d Sigurd.tik!il de ikke p.a at Btikke i Patronel kom han og Patro dtn paa slemt læ et Par f paa Thi Brode nogle S Kroppe kom til Dødstal :n ~ Svend E Vognm afgik i Thiste Den siden han lil etjer fllf blev h ondt i lagdel han Hans paa B n Bod-... _~-_~_.~~ & 1 "11... Den

8 ... ~... uv.v. \ U1Us... *... "".o1u u.... -~-~ r--~- lemotlogen lore Vises ved ndgangen.... Bestyrelsen. Samtlige C. B. P. Andel Telelan 28 der ikke er til fast Vagttjeneste. møder Æld e Onsdag den 4. J d. A. Kl. 19 pa. sædvanligt Sted (far.k) i civilt Toj 11ill:e istandsog medbrin~ende hele den udleverede Lys kan køt Udrustning samt Tjen.slebog..ptraks. Nær fl.. Depotlorvalteren. e r DS Mt En r statsex.kon- er optaget af Politiet. Hvis Hundene tlliver afhentet senest o. Juli. vil seg8

9 r sigtigbed stoffer. VorUltOr eks. Gl'aJluter og Skade. fatte1jgt at nge Advllrsimod de fare Ting som sig og lige nylckel' del' else om som ed san er er der Hdi:e det men af er bande rieiv fol' Fare. i Gam- Forer hs:\'de to hr Madsen igul"d Mad sammen ge Mennendet nogle od og legenes H jem..nn terne til ætte Td til.adan noge t det gjorde Granaten pr dpt lpi:_ firm for 30 e Kr. E nt l'cprcnol' Hojc Kristensen fængslet til Aug ust. - Medinde havcren ngeniør E iksen til Afhøring i Dag. Entreprenør Hoje Kristensen HUl"UP var i Lordags fremstillet i et lukket Retsmode i Vestervig og fængsledes til 1. August. Dag er Fi.rmaets Medindehaver ngeniør Eriksen Torp til Afhoring om Firmaets Forhold til VærnemagtsRl'bejderne efter at del' hos ham har været foretaget en Husundersogelse i Gaar. Firmaets Kontor i Hurup var i Lørdags lukket men er nu atter aabnet og alt vedrørende Fir- \ maets civile Arbejde i Brunkulslejer og P&1. Byggepladser gaar uforandr et. Efter hvad der forlyder drejer de Al'bej der for Værnemagten som Firmaet under Besættelsen har udført sig - om ca. 30 Mil!. Kr.) hvoraf ca. 12 :Mlll. Kr. fal der paa Arbejder i A gger Bibliotekssagen i Tømmerby Butikslukningen i Lørdags Der er indsamlet 2500 Kr. i Thisted. til Starten. Ogsaa Handelsstanden var i Al mindelighed imod den. men man Biblioteksudvalget for Tøm mente at maaue folge en Henstilling. merby-lild var i Lordags samlet til et.mode hvor Formanden Anledning af Bemærkningerne T... A.. co _ n+.j". T n Q l P 1\':\.lede Bu- Side 3. THSTED AMTSAVS Mandag den 2. Juli. ider A \ ALLE BOR SE DEN LLEGALE Udstilling paa Hotel.Phøni1" i Thiateåaaben til og med daglig KLl 21_ Sogneraad paa Udfiugl...

10 ' ''' '''''''''''''1'. "'''' '''''''HM'''' ~ 'n.\..." " -Qu r'omu'-"m n~nl1a~~m. G""N'. \'"r 81'1'1. mel> hv"r no"<' bl... Al"rkt h ~ld ~L >lu<dc lj"n~kh"c u:ulklwl" "" h"vl~ H" vcd A"""" ~ " " r... 0" " Rn forlod ""'1/1 nlcrt- lo HpUlN 1 2. llnl" ". dl1elaj'nrh". stø natio ul"lch".!:lom do ' 1 :\LUrllte ~om Sug. \'1 og 1 og UVdc mr;"d ikke skonne August Hig!!- Nun havi Dag '"'... ro hllr Lov til... og A' d Betyd-. befriet Mnade Om Lund l. nt Mod- 8 Side ft). paa. Ashøie. Stærk Hyldest til Frihedskæmperne og deres Leder. Thln llore rllltional<l Folkd<!st [luf Allhoje l Gnnl' blev det ltnrlederen Ktl.p\.njn Ejby Nielllefl og de øvrige Ledere. lal\. vnr der 000 Atu Folkc9!.ævlle der hal' "æret Fr'ibCdHkuorn»(!re rn/ulgti lu dem nfh oldt j Sydthy _ skont Regnen var fro Mors og ligelom dem ra N(luthy vnr de kommen Rutebiler og Llstvogne Det vllr Mo ved Middagstld da Folk 8kuld ll uf Sted tfl Madet. strumlllede ned nilllccl nt der akuldo hllv! del\.o. og de\. 11M truede ud og dn og- get. C Frihl'tlekæmpcrc l Sllll blev til mel'e llejft und(!r Mo- Paraden men Vanskelighederne det en Overgang under Amt.- \ ved at kurre Kuret.ojer. var medmund Bgcdorfe Tale Rlla vold- virkende Ul \t Deltagelsen ljlcv noget mindre. somt ut Talen mlla~l.e afbrydell. Der llunledes Menne- \ VelkollHilen sker paa l<'estpladsen mellem!!;(ter "Frihedssu.ngen" bod Hojene. Bortset fra den Afllpu;r- Formanden 101' den mdl.tydende J'ing der var f 01'/\11 Tulel'sloklll. J(oluit6 Kreditforeningsrepncvllr den store l'lldll tæt bcsnt med scnthllt Aage J e n s e n Hurup MenllQsker hvorllf mangl! VU' velkonunen ul den tusindtallige kommen langvejs ra. Trodll Reg- Skure en særlig Velkomst mulenen holdt Folk troligt ud til det de hlul til Frihedskæmperne og sidsto og under Christmru; MD- Dagens Tnlerc Udenrigsminister lerk Tale brød Solen iovrigt igen- Chl'istmas Meller og AmtuuLnd nem igen Egedort. Udenrlpnunisler Christmus Det hnvde været el Ønske fra MDller blev modtaget med st.ærkt Egnens Befolkning n.t mødes med Bifald da hun viste sig pun Plnd- EgnelUl l?rihedsklcmjjerc til et sen en tydelig VelkomsJ. ra et 8\adnnt S\..ævne og at det. hllvde bredt Udsnit lu Egnens Befolk- TRlutning. bekneftede den slore nlng l.ir den Mund der under Be- Forsamhng der vnr nlodt op Det 8ættelsc gjorde det S101'11o Ar- glæder 08 at hylde Jer ror den bejde for Dllrunurks Sag. 'store ndsats l hlu' gjort for vort l<'rihcdsklempeme rn Thisted Laud en Tid 11\"01' det. \'Rr f!ll' Amt der hrvde samlet sig pau en ligt og i mnnge Hjem hrf man Mark Nord for Plantagen mnr- v!cret ulrygge TU\&' MRnd eller cherede durdlct undcr Bifld Søu mllrlle ud t.ll deres fllrlige nd PUl Plntll\en med MUl\lkken l Hverv for illj'cn U' i T\'h'l om ftllldl\en. eftcr l'n fulgte Amls- hvad Skll'bne der ventede dem om

11 anebibel sorl Hest. og >nlj den. hn'i"de!:l3!u\d. Og jeg fi'j1 Rast midi Yæsmu"r. som Hn'd ' for en il Byg for en rige.ns.foltre. komtncl" Dyrlier. at Le\"- rationerede oner. og- saa!. nod\"endig_ ~ at et MaaJ lende Priser. li lig en Krondelige Dag. l Arbejderne.er en Denar ;tydeligt. nl es at Dyr el allernod_ hold er en e. og Daa!" e om Guds ævner han rd. Hunger Hungersn saadan ud for det vangeliets este virke- der gnar ribe Guds g lede til. Tro mig der faar os i Dag 14lkkc for ttede. mesteren gode Fort daglige GrænseløS U10rsigtighed med Sprængstoffer. U~.llenne:s.ke.r i "o.rupor eks J)~e.nte.rer med Gran.'\te.r og kolunte.r til Skudt; Det (tr &"ans.ke ufatteligt at lige meget hvor Dl8.D.ge Ad\'nl-s_ ler der inmls.'\"ttes imod de farlige S~toff)-dte Ting som lyskerne eflerlnder sig og lige meget h\'or n~ 'ulykker del' fremronunel' Meddelelse om g"lul Folge af Uforsigtighed sna er der aligel\-e1 Mennesker. der ikke kan holde sig i Skindet~ men af Nysgerl"ighed udsætter bande deres eget og andres Lh- for Fare. Saaledes skete det i Gnl\!' Formiddags i Voru1Xlr. Her hm de to Sonner af.mads Chr. Mndsen (Styrmand). nemlig Sigurd :ladsen og HeruT Madsen sammen med et Pal' andre 111ge Mennesker fra Vorupor fundet nogle Granater som man stod og l~gede med ved Brodrenes Hjem. Man -ilde bringe Granaterne tn at eksplodere ved at sæ-tte Td til et Stykke Ledning. Saadan noget skal jo gaa galt og det gjorde det naturhgvis ogsaa. Granaten eksploderede midt under det letsindige Ekspedruent" og ved Sprængningen fik Sigurd.Madsen tre Fingre paa den ene Harold revet fujdsbendig af medens Henry :Madsen fik nogle &.ar i Ansigtet særlig paa Næs.en men dog ikke af alvorlig Karakter. ne andre letsindige unge Men~esker slap mærkelig nok uskaate fra det.. Sigurd Madsen val' imidlertid saa medtaget at han l ~alc~s Ambulance mantte fores til Thisted og indlægges pa.a S~'gehuset. Dyr til Dyrskuet i Thisted. Har at ~get 'inj

12 De tyske Haandlangere for Retten i Thisted. l.rdmf Fonnidd~R' Retsmøde t LordttgM. ro' 8.ilt~3 n15tiljnkt'" n fy.!kl'rhaand. ~~'rnf' \'!'d :e!tcn i Thial(od j.."j Lnnd.~ro. tllslll.. rcr T rklld_." 10m Flrs\Hf't'l" mc\- ij...e ~purg l Gerha.rd A n rl e 1':1 C til:ltlxl :r. t hll-e...ret tylk Brnndmand JUUl Vddllllllelse TY!lklllnd_ j3n h.wj' ikkt' forkl.al'('t om det r.. r1'tc Rl'tsmode. ordi han i" J.;e 'ar bll'\x t :spurgt lian fa ng-ll. J~-dr~ til 1. Ausrust. P. Chr ~ R d il t' n ogo Gunnar Sko'-Sfllard 1\ (' s (' n fwlg"sr.d's ligt!led... s ul l A ugtl!'lt Truse'sbr('\' led en Fe )lt~e.l sc_ P. Chr. Vllh. Deilo\' J c n s c fik forelagt et Brev hwn i hall truede Skatter.u~dsol"ll1and Chr hersen til.'l.t udlevere SOO Kr. Jllod elltlrs at blive meldt til Værnemn.gt.en. J ensen hlcydede n t det drejede sig om en '-tisfo!' siaaclse men han fængsledes til l. August. Det srunme.'~ kete med Axel Ths. Chris ten se n der har -æret Mnrine"æg'ter Otto Bernh_ }fad sen J ens Bodenhoff Frantz H li. 11 S em Al1le Jlcob Chr J e n os e n Eig1.l Rimer Toft And e r s en og Hans Bel' iels e n d er to Gange "ar ansat i Fliegerhorst og var bevæbnet. men erklærede at han jkke kunde tænke Sig at han \'ilde hnv(!' skudt hvis han vm' blevet angre bet. Hitler og Goring.smJkkede' Hjemmet. L. Chr. Bech JOl' gell s en fik forelagt en Sag hvor han val' be\'et vist ud fra PolitikontOl'et j Fredercia. h'or han havde optraruit voldsom. Lidt efter \".'1.1' den paagældendefuldmægbg blevet afhentet til Afhøring hos Tyskerne.som sagde at det. var Bech Jorgensen der havde anmeldt hanl men han hævdede at det var Tyskerne der havde forlangt at faa at vide h\'onol' han -- Jkk~ fik d('t. hnn kuld.. hent!' pan. P"litikontot\'t. Han JU{'\-dedc ikke at være 110- JtiBk into. t\ b(''flt n..n hallll j\!m \at' fuldt af Hi!'dcr af l iu r. Goring oln linn indrull1' m«l... at d"'r kum m/uke TY.k hatl:t Jlj['lll. oj:" lt d!.'r hjt:'\ holtlt F['sl('r mtod Pigl'r for d... m Til PohtinlJlpol"ten hu\"de han rorkia. 1'l't 1\l have tjent 100 Kr.!Jrn 01\ gen hol'! Tyskenl... 11l'O U h.\.\. dl.>de 11/\11. at d('t kun \'\1" dl'n dl\gll~ Oml\Octning_ Under l'n &>drngersllg mod hnm )Uddelfurt hu\"dt> hml t.ruet l'olitjfuldnucgllgen med. /t Jmn nok skujde fml l!run PM hum og undet' Opholdet l Al't~ sten sendte h nn flere Gange Bud ener Tyskc ne. Under e n j.'ogl.'(. forretmng ha\'de han truet Don; mel'fuldmægtlg'en og en Sagforet' og ll.w.beranbt Sig. han 5lo1 under tysk Be5kyttelse; men Bech Jorgensens Hukommelse vnt' meget svag JUUl. disse P unk. Ulr. Til Avlsbruger Martm Nielsen Thsted Mnrk h nvde h a n s.'l.g1. at han tilhorte Tyskel1le. SRU hnn muntte gerne fæl'des pau hans )1urker og undersoge dem for KrigsmaterieJ men det hus kede han ikke. Derimod havde h nn moret sig med at Skyde til ~an ls j Kronborg PJnnlnge. - lan fængsledes til 1. August og det samme s kete med Chrjstensen. indigneret Herre. Henning Poulsen Ve s t e 1' g n n r d hævdede kke at. have været Tolk ved Værnemagten roen ved en Entreprenor S tenbjerg og beklagede sig over at han simde være fll'l'esteret. naar to andre Tolke var pm fri Fod. lan var i det hele tagot roe get ophidset og hævdede a t del val' uretfærdigt at hun skulde Sidde 3 Maaueder for ingenting. Pfm.: De "cd ikke om De iklce skal sidde flere An' l P.: Det el' menhlgslosti hvem Ekspe itr e Til Medhjælp ved Ekspedition og i Renseriet søges en ung Dame til 1. August. kke under 20 Aar. Lon 200 Kr. rodl.... ~trne'-9 ST"~~ TE4EFON 74 THSTED har Jkko 50lat 10 Tdr. ~n.. r - 0i'... var det kke ell.'ui' Ul Ty~kpl"l1" nwn til llntr"-"'m.' n..mm J"K V ikkn høn' "('n' ~Lll 0..n. 5 Vru"\. Gu_a ml'd U'm Aup.l. De t'r r'l n.-.o]('t til 1'- _ JnJllt'1 H('l KaJ "'..'re H"l! FOr"llv \'i 1)0 nm>l "... K'nddfkonl l' - Jn h\'<1 ml'lllor 0..'1 "'or." Ul'l \!r )0 ikk\ nuk d"r l'r lrl'\'ølerct (.R' jf'k h'ivl"r fjm ul Bt! rnnr nokl'" ud f d.. t_ P Mrn jl'g 1llell\!l'l'r nlllr'... \'d Olll.llnng nu'd :-; tikk ~re. Pl.'ler r. k J ti s e n fik rure holdt lt hll\'" hnh OmglUlg mc-d to kvlt\!rl'<e' Stkk{n!. en Politi. ~tjent og ['n Tjl'er og at han' \1L'ret uhyn' t~ 5k..nhg. nu:n det t.ll\"dede hltn ikke nt have "'a:"ct. hvortil D o m m lx'mll'rkedo al dd vttr der jo ikke.l man~ der... ar l::r:nkt're -!fnn fu: ngslcde!l t.11 1 Au' gust lilhgt.:mcd Hans Jørgen C h rl!ltellllen der vnr 1\1annevægter. Egon Toft A 1\ d e r so n. Tuge NllJ l sen og Erk ehl" Hlnsen. Du Ty~k eme uddelte Kln. "Bubi" M o b l U s oplyslc! al have overværet ct Forhør paa Teknisk Sko!\! da. Kioskejer Max H nnsen havde fnaet Klo af Sik kcrhedspolillels Ledet'. Jung. og to F eltgendanner. Domm.: H vordan foregik det og h vorfo r? M.: Det Vfl l' med Knytnævel' A nsigtet fordi han ikke vilde tilstaa. Domm.; De faar jo en noget pænere Behandling her i Retten t Endvidere tils tod b an at have været 'folk da J ohs. Abildgrul1'd Jacobsen blev afhart og han h avd e pna Chefens Ordre sagt a t Jacobsen gj orde bedst i at ggre rent Bord _ Domm: Det lla der JO en Tru sel bagved. 1\[ : Det kan man godt sige L ig eledes h avde han yæ ret Tolk dn KnJ Smed Clll'lsiensen ble" afhort men han havde kke f anet Klo fol' del VDl' der ikke Grund til! D.: Hvorfor jkke" :;\L : lan forklarede h\ ad han hnvde gjot nemlig jaget en heruset. Pige der gik med Soldater hjem. _ lan fængsledes t ill Au gust. Dlmsk Arbejdsfælles.<:;ka.b anviste tysk Arbejde. Nic. r i c r p forklarede nt. hun i 3 Aul' var Pol!\enmgcr i Kiel. Bnn "al' Medlem af Nazistpartiet og do. han kom hjem lil Thisted i 19:ta fik hnn gennem det. nmm~tiske J)a.n:-lk Arbcjd$fællessknb anvist Pinds som :;\lnl'in ' vcgter. 1 _ lnn f:cng!\ledt'! tl 1. Au \ &'Ust. Anglv"rirt om w-nunftl. J rhl K j lol d «A hrd r" rka l"pde ()l1 l~nl.i"ar!.. r('n a t dl1 var Flurhøj. d('r havdl'! t... J'Yh'1l lt uk- om koll1 ""' f_ n"mm. vllk~n nto... 1.N hav. dl' UUl i!oma " eht 1 K_- lrln rrwnv- J~t'1.on ' n Vhr untlrlmk. t ty"k K'mtr"l. "K d. t ayntt. h"" Vllr!orwtdhrt_ Domm OM' 1J.r: følw t"t iljm Df r'. Pl"t nt J\dto d"l Cf\ vd. 0.' til Ty.llf'rn(' K livia 'fy'wrll+l 1111.\111" foo"t lt "i\". nt j"k v!d!ltt r.t U'''n at!ortl U.'.ht. 1111\111" l:frimt Klnid )('J{ falwt -t i.)ljmm : Nu fnar c d"lllm" \"('11 Hal De lo'nurhn).. m -n 1\ øl' over lll'lzin-'? J<.. Dpl klln wodt Vll're. J/'g an..-n'red d/'n lil Aml'mla FrederlkBKud(' l)qmm_ ~ Fik De ('n Belønning J<.:!\eJ. det var der kke Tale om. for den? Domm.: Havde Faurllo) kke t.1l;lkt flig lt skulle have del'? K.: lian nævnte det kke over for mig Hvordan skujde vi opaa f M BeJonning? Domm Naah det var da en Slags Stlkk~rvirklKlmhcd. Er De Nazist' K.: J nf Overbevismng. D.: Er De klar over. at De var galt. afmarcheret? K. - kke demlf ssigt. Domm.: De har i h\'(~rt F ald oo('l'\.gt del godt. for Dem selv. N u bliver De yderligere fængslet t t! 1. August. Forovngt har Dc ogsaa sagt til F ru Bech J orgen. sen kort for Apotheker Kierulff blev anholdt. at delte vilde ske. K.: Det tror Jeg kke. Jeg har kun sagt. a t han havde illegale Blade hggende. Domm.: H vor Vidste De f ra? K. Det havde jeg hort. D amm.: Og som tyskansat "ar De interesseret l nt ramme Deres Landsmænd og fan dem anholdt ' K. -_ Det va r ikke pænt sagt af TllSTED AMTBA.VJ. ~ ct.e. z.. J.u. Cbristmas la\8. (Yo l"ti. t fra -df1). ".&n~ " ' _ W:n cl.. ""m<!d.. S\.yrker udfftrtto AJ"btojde!W[J altnld.. udf.~ ""m!lle.. villie.. ~fi: blevet fert ml.'(\ ljomher -ed "'" af J-l}7'il rf' V var ~v med! Op: d'''' h.-dstl! f r. at da vi fri kunde vi " '- ret. Ti mo kk.. '... r Frihed "'lm fot gave f;')r" Tf~t. af de lim~ unde'rvurdtorer kkfo. Lande ud.r..-tt.ede tor (Ja lands Ua:re Jtoyal Air hvad Amenka.a k()\n.. a1e betad for &jren. len -j. at.. ige. at vi.. elv var med skabe dem. læren vi sh\ al den onde Hvad bliver da drdge af den onde 'ld'? For det første. at vi unden al vi aldng en 9. April i Danmark. fald} Det andet er at det hold det Samarbejde. mensvejsning af alle folkningen som har nem disse Aar del er skal lele videre :;.aa skal føres ind i det Naar "j derfor saa siger \'1: holdene san forme fonne Sig fremo\'er at indrette 0$ tiden' De uta.'\lmodil!:e h or1~es det Dommeren. Dorom.; Det var heller ikke ~: l mange pænt gjor t af Dem' nlleredl! so! glenun~ r et eller p ohl1kom misl'rer Steen H. Clau vende tilbage t.il. København. \:1' kon8 t llu~~t hold (lg Former lien. - K d- d.. l "lom p o 1illlnes t ~ r o mg. uhy~h~ p oh limelitcr n. Thalbltxcr h ar fra. er <lgslul e t bcvih::ct Afsked pau Grund af s -hrtcnd(' lelbretl. n Varmgalvanisering mot1~ge og l..'\d mig!ge OlU ' Th:!r er ~ t der Sden ".--5. syne;; a.t Jet n ok i Danma:rk. sk!'!" noget. Jeg- syn So get J.t f \:t"{' en ~ t andn Te!." n htn t. ~

