EFTER Avisen 6. Juli November C. B. V. Hansen: Træplantningrens Historie i Thisted Amt, Kbh

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EFTER 1840. 1 Avisen 6. Juli 1843. 2 26. November 1842. 3 C. B. V. Hansen: Træplantningrens Historie i Thisted Amt, Kbh. 1911."

Transkript

1 EFTER VED Folketællingen 1801 var Thisted nået til at have 1806 Indbyggere; Tallet steg langsomt indtil 1840, da det var nået til 1814; men fra dette År gik det hurtigere. De følgende Folketællinger, der afholdtes hvert femte År, viser Stigningen; 1845: 2145, 1850: 2342, 1855: 2763, 1860: Foruden Havnens Anlæg bidrog også den stærkt aftagende Skudehandel og senere Næringsloven af 1857 til denne Fremgang. Enkelte handlende fra Klitmøller så nu deres Fordel i at flytte deres Forretninger til Byen, ligesom adskillige andre grundlagde nye, således Agent Werner, der foruden at drive en meget alsidig Købmandsforretning tillige opførte et stort Brændevinsbrænderi (nuværende Thisted Dampmølle), hvori han særlig benyttede Kartofler, som han delvis selv avlede. Ved de store Købmandsgårde var der næsten alle Steder stort Landbrug, ligesom de allerfleste af Købmændene også havde Bevilling som Gæstgivere. Også Håndværket tog et betydeligt Opsving og ikke mindst kom Skibsbyggeriet til at spille en Rolle, og Thisted Håndværkerne blev bekendt for deres gode Arbejde på alle Områder. Scener af Folkelivet erindre Tilskuerne om en Del Scener i Pariss Mysterier 1 ). Den almindelige Tilfredshed med det vågnende Liv synes at skinne igennem følgende indsendt til Avisen 2 ): Alting synes at gå frem ad i Thisted med raske Skridt, Byen har fået en herlig Havn, den ene ny Bygning opstår efter den anden, og den ene ny ankomne Handlende annoncerer sit Oplag efter den anden, og på forskellige andre Måder mærkes også den ny Tid. Den 10. Januar 1821 blev det Areal, hvor Thisted Plantage nu ligger, købt for at der kunde anlægges en Planteskole, hvorfra Klitplantagerne kunde blive forsynede med Planter; senere udvidedes Arealet med et tilgrænsende Stykke 3 ). Imidlertid mislykkedes Klitplantningen; men Planteskolen fik dog stor Betydning, idet Amtets Beboere gratis dels fik Træplanter og dels Frugttræer til deres Haver. Efterhånden forvandlede Planteskolen fuldstændig Karakter og blev et Slags Skovanlæg, der var til stor Glæde for Byens Borgere og Omegnens Beboere og til Ziir for Thisted Bye ; men da Hensigten med det oprindelige Anlæg på den Måde svandt, og Betydningen af det kun blev den indirekte at have fremmet Lysten til Plantning i Landsdelen, fik Thisted Købstad i Skrivelse fra Rentekammeret 29 / 9 4l 4 ) Tilbud om, hvis den ønskede det, da at måtte antage Plantagen som Ejendom på nærmere angivne Betingelser, nemlig dels at udrede Lønninger og dels Kiils-Gård, Storegade Nr. 2 De årlige Markeder bragte også fra nu af et ukendt Liv ind i Byens Handel, og i Begyndelsen af Århundredet var særlig Krammarkedet i Juli velbesøgt, idet der kom Købmænd og Kræmmere hertil fra hele Jylland. Da der hen imod Fyrrerne blev adskillige Forretninger med Manufaktur, så at Købmændene kunde forsyne både Byens og Omegnens Folk med Klædevarer, aftog Antallet stærkt af de tilrejsende Handelsmænd, så at Markederne væsentlig kom til at bestå i Salget af en Mængde tør Fisk fra Havegnen. En særlig Attraktion ved Markederne i Begyndelsen af Fyrrerne blev Damperen Hebe, der lokkede mange af Markedsgæsterne til at forsøge en Sejltur til Vilsund. I øvrigt var det Folkelivet, der satte sit Præg på Byen en sådan Dag, og det i Nærheden af Havnen liggende Grydetorv fortjener en sådan Dag Navn af Frydetorv, thi en evigvarende Musik og Dans og enkelte originale Gammel Købmandsgård (Lille Torv Nr. 3) at forsyne Egnens Beboere med Træer som hidtil. Dette turde man ikke gå ind på navnlig af Frygt for de Bekostninger, som vil indtræffe for dens 1 Avisen 6. Juli November C. B. V. Hansen: Træplantningrens Historie i Thisted Amt, Kbh Kopibog 14. November 1842.

2 Vedligeholdelse og fordre et årligt Tilskud. Alligevel var det måske gået i Orden; men Amtmand Rosenkrantz foreslog så, at Plantagen skulde skænkes til Thisted Amt, hvilket Byen erklærede sig villig til at gå med til samt at afholde 1 / 4 af Udgifterne mod at vælge et Medlem til Bestyrelsen. Således ordnedes Forholdet, og et kgl. Gavebrev af 11. Januar 1844 overdrog Plantagen til Thisted Amt, mod at Købstadens Indvånere bestandigen forbeholdes Adgang til Plantagen som Forfriskningssted ; samme År fik Plantagen til Minde om den kongelige Gave Navnet Kristiansgave. Selv om Eftertiden kun kan beklage, at Byen ikke overtog Plantagen på de forlangte Betingelser, har Befolkningen vel egentlig aldrig følt det som et Savn, men Skoven har stadig været en Kilde til Glæde for Byens Indbyggere. På samme Tid beplantede Amtsforvalter Justitsråd Caroc et større Areal i den østlige Del af Byen. Det var dels et Haveanlæg og dels en Plantage, hvortil han beredvillig lod Enhver få Adgang. Anlæget fik Navnet Carocsminde og her holdtes efter Treårskrigen en stor Fest til Ære for de hjemvendte Soldater. Det meste af Anlæget er nu forsvundet. Indledningen til Treårskrigen gik heller ikke ubemærket hen over Byen, også her kom Sindene i Bevægelse i de berømte Martsdage. Torsdag d. 30. Marts 1848 fandtes følgende indrykket i Avisen: Man bør i Fred være belavet på Krig, men er dette Tilfældet med Thisteds Indvånere i Almindelighed og Byens Borgeres Forsvarsvåben i Særdeleshed. Thisted vågn af din Slummer! følg Tiden, vis at du er Dansk og virk. Fredag Formiddag d. 31. samledes Byens Borgere på Rådhuset 5 ) på Foranledning af Amtmand Rosenkrantz. En Komité bestående af Konsul Bendixsen, Justitsråd Ågård, Agent Lützhøft, Konsul Nyborg, Købmand Griishauge og Branddirektør, Løjtnant Kirchheuser blev valgt til at forestå Indsamling af frivillige Bidrag til Hæren og til at samle Borgerne til frivilligt at deltage i de militære Øvelser sammen med Borgervæbningen. Enthusiasmen var almindelig, og Hurra udbragtes for Kongen og hans Råd, Krigsmagten til Lands og til Vands, for Amtmanden, for Borgervæbningen. Lad 5 Avisen. Gammel Købmandsgård (Østergade Nr. 8) os ved samme Lejlighed notere, at denne Dag tegnedes c Rdl.; i alt indbragte Indsamlingen i Byen 1952 Rdl., 1 Lpd.Bly samt 4 Heste, der sendtes til Regeringen, og 50 Mand meldte sig til Borgervæbningen, der nu talte 120 Mand og straks kom til at danne Grundstammen for Egnens Forsvar mod de udbrudte Rendsborg Slaver, idet samme Dag om Formiddagen var Efterretningen herom nået til Byen; og en Meddelelse fra Politimesteren i Nykøbing bragte den overraskende Efterretning: Fjenden er i Skive 6 ). Borgervæbningen stillede straks, da der blev slået Alarm, på Store Torv; en Del af Styrken blev placeret ved Hulgårds Bakke, hvor nu Banen skærer Oddesund Landevejen på Dragsbækvej; her anbragtes også Byens Kanoner, ligesom der henad Aften, da man havde fået Efterretning om, at der havde stået et blodigt Slag ved Skive, blev trukket en Vedetkæde uden om Byen. Det Mandskab, der kunde undværes sendtes til Vilsund for der sammen med Egnens Befolkning at forsøge på at standse Fjenden, som man formodede vilde komme over her. Enkelte Skeptikere, som antog Meddelelsen for blind Alarm, blev fuldstændig oversete. Da Borgervæbningens Geværer formodedes at kunne trænge til et grundigt Eftersyn, blev der sendt Bud til Lars Jespersen ved Tranumstrand, som den nærmestboende Mand, der var forfaren i de Dele; at Slavekrigen var forbi, da han ankom, havde vel mindre at sige. Blandt Skeptikerne var også Amtmand Rosenkrantz, der endog på Store Torv blev omringet af en Del ivrige Borgere, fordi han efter deres Mening tog altfor lunkent på Krigsforberedelserne. At Slavekrigen ikke var uden oplivende Momenter siger sig selv. Natten mellem Fredag og Lørdag kom to af Byens Købmænd, nemlig P. C. Nordentoft og Jeppe Frost, ridende fra Ålborg, hvor de havde været på Forretningsrejse. De anede mærkeligt nok ikke noget om den indtrufne Krigstilstand og glædede sig allerede til at være hjemme, da de ved Vegendal blev standsede af Forposten, og af Vagtkommandøren blev affordret Feltråb, og skønt hvert Menneske i Byen og altså også Vagtkommandøren kendte de pågældende, varede det dog en god Stund, inden de fik Lov at passere. Hen på Formiddagen vendte den udsendte Styrke tilbage fra Vilsund med den Efterretning, at der ingen Slaver fandtes på de Egne; og Byen gled atter tilbage i de gamle rolige Folder 7 ). Den for det uhindrede Samkvem mellem By og Land så besværlige Erlæggelse af Konsumtion ved Byens Bomme forsvandt fra Året 1851; i vor Tid vil man vanskelig kunne tænke sig en sådan Foranstaltning og hvilken uhyggelig Bremse, den har været på Forretningslivet. Dermed forsvandt Bommene samt Hegnet omkring Byen, og tillige forsvandt den af alle, Borger som Bonde, hadede Konsumtionsbetjent, der hører med til Billedet af den gamle Købstad. Utallige var de Drillerier, han på 6 Historisk Årbog 1911 S. 104 Hg. 7 Avisen, April 1914.

3 Embedsvegne var udsat for, og enhver retskaffen Borger anså det for sin Pligt at indsmugle, hvad han kunde komme af Sted med, og fandt altid villige Hjælpere. Mange Historier om heldige Forsøg i den Retning fortælles endnu. Der var således en af Byens handlende som betroede sig til en god Ven i Anledning af, at han havde et Parti Silketøj, som heldigt var undsluppet Toldeftersynet og ilandbragt ved Klitmøller; det lå i Dragsbæk og skulde nu hjem til Forretningen. Vennen, lad os kalde ham N., påtog sig at skaffe det ind i Byen mod Andel i Udbyttet. Næste Morgen holdt N. foran Toldbommen med et Læs Grus, som han havde hentet nede i Dragsbæk. Da Betjenten ikke var oppe, lod han dennes Pige spørge, om han måtte køre forbi med et Læs Fjordgrus, men Pigen kom tilbage med det Svar, at han måtte vente, da Betjenten straks skulde komme. Det varede længe, men omsider kom han dog og begyndte med sin Jærnsøger at stikke i Gruset for at forvisse sig om, at der ikke i Læsset var skjult toldpligtige Varer. Da denne Undersøgelse trak længe ud, blev N. utålmodig og væltede Læsset af midt for Bommen; han havde nemlig ikke Tid til at blive holdende, da han skulde have hentet halv Snes Læs inden Aften. Dermed vendte han Vognen og kørte igen ned til Dragsbæk efter et Læs Grus, men i Bunden af dette blev skjult et Par Pakker Silketøj. Ved Ankomsten til Bommen kørte han hen foran Døren og spurgte Betjenten, hvor han skulde læsse af. Kør ad H... til og sørg for at få det Læs fjernet, var det arrige Svar. Det blev hen ved Aftenstid, at N. kørte de sidste Pakker Silketøj forbi Bommen fremdeles skjult i Gruset, uden at et eneste Læs senere var blevet undersøgt. I Henhold til Resolution af 26. Oktbr ophævedes Borgervæbningen som et særligt Korps, men forenedes med Brandkorpset under Navn af Brand- og Politikorps, i hvilket Byens mandlige Befolkning over 18 År var pligtige at tjene, hvis de ikke blev fritagne på Grund af særlige Bestemmelser. Brandkorpset lededes af en Kaptejn og inddeltes i 3 Afdelinger: 1. Sluknings-, 2. Nedbrydnings-, 3. Redningsafdelingen; Mandskabet var kendeligt på de Skilte, som det skulde bære, når det var i Funktion. Politikorpset bestod af 30 Mand samt 1 Tambur og 3 Underofficerer og kommanderedes af en Løjtnant under Politimesterens Tilsyn. Korpsets Opgave var at gøre Tjeneste ved Brand og opretholde Orden og Sikkerhed; for at dygtiggøres hertil skulde de have Øvelser i Geværeksersits samt Marschøvelser efter nærmere Ordre. Dets Uniform var mørkeblå Våbenfrakke med grøn Klædes Omklapning på Kraven og 2 Rader gule Knapper, mørkeblå Benklæder, Patrontaske i sort Bandoler, mørkeblå Felthue med rød Kant; Bevæbningen var Gevær med Bajonet. Dette Reglement gjaldt til 1. Januar 1874, da en ny Vedtægt trådte i Kraft i Henhold til Lov af 21 / , nærmere ved Circulære af 1 / Dette medførte dog ingen væsentlige Ændringer i Korpsets Organisation, men dets Betydning i Borgersamfundet blev efterhånden mindre og mindre, og i Slutningen af Århundredet eksisterede det praktisk talt ikke mere, da den Sikkerhedstjeneste under Brand, som var dets fornemste Opgave, overtoges af Politiet. Efter den sidste Nyordning består Brandvæsenet nu af 1 Brandinspektør, 2 Befalingsmænd og 14 Brandmænd med moderne Materiel, hvortil 1924 kom Automobilsprøjte. Samtidig med at Havnen blev anlagt, begyndte en Del handlende at fremkomme med Forslag om at få opført en Toldbygning i dens Nærhed, og helst Syd for den; en Henvendelse til Generaltoldkammeret foranledigede, at dette overlod til Amtet at indkøbe en dertil passende Grund. En sådan var netop til Salg, men lå et Stykke fra Havnen, hvilket fik Byens handlende til at anmode Repræsentantskabet 8 ) om at modsætte sig dette Valg og få Bygningen lagt ved Havnen, hvor der var indvundet Plads ved Inddæmningen. Uden at det er klart hvorfor, var Collegiet dog mod denne Plan, som imidlertid blev gennemført, idet Toldbygningen blev opført 1843, men da Handelen på Limfjorden tiltog i uanet Grad, føltes Savnet af bedre Lokaliteter mere og mere, og en Henvendelse fra Handelsforeningen af 6 / til Generaldirektoratet for Skattevæsenet gav den endelige Anledning til, at en ny Toldkammerbygning blev opført på samme Sted l885 9 ). På samme Tid overvejedes en Ændring af Fattigforsørgelsen, til hvilken Udgifterne efterhånden var steget stærkt, for 1838 androg disse således 1576 Rdl. Der fremkom Forslag om at bygge et Fattig- og Arbejdshus, hvor man tænkte sig, at Lemmerne skulde beskæftiges med at forfærdige Måtter af Halm og Siv, Strikning o. s. v. 10 ) opførtes den nuværende Fattiggård ved Munkevej for et Lån på 5000 Rdl. Det uheldige Forhold, at Amtet ikke havde noget offentligt Sygehus, så syge var henvist til Sygestuer, som enkelte Læger havde indrettet, eller til at lade sig indlægge på Sygehusene i Ålborg eller Viborg, blev afhjulpet, da Amtssygehuset opførtes 1857 af Amt og By i Forening oprettedes et privat Telegrafselskab for Hobro, Skive, Nykøbing og Thisted. Den anlagte Telegraflinie, der benævnedes Hobro-Thisted Telegraflinie, blev åbnet den 4. Januar 1858 og blev af den største Betydning særlig for Handelsstanden. Linien overtoges af Staten fra den 1. April Den første Telegrafstation lå i Fjordstræde, hvor Posthuset den Gang var. Pengekrisen samme År manede til stor Forsigtighed og ramte adskillige Købmænd hårdt, blandt andet Brødrene Griishauge; de byggede Hotel Europa i Vestergade, men stakket var Herligheden, og Konsul Griishauge, i mange Måder en begavet og mærkelig Mand, døde på en lille Ejendom i Skjoldborg Sogn. Handelsstanden måtte indskrænke sin Kreditgivning i betydelig Grad, ligesom den 8 Avisen 28. Januar Thisted Handelsstandsforenings Mindeskrift, Thisted Kopibog.

4 almindelige Velstand gik stærkt tilbage, og en Del Lån, som Kommunen efterhånden havde måttet optage, kom til at virke trykkende overfor den svigtende Skatteevne. Dette foranledigede en Henvendelse til Finansministeriet 2 / ) fra Kommunalbestyrelsen, hvori den gør Rede for, at den tiltagende Næringsløshed forstærker Skattebyrden for Skatteyderne. Man havde dette År måttet påligne en Kommuneskat på 16,382 Rdl. 34½ Sk., men da Kommunen tæller 879 Skatteydere, vilde Skatten, hvis den faldt ligelig på alle, udgøre over 18 Rdl. pr. Skatteyder. Det forholder sig imidlertid her således, at 723 Personer betale indtil 25 Rdl. (de fleste af disse ganske små Summer), 124 mellem 25 og 100 Rdl. og Resten, 32 Personer, over 100 til 400 Rdl. At det er vanskeligt at tilvejebringe Skatten ses bedst af de mange Udpantninger, der foretages i Skatterestancetiden, og det må befrygtes, at det vil blive endnu værre i Tiden, når ikke kraftige og energiske Skridt foretages, thi Forretningsmænd, som har Mulighed at virke andre Steder, er forberedte på at forlade Byen, og enhver søger at tage Bopæl i det umiddelbart til Byen stødende Landsogn, hvilket er så meget nemmere, da en af Byens Gader, Skovgaden, hører til Byen på den ene Side og den anden ligefor værende Side til Landsognet, hvor Skatten er en ren Ubetydelighed. Man ønskede i den Anledning Optagelsen af et Lån, som væsentlig skulde dække Udgifterne til det sammen med Amtet opførte Sygehus. Videre får man Oplysning om denne Tilbagegang, da en Læge i Anledning af Andragende 12 ) om Nedsættelse af Skat får dette afslået, idet Kommunalbestyrelsen gør opmærksom på, at Byen Thisted, såvidt vides, i År nyder den tvivlsomme Ære, at være den højst beskattede By i Danmark, og at Skattebyrden derfor hvilede tungt på alle Byens Borgere. Fattigvæsenets Udgifter var nemlig siden Pengekrisen også stegne i en foruroligende Grad, over for hvilken intet kunde forslå, uagtet den private Godgørenhed var ganske betydelig. Allerede Året efter søger 13 ) Kommunalbestyrelsen derfor igen om at måtte optage et Lån denne Gang på 1200 Rdl. mod Tilbagebetaling i passende kort Tid. Til disse pekuniære Bekymringer kom så Krigen 1864, der bragte en fjendtlig Besættelse af Byen. Den 14. Juli kom Østerrigerne, og opholdt sig her i over seks Uger 14 ), men forinden var alle, der var i Besiddelse af Værdier, ivrigt optagne af at nedgrave disse. Pantebøgerne og de offentlige Kasser blev over Klitmøller ført til København. Da Amtmand Rosenkrantz ikke var hjemme, blev det Byfoged Schou, der måtte modtage de ubudne Gæster, hvis Fortrav, en Deling preussiske Dragoner, allerede ankom Dagen før, men drog bort, da Østerrigerne kom. Gamle Konsul Bendixsen var den officielle 11 Kopibog. 12 Kopibog 9. September Kopibog 19. April Avisen 1914: Thisted i Fjendevold. Tolk, og i øvrigt var det ikke vanskeligt at tale med Fjenden, da mange af Byens Borgere beherskede Sproget. En kort Tid var der også indkvarteret preussisk Infanteri, men Østerrigerne protesterede, og Forbundsfællerne måtte atter drage bort. Særlig mindes de ældre den store Udskrivning af Heste, der fandt Sted, og man mindes også alle de Kneb, der blev anvendt for at skjule Hestene, ligesom Fjenden heller ikke var uimodtagelig for Bestikkelse. På Frederikstorv holdt daglig, medens Fjenden var her, en stor Vognpark, der var rekvireret fra de nærmeste Sogne, og som stod til Officerernes Afbenyttelse; der blev foretaget daglige Køreture ud i Omegnen. At der forefaldt Overgreb fra Fjendens Side er en Selvfølge, men i øvrigt gik Besættelsen ret slidelig for Borgerne. Officererne blev bespist hos Gæstgiver Møller; Mandskabet kunde ikke spise det danske Rugbrød, som de beredvillig gav til de fattige, men det var en Glædens Dag, da Flagene gik til Vejrs, og Østerrigerne marcherede ud af Byen. Udgifterne til Fjendens Naturalforplejning 15 ) beløb sig efter Regnskaberne til 2285 Rdl. 3 Mark, hvortil kom en Del større og mindre Beløb, som Borgere havde udlagt; således havde Fjenden bortført alle Skibe, der lå i Havnen. Den store Standsning af al Handel og Omsætning i denne Tid førte også til stor Næringsløshed, og Kommu nalbestyrelsen blev opfordret til at søge udvirket at få Garnison i Byen; man ønskede et Regiment eller en Bataillon Infanteri. Det har vel nok også i nogen Grad været Ønsket om at hjælpe Småfolk, at Provst Sonne gik i Gang med at stifte en Husholdningsforening efter engelsk Mønster, og den 17. Juni 1866 stiftedes Thisted Arbejderforening som et Aktieselskab, hvis Kapital tilvejebragtes ved Indskud; denne Forening kom til at danne Danmarks første Brugsforening og blev et Mønster for de senere oprettede. Udsalget åbnedes 1. Novbr på Lille Torv, men først 1868 flyttedes det til den nuværende Ejendom; Tilslutningen blev snart almindelig, og efterhånden knyttedes til Foreningens Virksomhed Bageri (1875), Bibliotek, Sygekasse (1888) og Småhaver (1891). Denne Sammenslutning førte til det for Købmændene praktiske Resultat, at Thisted Handelsforening blev nystiftet ved et Møde d. 15. November 1866 og har bestået siden. Fra samme År foreligger også den første Sammenslutning af Byens Håndværkere, idet Foreningen til Understøttelse for trængende Håndværkere og Industridrivende i Thisted samt deres Enker stiftedes d. 26. Maj Er Navnet blevet langt, så indeholder den dog kort Foreningens Formål. Der indmeldte sig ved Stiftelsen 52 Medlemmer. Denne første Sammenslutning af Håndværkere oprettede 1869 en Aftenskole for Håndværkerelever, der blev Forløber for den senere Tekniske Skole byggede Foreningen sin Bygning (udvidet 1887) i Asylgade. En Del af Lejlighederne gives bort som 15 Kopibog 20. Februar og 8. Maj 1865.

5 Friboliger til Medlemmer, ligesom Foreningen betalte Huslejehjælp til trængende Medlemmer, der ønsker at blive boende ude i Byen. Ved dens 50 Års Jubilæum 1917 ejede Foreningen 34,185 Kr. (deraf 4500 Kr. i Legater) foruden Stiftelsen. Få År efter at Foreningen var stiftet, begyndte den også at tage sig af Sager vedrørende Håndværkeres og Industridrivendes Tarv og Næringsforholdene, men da dens Formål i første Linie var rent filantropisk, gik disse Grene af Virksomheden over til den i 1877 d. 7 / 12 stiftede Thisted Håndværkerforening. Købstadkommunalordningen af 1837 afløstes af Lov af 26 / , ved hvilken Byråd indføres i Købstadkommunerne. Fra 1. Januar 1869 blev Kommunalbestyrelse, Fattigkommission og Skolekommission ophævede og afløst af Byråd; dog blev de daværende Medlemmer siddende deres Valgperiode ud. Ved Siden af Byrådet valgtes en Skolekommission med Sognepræsten som Formand og 2 af Byrådet valgte Medlemmer; Borgmesteren var som sådan Byrådsformand. Til at forestå de mange forskellige Væsener, som en Købstadkommune har, valgtes særlige Udvalg inden for Byrådet. Det er ikke uden Interesse på dette Tidspunkt at betragte Kommunens Regnskab, og følgende fra 1869 anføres: Hansaften komme trækkende med deres Køer hjem fra Marken gennem Gaderne smukt pyntede med Blomster og Grønt, og ved denne Præsentation vankede der ikke sjældent en god Drikkeskilling. Medens der i Tredserne i selve Byen fandtes et Par Hundrede Køer, forsvandt efterhånden det ene Landbrug efter det andet, og til Slut fandtes de kun i Byens Yderkanter, og nu er de vist helt forsvundne i selve Byen. Til Sommerbilledet dengang hørte også Storkene, men nu er de også borte. Mange af Købmændene drev stor Kornhandel, og Tørringen og den øvrige Behandling af Kornet gav Fortjeneste for mange Mennesker; ikke mindst Drengene havde store Dage, når Kornet blev indladet, idet de fik Arbejde med at træde det sammen i Skibenes Lastrum, og der manglede aldrig frivillige til den Bestilling, der undertiden lønnedes med en Drikkeskilling. Enkelte gamle Skikke holdt sig ret længe. Således havde Vægterne Tilladelse til at samle Lys ved Hellig- Trekonger, og denne Dag mødte de i Uniform med Stok og en aflang Kasse under Armen til Lysene, der dog ofte afløstes af en Drikkeskilling. Om Julen kom Stjernemanden med sin Stjerne af kulørt Papir, inden i hvilken der brændte et Lys. Stjernen drejedes rundt og fremviste forskellige på dens Sider malede Thisted Regnskabet balancerede med 46,403 Rdl. Den bibelske Billeder. medens en Stjernesang blev vigtigste Indtægtspost var pålignede Skatter, der sunget. Som i så mange Søkøbstæder kørte udgjorde 20,372 Rdl. Af Udgifterne mærkes til Rets- Fastelavnsbåden gennem Gaderne Fastelavnsmandag, og Politivæsen 752 Rdl., Gader og Veje 165 Rdl., og endnu har Sømandsforeningen bevaret denne Gadebelysning 211 Rdl., den offentlige Renlighed 48 gamle Skik. Skil. (Sneploven blev flyttet), Fattigvæsenet 9203 Auktioner, Politiforbud o. lign. bekendtgjordes ved Rdl., Skolevæsenet 6445 Rdl., Renter af Gæld 1021 Trommeslag. Sidste Gang Trommen lød i Thisted var Rdl. og Afdrag 1650 Rdl. en Forårsdag i Halvfemserne. Niels Larsen var da nået Det landsbyagtige Præg, som i tidligere Tid har ned på Kringeltorv, men her blev et Par Bønderheste været over Byen, da så at sige enhver drev lidt sky for den kraftige Trommen, de løb løbsk og Landbrug, forsvinder efterhånden, og de mange forårsagede forskellige Ulykker, hvorfor denne Form Avlsbygninger, der fandtes ind imellem for Bekendtgørelser blev forbudt. Det var medens Ejendommene, fjærnedes. Endnu i Tredserne kunde dette halvt landsbyagtige Præg endnu var over man se Hjorddrengene, eller Kodrengene, St. Thisted, at J. P. Jacobsen henlevede sin Barndom her

6 og gik i Realskolen. Han var født 1847 i Skolestræde, hvor Forældrene, Skipper Chr. Jacobsen og Bente J. P. Jacobsen. Marie J. Hundal, den Gang boede; Året efter flyttede de hen til den samme År opførte Ejendom på Havnen, hvor Faderen drev Handel med Skibsinventar og havde et betydeligt Landbrug. I J. P. Jacobsens Digtning findes ikke meget, der minder om selve Thisted; kun i Skildringen af Fjordby i Niels Lyhne er der ingen Tvivl om, at han her tænker på sin Fødeby, uden at det dog er muligt at stedfæste Enkelthederne. Men til Thisted og Hjemmet søgte han, når Sygdommen overmandede ham, og her døde han en Forårsdag 1885 og blev begravet der, hvor Kirketårnet hæver sig tyst og rolig. Endnu minder Købmandsgården og den over for liggende Strandhave om hans Hjem. I Begyndelsen af Halvfjerdserne begyndte Tanken om en Jærnbaneforbindelse med Omverdenen at optage Sindene; det var vel nok særlig Handelsforeningen, der blev Drivkraften i denne Bevægelse, men derom var næsten alle enige, at en Baneforbindelse mellem Struer og Thisted vilde være et uvurderligt Gode for den sidste. Derimod var der Uenighed på en Række andre Punkter. Hvordan skulde man komme over Oddesund, skulde der anlægges Dæmning eller benyttes Færge. En fast Dæmning vilde virke hindrende for Sejladsen; man vovede ikke helt ud at fremkomme med Forslag om en Bro, der vilde fordyre Anlægget betydeligt. Ligeledes var der Spørgsmålet om, hvor Banegården skulde ligge, ved Havnen eller ved Frederikstorv; et Flertal indenfor Handelsverdenen ønskede den ved Havnen, men tilføjede diplomatisk, hvis det var muligt. Resultatet blev, at den blev anlagt på den nuværende Plads, der som Forholdene var dengang, måtte siges at være velvalgt. I 1882 blev Banen åbnet og Driften begyndte 20. April. Ved Indvielsen var Kong Kristian d. 9. samt Medlemmer af Kongefamilien til Stede, og den smukke Fest mindes endnu med Glæde af mange af Byens ældre Borgere, der ligeledes omtaler et imponerende Vogntog med Kongen i Spidsen til Klitmøller, hvortil ikke blot Byens, men også Omegnens Befolkning i stort Tal sluttede sig. Selv om Thisted-Struer Banens Anlæg bevirkede et stort Opsving for Byen, blev Savnet af en hurtigere Forbindelse mod Øst mere og mere ønskelig, da Da mpskibsforbindelsen med Ålborg havde sine store Mangler, og om Vinteren i kortere eller længere Tid kunde være fuldstændig standset. Efter Anlæget af Nørre Sundby-Fjerritslevbanen 1897 kunde den naturlige Udvikling ikke ret længe holdes tilbage, tilmed da et meget energisk Arbejde fra Byens Side sattes ind derpå, og 1904 indviedes Thisted- Fjerritslevbanen, der blev anlagt privat med Statstilskud. Året efter at Thisted-Struer Banen blev åbnet blev Gasværket anlagt; gennem en Række Tilbygninger og Udvidelser er det i nået til at producere 611,521 cm 3 Gas. Foruden den allerede nævnte Sparekasse for Thisted By og Amt (S. 122) blev der senere oprettet adskillige Pengeinstitutter således Thisted Bank, der begyndte sin Virksomhed i 1855, og som 1918 blev Filial af Landmandsbanken i København, Landbosparekassen for Thy 1886, senere Handels - og Landbrugsbanken samt Andelsbankens Filial. Thisted skal efter Sigende være en god Teaterby; men denne Omtale gælder sikkert nok kun Publikum, idet Teaterlokalerne ikke kan siges at være fulgte med Tiden. Det egentlige Teaterlokale var hos Gæstgiver, Dyrlæge Møller, Vestergade, en lang Årrække. Her optrådte gennem mange År det Millerske Selskab, ligesom tilrejsende Oplæsere og Virtuoser, de sidste ofte assisterede af lokale Kræfter, samlede deres Publikum. Således var Organist Lustrup meget søgt med sin velvillige Assistance ; ofte gav Bataillonsmusikken fra Viborg og Ålborg Koncerter. Kammerråd, senere Justitsråd, Hansen opførte senere den Ejendom, hvori nu Fabrikken Thy findes, og her var i en Årrække Teater med Dansesal, der kaldtes Thalia. En Ildebrand gjorde Ende på dette Afsnit af Bygningens Historie. Senere blev Teatret flyttet til Hotel Thy, hvor det endnu findes. At Teatret ligesom Besættelsen i sin Tid er ved at blive berygtet udi det ganske Land fremgår af en Skildring i Bladene fra den senere Tid 16 ): Da en betydelig Skuespillerinde på en Tourné spillede Kameliadamen her, og den tragiske Stemning var på det højeste, i den trykkende og kvælende Varme under Publikums Snøft og Tårer, hører man pludselig mægtige Bræg og Vræl fra en Flok Får, der var indelukket i en op til Teatret grænsende Stald, så at Skuespillerne har ondt ved at holde Stemningen oppe, men til Tilhørernes Ros må det siges, at de ikke lader sig distrahere, de har vist hørt det før. Byen har selvfølgelig i Tidens Løb fået en Mængde Foreninger, der virker hver med sit specielle 16 Avisen 27. September 1922.

7 Formål for Øje; af de største er Musikforeningen (stiftet 1901) og Foredragsforeningen (stiftet 1910). Thisted var Valgsted for Thisted Amts 2. Valgkreds, der sendte Agent Lütshøft ind til den grundlovgivende Rigsdag. Uden at komme nærmere ind på de politiske Forhold kan dog nævnes, at ikke få Borgere blev Rigsdagsmænd, foruden Agent Lützhøft Folketingsvalg i Thisted d. 7. Maj var der Vejinspektør Lykke, Kammerråd Hansen, Redaktør Lund, Amtsforvalter, Kaptejn Jagd, ligesom heller ikke få var opstillede til Valg ved forskellige Lejligheder som Skrædder Kalum, Dr. med. Fenger og senere Redaktør Åberg. Gennem mange År valgtes Kammerråd Hansen ved Kåring, og til Tider havde Højre, som det eneste Parti, flere Kandidater. Først ved Valget 1873 opstillede Venstre sin første Kandidat, og Kampen mellem de politiske Partier tiltog her som andre Steder. At den politiske Spænding mellem Byens Borgere til Tider var ret skarp siger sig selv. Det var store Dage for Byen, når Valget fandt Sted, og Vælgere til Fods og til Vogns stævnede ind i Thisted. Man kan ikke andet end beklage, at dette er forbi efter den sidste Valglov; og hvem husker ikke de stovte Havboer, når de gik fra Valghandlingen på Store Torv op på Borgerskolen for at stemme; svære, solide og bredskuldrede Karle, der fyldte godt i Gaderne, så man syntes pludselig, at Byens egne Folk blev så små, og så efter Stemmeafgivningen Spændingen indtil Udfaldet bekendtgjordes, og det sejrende Parti hilste Resultatet med mægtige Hurraråb og i skøn Samdrægtighed bag efter festede, medens den slagne Modpart også samledes og stivedes af med store Løfter om at slå Modstanderen ved det næste Valg. Efter 1900 opføres en Række kommunale Ejendomme. Endskønt Byen ikke manglede godt Vand, var der dog mange Ubehageligheder forbundne med de gravede Brønde; Kommunens offentlige Brønde med Pumper stod omkring forskellige Steder og indgik ikke på nogen uheldig Måde i Gadebilledet; de var vel nærmest beregnede til Brandvæsenets Afbenyttelse i Tilfælde af Ildebrand, men svigtede ofte ved sådanne Lejligheder. Endvidere var det en betydelig Fordyrelse ved Opførelse af en Ejendom, særlig i den højere liggende Del af Byen, når der skulde graves en meget dyb Brønd. Endskønt man var af den Formening, at et Vandværk var umuligt, da man i så Fald måtte have Vandet ledet ind fra Nors eller Vandet Sø, blev der forsøgt en Boring i Engen ved Kristianslyst, hvorved der konstateredes, at der var Vand nok. Her blev så Vandværkets Pumpestation bygget 1906 og Byen fik aldeles fortrinligt Vand opførtes det offentlige Slagtehus og samme År Renovationsanstalten ved Brundvej; de mange Møddinger i Gårdene forsvandt, Kloakanlægene moderniseredes, og Rendestenene blev en Saga blot; altsammen Forholdsregler, der har gjort Byen i hygiejnisk Henseende til en sund By. I Krigsårene påbegyndtes en Modernisering af Gaderne, der senere er fortsat, Fortovene reguleredes, Gadebrolægningen fornyedes, og mange Steder forsvandt den toppede Brolægning. Den store Udvikling i det kommunale Liv, som Krigsårene bragte med sig, gjorde, at man måtte begynde at se sig om efter en passende Ejendom, hvorfra Kommunens Virksomhed kunde ledes. Hidtil havde Kæmnerkontoret været forskellige Steder i Byen, men det var vanskeligt at få passende Lokaler til det allerede inden Krigsårene tiltagende Arbejde. På en særdeles overraskende Måde løstes Spørgsmålet, idet Grosserer N. L. Spangberg skænkede Byen en Administrationsbygning, der opførtes 1917 på Ny Torv, hvorved Byen blev en smuk og monumental Bygning rigere. Elektricitetsværket var oprindelig privat anlagt, men købtes 1914 af Kommunen, der igen 1919 afhændede det til Interessentskabet Thisted Elektricitetsværk og Nordthys Strømforsyning, som omdannede det til et Højspændingsanlæg. Administrationsbygningen. Det private Byggeri var inden Krigen i stærk Vækst, og der opførtes ikke få store Ejendomme, hvoraf flere på 3 Etager. Denne Virksomhed standsedes i Krigsårene, men den tiltagende Bolignød gav Anledning til, at Kommunen måtte optræde som Bygherre, og derfor ved Udgangen af 1923 stod som Ejer af 14 større og mindre Ejendomme til Udleje. Endvidere er Byen blevet forsynet med en Række andre delvis offentlige Institutioner og Bygninger opførtes Teknisk Skole af Håndværkerforeningen, Museet købte 1914 en privat Ejendom i Skolegade, hvortil det 1917 førte sine Samlinger opføres Løveapoteket i Vestergade på den gamle Håndværkerforenings Plads. 1919

8 sker betydelig Udvidelse og Ombygning af Amtssygehuset, hvor der i Forvejen var bygget Epidemisygehus (1893) og Tuberkulosesanatorium (1907) oprettedes Biblioteket for Thisted By og Amt som Centralbibliotek med Lokaler i Administrationsbygningen. (I Bogsamlingen er indgået det gamle thylandske Bibliotek) opføres Politigården på Frederikstorv. Af Regnskabet fremgår, at Kommunens Indtægt beløb sig til 1,088,583 Kr. 10 Øre, deraf gav Gasværket et Overskud på 89,995 Kr. 79 Øre, Vandværket 19,082 Kr. 76 Øre og Elektricitetsforsyningen 71,315 Kr. 02 Øre, medens den pålignede Formue- og Lejlighedsskat udgjorde 734,466 Kr. 31 Øre med en Skatteprocent af 10,8. De vigtigste af Udgiftsposterne var: Byens Bestyrelse 31,119 Kr. Fattigvæsenet 90,923 Kr. Tilskud til Hjælpekassen 25,131 Kr. Alderdomsunderstøttelse 81,584 Kr. Skolevæsenet 175,305 Kr. Rets- og Politivæsenet 30,765 Kr. Medicinalvæsenet 53,019 Kr. Gader og Veje 40,748 Kr. Byens Belysning 15,000 Kr. Den offentlige Renlighed 1759 Kr. Brandvæsenet 6291 Kr. Renter og Afdrag af Gæld 138,196 Kr. En Sammenligning med de tidligere anførte Regnskaber afgiver en god Målestok for Byens kommunale Udvikling. Endvidere har de senere Folketællinger følgende Stigning i Indbyggerantallet: 1870: 3592, 1880: 4184, 1890: 5421, 1911: 6804, 1916: 6833, 1921: (Historisk Årbog for Thisted amt 1924, side )

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn

Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Tragiske omstændigheder ender lykkeligt i Caspers Stiftelse i Frederikshavn Da Frederikshavn Stadsarkiv for et års tid siden gik i gang med en større oprydning i kælderen under Frederikshavn Rådhus, dukkede

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Englandskrigene. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Englandskrigene Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af

Rockerne på DMJU s udstilling. Ih se! Man kan også lave noget af det selv. et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe. ModelBane Piger, redigeres af et netblad, en hjemmeside og en mailgruppe MBP netblad nr. 15, efterår 2004 Rockerne på DMJU s udstilling. Bag enhver tilfreds modeljernbane mand står en tålmodig kvinde. En mor, en søster, en veninde,

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Præsentation: Upernavik

Præsentation: Upernavik Præsentation: Upernavik Lavet af: 5 klasse Prinsesse Margrethe Skolen April 2012 Klasselæreren: Eunike Kr. Thorleifsen Oversat til dansk: Ane Marie Poulsen Upernavik Upernavik blev grundlagt i 1771. Der

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Hovedstad og provinsby - om Thisted i 1800-tallet Af HANNE MATHIESEN, Thisted Museum

Hovedstad og provinsby - om Thisted i 1800-tallet Af HANNE MATHIESEN, Thisted Museum Hovedstad og provinsby - om Thisted i 1800-tallet Af HANNE MATHIESEN, Thisted Museum Thisted Museum har i vinteren 1984-1985 nyopstillet de dele af de permanente samlinger, der belyser Thisteds historie.

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed?

Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? - 1 Sommerhusudlejning erhvervsmæssig virksomhed? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Indtægter ved udlejning af sommerhuse har i flere år været i skattevæsenets søgelys. SKAT interesser sig

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter.

udsagn oplevet adskilligt mere end flertallet af modige mænd. Hans eget heltemod havde fået flere alvorlige ridser de forudgående minutter. Båden 1 Kapitel 2 Monsieur Valentins hår var redt tilbage med en blanding af parfumeret hårvand og klistret blod. En næse, der virkede for stor til det smalle ansigt, trak vejret anstrengt, mens han forsøgte

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen Belyst gennem Lunds billeder Lunds billeder Lunds kæmpesamling af negativer fra perioden 1904 1970 afspejler den periode, hvor Grindsted eksplosivt udviklede

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10

Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 Vedtægter for Den Selvejende Institution Pulsen I Salling CVR-nr. 32 59 34 10 1. Navn Institutionens navn er: Den Selvejende Institution Pulsen I Salling institution kaldes i daglig tale: Pulsen. 2. Hjemsted

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Hermed referat fra 1 MVL`s Styrelse møde tirsdag den 12. februar 2010

Hermed referat fra 1 MVL`s Styrelse møde tirsdag den 12. februar 2010 Kære Laugsbrødre. Hermed referat fra 1 MVL`s Styrelse møde tirsdag den 12. februar 2010 Fraværende: Viceoldermanden som p.t. lader sin spinkle korpus branke i den spanske sol 1. Velkomst v/oldermanden.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere