Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening."

Transkript

1

2 Contents Læs disse instruktioner omhyggeligt før installation eller betjening. Sikkerhedsoplysninger...41 Meddelelser & Funktioner & Tilbehør...42 Funktioner...42 Knapper på fjernbetjeningen...43 TILSLUTNING...46 Mediebrowsermenu...48 TV-menuegenskaber og -funktioner...49 Almindelig anvendelse...51 Elektronisk Programguide (EPG)...52 Typiske skærmtilstande for PC-indgang...53 DVD-tilstand...54 Bemærkninger om diske...54 Knapper på DVD ens kontrolpanel...55 Almindelig afspilning...57 Tilslutning Fejlfinding...57 Disktyper som er kompatible med denne enhed...58 Specifikationer...58 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...59 Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL RISIKO FOR ELEKTRISK STØD DO NOT OPEN ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET (ELLER BAGSIDEN) IKKE FJERNES.DER FINDES INGEN SERVICÉRBARE DELE INDENI. VED BEHOV FOR SERVICERING SKAL SERVICETEKNIKERE. KONTAKTES. Hvis TV et anvendes i på steder med ekstreme temperaturforhold, kan det blive beskadiget. Hvis der er tordenvejr eller stormvejr, eller hvis tv et ikke skal bruges i et stykke tid (f.eks. hvis du skal på ferie), skal tv et kobles fra strømnettet.strømstikket bruges til at afbryde tv et fra strømnettet og skal derfor hele tiden være tilgængeligt og brugbart. Udråbstegnet inde i en advarselstrekant skal oplyse brugeren om, at der er vigtige betjeningsog vedligeholdelsesinstruktioner i apparatets medfølgende vejledning. Bemærk: Følg vejledningen på skærmen for betjening af relaterede funktioner. ADVARSEL: Lad aldrig personer (inklusive børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og/ eller viden bruge elektrisk udstyr uden opsyn! Af hensyn til ventilationen skal der være mindst 10 cm fri plads rundt om tv'et. Blokér ikke ventilationsåbningerne. Placér ikke tv'et på skrå eller ustabile overflader, da tv'et kan vælte. Brug dette apparat i et moderat klima. Strømstikket skal være let tilgængeligt. Placér ikke tv'et, møbler osv. på strømkablet og klem ikke kablet. Et beskadiget kabel/stik kan forårsage brand eller give elektrisk stød. Håndter kablet ved stikket, tag ikke kablet ud af tv'et ved at trække i kablet. Rør aldrig ved strømkablet/stikket med våde hænder, da dette kan forårsage en kortslutning eller elektrisk stød. Slå aldrig knude på strømkablet og bind det aldrig sammen med andre kabler. Hvis det er beskadiget, skal det udskiftes. Dette bør kun gøres af kvalificeret personale.brug ikke tv'et på et fugtigt sted. Udsæt ikke tv'et for væsker. Hvis der skulle komme faste fremmedlegemer eller væske ind i kabinettet, skal tv'et tages ud af stikkontakten og undersøges af kvalificerede personer, før det tages i brug igen. Udsæt ikke tv'et for direkte sollys eller andre varmekilder. Tv'et bør ikke placeres i nærheden af åben ild eller kraftige varmekilder såsom et elektrisk varmeapparat. For kraftig lyd fra øre- og hovedtelefoner kan medføre tab af hørelse. Sørg for, at der ikke befinder sig åben ild, såsom tændte stearinlys, oven på tv'et. For at undgå skader, skal dette tv fæstnes sikkert til væggen i overensstemmelse med installationsanvisningerne (hvis denne mulighed er tilgængelig). En gang imellem vil få ikke-aktive pixels ses på skærmen som faste blå, grønne eller røde punkter. Bemærk venligst, at dette ikke påvirker produktets ydelse. Pas på ikke at ridse skærmen med fingernegle eller andre hårde genstande. Dansk

3 Fjern ledningen fra kontakten, inden apparatet rengøres. Brug en blød og tør klud. Advarsel Risiko for elektrisk stød Advarsel Vigtigt Nb Risiko for alvorlig skade eller døden Alvorlig strømrisiko Risiko for skade eller ejendomsbeskadigelse Systemet fungerer korrekt Yderligere bemærkninger er markeret Meddelelser & Funktioner & Tilbehør Miljøinformation Dette tv er udviklet til at bruge mindre energi for at skåne miljøet. Reducer energiforbruget på følgende måde: Hvis du indstiller Strømsparetilstand til Øko, skifter tv et til strømsparetilstand. Indstillingerne for strømsparetilstand kan findes i sektionen 'Billede' i hovedmenuen. Bemærk, at nogle billedindstillinger ikke kan ændres. Hvis Billede Fra er valgt, vises meddelelsen "Skærmen slukkes om 3 sekunder". Vælg FORTSÆT og tryk på OK for at fortsætte. Lyden slås fra. Når tv et ikke er i brug, skal det slukkes eller kobles fra stikkontakten. Dette vil reducere energiforbruget. Standbymeddelelser 1. Hvis tv'et ikke modtager noget indgangssignal (fx fra en antenne eller HDMI-kilde) i 5 minutter, vil fjernsynet gå i standby. Når tv'et tændes næste gang, vil følgende besked blive vist: Standby forårsager ingen funktion Tryk på OK for at fortsætte. 2. Hvis tv'et har været tændt og ikke er blevet betjent i 4 timer, vil fjernsynet gå i standby. Når tv'et tændes næste gang, vil følgende besked blive vist: Standby forårsager ingen funktion Tryk på OK for at fortsætte. Funktioner Fjernbetjent farvefjernsyn. Fuldt integreret digitalt/kabel/satellit TV (DVB- T/C/S-S2) HDMI Inputs (HDMI indgange) er til tilslutning af enhed med HDMI-stik. USB-indgang. OSD-menusystem. Scart stik til eksterne enheder (eks. video, videospil, lydenhed osv.). Stereolydsystem. Tekst-tv Forbindelse af høretelefoner Automatisk programmeringssystem. Manuel tuning Automatisk slukning efter op til seks timer. Sleep-timer. Børnesikring. Automatisk lydløs, når der ingen udsendelse er. NTSC-afspilning. AVL (Automatisk lydstyrkegrænse). Dansk

4 Kom godt i gang PLL (frekvenssøgning) PC indgang Plug&Play til Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7. Spiltilstand (ekstra). Medfølgende tilbehør Fjernbetjening Batterier: 2 x AAA Brugervejledning DC 12 V Input_ Strømadapteren Car plug Knapper på fjernbetjeningen TV-betjeningsknap & betjening V+ V+ V- V-. Sæt batterierne i fjernbetjeningen Løft forsigtigt dækslet på fjernbetjeningens bagside opad. Isæt to AAA-batterier. Sørg for at sætte + og - enderne af batterierne korrekt sammen i batterirummet (vær opmærksom på korrekt polaritet). Tilslut strøm VIGTIGT: Tv-apparatet er udviklet til at køre på 12 V DC. Til dette anvendes en 12 V DC-adapter. Forbind adapteren til et system, der yder V AC, 50/60Hz. Efter udpakning skal du lade tv-apparatet komme op på den omgivende rumtemperatur, før du tilslutter det til strømforsyningen. Antenneforbindelse Tilslut antennestikket eller kabel-tv-stikket til ANTENNEINDGANGEN (ANT)-stik eller satellit-stik til SATELLITINDGANG (LNB)-stik, der er placeret på bagsiden af tv et. Satellit TV'ET SET BAGFRA 1. Op 2. Ned 3. Program/Lydstyrke/AV/Standby-On knap Kontrolknappen giver dig mulighed for at styre lydstyrke/program/kilde og standby-on funktioner på tv'et. Sådan skifter du kilde: Forøg lydstyrken ved at trykke på op-knappen. Forøg lydstyrken ved at trykke på ned-knappen. For at skifte kanal: Tryk på midten af knappen, kanaloplysningsbanneret vises på skærmen. Rul gennem de gemte kanaler ved at trykke knappen op eller ned For at skifte kilde: Tryk midt på knappen to gange, kildelisten vises på skærmen. Rul gennem de gemte kanaler ved at trykke knappen op eller ned Sådan slukkes TV'et: Tryk midten af knappen ned og hold den nede et par sekunder, fjernsynet vil skifte til standbytilstand. Dansk Meddelelse Antenne eller kabel Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. ANERKENDELSE AF VAREMÆRKER Dolby og dobbelt-d symbolet er varemærker fra Dolby Laboratories. "HDMI, HDMI logoet samt "High Definition Multi Media Interface" er varemærker og registrerede varemærker for "HDMI licensing, LLC".

5 Oplysninger til brugere vedrørende bortskaffelse af brugt udstyr og batterier [Kun i EU] Disse symboler angiver, at udstyret med disse symboler ikke må bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Hvis du vil bortskaffe produktet eller batteriet, bedes du anvende de systemer eller faciliteter som anvendes til indsamling af produkter til genbrug. Nb: Pb-mærket som sidder under batterisymbolet angiver, at dette batteri indeholder bly. SCART-kabel. Specifikationer Tv-udsendelse Modtagende kanaler Antal forudindstillede kanaler Kanalindikator Rf Antenneindgang Driftsspænding Audio Lydudgangseffefkt (WRMS.) (10% THD) PAL B/G D/K K VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Skærmmeddelelser 75 Ohm (ubalanceret) V AC, 50/60Hz. German+Nicam Stereo 2 x 2,5 Produkter Batteri Strømforbrug 35 W Vægt 3,60 TV Dimensioner DxLxH (med fod) 134 x 451 x 331 TV Dimensioner DxLxH (uden fod) 54 x 451 x 296 Driftstemperatur og driftsfugtighed: 0ºC op til 40ºC, maks. 85% luftfugtighed Dansk

6 Kom godt i i gang Fjernbetjening Tekst-tv PRESETS V BACK V LANG. ZOOM 1 / 2 /. REPEAT 0 Tryk på knappen. Tryk igen for at aktivere mixtilstand. Tryk én gang for at fjerne lyden. Følg de anvisninger, der vises på digitalt tekst-tv. Digital tekst-tv (kun i Storbritannien) Tryk på knappen for at se digital tekst-tv information. Betjenes via de farvede knapper, markørknapperne og OK-knappen. Betjeningsmetoden kan variere afhængig af indholdet af det digitale tekst-tv. Følg de anvisninger, der vises på digitalt tekst-tv. Hvis du trykker på knappen, vender tv-apparatet tilbage til tv-udsendelsen. Brug af My Button 1 (*) Når du befinder dig på en ønsket kilde, kanal eller link, skal du trykke på MY BUTTON 1 i fem sekunder, indtil MY BUTTON IS SET vises på skærmen. Dette bekræfter, at den valgte MY BUTTON nu er knyttet til den valgte funktion. SOURCE Q. MENU EXIT P P Dansk Standby 2. My Button 1 (*) 3. Ingen funktion 4. Equalizer-tilstand 5. Indstillinger for billedformat 6. Talknapper 7. TV button/kanalliste 8. Elektronisk programguide 9. Menu 10. Navigationsknapper (Op/Ned/Venstre/(Højre- tekst-tv Underside) 11. Tilbage 12. Favoritter 13. Lydstyrke op/ned 14. Info 15. Ingen funktion 16. Afspil (Play) 17. Mono/Stereo / Dual I-II / Aktuelt sprog 18. Hurtig tilbagespoling. 19. Rød knap 20. Grøn knap 21. My Button 2:(**) 22. Kildevalg 23. Sove-timer 24. Mediebrowser 25. SWAP nu 26. Tekst-tv 27. Q. Menu 28. OK/Stop/Hold (i tekst-tv-tilstand) / Kanalliste (DTVtilstand) 29. Luk /Retur / Indeksside (i tekst-tv tilstand) 30. Billedstørrelse 31. Lydløs 32. Program Op / Ned 33. Pause / Timeshift 34. Stop 35. Undertekster 36. Hurtig fremadspoling 37. Blå knap 38. Gul knap Brug af My Button 2 (**) Når du befinder dig på en ønsket kilde, kanal eller link, skal du trykke på MY BUTTON 2 i fem sekunder, indtil MY BUTTON IS SET vises på skærmen. Dette bekræfter, at den valgte MY BUTTON nu er knyttet til den valgte funktion.

7 Kom godt i gang TILSLUTNING Forbindelse Type Kabler Enhed Scart Tilslutning (bag på) VGA Tilslutning (bag på) Side AV Side AV HOVEDTELEFON HEADPHONE PC/YPbPr Audio Tilslutning (side) HDMI Tilslutning (bag på) SPDIFF Tilslutning (bag på) Side AV Lyd + Video Tilslutning (side) Hovedtelefon Tilslutning (side) Sidelyd YPbPr eller PC forbindelseskabel (Medfølger ikke) (Medfølger ikke) YPbPr Video Tilslutning (bag på) USB Tilslutning (side) PC til YPbPr forbindelseskabel (Medfølger ikke) CI Tilslutning (side) V+ V+ DC 12 V Input V- V- BEMÆRK: Når du tilslutter en enhed via YPbPr eller AV-indgangen i siden, skal du bruge de medfølgende tilslutningskabler for at oprette forbindelsen. Se illustrationerne ovenfor. Du kan bruge YPbPr til VGA-kabel (medfølger ikke) til at aktivere YPbPrsignal via VGA-indgangen. Du kan ikke bruge VGA og YPbPr på samme tid. For at aktivere PC-lyd, skal du bruge det medfølgende AV-sidetilslutningskabels HVIDE & RØDE indgange. Hvis en ekstern enhed er tilsluttet via SCART-stikket, vil tv'et automatisk skifte til AV-tilstand. Ved modtagelse af DTV-kanaler (MPEG4 H.264) eller i Media Browser-tilstand, vil udgangen ikke være tilgængelig via scart-stikket. Ved brug af vægmonteringssættet (ekstraudstyr), anbefaler vi, at du sætter alle dine kabler i bag på tv'et, før det monteres på væggen. CI-modulet må kun isættes eller fjernes, når tv'et er SLUKKET. Se instruktionsmanualen til modulet for detaljer omkring indstillinger. Dansk

8 Kom godt i gang Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger Tænding og slukning Sådan tændes der for tv'et Slut strømkablet til strømkilden på V AC vekselstrøm, 50/60 Hz. For at tænde tv et fra standbytilstand skal man enten: Trykke på knappen fjernbetjeningen., P+ / P- eller en talknap på Tryk på funktionskontakten på siden, indtil tv'et tændes fra standby. Sådan slukkes tv'et Tryk på på fjernbetjeningen eller tryk på Standby kontakten, så tv et går i standby. For at slukke helt for TV'et skal du koble strømkablet fra strømstikket. Bemærk: Når tv'et er i standbytilstand, kan standby-led blinke for at indikere, at funktioner såsom standbysøgning, trådløst download eller timer er aktiveret. LED'en kan også blinke, når du tænder tv'et fra standbytilstand. Førstegangsinstallation Når det tændes for første gang, vises menuen "sprogvalg". Vælg den ønskede medietype og tryk på OK. Når sproget er blevet indstillet, vises skærmen Førstegangsinstallation. Indstil dine præferencer ved hjælp af navigationsknapperne og når du er færdig, skal du trykke på OK for at fortsætte. Bemærk:M7(*) operatørtype vil blive defineret i overensstemmelse med de sprog- og landevalg, du foretog under førstegangsinstallationen. (*)M7 er en udbyder af digitale satellit-tjenester. Du kan aktivere Butikstilstand til at være tilgængelig i menuen "Andre indstillinger", og tv'ets funktioner blive vist øverst på skærmen. Der vises en bekræftelseskærm. Vælg JA for at forsætte. Hvis Hjemmetilstand er valgt, vil Butikstilstand ikke være tilgængelig efter førstegangsinstallationen. Tryk på OK knappen for at fortsætte. Standard PIN-koden kan skifte afhængigt af det valgte land. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode for at se en menu, skal du bruge en af følgende koder: 4725, 0000 eller Antenneinstallation Hvis du vælger ANTENNE på søgetypeskærmen, så vil det digitale fjernsyn søge efter digitalt fjernsyn sendt over jorden. BEMÆRK: Du kan trykke på knappen MENU for at annullere. Når alle de tilgængelige stationer er blevet gemt, vises Kanalliste på skærmen. Hvis du kan lide de sorterede kanaler, iht. LCN, skal du vælge Ja og derefter trykke OK. Tryk på MENU knappen for at lukke kanallisten og se tv. (*) LCN er det Logical Channel Number-system, der organiserer tilgængelige udsendelser i overensstemmelse med en genkendelig kanalsekvens. Kabelinstallation Hvis du vælger funktionen KABEL og trykker på OK på fjernbetjeningen. Vælg JA og tryk på OK for at fortsætte. Annullér handlingen ved at vælge Nej og trykke på OK. Du kan vælge frekvensområdet fra denne skærm. Indtast frekvensområdet med talknappen. Bemærk: Søgningsvarigheden varierer afhængigt af det valgte søgetrin. Satellitinstallation M7 installation af kanalliste Vælg mulighedensatellit fra skærmen til valg af søgetype. Der vises en bekræftelsesmeddelelse. Vælg Ja og tryk påok or at fortsætte. På næste skærme skal du vælge Automatisk kanalsøgning og trykke på OK for at starte den automatisk søgning. Du kan blive bedt om at vælge HD- eller SD-kanaliste afhængigt af typen af M7- operatør. Vælg en og tryk på OKfor at fortsætte. Vent, til søgningen er afsluttet. Nu er listen blevet installeret. Sådan opdateres M7-kanallisten Det er ikke muligt for M7-operatører at foretage automatisk opdatering. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen og vælg Installer og genindstil fra hovedmenuen. Tryk på OKfor at åbne. Det første punkt navngives i overensstemmelse med M7- Dansk

9 operatørens land. Fremhæv og tryk på OK. Du skal derefter følge de samme trin som nævnt nedenunder. Hvis du vil søge efter andre satellitkanaler end M7- kanaler, skal du gøre følgende: Vælg mulighedensatellit fra skærmen til valg af søgetype. Vælg Ja på næste skærm, der spørger om M7-installationen. Vælg Manuel kanalsøgning på næste skærm og tryk på OK. Antennetypemenuen åbnes. Hvis du vælge indstillingen satellit på skærmen søgetype, kan du indstille en satellit og se satellitkanaler. Når du vælger Satellitinstallation, vises menuen Antennetype. Der findes tre typer antennevalg. Du kan vælge Antennetype som direkte, Unicable eller DiSEqC switch ved hjælp af knapperne eller. Direkte: Hvis du har en enkelt modtager og en direkte parabol, skal du vælge denne antennetype. Når du har valgt Direkte, vises en ny menuskærm. Vælg en tilgængelig satellit og tryk OK for at søge efter tjenester. Unicable: Hvis du har flere modtagere og et Unicablesystem, skal du vælge denne antennetype. Tryk på OK for at fortsætte. Konfigurér indstillingerne ved at følge vejledningen på skærmen. Tryk på OK for at søge efter tjenester. DiSEqC switch: Hvis du har flere modtagere og en DiSEqC-switch, skal du vælge denne antennetype. Når du har valgt DiSEqC switch, vises en ny menuskærm. Du kan angive fire DiSEqC-indstillinger (hvis de er tilgængelige). Tryk på den GRØNNE knap for at søge på alle satellitter eller tryk på den GULE knap for kun at søge på den fremhævede satellit. Tryk på OK for at gemme og lukke. Bemærk:For at søge efter andre satellitkanaler end M7-kanaler, skal du trykke på MENUknappen og vælge Installer og genindstil efter førstegangsinstallationen. Vælg punktet M7- operatør i undermenuen og tryk påok. Der vises en bekræftelsesmeddelelse. Vælg JA og tryk på OK for at fortsætte. På næste skærm skal du vælge Manuel kanalsøgning og trykke på OK. Antennetypemenuen åbnes. Angiv dine satellintindstillinger og start søgningsprocessen. Medieafspilning via USB-indgang Du kan tilslutte et 2,5 og 3,5 (hdd med ekstern strømforsyning) eksternt harddiskdrev eller USB-nøgle til dit tv via tv'ets USBindgange. VIGTIGT! Sikkerhedskopier dine filer, før du foretager nogen tilslutninger til tv'et. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skadede filer og datatab. Visse USB-enheder (f.eks. MP3-afspillere) eller USBharddiskdrev/-nøgler er muligvis ikke kompatible med dette tv. Ved formatering af en USB-harddisk som har en filkapacitet på 1TB (terabyte) eller mere, kan der Dansk forekomme problemer med formateringsprocessen. Enheden må ikke til- og frakobles gentagne gange hurtigt efter hinanden. Dette kan forårsage fysisk skade på USB-afspillerne og på selve USB-enheden. Undlad at tage USB-modulet ud under afspilning af en fil. Mediebrowsermenu Du kan afspille billede-, musik- og filmfiler gemt på en USB-disk ved at slutte den til dit TV og bruge mediebrowserskærmen. Tilslut en USB-disk til en af USB-indgangene, der er placeret på siden af tv'et. Tryk på knappen MENU, mens du er i mediebrowsertilstand for at få adgang til menupunkterne Billede, Lyd og Indstillinger. Tryk på MENU for at forlade skærmen. Du kan indstille din mediebrowserindstillinger med menuen Indstillinger. Start afspilning med aktiver Sløjfe-/blandfunktion og Start afspilning med OK og aktiver Start afspilning med OK/ og aktiver Lynmenu TV afspiller næste fil og afspiller listen i sløjfe. den samme fil afspilles i sløjfe (gentag). den samme fil vil blive afspillet i en blanding. Menuen med lynindstillinger giver dig mulighed for at få adgang til nogle valgmuligheder hurtigt. Denne menu indeholder Power Save Mode, Picture Mode, Equalizerindstillinger, Favoritter og Sleep Timer indstillinger Tryk på Q.MENU på fjernbetjeningen for at se lynmenuen. Se de følgende kapitler for detaljer om de anførte funktioner.

10 TV-menuegenskaber og -funktioner Billedmenuindhold Tilstand Kontrast Lysstyrke Skarphed Farve Strømsparetilstand Baglys (ekstra) Støjreduktion Avancerede indstillinger Dynamisk kontrast Farvetemperatur Billedzoom Filmtilstand Du kan ændre billedtilstanden så den passer til dine præferencer eller behov. Billedtilstand kan indstilles til en af følgende: Biograf, Spil, Dynamisk og Naturlig. Indstiller skærmens værdier for lys og mørke. Indstiller skærmens lysstyrkeværdi. Indstiller skarphedsværdien for de genstande, der vises på skærmen. Indstiller farveværdien og justerer farverne. For at indstille strømsparetilstand til Øko, Billede fra og Deaktiveret. (Når tilstanden er Dynamisk, er strømsparetilstanden automatisk sat som deaktiveret.) Denne indstilling kontrollerer baglysniveauet. Baggrundslysfunktionen vil være usynlig, hvis strømsparetilstand er sat til Øko. Baglyset kan ikke aktiveres i VGA, mediebrowsertilstand eller mens billedtilstanden er indstillet til Spil. Hvis signalet er for svagt og der er støj på billedet, benyttes Støjreduktion indstillingen til reduktion af støj. Du kan ændre kontrastforholdet med funktionen Dynamisk kontrast. Indstiller den ønskede farvetone. Indstiller den ønskede billedstørrelse fra billedzoommenuen. Bemærk: Auto (Kun tilgængelig i scarttilstand med SCART PIN8 høj spænding/lav spænding skift) Film optages med et andet antal billeder per sekund end normale tv-programmer. Når du ser film, skal du aktivere denne funktion for tydeligt at kunne se scener i hurtig bevægelse. Hudfarvetone Balanceniveauet kan indstilles til mellem -5 og 5. Farveskift RGB-gain Nulstilling Autoposition (i PCtilstand) H-position (i PCtilstand) V-position (i PCtilstand) Pixeltakt (i PCtilstand) Indstiller den ønskede farvetone. Du kan konfigurere farvetemperaturens værdier med RGB-gain-funktionen. Nulstiller billedindstillingerne til fabriksstandarderne. (Undtagen Spiltilstand) Optimerer automatisk skærmen. Tryk OK for at optimere. Dette punkt rykker billedet vandret mod skærmens højre eller venstre side. Denne funktion rykker billedet lodret mod skærmens top eller bund. Pixeltakt-justeringer korrigerer interferens, der ses som lodrette bånd i pixel-intensive præsentationer som regneark eller sætninger eller tekst i lille skriftstørrelse. Fase (i PC-tilstand) Afhængigt af opløsningen og scanningsfrekvensen, der indlæses i TV'et, kan der forekomme slørede eller støjende billeder på skærmen. I så tilfælde kan du bruge denne funktion til at få et klart billede ved at prøve dig frem. VGA (PC) tilstand er visse ikoner i Billedmenuen ikke tilgængelige. I stedet vil indstillingerne for VGA-tilstand blive tilføjet til Billedindstillingerne, så længe den er i PC-tilstand. Dansk

11 TV-menuegenskaber og -funktioner Lydmenuindhold Lydstyrke Equalizer Balance Hovedtelefon Lydtilstand AVL (Automatisk lydstyrkegrænse) Digital Out Indstillingsmenuens indhold Betinget adgang Sprog Forældre Timere Dato/Klokkeslæt Kilder Satellitindstillinger Justerer lydstyrken. Vælger equalizertilstanden. Brugerdefinerede indstillinger kan kun foretages, når du er i brugertilstand. Denne indstilling benyttes til at justere balance mellem venstre og højre højttaler. Indstiller lydstyrke for hovedtelefoner. Du kan vælge en lydtilstand. (Hvis den valgte kanal understøtter). Funktion indstiller lyden for at opnå fast udgangsniveau mellem programmer. Indstiller lydtype for digital udgang. Styrer moduler for betinget adgang, når tilgængelig. Konfigurerer sprogindstillinger (kan variere afhængigt af det valgte land) Foretrukne og aktuelle indstillinger vil være tilgængelige. Disse indstillinger kan kun ændres, hvis udsendelsen understøtter dem. Indtast korrekt adgangskode for at ændre indstillinger for forældrekontrol. Du kan nemt justere menulås, forældrelås (kan variere afhængigt af det valgte land) og børnesikringen i denne menu. Du kan også indstille ny pinkode. Indstiller sleep-timer til at slukke for tv'et efter en vis tid. Indstiller timere til valgte programmer. Indstiller dato og klokkeslæt. Aktiverer eller deaktiverer valgte kildeindstillinger. Viser satellitindstillingerne. Andre indstillinger: Viser tv ets andre indstillingsmuligheder: Menu Timeout Skan kodet kanal Blå Baggrund Softwareopgradering Programversion Hørehæmmede Lydbeskrivelse Automatisk slukning af tv Ændrer timeout-varighed for menuskærme. Når denne indstilling er aktiveret, findes også de kodede kanaler under søgeprocessen. Aktiverer eller deaktiverer blå baggrundssystem, når signalet er svagt eller mangler. For at sikre, at dit tv altid er opdateret med den nyeste firmware. Viser programversion. Aktiverer en særlig funktion, der sendes fra sendestationen. Beskrivelse-i-lyd refererer til et yderligere speaker-spor for blinde og svagtsynede seere ved visuelle medier, herunder tv og film. Du kan kun bruge denne funktion, hvis sendestationen understøtter dette ekstra speaker-spor. Bemærk: Lydbeskrivelseslydfunktionen kan ikke være til rådighed i optagelses- eller tidsforskydningstilstand. Du kan indstille timeout-værdien til den automatiske slukningsfunktion. Når timeout-værdien er nået og tv et ikke anvendes i den valgte periode, slukkes det. Dansk

12 TV-menuegenskaber og -funktioner Standbysøgning (ekstra) Hvis Standby-søgningen sættes til On, når tv et er i standbytilstand, søges der i tilgængelige programmer. Hvis tv et finder nye eller manglende programmer, vises der en menuskærm, som spørger om du ønsker at udføre ændringerne eller ej. Kanalliste vil blive opdateret og ændret efter denne proces. Butikstilstand Strømsparetilstand Biss-nøgle Installér og genindstil menuindhold M7-operatør Automatisk kanalscanning (genindstilling) (hvis tilgængelig) Manuel kanalscanning Netværkskanalscanning Analog finindstilling Førstegangsinstallation Almindelig anvendelse Brug af kanallisten Hvis du viser tv'et i en butik, kan du aktivere denne funktion. Mens butikstilstand er aktiveret, er nogle punkter i tv-menuen ikke tilgængelige. Denne indstilling konfigurerer præferencen for strømsparetilstand. Biss er et scramblingsystem til satellitsignaler, der bruges til nogle udsendelser. Hvis du skal indtaste BISS-nøglen på en udsendelse, kan du bruge Biss Keyindstillingen i menuen Other Settings (andre indstillinger). Fremhæv Biss Key og tryk på OK for at indtaste nøgler på den ønskede udsendelse. Dette punkt navngives i overensstemmelse med M7-operatørens land. Tryk på OK for at starte neminstallation. Viser automatiske indstillingsmuligheder. Digital antenne: Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer Digitalkabel: Søger efter og gemmer kabel DVB-stationer Analoge: Søger efter og gemmer analoge stationer. Digital antenne og analog: Søger efter og gemmer antenne DVB-stationer Digital kabel og analog: Søger efter og gemmer kabel-dvb- og analoge stationer. Satellit: Søger efter og gemmer satellitstationer. Denne funktion kan bruges til indtastning af direkte udsendelser. Søger efter de sammenkædede kanaler i udsendelsessystemet. Du kan bruge denne indstilling til at finindstille analoge kanaler. Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis der ikke er gemt nogle analoge kanaler. Sletter alle gemte kanaler og indstillinger, nulstiller tv'et til fabriksindstillingerne og starter førstegangsinstallation. Tv et sorterer alle gemte stationer i kanallisten. Du kan redigere denne kanalliste, indstille favoritter eller indstille aktive stationer som skal vises med kanallisteindstillingerne. Bemærk:Kommandoerne Flyt, Slet og Rediger navn i menuen Rediger kanalliste, er ikke tilgængelige for kanaler, der sendes fra en M7-operatør. Konfigurerer forældreindstillinger Du kan bruge forældrekontrolsystemet til at spærre visning af bestemte programmer, kanaler og menuer. For at vise menufunktionerne for forældrelås, skal PIN-koden indtastes. PIN-koden er fabriksindstillet til Når den korrekte PIN-kode er blevet indstillet, vises menuen forældreindstillinger: Menulås: Menulås aktiverer eller deaktiverer menuadgangen. Aldersgrænse: Når dette er aktiveret, vil enheden modtage forældreinformation fra udsendelsen, og hvis denne forældrelås er aktiveret, vil der ikke blive afspillet video eller audio. Børnesikring: Når Børnesikring er valgt, kan tv et kun betjenes med fjernbetjeningen. I så tilfælde virker knapperne på kontrolpanelet ikke. Indstil PIN-kode: Angiver en ny PIN-kode. Standard PIN-koden kan skifte afhængigt af det valgte land. Hvis du bliver bedt om at indtaste en PIN-kode for at se en menu, skal du bruge en af følgende koder: 4725, 0000 eller Dansk

13 Elektronisk Programguide (EPG) Nogle, men ikke alle, kanaler sender oplysninger om aktuelle og næste programmer. Tryk på knappen GUIDE for at se EPG-menuen. Rød knap (Forr. Dag): Viser programmerne fra forrige dag. Grøn knap (Næste dag): Viser programmerne for næste dag. Gul knap (Zoom): Udvider programoplysningerne. Blå knap (Filter): Viser filterfunktioner. SUBTTL: Tryk på knappen SUBTITLE for at åbne menuen Vælg genre. Med denne funktion kan du søge efter genrer i programguidens database. Programguidens oplysninger gennemsøges, og resultater, der passer med dine kriterier, vises. INFO: Viser, i detaljer, information om det valgte program. NUMERISKE TASTER (SPRING): Springer til den foretrukne kanal direkte via numeriske taster. OK: Viser programindstillingerne. Tekst (søgning): Viser menuen Guidesøgning. (Nu) : Viser det aktuelle program. Softwareopgradering Tv et kan finde og opdatere nye softwareopdateringer via antenne/kabel-signalet. Søgning efter softwareopgradering via brugergrænseflade Du skal blot gå til hovedmenuen. Vælge Indstillinger og derefter menuen Andre indstillinger. I menuen Andre indstillinger, skal du vælge punktet Softwareopgradering og trykke på OK for at åbne menuen Opgraderingsindstillinger. 3 AM-søgning og opgraderingsfunktion Mens tv'et er sluttet til et antennesignal. Hvis Automatisk søgning i menuen Opgraderingsfunktioner er aktiveret, vågner tv et kl og søger efter nye softwareopgraderinger på kanaludsendelserne. Hvis der findes ny software som bliver installeret, åbnes tv'et med den nye softwareversion, næste gang det tændes. Bemærk: Hvis tv et ikke genstarter inden for 2 minutter, skal strømmen kobles fra i 10 minutter og derefter kobles til igen. Fejlfinding & råd Tv vil ikke tænde Sørg for, at strømledningen er sat korrekt i stikkontakten. Batterierne i fjernbetjeningen kan være opbrugt. Tryk på tænd-/sluk-knappen på tv et. Dårligt billede Har du valgt det rigtige tv-system? Lavt signalniveau kan medføre billedforvrængning. Tjek antenneadgangen. Kontrollér om du har indstillet den rigtige frekvenskanal, hvis du har udført manuel indstilling. Billedkvaliteten kan forringes, hvis to enheder er tilsluttet tv'et samtidigt. I så fald skal du frakoble den ene enhed. Intet billede Intet Billede betyder, at tv'et ikke modtager en udsendelse. Har du trykket på den rigtige knap på fjernbetjeningen? Prøv igen. Check også valg af korrekt indgangskilde. Er antennen korrekt tilsluttet? Er antenneledningen beskadiget? Er der brugt de rigtige stik til tilslutning af antennen? Hvis De er i tvivl, skal De kontakte Deres forhandler. Ingen lyd Er tv'et sat på mute? Tryk på knappen for at deaktivere mute eller skru op for lydstyrken. Der kommer kun lyd fra én højttaler Er balancen indstillet helt til den ene side? Se Lydmenu-afsnittet. Fjernbetjeningen virker ikke Måske er batterierne brugt op. Skift batterierne. Indgangskilder - kan ikke vælges Hvis man ikke kan vælge en signalkilde, kan det være fordi, at ingen enheder er blevet tilsluttet. Undersøg AV-kabler og forbindelser, hvis De har forsøgt at forbinde en enhed. Dansk

14 Typiske skærmtilstande for PC-indgang Den følgende tabel illustrerer nogle af de typiske video-displaytilstande. Dit tv understøtter muligvis ikke alle opløsninger. Dit tv understøtter op til 1920x1080. Indeks Opløsning Frekvens 1 800x Hz 2 800x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz x Hz Signalkompatibilitet for AV og HDMI Kilde Understøttede signaler Tilgængelig Ekst. (SCART) Side AV PC/ YPbPr HDMI1 PAL 50/60 NTSC 60 RGB 50 RGB 60 PAL 50/60 NTSC 60 O O O O O O 480I, 480P 60Hz O 576i-576p 50Hz O 720P 50Hz,60Hz O 1080I 50Hz,60Hz O 1080P 50Hz,60Hz O 480I 60Hz O 480P 60Hz O 576i-576p 50Hz O 720P 50Hz,60Hz O 1080I 50Hz,60Hz O 1080P 24Hz, 25Hz 30Hz, 50Hz, 60Hz O (X: Ikke tilgængelig, O: Tilgængelig) I visse tilfælde kan et signal ikke vises ordentligt på LCD-tv'et. Problemet kan være manglende overensstemmelse med standarder fra kildeudstyr (DVD, antenneboks osv.). Hvis man oplever sådanne problemer, bør man kontakte forhandleren samt producenten. Understøttede filformater til USB-tilstand Medie Film Filformat mpg, mpeg vob Video MPEG1, MPEG2 MPEG2 Formater mp4 MPEG4, Xvid, H.264 mkv H.264, MPEG4,VC-1 avi MPEG2, MPEG4, Xvid, H.264 flv H.264/VP6/Sorenson Dansk Audio Kommentarer (Maks. opløsning/bithastighed osv.) MPEG1: 30P 30P 30P Sorenson: 3gp MPEG4, H P wmv,asf MPEG4, VC-1 30P Musik.mp3 - Foto MPEG 1 Layer 1 / 2 (MP3) 32Kbps ~ 320Kbps(bithastighed)32K, 44.1k, 48k Hz,16K, 22.05K, 24K Hz,8K, K, 12K Hz(prøvefrekvens).jpg.jpeg Baseline JPEG - maks. WxH = 17000x bytes. Progressive JPEG - maks. WxH = 4000x bytes.bmp - - maks. WxH = 5760x bytes Undertekst.sub.srt - - -

15 DVD-tilstand Sikkerhedsoplysninger ADVARSEL DVD-afspilleren er et klasse 1 laserprodukt. Dog bruger dette produkt en synlig laserstråle, som kan forårsage skadelig stråling. Sørg for at benytte afspilleren korrekt i overensstemmelse med vejledningen. Rengøring Før afspilning, renses disken med en ren klud. Tør disken af fra midten og ud. KLASSE 1 LASERPRODUKT RISIKO FOR ELEKTRISK STØD Lynsymbolet i advarselstrekanten skal advare brugeren om, at der er uisoleret farlig spænding inden i apparatets kasse, som kan være kraftig nok til at udgøre en risiko for elektrisk stød. Udråbstegnet inde i en advarselstrekant skal oplyse brugeren om, at der er vigtige betjeningsog vedligeholdelsesinstruktioner i apparatets medfølgende vejledning. Bemærkninger om diske Håndtering af diske Disken bør kun berøres på dets kanter for at bevare den ren. Overfladen bør ikke berøres. Klæb ikke mærker eller tape på disken. Hvis disken er snavset med nogen substans som f.eks. lim, fjernes det, før skiven bruges. Brug ikke opløsningsmidler så som benzin, fortynder, kommercielt tilgængelige rengøringsmidler eller antistatisk spray beregnet til vinyl-lp er. Licensmeddelelse Dette produkt indeholder copyrightbeskyttelsesteknologi som er beskyttet af Amerikanske patenter samt andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Brug af denne copyrightbeskyttelsesteknologi skal være godkendt af Rovi Corporation og er kun tilsigtet hjemmeafspilning og andre begrænsede afspilninger, medmindre anden autorisation er givet af Rovi Corporation. Reverse Engineering og demontering er forbudt. Sådan afspilles en DVD Når der placeres en disk i diskbakken, skal den etiketforsynede side vende opad. Udsæt ikke disken for direkte sollys eller varmekilder såsom varmerør. Lad heller ikke disken ligge i en parkeret bil i direkte sollys, da temperaturen kan stige hurtigt og skade disken. Efter afspilning opbevares disken i sit hylster. Når TV et tændes, skal du skifte til DVD-kilden med knappen SOURCE på fjernbetjeningen. Tryk på play på fjernbetjeningen eller tryk på play-knappen på sidepanelet. Hvis der ikke er nogen disk i indlæseren, skal du først sætte en dvd i og trykke på afspil. Bemærk: Hvis du skifter til en anden kilde ved at trykke på SOURCE, SWAP eller P+/P-knapperne på fjernbetjeningen, vil DVD-afspilningen automatisk blive sat på pause. Du skal trykke på AFSPIL og fortsætte afspilningen manuelt, når du skifter til DVD-tilstand. Dansk

16 Knapper på DVD ens kontrolpanel Diskindlæser B. Afspil/Pause Afspilning/pause af disk. Når DVD-menuen (hovedmenuen) er aktiv, fungerer denne knap som knapvalg (vælger den fremhævede enhed i menuen), hvis disken tillader det. C. Stop/Åbn Stopper afspilningen af diske / Åbn eller indlæs disken NB: Du kan ikke åbne diskbakken med fjernbetjeningen. Når du afspiller en fil, skal du trykke på STOP-knappen tre gange for at åbne. Fjernbetjening - DVD 1. Standby 2. Vis tid / DVD-menu 3. Ingen funktion (i DVD-tilstand) 4. Talknapper 5. Menu 6. Navigationsknapper 7. Tilbage 8. Lydstyrke op / ned 9. Info 10. Ingen funktion 11. Afspil (Play) 12. Ingen funktion 13. Hurtig tilbagespoling. 14. Zoom 15. Gentag 16. Søgetilstand 17. Kildevalg 18. Sove-timer 19. Vinkel 20. OK 21. Ingen funktion 22. Pause 23. Stop 24. Undertekst 25. Hurtig fremadspoling 26. Titel 27. Hoved Dansk

17 DVD-betjeningsknapper Du kan navigere i DVD, film-cd, musik og billed-cd ers indhold ved hjælp af de korrekte knapper på din fjernbetjening. Herunder vises hovedfunktionerne til almindeligt anvendte fjernbetjeningsknapper. Knapper DVDafspilning Filmafspilning Billedafspilning Musikafspilning Afspil Afspil Afspil Afspil / Pause Pause Pause Pause Stop Stop Stop Stop Drejer det zoomede billede til venstre eller højre (hvis tilgængeligt). / Fremhæver et menupunkt/drejer det zoomede billede til op eller ned (hvis tilgængelig). / Viser scenen fra forskellige vinkler (hvis tilgængelig) Hurtig fremspoling / Hurtig tilbagespoling Ændrer slideeffekt (afhængigt af indholdet) Viser tidspunkt/ Viser hovedopsætningsmenuen X INFO (İ) Valg af tidstællingstilstand (under afspilning). Tryk igen for at skifte til næste tilstand. LANG. Auto-sprog X X MENU OK / SELECT Grøn Viser tv-menuen. Åbn/Vis/Afspil Viser gentagelsesfunktioner. BACK Skifter til forrige menu (hvis tilgængelig). Gul Skifter til stimappen (hvis tilgængelig). Direkte valg af scener eller tidspunkt. Vælger den ønskede fil. Vælger den ønskede fil. Undertekster til-fra. Tryk igen for at skifte til næste undertekstmulighed. X X Blå Viser diskmenu (hvis tilgængelig). Viser diskmenu (hvis tilgængelig). X X Rød Zoomer billede. Tryk igen for at skifte til næste zoomtilstand. Andre funktioner - Knapkombinationer (under afspilning) + Langsom fremadspoling ( + ) + Indstiller hastighed for langsom fremadspoling + Indstiller hastighed for hurtig fremadspoling + Indstiller hastighed for hurtig tilbagespoling + Bekræfter stopkommando + Tryk på gentagne gange for at spole fremad manuelt (*) Du kan skifte til en titel ved at trykke direkte på talknapperne. Du skal trykke på 0 og derefter ciffertasten for at skifte til en af ciffertitlerne (eksempel: Tryk på 0 og 5 for at vælge 5). Dansk

18 Almindelig afspilning Normal afspilning 1. Tryk på power-knappen 2. Sæt en disk i diskbakken. Diskbakken lukkes, og afspilningen begynder med det samme, hvis der ikke er nogen menuer optaget på disken. Der vises måske en menu på Tv-skærmen efter et øjeblik, eller filmen starter måske straks efter introduktionen af filmselskabet. Dette afhænger af diskens indhold og kan variere. Bemærk: Trin 3 og 4 er kun tilgængelige, når der er optaget en menu på disken. 3. Tryk på / / / eller talknappen/- knapperne for at vælge den ønskede titel. 4. Tryk på knappen OK Afspilning af de valgte punkter begynder nu. Det punkt, der afspilles, kan være en film, et still-billede eller en anden undermenu afhængig af disken. Til din orientering: Hvis der foretages en handling med en knap, der er forbudt, vises symbolet. Bemærkninger til afspilning: 1. Der høres ingen lyd under hurtig frem- og tilbagespoling. 2. Der kan ikke høres lyd ved afspilning i langsom gengivelse. 3. Tilbagefunktionen for slowmotion er ikke tilgængelig. 4. I visse tilfælde ændres undertekstens sprog ikke umiddelbart til den valgte. 5. Når det foretrukne sprog ikke vælges, selv efter gentagne tryk på knappen, betyder det at sproget ikke er tilgængeligt på disken. 6. Når afspilleren genstartes eller disc en ændres, vil undertekst selektionen automatisk ændres tilbage til de indledende indstillinger. 7. Hvis et sprog blev valgt, som ikke understøttes af disken, vil undertekstsproget automatisk være diskens 1. prioritetssprog. 8. Normalt finder en cirkulation sted, hvis du skifter til et andet sprog. Du kan fjerne undertekster ved at trykke knappen flere gange, indtil Undertekst fra vises på skærmen. 9. Hvis afspilleren er slukket eller disken blev fjernet, er det sprog du hører det sprog, der blev valgt ved den oprindelige indstilling. Hvis dette sprog ikke er optaget på disken, vil kun de tilgængelige sprog på disken kunne høres. 10. Nogle DVD er har ingen rod og/eller titelmenuer. 11. Baglænsspring er ikke muligt. 12. For bekvemmelighed: Hvis du prøver på at indtaste et tal, der er større end den samlede længde af den aktuelle titel, vil tid-søgefeltet forsvinde og meddelelsen " Input ugyldigt" vises i det øverste venstre hjørne af skærmen. 13. Slide Show deaktiveres når ZOOM-tilstand er aktiveret. Tilslutning Fejlfinding Billedkvaliteten er dårlig (DVD) Vær sikker på at DVD disc ens overflade ikke er beskadiget. (Ridser, fingeraftryk, osv.) Rengør DVD-skiven og prøv igen. Se instruktionerne der er beskrevet i Noter om Diske for at se, hvordan disken rengøres ordentligt. Sørg for at dvd'en sidder i skuffen med den rigtige side opad. En fugtig DVD eller kondensering kan have indflydelse på udstyringen. Vent 1 til 2 timer i Standby for at tørre udstyret. Disken afspiller ikke Ingen disk i maskinen. Anbring en disk i indlæseren. Disc er fejlopladet. Sørg for at dvd'en sidder i skuffen med den rigtige side opad. Forkert disktype. DVD-afspilleren kan ikke afspille CD-ROM osv. DVD-diskens regionskode skal svare til afspilleren. Forkert OSD-sprog Vælg sprog i set-up menuen. Lydsporets eller underteksternes sprog kan ikke ændres på en DVD. Flersproglig lyd og/eller undertekster kan ikke optages på DVD en. Forsøg at ændre lyd eller undertekster ved hjælp af DVD'ens titelmenu. Nogle DVD er giver ikke brugeren mulighed for at ændre disse indstillinger uden at bruge diskmenuen. Disse funktioner er ikke tilgængelige på DVD en. Intet billede Har du trykket på de korrekte knapper på fjernbetjeningen? Prøv igen. Ingen lyd Kontroller at volumen er sat til et hørbart niveau. Forvis dig om, at du ikke tilfældigt har slukket for lyden. Forvrænget lyd Kontrollér at den passende aflytningsindstilling er korrekt. Hvis intet fungerer Hvis du har prøvet de ovennævnte muligheder og intet fungerer, bør du slukke TV/DVD og tænde den igen. Hvis dette ikke virker, skal du kontakte din forhandler eller en TV/DVD reparatør. Forsøg aldrig selv at reparere et defekt TV/DVD. Dansk

19 Disktyper som er kompatible med denne enhed Disktyper (Logoer) DVD AUDIO-CD MP3-CD Optagetyper Diskstørrelse Maks. afspilningstid Audio + Video 12 cm Audio 12 cm 74 min. Audio (xxxx.mp3) 12 cm Enkeltsidet; 240 min. Dobbeltsidet; 480 min. Det afhænger af MP3-kvaliteten. Specifikationer DVD en indeholder fremragende lyd og video takket være Dolby Digital- og MPEG-2-systemet. Adskillige skærm- og lydfunktioner kan let vælges via skærmmenuen. En lp optages som et analogt signal med mere forvrængning. Cd optages som et digitalt signal med bedre lydkvalitet, mindre forvrængning og mindre forringelse af lydkvaliteten over tid. MP3 optages som et digitalt signal med bedre lydkvalitet, mindre forvrængning og mindre forringelse af lydkvaliteten over tid. BILLED-CD Video (stillbillede) 12 cm Det afhænger af JPEG-kvaliteten. JPEG optages som et digitalt signal med bedre billedkvalitet med tiden. For korrekt funktion må der kun anvendes diske på 12 cm. Specifikationer Understøttede disktyper Video Type Audio Type Lydudgang DVD: SS/SL 4.7 (DVD-5) CD-DA SS/DL 4.7 (DVD-9) CD-R DS/SL 4.7 (DVD-10) CD-RW DS/DL 4.7 (DVD-18) MP-3/JPEG MPEG-2 Video Standard Decoding (MPEG-1-understøttet) Helskærms video-display på 720 x 576 (PAL) & 720 x 480 (NTSC) pixels 50 og 60 Hz rammefornyelsesrater (PAL & NTSC) Digital bitstream overførelseshastighed op til 108Mbits/sek. Linjeopløsning mere end 500 linier Flerkanals MPEG afkodning. LPCM Analoge Output: 24 Bit/ 48,44.1 khz down-sampling DAC Dansk

20 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV Sådan tændes tv et med 12 volt 1. Forbind strømstikket til cigarettænderen i din bil eller et kabel med clips til bilbatteriet. 2. Forbind den anden ende af 12 volt kablet til DC 12V stikket bag på TV et. Derefter lyser LED-lampen. 3. Tryk på knappen, P+/P- eller en taltast på fjernbetjeningen eller tryk på knappen - eller + på tv et. Tv et vil derefter blive tændt. 4. INDSTIL det BEDSTE BILLEDE via antennepositionen eller indstil om nødvendigt TV-kanalerne igen. SÅDAN SLUKKES TV ET 1. Tryk på knappen på fjernbetjeningen eller tryk på -knappen på tv et, så tv et skifter til standby-tilstand. 2. Tag kabeltilslutningerne og strømstikkene ud. V+ V+ BEMÆRK: 12 V indgang: V- V- Dansk

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160B lcd tv med fjernbetjening owner s manual

betjeningsvejledning colour television 32FLKR160B lcd tv med fjernbetjening owner s manual betjeningsvejledning colour television 32FLKR160B lcd tv med fjernbetjening owner s manual Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Klargøring... 1 Tiltænkt anvendelse... 1 Strømkilde... 1 Placering af

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer...114 Digital modtagelse (DVB-C)...114 BRUGSANVISNING TIL MOBIL TV...115. Dansk - 84 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 85 Indledning... 85 Klargøring... 85 Sikkerhedsforskrifter... 85 Pakkens indhold... 87 Miljøinformation... 88 Fjernbetjeningsknapper... 89 LCD-TV og betjeningsknapper...

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 -

Indholdsfortegnelse. Specifikationer... 35 Digital modtagelse (DVB-C)... 35. Dansk - 1 - Indholdsfortegnelse Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter... 2 Pakkens indhold... 4 Miljøinformation... 5 Fjernbetjeningsknapper... 6 LCD-TV og betjeningsknapper... 7 Visning

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indhold. Dansk - 60 -

Indhold. Dansk - 60 - Indhold Sikkerhedsoplysninger... 61 Kom godt i gang... 62 Meddelelser, funktioner og tilbehør... 62 Fjernbetjening - 1... 65 Tilslutning... 66 Førstegangsinstallation - USB-tilslutninger... 67 TV-menuegenskaber

Læs mere

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et

Indhold. Sikkerhedsforanstaltninger. Klargøring. Tiltænkt anvendelse. Strømkilde. Placering af tv'et Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation... 3 TV - Funktioner... 3 Oversigt over tv'et... 3 TV-betjeningsknapper & betjening... 4 Oversigt over fjernbetjening...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 -

Indholdsfortegnelse. Dansk- 63 - Indholdsfortegnelse Miljøinformation... 64 Medfølgende tilbehør... 65 TV - Funktioner... 65 Sikkerhedsforanstaltninger og vigtig information... 65 Oversigt over tv'et... 66 Tv-kontrolknapper & betjening...

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Brugermanual VST VOH-1200DV

Brugermanual VST VOH-1200DV Brugermanual VST VOH-1200DV IR-øje for fjernbetjening styrer forbindelsen mellem fjernbetjening og skærm Trådløse infrarøde hovedtelefoner styres af IR-sensor i skærmen. Når TV-funktion skal bruges, vælges

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap.

KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL. EQ-kontakt. Tænd/slukknap. Surroundknap. KNAPPER OG TILSLUTNINGER PÅ BAGSIDEN AF SOUNDBAR KNAPPER OVEN PÅ SOUNDBAR OG FJERNKONTROL EQ-kontakt Tænd/ slukknap Kildeknap Lydstyrkeknapper Surroundknap Bluetoothknap Optisk indgangsstik Auxindgangsstik

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning BÆRBAR LCD DVD-AFSPILLER Model: MT-979 LÆS BETJENINGSVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, INDEN DU TILSLUTTER OG BETJENER AFSPILLEREN. GEM VEJLEDNINGEN, SÅ DU OM NØDVENDIGT KAN SLÅ OP I

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

ONLINEMANUAL. 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv. www.toshiba-om.net/firmware.php

ONLINEMANUAL. 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv. www.toshiba-om.net/firmware.php ONLINEMANUAL 40L546*DN LED-baggrundsbelyst LCD satellit-tv Det forventes, at der vil blive stillet opdateringer til rådighed i din tvfirmwares levetid for at sikre, at dit TV opretholder optimal ydeevne.

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix

Quickguide til Waoo! TV-funktioner. Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Quickguide til Waoo! TV-funktioner Pause Start Forfra TV on demand Kanalbutik Waoo! Bio Netflix Få flere TV oplevelser HD så får du alle detaljer med Med HD får du krystalklart TV, så du lever dig ind

Læs mere

DAB+, DAB, FM Digital Radio

DAB+, DAB, FM Digital Radio DAB+, DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR1240DAB/Honeybee/Frozen Stone Sikkerhedsforanstaltninger For at opnå den største nydelse og ydeevne, og for at blive fortrolig med radioens funktioner,

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

Din brugermanual PANASONIC TX-55CXW684 http://da.yourpdfguides.com/dref/5804723

Din brugermanual PANASONIC TX-55CXW684 http://da.yourpdfguides.com/dref/5804723 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Hurtigstartsguide 1) Hovedstrømkontakt 2) Antenne, luft 3) Højttalerudgange 4) Optiske indgange til digitallyd

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman

Owner s Manual Dansk. Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman Owner s Manual Dansk Walkman not included / Walkman non inclus. jbl on stage * III WM portable loudspeaker dock for Walkman jbl on stage * III WM sikkerhedsanvisninger Læs følgende forholdsregler før brug:

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 Sådan tilslutter du din Stofa boks til dit tv 5 Sådan sætter du Stofa kortet i boksen 6 Nu er Stofa boksen

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen

Sådan lejer du film hjemme fra sofaen Sådan lejer du film hjemme fra sofaen med DLG TV Bredbånd - Film for enhver smag. Scanbox entertainment. Disney 2010 by Paramount Pictures. All Rights Reserved. Nordisk Film 2010 Warner Bros. Ent. Inc.

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/support AJ3123 Brugervejledning a b d SLEEP 15 30 60 90 120 OFF e 1 2 PRESET/ SET TIME 2 sec HOUR 3 4 MIN PRESET/ SET TIME f 1 2 RADIO ON/OFF TUNING

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Brugervejledning. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Brugervejledning jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker heri tilhører de

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631)

42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) 42 tv med LED-baggrundslys, 100 Hz-teknologi og integreret DVB-T2, HD DVB-T/-C-tuner MEDION LIFE P17077 (MD 30631) Betjeningsvejledning Indhold Funktioner... 2 Indledning... 2 Klargøring... 2 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

JABRA SPORT Pulse wireless

JABRA SPORT Pulse wireless JABRA SPORT Pulse wireless Brugermanual jabra.com/sportpulsewireless 2014 GN Netcom A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Jabra er et registreret varemærke tilhørende GN Netcom A/S. Alle andre varemærker

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.

BETJENINGSVEJLEDNING. 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1. BETJENINGSVEJLEDNING 7 farve-lcd QUAD MONITOR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før du betjener apparatet, og gem den til senere brug. V1.8 INDHOLD 1. Forholdsregler...1 2. Produkter...2 3. Monitor

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere