Vedtægter for Pensionskassen PenSam

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Pensionskassen PenSam"

Transkript

1 Vedtægter for Pensionskassen PenSam

2 2 Vedtægter for Pensionskassen PenSam Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Pensionskassens navn og hjemsted Pensionskassens navn er Pensionskassen PenSam. Dens hjemsted er Furesø kommune. Pensionskassens binavne er: pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og plejehjemsassistenter pensionskassen for portører pensionskassen for trafikfunktionærer ved Hovedstadsområdets Trafikselskab pensionskassen for amtsvejmænd m.fl. 2 Pensionskassens formål Pensionskassens formål er at drive pensionskassevirksomhed. Pensionskassen kan efter nærmere retningslinjer tegne ophørende forsikringer for medlemmerne i et anerkendt livsforsikringsselskab. Pensionskassens midler må ikke anvendes til andre formål end de i disse vedtægter nævnte. Kapitel II Beskatningsforhold 3 Beskatningsforhold Pensionsbidrag m.v. og ydelser samt bonus til medlemmerne og øvrige berettigede i henhold til disse vedtægter er omfattet af reglerne om pensionsordninger med løbende udbetalinger i Lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. og Lov om pensionsafkastbeskatning. Kapitel III Medlemsoptagelse 4 Medlemmer Som medlemmer af pensionskassen optages: a) sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere, herunder ledende værkstedspersonale/værkstedsassistenter samt tilsynsførende assistenter, og plejehjemsassistenter, som er berettiget og forpligtet til medlemskab i medfør af overenskomst indgået mellem Danske Regioner og FOA Fag og Arbejde eller andre tilsvarende af FOA Fag og Arbejde indgåede overenskomster vedrørende sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere, herunder ledende værkstedspersonale/værksteds-assistenter samt tilsynsførende assistenter, og plejehjemsassistenter,

3 3 b) privat ansatte sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere, herunder ledende værkstedspersonale/værkstedsassistenter samt tilsynsførende assistenter, og plejehjemsassistenter, som på tilsvarende vilkår som i de under a) nævnte overenskomster er ansat i henhold til en kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, der foreskriver pligt til medlemskab af pensionskassen, og c) privat ansatte sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere, herunder ledende værkstedspersonale/værkstedsassistenter samt tilsynsførende assistenter, og plejehjemsassistenter, som på tilsvarende vilkår som i de under a) nævnte overenskomster er ansat i stillinger, der giver adgang til medlemskab af pensionskassen, når det af ansættelseskontrakten fremgår, at den ansatte er forpligtet til medlemskab af pensionskassen, og forpligtelsen hertil ikke kan ændres uden godkendelse af pensionskassen. d) sygehusportører, som er berettiget og forpligtet til medlemskab i medfør af overenskomst indgået mellem Danske Regioner og FOA Fag og Arbejde eller andre tilsvarende af FOA Fag og Arbejde indgåede overenskomster vedrørende sygehusportører, e) privat ansatte sygehusportører, som på tilsvarende vilkår som i de under d) nævnte overenskomster ansat i henhold til en kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, der foreskriver pligt til medlemskab af pensionskassen, og f) privat ansatte sygehusportører, som på tilsvarende vilkår som i de under d) nævnte overenskomster ansat i stillinger, der giver adgang til medlemskab af pensionskassen, når det af ansættelseskontrakten fremgår, at den ansatte er forpligtet til medlemskab af pensionskassen, og forpligtelsen hertil ikke kan ændres uden godkendelse af pensionskassen. g) trafikfunktionærer, amtsvejmænd, vejformænd, maskinførere m.fl., som er berettiget og forpligtet til medlemskab i medfør af overenskomst indgået mellem Danske Regioner og FOA Fag og Arbejde eller andre tilsvarende af FOA Fag og Arbejde indgåede overenskomster vedrørende trafikfunktionærer, amtsvejmænd, vejformænd, maskinførere m.fl. h) privat ansatte trafikfunktionærer, amtsvejmænd, vejformænd, maskinførere m.fl., som på tilsvarende vilkår som i de under g) nævnte overenskomster er ansat i henhold til en kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, der foreskriver pligt til medlemskab af pensionskassen, og i) privat ansatte trafikfunktionærer, amtsvejmænd, vejformænd, maskinførere m.fl., som på tilsvarende vilkår som i de under g) nævnte overenskomster er ansat i stillinger, der giver adgang til medlemskab af pensionskassen, når det af ansættelseskontrakten fremgår, at den ansatte er forpligtet til medlemskab af pensionskassen, og forpligtelsen hertil ikke kan ændres uden godkendelse af pensionskassen. Undtagelse fra optagelse i pensionskassen kan gøres efter generelle kriterier, der ikke giver anledning til spekulation mod pensionskassen. Medlemskabet bevares ved pensionering, ved hvilende medlemskab, ved betaling for egen regning, ved bidragsfri dækning og ved bidragsfritagelse. Medlemmerne hæfter ikke personligt for pensionskassens forpligtelser.

4 4 Fra den skæringsdato, hvor aftaler indgået af FOA Fag og Arbejde medfører, at pligtmæssig bidragsindbetaling, i henhold til overenskomst indgået af Danske Regioner og FOA Fag og Arbejde og andre tilsvarende af FOA Fag og Arbejde indgåede overenskomster, ikke længere sker til pensionskassen, kan medlemmer ikke optages eller genoptage bidragsindbetaling. Kapitel IV Generalforsamling 5 Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Generalforsamlingen afholdes enten på Fyn, i hovedstadsområdet eller i trekantsområdet mellem Kolding, Vejle og Fredericia. 6 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller en generalforsamlingsvalgt revisor har forlangt det. 2% af dem, der på anmodningstidspunktet er medlemmer af pensionskassen, eller 5% af de delegerede kan skriftligt forlange, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling. Anmodningen skal indeholde oplysning om, hvilke bestemte emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Denne skal indkaldes med varslet nævnt i 7 senest 2 uger efter, at det er forlangt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på pensionskassens hjemsted eller i Storkøbenhavn. 7 Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med højst 4 ugers og mindst 2 ugers varsel. Indkaldelsen offentliggøres på pensionskassens hjemmeside på Indkaldelse sker desuden skriftligt til de delegerede medlemmer samt til de medlemmer, der har fremsat anmodning herom. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsorden for mødet samt det væsentligste indhold af eventuelle forslag til vedtægtsændringer. Generalforsamlingsdato, møderet og tilmeldingsfrist for generalforsamlinger bekendtgøres tillige i fag og arbejde fagbladet for FOA med oplysning om, at indkaldelsen fremgår af og at medlemmerne ved henvendelse til pensionskassen har adgang til at få tilsendt dagsordenen og de fuldstændige forslag, jf. 10 og Dagsordenens indhold Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

5 5 3. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning og ledelsesberetning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten, herunder anvendelse af overskud eller dækning af underskud. 4. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller pensionskassens medlemmer. 9 Emner til dagsordenen Ethvert medlem har ret til at kræve et bestemt emne optaget på dagsordenen for den ordinære generalforsamling, hvis kravet fremsættes skriftligt senest 6 uger før generalforsamlingen. 10 Dagsordenens tilgængelighed Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag gøres tilgængelig til eftersyn for medlemmerne på pensionskassens kontor for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige med revideret årsrapport, jf. 23 og sendes samtidig til medlemmer efter anmodning, jf Dirigent Generalforsamlingen vælger ved simpelt flertal en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivelsen. 12 Adgang til generalforsamlingen Generalforsamlingen, der består af delegerede, har den øverste myndighed i alle pensionskassens anliggender, medmindre afgørelse træffes ved urafstemning, jf. 15. Bestyrelsens medlemmer har ret til at overvære generalforsamlingen. Medlemmerne har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet der, selv om de ikke er stemmeberettigede delegerede. Medlemmer, som ikke er delegerede, og som ønsker at møde på generalforsamlingen, skal give meddelelse herom til pensionskassen senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ethvert medlem har ret til at møde på generalforsamlingen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, der skal fremlægge en skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmægtig kan tillige møde på generalforsamlingen med en rådgiver. Delegerede og suppleanter for disse vælges af og blandt de medlemmer, der pr. 31. august i valgåret er optaget i pensionskassen, jf. 4. Valget gælder for et tidsrum af 4 år. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for valget i et regulativ. 13 Afstemning Kun delegerede har ret til at stemme på generalforsamlingen, jf. 12. Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal, bortset fra afgørelser om vedtægtsændringer, ændring af medlemmernes rettigheder og pligter og pensionskassens opløsning, jf. 28 og 29. Står stemmerne lige, træffes afgørelsen ved lodtrækning.

6 6 14 Forhandlingsprotokol Over forhandlingerne på generalforsamlingerne føres en protokol, der skal underskrives af dirigenten. Alle beslutninger skal indføres i pensionskassens forhandlingsprotokol. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne være tilgængelig for medlemmerne på pensionskassens kontor. 15 Urafstemning Enhver på en generalforsamling truffen afgørelse om ændring af vedtægterne og om ændring af medlemmernes rettigheder og pligter kan underkastes urafstemning efter følgende regler: a) Urafstemning skal foretages, hvis - det besluttes på en generalforsamling med simpelt stemmeflertal, - det senest 2 måneder efter den pågældende generalforsamlings afholdelse vedtages af et flertal i bestyrelsen, eller - der fra mindst 10% af pensionskassens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsættes ønske herom med oplysning om, hvilke emner der skal gøres til genstand for urafstemning. b) Såfremt urafstemningen viser, at et flertal af de i afstemningen deltagende og mindst 35% af pensionskassens medlemmer stemmer for, at generalforsamlingens afgørelse skal bortfalde eller ændres, skal dette være gældende. I modsat fald gælder den på generalforsamlingen trufne afgørelse. c) Urafstemning skal foretages senest 2 måneder efter, at anmodning herom er fremsat. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for urafstemningens afholdelse. Kapitel V Bestyrelse og direktion 16 Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af 5 til 6 medlemmer: - Danske Regioner udpeger 1 medlem, - FOA Fag og Arbejde udpeger 1 medlem, og - Generalforsamlingen vælger 3 til 4 medlemmer, hvoraf 1 medlem vælges blandt pensionskassens medlemmer. De samme, som udpeger eller vælger bestyrelsesmedlemmerne, kan udpege eller vælge en suppleant for hvert af disse bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanter udpeges og vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af dem, som har udpeget eller valgt vedkommende. Formandshvervet i bestyrelsen varetages af det af Danske Regioner udpegede medlem. Bestyrelsen vælger næstformanden blandt de øvrige medlemmer. 17 Bestyrelsens hverv

7 7 Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af pensionskassen i overensstemmelse med disse vedtægter og lovgivningens bestemmelser. Bestyrelsen påser, - at bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en efter pensionskassens forhold tilfredsstillende måde, - at der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller, - at bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om pensionskassens finansielle forhold, og - at direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer. Bestyrelsen ansætter til varetagelse af den daglige ledelse en direktion på 1 til 3 medlemmer, der sammen med bestyrelsen skal sørge for forsvarlig organisation af pensionskassens virksomhed, og at kapitalberedskabet til enhver tid er forsvarligt. Bestyrelsen ansætter en ansvarshavende aktuar, der skal varetage de nødvendige forsikringstekniske funktioner, herunder beregninger og undersøgelser. Bestyrelsen ansætter en intern revisionschef, der skal varetage den daglige ledelse af den interne revision. 18 Bestyrelsesmøder Bestyrelsen skal ved en forretningsorden fastsætte nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Formanden for bestyrelsen skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt. Et medlem af bestyrelsen, en direktør, en ekstern revisor, den interne revisionschef eller den ansvarshavende aktuar kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når - behørig indkaldelse har fundet sted, - over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er repræsenteret, og - såvel Danske Regioner som FOA Fag og Arbejde er repræsenteret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 19 Direktionens hverv Det påhviler direktionen at følge de af bestyrelsen meddelte retningslinjer og anvisninger.

8 8 Direktionen skal sørge for, at pensionskassens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. Direktionen skal tillige drage omsorg for, at pensionskassen råder over tilstrækkelig sagkundskab til beregning af tekniske reserver m.v. 20 Pensionskassens administration Bestyrelsen kan beslutte at overlade pensionskassens administration helt eller delvis til selskaber i PenSam Holding koncernen. Ved beslutning på en generalforsamling kan det vedtages, at pensionskassens bestyrelse tillige kan overlade pensionskassens administration helt eller delvis til et selskab, der ikke indgår i PenSam Holding koncernen. 21 Retshandler Pensionskassen forpligtes ved retshandler af den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med formand eller næstformand. Bestyrelsen er berettiget til at meddele kollektiv prokura, herunder til disposition over fast ejendom. Kapitel VI Revision og regnskab 22 Revision Generalforsamlingen vælger mindst 1 revisor, der skal være statsautoriseret. Generalforsamlingen kan vælge yderligere 1 revisor. De underskrivende valgte revisorer skal være certificeret af Finanstilsynet. Hvis der ikke vælges et revisionsfirma med flere partnere, skal der også vælges suppleanter. Revisorerne er valgt på ubestemt tid, indtil der på generalforsamlingen vælges en eller flere nye. Pensionskassen har etableret intern revisionsafdeling i henhold til Lov om finansiel virksomhed (FiL). 23 Årsrapport Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Årsrapporten, der består af en ledelsespåtegning, en balance, en resultatopgørelse, noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis, oversigt over bevægelserne i egenkapitalen samt en ledelsesberetning og eventuelt koncernregnskab, udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i FiL. Når årsrapporten er revideret, indgår revisionspåtegningen i denne. Den godkendte årsrapport kan offentliggøres eventuelt i forkortet udgave. 24 Støtte til almennyttige formål

9 9 Beløb, som i forhold til pensionskassens økonomiske stilling er af ringe betydning, kan af bestyrelsen anvendes til almennyttige eller hermed ligestillede formål, såfremt formålet er af betydning for medlemmerne og i relation til pensionskassen. 25 Pensionskassens egenkapital og hensættelser Pensionskassens egenkapital og hensættelser opdeles som foreskrevet i FiL og de hertil knyttede bekendtgørelser. Pensionskassen kan foretage henlæggelser til en sikkerhedsfond. Sikkerhedsfonden må ikke formindskes. Midler, der er henlagt til sikkerhedsfonden, kan derfor ikke fraføres denne. Sikkerhedsfondens midler kan dog efter tilladelse fra Finanstilsynet anvendes til dækning af tab ved afvikling af de pensionsmæssige forpligtelser eller på anden måde til fordel for medlemmerne. Underskud, der ikke kan dækkes af pensionskassens egenkapital og hensættelser, medfører nedsættelse af pensionerne. 26 Midlernes anbringelse De midler, som pensionskassen råder over, skal investeres på en hensigtsmæssig og for medlemmerne tjenlig måde, således at der er betryggende sikkerhed for, at pensionskassen til enhver tid kan opfylde sine forpligtelser. 27 Tvister Sager mod pensionskassen kan indbringes for domstolene eller inden 3 måneder, efter at bestyrelsen har truffet afgørelsen for en voldgiftsret. For voldgiftsretten afgøres sagen endeligt og bindende for parterne efter dansk ret og i øvrigt efter "Regler for behandling af sager ved Voldgiftsinstituttet Danish Arbitration". Sagen skal afgøres af tre voldgiftsdommere. Hver part kan i sit klageskrift komme med forslag til en voldgiftsdommer. Den tredje voldgiftsdommer, der er voldgiftsrettens formand, udpeges af instituttet. Kapitel VII Vedtægtsændringer og opløsning 28 Vedtægtsændringer Beslutning om ændring af vedtægterne og om ændring af medlemmernes rettigheder og pligter træffes på generalforsamlingen. Beslutningen er kun gyldig, for så vidt den tiltrædes af mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og forslaget vedtages af såvel Danske Regioner som FOA Fag og Arbejde. 29 Pensionskassens opløsning Beslutning om opløsning af pensionskassen uden likvidation ved overdragelse som helhed af alle pensionskassens aktiver og passiver til en anden pensionskasse eller et forsikringsselskab kan finde sted ved en generalforsamlingsbeslutning, såfremt 3/4 af de delegerede stemmer for det, og såfremt opløsningen godkendes af såvel Danske Regioner som FOA Fag og Arbejde.

10 10 Opløsning af pensionskassen i øvrigt kan ikke finde sted uden samtykke af hvert enkelt medlem, medmindre pensionskassebestanden forinden er overført til en anden pensionskasse eller et forsikringsselskab, eller pensionskassebestanden er taget under administration, jf. FiL. Disse vedtægter træder i kraft den Disse vedtægter erstatter vedtægterne af Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter... Vedtægter 2008 008 INDHOLDSFORTEGNELSE Vedtægt for MP Pension... 3 Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7 Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...14 Bilag 1 Ikrafttrædelsesbestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014

VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 VEDTÆGT OG REGULATIV 1 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Vedtægt for Juristernes og Økonomernes Pensionskasse 4 1. Navn og hjemsted 4 2. Formål 4 3. Medlemskreds

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet AIS

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet AIS I Vedtægter for Finansiel Stabilitet AIS 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Finansiel Stabilitet AIS. 1.2. Selskabets binavn er Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015

VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER. Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT OG PENSIONS- REGULATIVER Vedtaget på generalforsamlingen den 24. april 2015 VEDTÆGT LÆGERNES PENSIONSKASSE 1. Navn og hjemsted... 5 2. Formål... 5 3. Medlemskreds... 5 4. Medlemmernes hæftelse...

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S

L=TT. VEDT,fl,GTER. til tredjepart. Selskabet kan endvidere drive anden i forbindelse hermed beslægtet. for Statens Ejendomssalg A/S L=TT Advoketpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 295206-ARA VEDT,fl,GTER for Statens Ejendomssalg A/S Selskabets navn. hiemsted os formål 1. Selskabets navn er Statens Ejendomssalg A/S. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE 1. Navn, hjemsted, formål og selskabskonstruktion Sparekassens navn er Frøslev-Mollerup Sparekasse. Sparekassens binavn er Sparekassen Nordmors. Sparekassens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere