danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle Vanløse Tlf Vedtægter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle 8 2720 Vanløse Tlf. 38 71 80 00 www.dta-taxi.dk Vedtægter"

Transkript

1 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Rosenlunds Alle Vanløse Tlf Vedtægter Vedtægterne er vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling d. 13. april 2012.

2 Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Danske Taxivognmænds Arbejdsgiverforening kaldet DTA. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Foreningens formål. 2 Foreningen, som er en arbejdsgiverorganisation, har til formål: At varetage medlemmernes fælles faglige interesser i forhold til medarbejderne og deres organisationer, herunder bistå medlemmerne ved forhandling af kollektive lokaloverenskomster og forhandle kollektive overenskomster på medlemmernes vegne. At bistå medlemmerne under uoverensstemmelser vedrørende løn og arbejdsforhold, herunder at bidrage til, at uoverensstemmelser mellem arbejdsgiver og lønmodtager, så vidt muligt undgås eller søges afgjort på fredelig vis. Foreningens medlemmer. 3 Som medlemmer kan optages indehavere af tilladelse til taxikørsel samt indehavere af tilladelse til offentlig servicetrafik i Danmark. Der kan optages: a) Sammenslutninger af taxiejere, foreninger og selskaber, hvis formål ikke er i strid med DTA s formålsbestemmelse, i det følgende kaldet lokalsammenslutninger. b) Indehavere af en eller flere tilladelser til taxikørsel, og indehavere af en eller flere tilladelser til offentlig servicetrafik, der i.h.t. lovgivning ikke er forpligtet til at være tilsluttet et bestillingskontor, samt indehavere af en eller flere tilladelser til taxikørsel, der er tilsluttet et bestillingskontor, men som ikke på anden vis er medlem af DTA. Lokalsammenslutninger optaget efter bestemmelserne i 3 stk. 2, litra a, kan alene optages med samtlige tilladelser udstedt i henhold til lov om taxikørsel, som er omfattet af lokalsammenslutningen. Stk. 4 Medlemmer optaget efter bestemmelserne i 3, stk. 2, litra b, kan alene optages med samtlige sine tilladelser udstedt i henhold til lov om taxikørsel. Side 1 af 9

3 Stk. 5. Medlemmer med tilladelser i flere bevillingsområder, kan kun optages med samtlige sine tilladelser til såvel taxikørsel som offentlig servicetrafik. Stk. 6. Anmodning om optagelse fremsættes skriftligt til foreningens sekretariat. Overgangsordning. 3a Medlemmer optaget efter 7. september 2011 indmeldes i henhold til 3, stk. 2 litra b, optages med samtlige tilladelser til såvel taxikørsel som offentlig servicetrafik. Jf. 3, stk. 4 og 5. Medlemmer efter 3, stk. 2 litra b, der var optaget med deres taxibevillinger før 7. september 2011, er forpligtet til at lade sig optage med samtlige tilladelser til offentlig servicetrafik, der er udstedt senere end 7. september Medlemmer, der var optaget med deres taxibevillinger før 7. september 2011 og som er indehaver af eller har tilknyttet tilladelser til offentlig servicetrafik udstedt inden denne dato, er forpligtet til at lade sig optage med samtlige disse tilladelser senest 31. december Kontingent. 4 Medlemmet betaler et kontingent pr. tilladelse til taxikørsel og tilladelse til offentlig servicetrafik de besidder. Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen. Årskontingentet forfalder med halvdelen den 1. januar for perioden 1. januar til 30. juni og betales senest den 1. marts, og med halvdelen den 1. juli for perioden 1. juli til 31. december, og betales senest den 1. september. Kontingent, der ikke er indbetalt til DTA s kontor rettidigt, tillægges rente på 2 % pr. påbegyndt måned. Ved indmeldelse efter 1. juli betales for tiden 1. juli til 31. december halvt årskontingent. Undlader et medlem at betale halvårskontingentet senest 7 dage efter forfaldsdag, skal DTA skriftligt kræve kontingentet erlagt inden 14 dage fra denne skrivelses afsendelse. Ikke kontingentdækket sekretariatsbetjening. 4a Medlemmer, hvor ikke samtlige tilladelser udstedt efter lov om taxikørsel er omfattet af medlemskabet, betaler et honorar for sekretariatsbistand ved hver enkelt henvendelse. Honoraret fastsættes af bestyrelsen. Side 2 af 9

4 Medlemskabets ophør. 5 Udmeldelse af foreningen skal foretages skriftligt og skal ske med mindst 3 måneders varsel, og udmeldelsen skal da gælde fra den følgende 1. januar. I tilfælde af, at DTA indgår en obligatorisk kollektiv landsoverenskomst eller hovedaftale, har medlemmet dog mulighed for at opsige sit medlemskab med mindst en måneds varsel til udtræden af foreningen ved overenskomstens eller hovedaftalens ikrafttrædelsesdato, således at medlemmet ikke bliver omfattet af overenskomsten og/eller hovedaftalen. Såfremt DTA indgår en landsdækkende kollektiv tiltrædelsesoverenskomst, der alene omfatter medlemmer, som aktivt tiltræder denne overenskomst, gælder opsigelsesreglerne i 5, stk. 1 fortsat. Medlemspligter. Kollektive lokale overenskomster. 6 Medlemmer, der har eller bliver stillet over for krav om oprettelse af kollektive overenskomstaftaler, må ikke forny eller oprette sådanne aftaler, med mindre det sker under forbehold for DTA s godkendelse. Medlemmer skal meddele DTA enhver stedfunden opsigelse af gældende overenskomst. Samtidig skal DTA underrettes om de krav eller forslag lønmodtagere har fremsat. Bestyrelsen fastlægger forud for overenskomstsituationer de retnings linjer, der bør følges ved fornyelser eller oprettelse af kollektive overenskomster. Det påhviler medlemmet selv at indlede og søge afsluttet forhandlinger om fornyelse eller oprettelse af overenskomst med ansat personale efter de af bestyrelsen fastlagte retningslinjer. Såfremt DTA indgår en landsdækkende kollektiv tiltrædelsesoverenskomst, kan medlemmet, i stedet for selv at indlede forhandlinger, tiltræde denne. Når der, efter iagttagelse af ovenstående regler, er opnået enighed med lønmodtageren, skal DTA godkendelse straks søges, og overenskomstforslaget skal da indsendes til DTA. Når godkendelse er opnået, skal et eksemplar af den underskrevne overenskomst tilstilles DTA. Opnås ikke enighed om overenskomsten med den pågældende lønmodtagerpart, skal sagen straks indbringes for DTA. Såfremt et medlem modtager varsel fra modstående lønmodtagerorganisation om, at man agter at iværksætte strejke over for medlemmet, skal DTA omgående underrettes herom. Varsling af og iværksættelse af lockout over for lønmodtageren kan kun ske efter godkendelse fra DTA s bestyrelse. Side 3 af 9

5 Kollektiv landsoverenskomst og hovedaftale. 7 I tilfælde af, at DTA indgår en kollektiv landsoverenskomst og/eller en hovedaftale er medlemmerne forpligtet til at overholde de af DTA indgåede kollektive overenskomster og aftaler. Stk. 2 Såfremt DTA indgår aftale om obligatorisk kollektiv landsoverenskomst og /eller hovedaftale, skal disse til urafstemning blandt foreningens medlemmer, hvor 2/3 flertal skal opnås før disse er bindende for foreningen. DTA kan dog ikke indgå obligatoriske kollektive landsoverenskomster efter stk. 1 uden fornøden hensyntagen til bestemmelsen i 5, stk. 2 om forkortet udmeldelsesfrist. 7a I tilfælde af, at DTA indgår en landsdækkende kollektiv tiltrædelsesoverenskomst, er alene medlemmer, som aktivt tiltræder overenskomsten, omfattet af denne overenskomst. Såfremt DTA indgår en landsdækkende kollektiv tiltrædelsesoverenskomst, der alene omfatter medlemmer, som aktivt tiltræder overenskomsten, kan denne lovligt indgås af DTA uden urafstemning blandt foreningens medlemmer. Ændringer i en landsdækkende kollektiv tiltrædelsesoverenskomst, skal alene til urafstemning blandt de af overenskomsten omfattede medlemmer. En landsdækkende kollektiv tiltrædelsesoverenskomst efter 7a, stk. 1 er ikke omfattet af bestemmelsen i 5, stk Hvis der mellem et medlem og lønmodtager i øvrigt opstår uoverensstemmelse, skal medlemmet ved forhandling med lønmodtageren søge sagen bilagt. Et medlem må dog ikke udenom DTA optage direkte forhandlinger med lønmodtagerens hovedorganisation. Hvis et medlem ikke er i stand til ved forhandling med lønmodtageren at ordne stridsspørgsmålet, skal der ske omgående henvendelse til DTA Såfremt der i de nævnte tilfælde optages forhandling med lønmodtagerens hovedorganisation, inviteres det pågældende medlem med til forhandlingen. Side 4 af 9

6 Samtlige medlemmer tilsluttet DTA forpligter sig til ikke at antage og ansætte personer, der er omfattet af strejke eller lockout med et andet medlem. Medlemmerne er pligtige at besvare henvendelser fra DTA omhyggeligt og uden ugrundet ophold. Ledelse. Generalforsamling. 9 Generalforsamlingen er DTA s højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april eller maj måned på et af bestyrelsen fastsat sted. Generalforsamlingen indkaldes med 3 måneders varsel ved meddelelse i DTA s medlemsblad eller ved brev til hvert enkelt medlem. Den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Forelæggelse af bestyrelsen beretning til godkendelse. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af formand (såfremt denne er på valg). 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af to bestyrelsessuppleanter. 8. Valg af to regnskabskontrollanter og 2 suppleanter for disse 9. Eventuelt. Stk. 5. Formanden vælges for en valgperiode på 2 år og er på valg i lige årstal. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er ligeledes på 2 år, hvor der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer på lige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige årstal. Bestyrelsessuppleanter vælges på den ordinære generalforsamling for en ét årig periode. Regnskabskontrollanter og suppleanter vælges ligeledes på den ordinære generalforsamling for en ét årig peri ode. Valg til de enkelte poster sker særskilt. Side 5 af 9

7 Stk. 6. Forslag fra medlemmerne, herunder forslag til henholdsvis formand og bestyrelsesmedlem, skal være indgivet skriftligt til DTA s kontor senest den 1. marts forud for generalforsamlingens afholdelse. Stk. 7. Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne senest 14. dage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling. 10 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt bestyrelsen med simpelt flertal, finder det nødvendigt. Såfremt DTA s eksterne revisor begærer det, skal der ligeledes afholdes ekstraordinær generalforsamling. En ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle den dagsorden, hvorpå den er indkaldt. Indkaldelsen skal sammen med dagsordenen ske med et varsel på mindst 8 dage i DTA s medlemsblad eller ved brev til hvert enkelt medlem. Afstemningsregler. 11 På en generalforsamling ordinær/ekstraordinær skal skriftlig afstemning afholdes når dirigenten eller mindst 25 fremmødte stemmeberettigede stiller krav herom. Medlemmerne har en stemme pr. tilladelse, som de måtte besidde, jf. 3, stk. 3. Ved ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger træffes beslutning ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt af vedtægten. Vedtægtsændringer kræver dog altid 2/3 flertal. Der kan stemmes med fuldmagt. Eventuelle blanke stemmer medregnes ikke som afgivne stemmer. Stk. 5. Medlemmer, der er i kontingentrestance på generalforsamlingstidspunktet har ikke stemmeret. Side 6 af 9

8 Bestyrelsen 12 Bestyrelsen består af en formand, samt 4 bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges på DTA s generalforsamling. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand. Bestyrelsen ansætter/afskediger det til DTA s administration fornødne personale og/eller indgår aftale med tredjepart om løsning af de administrative opgaver. 12a Bestyrelsen kan ved fusion med anden arbejdsgiverforening udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer med et antal medlemmer fra den anden forening, dog kun således, at de på DTA s generalforsamling valgte bestyrelsesmedlemmer altid udgør et flertal. Den tidsmæssige udstrækning af den periode, hvorunder antallet af bestyrelsesmedlemmer kan være udvidet er 2 år. De normale valg til bestyrelsen i henhold til 9 stk. 5 suspenderes i udvidelsesperioden. På førstkommende generalforsamling efter udløbet af 2 års perioden reduceres antallet igen til 4 bestyrelsesmedlemmer foruden formanden. De 2 vælges for en etårig periode og de 2 øvrige vælges for en toårig periode. Genvalg kan finde sted. Valg af formand følger 9 stk. 5, uafhængigt af en udvidelse af bestyrelsen. 13 Formanden repræsenterer DTA indadtil og udadtil, han sammenkalder og leder bestyrelsesmøderne, der afholdes, når han finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at bistå til løsning eller belysning af emner, der anses for vigtige for opfyldelse af DTA s formålsbestemmelse. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst et flertal er samlet, deriblandt formanden eller næstformanden. Beslutninger tages med simpel stemme flerhed, medmindre vedtægten foreskriver andet. I tilfælde af formandens mandatnedlæggelse uanset årsagen hertil, over tager næstformanden straks posten som formand og en ny næstformand vælges, indtil bestyrelsen har besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med punktet valg af formand. Stk. 5. Nyvalg skal dog have fundet sted senest 6 måned efter mandatnedlæggelsen. Side 7 af 9

9 Regnskabet. 14 DTA s regnskabsår er kalenderåret. Til at revidere DTA s regnskaber vælger generalforsamlingen, på forslag fra bestyrelsen, en registreret eller statsautoriseret revisor. Der føres en revisionsprotokol. Regnskabskontrollanterne har adgang til at indføre deres bemærkninger i den i stk. 3 nævnte revisionsprotokol. Stk. 5. På generalforsamlingen skal det reviderede regnskab foreligge skriftligt, ligesom revisionsprotokollen skal være tilstede og oplæses på forlangende. 15 I kassen må kun bero det til den daglige drifts nødvendige beløb. Overskydende beløb placeres efter beslutning fra bestyrelsen. For DTA s forpligtelser hæfter DTA med hele sin formue. Intet medlem kan behæftes med ansvar over for DTA indgåede forpligtelser Bøder og eksklusion 16 Stk.1. Hvis et medlem overtræder nærværende vedtægt, bestemmelser fastsat i medfør af vedtægten, en for medlemmerne bekendtgjort beslutning truffet af generalforsamlingen eller bestyrelsen eller i øvrigt gør sig skyldig i grovere brud på det kollegiale samarbejde, kan medlemmet ekskluderes eller pålægges en bøde på op til kr af foreningens generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Bøden fastsættes under hensyn til forseelsens art og den pågældende medlems forhold i øvrigt. Indstilles medlemmet til bøde eller eksklusion, skal dette meddeles medlemmet samtidigt med indkaldelsen til den pågældende generalforsamling. Bøden kan om fornødent inddrives ved retslig inkasso. Side 8 af 9

10 DTA s ophør 17 DTA s opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de stemmeberettigede er til stede og mindst 3/4 af disse stemmer for opløsning. Generalforsamlingen bestemmer da, hvorledes DTA s midler skal anvendes efter evt. gæld er betalt Ovenstående vedtaget på DTA s ordinære generalforsamling den 13. april 2012 Side 9 af 9

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission

Vedtægter. for. Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission Vedtægter for Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er Brancheforeningen Automatik, Tryk og Transmission. Foreningens hjemsted er København. Foreningens

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde

Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde LOVE OG VEDTÆGTER Disse love og vedtægter for Dansk Camping Union er senest blevet revideret i 2007 og vedtaget på Dansk Camping Unions ordinære Repræsentantskabsmøde 18. april 2009. DCU-Huset 1. juli

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13

VEDTÆGTER. Funktionærforeningen i Coop og FDB. For. Stiftet 17/9 1945 - Maj 2006 Side 1 af 13 VEDTÆGTER For Funktionærforeningen i Coop og FDB Stiftet 17/9 1945-2006 Maj 2006 Side 1 af 13 Indholdsoversigt Navn og hjemsted... 1 Formål... 2 Medlemskab... 3 Udmeldelse... 4 Eksklusion... 5 Kontingent...

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN

VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN STRANDGÅRDEN Formand: Kasserer: Sekretær: Mario See Strandgården Øst 33, 4300 Holbæk Jonna S. Rives Turesensgade 6, 4. t.v., 1368 Kbh. K Linda Søstrup Andersen Stenhusparken 9, 4300 Holbæk VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN

Læs mere

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion Dansk Byggeris vedtægter 2015 Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion 2 Indhold Side 4 Navn og formål 4 Medlemmerne 6 Repræsentantskab 8 Bestyrelsen 8 Regioner 10

Læs mere

Konstruktørforeningens love

Konstruktørforeningens love Konstruktørforeningens love Vedtaget ved urafstemning november 2014 Gældende fra december 2014 Kapitel 1. Navn og formål... 3 1. Navn og formål... 3 Kapitel 2. Medlemmer... 3 2. Aktive medlemmer... 3 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25.

VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. Side 1 VEDTÆGTER FOR Haveforeningen SUNDBO Hammelstrupvej Valbyparken 2450 København SV Anlagt af Københavns Kommune i Valbyparken den 25. november 1947 Vedtægter vedtaget ved generalforsamlingen den 2.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk

St. Kongensgade 81B DK-1264 København K +45 33 13 44 44 info@kreakom.dk kreativitetogkommunikation.dk VEDTÆGTER FOR KREATIVITET & KOMMUNIKATION 1. NAVN & HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Kreativitet & Kommunikation. Brancheforeningen for rådgivende kreative erhverv. 1.2 Foreningens hjemsted er København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser.

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON. 1 Navn. 2 Formål. Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. VEDTÆGTER FOR DANSK BETON 1 Navn Foreningens navn er DANSK BETON. 2 Formål Dansk Beton har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser. Foreningen er den fælles organisation for betonindustrivirksomheder.

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Danske Servicevirksomheder (Danske Service)

Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Danske Servicevirksomheder (Danske Service) Vedtægter og kollegiale regler samt ankenævn og garantifond Juni 2014 1 Indhold Navn og hjemsted... 3 Formål... 3 Medlemmer og optagelse... 3 Medlemmernes forpligtigelser

Læs mere

Vedtægt for Ejendomsfunktionærernes Fagforening København, i det efterfølgende benævnt EFK

Vedtægt for Ejendomsfunktionærernes Fagforening København, i det efterfølgende benævnt EFK Vedtægt for Ejendomsfunktionærernes Fagforening København, i det efterfølgende benævnt EFK FORMÅLSPARAGRAF. EFKs formål er i samarbejde med Ejendom og Servicefunktionærernes landssammenslutning (ESL) og

Læs mere