Undervisningsbeskrivelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Erhvervsret niveau C Jakob Mørk HH3D Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Titel 17 Titel 18 Introduktion til Jura og Erhvervsret C Ret & moral samt juridisk metode Erstatning uden for kontrakt, samt produktansvar Aftalers indgåelse Aftalers ugyldighed Fuldmagt Forbrugeraftaler, betalingskort & IT jura Handelskøb Internationale køb (CISG) Int. Privat & procesret Forbrugerkøb Markedsføringsret Ansættelsesret Kreditaftaler generelt samt kreditkøb med ejendomsforbehold Kaution Pant i løsøre & pant i fast ejendom Retsforfølgning individualforfølgning inkasso og fogedret Retsforfølgning universalforfølgning rekonstruktion, konkurs og gældssanering Side 1 af 19

2 Titel 1 Introduktion til Jura og Erhvervsret C Introduktion til jura, herunder erhvervsret som juridisk disciplin samt retssystemet. Lidt sjov retshistorie og fokus rettet mod KEMIEN med klassen. 1 lektion Give eleverne et overblik over faget. Et let og spændende oplæg, som gør at de møder positivt op til erhvervsret efterfølgende. Derudover diskussion om mine krav til dem, deres forventninger, rammer, mål, eksamen mv. Uformel introduktion, læreroplæg samt inddragelse af elevernes viden om de mange emner vi kommer igennem i forløbet. Side 2 af 19

3 Titel 2 Ret og moral samt juridisk metode Kernestof: Dorte Dittmann, Mette Gade, Erhvervsret niv. C, 1. udgave, forlaget Trojka. (Efterfølgende benævnt som lærebogen), kap. 1, 2. Supplerende stof: Hjemmesiden - hvor eleverne blev sat til at finde udvalgte love og bestemmelser fra aftaleloven og købeloven. 1 lektioner At eleverne kan redegøre for de forskellige retskilder, den retlige trinfølge og særligt betydningen af præceptiv, beskyttelsespræceptiv og deklaratorisk lovgivning. At eleverne får kendskab til etik og moral, ved diskussionen af forskellige dilemmaer der kan opstå i dagligdagen. (Godt til at få folk på banen). At eleverne får kendskab til juridisk metode, særligt hvordan man går til et juridisk problem med særligt fokus på en juridisk opgave, som de jo stilles til regnskab for til sidst på året. Struktur er nøgleordet. Klasseundervisning, diskussioner, samt en kort interaktiv quiz, hvor der er lagt vægt på indlæring af de væsentligste begreber for undervisningen. Side 3 af 19

4 Titel 3 Erstatning uden for kontrakt, samt produktansvaret De 4 erstatningsbetingelser, med særlig vægt på ansvarsgrundlaget (culpareglen samt objektive ansvar) Derudover kendskab og viden om egen skyld, objektive ansvarsfrihedsgrunde, samt lovbestemmelser om lempelse ( 19 og 24) Produktansvar blev gennemgået afslutningsvist, særligt med henblik på, hvem man kan stille ansvarlig for en produktskade. Kernestof: lærebogen kap. 4 Supplerende stof: En pjece omkring børns erstatningsansvar fundet på justitsministeriet hjemmeside som meget pædagogisk gennemgår vigtige erstatningsretlige begreber, herunder culpabedømmelsen, skyldgrader mv. Pjecen giver også nogle illustrative eksempler mv. Ca. 7 undervisningslektioner + temadag At eleverne har forståelse for erstatningsbetingelserne, at de kan redegøre for dem, og anvende dem på udvalgte erstatningsretlige problemstillinger. At eleverne i løsningen af de juridiske problemstillinger, kan anvende juridisk metode til vurdering og løsning af erstatningsretlige problemstillinger, herunder produktansvaret. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner og løsning af opgaver. Endvidere også gruppearbejde i forbindelse med udvalgte erstatningsretlige områder til diskussion. Endvidere løstes en eksamensopgave på temadagen og vi havde en quiz på undervisningen med fokus på indlæring af begreber. Side 4 af 19

5 Titel 4 Aftalers indgåelse Aftalers indgåelse, aftalers ugyldighed, fuldmagt samt forbrugeraftaler, herunder særligt fortrydelsesretten ved fjernsalgsaftaler. Kernestof: lærebogen kap. 6, del. 1 Ca. 3,5 undervisningslektioner At eleverne ved hjælp af den juridiske metode kan identificere, vurdere og løse aftaleretlige problemstillinger, herunder særligt forsinket accept, uoverensstemmende accept samt tilbagekaldelse. Begreber som tilbud og accept er behandlet indledningsvist. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver. Side 5 af 19

6 Titel 5 Aftalers ugyldighed Aftalers ugyldighed med særlig vægt på tilblivelsesmanglerne stærke og svage ugyldighedsgrunde. Kernestof: lærebogen kap. 6, del 2 Supplerende stof: I forbindelse med gennemgangen af aftalers ugyldighed, blev Fona dommen U H inddraget i undervisningen. Ca. 3,5 undervisningslektioner At eleverne ved hjælp af den juridiske metode kan identificere, vurdere og løse aftaleretlige problemstillinger angående aftalers ugyldighed. Vi har særligt fokuseret på tilblivelsesmanglerne (stærke og svage ugyldighedsgrunde) og hvordan de får indflydelse på aftalens gyldighed. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver. Derudover har vi haft en kort interaktiv quiz og enkelte grupper har arbejdet med videooptagelser, hvor de foran kameraet skulle bruge teorien og skabe nogle ugyldige aftaler. Side 6 af 19

7 Titel 6 Fuldmagt Mellemmandsretten med særligt fokus på fuldmagt Kernestof: lærebogen kap. 7 Ca. 3,5 undervisningslektioner + temadag At eleverne for en grundlæggende forståelse for mellemmandsretten, og særligt fuldmagtsområdet og fuldmagter med og uden særlige kendetegn. Fokus er rettet mod stillingsfuldmagten og 18 fuldmagten. Hvad sker der når man overtræder sin legitimation og hvad sker der hvis man alene overskriver chefens bemyndigelse? Derudover er der også lagt vægt på ophør af fuldmagtsforhold særligt stillingsfuldmagten hvad skal der til? Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver. Der er arbejdet i grupper med diskussioner og opgaver. I den forbindelse er elevernes egen hverdag blevet inddraget. Side 7 af 19

8 Titel 7 Forbrugeraftaler, IT jura og betalingskort I emne 6 har vi haft diskuteret følgende problemstillinger i klassen: - Forbud mod uanmodet henvendelse fra de erhvervsdrivende - Forbud mod negativ aftalebinding - Juraen på internettet herunder særligt:. Forbrugerens fortrydelsesret. Betaling med betalingskort via internettet. Misbrug af betalingskort Kernestof: Lærebogen kap. 8 samt dele af kap. 15 Ca. 2 lektioner Vi har særligt haft fokus på de erhvervsdrivendes uanmodede henvendelse, hvem der må kontakte, hvem der ikke må samt robinsonlisten. Derudover forbrugerens fortrydelsesret ved fjernsalg Betalingskort (anvendelse af disse ved internetkøb) samt generelt misbrug af disse. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver individuelt og i grupper. Side 8 af 19

9 Titel 8 Handelskøb Den danske købelov er i centrum for undervisningen. Helt indledningsvist fik vi styr på en lang række køberetlige begreber, som danner rammen for de mange timers efterfølgende undervisning. Herefter gennemgik vi følgende problemstillinger: - Levering og risikoovergang (herunder SAS reglen og fordringshavermora) - Sælgers misligholdelse ved forsinkelse konsekvenserne? - Sælgers misligholdelse ved mangler konsekvenserne? - Købers misligholdelse ved forsinkelse konsekvenserne? Kernestof: lærebogen kap. 10 Ca. 7 undervisningslektioner At eleverne med udgangspunkt i juridisk metode kan identificere de juridiske problemstillinger og anvende relevant lovgivning i løsningen af køberetlige opgaver. At eleverne har forståelse for og kan håndtere de væsentligste køberetlige begreber, såsom (genus, species), (handelskøb, civilkøb, forbrugerkøb), (levering og risikoovergang), SAS reglen, fordringshavermora samt misligholdelse og misligholdelsesbeføjelserne, særligt fra sælgers side. I forhold til købers misligholdelse, så er der særligt lagt fokus på at køber ikke kan hæve købet, når varen er solgt på kredit (jerntæppereglen). Denne fanges igen senere når vi snakker ejendomsforbehold. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver individuelt som i grupper. Opgaveløsning og småopgaver i undervisningen blev vægtet højt - og vi brugte også lidt interaktive quizzer til begreber/ forståelse mm. Side 9 af 19

10 Titel 9 Internationale køb Den internationale købelov (CISG) var omdrejningspunktet for undervisningen. Kernestof: lærebogen kap. 10 Vi bygger oven på det kendskab vi har i forvejen, og angriber den internationale køberet med den nationale køberet som fundament, dvs. vi fokuserer på de væsentlige forskelle mv. Ca. 3 lektioner At eleverne med udgangspunkt i juridisk metode kan identificere de juridiske problemstillinger og anvende relevant lovgivning i løsningen af internationale køberetlige opgaver. At eleverne har forståelse for de væsentlige forskelle der er internationalt i forhold til nationalt. (Genus/species), (afhjælpningsret), CISG og ikke KBL osv. INCOTERMS er også inddraget og eleverne har kendskab til disse. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver individuelt som i grupper. Elevfremlæggelser internt alle i samme klasse turde komme med lyd få sagt noget mv. Samles op på det i fællesskab. Side 10 af 19

11 Titel 10 International privat og procesret Kernestof: lærebogen kap. 11 Eleverne fik spørgsmålene: - Hvor skal en international retssag foregå? - Hvilket lands lov skal anvendes? Dette skulle eleverne tænke over hvorefter de fik lidt overfladisk teori at forholde sig til. Ca. 2 undervisningslektioner Give dem en forståelse for hvor en retssag skal foregå som hovedregel samt mulighederne for at anlægge sagerne andet steds. (Primært fokus på hovedreglen samt opfyldelsesværnetinget. I forhold til efter hvilket lands lov sagen skal afgøres, er enkelte elementer af den internationale privatret berørt, men IKKE været i fokus. Herunder vigtigheden af, at man i forvejen indgår værnetingsklausuler og eller lovvalgsklausuler i kontrakten, så man er på sikker grund. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner af mindre opgaver i grupper samt fremlæggelse af disse internt og på klassen. Side 11 af 19

12 Titel 11 Forbrugerkøb Kernestof: lærebogen kap. 12 Vi bygger oven på det kendskab (skabelon) vi har i forvejen fra handelskøb. Fokus er derfor rettet på de centrale forskelle. Ca. 3,5 undervisningslektioner I forbrugerkøb rettede vi særligt fokus på følgende juridiske problemstillinger - Levering og risikoovergang (forskelle ligheder ved handelskøb) - Sælgers misligholdelse ved forsinkelse samt konsekvenserne - Sælgers misligholdelse ved mangler samt konsekvenserne I forbindelse med mangler blev der også brugt tid på: - Forbehold (generelle og specifikke) muligt? - Købers undersøgelsespligt og reklamation (relative og absolutte) - Formodningsreglen - Samt forbrugerens begrænsninger i valget mellem misligholdelsesbeføjelser Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver individuelt som i grupper samt enkelte fremlæggelser. Side 12 af 19

13 Titel 12 Markedsføringsret Udvalgte bestemmelser i markedsføringsloven blev behandlet og vi fandt eksempler fra elevernes hverdag mv. Enkelte elever forsøgte sig også med egne reklamekampagner hvor målet var at bryde loven mest muligt for dernæst at forklare det. Kernestof: lærebogen kap. 13 Supplerende stof: I gennemgangen af markedsføringsloven, blev der inddraget en række videoklip og billeder fra reklamer herunder en TV reklame fra Zendium reklame samt flere trykte reklamer, herunder dating.dk. Ca. 3 undervisningslektioner At eleverne får et kendskab til markedsføringsloven, formålet med denne og dernæst bliver i stand til at diskutere og vurdere en virksomheds markedsføringstiltag på baggrund af reglerne i markedsføringsloven. Følgende bestemmelser blev taget op: - ML 1, 3, 4, 5, 6,7,8,9 samt 12 med særlig vægt på ML 3,4,5,8,12 Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner fra egen hverdag samt løsning af opgaver individuelt og i grupper. Enkelte elever forsøgte også at lave deres egne markedsføringskampagner. Side 13 af 19

14 Titel 13 Ansættelsesret De væsentligste regler i funktionærloven, ansættelsesbevisloven og ferieloven. Kernestof: lærebogen kap. 17 Ca. 4 undervisningslektioner At eleverne med udgangspunkt i juridisk metode kan anvende funktionærlovens regler til at vurdere og diskutere ansættelsesretlige problemstillinger, herunder opsigelse, ophævelse og godtgørelser. At eleverne får en grundlæggende viden om reglerne for ansættelsesbeviser, hvornår man har krav på dem, og hvad konsekvensen kan være hvis det ikke modtages. At eleven kan definere hvem der er funktionærer (betingelserne derfor) At eleverne er i stand til at udregne hvor langt et opsigelsesvarsel funktionæren har, dvs. hvor længe de har krav på løn osv. når de opsiges i funktionærstillinger eller hvis de selv siger op. Derudover viden om muligt godtgørelse FUL 2a og 2b (senere ændre i mellemtiden men efter de gamle regler) At eleverne får en grundlæggende viden om arbejdstagerens ret til afholdelse af ferie. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner fra egen hverdag samt løsning af opgaver individuelt og i grupper. Side 14 af 19

15 Titel 14 Kreditaftaler generelt samt kreditkøb med ejendomsforbehold Kreditaftalelovens regler om oplysningspligt og den tvungne kreditvurdering. Dernæst reglerne om kreditkøb med ejendomsforbehold. Hvornår er det gyldigt, hvorfor tager man det særligt betingelserne derfor. Kernestof: lærebogen kap. 18 Ca. 3,5 undervisningslektioner At eleverne får kendskab til betingelserne for og virkningen af et ejendomsforbehold. Uden ejendomsforbehold kan man ikke tage varerne retur i kreditsalg så derfor en god måde at sikre sig (jerntæppereglen). Hvad er konsekvensen af at debitor ikke betaler? Kan man tage varen tilbage straks? Hvem skal hjælpe med at tage bilen retur? Hvordan opgøres restgælden som udgangspunkt, og hvad nu hvis debitor ødelægger bilen med vilje? Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver. Eleverne undersøgte endvidere nogle internetsider hvor man kunne låne penge for at tjekke vilkår samt oplysninger. Side 15 af 19

16 Titel 15 Kaution Kreditsikring i form af kaution blev behandlet i emne 15 Særligt forståelsen for hvordan sikringen bestod, hvem der ønsker at være kautionister og hvordan de hæfter. Kernestof: lærebogen kap. 19 Supplerende stof: I undervisningen er inddraget en pjece om kaution udarbejdet af Finansrådet og forbrugerrådet. Ca. 3,5 undervisningslektioner At eleverne har en grundlæggende viden om kautionsretlige problemstillinger, risikoen ved at kautionere, samt kautionsforpligtelsens omfang og hvornår den kan gøres gældende overfor kautionisten. At eleverne også kender til reglerne om samkaution, hvordan de hæfter indbyrdes osv. Derudover er kautionistens regreskrav samt indtrædelsesret i et evt. pant behandlet ganske kort. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver. Pjecen om kaution har eleverne gennemgået, og i den forbindelse udpeget væsentlige informationer til diskussion på klassen. Side 16 af 19

17 Titel 16 Pant i løsøre & Pant i fast ejendom Kreditsikring i form af pant særligt pant i løsøre og pant i fast ejendom. Pant er behandlet i følgende 3 dele: - Pant generelt (vægt på begreber, forståelse mv.) - Pant i løsøre - Pant i fast ejendom Kernestof: lærebogen kap. 21 Ca. 6,5 undervisningslektioner At eleverne kan redegøre for begrebet pant, hvad det dækker over, panteformerne, sikringsakterne ved pant i løsøre. Derudover reglerne for, hvad der sker hvis debitor ikke betaler som aftalt hvordan får kreditor sine penge? At eleven har forståelse for, at man ikke kan få pant i alt da visse ting tilhører det beskedne hjem. At eleverne kan redegøre for panteformerne, sikringsakter og pantets omfang ved pant i fast ejendom særligt TL 37 og 38. Herunder viden om, at ingen andre kan have særskilte rettigheder over ejendomstilbehør jf. TL 38. Modsat muligheden for at give kreditorer særskilt pant i driftsinventar og driftsmidler, hvis såfremt aktivet ikke forinden er placeret på ejendommen og omfattet af TL 37. At eleven kender til problematikken om dobbeltpantsætning og dobbeltsalg samt betydningen af at foretage sin sikringsakt. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver. Eleverne diskuterede i grupper, fremlagde i grupper samt på klassen. Side 17 af 19

18 Titel 17 Retsforfølgning individualforfølgning inkasso og fogedret I emne 17 var individualforfølgning i fogedretten i fokus. Selve forløbet fra debitor ikke misligholder og frem til en evt. aftalt afdragsordning i fogedretten med udlæg i visse aktiver som sikkerhed for kreditor. Kernestof: lærebogen kap. 23 Ca. 2,5 undervisningslektioner At eleverne har en grundlæggende forståelse for individualforfølgning, hvordan den foregår, og særligt kravet om eksekutionsgrundlag/fundament og reglerne om den forenklede inkassoproces. At eleven forstår hvad udlæg er, og at man ikke kan foretage udlæg i alle typer af aktiver, betydningen og retsvirkningerne af udlæg Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver. Inddragelse af elevernes egne oplevelser med rykkere og inkassobreve/påkrav. Side 18 af 19

19 Titel 18 Retsforfølgning konkursret universalforfølgning I emne 18 stilles der skarpt på universalforfølgningen, herunder rekonstruktion, konkurs samt gældssanering. Kernestof: lærebogen kap. 24 Ca. 2,5 undervisningslektioner At eleverne forstår meningen med en rekonstruktion, hvilke virksomheder man ønsker at redde, hvorfor og hvordan rekonstruktionen forløber, særligt ifølge konkursloven. At eleverne forstår processen i et konkursforløb herunder begæringen om konkurs, fristdag, konkursdekret, konkursbehandling og afslutning. At eleverne kan vurdere og diskutere konkursretlige problemstillinger, herunder principperne for omstødelse samt konkursordenen og de forskellige klasser samt reglerne om dividende hvis boets midler slipper op. Generelt kræves en forståelse af kurators opgaver gennem forløbet. At eleven forstår hvad en gældssanering går ud på, hvorfor man kan søge om gældssanering og under hvilke betingelser det sker. Læreoplæg, klasseundervisning, diskussioner samt løsning af opgaver og inddragelse af elevernes viden om konkurser i samfundet. Side 19 af 19

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013/2014 Institution Handelsskolen Silkeborg, Handelsgymnasiet Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning

Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Aarhus Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Vejleder Hans Henrik Edlund Juridisk institut Forfatter Per Harder Forbrugerkredit fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Handelshøjskolen

Læs mere

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30

Obligationsret. Indholdsfortegnelse. Formueret. Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3. Kap. 9 Ophævelse...30 Obligationsret Pensum: Gomards Obligationsret 1., 2., 3. del. Formueret Indholdsfortegnelse Kap. 1 Grundbegreber og grundregler...3 1 Obligationsretlige skyldforhold...3 2 Fordringsret s. 7...3 3 Opsigelse,

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs

Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Speciale cand. jur. Indtrædelse i entrepriseaftaler ved konkurs Engelsk titel: Entry into construction contracts at bankruptcy Forfatter: Martin Westy Løvendahl Vejleder: Torsten Iversen Professor, dr.jur.,

Læs mere

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Cand.merc.(jur.) studiet Kandidatafhandling sommeren 2009 Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Udarbejdet af: Christina Wandt Jørgensen Camilla Mathiesen Vejledere: Juridisk:

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark

Økonomi- og Erhvervsministeriet. Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 299 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Analyse af markedet for forbrugslån i Danmark august 2010 Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af

Læs mere

Forord Pas på med kreditkort

Forord Pas på med kreditkort På vej mod konkurs? Forord Formålet med denne pjece er at give dig svar på nogle af de væsentlige spørgsmål, som melder sig, hvis din virksomhed er under rekonstruktion eller er gået konkurs. Det er ofte

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2005 Marts 2006 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden: www.forbrug.dk

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT

JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT K R O M A N N R E U M E R T C V R. N R. 6 2 6 0 6 7 1 1 R EG. A D R. : S U N D K R O G S G A D E 5 DK- 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø JD CASE - ERSTATNING OG KONTRAKT HVEM ER VI? RASMUS SCHMIDT, ADVOKAT (L)

Læs mere

Repræsentanter ved kollektive gældsforhold

Repræsentanter ved kollektive gældsforhold Af advokat Line Støving og advokat Morten Hoveroust (begge LETT Advokatpartnerselskab) Det er positivt, at der i dansk ret nu er taget stilling til anvendelsen af repræsentanter (herunder security agents)

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder

Vejledning i konsortiedannelse. For små og mellemstore virksomheder Vejledning i konsortiedannelse For små og mellemstore virksomheder Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i samarbejde med Deloitte og Kammeradvokaten Grafisk produktion: Rosendahls

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

forbrugeraftaler om arbejder på løsøre og fast ejendom (forbrugertjenester)

forbrugeraftaler om arbejder på løsøre og fast ejendom (forbrugertjenester) Betænkning om forbrugeraftaler om arbejder på løsøre og fast ejendom (forbrugertjenester) afgivet af et udvalg nedsat af Justitsministeriet Betænkning nr. 1133 1988 ISBN 87-503-6987-3 Ju 00-198-bet. JJ

Læs mere

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013.

VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. VEJLEDNING OM KØB OG SALG AF HESTE af advokat Pernille Skinnerup, revideret udgave, marts 2013. Denne vejledning knytter sig til KØBEKONTRAKT og SUNDHEDSERKLÆRING, marts 2013. De bestemmelser ( ), der

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2013 Indhold Forbrugerombudsmandens forord... 4 Nye kompetencer og beføjelser... 8 Fokusområder i 2013 og de store sager... 10 1. Finansielle sager... 10 2. Betalingskortområdet...

Læs mere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Regulation of overprized text message services Specifically regarding children and youth as consumers af HELENE

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Studieordning for Administrationsøkonom

Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen til Erhvervsakademi uddannelsen Administrationsøkonom (AK) ved Handelsskolen, Nuuk, Grønland, Aqqusinersuaq 18, Postboks 1038, 3900

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Bachelor projekt, 6. semester Titelblad Projektets titel:! Direkte krav ved fast ejendom Fag:!!! Formueret - Obligationsret

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne

Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne Dato: Sag: FO-12/02450-82 Retningslinjer for betalingsmodtageres håndtering af betalinger ved fjernsalg, 1. september 2014. Baggrund for retningslinjerne 1. Formål 2. Anvendelsesområde 3. Generelle oplysningskrav

Læs mere