Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Grønt regnskab 2014 CO 2 regnskab og hovedindsatser"

Transkript

1

2 Indhold Præsentation... 3 Ledelsesberetning... 3 Samlet CO 2 miljøregnskab... 7 Indsatsområder i Side 2 af 14

3 Præsentation Holbæk Forsyning A/S er et Holdingselskab med seks underliggende selskaber: Holbæk Service A/S, Holbæk Affald A/S, Holbæk Vand A/S, Holbæk Spildevand A/S, Jyderup Varme A/S og St. Merløse Varme A/S. Nærværende indhold er en pixiudgave af det Grønne Regnskab 2014, hvor der er fokus på ledelsesberetning, CO 2 miljøregnskab og indsatsområder. Ledelsesberetning Produktion og CO2-emission Det er i 2014 lykkedes Holbæk Forsyning A/S at nedsætte den samlede CO 2 - emission fra virksomhederne med tons CO 2 set i forhold til Selskabernes samlede CO 2 -emission var i 2014 på tons. Holbæk Affald A/S Holbæk Affald A/S har i 2014 samlet set udledt 35,8 tons mindre CO 2 end i På Indsamling af dagrenovation er der en reduktion på 44 tons CO 2 som hovedsaligt ligger i brændstofforbruget til indsamling af rest- og bioaffald. På driften af Genbrugspladserne er CO 2 udledningen steget med 8,2 ton, som kan henføres et lidt højere elforbrug på Holbæk Genbrugsplads. Merforbruget skyldes, at fraktionen stort brændbart ikke benyttes mere, og at alt brændbart afleveres som småt brændbart som komprimeres direkte på pladsen Holbæk Spildevand A/S Holbæk Spildevand A/S har reduceret udledningerne af CO 2 på driften af renseanlæggene som skal ses i lyset af mindre spildevandsbehandling. Samlet set er der en reduktion på 178 tons CO 2. Holbæk Vand A/S Holbæk Vand A/S har i 2014 udledt 66 tons mere CO 2 end året før. Den større udledning kan henføres til rengøring af rentvandsbeholderen på Søndre Vandværk samt større udpumpede mængder samlet set på vandområdet. Side 3 af 14

4 Jyderup Varme A/S Den store CO 2 reduktion står Jyderup Varme A/S for med hele tons lavere udledning end året før. Det skyldes en mindre varmeproduktion som følge af de milde efterårs- og vintermåneder. Der har samtidig været en mindre elproduktion grundet mindre gunstige markedsbetingelser for salg af elektricitet. St. Merløse Varme A/S St. Merløse Varme A/S har også reduceret udledningen af CO 2 med 46 tons, som kan henføres de milde efterårs- og vintermåneder og en direkte omstilling af værkets driftsprocesser. Generelt status på indsatsområder i 2014 ISO-certificeret Alle selskaber under Holbæk Forsyning A/S er certificeret efter ISO 9001 standarden for kvalitetsledelse. Vandselskabet Holbæk Vand A/S er tillige certificeret efter fødevaresikkerhedsstandarden ISO Certificeringerne sikrer procedurer og opfølgning på alle centrale processer, herunder miljøkritiske processer. I forlængelse af dette arbejde er Holbæk Forsyning A/S påbegyndt udarbejdelse miljøledelse efter miljøledelsesstandarden ISO med retning mod en mulig certificering. Symbiosesamarbejde I 2014 har der været fokus på industrielt symbiosesamarbejde. Der er tale om en industriel symbiose, når én virksomheds restprodukt bliver til en anden virksomheds ressource. Projekterne sker i samarbejde med flere lokale virksomheder. Eksempelvis kan nævnes, at et af projekterne i 2014 modtog tilsagn om støtte på 3.2 mio. kr. fra Miljøstyrelsens MUDP program. Besøgstjenesten Besøgstjenesten, som omhandler alle forsyningsenhederne i Holbæk Forsyning A/S, er blevet godt besøgt i Besøgstjenesten er målrettet klassetrin, men alle er velkomne uanset alder. Specielt affaldsforløbet har været populært med besøg af en del børnehaver og 0. klasser. Affaldshåndteringen fylder mere og mere på skoleskemaet, hvorfor mange lærere benytter sig af tilbuddet og tager deres elever på udflugt til Holbæk Affald A/S. Her lærer børnene bl.a. om, hvorfor man ikke må smide affald i naturen, og hvorfor det er vigtigt at sortere sit affald korrekt, så det kan blive til en ressource. Side 4 af 14

5 Affald På affaldsområdet er der konstateret stigende affaldsmængder modtaget på genbrugspladserne, mens der på indsamlingsordningerne er sket et lille fald, hvilket er forventeligt, da affaldsmængderne er konjunkturbestemte. Det kan imidlertid også være et udtryk for en samfundstendens i retning af øget direkte genbrug. En del af Genbrugspladsernes øgede mængder kan også forklares med, at der har været store efterårsstorme i både 2013 og Dette kan begrundes med, at det hovedsaligt er på bygge- og haveaffaldet de største stigninger kan ses. Husstandsindsamling af plast og metal hos de enkle hustande, har i 2014 kørt som et forsøg hos et begrænset antal hustande. I 2015 indføres denne indsamlingsordning i hele kommunen. Tysinge renseanlæg Anlægsfornyelsen af Tysinge renseanlæg har efter et fuldt driftsår givet den forventede miljøgevinst på energiforbruget. Renseanlægget har i 2014 samlet set haft en reduktion på 32 tons udledt CO 2. Det nye anlægs kapacitet til at rense større mængder spildevand har samtidig gjort det muligt at lukke et antal mindre, ineffektive anlæg. Varmværket i St. Merløse St. Merløse Varme A/S har i 2014 reduceret elforbruget med 33 % som bl.a. kan henføres direkte til en bevidst indstilling af værkets processer. Det vil sige, at der kun køres med de eldrevne motorer og snegle i den nødvendige udstrækning. Der er bl.a. sket en reduktion på cirkulering af vandet som drives af 2 store eldrevne motorer. Varmeplan Holbæk Forsyning A/S startede i 2014 et partnerskab med Holbæk kommune om udviklingen af en varmeplan for Holbæk Kommune. Ved at deltage i arbejdet, opnår Holbæk Forsyning A/S, et væsentligt højere vidensniveau om både teknologiske muligheder og forretningsmuligheder på varmemarkedet, ligesom projektet naturligt giver et overblik over muligheder i forbindelse med Holbæk Kommunes udvikling af varmeområdet. Side 5 af 14

6 Vand Det er lykkedes at få løst et årelangt problem med et for højt niveau af ammonium på begge vandværker. Løsningen, hvor der blandt andet bliver tilsat sporstoffer, blev udviklet i samarbejde med Krüger A/S og DTU, som efterfølgende har søgt patenteret på metoden, da problemet med ammonium er udbredt i resten af landet. Allerede ved testmålinger i slutningen af 2013 holdt værket sig indenfor de tilladte grænseværdier, hvilket efterfølgende er bekræftet ved officielle målinger i Forsyningssamarbejde Holbæk Forsyning A/S ejere har besluttet at tilvejebringe et grundlag for et formelt forsyningssamarbejde mellem Holbæk Forsyning A/S, Roskilde Forsyning A/S og Lejre Forsyning A/S. Arbejdet blev startet i august Rammerne for forsyningssamarbejdet skal forelægges ejerne til beslutning i Side 6 af 14

7 Samlet CO 2 miljøregnskab Miljømål Holbæk Forsyning A/S har et overordnet mål for miljø- og energioptimeringer gældende for alle forsyningsselskaberne: CO 2 -Emissioner reduceres med 15 % frem til år 2020 (basisår 2014). Samlet miljøregnskab for hele Holbæk Forsyning A/S Den samlede CO 2 -emission fra alle selskaber under Holbæk Forsyning A/S er opgjort i nedenstående tabeller. Data på udledning af CO 2 fra egen ELproduktion er opgjort særskilt, da denne produktion er uafhængig af den nødvendige aktivitet af varmeproduktion og spildevandsbehandling. Derved giver CO 2 beregningerne et mere reelt billede af hvor selskaberne bør fokusere på reduceringer. Den væsentligste årsag til faldet i CO 2 -udledninger i 2014 er Varmeværkernes mindre produktion af MWh varmeproduktion og en omstilling af processerne på St. Merløse, samt El besparelsen på Tysinge renseanlæg. Samlet CO 2 udledning Målepunkt Holbæk Affald A/S Genbrug Holbæk Affald A/S Dagrenovation tons tons Holbæk Spildevand A/S tons *2.772 *2.609 *2.675 *2.719 *2.540 Holbæk Vand A/S tons Jyderup Varme A/S tons *6.266 *5.535 *5.499 *5.564 *5.182 St. Merløse Varme A/S tons Total - samlede CO 2 udledning tons *udledningsmængden er netto. Udledning fra egen EL- produktion er opgjort jf. det Grønne Regnskab. Side 7 af 14

8 Samlet CO2-emissioner opgjort i tons for for alle selskaber under Tons Holbæk Forsyning A/S Udviklingen af CO 2 -udledning fra hele Holbæk Forsyning A/S for perioden er illustreret i ovenstående diagram. Side 8 af 14

9 CO 2 emissioner beregnet på behandlet enhed for hvert selskab Det er en væsentlig faktor i CO 2 -regnskabet, at CO 2 -emissioner bliver holdt op mod selskabernes producerede produktenhed. Nedenstående tabel viser hvor mange kg CO 2 der udledes for en behandlet enhed opgjort for hvert selskab. Nedenstående skema beregnet på enhed skal fra 2015 benyttes til at følge de reducerede CO 2 -udledninger i forhold til målsætningen om en reduktion på 15 % frem til år CO 2 udledning beregnet /produktion af enhed Holbæk Affald A/S (Genbrug) Holbæk Affald A/S (Dagrenovation) Målepunkt kg kg kg kg kg CO 2/tons 2,11 1,9 2,03 1,26 1,42 CO 2/tons 30,23 34,31 31,2 37,31 32,59 Holbæk Spildevand A/S CO 2/m 3 0,36 0,34 0,41 0,4 0,39 Holbæk Vand A/S CO 2/m 3 0,36 0,36 1,2 0,39 0,41 Jyderup Varme A/S Varmeproduktion CO 2/MWh 183,22 187,48 183,2 183,07 202,62 St. Merløse Varme A/S CO 2/MWh 42,69 52,79 63,42 11,21 9,19 Felterne med rød markering viser hvor CO 2 udledningerne er steget set i forhold til Derfor vil der i 2015 være skærpet fokus på reduceringen af CO 2 udledninger på netop disse enheder. Et udsnit af indsatsområderne er nærmere beskrevet på de næste sider. Side 9 af 14

10 Indsatsområder i Holbæk Affald A/S Der er med støtte fra Erhvervsstyrelsen igangsat et forprojekt til et symbiosesamarbejde mellem partnerne Holbæk Affald A/S, Global Byggeservice A/S, Dana Lim A/S og Johannes Fog A/S. Formålet med projektet er at afklare, om det er muligt at genanvende trykimprægneret træ indsamlet på Holbæk Affald A/S genbrugspladser til nye byggematerialer. Der skal arbejdes på muligheden for lokal genanvendelse af det haveaffald, som modtages på Orø genbrugsplads. Husstandsindsamling af plast og metal hos de enkle hustande indføres i hele kommunen i For at opfylde regeringens mål i ressourcestrategien om genanvendelse af 50 % af husholdningsaffaldet i år 2022, vil det i 2015 blive undersøgt, om der er mulighed for etablering af genbrugsbutik/-byggemarked i forbindelse med genbrugspladserne. Holbæk Spildevand A/S Symbioseprojekter: I 2015 vil Holbæk Spildevand A/S fortsat deltage i netværksaktiviteter og søge nye symbioseprojekter med lokale virksomheder, samtidig med at der arbejdes videre på de projekter, der allerede er igangsat. Side 10 af 14

11 Overløb: I 2015 skal der skabes overblik over omfanget af overløb af spildevand til recipienterne. Der skal i projektet fastlægges et ambitionsniveau og påbegyndes en indsats for at reducere overløb. Strukturplanen I overensstemmelse med strukturplanen, afskæres og nedlægges følgende fem små renseanlæg i 2015: St. Merløse, Skov Vallenderød, Ugerløse, Undløse og Østrup. Igangsættelse af CO 2 - energibesparelse (2. fase): Projektet skal sikre, at der bliver indført/etableret fremtidssikrede vedvarende og miljørigtige energier i nye anlæg og processer for derved at nedbringe CO 2 udledninger. Bimålere: Opsætning af bimålere på strategiske udvalgte steder hvor data i dag ikke kan aflæses eller online overvåges. En erfaring er, at det flere steder er svært at finde ud af præcist hvor energiforbruget sker, og hvor stort det er på enkeltelementer. Det skyldes, at der er tilsluttet mange anlæg på samme elmåler, hvilket ikke giver mulighed for at kende fx elforbruget til beluftningen. Derfor igangsættes et projekt, hvis formål er at få opsat bimålere relevante steder, så elforbruget kan følges på enkeltelementer. Der arbejdes efter en løsning der muliggør online overvågning, således at elforbruget løbende kan følges, herunder fx aflæsning af effekten på gennemførte tiltag. Gennemgang af elforbruget for pumpestationerne: Ved en gennemgang af el forbruget for pumpestationerne har det vist sig, at der ikke er overblik nok til at kunne lave analyser af forbruget. Der vil fremadrettet være fokus på at sætte en struktur op på området, som sikre bedre overblik og optimere muligheden for sporing af afvigelser. Arbejdet skal ses i lyset af en forventning om endnu flere pumpestationer fremadrettet. Kortlægning af processer: Kortlægning af processer på renseanlæg. Der skal kigges nærmere på alle de mindre processer på de blivende renseanlæg med forventning om, at der ligger en del energibesparelser skjult i nuværende styring af processerne. Side 11 af 14

12 Ethanol kulstof: Der skal ske en væsentlig reducering eller en hel fjernelse af ethanol/kulstof. Og undersøgelser skal vise hvilke mulige produkter, der kan erstatte ethanol/kulstof. Pumpestationer: Tidligere analyser og optegnelser som er foretaget på pumpestationer, skal benyttes til en endelig oversigt og plan. Således skal energibesparelser indgå i vurderingen af pumpestørrelser, når der fremover sker udskiftninger og renoveringer. Solceller Energiberegninger på solceller på Holbæk renseanlæg skal vurderes. Symbiosesamarbejde: Forsat udvikling på symbiosesamarbejde med fokus på genanvendelse af renseprocessernes affaldsprodukter. Udnyttelse af fedtprodukter fra tømningsordningen: Undersøgelser skal vise, om det er muligt at tilføre disse fedtprodukter i biogasanlægget på Holbæk renseanlæg. Hensigten er, at de affaldsprodukter som i dag køres til deponi, kan udnyttes som et genanvendelsesprodukt i biogassen. Her tænkes også, genanvendelse af fedt og slamprodukter fra tømningsordningen. Udnyttelse af okkerslam fra Holbæk Vand A/S Der søges endnu engang midler til et okkerslamprojekt og af den vej finde en løsning på udnyttelse af okkerslammet fra Holbæk Vand A/S Side 12 af 14

13 Holbæk Vand A/S Nyt Vandværk Der er igangsat en analyse af, om Søndre Vandværk skal erstattes af et helt nyt vandværk inden for en kort årrække. Kildepladsoptimering: Energioptimering af grundvandsindvinding på kildepladser. Resultaterne forventes at udmønte sig i en optimering af det specifikke energiforbrug (kwh/m 3 ) og dermed også i besparelser på indvindingens årlige energiforbrug. Udnyttelse af okkerslam: Der søges endnu engang midler til et okkerslamprojekt og af den vej, finde en løsning på udnyttelse af okkerslammet på Holbæk Spildevand A/S Sektionering af Holbæk by: Sektionering skal sikre, at områder lukkes af og derved optimere forsyningssikkerheden og minimere forurening ved ledningsarbejde. Side 13 af 14

14 Jyderup Varmeværk A/S Solvarme: Jyderup varmeværk bruger hvert år ca. 4,4 millioner m 3 naturgas, som ved produktion til varme bliver til ca ton/år udledt CO 2. Som lovgivningen er i dag, er der ikke andre lovlige alternativer til brændsel. Som det også er set på mange andre varmeværker, er der en mulighed for at etablere solvarmeanlæg og ad den vej udfase en del af gasforbruget. Der er i gangsat en analyse af mulighederne for at supplere Jyderup Varmeværk med solvarme. Analysen forventes at blive færdig i foråret St. Merløse Varmeværk A/S Halm som eneste varmekilde: Der er fokus på, at det kun er halm som benyttes som varmekilde. Derved sikres det at varmeværket udleder mindst muligt CO 2. Side 14 af 14

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011

HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT. Grønt Regnskab 2011 HOLBÆK FORSYNING A/S FRIVILLIGT Grønt Regnskab 2011 Godkendt af Bestyrelsen den 24. april 2012 Indhold Holbæk Forsyning A/S... 3 Indledning... 3 Visioner... 3 Virksomhedsoplysninger... 4 Holbæk Affald

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

www.pwc.dk Ledelsesresume

www.pwc.dk Ledelsesresume www.pwc.dk Ledelsesresume 14. november 2014 Samarbejde: affald og varme foranalyse Potentialeafklaring vedrørende fusion og forpligtende samarbejde inden for affald og varme mellem KARA/NOVEREN, VEKS og

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Regnskab 2013 FORSLAG LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Indhold Forord 7 Resumé af Grønt Regnskab 2013 9 Strategisk Energiplan 2013 4 Klar til mere regn i fremtiden 14 Klimakommunens resultater CO 2 -status 6 Forbrug

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21

KAPITEL 1: INDLEDNING...5 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 3. ENERGIKORTLÆGNING AF VESTSJÆLLANDS AMT...21 KAPITEL 1: INDLEDNING...5 1.1 Problemfelt...5 1.2 Problemformulering...8 KAPITEL 2: METODEOVERVEJELSER...10 2.1 Afgrænsninger...10 2.2 De to plansystemer...11 2.3 Det specifikke og det almene...12 2.4

Læs mere

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013

FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR Årsrapport 2013 FORSYNING HELSINGØR A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Telefon: 48 40 50 50 www.fh.dk CVR: 32 05 93 25 REDAKTION Thomas Lungholt FOTOS Operate A/S DESIGN Operate A/S

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Bæredygtig forsyning i Aalborg

Bæredygtig forsyning i Aalborg Bæredygtig forsyning i Aalborg 1 Bæredygtig forsyning i Aalborg Forsidefoto: Ajs Smed Nielsen Oplag: 2. eksemplarer Papir: Profi silk 115 gr. Omslag: Profi silk 2 gr. Svanemærket papir Grafisk udarbejdelse:

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2011 L L Y Y N N G G B B Y Y - - T T A A A A R R B BÆ Æ K K K K O O M M M M U UN N E E

GRØNT REGNSKAB 2011 L L Y Y N N G G B B Y Y - - T T A A A A R R B BÆ Æ K K K K O O M M M M U UN N E E GRØNT REGNSKAB 2011 LLYYNNG G BBY Y- - TTAAAARRBBÆ O MMMM UN EE ÆKK KKO UN Indhold Forord...4 Klimakommunens resultater CO2-status...6 Når vi færdes i trafikken...8 Når vi bruger vand...10 Når vandet

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet Små teknologier maj 2002 udgivet af teknologirådet 1 Rapport om teknologiske løsninger til små samfund teknologirådet, maj 2002 f h b Indhold Forord 3 Indledning 5 Opsamling 7 15 konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET

DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET DECEMBER 2014 REGION MIDTJYLLAND, REGIONAL UDVIKLING VEDVARENDE ENERGILØSNINGER PÅ LANDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Version 28. september 2010 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling, Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi, Bygningskontoret

Læs mere