Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012"

Transkript

1 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: Dok.nr.: Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 I brev af 21. november 2013 har Statsrevisorerne bedt mig om at redegøre for de foranstaltninger og overvejelser, som beretning nr. 17/2012 om revisionen af EUmidler i Danmark i 2012 giver anledning til inden for Fødevareministeriets ressort. Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at dele af forvaltningen af EU s landbrugsstøtteordninger under Fødevareministeriet fortsat ikke fungerer tilfredsstillende. Der er således i flere år afgivet supplerende oplysninger på landbrugsområdet. Statsrevisorerne påpeger, at mangler i forvaltningen indebærer risiko for krav om tilbagebetalinger fra EU (underkendelser). Derudover finder Statsrevisorerne det positivt, at der i Fødevareministeriet arbejdes med at styre og følge op på, hvilken effekt EU-projekter har. Effektorienteret styring er et område, der er øget fokus på. Statsrevisorerne har dog også bemærket, at den effektorienterede styring fortsat bør forbedres. Jeg vil gerne indledningsvis understrege, at administrationen af EU-midler, herunder indsatsen i forhold til at reducere risikoen for underkendelser, er et særdeles højt prioriteret område i Fødevareministeriet. Dertil kan desuden bemærkes, at alle medlemslande løbende modtager underkendelser. Fødevareministeriet har for perioden modtaget underkendelser, der svarer til 1,17 pct. af den udbetalte landbrugsstøtte. Gennemsnittet i EU for samme periode ligger på 1,43 pct. Fødevareministeriets stærke fokus på at reducere underkendelser er bl.a. afspejlet på Finansloven for 2014, hvor der er afsat i alt 165 mio. kr. i perioden til nye, målrettede tiltag, der skal reducere risici for fremadrettede underkendelser mest muligt. Prioriteringen af disse tiltag er foretaget med afsæt i en større analyse med bistand fra et eksternt konsulentfirma, hvor der er foretaget en tværgående analyse og vurdering af underkendelsesrisici i NaturErhvervstyrelsens samlede administration af EU-støtteordninger. Jeg skal endvidere også understrege, at Fødevareministeriet har stor opmærksomhed på at anvende de ekstra administrative ressourcer til tilskudsadministration og kontrol på en omkostningseffektiv måde, der giver mest effekt for pengene. Ministeriet for Fødevarer, Slotsholmsgade 12 Tel Landbrug og Fiskeri DK-1216 København K Fax

2 Initiativerne forventes at mindske risikoen for underkendelser, men det er ikke muligt helt at fjerne risikoen. Jeg har også noteret, at Rigsrevisionen i sin EU-beretning generelt finder de igangsatte tiltag i forhold til arealkontrol, hvor de største danske underkendelser historisk er forekommet, tilfredsstillende, ligesom Rigsrevisionen på dette område bemærker, at arealkontrollen forløb bedre i 2012 end i En væsentlig del af den styrkede indsats vedrører desuden projektstøtteordningerne under Landdistriktsprogrammet. På dette område er regnskabet for 2012 fortsat ikke godkendt, da den eksterne revisor valgte at tage forbehold for regnskabets rigtighed på baggrund af fejlprocenten i den udvalgte stikprøve. Fødevareministeriet har stort fokus på at nedbringe denne fejlprocent. De igangsatte konkrete tiltag er gennemgået nedenfor. En væsentlig del af den konstaterede fejlprocent vedrører manglende skiltning, hvor den eksterne revisor sanktionerer dette forhold til 100 pct. af støttebeløbet. Fødevareministeriet vurderer, at denne sanktionering ikke er proportional, og jeg har noteret, at Rigsrevisionen i EU-beretningen for 2012 deler denne opfattelse. I forlængelse af statsrevisorernes bemærkninger vil jeg nedenfor konkret forholde mig til de tre konstateringer, som danner grundlag for Rigsrevisionens vurdering i EU-beretningen for Det drejer sig om følgende tre konstateringer: 1. Arealkontrollen er på en række områder blevet forbedret i forhold til 2011, men der er fortsat behov for tiltag, hvis risikoen for fremtidige underkendelser skal mindskes. 2. Der er endnu ikke truffet beslutning om en anden kontrolmodel, som kan sikre, at kommunerne foretager en mere ensartet KO-kontrol. Fødevareministeriet har dog iværksat en række initiativer inden for den nuværende kontrolmodel for at forbedre kommunernes KO-kontrol. 3. Administrationen af tilskudsordninger under Landdistriktsfonden fungerer ikke helt tilfredsstillende. Fødevareministeriet har iværksat en række tiltag til forbedring af administrationen på området. 1. Arealkontrollen Som det fremgår af EU-beretningen, finder Rigsrevisionen, at arealkontrollen var bedre organiseret og forløb mere tilfredsstillende i 2012 end i 2011, men revisionsresultaterne viste, at telekontrollen med brug af ortofotos (flyfotos) som forventet fortsat er mindre præcis end fysisk kontrol på stedet. Det betyder, at der i nogle tilfælde tages lidt større arealer med i forhold til resultaterne af de fysiske kontrolopmålinger, hvilket betyder, at der fortsat er risiko for underkendelser. For at reducere risikoen for underkendelser og forbedre kvaliteten af arealkontrollen, blev der i sommeren 2013 afsat yderligere midler til at øge kvaliteten af kontrollen. De ekstra midler bliver udmøntet på baggrund af anbefalingerne i den ovenfor omtalte tværgående risikoanalyse, som bl.a. har indsamlet erfaringer og indeholder en international benchmark med fem andre medlemsstater, som vi normalt sammenligner os med. 2

3 På baggrund af rapportens anbefalinger er der udvalgt en række initiativer, som NaturErhvervstyrelsen vil implementere i perioden Følgende initiativer kan fremhæves i relation til arealkontrollen: En løbende 3-årig opdatering af de ca danske markblokke svarende til EU s best practice. Styrket kvalitetssikring af den fysiske kontrol, herunder 2 kontrollører involveret i kontrolbesøg i vanskelige sager, kompetenceløft af kontrollørerne m.m. Implementering af supplerende krav til God Landbrugs- og Miljømæssig stand (GLM). Nyt tværgående kvalitetssikrings- og ledelsessystem. Jeg har med tilfredshed noteret mig, at Rigsrevisionen anerkender de forbedringer, som Fødevareministeriet og NaturErhvervstyrelsen allerede gennemførte i Her er der gjort en stor indsats for at forbedre arealkontrollen herunder også markblokkenes kvalitet, hvilket bl.a. har betydet, at Danmark i 2012 har opfyldt flere af kriterierne i EU s testsystem af markblokke. Det er forventningen, at de nye initiativer vil forbedre markblokkene yderligere og bidrage til at opfylde alle kriterier i EU s testsystem samt efterleve EU s best practice om en 3-årig opdateringscyklus af alle markblokkene. 2. KO-kontrollen Rigsrevisionen bemærkede i EU-beretningen for 2011, at en række kommuner havde et urealistisk forhold mellem antallet af udførte krydsoverensstemmelseskontroller og antallet af fundne krydsoverensstemmelsesovertrædelser på miljøområdet, og bl.a. på den baggrund var det Rigsrevisionens opfattelse, at organiseringen af krydsoverensstemmelseskontrollen burde genovervejes med henblik på at lade en central myndighed have det overordnede ansvar for kontrollen. I EU-beretningen for 2012 skriver Rigsrevisionen, at der efter Rigsrevisionens opfattelse fortsat er behov for, at organiseringen af KO-kontrollen genovervejes, så der er en central myndighed, der har det overordnede ansvar for kontrollen, og der derved sikres en ensartet kvalitet af kontrollen. NaturErhvervstyrelsen har i 2013 gennemført en analyse af kommunernes indberetningsfrekvens i perioden Området blev ligeledes behandlet i den tværgående risikoanalyse af administrationen af EU-midler, og her blev det bl.a. foreslået, at KO-kontrollen centraliseres på miljøområdet eller at der indføres tilsyn med kommunernes krydsoverensstemmelse gennem efterkontroller. På baggrund af styrelsens analyse samt de nævnte anbefalinger, har jeg bedt ministeriet om at finde en løsningsmodel, der styrker KO-kontrollen set i lyset af gældende EU-krav. 3. Projektstøtteområdet (Landdistriktsfonden) Rigsrevisionen har konstateret, at administrationen af tilskudsordninger under Landdistriktsfonden ikke fungerer helt tilfredsstillende. Denne konstatering bygger på, at den uafhængige revisor Deloitte for regnskabet 2012 har konstateret generelle svagheder i kontrollen af projektstøtte samt udregnet en fejlprocent på 8,3 pct., hvilket er højere end de 2 pct., som EU tillader. Delo- 3

4 itte har derfor taget forbehold for den del af regnskabet, som vedrører projektstøtten. Jeg vil hertil bemærke, at det selvfølgelig ikke er acceptabelt, at fejlprocenten er så høj. Men som det også fremgår af beretningen, så skyldes 2/3 af denne fejlprocent, at projektejerne har skiltet for dårligt med, at de har modtaget EU-støtte. Jeg har med tilfredshed konstateret, at Rigsrevisionen deler NaturErhvervstyrelsens vurdering af, at det ikke synes proportionalt at sanktionere 100 pct. af støttebeløbet på baggrund af manglende skiltning. Der er trods alt alene tale om mindre formelle fejl, som ikke har betydning for, om tilskuddene anvendes til formålet. Projektstøtteområdet indgik ligeledes i den tværgående risikoanalyse af den danske forvaltning af EU-midler, og på den baggrund er det bl.a. besluttet at allokere ekstra ressourcer til at: indføre en ny og mere omfattende model for bilagskontrol på projektstøtteområdet gennemføre mere efteruddannelse af sagsbehandlere og kontrollører, så de klædes bedre på i forhold til EU s komplekse regelsæt forbedre kvaliteten af den fysiske kontrol blandt andet ved, at der er to kontrollører involveret i alle kontrolsager. I efteråret 2013 blev der indført en ny model for bilagskontrol i NaturErhvervstyrelsen, hvilket betyder, at styrelsen pr. 16. oktober 2013 indhenter alle fakturaer og bilag i projektstøttesager. Bilagene kontrolleres herefter administrativt efter en model, der tilgodeser skyldige økonomiske hensyn. Opstramningen er sket dels for at mindske fejl og dels for at imødekomme en henstilling fra EU-Kommissionen, der ikke kunne acceptere den hidtidige danske kontrolmodel, som var baseret på eksterne revisorerklæringer for de enkelte projekter. En undersøgelse af forholdene i andre sammenlignelige medlemsstater har samtidig vist, at disse også indhenter alle bilag i projektstøttesager med henblik på administrativ kontrol. Jeg kan derudover oplyse, at NaturErhvervstyrelsen i 2013 sideløbende med de ovenfor skitserede tiltag har strammet væsentligt op i forhold til den administrative og fysiske kontrol af projektstøttesagerne. Styrelsen har blandt andet præciseret regelgrundlaget overfor støttemodtagerne, forbedret kontrolprocedurer og efteruddannet medarbejdere. Effektstyring under Grøn Vækst I forhold til effekterne af Grøn Vækst ordningerne glæder jeg mig over, at Statsrevisorerne anser det for positivt, at der i Fødevareministeriet bliver arbejdet med at styre og følge op på effekterne af EU-projekterne. Jeg har dog også bemærket, at statsrevisorerne mener, at den effektorienterede tilgang, som der arbejdes med i ministeriet, skal forbedres. Jeg kan hertil oplyse, at ministeriet gennem flere år har arbejdet med mål og effektstyring af ministeriets tilskudsordninger. Målet er at få mest effekt for pengene i forhold til de politiske prioriteter. I år bliver det nuværende landdistriktsprogram afløst af et nyt landdistriktsprogram Ved den lejlighed får alle ministeriets støtteordninger et servicetjek for at sikre mest effekt for pengene i 4

5 forhold til de politiske prioriteringer og mål for programmet. Et yderligere formål med servicetjekket er at forenkle regelsættet til glæde og gavn for ansøgerne foruden at sikre en effektiv og billig kontrol. Jeg vil således gerne understrege, at Rigsrevisionens kritik vil blive anvendt aktivt i det aktuelle og fremadrettede arbejde med at sikre en effektiv og omkostningsbevidst administration af de danske EU-midler på Fødevareministeriets område. Det er min forventning, at servicetjekket med ordningerne under Landdistriktsprogrammet vil øge effekten af ordningerne og fremadrettet mindske risikoen for underkendelser på en omkostningseffektiv måde. Med venlig hilsen Dan Jørgensen cc: Redegørelsen sendes i kopi til rigsrevisor Lone Strøm 5

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014

Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde. August 2014 Beretning til Statsrevisorerne om Danmarks udnyttelse af tilskud fra EU s fonde August 2014 BERETNING OM DANMARKS UDNYTTELSE AF TILSKUD FRA EU S FONDE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013

Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes. Luxembourg og Bruxelles. September 2013 Notat til Statsrevisorerne om orientering i forbindelse med Statsrevisorernes besigtigelsesrejse til Luxembourg og Bruxelles September 2013 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering i forbindelse

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K

Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 33 92 93 00 Fax. 33 93 25 18 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Ministerredegørelse til Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s regnskaber for 2012 Juni 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Europa-Parlamentets afgørelse om afslutning af EU s

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs indsatsstrategi (II) Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs indsatsstrategi (II) (beretning nr. 13/2010) 27. maj 2014

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om vagtplanlægning i statslige institutioner August 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2014 om vagtplanlægning

Læs mere

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014

Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 Status for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings tilsyn med a-kasser og kommuner 1. halvår 2014 TILSYN 1. halvår 2014 1 Indhold KAPITEL 1. INDLEDNING... 4 1.1. NYE TILSYNSMULIGHEDER SOM LED I UDMØNTNINGEN

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier. December 2011 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusbyggerier December 2011 BERETNING OM SYGEHUSBYGGERIER Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 4 A. Baggrund... 4 B. Afgrænsning

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2005

revisionen af statsregnskabet for 2005 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2005 Oktober 2006 RB C601/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 I. Erklæring om statsregnskabet... 9 II. De væsentligste

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

19/2007. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007

19/2007. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 19/2007 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 19/2007 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget

Læs mere

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011

Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 12. juni 2014 Evaluering af erfaringer med lempet revisionspligt for regnskabsårene 2010 og 2011 1. Resumé ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Folketinget vedtog ved

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ

11/06. Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ 11/06 Beretning om Udenrigsministeriets investeringsfonde, IFU og IØ Beretning fra rigsrevisor fremsendt til Folketinget i henhold til 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. KØBENHAVN

Læs mere

administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark

administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark Beretning til statsrevisorerne om administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark November 2004 RB A203/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet

Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet 17. februar 2015 Handlingsplan for de kommende års indsats på regnskab-, revision- og selskabsområdet Det skal være enkelt og let at etablere og drive virksomhed i Danmark. Verdensbanken har i en ny rapport

Læs mere

Fødevareministeriets bevillingsadministration

Fødevareministeriets bevillingsadministration Beretning til statsrevisorerne om Fødevareministeriets bevillingsadministration Maj 2001 RB A201/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode...

Læs mere