13 vurut:lll";oun. '"'''... ~- øde paa dledede Rationeringsmærker stlaøref. saa ny- Pru Elna J e n s e n Drøgsbæksnden vej 9 Thisted har til Krlminaln s e n po"fi~t anmeldt at hun i Oaar er. Pens. bleven rastlaalet et al de nye Ark Rationeringsmærker. m a 8- dst}rer. Tysk Minør dræbt. anden at der 0mark. nde om dlfulde Landsel som ii. 'er var ~es at j der fsaet ranisaredsen erkede ~shøje pmhed u ikke ~t 8 e n der Tre andre blev haardf kvæstede i Hansted. Oplagningell af Landminer er nu i Gang flere Steder her paa Egnen og i Gaar Eftermiddag skete i Hanated en ny alvorlig Ulykke under dette Arhejde. Ved en Eksplosion i Hansted By blev en lysk Minør dræbt m~nb tre andre i haardl kvæstet Tilslar:d blev ført til Thisted Sygehus i Packs Ambulanctr Kløv "lev torleden Nul trø n008ehuset sllaalcl 15 Kyl/lnller. Kontordame 8i~tet for Stikkeri. Kontorls Prk. Elly S 0 g a a r d der stsmmer frs Vsndel og.om har værel ansat paa ellyak Kontor ved Aggersund er bleven anholdt i Vejle og ført til Thisted og hun skal antagelig vide e til Pjerrltalev Arrest. Hun var forlovet med den tyske Kommandant i Aggersunll og sigtes lor Angiver. Sirenerne forsvinder. Thisted bar man nu paabegyndl Nedtagnngen af Luftværnssirener ne og disse Uhyrer vil heller ikke blive savnet. Thlsted-drætsugens Bortlodning. Gevinsterne ved drætsugen Tbiated er vundet af føli1;ende: De køber ~i db d t.. ' betaler': Købm.nd P. kalk 'kaarup. n ru S yver! t Skinnerup. Kakkelbord : Chr. GrBn"lær Spemng. Hos Odr. P. Knakkergaard J=n. Herrebenklæder: Købmond N ellen. Nr. sen j Sk.innerup kravlede en Tyv Alle. DameundertøJ: Pru Niel n Alle Natten til Søndall ind 2ennem t øtræde. Manchet.klo. te:.:... Sogner mod el spille. 1181( A op pal Ha

14 ra/(;k~ \U' J """. 1 as A8højo rksomhed ndnu kke ndbrudstyveri i Sklnncrup. Hos Odr. P. Klll1kkcrgaard J~1' d e r s e n sen Sklnllcrup krøvlcde en Tyv kabel de; Natlen Søndng ind gennem cl Kr. Der aabenlalaaendc Vindue og sljal ct a 316 Kr. Jakkesæl en Ovcrfrakke og cn lia ler fasl. ManchelskJorle m. m. B Slavers Høj' e Sekre Hurup. nl/cnlør Erich en anholdtes valgtes Oaar. ren med m Sup fngenlør K. W. E r c l 8 e n /Ballonen Thislcd der gennem en Aarrrekko ~~~t~ ::: har været Medindehaver ar Plrmaet ~er Nør- P. Høje Kristensen Hurup var Our Alhørlng hos Overbetjent ~ Oplys Panum der lor Tiden oler Tjene ~8r god Bte Hurup o~ ijom ledl:r Underoldt op. T jand fra søge sen yskeraagernc. Det er ucled. nalurjlgvls et megct stort Arbejde al undersøge Høje Kristensens le al Porhotrl fdet han j Besættelses. de lovel ~arene har udlørl Arbejder lor edeen! ryskerne for uhyre Beløb lor. i!~~~~~ tnel1l1l~l omkrln/( 30 MJl. Kr. Afhøringen Oasr endlo mod 'Ul _le al r gernfl d lom n.yn fil n_rt al ngeniør erfchacn blev anhnld; J ~ ~ " bo"'ur': ({øbmr"d P. Rull. Sllaorup Koltlwllmrd: Cll r. Orøflhlrer Spurrlng. tlorrolwnl(!';d'r: Købmand NlolHon Nr. Allb. OmnollJlrhorløl: Pru NelHen Alia "t":da. Mu"cholaklollc: Arne B. tllllrd VCH fonlfldo. Clf.(lretlernc: ElJ( f Cllrl.rollo""" 80nllole. Allierede SoidllerS Relalints. midler. Thisted Handelsstandsforening beder os pau given Poranlednlng oplyse al ajle Handlende er pllg lire at moc1l8f.! C de ~ ær lige dul10kc Pengesc~ler der er udstedl ~Jl lcredc Solc1aler ligesom disse har Lov at betale med danske Penge. Derimod sklll man tkke Et al modtago udenlandske Penge eller dagygru udenlandske Checks elter en - cialmini under E Alle bør se billigels li~e~ol11 den illegale Udstilling lil at ne H t P h paa O e" ønlx". ' 'olkctin a B orr' Anbun til og llod OndaJ( d (' dallllg Kl. \ol -. Alt Sal af ifts Varer len h811 ha "edsa 110n der Ur

15 lv' s n ng tl for tre age ops! øg Undersøgelser foretages. og for smil den ta fe t S u undgllll enhver RSkO lor al Dllnmark og bln tu de komme Porbindese er. Verden Hall pegede den Td bl. de a med Hø e Kristensen blev an Udvklingen de eoere overført t Arresten Thisted. ført til at næsten alle Sagen behanales dog stadig udestur bag de Krllv lukkende af Mync.ighederne i raflel hidtil ~8r ført HuruP politikreds og endnu kan slojfe delte ta men 'de det V ma Orund det ikke sges. hvilke '. Sgtelser. der atle os lil at gaa lod vil blive rejst. h a grundet paa de nye Bestemmelser. Le ira 1. Juli har saa vidtrlekk ende Be' Branc.he. vil vore Forretninger 15 lukke ndtil "'der t C. V. Henningsen Guldsmed. St. Torv Marius Srense Guldsmed. Lille T< de med andre Partier. der nu var til at Skal Peniene udbetales?. i Arbejderbevæ.gel. Entreprenør Boy!en af Firmaet l ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::~.. m.og. V"k'- Boy". og O.go do< "dd" HJ.. lpen til del suttende HoUand kke forsømmes. Tiden. - Paa Fredag vil i Thisted 30 af der ikke vilde blive a:resteret HOlstebro har taaet obyrdes Sfagsmaal. SU Formue beslaglagt og forleden Damer og paa Landet en Mængde sluttede med Sangen " afsagde Retten Kende.se om at Frihedskæmpere foretage Husind er jeg født" en Forretningsmand l Holstebro. Boysen der havde skulde 1785 have Kr. til disse Gode Penge. ved samling til fordel lor Holland te Skøder. Denne Kendelse appellerede An-. hvor Masser al Menaesker truei klageren og nu bliver det Lands- af Hungerdøden. Sparekassen tor retten der s~al afgøre hvem Thisted Amt har bevilget \000 Kr. M. Poulsen Thisted til. og!\ere andre lnsttutioner 'l! yde Ghr. Pedersen KOfSØ Pengene skal ttlbøre Kr. Vurd"rings øum Bidrag. Chr. Madsen Thi Ny Venstrekandidat i Thistedkredsen. M. Poul!e14 Thisted Kr. Vurderingssum Tbistedkredsens Venstreloreniog. Jens Chritfensen Hund- bar opstillet Konsulent H. Damsr. N. Vestergaard Sp ajl s gaard Ver;ter Skjernioge som Jfft) Kr. plus LØ1!øre Kredsens Folketingskandidat ved gssum Kr. det kommende Va g. Damsga ard r J. Chr. Nelsen Skjold- der stammer fra Østerild var i Qtbøl Fuglsang Skjoldborg Polketingsmand for Kr. lkke særsk. vurd. Svendborg Amt som Stedfortræder ityrerinde Prk. Elvra Jen- for afdøde Polketlngsmand A. C. til Murererbm. P. Nør-. Duborg. en.en Thisted Købesum H Siden r-_ 925 har Kr. Fuglsang... _ UtUP været Venstres Kandidai Ubudne Gæster i Redskabsbuset pisker Marinus M i k k e \ s e [ Lyngs har anmeldt \il politiet i Hurup. at Hængelaasen ph hans Redskabshus et b\even brudt op. ~aavidt det kan ses. er der dog \ ntet stiaa1et. \\ forledles. fæo~!5liogskeddelser Retten i Vestervig fremst nede i Gear nogle el de rre terede ner LudVig Larsea

16 22000 det kommende der stammer ra erlld var SkJold- J Polkellnglmand for SkjoldborR Svendborg Aml som Stedfortræder. vurd. for aldøde Polkelngsmand A. C. Elvra Jen- Duborg. P. Nør- Siden 1925 bar Kr. Puglsang Købesum Hurup været Venstres Kandidat Kr. i denne Kreds bvor Venstre indtil 1985 bavde et Kredsmandat. til Kom- Thisted Tin/{- Sklb.fererekeamen er ved Svendborg Navigationsskole beøtaaet af P. K. Web e r - H a n s e n Kr. plus Thisted for Enke By Vurtil Købesum Kr. til J. Chr. Kr. bæk- Homl Værnemageren fondet. Kriminalbetjent Bubl Struer har i Vejle fundet en større Værnemager H o m J e n s e n fra Humlum som drev stort Kørselskontor for Tyskerne og som har tilstaaet s/g skyldig i Sortbørshandel. ulovligt Salg af Svin til Tyskerne samt Hæleri Hurup. Han er ført til Lemvig Arrest. Kyllioge'yveri i Kløv. Hos Jens Nystrup Christensen Kløv blev forleden Nat 'ra Hønsehuset sllaalel J 5 Kyllinger. Redska Saavidt det kad ses er der dog intet stlaalet. Fængslingskendelser lori_le&. Retlen i Vestervig des i Gear nogle af de arresterede Personer. Ludvig Larsen og Orta Nielsen Købenbavn Pæn~s \ingen forlænget til 16. Juli Hoelgaard Uglev Holger Andersen Odby og Sv. Aage Jensen Oddesund til 9. Juli og Læge Lenbrocb Hurup. til 1. August. D R TTEN dr_tsuge R... Ræhr Boldklub afholder i Dagene J~ en drætsuge med forskellige Arrangementer. Aftes spilledes en Podboldkamp Ræhr og Soldaterne fra H.osted. Det blev en Sejr til Soldaterne paa 5 2. OnSdag Aften yil der finde en fornøjelig Kamp Sted Sogneraad og SkOlekommission mod et Borgerbold. Predat spilles Oprykningskampe ea laf.. Køb har hvor &tur ude.. mea som

17 Aftentur til Sjørring Ul Aften K. 19. ban Pol Samtlige C. B. der ild<e er til fast Vagttjeneste møder Onsdag den 4. Juli d. A. Kl. 19 paa sædvanligt Sted (falck) i civilt Tøj og medbringen 'o hele den udlevp.rede Udrustning saml Tjenestebog 'J8D Depotforvalteren ga Sørensen - l'orp MALERFRMA udfører al Slags Mtll( rarbejd'l Telefon 917 1* Porma

18 ngsmand ar væretidedadet. Mest el' Formand fol' ikring hvor.'e til sin Død. en Række af en Landmand del' passede an val' flink overfor Nandte ham. d. s fhv. Smeu'sen N i e l r stor Deltaukt pyntet af Kranse erfareningen val' mødt e n udtalte sen gik sin 'k den med hans _" planen og Holm Thisted vil tale. De engelske Soldaters Betalingsmidler. Enkelte Forretningsfolk har været i Tvivl om hvorledes de skulde forholde sig naar engelske Soldater foretog ndløb idet de hal' vægret sig ved at modtage de særlige Pengesedler. Nationalbankens nstruks gaal' ud paa at der maa sælges til allierede Soldater naar de ente n betaler med dansk'e Penge eller naar de betaler med de særlige Penge der el' udstedt af den allierede Overkommando til Brug i Danmark og bærer Paategning herom. Lærermødet paa Vildsund Strand. Lørdag Eftelmiddag holdt Lærm'kredsen fra Thy og Mors sit

19 Sld~ ;J. T l S 1'!>') AMTS\ \' S n r>!dn<r d~" J J"1. " Den foru"ede kæmpers Jordefærd. Jkrtd 'clr r /(H""'''' Lyngho!l11. brjfr."æd"~ (~"". 1M" 'hidbjerg" " 'n lurkc-""rd. Skol'" Sønde';'Ud lonr fnmt F~ri~ pan ""... '~"'l 1'd. 1>1. ". fol' di Skolcb<>..n ~k."' n "dc"s. Der ~r ;midl~rud cl! 'lække 0"-!:<V!M Skolen og Aun lt' deref nt.dcr. h. or "'" klw ""ho-cr nt af'cn"" d.. /JfndrillJf"T Lo.-gi'"- H>"/>.a.tcr Berlel Peter fw'" ter. Hnn ~ljgte Rkol<'n lj"'nll en.'" ni"fn d'1' "'" bl;." /esulla!et en.l} ngjlolm u der i sidste endt Uddnlln"'se Og dtol"fucl Big Jf Komn"'._;"'<'1s nd~ujj"'k tf UR"" 9mk9m -ed en YaadeskUdl" det bed"te lil/ud. sm '1'1. nd "nder d. pmm.;; u/ytke...t ed sit Hjem!Jegro propriet"/. f" () l' ~ () n brng te der fn/der F.ksnll1en"".knl~l:t'p..r<Hs Gnar Eftermiddags un endnu en Gung -- dybt be"'l'gd ~er /aln der sknd!! ind o)ol1kk<' rle.. stor Dcltagelse. SknDt Bej.gt nd non ndmlll'. trath \'ej. de 1t""""lse.foregik i SWhed ar Tllk for lt hnul han hh.de l<' ~1l SO" en sidste i1sen "g d... Sko/er er nflul.'ngisre af Ek rier modt et stort Folge af Flsnmen"n.'tle" Og SlalslJlskude mliemedlemmc.. Naboer og B!- stort THb hll"s Bortgnng VH' og tydd for sit. Hjem ()g hvilket Dss~ Skoler '1/. derfor. ~trnk kendte Frihedskæmpere os'" og" slllttede med e" Tllk li! Pllget kunne slnnd."'s d'res Vrk50m der 'nr til.b<wt"ell $endt nwng"c or gen store Deltllgelse. hed. PD det tyske Gymnil.!llum' "mukke Kranse signerede f 01' AaOOnl7lll er For/lOldet 'Ullljedl.'S!Xlen fra Filmil;ell bl. ll fra Sekdet. nt Skolellllrel udloh!.'r i Juli /. t og Skolen 'il herofter ikke flln sin' lo;th N ard - l est Thy?lllde"ærn EkSillllensret fom'" D"" Sy.) LnndeYllll11 Kaonmernte 1'$<1 J 6 Deling kommnnllle Skolel" i Jlnderslel'.. Tond';'l" og Sondcroo1"Q" der /olu: Efter en 110rt HnjUdelJghed i Ret til t.1'sksprovet Reneks:!ml!ll Jjmmnet h"o!' nfdooes Far n enien blive fmtaget denn.' Ret eller ikke fall den fo!"llyat. ()g der- sin Son fol' hvad blin havde bemed!!imcr Skolerne ogsnll del-es S.~[;tfl$Jrud tydet f-or Hjemmet forns Ki' sien til llvidbjerg v. Aa. Grke. Propriet.-l.'r f" e r s.' n!'nkl{()d~ Me!lOjdenne Beslutning er truf- H{!!' talte Pnstor i o J m Hall fet Mg ol'ennæmte SlfOler med skildrede det meningsløse i 'dett~ ;1'1 ~/æjdte rettighedsgil'ende Dødsfald rent menneskeligt.set ksammer bli"er det Kom' og betonede hvor h '~t B"dsiOnCDS Sa g lt afgøre h~'or"jdf mls- s k aoot ble\' modts...- t '" B " er fremtidigt ~ co_ "'~ }" og Sk d s... ære tyske.::>vgjl. Præsten hal'de selv mod' M:~" 011'11' hror Elel'erne k_n..." _... ge Fade nlu d a han i S'... o...-æ-'.. ""emskojeeksamen. )lan h~. ko J be "J ru:." ber at KedsæfteJsen af...- m Cl nde fra Plantagen o dan as'di en sna- h mod Gnarden Først senere 11."d'P g Kommission med R" lin o.~ Præ&enfante f... f d rs... set nt Faderen ha de ter il k"nn "".. r e nrke ~r auf' S.)!Jlspllnk-. in' un et sin dod e S on og havde paa Sind >ero gende h ge ~m Jakke af for at dække tnifl"!'m.":<~~_"udtajer.. ~..."".. Undervis-... nm med _ de n... Endnu eng'" ddl' h:j."f "l'ret (fclll~till Qmm~rViKtpn ' (' (' de ikh r.- d ;Jilr m('n /l ~ paa Jnlf>mc_ rlll "rt~dl'ml' 1'1. r. T'. r ' t eu/rer \' t d g Sk 'dt " er kun er eet. o;: vi :n~j:m mig. og Dooen" '" m æret mmdet om det lnge Gange ' Ail'. Doden l. 1 de ~mere d' ar rjolt cn rigl! t l.'s(' Al/' br t. os m/mink""(j~i ' l l t djævelsk og. llr dcl hel" nrim'kll'.." l c''pt t ~ været. fli/ri.t om <'t 0[(. ~. f' (lj" ogmn F;n 1'11Hln t.; J ff)!' K/'igen J [ rtllr 1111 to. Jf>m lvor St m l det 'r fll/"'t h/oh ' O"Dlf'rJl' irlligf>j'c. " /W/'i". ull'." 11f'n n m'! 'l' r r. omllllr " f'l' l. n k/' 'n J dj.f ''' /lln're hd"r 11"~ll'... 'tl'l" ku [hg' n : J\.. m " n." Kong Leopolds Abdikation ventes. TllJrer lu uji::-t O/ho/d i Sverige. - - "'" p" h/l'" "lnlh'j" k H/l! l. \ l t /()'l \fr j hof} dj{rr!i11 g op/eli! r '()J'r for d l r g. \'unl du" H. r.! l \ l' t 1l! ~ \011 l. mdpr ' " 'bl.1111 hlu r /l nt..j in 'n 111\. ln"lijhlon 'n 8' r \\ nit \1/1111 '. ' ' P' ophold r m "\ l t. r "/{rotl" Pm'" nrr' h '" h "1(1' n ~;f'r~; (:~/ A:) 11f:~nl~ ~d ih J und'li - DA Juli '0' Zl T. AU' LYOT l G J e /! Jan hans l blev 1 sen. ri ru]). Oster!: har x Nogle dode h hnn gij te!" af ( og hlln nmede fll'de n [O! 3m! :m Bl'l J1:l' (' lht!\h li FiOl' 1\ /' g~ T i "r ri " 1'11l1!! l! r h n \ 'h hu1 h'ul' " J 1\'1 l

20 " pall ~m1.. ".' "'Dpm;"~1.. n. " " hm' '... 1 ""1<1'( om Aksel Hoyer flygtet. 1.:"' " o :'l~'.dl m ti. m nhl "f! "... "ol " ".'-' m"""- (;.1'" <.'.':D... "h 7J" t n. 1 \'11" p t d \.' "ul l!. J k o. 101 ' "... '." n " 1'1>.' " lk ' n ' pente ")".. r til R 'ra Jlt! rd< Ar.k ~ ble\"" n frø Pobtl) K 'nl1' "r<'l'f'n: ; F' til JJ': j Domm nagt"n jer skuk!"i Dat' mt11 t d h:u' lind' "ted l dn ~kl' "li nol "ul.tj1.~ filld' hrun Pl" de forskeuj:'" nh'm<' ringsstedl'r ~'1 mlln mulsn!ogc at han har... t it ~ni! til ;l pr:o' Flugten Kullernes Landing af Fist i England. 7:.0 "ØG ;'nde fo (;"n/rf (1m :\f;!:o.n~den. - "l!!l f ' r. t c!lem '.' '"''.;j-i;;;;':'. " 'Ul t vd " - J1nrhn.d.v t n ""d rn r nom 'de RiK dakc øj. T lu( ~lnlifhltm.. vog rl'n..q LE SKFTE f.' t T tj>j J l': lgaard.~.... p..' <J' nidjrtin 'r Ll' "._: J\ 't.gt o :11111 ~d T mm tatg... h Ol' \1.;"lft!{:U " " l!'l l' 111 n al 't;ll;' Ktre til "t ulde \ed h:un: ilnns J)"d..>Stund. ~ er kke DooJSm<lad~n det kol\lm' r an PUl ml'n Vool'n gn til M lt \"1 er helt 0lt h"ld nt pnsjp\'ct Gud og h/1n~ Xak Døden 'r imidlertid kun l G"1n('mg;Ul~. \'1 lx'finder 03 i YenU.\/t'n'l.wt n' det gn'lder da om at tilbringe Tiden l'et. Nogll' jml"tu'l" sig pan nt vrerc ler 1.'\ indl'hgt Slndre ta'ller Dag... n(' "!' heder (1111 at f M "18d0111 l Hjerti t. (lt <'lia r E\'igheden cl" vi. ' pn "Uc Forskelle er udjæ\- ld Alt dl'tte- er menneskeligt t knsu'jigt et el der midlert d 11Mb ol'r DlKkll "'Mtte (Jud v':!pl' p efu'r!adte til at il "t Kr:ftcn Til dh h )1' til at oo:m' ri ::~ d r nu Cl' 1:\;:1 ;J8R d 'ffl P JH' læ f"'t 'n har haft :t.' n. n ru 'e 'n Bn>d " J LaMT d no-cn"e Aar Gud hllr nu ti t :mll og hor Jtl( d r l tbi roll'j nr Fllr ter~ t ti] d't. \ ' l ror \'n nloo PL -to!' A n d e r s c n V h df'r kildrede afdg.lp om ilp/l god" Knmmerat hdl'-ft hahle givet lig dri hed ~ 1141 Udtryk i hn/l~ ndsats i Fri wdkkamp!'n Netop ntulr Livet lil/xi pnn Spil h'rte man den rig UKf! Kllmmprnt lt kende F\'iheds!ta'mjl('llln VM ikke dl' rir\' fnjll'jr rundt "a' var fro. ;pn-s ArlJ('Jlh'. 10m ""glp m Rk...(](' f ml..8lo di~ ting... nlt'n ell't "ar ti '" d r'hf!.wfp ""Mf'( JHl1ffiark lvu.ottul t. r p h. g a l r d rb t hnlgt" ell.d~tp llm ; i::. jlj\l fra ktllojl Kord-Ve t W le <tn Grav 1cn ~l~ r \ lr t Ydthy LAlllldV m. l n n <> n 11t t t h"nll Leo dl<" '... ul f r1o r"r.j n j;l'1. Mnprill lblld"um. :t.!l..jl' : t Konft"1l H"("!' r 'rlll' Chnr- " ""' \ll r' R('g nt. mdltlii:n>ll 'rin.'\l'n hlher 18 Anr. Kongpn d"' ophold'r tlil" Sf. Wollmng i (htpmg. hnr hnet Forhnncllinsrcr med 1('k\1d~ Be! gi('rc!jorn i Aftl'~ "mdtf' ttlhnjl(' til Bruxellell. D('n ('ndeligf' )1('(1- delelgl' om Ordlngen \"Cntl'~ ikke udsendt for Torsdag Kong Leopold hnr uml"r ForhnndlinJtt'\'n(' gtvf't Udtryk fol' nt hnn overhovedet iklle!(lrlllnllr Misstemningen mod hnm men for nt skanne Landet for storstrejke osf BO\'jlCrkrig tnl'lll'r hlln tilbage Dl't m('lll'l nt KonKen "i1 tnge Ophold i ~h ('rige. Efter et :.rodll i Arte!; hvor dll t'e HE'genMfsparliel". ~()rinliswrne dl' LibE'mll' og Kommimi tl'rne pn.'l. {'l!"elll'smoo<l f~msal te fom)'e'1 Km\" om Kongen~ Alwlikation udtalte d~n liber. c.jan~sen.<:: "Kongt'n m:\:\ m l n Kl"< ne bcule for def r gtebj'l'.\11- nar han }mltog' aig d!'n :!K Mnj Hl O da (lng 1.1'0.1<1 ov rtf.l.v den belgi<:ke Hi!'l' med dl'! He"u! tat nt drn britiskclla'l" \('nl;h't' Fani!!' hh'v hlou{>l" ngen Ferie i Aar til Politifolk Polilikn'd~. "p owr 101'11' nd 'nr dl l'!l1')(1l (rn Rhr~Jlnlil..h~. ftoll m"dlll)(1'1 :\"'11] lt'~' nm nt 1\1 Fl'r.lp wo\l'nfor K<lmthlf! Gr ' af Pohtwl l \nr ti hl.\~ annllll' ft ~Otn ~11{"r.. 'nn {imod af fo"rloldl'o." 111'('n!'nht.folk ri ttndta R' af d. PT har "t r:~ ty~kl'! l\onrl'ntrlll10 l'jt 1'11' h\ ~ lfol"r ojnllldand /t ri )'11 fllvunvt" -'r /Ul -dl' r d.' "" le u"'''' n( t J;''lriner lif 'Jn' S"\" \lup '\har d " ]l rn '. 'l..h".lom ""1 J rrw' " " "h<>" ro. d l :ned j;' d i "''' '1 h\" n "A.".r "d.ll{t t lrnn\'-slutp.]'u lt]".' n < hn hal': tu P ru r1't d< t F rn m!. j) ul n han ~æret \ uf(knn... mllnd! :j('mlonuskyl<1 og h.lr Vli'ret:\l~dh'm n.f :\cnighedsl"uadet. Mest er hlln \"('1 krndt m Formand for Th\!nnris le~ter[lrslknng. h\"()r han vllr Formand lige til Sin Dod Jo\'rigt hn.r han haft ('n llækk(> Hr TiJlirishven. Peter Jens.'n ar en Landmand nf den!lllmle Skole. der pa:;~cd~ liin Bedrift Ofr han "nr flmk \enlig og tjen~tvi1lig overfor Nl\- 1>01'1' og nlle der kendte ham Jordera:rrd. s ndng K'gr.\VL'd('s fin. Smed<me'ter!\te!s Lar"n X"lel ~ e ~ne{huod U\C('T!'tor Delta Sfd '. 1\11 ken "nr :nukt P\'llt.. t.)go der UlS "t Væld af l"ralls<' ligesom Sm dem ;erfonl\'ng for T'll.te-i og Om'gn \a. 11xl. med Fane. P:ltO' G 1" l' e!'; e'~ u(~tl\lt.' hl. A.. at ~lned X'"'" hlll' Gnllg g h.m SJull Til'!. bl '\ han J" me ;'c. fordi 11 ik 1-(' 'lir ra.~ mj'n tadlgl'. k hnn ':-mil. lian de \ '. l fr' {;.. min ~ ni llrmnd\\ L" Hg 1'1\ h~e :la 11:0\1 Gt'11UJ! i a(' Jljtm h:m ):;gge(je op St" pm\ l t 'o' nlisre. da. er det Doo('..nm hlp\' ~l'jrht'n'. mell f-knl &nt'1 :-':il'll<l'n l'nd g{'mml'~ i nm \ 1'11 Skud. Ma l'r hun dog- ikk~' ~h'l1t uf Li\ ('bi Gud. Y~" Gra\l'l hragll' ~n1l'd (} y l' 1" g lill' d. G:t''Up. pan ~lllt' h nl{'~tl'l'f\ll't'nmjll'lls Yt'KlC (' 11l1~l'n ~lg Tak til nfoolll' Mm h1l '\1!\llil''l'!nkkt'(ll' flll' tl'h. t Yl'>1knh Xt'lllll'm A:u'\'le ug --; _ j ~" Uk _._"" "".~~~-- aa' il " h 1 r l oll" m Ot' t'1'!t1'l-;kt' SoM!t'rs lkt;.llil'l~ midlt'f. Enkf'lte F rre nin folk har \"1 rd i Tvh om rled de kulde forh"\<! l naru ngd- \(co ~ni<ll\ter rure o ndkør d dp hor' ægrl t P: ved at m t.a dl' ~:l'rhg(j PengetledJc "'atl nl. hanken lnstl"uk!l g r ul )8.11. at del' mm ~a'l8"l'" bl allie Sol. dawr. 11Mf de ente n b tale~ rr. danske P('ngl'. el r naar de - taler med dr- M!rl '(! r nge d r lr ud!lu'dt af (]con l 1'(' 0' r- k ~l1and ru r r r Pn il.g h 1'0 Lærermod('l flan. U<lsund Strand. re LrdijfEf ni nll :-;<"." n T " 1 l 1l m l L jg Folk g 1\ fa t lla:mj t l At denl' i n.uunnr.\. et m n 1- ro ef r hh.. \'! rd ttcls n h te' man \.; k d~ mere 1k ll' e h onlan.1(' holl1 l. T~' kl nd n~ '\til'll. ti!.'r Cnn )''l. fim l '"n! :i n -_._. Alt Salg af afgiftspligtige Varer er r standset indtil videre. (11.rund"' l' {' (:uld &h la' nu ). \'hl'1hlg-l\l'lh\ hal' lyhnt\ Ernst.kspt.'r"'1 1..:. ~H'.:..~:-;~' ~m ('t1sl t1 Og' K Ht.'lHli \'11..

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen

01629.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00. Fredningen vedrører: Skibinge Kirke 08-06-1951, 23-06-1952. Domme. la ksations komm iss io nen , 01629.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01629.00 Fredningen vedrører: Skibinge Kirke e Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 08-06-1951, 23-06-1952 Kendelser

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11.

Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. TKV K-11 Rettelse nr. 3 side 1. Fordeles som Tjenestekøreplan TKV. Rettelse nr. 3 til Tjenestekøreplan Vest K-11. Gyldig fra 23.01.2011 udsendes følgende nye rettelsesblade: 10-15 Gyldig fra 23.01.2011

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug Her er nogle ting med i. Sæt kryds ved tingene. Farv i et. Skriv selv. Find i erne og sæt ring om. mus telt Pia violin mælk pindsvin hvid pige appelsin 2 Forlaget Delta Her er nogle ting med s. Sæt kryds

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time

6 Fleks-Time. 6 Fleks-Time KLASSE : 1a VHG, FORÅR 2013 CP 2x He 1a OC 1a GN 1a 1 fy/c 2.12 bi 2.15 Sa 1.1 DA 1.1 Kunst C WN 1a MN 1a JN 1a OC 1a JN 1a 2 id Id EN 1.1 ma 1.1 Sa 1.1 ma 1.1 CS 2x GN 1a JN 1a He 1a CS 2x 3 MA 2.3 DA

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev.

NYHEDSBREV. Sommerferien nærmere sig for de fleste, og dermed er det også kutyme for nyhedsbrev. NYHEDSBREV Sommn næm o d o dmd d o um o nhdb Vd dcmb nhdb n pænd o opd nnhcødj36o36a Knæn80hod2Mobupp dd onn Å-Hu Fnnnhæpnodon odsbo om ponudoo dhdmddnom D h o æ bjd nn p b no od udomd md bpd hænøj n o

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv

Teg lgaardsvej der Assedrupvej Nølev-driften vej Bondesvadvej Skovgaardsvej Nøl ev Byvej Findalsvej Århusvej Rude Havvej Rude Skovvej Violv Tglgaad Entpis 11-17 Snydning s up ss d hu s Å iis Skalbog n M ad Lyng Vstgad Høby Sø by Fu gl sa ng s i P s Søby and Lillinsbog Hoskæ Kals ømad lø S t Vads Møll and olm Splidh s næ d Lin Sond up up S

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01274.01 Afgøreser - Reg. nr.: 01274.01 Frednngen vedrører: Hurup Krke Domme a ksatons kom m ss onen Naturkagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 10-05-1951 Kendeser Dekaratoner FREDNNGSNÆVNET> ~

Læs mere

SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI

SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI Velkommen til i Kolind SØNDAG DEN 7. - LØRDAG DEN 13. JUNI 2015 Vi mødes til en e lle e elkomne 7 festlige dage i Kolind Landskabsfoto: Susanne Simonsen, Sign Bizz 1 7 FESTLIGE DAGE I BYEN Kære alle i

Læs mere

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk

2. Søndag i Fasten. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb

TIB-oversigtskort TIB (Ø/V) 28 Sdb TIB (Ø/V) TIB-oversigtskort Hj 25 25 Fh 1. København - Fredericia / Taulov 2. Ringsted - Rødby Færge 3. Nykøbing F - Gedser 4. Roskilde - Køge - Næstved 5. Roskilde - Kalundborg 7. Lersøen - Østerport

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262

NORDLANDSGADE6,2.TV.,2300K²BENHAVNSЗSAG:255NP-L0262 VI GTI GI NFORMATI ON D m m n h d nn n und ud udd h m d m n mm m dudud n M d nd nd m m n n d mmh nd K d d n d EJ ENDOMSM GLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E nd m m n n h nd m m n m d m d d n u n n u n nd

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere