Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret niveau C Jakob Mørk HH3D Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Titel 17 Titel 18 Introduktion til Jura og Erhvervsret C Ret & moral samt juridisk metode Erstatning uden for kontrakt, samt produktansvar Aftalers indgåelse Aftalers ugyldighed Fuldmagt Forbrugeraftaler, betalingskort & IT jura Handelskøb Internationale køb (CISG) Int. Privat & procesret Forbrugerkøb Markedsføringsret Ansættelsesret Kreditaftaler generelt samt kreditkøb med ejendomsforbehold Kaution Pant i løsøre & pant i fast ejendom Retsforfølgning individualforfølgning inkasso og fogedret Retsforfølgning universalforfølgning rekonstruktion, konkurs og gældssanering Side 1 af 19

2 Titel 1 Introduktion til Jura og Erhvervsret C Introduktion til jura, herunder erhvervsret som juridisk disciplin samt retssystemet. Lidt sjov retshistorie og fokus rettet mod KEMIEN med klassen. 1 lektion Give eleverne et overblik over faget. Et let og spændende oplæg, som gør at de møder positivt op til erhvervsret efterfølgende. Derudover diskussion om mine krav til dem, deres forventninger, rammer, mål, eksamen mv. Uformel introduktion, læreroplæg samt inddragelse af elevernes viden om de mange emner vi kommer igennem i forløbet. Side 2 af 19

3 Titel 2 Ret og moral samt juridisk metode Kernestof: Dorte Dittmann, Mette Gade, Erhvervsret niv. C, 1. udgave, forlaget Trojka. (Efterfølgende benævnt som lærebogen), kap. 1, 2. Supplerende stof: Hjemmesiden - hvor eleverne blev sat til at finde udvalgte love og bestemmelser fra aftaleloven og købeloven. 1 lektioner At eleverne kan redegøre for de forskellige retskilder, den retlige trinfølge og særligt betydningen af præceptiv, beskyttelsespræceptiv og deklaratorisk lovgivning. At eleverne får kendskab til etik og moral, ved diskussionen af forskellige dilemmaer der kan opstå i dagligdagen. (Godt til at få folk på banen). At eleverne får kendskab til juridisk metode, særligt hvordan man går til et juridisk problem med særligt fokus på en juridisk opgave, som de jo stilles til regnskab for til sidst på året. Struktur er nøgleordet. Klasseundervisning, diskussioner, samt en kort interaktiv quiz, hvor der er lagt vægt på indlæring af de væsentligste begreber for undervisningen. Side 3 af 19

4 Titel 3 Erstatning uden for kontrakt, samt produktansvaret De 4 erstatningsbetingelser, med særlig vægt på ansvarsgrundlaget (culpareglen samt objektive ansvar) Derudover kendskab og viden om egen skyld, objektive ansvarsfrihedsgrunde, samt lovbestemmelser om lempelse ( 19 og 24) Produktansvar blev gennemgået afslutningsvist, særligt med henblik på, hvem man kan stille ansvarlig for en produktskade. Kernestof: lærebogen kap. 4 Supplerende stof: En pjece omkring børns erstatningsansvar fundet på justitsministeriet hjemmeside som meget pædagogisk gennemgår vigtige erstatningsretlige begreber, herunder culpabedømmelsen, skyldgrader mv. Pjecen giver også nogle illustrative eksempler mv. Ca. 7 undervisningslektioner + temadag At eleverne har forståelse for erstatningsbetingelserne, at de kan redegøre for dem, og anvende dem på udvalgte erstatningsretlige problemstillinger. At eleverne i løsningen af de juridiske problemstillinger, kan anvende juridisk metode til vurdering og løsning af erstatningsretlige problemstillinger, herunder produktansvaret. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner og løsning af opgaver. Endvidere også gruppearbejde i forbindelse med udvalgte erstatningsretlige områder til diskussion. Endvidere løstes en eksamensopgave på temadagen og vi havde en quiz på undervisningen med fokus på indlæring af begreber. Side 4 af 19

5 Titel 4 Aftalers indgåelse Aftalers indgåelse, aftalers ugyldighed, fuldmagt samt forbrugeraftaler, herunder særligt fortrydelsesretten ved fjernsalgsaftaler. Kernestof: lærebogen kap. 6, del. 1 Ca. 3,5 undervisningslektioner At eleverne ved hjælp af den juridiske metode kan identificere, vurdere og løse aftaleretlige problemstillinger, herunder særligt forsinket accept, uoverensstemmende accept samt tilbagekaldelse. Begreber som tilbud og accept er behandlet indledningsvist. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver. Side 5 af 19

6 Titel 5 Aftalers ugyldighed Aftalers ugyldighed med særlig vægt på tilblivelsesmanglerne stærke og svage ugyldighedsgrunde. Kernestof: lærebogen kap. 6, del 2 Supplerende stof: I forbindelse med gennemgangen af aftalers ugyldighed, blev Fona dommen U H inddraget i undervisningen. Ca. 3,5 undervisningslektioner At eleverne ved hjælp af den juridiske metode kan identificere, vurdere og løse aftaleretlige problemstillinger angående aftalers ugyldighed. Vi har særligt fokuseret på tilblivelsesmanglerne (stærke og svage ugyldighedsgrunde) og hvordan de får indflydelse på aftalens gyldighed. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver. Derudover har vi haft en kort interaktiv quiz og enkelte grupper har arbejdet med videooptagelser, hvor de foran kameraet skulle bruge teorien og skabe nogle ugyldige aftaler. Side 6 af 19

7 Titel 6 Fuldmagt Mellemmandsretten med særligt fokus på fuldmagt Kernestof: lærebogen kap. 7 Ca. 3,5 undervisningslektioner + temadag At eleverne for en grundlæggende forståelse for mellemmandsretten, og særligt fuldmagtsområdet og fuldmagter med og uden særlige kendetegn. Fokus er rettet mod stillingsfuldmagten og 18 fuldmagten. Hvad sker der når man overtræder sin legitimation og hvad sker der hvis man alene overskriver chefens bemyndigelse? Derudover er der også lagt vægt på ophør af fuldmagtsforhold særligt stillingsfuldmagten hvad skal der til? Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver. Der er arbejdet i grupper med diskussioner og opgaver. I den forbindelse er elevernes egen hverdag blevet inddraget. Side 7 af 19

8 Titel 7 Forbrugeraftaler, IT jura og betalingskort I emne 6 har vi haft diskuteret følgende problemstillinger i klassen: - Forbud mod uanmodet henvendelse fra de erhvervsdrivende - Forbud mod negativ aftalebinding - Juraen på internettet herunder særligt:. Forbrugerens fortrydelsesret. Betaling med betalingskort via internettet. Misbrug af betalingskort Kernestof: Lærebogen kap. 8 samt dele af kap. 15 Ca. 2 lektioner Vi har særligt haft fokus på de erhvervsdrivendes uanmodede henvendelse, hvem der må kontakte, hvem der ikke må samt robinsonlisten. Derudover forbrugerens fortrydelsesret ved fjernsalg Betalingskort (anvendelse af disse ved internetkøb) samt generelt misbrug af disse. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver individuelt og i grupper. Side 8 af 19

9 Titel 8 Handelskøb Den danske købelov er i centrum for undervisningen. Helt indledningsvist fik vi styr på en lang række køberetlige begreber, som danner rammen for de mange timers efterfølgende undervisning. Herefter gennemgik vi følgende problemstillinger: - Levering og risikoovergang (herunder SAS reglen og fordringshavermora) - Sælgers misligholdelse ved forsinkelse konsekvenserne? - Sælgers misligholdelse ved mangler konsekvenserne? - Købers misligholdelse ved forsinkelse konsekvenserne? Kernestof: lærebogen kap. 10 Ca. 7 undervisningslektioner At eleverne med udgangspunkt i juridisk metode kan identificere de juridiske problemstillinger og anvende relevant lovgivning i løsningen af køberetlige opgaver. At eleverne har forståelse for og kan håndtere de væsentligste køberetlige begreber, såsom (genus, species), (handelskøb, civilkøb, forbrugerkøb), (levering og risikoovergang), SAS reglen, fordringshavermora samt misligholdelse og misligholdelsesbeføjelserne, særligt fra sælgers side. I forhold til købers misligholdelse, så er der særligt lagt fokus på at køber ikke kan hæve købet, når varen er solgt på kredit (jerntæppereglen). Denne fanges igen senere når vi snakker ejendomsforbehold. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver individuelt som i grupper. Opgaveløsning og småopgaver i undervisningen blev vægtet højt - og vi brugte også lidt interaktive quizzer til begreber/ forståelse mm. Side 9 af 19

10 Titel 9 Internationale køb Den internationale købelov (CISG) var omdrejningspunktet for undervisningen. Kernestof: lærebogen kap. 10 Vi bygger oven på det kendskab vi har i forvejen, og angriber den internationale køberet med den nationale køberet som fundament, dvs. vi fokuserer på de væsentlige forskelle mv. Ca. 3 lektioner At eleverne med udgangspunkt i juridisk metode kan identificere de juridiske problemstillinger og anvende relevant lovgivning i løsningen af internationale køberetlige opgaver. At eleverne har forståelse for de væsentlige forskelle der er internationalt i forhold til nationalt. (Genus/species), (afhjælpningsret), CISG og ikke KBL osv. INCOTERMS er også inddraget og eleverne har kendskab til disse. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver individuelt som i grupper. Elevfremlæggelser internt alle i samme klasse turde komme med lyd få sagt noget mv. Samles op på det i fællesskab. Side 10 af 19

11 Titel 10 International privat og procesret Kernestof: lærebogen kap. 11 Eleverne fik spørgsmålene: - Hvor skal en international retssag foregå? - Hvilket lands lov skal anvendes? Dette skulle eleverne tænke over hvorefter de fik lidt overfladisk teori at forholde sig til. Ca. 2 undervisningslektioner Give dem en forståelse for hvor en retssag skal foregå som hovedregel samt mulighederne for at anlægge sagerne andet steds. (Primært fokus på hovedreglen samt opfyldelsesværnetinget. I forhold til efter hvilket lands lov sagen skal afgøres, er enkelte elementer af den internationale privatret berørt, men IKKE været i fokus. Herunder vigtigheden af, at man i forvejen indgår værnetingsklausuler og eller lovvalgsklausuler i kontrakten, så man er på sikker grund. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner af mindre opgaver i grupper samt fremlæggelse af disse internt og på klassen. Side 11 af 19

12 Titel 11 Forbrugerkøb Kernestof: lærebogen kap. 12 Vi bygger oven på det kendskab (skabelon) vi har i forvejen fra handelskøb. Fokus er derfor rettet på de centrale forskelle. Ca. 3,5 undervisningslektioner I forbrugerkøb rettede vi særligt fokus på følgende juridiske problemstillinger - Levering og risikoovergang (forskelle ligheder ved handelskøb) - Sælgers misligholdelse ved forsinkelse samt konsekvenserne - Sælgers misligholdelse ved mangler samt konsekvenserne I forbindelse med mangler blev der også brugt tid på: - Forbehold (generelle og specifikke) muligt? - Købers undersøgelsespligt og reklamation (relative og absolutte) - Formodningsreglen - Samt forbrugerens begrænsninger i valget mellem misligholdelsesbeføjelser Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver individuelt som i grupper samt enkelte fremlæggelser. Side 12 af 19

13 Titel 12 Markedsføringsret Udvalgte bestemmelser i markedsføringsloven blev behandlet og vi fandt eksempler fra elevernes hverdag mv. Enkelte elever forsøgte sig også med egne reklamekampagner hvor målet var at bryde loven mest muligt for dernæst at forklare det. Kernestof: lærebogen kap. 13 Supplerende stof: I gennemgangen af markedsføringsloven, blev der inddraget en række videoklip og billeder fra reklamer herunder en TV reklame fra Zendium reklame samt flere trykte reklamer, herunder dating.dk. Ca. 3 undervisningslektioner At eleverne får et kendskab til markedsføringsloven, formålet med denne og dernæst bliver i stand til at diskutere og vurdere en virksomheds markedsføringstiltag på baggrund af reglerne i markedsføringsloven. Følgende bestemmelser blev taget op: - ML 1, 3, 4, 5, 6,7,8,9 samt 12 med særlig vægt på ML 3,4,5,8,12 Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner fra egen hverdag samt løsning af opgaver individuelt og i grupper. Enkelte elever forsøgte også at lave deres egne markedsføringskampagner. Side 13 af 19

14 Titel 13 Ansættelsesret De væsentligste regler i funktionærloven, ansættelsesbevisloven og ferieloven. Kernestof: lærebogen kap. 17 Ca. 4 undervisningslektioner At eleverne med udgangspunkt i juridisk metode kan anvende funktionærlovens regler til at vurdere og diskutere ansættelsesretlige problemstillinger, herunder opsigelse, ophævelse og godtgørelser. At eleverne får en grundlæggende viden om reglerne for ansættelsesbeviser, hvornår man har krav på dem, og hvad konsekvensen kan være hvis det ikke modtages. At eleven kan definere hvem der er funktionærer (betingelserne derfor) At eleverne er i stand til at udregne hvor langt et opsigelsesvarsel funktionæren har, dvs. hvor længe de har krav på løn osv. når de opsiges i funktionærstillinger eller hvis de selv siger op. Derudover viden om muligt godtgørelse FUL 2a og 2b (senere ændre i mellemtiden men efter de gamle regler) At eleverne får en grundlæggende viden om arbejdstagerens ret til afholdelse af ferie. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner fra egen hverdag samt løsning af opgaver individuelt og i grupper. Side 14 af 19

15 Titel 14 Kreditaftaler generelt samt kreditkøb med ejendomsforbehold Kreditaftalelovens regler om oplysningspligt og den tvungne kreditvurdering. Dernæst reglerne om kreditkøb med ejendomsforbehold. Hvornår er det gyldigt, hvorfor tager man det særligt betingelserne derfor. Kernestof: lærebogen kap. 18 Ca. 3,5 undervisningslektioner At eleverne får kendskab til betingelserne for og virkningen af et ejendomsforbehold. Uden ejendomsforbehold kan man ikke tage varerne retur i kreditsalg så derfor en god måde at sikre sig (jerntæppereglen). Hvad er konsekvensen af at debitor ikke betaler? Kan man tage varen tilbage straks? Hvem skal hjælpe med at tage bilen retur? Hvordan opgøres restgælden som udgangspunkt, og hvad nu hvis debitor ødelægger bilen med vilje? Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver. Eleverne undersøgte endvidere nogle internetsider hvor man kunne låne penge for at tjekke vilkår samt oplysninger. Side 15 af 19

16 Titel 15 Kaution Kreditsikring i form af kaution blev behandlet i emne 15 Særligt forståelsen for hvordan sikringen bestod, hvem der ønsker at være kautionister og hvordan de hæfter. Kernestof: lærebogen kap. 19 Supplerende stof: I undervisningen er inddraget en pjece om kaution udarbejdet af Finansrådet og forbrugerrådet. Ca. 3,5 undervisningslektioner At eleverne har en grundlæggende viden om kautionsretlige problemstillinger, risikoen ved at kautionere, samt kautionsforpligtelsens omfang og hvornår den kan gøres gældende overfor kautionisten. At eleverne også kender til reglerne om samkaution, hvordan de hæfter indbyrdes osv. Derudover er kautionistens regreskrav samt indtrædelsesret i et evt. pant behandlet ganske kort. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver. Pjecen om kaution har eleverne gennemgået, og i den forbindelse udpeget væsentlige informationer til diskussion på klassen. Side 16 af 19

17 Titel 16 Pant i løsøre & Pant i fast ejendom Kreditsikring i form af pant særligt pant i løsøre og pant i fast ejendom. Pant er behandlet i følgende 3 dele: - Pant generelt (vægt på begreber, forståelse mv.) - Pant i løsøre - Pant i fast ejendom Kernestof: lærebogen kap. 21 Ca. 6,5 undervisningslektioner At eleverne kan redegøre for begrebet pant, hvad det dækker over, panteformerne, sikringsakterne ved pant i løsøre. Derudover reglerne for, hvad der sker hvis debitor ikke betaler som aftalt hvordan får kreditor sine penge? At eleven har forståelse for, at man ikke kan få pant i alt da visse ting tilhører det beskedne hjem. At eleverne kan redegøre for panteformerne, sikringsakter og pantets omfang ved pant i fast ejendom særligt TL 37 og 38. Herunder viden om, at ingen andre kan have særskilte rettigheder over ejendomstilbehør jf. TL 38. Modsat muligheden for at give kreditorer særskilt pant i driftsinventar og driftsmidler, hvis såfremt aktivet ikke forinden er placeret på ejendommen og omfattet af TL 37. At eleven kender til problematikken om dobbeltpantsætning og dobbeltsalg samt betydningen af at foretage sin sikringsakt. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver. Eleverne diskuterede i grupper, fremlagde i grupper samt på klassen. Side 17 af 19

18 Titel 17 Retsforfølgning individualforfølgning inkasso og fogedret I emne 17 var individualforfølgning i fogedretten i fokus. Selve forløbet fra debitor ikke misligholder og frem til en evt. aftalt afdragsordning i fogedretten med udlæg i visse aktiver som sikkerhed for kreditor. Kernestof: lærebogen kap. 23 Ca. 2,5 undervisningslektioner At eleverne har en grundlæggende forståelse for individualforfølgning, hvordan den foregår, og særligt kravet om eksekutionsgrundlag/fundament og reglerne om den forenklede inkassoproces. At eleven forstår hvad udlæg er, og at man ikke kan foretage udlæg i alle typer af aktiver, betydningen og retsvirkningerne af udlæg Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver. Inddragelse af elevernes egne oplevelser med rykkere og inkassobreve/påkrav. Side 18 af 19

19 Titel 18 Retsforfølgning konkursret universalforfølgning I emne 18 stilles der skarpt på universalforfølgningen, herunder rekonstruktion, konkurs samt gældssanering. Kernestof: lærebogen kap. 24 Ca. 2,5 undervisningslektioner At eleverne forstår meningen med en rekonstruktion, hvilke virksomheder man ønsker at redde, hvorfor og hvordan rekonstruktionen forløber, særligt ifølge konkursloven. At eleverne forstår processen i et konkursforløb herunder begæringen om konkurs, fristdag, konkursdekret, konkursbehandling og afslutning. At eleverne kan vurdere og diskutere konkursretlige problemstillinger, herunder principperne for omstødelse samt konkursordenen og de forskellige klasser samt reglerne om dividende hvis boets midler slipper op. Generelt kræves en forståelse af kurators opgaver gennem forløbet. At eleven forstår hvad en gældssanering går ud på, hvorfor man kan søge om gældssanering og under hvilke betingelser det sker. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver og inddragelse af elevernes viden om konkurser i samfundet. Side 19 af 19

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Næstved Hhx Erhvervsret C (2010-bekendtgørelse)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011-12

Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Klasse/hold Fag og niveau Lærer Alle hhx 3. år, sommereksamen 2012, IBC - Aabenraa Erhvervsret niveau C Jens Erik Mehlsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Kontrakters

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium Handelsgymnasiet, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Handelsskolen,

Læs mere

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 4i Fag: Virksomhedslære Opgave: Noter Lære: John Austin Side 1 af 11 Dato: 21-01-2004

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 4i Fag: Virksomhedslære Opgave: Noter Lære: John Austin Side 1 af 11 Dato: 21-01-2004 Side 1 af 11 Dato: 21-01-2004 Hvad vi skal/har lært. Har haft Skal have i år Bogføring Jura Aftalelov Faktura/regning Købelov handelskøb Regnskab Konkurslov DB kalkulation Konkurslov Virksomheds organisation

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 5. udgave IIIKARNOV GROUP Kapitel 1 Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse 1.1 Indledning - købsaftalen 13 1.2 Rigtig opfyldelse 17

Læs mere

2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet

2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet Kursusmodul til 2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet Kursustitel: Undervisningstype: Rammer for undervisningen: Erhvervslovgivning for virksomheder inden for

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Nordvest, Thisted Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

B0RGE DAHL. Erhvervsjura. i et markeds0konomisk perspektiv. 5. udgave. ved. Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis

B0RGE DAHL. Erhvervsjura. i et markeds0konomisk perspektiv. 5. udgave. ved. Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis B0RGE DAHL Erhvervsjura i et markeds0konomisk perspektiv 5. udgave ved Lennart Lynge Andersen B0rge Dahl Peter M0gelvang-Hansen og Thomas Riis Handelsh0jskolens Forlag Distribution: Munksgaard Indhold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 12/13 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation C Mona

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - maj 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Erhvervsret niveau C Undervisningsvejledning

Erhvervsret niveau C Undervisningsvejledning Erhvervsret niveau C Undervisningsvejledning 1. del: Om de almene pædagogiske principper i undervisningen. Første del af undervisningsvejledningen omhandler de overordnede og almene pædagogiske principper,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014/2015 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder

Bent Iversen. Sikkerhedsrettigheder Bent Iversen Sikkerhedsrettigheder Odense Universitetsforlag 1998 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 13 2 Panterettigheder i fast ejendom 15 3. Tinglysning af rettigheder over fast ejendom 17 1. 1.1 1.2

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen. Dansk erhvervsret. en Lærebog. 10. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Bent Iversen Lars Lindencrone Petersen Dansk erhvervsret en Lærebog 10. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk Erhvervsret Bent Iversen og Lars Lindencrone Petersen Dansk Erhvervsret Jurist- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-januar 09/10 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Studieområdet

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UndervisningsPLAN Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August december 2009, 3. semester af 6. Institution CEU Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2012 Institution ZBC, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Tradium, Hobro afdeling, Kirketoften 7, 9500 Hobro tlf. 98 52 14 55 Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2006 Institution Selandia Center for Erhvervsrettet Uddannelse Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August maj 2013-14 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013

Nyhedsbrev. Insolvens. 18. marts 2013 18. marts 2013 Nyhedsbrev Insolvens Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens og Rekonstruktion kan

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 10/11 Institution Tradium, Hobro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/2014 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni, 2010/11 Silkeborg Handelsskole Hhx Finansiering,

Læs mere

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder?

Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? [LOVGIVNING] Når du er ansat med status som direktør eller funktionær hvad betyder det så for dine rettigheder? TEKST: ANNE JAKOBSEN, FORHANDLINGSKONSULENT En ansat direktør, chef eller leder kan ikke

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE JURIDISK NYT JANUAR 2014 SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE SIDE 4: Rettighed, som kunne påberåbes af lejer over for auktionskøber SIDE 5: Skadelidte har krav på fuld erstatning

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 11/12 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation niveau

Læs mere

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012

Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 21. september 2012 Nyhedsbrev Insolvensretlig retspraksis juni august 2012 Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiel afdeling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Informationsteknologi

Læs mere

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion

1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 2. Forholdet mellem erhververen og overdragerens kreditorer 4. Vindikation og ekstinktion Ejendomsret 1. Ejendomsret og ejendomsovergang - indledning 2 1.1 Faget ejendomsret 2 1.2 Den fuldstændige ejendomsret og de begrænsede rettigheder 2 1.3 Ejendomsrettens overgang 2 1.4 Historik 2 2. Forholdet

Læs mere

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser

1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser Indhold 1 Opretholdelse af konsignationsforholdet ved forhandlerens konkurs betingelser og nødvendige foranstaltninger 2 Konsignation og virksomhedspant i fabriksnye biler - kolliderende rettigheder og

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1G

Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse 1G Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011.

Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆ- RING, juli 2011. Generelt Når køber har fundet hesten, han gerne vil købe,

Læs mere

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013.

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆRING, marts 2013. De bestemmelser ( ), der

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni, 2012 Zealand

Læs mere

Elektroniske aftaler og betaling

Elektroniske aftaler og betaling Elektroniske aftaler og betaling IT Universitetet, 29. marts 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Indledende bemærkninger Funktionel ækvivalens og ikke-diskrimination Christian Den Femtis

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014/2015

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED

WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R E G. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø WORKSHOP I FORMUERET - STYRK DIN FAGLIGHED KORT OM OS TYGE RASMUSSEN,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen...

3.4.1. Aftalelovens 36... 39 3.4.2. Forudsætningslæren... 39 4. Kautionsforpligtelsens omfang... 40 4.1. Fortolkning... 41 4.1.1. Minimumsreglen... Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Kaution... 19 1. Introduktion... 19 1.1. Formål... 19 1.2. Treparts-forholdet... 19 1.3. Kaution ktr. garanti... 20 1.4. Kaution ktr. tredjemandspant... 20 1.5. Kaution ktr.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011/2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Design C Anders Baunbæk

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Skolens

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2011/12

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869)

Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869) 13. maj 2015 Toruplund A/S under konkurs v/husen Advokater (Fordring i form af Dom opr. stor kr. 84.869) Eftersyn: Intet eftersyn Budfrist: 19. maj 2015 kl. 15.00 Se mere på www.konkurser.dk Hold øje med

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2011/maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013 Institution Roskilde handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX IT B Frede Klejs

Læs mere

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision?

Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? Hvornår bortfalder handelsagentens krav på provision? I krisetider kæmpes der af naturlige årsager lidt mere om pengene, og spørgsmålet om hvorvidt en provision kan inddrages er et væsentligt emne mellem

Læs mere

Internetretten anno 2012

Internetretten anno 2012 Internetretten anno 2012 Køberetlige spørgsmål Ansvar og ytringsfrihed Søren Sandfeld Jakobsen Professor, ph.d. Juridisk Institut 1 Køberetlige spørgsmål 2 Overblik Langt de fleste online-aftaler vedrører

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 14/15 Institution International Business College, Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres

Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres - 1 Ansattes opstart af egen virksomhed når iværksætterdrømmen realiseres Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når iværksætterdrømmen føres ud i livet og lønmodtagertilværelsen udskiftes med

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium handelsgymnasium, Rådmands Boulevard, Randers Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013/2014

Læs mere

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole

Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2013, skoleår 2012/13 Institution Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Oktober 2013 maj 2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere