det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1"

Transkript

1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

2 Grønt regnskab Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv Kolding Regnskabet er udført af afdelingen for Klima og Bæredygtighed 2 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE

3 forord 2010 blev året, hvor Klimakommissionen udgav sine overvejel ser, resultater og anbefalinger. Disse har efterfølgende, i star ten af 2011, resulteret i lanceringen af Energistrategi 2050, inde holdende en række tiltag med det formål at opnå en forøget mængde vedvarende energi i den danske energiforsyning. Tiltag der uden videre vil støtte Kolding Kommunes indsats for en reduktion af CO ² udledningen fra kommunens egne aktiviteter. I tilknytning til opgørelsen af CO ² udledningen for Kolding Kommunes egne aktiviteter, er der udført en CO ² beregning for år 2009 for kommunen set som geografisk enhed. Der er således dannet grundlag for en vurdering af den borgerrettede indsats. Kolding Kommune har gennem 2010 arbejdet målrettet med udvalgte indsatsområder, herunder kan nævnes diverse EU projekter, elbiler og ladestandere, elcykler, LED belysning og energi optimering af bygninger, Energi-, Vindmølle- og Vandmiljøplaner. Denne udvikling er fastholdt gennem året og resultater deles bredt med en række af landets kommuner. Det har således været muligt at indsamle miljødata for kommunens energiforbrug, miljøbelastning og eksterne miljøaktiviteter, og derigennem realisere et relevant og retvisende Grønt Regnskab 2010, der også lever op til de krav en Klimakommune er forpligtiget til at overholde. Der skal i forbindelse med udarbejdelsen af dette grønne regnskab rettes en tak til de medarbejdere, der har stået for eller deltaget i dataopsamling, dataudredning og arbejdet med data grundlaget, herunder udarbejdelsen af miljøredegørelsen for Renovationsafdelingen. Endvidere har materiale fra Energinet. dk, Key2Green, Danmarks Naturfredningsforening, Green Cities og andre interesseorganisationer været til stor hjælp i forbindelse med udarbejdelse af dette grønne regnskab. GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...5 Nøgletal...6 Målopfyldelse...7 Kommunens bygninger...8 Transport...9 CO ² Kommunale aktiviteter...10 Indkøb...11 Affald...12 Spildevand...13 CO ² Geografisk...13 Konklusion på nøgletal...14 Afslutning GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE

5 INDLEDNING 2010 har været året med særlig fokus på at fastholde, udvikle og realisere de mål som Kolding Kommune har sat sig både på energi- og miljøområdet, men også på en række andre delområder i den offentlige organisation. Der har gennem året indfundet sig en ny balance efter et meget turbulent De nødvendige økonomiske tiltag, der fra den kommunale ledelse, blev gennemført i 2009, har resultatmæssigt påvirket den kommunale organisations evne til at præstere fremadrettet og udviklingspræget igennem året har derfor, med stabiliteten genetableret, været året, hvor nye tanker og nye værktøjer er etableret på tværs af kommunale opgaver, med fornyet inddragelse af borgere, øget digitalisering og et fortløbende arbejde for at samle og etablere opgaver med snitflader på egnede faciliteter. Et arbejde der fortsættes i Det grønne regnskab for 2010 fremstår som et internt beslutningsgrundlag, og har ikke, som tidligere, fokus drejet mod kommunens borgere og interessenter. Kolding kommunes Grønne Regnskab 2010 har derfor fået nyt layout med fokus på resultatformidling og visuel information og skal ikke, som tidligere, fremstå som en samlet opgørelse over samtlige kommunens aktiviteter på energi- og miljøområdet. På denne baggrund indeholder regnskabet udelukkende data relevant for afsnittet Målopfyldelse, hvor denne vurderes ud fra de opnåede resultater. I den følgende opgørelse fastholdes den række af målepunkter, der er anvendt i tidligere regnskaber, om end disse i højere grad fremvises grafisk. I forbindelse med afsnittet Målopfyldelse vil dette ligeledes fremefter være indgangen til kommunens præstation på udvalgte områder det pågældende år. I denne oplistes årets resultater derfor direkte. De efterfølgende afsnit anvendes, i videst muligt omfang, til at illustrere udvikling og tendens på det udvalgte område. Således er der anvendt en meget begrænset forklarende tekstmængde, og i stedet angivet henvisninger i det omfang dette er muligt, ligesom grundlæggende data er udeladt i det omfang disse er af mindre betydning. Såfremt disse data ønskes, henvises til kommunens afdeling Klima & Bæredygtighed i By- og Udviklingsforvaltningen. Regnskabet lever op til Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2 af 2003 om grønne regnskaber samt retningslinjer angivet i Danmark Naturfredningsforenings Vejledning til opgørelse og dokumentation af kommunens CO ² -udledninger og -reduktioner. GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 5

6 NØGLETAL Den samlede kommunale medarbejderstab er på godt ansatte. Kommunen råder over et samlet bygningsareal på knap m². Befolkningsudvikling og Kommunens areal Indenrigs- og Socialministeriets Kommunale Nøgletal: Indbyggertal 1. Januar. 621 Kolding Kommune Kommunens geografiske areal opgøres til 611,57 km². For yderligere nøgletal henvises til CO ² opgørelse har godtgjort at der i 2009 udledtes 10,09 Ton CO ² /borger. 6 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE

7 MÅLOPFYLDELSE Miljømål Status Henvisning Vurdering Vi vil ikke anvende pesticider på kommunale arealer og vi vil gøre en målrettet indsats for, at borgere og virksomheder og landbrug ikke bruger pesticider Vi vil inden 2015 reducere udslippet af CO ² med 25 % i forhold til 2006 Vi vil have, at det kommunale fødevareforbrug er økologisk. Mindst 75 % skal være økologisk i 2012 Vi vil udforme og implementere en miljømæssigt progressiv indkøbspolitik, hvor vi sætter konkrete miljømål Vi vil i kommunalt regi udfase de 13 miljøbelastende kemikalier udpeget af Green Cities. Kortlægningen af kommunernes forbrug skal være afsluttet i 2010 Vi vil senest i 2015 deponere maksimalt 5% affald pr. år Vi vil miljøcertificere alle kommunens institutioner og forvaltninger senest i Inden 2015 skal varmeforbruget i kommunens ejede og lejede bygninger pr. m2 reduceres med 11,5% i forhold til 2006 Reduktion af forbrug i perioden for El:11,0% i forhold til 2006 for Kolding Kommunes ejede og lejede bygninger. Elforbruget i Kolding Kommune ejede og lejede bygninger skal reduceres med 2 % årligt i perioden i forhold til elforbruget i det foregående år. Reduktion af forbrug i perioden for Vand:20,0% i forhold til 2006 for Kolding Kommunes ejede og lejede bygninger. CO ² udledningen skal reduceres med 2 % om året frem til 2021 (start 2008). Ingen fastsatte mål for transport. Opgørelse udarbejdes ifm. grønt regnskab CO ² udledning opgøres og der arbejdes med flådestyring og kørselsoptimering Forbruget i 2010 er opgjort til 158,6 kg aktivt stof. Opgørelsen for 2010 er baseret på valide data, hvorfor data for 2009 og 2010 ikke kan sammenlignes. Borger- og virksomhedsrettet indsats ikke iværksat Ton CO ² Ton CO ² = -12,34% Finanskrisen har betydet brat faldende aktivitet i perioden Nyt CO ² regnskab skal udarbejdes for 2011 GreenLine indrapporteringer anvendes fremefter ikke. For 2009 er der gennemført kortlægning på grundlag af oplysninger fra fødevareleverandører. Økologisk andel 16,99%. Indkøbspolitikken slår fast, at hensynet til miljøet skal tælle med i forbindelse med alle indkøb i kommunen. Retningslinjer er implementeret fuldt ud. 61,11% er grønne rammeaftaler og 79,92% af indkøbssum bliver anvendt på grønne rammeaftaler. Der er i 2010 udført kortlægninger, udarbejdet materiale samt rapport med forslag til handlingsplan. Denne afventer Green Cities og kommunens politiske vedtagelse. Olie udgør hovedbestanddelen af de uønskede stoffer. Deponis andel af den samlede affaldsmængde ,63%/2008-6,53%/2009-7,17%/2010-6,99% Der er realiseret reduktion i den samlede affaldsmængde fra på 5,48%. Handlingsplan for målopfyldelse er endnu ikke vedtaget. Der har ikke været aktiviteter på området ,87 kwh/m² ,04 kwh/m² = - 4,70 % Der er realiseret en besparelse i varmeforbruget fra på 8,29% ,57 kwh/m² ,96 kwh/m² = - 12,61%x Der er realiseret reduktion i elforbruget fra på 7,80 % ,39 m3³/m² ,29 m³/m² = - 25,64% Der er realiseret reduktion i vandforbruget fra på 25,42% Ton Ton - + 0,34% Ton - -12,85% km/l benzin 10,95 km/l diesel 5,66 h/l diesel 0,31 Green Cities - Revision november Opfyldt i mindre grad Strategi CO ² udslip i 2013 max Ton CO ² udslip i 2017 max Ton CO ² udslip i 2021 max Ton Afdeling Klima & Bæredygtighed Kolding.dk - Miljø og Natur - Bæredygtighed Green Cities - Revision november Opfyldt i større grad Der er nedsat en Green- Cities Kemigruppe som har løst opgaven og tidsplanen er overholdt. Affaldsplanen og Renovationsaf-delingens Grøn Regnskab 2010 Kolding.dk Green Cities - Revision november GreenLine indrapportering. Energikoordinator Lars Højensgaard GreenLine indrapportering. Energikoordinator Lars Højensgaard GreenLine indrapportering. Energikoordinator Lars Højensgaard DN klimakommune Leaseplan K J L K J L L K J J J K GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 7

8 kommunens bygninger Årets resultat er særdeles tilfredsstillende samtidig med, at den generelle faldende tendens fastholdes. Resultatet skal ses som en kombination af fornyet fokus på reduktion i energiforbruget, ejendomssalg og sammenlægning af kommunale aktiviteter. Elforbrug kwh/m Varmeforbrug graddagekorrigeret kwh/m Vandforbrug m 3 /m 2 0,40 0,35 0,30 0, GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE

9 transport Bilparkens sammensætning har ændret sig væsentligt i Dannelsen af Kolding Spildevand A/S og en fornyelse af bilparken gennem året kan betragtes som hovedårsager. Der er endvidere sket en stigning i timeregistrering, godt timer Km h Blyfri 92-l Blyfri 95-l Let D &Gas-l Special-l Total km & timer km & h , ,00 sum l , , , , ,40 Sum km , ,00 Benzin km/l 10,95 Diesel km/l 5,66 diesel h/l 0,31 Total brændstof l Total km/l 6, ,40% 1,36 10,19 87,81 0,63 Liter anvendt diesel er steget med godt l, og benzinforbruget, særligt Blyfri 95, er faldet med godt l. Det kan endvidere konstateres at der på km/l er sket et generelt fald i brændstofudnyttelsen. For h/l ses en forbedring på 0,07 h/l. Brændstof i liter 2010 Let diesel; ,20 Special; 3.197,40 Blyfri 92; 6.866,30 Blyfri 95; , Der i 2010 udbetalt godtgørelse for kørsel i private biler for km. Et fald på 8,8% ift km i GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 9

10 CO ² KOMMUNALE AKTIVITETER Forbrug 2010 Form CO ² SO ² NO x Emissionsfaktor kwh El 448 0,07 0,34 g/kwh kwh Varme 122 0,10 0,35 g/kwh l Benzin ,02 0 g/l l Diesel ,02 0 g/l kg Gas g/kg Energiform Ton CO ² SO ² NO x Elektricitet 7.126,54 1,11 5,41 Varme 5.696,22 4,67 16,34 Benzin 141,34 1,23 kg 0,00 Diesel 936,60 7,07 kg 0,00 Gas 22, Vand 10,20 1,59 kg 0,03 Totalt Ton ,79 21, , , , , ,85 Den årlige udvikling i %, hvoraf det ses, at udledningen i 2010 er væsentlig mindre end i Et meget tilfredsstillende resultat primært forårsaget af et reduceret energiforbrug, hhv Ton for el og Ton for varme. Udledning fra benzin og diesel er steget med 281 Ton, men negeres af faldet i kørsel med privat bil. Besparelse i CO ², såfremt der tages udgangspunkt i kommunale værdier for diesel kan estimeres til. Fald i km = km => /(5,66 km/l) = l => ( l*2.650 g/l)/(1000²) = 127,5 T Ton CO GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE

11 indkøb Der er gennemført kortlægning opdelt i kg og liter for Det vurderes at tal for 2010 ligner. Rammeaftaler + køb udenfor disse Total KG Økologi % 9,17 heraf Økologi KG og Alm. KG Samlet Økologi % 16,99 Total L Økologi % 32,84 heraf Økologi L og Alm. L I tilknytning til disse opgørelser skal det noteres, at der i skrivende stund, i kommunen, findes enkelte køkkener der præsterer økologiprocenter over 60. Fødevareindkøb 2009 Økologi; l Almindelig; l Økologi; kg Almindelig; kg Samlet køb mio. kr. i indkøbsaftaler heraf 199 mio. kr. / 79,92% på grønne rammeaftaler. 100% 80% 60% 40% GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 11

12 affald Genbrugsaffalds andel af samlet affaldsmængde 2010; 71,67% - Udvikling 09-10, -5,55%. Genbrugsaffald Ton Brændbart affalds andel af samlet affaldsm. 2010; 21,34% - Udvikling 09-10, 7,89%. Brændbart affald afleveret på containerpladserne Ton Lossepladsaffalds andel af samlet affaldsm. 2010; 6,99% - Udvikling 09-10, -5,48%. Lossepladsaffald afleveret på containerpladserne Ton GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE

13 spildevand Kolding Spildevand A/S er stiftet den 29. januar 2010 efter lovkrav, der pålægger kommunerne at udskille vand- og kloakforsyninger i selskaber. Derfor vil tal for spildevand ikke fremgå af dette grønne regnskab. Der henvises til og virksomhedens Miljø- og arbejdsmiljøredegørelse co ² geografisk Kolding Kommune har udført opgørelse for kommunen set i et geografisk perspektiv for årene 2007 og Opgørelsen er udarbejdet ved anvendelse af et beregningsværktøj udarbejdet i et samarbejde mellem KL og COWI A/S. Der er indhentet data til opgørelsen fra lokale energiproducenter, statistikker og kommunens egne opgørelser. Geografisk CO 2 udledning - KL model Ton GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 13

14 konklusion på nøgletal Kolding Kommune har på en række indsatsområder præsteret godt i Således ses det af de ovenstående opgørelser, at der for el, varme og vand er realiseret reduktioner, både i det faktiske og i det indekserede forbrug. I forlængelse af disse reduktioner er der, set geografisk, opnået en reduktion i den samlede udledning. Resultatet bærer præg af fortsat og målrettet indsats internt i Kommunen og eksternt overfor kommunens borgere og virksomheder, for at sikre fortsatte reduktioner i forbrug og udledning. Det kan endvidere konkluderes at området Transport, i begge CO ² opgørelser, som det eneste område, fortsat leverer en generelt stigende udledning. Det ses også at interne områder i Kolding Kommune, der får tildelt ressourcer til målopfyldelse, leverer de ønskede resultater, ligesom det af udviklingen på indkøb, økologi og transport kan udledes, at disse ikke har haft tilstrækkeligt fokus på målopfyldelse. Årets opgørelser viser endnu et år med betydelig nedgang i kommunens præstation på disse 3 områder, ligesom der ikke er tildelt nødvendige ressourcer til løsning af opgaverne. På transportområdet er arbejdet med en ny transportplan igangsat. Samlet set leverer Kolding Kommune et godt resultat med reduktion i energiforbrug og CO ² udledning i overensstemmelse med de opstillede målsætninger for disse områder, men der skal gøres en særskilt indsats fra kommunens side for at rette op på områderne Indkøb, Økologi og Transport, da alle 3 områder er inde i en, tilsyneladende vedvarende, negativ udvikling, der ikke er i tråd med de opstillede målsætninger. 14 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE

15 afslutning I forhold til dette grønne regnskab, er der i 2010, realiseret energibesparelser, reduktion i kommunens CO ² udledningen, og indført nye tiltag der understøtter kommunens fortsatte præstationsevne på området. Et resultat af en årelang indsats på energi- og miljøområdet sikrer fortsatte reduktioner på væsentlige indsatsområder. Der er i 2010 foretaget ændringer indenfor de kommunale indsatsområder, særligt, på kommuneniveau, er der iværksat tværgående programmer og projekter til fortsat fastholdelse og udnyttelse af synergieffekter i den kommunale organisation. De aktiviteter som foregår på et nationalt og internationalt niveau viser fortsat at Kolding Kommune er på forkant med udviklingen. Her kan nævnes kommunens aktiviteter i, GreenCities, ICLEI og en række støttede udviklingsprojekter. På dette grundlag kan det, selvom kommunens samlede miljømål fortsat ikke kan betragtes som opfyldt, på grundlag af kommunens mangeartede initiativer og fastholdelse af egenkontrol og udviklingsrelationer, konkluderes at Kolding Kommune står særdeles stærk rustet til at opnå sine mål for miljøområdet. Afslutningen på dette regnskab må nødvendigvis også medføre erkendelsen af et behov for en indsats til målopfyldelse på områderne Indkøb og Økologi samt fastlæggelse af mål for området Transport. Udviklingen på disse 3 områder, set i perspektiv af et behov for målopfyldelse, er negativ og har været det flere år i træk. Der er igangsat projekter, der skal være med til at sikre en bedre målopfyldelse, men der er således behov for yderligere skridt for at vende udviklingen. Grønne rammeaftaler betyder ikke nødvendigvis grønne indkøb, mulighed for køb af økologiske/miljømærkede/energieffektive produkter er ikke ensbetydende med, at de faktisk bliver købt, og nyere biler med forbedret brændstoføkonomi og reduceret udledning har kun betydning, hvis kørselsbehovet fastholdes eller reduceres. Disse områder bør derfor gennem året 2011, blive genstand for særlig opmærksomhed og tildeling af ressourcer, så der igen kan etableres et grundlag for opfyldelse af kommunens målsætninger på netop områderne Indkøb, Økologi og Transport. GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 15

16 By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv Kolding tlf

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013

Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 Miljøredegørelse for Miljøstyrelsen 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Udgivet 14. oktober 2014 Denne redegørelse verificeret af DNV-GL den 10. oktober 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Version: Juni 2015 Udarbejdet af: Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe (lsk@viegandmaagoe.dk) Kvalitetssikret af: Louise Hedelund Sørensen

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012

Svendborg Kommune. Revision af klimapolitik Foråret 2012 Svendborg Kommune Revision af klimapolitik Foråret 2012 Indhold Revision af Svendborg Kommunes klimapolitik... 3 Overordnede statslige mål... 3 Energi og CO 2... 3 Klimatilpasning... 4 Svendborg Kommunes

Læs mere

Ton CO2/år. Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen

Ton CO2/år. Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen Ton CO2/år 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2007 2020 År Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 5 Baggrund for EU-Borgmesteraftalen 6 Frederikshavn

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020

Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Klima og energi i nyt perspektiv: Politik og strategi 2020 Vedtaget af Byrådet den 26. september 2011 2 Indholdsfortegnelse: Klima og energi i Fredensborg Kommune Klima- og Energipolitik... 04 Klima- og

Læs mere

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb Dokumenttype Håndbog for Partnerskabet Dato September, 2013 HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Hvad er baggrunden

Læs mere

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011

Handlingsplan 2011. Lokal Agenda 21. Version 28. september 2010. Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Version 28. september 2010 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Lokal Agenda 21 Handlingsplan 2011 Januar 2011 Region Midtjylland Regional Udvikling, Miljø, Teknologi og Infrastruktur Koncernøkonomi, Bygningskontoret

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe

Region Hovedstaden. Grønt regnskab 2013. Grønt regnskab 2013. Region Hovedstaden. Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden Grønt regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Region Hovedstaden Regionens hospitaler, tværgående virksomheder og koncernstabe 2 GRØNT REGNSKAB 2013 Indholdsfortegnelse Forord...4 1 Indledning...5

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012

Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 9. marts 2011 Klimapolitik og Klimaplan 2011-2012 Indledning Politikere og administration har det seneste års tid arbejdet med klimaspørgsmålet. Vi har indsamlet viden, søgt overblik, drøftet målsætninger

Læs mere

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Miljøredegørelse 2009. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Miljøredegørelse 2009 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Fakta om Århus Sygehus... 4 Nøgletal... 4 Om sygehuset... 5 Rammerne for miljøarbejdet

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB

SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB SÅDAN ARBEJDER VI MED GRØNNE INDKØB page 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DEFINITION PÅ GRØNNE INDKØB... 4 3. INDKØBSPOLITIK MED GRØNT FOKUS... 4 4. UNDERSTØTTELSE AF ØVRIGE GREEN CITIES MÅL...

Læs mere