Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet"

Transkript

1 Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for / / I det følgende redegøres for de foranstaltninger og overvejelser, som Statsrevisorernes bemærkninger og Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne giver mig anledning til. Mine bemærkninger er for det første knyttet til den almindelige revision på Finansministeriets område. Mine bemærkninger vil både knytte sig til Statsrevisorernes bemærkning og Rigsrevisionens vurdering. Rigsrevisionen vurderer, at Finansministeriets regnskab samlet set er rigtigt. For det andet er mine bemærkninger knyttet til beretningens kapitel om virksomhedernes administration af likviditetsordningen. Mine bemærkninger vil både knytte sig til Statsrevisorernes bemærkning og Rigsrevisionens vurdering. Afsnit III.C. 7. Pensionsrevision ved Økonomistyrelsen Det fremgår af beretningen for 2007, at Rigsrevisionens pensionsrevision ved Økonomistyrelsen har vist, at de gennemgåede forretningsgange og interne kontroller på tjenestemandsområdet ikke var helt tilfredsstillende og ikke fuldt ud opfyldte de krav, der kan stilles til en god og pålidelig forvaltning på området. Revisionen i 2004, 2005 og 2006 viste bl.a., at pensionssagerne i flere tilfælde ikke indeholdt fyldestgørende dokumentation for beregning og udbetaling. Revisionen konstaterede i 2007, at pensionssagerne i flere tilfælde fortsat var mangelfuldt dokumenteret. Det var derfor ikke muligt for Rigsrevisionen at efterprøve rigtigheden af pensionsalder og skalatrin for de sager, hvor pensionsberegningen ikke var fyldestgørende dokumenteret. Revisionen viste dog, at dokumentationen var forbedret i forhold til tidligere år, og at pensionsinstruksen var opdateret siden sidste revisionsbesøg. I den forbindelse har jeg noteret mig Statsrevisorernes kritik af, at det for 4. år i træk må konstateres, at Økonomistyrelsens dokumentation i sager om tjenestemandspensioner er mangelfuld. Jeg tager Rigsrevisorerne og Statsrevisorernes kritik til efterretning. Økonomistyrelsen iværksatte bl.a. i opfølgning på Rigsrevisionens anbefalinger en række gen- Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

2 2 nemgribende tiltag, der spænder fra udarbejdelse af en forbedret dokumentationsvejledning til omorganisering og omlægning af centrale arbejdsgange på området. Rigsrevisionen finder Økonomistyrelsens initiativer tilfredsstillende. Jeg glæder mig samtidig over, at Rigsrevisionen på baggrund af sin seneste revision i november 2008 af Økonomistyrelsens administration konkluderer, at de gennemgåede forretningsgange og de interne kontroller på tjenestemandsområdet er tilfredsstillende og generelt opfylder de krav, der kan stilles til en god og pålidelig forvaltning på området. Afsnit III.C. 7. Revision af Slots- og Ejendomsstyrelsen Jeg har noteret mig, at Rigsrevisions vurdering af Slots- og Ejendomsstyrelsens regnskab er, at regnskabet samlet set rigtigt. I den sammenhæng har jeg desuden noteret mig, at Rigsrevisionen har konstateret fejl og usikkerhed for flere poster, især vedrørende status, hvilket Rigsrevisionen dog ikke betragter som væsentlige i forhold til det samlede regnskab. Rigsrevisionen vurderer, at Slots- og Ejendomsstyrelsen har fået rettet op på de områder, der var omtalt i ledelsens påtegning på årsrapporten for 2006, samt de forhold, som Rigsrevisionen fremhævede i beretning om revisionen af statsregnskabet for Rigsrevisionen bemærker i beretningen, at usikkerheden vedrørende flere poster i Slots- og Ejendomsstyrelsens regnskab skyldtes, at regnskabet ikke blev afsluttet på en hensigtsmæssig måde, idet processen var foregået under stort tidspres. Det havde derfor ikke i alle tilfælde været muligt at foretage kontrol af afstemninger og at rette fejl, inden regnskabet blev afsluttet i SKS. Rigsrevisionen vurderer derfor regnskabsforvaltningen som ikke helt tilfredsstillende. Rigsrevisionen finder dog, at Slots- og Ejendomsstyrelsen er inde i en positiv udvikling med hensyn til genopretningen af regnskabsforvaltningen, herunder implementeringen af den nye huslejeordning og fastlæggelse af forretningsgange, der skal sikre aflæggelse af et rigtigt regnskab. Jeg er enig med Rigsrevisionen i, at regnskabet ikke blev afsluttet på en hensigtsmæssig måde og under stort tidspres. Slots- og Ejendomsstyrelsen er nu inde i en positiv udvikling med hensyn til genopretningen af regnskabsforvaltningen, og jeg kan i den sammenhæng bemærke, at der er et stort fokus på at fortsætte denne udvikling. Det er Rigsrevisionens samlede vurdering, at de mangler og fejl, der blev konstateret vedrørende regnskabet for 2006, og som blev omtalt i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006, er rettet og ikke er gentaget i regnskabet for Ved efterfølgende handelsværdivurdering af ejendommene administreret under den nye huslejeordning er der konstateret fejl i værdifastsættelsen af fire ejendomme. Slots- og Ejendomsstyrelsen vil i årsregnskabet for 2008, i forbindelse med implementering af en ny regnskabspraksis for værdiregulering af SEA-

3 3 ejendommene, rette disse fejl. Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen finder styrelsens initiativer tilfredsstillende. Afsnit III.C. 7. Revision af Statsgældsforvaltningen og 4 fonde Rigsrevisionen har revideret Statsgældsforvaltningen, Den Sociale Pensionsfond, Højteknologifonden og Finansieringsfonden til øgede uddelinger fra Danmarks Grundforskningsfond, som er omfattet af 9-aftaler om intern revision. Jeg har noteret mig, at det er Rigsrevisionens vurdering, at Statsgældsforvaltnings og fondenes regnskaber er rigtige, og at regnskabsforvaltningen har været meget tilfredsstillende tilrettelagt og dermed har medvirket til, at regnskaberne for 2007 er rigtige. Rigsrevisionen fandt den løbende kontrol med regnskabsaflæggelsen tilfredsstillende og medvirkende til at sikre rigtige regnskaber. Afsnit III.C. 7. Deling af nettoformuen i amterne mfl. som følge af strukturreformen Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionens udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger. Med undtagelse af spørgsmålet om, hvorvidt skatterestancer og - bøder skal indregnes eller ej, er der ikke flere udeståender mellem parterne i forbindelse med delingen af nettoformuen. Jeg kan i den sammenhæng oplyse, at Finansministeriet fortsat overvejer den videre håndtering af spørgsmålet om indregning af skatterestancer og -bøder i opgørelsen af nettoformuen. Afsnit V.B. Virksomhedernes administration af likviditetsordningen c. Overholder virksomhederne kravene til administrationen af likviditetsordningen? samt f. Er regelsættet for likviditetsordningen tilstrækkeligt klart? Jeg har noteret mig, at Statsrevisorerne i beretningen bemærker, at de finder det utilfredsstillende, at 20 pct. af virksomhederne i 2007 ikke overholdt kravene til administration af likviditetsordningen. Jeg har ligeledes noteret mig, at Rigsrevisionen tillige ikke finder det tilfredsstillende, at 20 pct. af de undersøgte virksomheder ikke overholdt kravene til administration af likviditetsordningen, da det bl.a. er en forudsætning for, at virksomhederne kan følge op på overholdelsen af lånerammen. Jeg har noteret mig, at Statsrevisorerne og Rigsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at regelsættet for likviditetsordningen ikke er tilstrækkeligt klart og mener der er behov for en opdatering af cirkulæret samt en tydeliggørelse af regelsættet og vejledninger på en række områder samt en tydeliggørelse af reglerne omkring donationer.

4 4 Som opfølgning på Rigsrevisionens bemærkninger, kan jeg nævne, at lånerammen i FL2007 var fastsat som et låneloft, og derfor i cirkulærer og vejledninger blev defineret som en dag til dag regel. Der var ved fastsættelsen af lånerammen ikke taget hensyn til midlertidige udsving hen over året, herunder bl.a. forsinkede betalinger fra EU-projekter, hvorfor Finansministeriet gennem 2007 udstedte en række dispensationer omkring opfølgning på lånerammen. Virksomhedernes administration af lånerammen indgik i den evaluering af hele likviditetsordningen, der blev gennemført i udvalgsarbejdet i foråret 2008, og som har ført til, at der fra 1. januar 2009 er gennemført en række forenklinger i likviditetsordningen. Forenklingerne vedrører følgende områder: 1. Forenkling af reglerne for selve opgørelsen af lånerammen 2. Forenkling af reglerne for opfølgning på lånerammen 3. Forenkling af reglerne for disponering af den uforrentede konto 4. Forenkling af reglerne for afdrag på den langfristede gældskonto Ændringerne er udmeldt i Økonomistyrelsens cirkulære nr. 86 af 10. december 2008 og er nærmere uddybet i den tilknyttede vejledning. Jeg kan oplyse, at reglerne for håndtering af donationer og uklarheder mellem cirkulærer og vejledninger desuden er blevet præciseret i forbindelse med udsendelsen af det nye cirkulære. Desuden er Økonomistyrelsens vejledninger på området samlet i én for at lette overblikket over området. Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Finansministeriet har taget initiativ til at gennemføre dette udvalgsarbejde i 2008 sammen med en række institutioner. d. Bogfører virksomhederne resultatdisponering/bevillingsafregning korrekt i de lokale økonomisystemer? Jeg har noteret mig, at statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at hovedparten af virksomhederne ikke bogførte årets resultatdisponering/bevillingsafregning korrekt. Jeg har desuden noteret mig, at Rigsrevisionen anbefaler virksomhederne at øge fokus på at bogføre resultatdisponeringen korrekt, så der er overensstemmelse mellem statsregnskabets bevillingsafregning for virksomhederne og for virksomhedernes lokale økonomisystem/sks. For at sikre at bevillingsafregningen for 2007 bliver bogført på plads i de lokale økonomisystemer, pointerer Finansministeriet i vejledningen om bevillingsafregning for 2008, at eventuelle uoverensstemmelser vedrørende tidligere år skal være bogført på plads, inden ministerierne påbegynder bevillingsafregningen for 2008.

5 5 For at hjælpe ministerierne til en korrekt bogføring af bevillingsafregningen for 2008 i de lokale økonomisystemer har Finansministeriet præciseret beskrivelserne omkring bogføringen i vejledningen om bevillingsafregning for Derudover vil Økonomistyrelsen foretage en tæt opfølgning på bogføringen af bevillingsafregningen for 2008 i de lokale økonomisystemer i løbet af foråret Endelig er det Finansministeriets hensigt, at der på sigt skal sikres overensstemmelse mellem bevillingsafregningen i Statens Budgetsystem og bogføringen i det lokale økonomisystem, ved at data kun indtastes i et af systemerne, og efterfølgende overføres automatisk til det andet system. e. Er det muligt at kontrollere virksomhedernes overholdelse af lånerammen ultimo året? Jeg noterer mig, at Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at det er omstændeligt at kontrollere virksomhedernes overholdelse af lånerammen. Jeg tager til efterretning, at Rigsrevisionen i beretningen konstaterer, at der ikke er overensstemmelse mellem statsregnskabets fortegnelse over de statslige virksomheders udnyttelse af lånerammen ultimo 2007 og den reelle udnyttelsesgrad for de 16 virksomheder, der blev undersøgt efter regnskabsaflæggelsen Rigsrevisionen anbefaler, at alle virksomheder fremover i årsrapporterne angiver den beløbsmæssige størrelse på differencerne mellem anlægsaktiver og de modsvarende saldi på FF4- og FF6-kontiene samt oplyser, hvilke statusposter der er påvirket af differencen. Jeg noterer mig i den sammenhæng, at Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Finansministeriets vil drage omsorg for, at det vil fremgå af Økonomistyrelsens vejledning for udarbejdelse af årsrapporter. Jeg kan i øvrigt bemærke, at Finansministeriet har iværksat initiativer for at afhjælpe ovenstående problemstillinger. Med virkning fra finansåret 2009 er reglerne for opgørelsen af lånerammen ændret. Opgørelsen vil udelukkende blive baseret på saldoen på henholdsvis den langfristede gældskonto (FF4-kontoen) og bygge og it-kreditten (FF6-kontoen), jf. Økonomistyrelsens cirkulære nr. 86 af 10. december Herved kan der foretages en mere enkel og entydig opgørelse af lånerammen. Samtidig ændrer Økonomistyrelsen allerede fra 2008 fortegnelsen over udnyttelsen af lånerammen i statsregnskabet, således at der i denne fortegnelse indarbejdes korrektion for hændelser i supplementsperioden, der likviditetsmæssigt først gennemføres i det nye år (fx ændring i aktiver eller afskrivninger). Opgørelsen i stats-

6 6 regnskabet vil således komme til at svare til opgørelsen i virksomhedernes årsrapporter. Det er blevet præciseret overfor virksomhederne, at de i årsrapporten for 2008 skal angive den beløbsmæssige størrelse på eventuelle differencer mellem saldoen på FF4 og FF6 kontiene og værdien af aktiverne, herunder oplyse, hvilke statusposter der er påvirket af eventuelle differencer, jf. Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport fra december Jeg kan bemærke, at Finansministeriet vil se på, hvilke muligheder der er for at hjælpe virksomhederne med den interne styring af lånerammen. Økonomistyrelsen har allerede i 2008 gjort det nemmere at følge op på lånerammen i SKBsystemet. Det er nu muligt for virksomhederne at dele lånerammen ud på de enkelte regnskabsførende institutioner. Jeg fremsender endvidere et eksemplar af min redegørelse til Rigsrevisionen. Med venlig hilsen Lars Løkke Rasmussen

19/2007. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007

19/2007. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 19/2007 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 19/2007 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2007 Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007

Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006. November 2007 Beretning til Statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2006 November 2007 BERETNING OM REVISIONEN AF STATSREGNSKABET FOR 2006 i Indholdsfortegnelse Introduktion... 1 I. Erklæring om statsregnskabet...

Læs mere

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006

16/06. Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Statsrevisorerne 2006-07 Beretning nr. 16 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Offentligt 16/06 Beretning om revisionen af statsregnskabet for 2006 Beretning fra rigsrevisor fremsendt til

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2005

revisionen af statsregnskabet for 2005 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2005 Oktober 2006 RB C601/06 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 I. Erklæring om statsregnskabet... 9 II. De væsentligste

Læs mere

Vejledning om årsafslutningen for 2014

Vejledning om årsafslutningen for 2014 Vejledning om årsafslutningen for 2014 Oktober 2014 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Departementernes ansvar 3 1.2 Institutionernes ansvar (Navision brugere) 3 1.3 Institutionernes ansvar (øvrige brugere) 4

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af statsregnskabet for 2012 Marts 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 18/2012 om revisionen af statsregnskabet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Vejledning om selvstændig likviditet - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Økonomistyrelsen Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning,

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

revisionen af statsregnskabet for 2000

revisionen af statsregnskabet for 2000 Beretning til statsrevisorerne om revisionen af statsregnskabet for 2000 November 2001 RB C601/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning og erklæring... 40 A. Lovgrundlag...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014

Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge. November 2014 Beretning til Statsrevisorerne om finansieringsmodellen for forsikrede lediges arbejdsløshedsdagpenge November 2014 BERETNING OM FINANSIERINGSMODELLEN FOR FORSIKREDE LEDIGES ARBEJDSLØSHEDS- DAGPENGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark

administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark Beretning til statsrevisorerne om administrationen af Den Europæiske Socialfond i Danmark November 2004 RB A203/04 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012 Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 55 Offentligt A R B E J D S M A R K E D S S T Y R E L S E N Status for Arbejdsmarkedsstyrelsens tilsyn med A-kasser og kommuner 2012

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele:

Budget- og regnskabssystemet omfatter flere hovedbestanddele: Samtlige forberedelsesudvalg og amtskommuner Dato: 20. april 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2005-2540-28 Sagsbeh.: Fil-navn: hen Orient-200406 Orientering om Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere