det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1"

Transkript

1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

2 Grønt regnskab Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv Kolding Regnskabet er udført af afdelingen for Klima og Bæredygtighed 2 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE

3 forord 2010 blev året, hvor Klimakommissionen udgav sine overvejel ser, resultater og anbefalinger. Disse har efterfølgende, i star ten af 2011, resulteret i lanceringen af Energistrategi 2050, inde holdende en række tiltag med det formål at opnå en forøget mængde vedvarende energi i den danske energiforsyning. Tiltag der uden videre vil støtte Kolding Kommunes indsats for en reduktion af CO ² udledningen fra kommunens egne aktiviteter. I tilknytning til opgørelsen af CO ² udledningen for Kolding Kommunes egne aktiviteter, er der udført en CO ² beregning for år 2009 for kommunen set som geografisk enhed. Der er således dannet grundlag for en vurdering af den borgerrettede indsats. Kolding Kommune har gennem 2010 arbejdet målrettet med udvalgte indsatsområder, herunder kan nævnes diverse EU projekter, elbiler og ladestandere, elcykler, LED belysning og energi optimering af bygninger, Energi-, Vindmølle- og Vandmiljøplaner. Denne udvikling er fastholdt gennem året og resultater deles bredt med en række af landets kommuner. Det har således været muligt at indsamle miljødata for kommunens energiforbrug, miljøbelastning og eksterne miljøaktiviteter, og derigennem realisere et relevant og retvisende Grønt Regnskab 2010, der også lever op til de krav en Klimakommune er forpligtiget til at overholde. Der skal i forbindelse med udarbejdelsen af dette grønne regnskab rettes en tak til de medarbejdere, der har stået for eller deltaget i dataopsamling, dataudredning og arbejdet med data grundlaget, herunder udarbejdelsen af miljøredegørelsen for Renovationsafdelingen. Endvidere har materiale fra Energinet. dk, Key2Green, Danmarks Naturfredningsforening, Green Cities og andre interesseorganisationer været til stor hjælp i forbindelse med udarbejdelse af dette grønne regnskab. GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...5 Nøgletal...6 Målopfyldelse...7 Kommunens bygninger...8 Transport...9 CO ² Kommunale aktiviteter...10 Indkøb...11 Affald...12 Spildevand...13 CO ² Geografisk...13 Konklusion på nøgletal...14 Afslutning GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE

5 INDLEDNING 2010 har været året med særlig fokus på at fastholde, udvikle og realisere de mål som Kolding Kommune har sat sig både på energi- og miljøområdet, men også på en række andre delområder i den offentlige organisation. Der har gennem året indfundet sig en ny balance efter et meget turbulent De nødvendige økonomiske tiltag, der fra den kommunale ledelse, blev gennemført i 2009, har resultatmæssigt påvirket den kommunale organisations evne til at præstere fremadrettet og udviklingspræget igennem året har derfor, med stabiliteten genetableret, været året, hvor nye tanker og nye værktøjer er etableret på tværs af kommunale opgaver, med fornyet inddragelse af borgere, øget digitalisering og et fortløbende arbejde for at samle og etablere opgaver med snitflader på egnede faciliteter. Et arbejde der fortsættes i Det grønne regnskab for 2010 fremstår som et internt beslutningsgrundlag, og har ikke, som tidligere, fokus drejet mod kommunens borgere og interessenter. Kolding kommunes Grønne Regnskab 2010 har derfor fået nyt layout med fokus på resultatformidling og visuel information og skal ikke, som tidligere, fremstå som en samlet opgørelse over samtlige kommunens aktiviteter på energi- og miljøområdet. På denne baggrund indeholder regnskabet udelukkende data relevant for afsnittet Målopfyldelse, hvor denne vurderes ud fra de opnåede resultater. I den følgende opgørelse fastholdes den række af målepunkter, der er anvendt i tidligere regnskaber, om end disse i højere grad fremvises grafisk. I forbindelse med afsnittet Målopfyldelse vil dette ligeledes fremefter være indgangen til kommunens præstation på udvalgte områder det pågældende år. I denne oplistes årets resultater derfor direkte. De efterfølgende afsnit anvendes, i videst muligt omfang, til at illustrere udvikling og tendens på det udvalgte område. Således er der anvendt en meget begrænset forklarende tekstmængde, og i stedet angivet henvisninger i det omfang dette er muligt, ligesom grundlæggende data er udeladt i det omfang disse er af mindre betydning. Såfremt disse data ønskes, henvises til kommunens afdeling Klima & Bæredygtighed i By- og Udviklingsforvaltningen. Regnskabet lever op til Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2 af 2003 om grønne regnskaber samt retningslinjer angivet i Danmark Naturfredningsforenings Vejledning til opgørelse og dokumentation af kommunens CO ² -udledninger og -reduktioner. GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 5

6 NØGLETAL Den samlede kommunale medarbejderstab er på godt ansatte. Kommunen råder over et samlet bygningsareal på knap m². Befolkningsudvikling og Kommunens areal Indenrigs- og Socialministeriets Kommunale Nøgletal: Indbyggertal 1. Januar. 621 Kolding Kommune Kommunens geografiske areal opgøres til 611,57 km². For yderligere nøgletal henvises til CO ² opgørelse har godtgjort at der i 2009 udledtes 10,09 Ton CO ² /borger. 6 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE

7 MÅLOPFYLDELSE Miljømål Status Henvisning Vurdering Vi vil ikke anvende pesticider på kommunale arealer og vi vil gøre en målrettet indsats for, at borgere og virksomheder og landbrug ikke bruger pesticider Vi vil inden 2015 reducere udslippet af CO ² med 25 % i forhold til 2006 Vi vil have, at det kommunale fødevareforbrug er økologisk. Mindst 75 % skal være økologisk i 2012 Vi vil udforme og implementere en miljømæssigt progressiv indkøbspolitik, hvor vi sætter konkrete miljømål Vi vil i kommunalt regi udfase de 13 miljøbelastende kemikalier udpeget af Green Cities. Kortlægningen af kommunernes forbrug skal være afsluttet i 2010 Vi vil senest i 2015 deponere maksimalt 5% affald pr. år Vi vil miljøcertificere alle kommunens institutioner og forvaltninger senest i Inden 2015 skal varmeforbruget i kommunens ejede og lejede bygninger pr. m2 reduceres med 11,5% i forhold til 2006 Reduktion af forbrug i perioden for El:11,0% i forhold til 2006 for Kolding Kommunes ejede og lejede bygninger. Elforbruget i Kolding Kommune ejede og lejede bygninger skal reduceres med 2 % årligt i perioden i forhold til elforbruget i det foregående år. Reduktion af forbrug i perioden for Vand:20,0% i forhold til 2006 for Kolding Kommunes ejede og lejede bygninger. CO ² udledningen skal reduceres med 2 % om året frem til 2021 (start 2008). Ingen fastsatte mål for transport. Opgørelse udarbejdes ifm. grønt regnskab CO ² udledning opgøres og der arbejdes med flådestyring og kørselsoptimering Forbruget i 2010 er opgjort til 158,6 kg aktivt stof. Opgørelsen for 2010 er baseret på valide data, hvorfor data for 2009 og 2010 ikke kan sammenlignes. Borger- og virksomhedsrettet indsats ikke iværksat Ton CO ² Ton CO ² = -12,34% Finanskrisen har betydet brat faldende aktivitet i perioden Nyt CO ² regnskab skal udarbejdes for 2011 GreenLine indrapporteringer anvendes fremefter ikke. For 2009 er der gennemført kortlægning på grundlag af oplysninger fra fødevareleverandører. Økologisk andel 16,99%. Indkøbspolitikken slår fast, at hensynet til miljøet skal tælle med i forbindelse med alle indkøb i kommunen. Retningslinjer er implementeret fuldt ud. 61,11% er grønne rammeaftaler og 79,92% af indkøbssum bliver anvendt på grønne rammeaftaler. Der er i 2010 udført kortlægninger, udarbejdet materiale samt rapport med forslag til handlingsplan. Denne afventer Green Cities og kommunens politiske vedtagelse. Olie udgør hovedbestanddelen af de uønskede stoffer. Deponis andel af den samlede affaldsmængde ,63%/2008-6,53%/2009-7,17%/2010-6,99% Der er realiseret reduktion i den samlede affaldsmængde fra på 5,48%. Handlingsplan for målopfyldelse er endnu ikke vedtaget. Der har ikke været aktiviteter på området ,87 kwh/m² ,04 kwh/m² = - 4,70 % Der er realiseret en besparelse i varmeforbruget fra på 8,29% ,57 kwh/m² ,96 kwh/m² = - 12,61%x Der er realiseret reduktion i elforbruget fra på 7,80 % ,39 m3³/m² ,29 m³/m² = - 25,64% Der er realiseret reduktion i vandforbruget fra på 25,42% Ton Ton - + 0,34% Ton - -12,85% km/l benzin 10,95 km/l diesel 5,66 h/l diesel 0,31 Green Cities - Revision november Opfyldt i mindre grad Strategi CO ² udslip i 2013 max Ton CO ² udslip i 2017 max Ton CO ² udslip i 2021 max Ton Afdeling Klima & Bæredygtighed Kolding.dk - Miljø og Natur - Bæredygtighed Green Cities - Revision november Opfyldt i større grad Der er nedsat en Green- Cities Kemigruppe som har løst opgaven og tidsplanen er overholdt. Affaldsplanen og Renovationsaf-delingens Grøn Regnskab 2010 Kolding.dk Green Cities - Revision november GreenLine indrapportering. Energikoordinator Lars Højensgaard GreenLine indrapportering. Energikoordinator Lars Højensgaard GreenLine indrapportering. Energikoordinator Lars Højensgaard DN klimakommune Leaseplan K J L K J L L K J J J K GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 7

8 kommunens bygninger Årets resultat er særdeles tilfredsstillende samtidig med, at den generelle faldende tendens fastholdes. Resultatet skal ses som en kombination af fornyet fokus på reduktion i energiforbruget, ejendomssalg og sammenlægning af kommunale aktiviteter. Elforbrug kwh/m Varmeforbrug graddagekorrigeret kwh/m Vandforbrug m 3 /m 2 0,40 0,35 0,30 0, GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE

9 transport Bilparkens sammensætning har ændret sig væsentligt i Dannelsen af Kolding Spildevand A/S og en fornyelse af bilparken gennem året kan betragtes som hovedårsager. Der er endvidere sket en stigning i timeregistrering, godt timer Km h Blyfri 92-l Blyfri 95-l Let D &Gas-l Special-l Total km & timer km & h , ,00 sum l , , , , ,40 Sum km , ,00 Benzin km/l 10,95 Diesel km/l 5,66 diesel h/l 0,31 Total brændstof l Total km/l 6, ,40% 1,36 10,19 87,81 0,63 Liter anvendt diesel er steget med godt l, og benzinforbruget, særligt Blyfri 95, er faldet med godt l. Det kan endvidere konstateres at der på km/l er sket et generelt fald i brændstofudnyttelsen. For h/l ses en forbedring på 0,07 h/l. Brændstof i liter 2010 Let diesel; ,20 Special; 3.197,40 Blyfri 92; 6.866,30 Blyfri 95; , Der i 2010 udbetalt godtgørelse for kørsel i private biler for km. Et fald på 8,8% ift km i GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 9

10 CO ² KOMMUNALE AKTIVITETER Forbrug 2010 Form CO ² SO ² NO x Emissionsfaktor kwh El 448 0,07 0,34 g/kwh kwh Varme 122 0,10 0,35 g/kwh l Benzin ,02 0 g/l l Diesel ,02 0 g/l kg Gas g/kg Energiform Ton CO ² SO ² NO x Elektricitet 7.126,54 1,11 5,41 Varme 5.696,22 4,67 16,34 Benzin 141,34 1,23 kg 0,00 Diesel 936,60 7,07 kg 0,00 Gas 22, Vand 10,20 1,59 kg 0,03 Totalt Ton ,79 21, , , , , ,85 Den årlige udvikling i %, hvoraf det ses, at udledningen i 2010 er væsentlig mindre end i Et meget tilfredsstillende resultat primært forårsaget af et reduceret energiforbrug, hhv Ton for el og Ton for varme. Udledning fra benzin og diesel er steget med 281 Ton, men negeres af faldet i kørsel med privat bil. Besparelse i CO ², såfremt der tages udgangspunkt i kommunale værdier for diesel kan estimeres til. Fald i km = km => /(5,66 km/l) = l => ( l*2.650 g/l)/(1000²) = 127,5 T Ton CO GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE

11 indkøb Der er gennemført kortlægning opdelt i kg og liter for Det vurderes at tal for 2010 ligner. Rammeaftaler + køb udenfor disse Total KG Økologi % 9,17 heraf Økologi KG og Alm. KG Samlet Økologi % 16,99 Total L Økologi % 32,84 heraf Økologi L og Alm. L I tilknytning til disse opgørelser skal det noteres, at der i skrivende stund, i kommunen, findes enkelte køkkener der præsterer økologiprocenter over 60. Fødevareindkøb 2009 Økologi; l Almindelig; l Økologi; kg Almindelig; kg Samlet køb mio. kr. i indkøbsaftaler heraf 199 mio. kr. / 79,92% på grønne rammeaftaler. 100% 80% 60% 40% GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 11

12 affald Genbrugsaffalds andel af samlet affaldsmængde 2010; 71,67% - Udvikling 09-10, -5,55%. Genbrugsaffald Ton Brændbart affalds andel af samlet affaldsm. 2010; 21,34% - Udvikling 09-10, 7,89%. Brændbart affald afleveret på containerpladserne Ton Lossepladsaffalds andel af samlet affaldsm. 2010; 6,99% - Udvikling 09-10, -5,48%. Lossepladsaffald afleveret på containerpladserne Ton GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE

13 spildevand Kolding Spildevand A/S er stiftet den 29. januar 2010 efter lovkrav, der pålægger kommunerne at udskille vand- og kloakforsyninger i selskaber. Derfor vil tal for spildevand ikke fremgå af dette grønne regnskab. Der henvises til og virksomhedens Miljø- og arbejdsmiljøredegørelse co ² geografisk Kolding Kommune har udført opgørelse for kommunen set i et geografisk perspektiv for årene 2007 og Opgørelsen er udarbejdet ved anvendelse af et beregningsværktøj udarbejdet i et samarbejde mellem KL og COWI A/S. Der er indhentet data til opgørelsen fra lokale energiproducenter, statistikker og kommunens egne opgørelser. Geografisk CO 2 udledning - KL model Ton GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 13

14 konklusion på nøgletal Kolding Kommune har på en række indsatsområder præsteret godt i Således ses det af de ovenstående opgørelser, at der for el, varme og vand er realiseret reduktioner, både i det faktiske og i det indekserede forbrug. I forlængelse af disse reduktioner er der, set geografisk, opnået en reduktion i den samlede udledning. Resultatet bærer præg af fortsat og målrettet indsats internt i Kommunen og eksternt overfor kommunens borgere og virksomheder, for at sikre fortsatte reduktioner i forbrug og udledning. Det kan endvidere konkluderes at området Transport, i begge CO ² opgørelser, som det eneste område, fortsat leverer en generelt stigende udledning. Det ses også at interne områder i Kolding Kommune, der får tildelt ressourcer til målopfyldelse, leverer de ønskede resultater, ligesom det af udviklingen på indkøb, økologi og transport kan udledes, at disse ikke har haft tilstrækkeligt fokus på målopfyldelse. Årets opgørelser viser endnu et år med betydelig nedgang i kommunens præstation på disse 3 områder, ligesom der ikke er tildelt nødvendige ressourcer til løsning af opgaverne. På transportområdet er arbejdet med en ny transportplan igangsat. Samlet set leverer Kolding Kommune et godt resultat med reduktion i energiforbrug og CO ² udledning i overensstemmelse med de opstillede målsætninger for disse områder, men der skal gøres en særskilt indsats fra kommunens side for at rette op på områderne Indkøb, Økologi og Transport, da alle 3 områder er inde i en, tilsyneladende vedvarende, negativ udvikling, der ikke er i tråd med de opstillede målsætninger. 14 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE

15 afslutning I forhold til dette grønne regnskab, er der i 2010, realiseret energibesparelser, reduktion i kommunens CO ² udledningen, og indført nye tiltag der understøtter kommunens fortsatte præstationsevne på området. Et resultat af en årelang indsats på energi- og miljøområdet sikrer fortsatte reduktioner på væsentlige indsatsområder. Der er i 2010 foretaget ændringer indenfor de kommunale indsatsområder, særligt, på kommuneniveau, er der iværksat tværgående programmer og projekter til fortsat fastholdelse og udnyttelse af synergieffekter i den kommunale organisation. De aktiviteter som foregår på et nationalt og internationalt niveau viser fortsat at Kolding Kommune er på forkant med udviklingen. Her kan nævnes kommunens aktiviteter i, GreenCities, ICLEI og en række støttede udviklingsprojekter. På dette grundlag kan det, selvom kommunens samlede miljømål fortsat ikke kan betragtes som opfyldt, på grundlag af kommunens mangeartede initiativer og fastholdelse af egenkontrol og udviklingsrelationer, konkluderes at Kolding Kommune står særdeles stærk rustet til at opnå sine mål for miljøområdet. Afslutningen på dette regnskab må nødvendigvis også medføre erkendelsen af et behov for en indsats til målopfyldelse på områderne Indkøb og Økologi samt fastlæggelse af mål for området Transport. Udviklingen på disse 3 områder, set i perspektiv af et behov for målopfyldelse, er negativ og har været det flere år i træk. Der er igangsat projekter, der skal være med til at sikre en bedre målopfyldelse, men der er således behov for yderligere skridt for at vende udviklingen. Grønne rammeaftaler betyder ikke nødvendigvis grønne indkøb, mulighed for køb af økologiske/miljømærkede/energieffektive produkter er ikke ensbetydende med, at de faktisk bliver købt, og nyere biler med forbedret brændstoføkonomi og reduceret udledning har kun betydning, hvis kørselsbehovet fastholdes eller reduceres. Disse områder bør derfor gennem året 2011, blive genstand for særlig opmærksomhed og tildeling af ressourcer, så der igen kan etableres et grundlag for opfyldelse af kommunens målsætninger på netop områderne Indkøb, Økologi og Transport. GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 15

16 By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv Kolding tlf

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

GRØNT REGNSKAB. Kolding Kommunes Grønne regnskab 2014. Henrik Jensen Kiel 29-04-2015. S i d e 1 20

GRØNT REGNSKAB. Kolding Kommunes Grønne regnskab 2014. Henrik Jensen Kiel 29-04-2015. S i d e 1 20 GRØNT REGNSKAB Kolding Kommunes Grønne regnskab 2014 I dette regnskab opgøres de væsentligste miljøpåvirkninger fra kommunens aktiviteter, herunder energiforbrug i kommunens bygninger og forbrug af fossile

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed?

Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter. Troværdighed. Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Klimaregnskab for anlægsgartnerbedrifter Er der styr på klima- og miljøforholdene i din virksomhed? Bente Mortensen Hortonom, Master of Environmental Management GreenProject, +45 4119 8995 Hvorfor fokusere

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9

Fakta om Region Midtjylland 4. Region Midtjyllands værdigrundlag 6. Energimærkning af bygninger 7. Forbruget af el, varme og vand 9 Grønt regnskab 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Fakta om Region Midtjylland 4 Region Midtjyllands værdigrundlag 6 Indsatsområder 6 Energimærkning af bygninger 7 Forbruget af el, varme og vand 9 Forbrug

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Forord. Indhold. Forord 03. Indledning 05. regnskab 06. Green Cities 09. Grønne institutioner 11. Grøn Erhvervsvækst 12

Forord. Indhold. Forord 03. Indledning 05. regnskab 06. Green Cities 09. Grønne institutioner 11. Grøn Erhvervsvækst 12 er en grøn by CO2 11 Regnskab 2 Regnskab 211 Regnskab 211 3 Indhold Forord Forord 3 Indledning 5 regnskab 6 Green Cities 9 Grønne institutioner 11 Grøn Erhvervsvækst 12 Kommunens stærke grønne resultater

Læs mere

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø

Indstilling. Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. maj 2013 Indkøb af bæredygtig energi og Aarhus som første WindMade kommune i verden Denne indstilling skal fremme anvendelsen af vedvarende

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2011 For virksomheden Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune har nået sparemål før tid Silkeborg Kommunes CO2-regnskab for 2011 viser, at kommunens mål om at sænke udledningen med 2 % inden 2012

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

Ledelsens evaluering. Hvad indeholder grønt regnskab? Tværfagligt grønt engagement

Ledelsens evaluering. Hvad indeholder grønt regnskab? Tværfagligt grønt engagement Indledning Herning, en grøn kommune i bevægelse! Herning kommune er en kommune i bevægelse. Det gælder på erhvervs-, sports- og kulturområdet og det gælder den grønne udvikling. Med en grøn udvikling tiltrækker

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd

GRØNT REGNSKAB 2014. VA 67 4 Syd GRØNT REGNSKAB 214 VA 67 4 Syd Introduktion Kommenteret grønt regnskab for VA 67 4 Syd. Regnskabet udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, vand og el samt den afledte klimabelastning.

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2007-2014 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Kampagnen SLUK, LUK og SKRU NED er udført i Børnehuset Elverhøj og 12 andre børneinstitutioner.

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2013 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2013 HELSINGØR Revision : 1 Revisionsdato

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00 Medlemmer: Fraværende:

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Inspirationsmøde om transport

Inspirationsmøde om transport Inspirationsmøde om transport Velkomst v. Borgmester Jesper Würtzen Post Danmark om transportoptimering Post Nord, transportoptimering og besparelser i brændstof og CO 2 Præsentation ved leverandører Markedsplads

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI NORDDJURS KOMMUNE 2013 Indhold HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI I NORDDJURS KOMMUNE 2013...1 Indhold...2 Indledning...3 Introduktion til handleplanens elementer....4 Baseline-opgørelse...4

Læs mere

KOLDINGMODELLEN ENERGIHANDLEPLANER

KOLDINGMODELLEN ENERGIHANDLEPLANER KOLDINGMODELLEN ENERGIHANDLEPLANER Energiledelse BASISOPLYSNINGER 1998 2006: Antal ejendomme: Ca. 200 Areal ejendomme: Ca. 350.000 m² Indbyggere: Ca. 70.000 Efter 2006: Antal ejendomme: 275 Areal ejendomme:

Læs mere

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012

Grønt regnskab Sydsjæl and: 2012 Grønt regnskab Sydsjælland: 212 Grafer Pesticid belastning på hele banen Gødning: kvælstof-forbrug for spil-arealet Pesticid belastning for spil-arealet Vandforbrug for spil-arealet Brændstof-forbrug

Læs mere

Brintbiler og tankstationer i Danmark

Brintbiler og tankstationer i Danmark Driftsrapport 1kvt. 2015 Brintbiler og tankstationer i Danmark Side 1 Brintbiler på vej til Danmark Målsætning: Mere end 500 brintbiler i 2018 op imod 50% af bilparken i 2050. Hyundai: Toyota: Honda: Andre:

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject

Miljø og økonomi græspleje. GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Miljø og økonomi græspleje GAD seminar den 9. januar 2013 Hortonom Bente Mortensen GreenProject Hvorfor fokusere på boldbaners miljøforhold? Hvilke miljøforhold er de vigtigste? Kortlægning Miljømæssige

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Øland-Langeslund Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Min energi Miljøretningslinjer og plan? Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Manualen. CO2-opgørelsen for Høje-Taastrup Kommune

Manualen. CO2-opgørelsen for Høje-Taastrup Kommune Manualen CO2-opgørelsen for Høje-Taastrup Kommune INDHOLD Forord............................................. 4 Baggrund........................................... 5 Metodevalg.........................................

Læs mere

Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål

Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål Partnerskab for offentlige grønne indkøb indkøbsmål 28. august 2013 Deltagerne i partnerskabet forpligter sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål at have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår,

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik

Go Green. CO ² Rapporter. Grøn kørsel kurser. Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Go Green Grøn kørsel kurser Operationel leasing af El-biler Køb af klimakvoter for klimaneutralitet CO ² Rapporter Rådgivning om CO ² Neutral bilpolitik Spar penge på dieselbiler Bilpolitik baseret på

Læs mere

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål og

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

SEAP, Covenant of Mayors

SEAP, Covenant of Mayors SEAP, Covenant of Mayors Sustainable Energy Action Plan, Handleplan for Trekantområdet DATO: 20.07.2010 Baggrund Kommunerne i Trekantområdet besluttede i september 2009 at melde sig ind i EUinitiativet

Læs mere

Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015

Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015 Klimakommuneregnskab Ringsted Kommune CO2-opgørelse 2014 og handlingsplan 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Resumé... 1 Status på projekter 2014... 1 Energirenovering af de kommunale bygninger...

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner

Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Firehjulstrækkernes CO2 emissioner Jørgen Jordal-Jørgensen, Cowi A/S Miljøprojekt Nr. 1156 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover.

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover. Grønt Regnskab 2011 2 l Grønt regnskab 2011 Forord Indhold Det er i år fjerde gang, vi udgiver et Grønt Regnskab for kommunen som virksomhed. Vi satte i 2008 fokus på energi, hvor vi dels fik påbegyndt

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Dato: 3. juli 2012 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.: 12/6771 af CO2-udledning fra

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Rambøll Management Consulting Miljøstyrelsen August 2011

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2014

Energistrategi Evaluering 2014 Energistrategi Evaluering 2014 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2014, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2014 blev der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi

Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen. v/lærke Flader, Dansk Energi Elbiler som metode til at få mere af transportområdet ind under kvotesystemet ad bagvejen v/lærke Flader, Dansk Energi Indhold: 1. Transport ind under kvotereguleringen vil tage presset af den ikke-kvote

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI

EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI BUSINESS 2 CASE VARMEPUMPER EN UDGIFT BLEV TIL EN INDTÆGT, DA HEDENSTED KOMMUNE VALGTE CRONBORGS RECOOL-TEKNOLOGI GRØNNE INDKØB Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de traditionelle udbud.

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010

Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010 Fredericia Kommunens grønne regnskab 2010 Dette regnskab gør status over, hvordan kommunens aktiviteter belaster miljøet. Regnskabet viser, hvordan det er gået i 2010 med at nå de miljø- op naturpolitiske

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug

Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug Udvikling i danske personbilers brændstofforbrug April 2011 3 Udvikling i danske personbilers Forord Forord Trafikstyrelsen har bl.a. til opgave at monitorere udviklingen i den danske personbilpark i

Læs mere

Miljøregnskab 2010-2011

Miljøregnskab 2010-2011 Miljøregnskab 2010-2011 August 2011 Indledning Det er Johansson & Kalstrup A/S s målsætning gennem indførelsen af miljø- og energiledelse at bidrage til en reduceret påvirkning af klima og miljø gennem

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere