Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret niveau C Jakob Mørk HH3D Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Titel 17 Titel 18 Introduktion til Jura og Erhvervsret C Ret & moral samt juridisk metode Erstatning uden for kontrakt, samt produktansvar Aftalers indgåelse Aftalers ugyldighed Fuldmagt Forbrugeraftaler, betalingskort & IT jura Handelskøb Internationale køb (CISG) Int. Privat & procesret Forbrugerkøb Markedsføringsret Ansættelsesret Kreditaftaler generelt samt kreditkøb med ejendomsforbehold Kaution Pant i løsøre & pant i fast ejendom Retsforfølgning individualforfølgning inkasso og fogedret Retsforfølgning universalforfølgning rekonstruktion, konkurs og gældssanering Side 1 af 19

2 Titel 1 Introduktion til Jura og Erhvervsret C Introduktion til jura, herunder erhvervsret som juridisk disciplin samt retssystemet. Lidt sjov retshistorie og fokus rettet mod KEMIEN med klassen. 1 lektion Give eleverne et overblik over faget. Et let og spændende oplæg, som gør at de møder positivt op til erhvervsret efterfølgende. Derudover diskussion om mine krav til dem, deres forventninger, rammer, mål, eksamen mv. Uformel introduktion, læreroplæg samt inddragelse af elevernes viden om de mange emner vi kommer igennem i forløbet. Side 2 af 19

3 Titel 2 Ret og moral samt juridisk metode Kernestof: Dorte Dittmann, Mette Gade, Erhvervsret niv. C, 1. udgave, forlaget Trojka. (Efterfølgende benævnt som lærebogen), kap. 1, 2. Supplerende stof: Hjemmesiden - hvor eleverne blev sat til at finde udvalgte love og bestemmelser fra aftaleloven og købeloven. 1 lektioner At eleverne kan redegøre for de forskellige retskilder, den retlige trinfølge og særligt betydningen af præceptiv, beskyttelsespræceptiv og deklaratorisk lovgivning. At eleverne får kendskab til etik og moral, ved diskussionen af forskellige dilemmaer der kan opstå i dagligdagen. (Godt til at få folk på banen). At eleverne får kendskab til juridisk metode, særligt hvordan man går til et juridisk problem med særligt fokus på en juridisk opgave, som de jo stilles til regnskab for til sidst på året. Struktur er nøgleordet. Klasseundervisning, diskussioner, samt en kort interaktiv quiz, hvor der er lagt vægt på indlæring af de væsentligste begreber for undervisningen. Side 3 af 19

4 Titel 3 Erstatning uden for kontrakt, samt produktansvaret De 4 erstatningsbetingelser, med særlig vægt på ansvarsgrundlaget (culpareglen samt objektive ansvar) Derudover kendskab og viden om egen skyld, objektive ansvarsfrihedsgrunde, samt lovbestemmelser om lempelse ( 19 og 24) Produktansvar blev gennemgået afslutningsvist, særligt med henblik på, hvem man kan stille ansvarlig for en produktskade. Kernestof: lærebogen kap. 4 Supplerende stof: En pjece omkring børns erstatningsansvar fundet på justitsministeriet hjemmeside som meget pædagogisk gennemgår vigtige erstatningsretlige begreber, herunder culpabedømmelsen, skyldgrader mv. Pjecen giver også nogle illustrative eksempler mv. Ca. 7 undervisningslektioner + temadag At eleverne har forståelse for erstatningsbetingelserne, at de kan redegøre for dem, og anvende dem på udvalgte erstatningsretlige problemstillinger. At eleverne i løsningen af de juridiske problemstillinger, kan anvende juridisk metode til vurdering og løsning af erstatningsretlige problemstillinger, herunder produktansvaret. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner og løsning af opgaver. Endvidere også gruppearbejde i forbindelse med udvalgte erstatningsretlige områder til diskussion. Endvidere løstes en eksamensopgave på temadagen og vi havde en quiz på undervisningen med fokus på indlæring af begreber. Side 4 af 19

5 Titel 4 Aftalers indgåelse Aftalers indgåelse, aftalers ugyldighed, fuldmagt samt forbrugeraftaler, herunder særligt fortrydelsesretten ved fjernsalgsaftaler. Kernestof: lærebogen kap. 6, del. 1 Ca. 3,5 undervisningslektioner At eleverne ved hjælp af den juridiske metode kan identificere, vurdere og løse aftaleretlige problemstillinger, herunder særligt forsinket accept, uoverensstemmende accept samt tilbagekaldelse. Begreber som tilbud og accept er behandlet indledningsvist. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver. Side 5 af 19

6 Titel 5 Aftalers ugyldighed Aftalers ugyldighed med særlig vægt på tilblivelsesmanglerne stærke og svage ugyldighedsgrunde. Kernestof: lærebogen kap. 6, del 2 Supplerende stof: I forbindelse med gennemgangen af aftalers ugyldighed, blev Fona dommen U H inddraget i undervisningen. Ca. 3,5 undervisningslektioner At eleverne ved hjælp af den juridiske metode kan identificere, vurdere og løse aftaleretlige problemstillinger angående aftalers ugyldighed. Vi har særligt fokuseret på tilblivelsesmanglerne (stærke og svage ugyldighedsgrunde) og hvordan de får indflydelse på aftalens gyldighed. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver. Derudover har vi haft en kort interaktiv quiz og enkelte grupper har arbejdet med videooptagelser, hvor de foran kameraet skulle bruge teorien og skabe nogle ugyldige aftaler. Side 6 af 19

7 Titel 6 Fuldmagt Mellemmandsretten med særligt fokus på fuldmagt Kernestof: lærebogen kap. 7 Ca. 3,5 undervisningslektioner + temadag At eleverne for en grundlæggende forståelse for mellemmandsretten, og særligt fuldmagtsområdet og fuldmagter med og uden særlige kendetegn. Fokus er rettet mod stillingsfuldmagten og 18 fuldmagten. Hvad sker der når man overtræder sin legitimation og hvad sker der hvis man alene overskriver chefens bemyndigelse? Derudover er der også lagt vægt på ophør af fuldmagtsforhold særligt stillingsfuldmagten hvad skal der til? Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver. Der er arbejdet i grupper med diskussioner og opgaver. I den forbindelse er elevernes egen hverdag blevet inddraget. Side 7 af 19

8 Titel 7 Forbrugeraftaler, IT jura og betalingskort I emne 6 har vi haft diskuteret følgende problemstillinger i klassen: - Forbud mod uanmodet henvendelse fra de erhvervsdrivende - Forbud mod negativ aftalebinding - Juraen på internettet herunder særligt:. Forbrugerens fortrydelsesret. Betaling med betalingskort via internettet. Misbrug af betalingskort Kernestof: Lærebogen kap. 8 samt dele af kap. 15 Ca. 2 lektioner Vi har særligt haft fokus på de erhvervsdrivendes uanmodede henvendelse, hvem der må kontakte, hvem der ikke må samt robinsonlisten. Derudover forbrugerens fortrydelsesret ved fjernsalg Betalingskort (anvendelse af disse ved internetkøb) samt generelt misbrug af disse. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver individuelt og i grupper. Side 8 af 19

9 Titel 8 Handelskøb Den danske købelov er i centrum for undervisningen. Helt indledningsvist fik vi styr på en lang række køberetlige begreber, som danner rammen for de mange timers efterfølgende undervisning. Herefter gennemgik vi følgende problemstillinger: - Levering og risikoovergang (herunder SAS reglen og fordringshavermora) - Sælgers misligholdelse ved forsinkelse konsekvenserne? - Sælgers misligholdelse ved mangler konsekvenserne? - Købers misligholdelse ved forsinkelse konsekvenserne? Kernestof: lærebogen kap. 10 Ca. 7 undervisningslektioner At eleverne med udgangspunkt i juridisk metode kan identificere de juridiske problemstillinger og anvende relevant lovgivning i løsningen af køberetlige opgaver. At eleverne har forståelse for og kan håndtere de væsentligste køberetlige begreber, såsom (genus, species), (handelskøb, civilkøb, forbrugerkøb), (levering og risikoovergang), SAS reglen, fordringshavermora samt misligholdelse og misligholdelsesbeføjelserne, særligt fra sælgers side. I forhold til købers misligholdelse, så er der særligt lagt fokus på at køber ikke kan hæve købet, når varen er solgt på kredit (jerntæppereglen). Denne fanges igen senere når vi snakker ejendomsforbehold. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver individuelt som i grupper. Opgaveløsning og småopgaver i undervisningen blev vægtet højt - og vi brugte også lidt interaktive quizzer til begreber/ forståelse mm. Side 9 af 19

10 Titel 9 Internationale køb Den internationale købelov (CISG) var omdrejningspunktet for undervisningen. Kernestof: lærebogen kap. 10 Vi bygger oven på det kendskab vi har i forvejen, og angriber den internationale køberet med den nationale køberet som fundament, dvs. vi fokuserer på de væsentlige forskelle mv. Ca. 3 lektioner At eleverne med udgangspunkt i juridisk metode kan identificere de juridiske problemstillinger og anvende relevant lovgivning i løsningen af internationale køberetlige opgaver. At eleverne har forståelse for de væsentlige forskelle der er internationalt i forhold til nationalt. (Genus/species), (afhjælpningsret), CISG og ikke KBL osv. INCOTERMS er også inddraget og eleverne har kendskab til disse. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver individuelt som i grupper. Elevfremlæggelser internt alle i samme klasse turde komme med lyd få sagt noget mv. Samles op på det i fællesskab. Side 10 af 19

11 Titel 10 International privat og procesret Kernestof: lærebogen kap. 11 Eleverne fik spørgsmålene: - Hvor skal en international retssag foregå? - Hvilket lands lov skal anvendes? Dette skulle eleverne tænke over hvorefter de fik lidt overfladisk teori at forholde sig til. Ca. 2 undervisningslektioner Give dem en forståelse for hvor en retssag skal foregå som hovedregel samt mulighederne for at anlægge sagerne andet steds. (Primært fokus på hovedreglen samt opfyldelsesværnetinget. I forhold til efter hvilket lands lov sagen skal afgøres, er enkelte elementer af den internationale privatret berørt, men IKKE været i fokus. Herunder vigtigheden af, at man i forvejen indgår værnetingsklausuler og eller lovvalgsklausuler i kontrakten, så man er på sikker grund. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner af mindre opgaver i grupper samt fremlæggelse af disse internt og på klassen. Side 11 af 19

12 Titel 11 Forbrugerkøb Kernestof: lærebogen kap. 12 Vi bygger oven på det kendskab (skabelon) vi har i forvejen fra handelskøb. Fokus er derfor rettet på de centrale forskelle. Ca. 3,5 undervisningslektioner I forbrugerkøb rettede vi særligt fokus på følgende juridiske problemstillinger - Levering og risikoovergang (forskelle ligheder ved handelskøb) - Sælgers misligholdelse ved forsinkelse samt konsekvenserne - Sælgers misligholdelse ved mangler samt konsekvenserne I forbindelse med mangler blev der også brugt tid på: - Forbehold (generelle og specifikke) muligt? - Købers undersøgelsespligt og reklamation (relative og absolutte) - Formodningsreglen - Samt forbrugerens begrænsninger i valget mellem misligholdelsesbeføjelser Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver individuelt som i grupper samt enkelte fremlæggelser. Side 12 af 19

13 Titel 12 Markedsføringsret Udvalgte bestemmelser i markedsføringsloven blev behandlet og vi fandt eksempler fra elevernes hverdag mv. Enkelte elever forsøgte sig også med egne reklamekampagner hvor målet var at bryde loven mest muligt for dernæst at forklare det. Kernestof: lærebogen kap. 13 Supplerende stof: I gennemgangen af markedsføringsloven, blev der inddraget en række videoklip og billeder fra reklamer herunder en TV reklame fra Zendium reklame samt flere trykte reklamer, herunder dating.dk. Ca. 3 undervisningslektioner At eleverne får et kendskab til markedsføringsloven, formålet med denne og dernæst bliver i stand til at diskutere og vurdere en virksomheds markedsføringstiltag på baggrund af reglerne i markedsføringsloven. Følgende bestemmelser blev taget op: - ML 1, 3, 4, 5, 6,7,8,9 samt 12 med særlig vægt på ML 3,4,5,8,12 Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner fra egen hverdag samt løsning af opgaver individuelt og i grupper. Enkelte elever forsøgte også at lave deres egne markedsføringskampagner. Side 13 af 19

14 Titel 13 Ansættelsesret De væsentligste regler i funktionærloven, ansættelsesbevisloven og ferieloven. Kernestof: lærebogen kap. 17 Ca. 4 undervisningslektioner At eleverne med udgangspunkt i juridisk metode kan anvende funktionærlovens regler til at vurdere og diskutere ansættelsesretlige problemstillinger, herunder opsigelse, ophævelse og godtgørelser. At eleverne får en grundlæggende viden om reglerne for ansættelsesbeviser, hvornår man har krav på dem, og hvad konsekvensen kan være hvis det ikke modtages. At eleven kan definere hvem der er funktionærer (betingelserne derfor) At eleverne er i stand til at udregne hvor langt et opsigelsesvarsel funktionæren har, dvs. hvor længe de har krav på løn osv. når de opsiges i funktionærstillinger eller hvis de selv siger op. Derudover viden om muligt godtgørelse FUL 2a og 2b (senere ændre i mellemtiden men efter de gamle regler) At eleverne får en grundlæggende viden om arbejdstagerens ret til afholdelse af ferie. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner fra egen hverdag samt løsning af opgaver individuelt og i grupper. Side 14 af 19

15 Titel 14 Kreditaftaler generelt samt kreditkøb med ejendomsforbehold Kreditaftalelovens regler om oplysningspligt og den tvungne kreditvurdering. Dernæst reglerne om kreditkøb med ejendomsforbehold. Hvornår er det gyldigt, hvorfor tager man det særligt betingelserne derfor. Kernestof: lærebogen kap. 18 Ca. 3,5 undervisningslektioner At eleverne får kendskab til betingelserne for og virkningen af et ejendomsforbehold. Uden ejendomsforbehold kan man ikke tage varerne retur i kreditsalg så derfor en god måde at sikre sig (jerntæppereglen). Hvad er konsekvensen af at debitor ikke betaler? Kan man tage varen tilbage straks? Hvem skal hjælpe med at tage bilen retur? Hvordan opgøres restgælden som udgangspunkt, og hvad nu hvis debitor ødelægger bilen med vilje? Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver. Eleverne undersøgte endvidere nogle internetsider hvor man kunne låne penge for at tjekke vilkår samt oplysninger. Side 15 af 19

16 Titel 15 Kaution Kreditsikring i form af kaution blev behandlet i emne 15 Særligt forståelsen for hvordan sikringen bestod, hvem der ønsker at være kautionister og hvordan de hæfter. Kernestof: lærebogen kap. 19 Supplerende stof: I undervisningen er inddraget en pjece om kaution udarbejdet af Finansrådet og forbrugerrådet. Ca. 3,5 undervisningslektioner At eleverne har en grundlæggende viden om kautionsretlige problemstillinger, risikoen ved at kautionere, samt kautionsforpligtelsens omfang og hvornår den kan gøres gældende overfor kautionisten. At eleverne også kender til reglerne om samkaution, hvordan de hæfter indbyrdes osv. Derudover er kautionistens regreskrav samt indtrædelsesret i et evt. pant behandlet ganske kort. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver. Pjecen om kaution har eleverne gennemgået, og i den forbindelse udpeget væsentlige informationer til diskussion på klassen. Side 16 af 19

17 Titel 16 Pant i løsøre & Pant i fast ejendom Kreditsikring i form af pant særligt pant i løsøre og pant i fast ejendom. Pant er behandlet i følgende 3 dele: - Pant generelt (vægt på begreber, forståelse mv.) - Pant i løsøre - Pant i fast ejendom Kernestof: lærebogen kap. 21 Ca. 6,5 undervisningslektioner At eleverne kan redegøre for begrebet pant, hvad det dækker over, panteformerne, sikringsakterne ved pant i løsøre. Derudover reglerne for, hvad der sker hvis debitor ikke betaler som aftalt hvordan får kreditor sine penge? At eleven har forståelse for, at man ikke kan få pant i alt da visse ting tilhører det beskedne hjem. At eleverne kan redegøre for panteformerne, sikringsakter og pantets omfang ved pant i fast ejendom særligt TL 37 og 38. Herunder viden om, at ingen andre kan have særskilte rettigheder over ejendomstilbehør jf. TL 38. Modsat muligheden for at give kreditorer særskilt pant i driftsinventar og driftsmidler, hvis såfremt aktivet ikke forinden er placeret på ejendommen og omfattet af TL 37. At eleven kender til problematikken om dobbeltpantsætning og dobbeltsalg samt betydningen af at foretage sin sikringsakt. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver. Eleverne diskuterede i grupper, fremlagde i grupper samt på klassen. Side 17 af 19

18 Titel 17 Retsforfølgning individualforfølgning inkasso og fogedret I emne 17 var individualforfølgning i fogedretten i fokus. Selve forløbet fra debitor ikke misligholder og frem til en evt. aftalt afdragsordning i fogedretten med udlæg i visse aktiver som sikkerhed for kreditor. Kernestof: lærebogen kap. 23 Ca. 2,5 undervisningslektioner At eleverne har en grundlæggende forståelse for individualforfølgning, hvordan den foregår, og særligt kravet om eksekutionsgrundlag/fundament og reglerne om den forenklede inkassoproces. At eleven forstår hvad udlæg er, og at man ikke kan foretage udlæg i alle typer af aktiver, betydningen og retsvirkningerne af udlæg Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver. Inddragelse af elevernes egne oplevelser med rykkere og inkassobreve/påkrav. Side 18 af 19

19 Titel 18 Retsforfølgning konkursret universalforfølgning I emne 18 stilles der skarpt på universalforfølgningen, herunder rekonstruktion, konkurs samt gældssanering. Kernestof: lærebogen kap. 24 Ca. 2,5 undervisningslektioner At eleverne forstår meningen med en rekonstruktion, hvilke virksomheder man ønsker at redde, hvorfor og hvordan rekonstruktionen forløber, særligt ifølge konkursloven. At eleverne forstår processen i et konkursforløb herunder begæringen om konkurs, fristdag, konkursdekret, konkursbehandling og afslutning. At eleverne kan vurdere og diskutere konkursretlige problemstillinger, herunder principperne for omstødelse samt konkursordenen og de forskellige klasser samt reglerne om dividende hvis boets midler slipper op. Generelt kræves en forståelse af kurators opgaver gennem forløbet. At eleven forstår hvad en gældssanering går ud på, hvorfor man kan søge om gældssanering og under hvilke betingelser det sker. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver og inddragelse af elevernes viden om konkurser i samfundet. Side 19 af 19

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012/2013 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August 2011 - Maj 2012 Institution ZBC Zealand Business College, Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Lærebog Hhx Erhvervsret C Thomas Skovgaard Koldig Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer, 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Zealand Business College, Vordingborg

Læs mere

Holdet skal til eksamen efter eksamensform A (30 min forberedelse 30 min eksaminisation).

Holdet skal til eksamen efter eksamensform A (30 min forberedelse 30 min eksaminisation). 1 Termin 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse HHX Fag og niveau Erhvervsret - niveau C Hold Hh3c Lærer Anders Smedegaard Jensen Holdet skal til eksamen efter eksamensform A (30 min forberedelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard 19, Randers Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2016 juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2015 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 14/15 Institution IBC Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervsret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2017 Institution EUC Nordvest/Thisted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Erhvervsret C Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Campus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni, 16/17 Svendborg Erhvervsskole Hhx Erhvervsret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold ZBC Næstved Hhx Erhvervsret C (2010-bekendtgørelse)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2015-16 Vid Gymnasier, Rønde HHX Erhvervsret C Anne Lind Gleerup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 10/11. Hog10hhx3h3g

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 10/11. Hog10hhx3h3g Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herningsholm Gymnasium HHX, Herning Erhvervsret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2010-11 Grenaa Handelsskole HHX Erhvervsret C Anne Lind

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret C Lotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret C Lotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni11 Campus Vejle HHX Erhvervsret C Kirsten Stürup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution IBC Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Erhvervsret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2015-16 Vid Gymnasier, Grenaa HHX Erhvervsret C Anne Lind Gleerup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 09/10 Institution Uddannelses Center Holstebro Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) 2015-16 Vid Gymnasier, Grenaa HHX Erhvervsret C Anne Lind Gleerup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret C Lotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011-12

Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Undervisningsbeskrivelse 2011-12 Klasse/hold Fag og niveau Lærer Alle hhx 3. år, sommereksamen 2012, IBC - Aabenraa Erhvervsret niveau C Jens Erik Mehlsen Oversigt over undervisningsforløb 1 Kontrakters

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Erhvervsret

Undervisningsbeskrivelse Erhvervsret Termin Mai / Juni 2017 Institution Tønder Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX, niveau C Nima Mosahebisafa Steensen HH 3 A Identitet og formål er et juridisk fag, der omfatter viden

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 08/09 Grenaa Handelsskole HHX Erhvervsret C Anne Lind Gleerup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Handelsgymnasiet Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2011-12 Grenaa Handelsgymnasium HHX Erhvervsret C Anne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Erhvervsret C Jan Juul Nielsen hob10hhx3i3a Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

IBC Middelfart Fredericia, Mosegårdvej 1, 7000 Fredericia

IBC Middelfart Fredericia, Mosegårdvej 1, 7000 Fredericia Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/15, eksamenstermin juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold IBC Middelfart Fredericia,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole hhx Erhvervsret C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2012 Institution ZBC Næstved - handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2016, sommer Handelsgymnasium Rønde, Videndjurs HHX Erhvervsret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Erhvervsret C ved cij Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Erhvervsret C Charlotte Irene Jakobsen (cij) 3c16 Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 14/15 Institution VBC, Vejen Business College HHX Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret, niveau

Læs mere

Erhvervsret C Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014. Indholdsfortegnelse

Erhvervsret C Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014. Indholdsfortegnelse Erhvervsret C Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 maj 2014 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Køberet. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo

Køberet. Jura for kortere videregående uddannelser. Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Køberet Jura for kortere videregående uddannelser Karen Marie Saaby Nielsen Pia Vendelbo Forord Dette e-kapitel er er en del af en kapitelserie, der bredt dækker de juridiske emner, der er relevante for

Læs mere

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven

Nogle indledende bemærkninger. Købeloven. Købeloven Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse, mangler eller vanhjemmel Købers misligholdelse Forsinkelse eller manglende betalingsevne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Tradium Handelsgymnasiet, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Sommereksamen 2007 Re-eksamen Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

Rettekatalog, Formueret sommereksamen 2012

Rettekatalog, Formueret sommereksamen 2012 Rettekatalog, Formueret sommereksamen 2012 Det følgende er et rettekatalog til sommereksamen i Formueret, 2012. Bemærk, at rettekataloget ikke udgør nogen udtømmende eller endelig angivelse af mulige problemstillinger

Læs mere

Horsens største advokatvirksomhed

Horsens største advokatvirksomhed Horsens største advokatvirksomhed Aftaleindgåelse, helt overordnet Den teoretiske juridiske virkelighed Tilbud og accept. En aftale er et løfte der er accepteret af den løftet af rettet til Uoverensstemmende

Læs mere

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL

KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL KAPITEL 11: KØBELOVEN I EN NØDDESKAL I. GENERELT OM KØB - INDLEDNING l. Køb: definition - Sælger sælger en løsøregenstand til køber, der betaler sælger for varen. Bytte betragtes også som køb 2, stk. 3.

Læs mere

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP

Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard. Købsretten. 5. udgave IIIKARNOV GROUP Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 5. udgave IIIKARNOV GROUP Kapitel 1 Om kontraktforpligtelser og deres misligholdelse 1.1 Indledning - købsaftalen 13 1.2 Rigtig opfyldelse 17

Læs mere

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School

Køb I. Copenhagen Business School, 24 October 2006. Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Køb I Copenhagen Business School, 24 October 2006 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Nogle indledende bemærkninger Forholdet til aftaleretten Parternes forpligtelser Sælgers misligholdelse Forsinkelse,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 2017 Institution Haderslev Handelsskole - Det Blå Gymnasium. Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Ændringer til Dansk og International Erhvervsret, 2. udgave

Ændringer til Dansk og International Erhvervsret, 2. udgave Ændringer til Dansk og International Erhvervsret, 2. udgave Indhold Kapitel 15 Insolvens og rekonstruktion... 2 Kapitel 16 Kreditaftaler... 3 Kapitel 17 Kaution... 4 Kapitel 18 Gældsbreve... 5 Kapitel

Læs mere

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål.

Afkryds de rigtige svarmuligheder. Der kan være flere rigtige afkrydsningsmuligheder til et spørgsmål. HA(jur.) + HA(jur.) i skat 1. DEL Vintereksamen 2006/07 Skriftlig prøve i: 24028 Introduktion til erhvervsret Varighed: 2 timer Hjælpemidler: En ukommenteret lovsamling Afkryds de rigtige svarmuligheder.

Læs mere

Oversigt. Del I Obligationsret. Del II Forsikrings- og erstatningsret. Del III Ejendomsret. Del IV Selskabsret. Del V Kreditorforfølgning

Oversigt. Del I Obligationsret. Del II Forsikrings- og erstatningsret. Del III Ejendomsret. Del IV Selskabsret. Del V Kreditorforfølgning Oversigt Del I Obligationsret 1 Introduktion til obligationsret 25 2 Aftaleret 26 3 Almindelig obligationsret 47 4 Dansk køberet 74 5 International køberet 98 6 Kreditaftaleret 114 Del II Forsikrings-

Læs mere

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold

Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen Claus Rohde Kreditaftaler og Ejendomsforbehold Hans Helge Beck Thomsen & Claus Rohde Kreditaftaler og Ejendomsforbehold 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2017

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Frederikshavn Handelsskole Hhx International

Læs mere

Undervisningsbcskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte unden isningsforlob

Undervisningsbcskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte unden isningsforlob Undervisningsbcskrivelse to MINISTERIET FOfl KVAL;tETS OG 1L3Y insstyelsen Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016! januar 2017 Institution Uddannelse Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August maj 2014-15 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Hhx Markedskommunikation Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014/2015 Institution International Business College, Fredericia - Middelfart Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-maj 2012 Institution ZBC, handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Købsretten

Læs mere om udgivelsen på  Købsretten Købsretten Nis Jul Clausen Hans Henrik Edlund Anders Ørgaard Købsretten 6. reviderede og udvidede udgave Nis Jul Clausen, Hans Henrik Edlund & Anders Ørgaard Købsretten 6. udgave/1. oplag C Karnov Group

Læs mere

2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet

2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet Kursusmodul til 2Fish projekt Inddragelse af fiskeriets servicefag i erhvervsuddannelsessystemet Kursustitel: Undervisningstype: Rammer for undervisningen: Erhvervslovgivning for virksomheder inden for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Handelsskolen,

Læs mere

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 4i Fag: Virksomhedslære Opgave: Noter Lære: John Austin Side 1 af 11 Dato: 21-01-2004

Navn: Søren Guldbrand Pedersen Klasse: 4i Fag: Virksomhedslære Opgave: Noter Lære: John Austin Side 1 af 11 Dato: 21-01-2004 Side 1 af 11 Dato: 21-01-2004 Hvad vi skal/har lært. Har haft Skal have i år Bogføring Jura Aftalelov Faktura/regning Købelov handelskøb Regnskab Konkurslov DB kalkulation Konkurslov Virksomheds organisation

Læs mere

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER

OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER OVERDRAGELSE AF SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER I. SIMPLE GÆLDSBREVE OG SIMPLE PENGEFORDRINGER 1. Indledning Simple gældsbreve anvendes typisk i forbindelse med optagelse af et lån, fx i et

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Erhvervsret C - Hhx Undervisningsvejledning September 2007

Erhvervsret C - Hhx Undervisningsvejledning September 2007 Erhvervsret C - Hhx Undervisningsvejledning September 2007 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 2011-12 Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Anne Lind

Læs mere

Introduktion til kreditretten

Introduktion til kreditretten Introduktion til kreditretten og nogle udvalgte emner Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul 3. udgave Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul Introduktion til kreditretten og nogle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Markedskommunikation niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Forbrugeraftaleloven med kommentarer

Forbrugeraftaleloven med kommentarer Sonny Kristoffersen Forbrugeraftaleloven med kommentarer FORLAGET THOMSON *. GadJura Forord 5 Lov om visse forbrugeraftaler, lov nr. 451 af 9. juli 2004 (for aftaler indgået efter 01.10.2004) 15 Kommentar

Læs mere

Lærebog i dansk og international køberet

Lærebog i dansk og international køberet Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun Nielsen & Torsten Iversen Lærebog i dansk og international køberet 5. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Lars Hedegaard Kristensen, Anne-Dorte Bruun

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August-juni 2010/2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Forord... 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 11 Kapitel 1. Introduktion... 13 1. Konkurslovgivningen... 13 2. Fristdagen... 16 2.1. Baggrund og retsvirkninger... 16 2.2. Fristdagsfundamenter... 16

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, Handelsskolen

Læs mere

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse

Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Undervisningsplan/undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 maj 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE

OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE OMSÆTNINGSBESKYTTELSE LØSØRE EKSTINKTION/VINDIKATION - LØSØRE 1. Indledning Omsætningsbeskyttelse - løsøre Købeloven regulerer kun rettigheder og forpligtelser mellem sælger og køber. Når købsaftalen er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 12/13 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk

Formueret III. InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Kompendium Formueret III InKlusIve online support og opgaver med løsninger på www.manukurser.dk Morten Frank MANU KURSER A/S KOMPENDIUM I FORMUERET III Kreditorforfølgning SL forlagene Morten Frank Kompendium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Psykologi C Birgitte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 maj 2016 pr. 30. september 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne This page intentionally left blank Mads Bryde Andersen Grundlæggende aftaleret 3. udgave Gjellerup Mads Bryde Andersen Grundlæggende aftaleret, 3. udgave. Mads Bryde Andersen og Gjellerup Kopiering fra

Læs mere

Charlotte Sattrup august til oktober 2013 Lotte Maliina Toftegård Knudsen fra oktober

Charlotte Sattrup august til oktober 2013 Lotte Maliina Toftegård Knudsen fra oktober Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Samfundsfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Juni 2010 Grenaa Handelsskole HHX International økonomi

Læs mere