SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk"

Transkript

1 SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk

2 Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en ekstra indsats for miljøet. Udviklingen i de senere år har givet flere tolkninger af dogmerne og i samarbejdet ønsker vi nu at præcisere og skærpe vores miljøprofil. Albertslund, Ballerup og Københavns kommuner indledte i år 2000 samarbejdet under navnet Dogme Senere har Fredericia, Herning, Kolding, Malmø og Allerød tilsluttet sig. Ved starten blev der formuleret 3 dogmer, der beskriver idégrundlaget for samarbejdet: Fra 2005 til 2007 har vi, med støtte fra EU s Life-program, gennemført et udviklingsprojekt. På dette grundlag har vi besluttet at revidere rammerne for samarbejdet og skærpe kravene til vores mål og dokumentationer for, hvor langt vi er nået. Dogme 1 Dogme 2 Dogme 3 Menneskets påvirkning af naturen skal måles Der skal udarbejdes en plan for forbedring af miljøet Miljøarbejdet skal forankres For hvert dogme blev der opstillet konkrete miljømål, som medlemskommunerne hver for sig og sammen har arbejdet for. Herigennem har vi nærmet os visionen om bæredygtighed. Dette dokument er resultatet heraf og fundamentet for vores samarbejde mod bæredygtighed fremover. På Styregruppens vegne Finn Stengel Petersen 2/7

3 Visionen Vores vision er et miljømæssigt bæredygtigt samfund. Vi vil derfor gøre en ekstraordinær indsats for miljøet gennem forpligtende samarbejde og politisk lederskab. Vi har opstillet 10 bæredygtighedsområder: Jord Kvaliteten af jord er så god, at vores sundhed er sikret. Grundvand Kvaliteten af drikkevandet er så god, at det er nok med en simpel vandbehandling. Der bruges ikke mere grundvand end der gendannes. Luft Udslip til luften er fri for miljø- og sundhedsskadelige stoffer. Klima Energiforbruget er CO 2 -neutralt. Natur Der er rige og varierede muligheder for oplevelser i naturen. Naturen plejes efter økologiske principper og har en høj biologisk mangfoldighed. Støj Der er ikke sundhedsskadelig støj i boliger og offentlige rum. Kemikalier Brug og udslip af miljø- og sundhedsskadelige stoffer og produkter er stoppet. Affald Affaldshåndteringen belaster ikke miljøet. Planlægning Al planlægning sker miljømæssigt bæredygtigt med miljøvurdering som en naturlig del af processen. Forankring Borgere, virksomheder og det offentlige handler miljøbevidst og engagerer sig aktivt i en miljømæssig bæredygtig udvikling. 3/7

4 Fælles mål De fælles mål er besluttet i enighed og vi har forpligtet os til at søge dem opfyldt. Til hvert bæredygtighedsområde er der knyttet fælles mål. På nuværende tidspunkt har vi følgende fælles mål: Vi vil inden 2012 reducere vores vandforbrug i husholdninger til maksimalt 100 liter pr. døgn pr. indbygger Vi vil dyrke og drive kommunale landbrugsarealer efter økologiske principper Vi vil ikke anvende pesticider på kommunale arealer og vi vil gøre en målrettet indsats for, at borgere og virksomheder og landbrug ikke bruger pesticider Vi vil reducere udslippet af sundhedsskadelige stoffer til luften og vi vil overholde grænseværdierne for NO 2 og partikler senest i 2015 Vi vil inden 2015 reducere udslippet af CO 2 med 25 % i forhold til 2006 Vi vil inden 2010 stoppe tabet af biologisk mangfoldighed og vi vil frem mod 2015 øge antallet af prioriterede arter Vi vil have at det kommunale fødevareforbrug er økologisk. Mindst 75 % skal være økologisk i 2012 Vi vil reducere antallet af boliger med sundhedsskadelig støjbelastning frem mod 2015, hvor ingen borgere er udsat for sundhedsskadelig støj om natten i deres hjem Vi vil udforme og implementere en miljømæssigt progressiv indkøbspolitik, hvor vi sætter konkrete miljømål Vi vil i kommunalt regi udfase de 13 miljøbelastende kemikalier udpeget af Green Cities-kommunerne. Kortlægningen af kommunernes forbrug skal være afsluttet i 2010 Vi vil senest i 2015 deponere maksimalt 5 % affald pr. år Vi vil udvikle fælles miljømæssigt bæredygtige retningslinjer inden for bygge- og anlægsområdet Vi vil miljøcertificere alle kommunens institutioner og forvaltninger senest i Nye medlemskommuner skal udarbejde en plan for fuld miljøcertificering og gennemføre den inden for en ti-årig periode Vi vil iværksætte og understøtte borgerrettede aktiviteter og sikre samarbejde med borgerne Vi vil styrke det miljøarbejde, som ligger ud over det lovpligtige, ved at indgå et formaliseret samarbejde med erhvervslivet Vi vil inddrage miljømæssig bæredygtighed i alle politikker og serviceområder 4/7

5 Spilleregler Vi har fastsat et sæt spilleregler, som vi forpligter hinanden til at følge. Samarbejdet: Samarbejdet bygger på 4 principper, som vi er forpligtet til at følge i arbejdet mod visionen og de fælles mål: Måle Planlægge Forankre Blive revideret Samarbejdet er dynamisk. Vi kan løbende udpege nye fælles mål og lade gamle mål udgå. Samarbejdet indebærer, at vi: Arbejder for at nå de fælles mål Udpeger og samarbejder om nye fælles mål Hvert år udarbejder et miljøregnskab. Regnskabet skal dække kommunens geografiske område og skal indeholde en række fælles oplysninger, der knytter sig til visionen og de fælles mål Udarbejder en plan, der indeholder lokale mål og handlingsplaner inden for visionen og de fælles mål Arbejder for at miljømæssig bæredygtighed forankres, så borgere, erhvervsliv og kommunen selv tager ansvar og handler miljøbevidst Årligt afgiver en fælles erklæring med anbefalinger til nationale og internationale miljøtiltag Lader os revidere af en ekstern revisor efter fælles principper Betaler et kontingent til samarbejdets fælles aktiviteter, miljøpris m.m. samt selv afholder udgiften til den årlige revision Revisionen har til formål, at: Give en statusvurdering af de enkelte kommuners præstation Vurdere fremdriften i forhold til tidligere Udpege eventuelle svagheder af betydning for det videre arbejde Udgøre grundlaget for Styregruppens årlige gennemgang af samarbejdet Organisering: Samarbejdet koordineres af en politisk styregruppe. Styregruppen er ansvarlig for samarbejdsaftalen og revisionsprincipperne og skal arbejde for fremdriften i miljøarbejdet. Hver kommune vælger én politisk repræsentant til Styregruppen. Hvis Styregruppen ved den årlige revision skønner at en kommune ikke udviser tilstrækkelig seriøsitet omkring fremdrift, kan Styregruppen komme med anbefalinger til det videre arbejde. Hvis kommunen stadig ikke søger at efterleve samarbejdsaftalen, kan et flertal i Styregruppen beslutte at den skal udtræde af samarbejdet. Styregruppen kan nedsætte arbejdsgrupper til at belyse forskellige spørgsmål. >> 5/7

6 Arbejdsgrupperne består af relevante embedsmænd fra medlemskommunerne. Hver kommune vælger 1-2 embedsmænd til en Embedsmandsgruppe. Gruppen forbereder styregruppemøderne og står for kontakten til arbejdsgrupperne. For både Styregruppen, Embedsmandsgruppen og arbejdsgrupperne gælder at der skal udarbejdes kommissorier, som skal godkendes og løbende revideres af Styregruppen. Kommunerne varetager på skift formandskabet for en to-årig periode. Den kommune, der afgiver formandskabet, varetager næstformandsposten det efterfølgende år. Den kommune, der overtager formandskabet, varetager næstformandsposten det sidste år af den foregående formandsskabsperiode. Den kommune, der har formandskabet, varetager også de fælles sekretariatsopgaver. Sekretariatet forbereder embedsmands- og styregruppemøder samt er med til at arrangere de årlige konferencer og den fælles prisuddeling. Der afholdes to årlige konferencer: En forårskonference for arbejdsgrupper, Embedsmandsgruppe og Styregruppe. Her drøftes udviklingen af samarbejdet. En efterårskonference, som er åben for alle og hvor vi udveksler erfaringer og får ny inspiration. Betaling: Hver kommune bidrager til fælles arrangementer og fælles miljøpris med et kontingent fastsat efter kommunestørrelse. Kontingentet for et kalenderår fastlægges af Styregruppen om foråret året forinden, så det kan indgå i den kommunale budgetplanlægning. Kontingentet udgør pt.: kr. for kommuner med op til indbyggere kr. for kommuner med over indbyggere Økonomi og regnskab administreres af sekretariatskommunen. Der fremlægges årligt et revideret regnskab. Første betaling forfalder, når en kommune optages i samarbejdet og følger siden kalenderåret. Miljøprisuddeling: Green Cities kan en gang årligt uddele en miljøpris. Prisens formål er at sætte fokus på bæredygtig udvikling og samtidig vise, at samarbejdet støtter initiativer som fremmer en sådan udvikling. Miljøprisen uddeles til personer, personalegrupper eller organisationer, der gør en særlig indsats for bæredygtig udvikling. Der er nedsat en Bedømmelseskomité som udpeger årets prismodtager(e). Bedømmelseskomiteen udgøres af fire personer. Ændringer i bedømmelseskomiteen kan foretages af Styregruppen. I Bedømmelseskomiteen sidder repræsentanter for: Danmarks Naturfredningsforening Miljøstyrelsen Det Europæiske Miljøagentur Svenska Naturskyddsföreningen De deltagende kommuner kan indstille prisvindere til Bedømmelseskomiteen. 6/7

7 Deltagelse og godkendelse: Alle kommuner kan optages i samarbejdet efter ansøgning og ved at tilslutte sig den foreliggende samarbejdsaftale. En kommune kan optages i samarbejdet, selv om den ikke kan opfylde alle krav, men kommunen skal arbejde målrettet mod at opfylde disse. Deltagelse forudsætter at kommunen, senest 12 måneder efter tiltrædelsen af dokumentet, har udarbejdet en handleplan for de fælles mål. Deltagelsen forudsætter, at dette dokument med tilhørende revisionsprincipper skal vedtages af Kommunalbestyrelsen. Kommuner kan deltage i samarbejdet som observatør i 6 måneder uden betaling. Revision af samarbejdsaftalen: Dette dokument er vedtaget af de respektive kommunalbestyrelser i Green Citiessamarbejdet og alene redaktionelle tiltag eller tydeliggørelser kan foretages af Styregruppen. Ændringer i eksisterende mål og fremtidige nye fælles mål forudsætter fornyet godkendelse i de respektive kommunalbestyrelser. miljokommunerne.dk 7/7

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Bilag 2: Green Cities mål udredning af Lovkrav, Aabenraa Kommune status og konsekvenser

Bilag 2: Green Cities mål udredning af Lovkrav, Aabenraa Kommune status og konsekvenser Bilag 2: Green mål udredning af Lovkrav, Aabenraa Kommune status og konsekvenser Kommunerne i Green forpligter sig til at arbejde for 16 mål. Flere af disse mål arbejder Aabenraa kommune allerede for at

Læs mere

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007

KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS AGENDA 21, 2004-2007 - STATUS FOR MÅL OG AKTIVITETER PR. 1. JANUAR 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN MAJ 2007 Kontakt Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Center

Læs mere

D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e

D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e D e t k r i b l e r o g k r a b l e r i D o g m e u Det er forår og der er grøde alle steder. Det gælder også Dogme 2000. Det kribler og krabler og det er herligt at være en del af den gejst og begejstring,

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB

HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb Dokumenttype Håndbog for Partnerskabet Dato September, 2013 HÅNDBOG FOR PARTNERSKAB FOR OFFENTLIGE GRØNNE INDKØB INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Hvad er baggrunden

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Strategi for lokal Agenda 21

Strategi for lokal Agenda 21 LANDSPLANAFDELINGEN Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning 1 Strategi for lokal Agenda 21 en vejledning Udarbejdet af Miljøministeriet Landsplanafdelingen

Læs mere

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015

Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Strategi og handlingsplan 2011 Region Hovedstaden Strategi og handlingsplan for bæredygtig udvikling 2012-2015 Bæredygtighed på regionens hospitaler, virksomheder og koncernstabe Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk

Affaldsplan 2009-2020. Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk Affaldsplan 2009-2020 Sylvester Hvid & Co. Nr. 18675 www.shc.dk 49 Affaldsplan 2009-2020 Denne affaldsplan for Lyngby-Taarbæk Kommune gælder for årene 2009 2020 med særlig vægt på de første fire år fra

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33

Indholdsfortegnelse. Forord Side 01. En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02. Fokusområder Side 33 Forsvarsministeriets miljø- og naturstrategi 2012-2015 Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En koncernfælles strategi for miljø- og natur Side 02 Fokusområder Side 33 Læsevejledning, organisation og proces

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Ledelsens evaluering. Hvad indeholder grønt regnskab? Tværfagligt grønt engagement

Ledelsens evaluering. Hvad indeholder grønt regnskab? Tværfagligt grønt engagement Indledning Herning, en grøn kommune i bevægelse! Herning kommune er en kommune i bevægelse. Det gælder på erhvervs-, sports- og kulturområdet og det gælder den grønne udvikling. Med en grøn udvikling tiltrækker

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir.

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Grønt regnskab 2012 Grønt regnskab 2012 FAKTA Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Redaktionsgruppe: Miljøkoordinator, Line Thastum Civilingeniør, Monica Klitgaard Hansen Biolog,

Læs mere

Klimanetværksmøde. >> side 9. Ballerup Kommune miljøcertificeret. >> side 10. Har du styr på din olietank? >> side 3. >> side 2

Klimanetværksmøde. >> side 9. Ballerup Kommune miljøcertificeret. >> side 10. Har du styr på din olietank? >> side 3. >> side 2 BASF reducerer støj >> side 2 Har du styr på din olietank? >> side 3 NR. 2 - juni 11 I 9. årg. I miljø og teknik TIL VIRKSOMHEDER I ballerup kommune Klimanetværksmøde >> side 9 Ballerup Kommune miljøcertificeret

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Værktøjskasse for miljøledelse. Best practice i bæredygtig miljøledelse i danske erhvervshavne DANSKE HAVNE 1 1

Værktøjskasse for miljøledelse. Best practice i bæredygtig miljøledelse i danske erhvervshavne DANSKE HAVNE 1 1 Værktøjskasse for miljøledelse Best practice i bæredygtig miljøledelse i danske erhvervshavne 2014 DANSKE HAVNE 1 1 Danske Havne Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf.: 3370 3137 www.danskehavne.dk

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere