Undersøgelse af anvendelse af sanktioner m.v. i straffesager på natur-, miljø- og planområdet. Gorm Toftegaard Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af anvendelse af sanktioner m.v. i straffesager på natur-, miljø- og planområdet. Gorm Toftegaard Nielsen"

Transkript

1 Undersøgelse af anvendelse af sanktioner m.v. i straffesager på natur-, miljø- og planområdet Gorm Toftegaard Nielsen Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold 1 FORORD 5 2 SAMMENDRAG BAGGRUND OG FORMÅL UNDERSØGELSEN HOVEDKONKLUSIONER Bødeniveauet Konfiskation Tvangsbøder Miljøbeskyttelseslovens 110, stk Anklagemyndighedens behandling af sagerne 9 SUMMARY 10 BACKGROUND AND OBJECTIVES 10 THE STUDY 10 MAIN CONCLUSIONS 11 3 SANKTIONSNIVEAUET MILJØSTRAFFESAGERNE Top 5 i forhold til 1995-undersøgelsen Fortjenestebøder Andre bøder SKOV- OG NATURSTYRELSENS SAGER Top 5 for disse sager: Afgørelsesmåden for alle sagerne Planlovssager Overtrædelser af naturbeskyttelsesloven Affaldssager STRAFUDMÅLINGEN VED ANDRE SPECIALLOVSOVERTRÆDELSER 19 4 KONFISKATION I FORHOLD TIL 1995-UNDERSØGELSEN DE 5 ALVORLIGSTE SAGER ØVRIGE SAGER KONKLUSION 24 5 ANVENDELSEN AF TVANGSBØDER MILJØSTRAFFESAGER SKOV- OG NATURSTYRELSENS SAGER FEJL VED HÅNDTERINGEN AF TVANGSBØDER BAGGRUNDEN FOR TVANGSBØDER FORSLAG: UNDERSØGELSE AF FULDBYRDELSESPROBLEMATIKKEN 29 6 ANVENDELSEN AF MBL. 110, STK FORSLAG 32 7 DE ENKELTE SAGER VEDR. MILJØBESKYTTELSE UDLEDNING TIL OVERFLADEVAND,

4 7.2 UDLEDNING ELLER UDLÆGNING PÅ ELLER I JORDEN, PÅBEGYNDT ANLÆG ELLER DRIFT FØR MILJØGODKENDELSE, 33, OG MANGLENDE ANMELDELSE AF ARBEJDE SVINEOVERPRODUKTION PÅ GODKENDT BRUG MANGLENDE UNDERRETNING OM UHELD, AUTOOPHUG OG AUTOVÆRKSTEDER Ulovlig drift af autoværksteder Professionelles ulovlige opbevaring af skrotbiler Afbrænding af biler Privates opbevaring eller henstilling af uindregistrerede biler Generelt AFBRÆNDING AF ANDET AFFALD END BILER Professionelles afbrænding Afbrænding af eget bygningsaffald Afbrænding af klart giftigt affald Privates ikke åbenlyst forurenende afbrænding Generelt ANDEN BORTSKAFFELSE AF AFFALD UDLEDNING TIL KLOAK MANGLENDE TILSLUTNING TIL KLOAKSYSTEM M.V SAGER OM STØJ OG LUGT 49 8 DE ENKELTE SAGER FRA SKOV- OG NATURSTYRELSEN PLANLOVSSAGER Erhvervsvirksomheders ulovlige drift Privates overtrædelser DAMBRUGSSAGER FRILUFTSREKLAMER FÆRDSEL PÅ STRAND OG I KLITTER ÆNDRING AF 3-OMRÅDER: MOSER, HEDER, VANDLØB M.V JORDBEHANDLING INDEN FOR 2 M BRÆMMEN HENKASTNING AF AFFALD FOR MANGE DYREENHEDER I FORHOLD TIL AREAL ULOVLIG MØDDING 61 Bilag 1 Bilag 2 4

5 1 Forord Denne undersøgelse omfatter 133 straffesager om overtrædelse af miljølovgivningen og 112 sager om overtrædelse af planlovgivningen og naturbeskyttelseslovgivningen. Sagerne er udvalgt af Miljøministeriet og fremskaffet gennem Rigsadvokaten. Sagerne er afgjort med pålæggelse af straf i Som udgangspunkt er alle dokumenter i sagerne vedlagt, men materialet er ikke homogent. En række sager indgår således kun på visse punkter i undersøgelsen, fordi sagsmaterialet har været mangelfuldt, f.eks. fordi det alene har bestået i en dom eller et bødeforlæg, undertiden alene en del af bødeforlægget. Undersøgeren har intet ansvar for udvælgelsen eller fremskaffelsen af sagerne. Kommissoriet er en undersøgelse af de udleverede ovenfor nævnte sager med henblik på at belyse, om 1. der er en klar linje i bødestørrelsen inden for de enkelte områder, og om den i givet fald har sammenhæng med bødestørrelsen inden for andre områder. Endvidere belyses, hvilke faktorer der har indflydelse på bødestørrelsen, og hvis muligt om bødeniveauet harmonerer med bødeniveauet på andre områder, 2. konfiskation af et eventuelt udbytte er foretaget i tilstrækkeligt omfang, herunder om der ved fastsættelsen af bødestørrelsen i tilstrækkelig grad er taget hensyn til en opnået økonomisk fordel, når der ikke er foretaget konfiskation, jf. miljøbeskyttelseslovens 110, stk. 5, 3. tvangsbøder anvendes i tilstrækkeligt og ensartet omfang, og om 4. de relevante myndigheder i tilstrækkeligt omfang har vurderet, om en sag er omfattet af den skærpende straffebestemmelse i miljøbeskyttelseslovens 110, stk. 2, eller tilsvarende bestemmelser i bekendtgørelser udstedt med hjemmel i loven. Spørgsmålet har betydning for registreringen i miljøansvarlighedsregistret (miljøbeskyttelseslovens 40 b). Første del af materialet er udleveret den 19. august, og undersøgelsen skulle afleveres den 10. oktober Dette har medført, at undersøgelsen har skullet gennemføres inden for en tidsramme af 90 timer (som reelt blev 115 timer), hvilket naturligvis har haft betydning for både grundigheden og præsentationen. Da jeg udarbejdede Arbejdsrapport nr. 77 fra Miljøstyrelsen, 1995: Undersøgelse af behandling af sanktionsniveau i miljøstraffesager, var tidsrammen 400 timer for undersøgelse af 34 sager. Undersøgelsen bygger således i meget høj grad på kombinationen af en gennemlæsning af alle sagerne, min erfaring fra den nævnte undersøgelse og fra mere end 10 år som anklager med et meget betydeligt antal af disse sager. Der er således ikke brugt tid på litteraturstudier eller studier af anden retspraksis end den udleverede. Disse betingelser er en svaghed ved undersøgelsen, men omvendt har gennemlæsningen af det meget store sagsantal givet et godt overblik over hele området, som forhåbentligt har givet sig udslag i fornuftige overvejelser om de mere generelle problemstillinger, medens der ikke har været samme mulighed som i 1995-undersøgelsen for at dyrke detaljer og kontrollere materialet. 5

6 6

7 2 Sammendrag Er miljøstraffesagerne blevet nedprioriteret? En undersøgelse af knapt 250 straffesager om overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven og planloven viser, at det er meget få sager, som er endt med en virkelig mærkbar straf. For miljøsagerne er der tale om et markant fald i sanktionerne i de alvorlige sager. Undersøgelsen viser, at dette i vidt omfang skyldes, at tilsynsmyndighederne stort set ikke har anmeldt virkelig alvorlige sager. Om dette skyldes, at disse overtrædelser ikke længere begås, eller at de blot ikke anmeldes, kan ikke ses af materialet. Undersøgelsen vedrører alene spørgsmålet, om de, der bliver straffet, har fået en sanktion, som kan betragtes som rimelig. Undersøgelsen omfatter primært bødernes størrelse, anvendelsen af konfiskation af en eventuel fortjeneste, og om de anmeldte i rimeligt omfang effektivt pålægges at retablere den tidligere lovlige tilstand. 2.1 Baggrund og formål Miljøministeren har iværksat en række initiativer for at sikre en bedre håndhævelse af lovgivningen. Formålet med denne undersøgelse er at gennemgå en række straffesager om naturbeskyttelse, miljøbeskyttelse og planlovgivningen med henblik på at se, om sagsbehandlingen og sanktionerne er tilfredsstillende. Undersøgelsens primære formål er at afklare, om 1. bødeniveauet er ensartet, og eventuelt om det harmonerer med straffen for andre sammenlignelige områder f.eks. overtrædelse af arbejdsmiljøloven 2. de bestemmelser i miljølovgivningen, der indeholder en strengere strafferamme for grovere tilfælde, anvendes, hvor det er muligt, jf. f.eks. miljøbeskyttelseslovens 110, stk konfiskation anvendes i tilstrækkeligt omfang, og om der i øvrigt ved bødefastsættelse tages hensyn til en opnået eller tilsigtet fortjeneste, jf. f.eks. miljøbeskyttelseslovens 110, stk tvangsbøder anvendes i tilstrækkeligt og ensartet omfang. 2.2 Undersøgelsen Gennem Rigsadvokaten har Miljøministeriet fremskaffet 133 straffesager om overtrædelse af miljølovgivningen og 112 sager om overtrædelse af planlovgivningen og naturbeskyttelseslovgivningen. Alle sagerne er afgjort i 2003 eller 2004 og er endt med en fældende dom, vedtagelse af en bøde i 7

8 retten eller over for politiet. Materialet omfatter således ikke de sager, der er endt med frifindelse, eller som politiet har opgivet som uholdbare. Ligeledes omfatter undersøgelsen ikke materiale, der kan belyse de enkelte tilsynsmyndigheders anmeldelsespraksis. Undersøgelsen, der er foretaget af professor Gorm Toftegaard Nielsen, Aarhus Universitet, har af tidsmæssige grunde skullet gennemføres inden for en ramme af 90 timer (reelt 115 timer). Hovedparten af disse timer er anvendt på at gennemlæse de knap 250 sager, og resten af tiden på en besvarelse af de 4 ovenfor nævnte spørgsmål. Der er ikke foretaget litteraturstudier eller studier af øvrig retspraksis. 2.3 Hovedkonklusioner Bødeniveauet Straffene inden for miljøbeskyttelsesområdet er præget af, at de store bøder, der tidligere blev givet i de alvorligste sager, ikke findes i materialet, hvor den største bøde er kr. Der er ikke i materialet sager, som efter min mening burde være afgjort med en væsentlig højere bøde end de kr.. Enten findes de overtrædelser, der tidligere gav høje bøder ikke, eller også anmeldes de ikke af miljømyndighederne. Generelt set er bøderne i de mindre alvorlige sager lave. Dette gælder ikke blot sager mod private, men også adskillige erhvervsvirksomheder er idømt bøder på få tusinde kroner. F.eks. fik en miljøgodkendt svineproducent en bøde på kr. for at have haft 39 dyreenheder mere, end han havde tilladelse til, medens minimumsbøden for overtrædelse af arbejdsmiljøloven er kr. Bøderne for overtrædelse af planloven og naturbeskyttelsesloven er forholdsvis ensartede og meget lave. Hovedproblemet i sagerne er ofte retablering, som kan være kostbar. Dette synes at have medført, at domstolene udmåler bøder på kr. for erhvervsvirksomheder, der klart undlader at rette sig efter påbud. Det gælder også tilfælde, hvor landsretten i en civil sag har fastslået påbuddets lovlighed. Bøder på kr. anvendes både over for den, der fylder sin bil med affald og stiller dette uden for en genbrugsstation, som over for den, der tømmer bilen ude i skoven Konfiskation Der er kun pålagt konfiskation i 2 af de knapt 250 sager. I den ene sag blev kr. konfiskeret, i den anden blev kr. konfiskeret. Lovgivningsmagten har flere gange søgt at sikre sig, at et eventuelt udbytte bliver konfiskeret, eller at en bøde fastsættes så højt, at en eventuel fortjeneste inddrages ad denne vej. Materialet viser forholdsvis få sager, hvor der er grund til at tro, at overtrædelserne har medført et betydeligt udbytte, som lader sig udregne. Ofte er overtrædelserne motiveret af udsigten til fortjeneste, men hvis den er umulig at udregne, kan den ikke danne udgangspunkt for en sanktion. I flere sager er det dog tydeligt, at tilsynsmyndighederne ikke er fortrolige med, hvorledes en fortjeneste udregnes efter straffelovens konfiskationsregel. 8

9 2.3.3 Tvangsbøder Undersøgelsen søger at dokumentere, at tvangsbøder anvendes i for vidt et omfang, og at denne form for håndhævelse sandsynligvis er ganske uegnet til formålet. Der anføres eksempler på fundamentale fejl ved retsvæsnets behandling af disse sager, ligesom enkelte stikprøver viser, at domme med idømmelse af tvangsbøder langt fra altid har den tilsigtede virkning. Ligeledes nævnes eksempler på en nærmest kafkask proces, før der idømmes tvangsbøder. Giver amtet et påbud, kan der påklages til Naturklagenævnet. Hvis nævnet stadfæster påbuddet, kan adressaten gå til landsretten i en civil sag. Hvis landsretten som 3. instans stadfæster påbuddet, starter sagen om fuldbyrdelse i byretten og kan dernæst havne i landsretten for anden gang, alt imens den pågældende risikofrit kan fortsætte med at overtræde påbuddet. Som en af stikprøverne viser, kan den dømte også fortsætte uændret efter den anden landsretsafgørelse. Jurister har typisk interesseret sig for undersøgelse af, hvordan man opnår et givet juridisk resultat, i dette tilfælde en dom, der skal sikre, at den tidligere tilstand genoprettes. Det væsentlige er ikke spørgsmålet om at opnå en dom med tvangsbøder, men at etablere et system, der sikrer, at den tidligere tilstand genoprettes. Det nuværende system er sandsynligvis dårligt egnet til dette, men spørgsmålet er mig bekendt aldrig undersøgt. Under hensyn til det meget store ressourceforbrug i disse sager, bør det undersøges grundigt, hvordan man sikrer en rimelig håndhævelse på dette område. Det nuværende system er fra 1842 og fungerer dårligt Miljøbeskyttelseslovens 110, stk. 2 Denne bestemmelse overvejes og anvendes særdeles hyppigt i de alvorlige sager, men nok ikke i videre omfang i sager med bøder på kr. Anvendelsen af 110, stk. 2, er en betingelse for optagelse i Miljøstyrelsens register over miljøuansvarlige, der er pålagt en bøde på mindst kr. Det påpeges, at dette problem synes at være resultatet af en uhensigtsmæssig lovgivning. Den enkle løsning er at lægge vægt på domstolenes vurdering af, hvor grov en overtrædelse den pågældende har begået, altså bødens størrelse Anklagemyndighedens behandling af sagerne Det er karakteristisk for sagsmaterialet, at sagerne i meget vidt omfang er afgjort med bødeforlæg, som de anmeldte har vedtaget. Det er forholdsvis få sager, der er indbragt for retten, fordi den anmeldte synes, at bødekravet er for højt og har ment at kunne opnå noget ved at lade sagen afgøre ved domstolene. Alt andet lige tyder dette på en forsigtig sanktionskurs. Det er således også påfaldende, at der ikke findes ét tilfælde, hvor anklagemyndigheden har anket for at opnå en strengere sanktion. Dette kan dog i betydelig grad hænge sammen med, at retterne i de forholdsvis få tilfælde, hvor anklagemyndigheden enten i byretten eller i landsretten ved kontraanke har søgt at opnå en skærpelse, har haft meget ringe held. Konklusionen må derfor være, at meget tyder på, at domstolene ikke på det gældende lovgrundlag er indstillet på at idømme mere mærkbare sanktioner. 9

10 Summary Have environmental criminal cases been given lower priority? A study of almost 250 criminal cases on infringements of the Environmental Protection Act, Nature Conservation Act and the Planning Act shows that only very few cases have resulted in really significant sanctions. As far as environmental cases are concerned, there has been a marked decrease in sanctions in serious cases. The study shows that to a large degree this is due to the fact that the supervisory authorities have almost not reported any very serious cases. The material does not show us whether or not this is due to the fact that such infringements no longer occur, or whether it is merely because they are not reported. The study only concerns the question of whether the sanctions imposed on those who are found guilty can be considered to be reasonable. The study primarily covers the size of fines, use of confiscation of possible profits, and whether the prosecuted parties are to a reasonable degree effectively made to restore the environment to a standard that once more meets the requirements of environmental legislation. Background and objectives The Minister for the Environment has started a number of initiatives to ensure better enforcement of the legislation. The objective of this study is to look at a number of criminal cases on nature conservation, environmental protection and planning legislation with a view to assessing the degree to which the processing of cases and sanctions are satisfactory. The primary objectives of the study are to ascertain whether 1. the level of fines is uniform, and possibly whether these are equivalent to sanctions in other comparable areas e.g., infringements of the working environment legislation 2. the provisions in environmental legislation that include the possibility of more severe sentences for serious cases are used when it is possible to do so, c.f. e.g. Section 110(2) of the Environmental Protection Act 3. confiscation is used to an appropriate degree and whether profits earned or sought are taken into account when setting fines, c.f. e.g. Section 110(5) of the Environmental Protection Act 4. default fines are used to a sufficient degree and in a uniform manner. The study With the help of the Director of Public Prosecutions the Ministry of Environment has obtained 133 criminal cases on infringements of environmental legislation and 112 cases on infringements of planning legislation and nature conservation legislation. All cases were completed in 2003 and 2004 and resulted in court rulings, agreement to pay a fine in court or to the police. Therefore, the study does not contain material that can shed light on the reporting practices of the individual supervisory authorities. 10

11 Due to time restrictions, the study was carried out within a framework of 90 hours (115 in real terms). Professor Gorm Toftegaard Nielsen, University of Aarhus performed the study. The majority of the hours used was used on reading through the almost 250 cases, and the remainder of the hours was used to answer the four questions mentioned above. No literature studies or studies of other instances of case law have been carried out. Main conclusions Level of fines The sanctions within the environmental protection area are characterised by the fact that there is no trace of the large fines that have formerly been given in the most serious cases. The largest fine in the material is DKK 150,000. According to the author, there are no cases in the material which ought to have resulted in a significantly higher fine than the DKK 150,000. Either the infringements that formerly resulted in large fines do not occur, or the environment authorities do not report them. In general, the fines in the less serious cases are small. This includes cases against both private individuals and against a number of commercial enterprises who have also been sentenced to pay fines of a few thousand Danish kroner. For example a pig farm with environmental approval received a fine of DKK 5,000 for having 39 livestock units more than he had permission for, whilst the minimum fine for infringements of the Working Environment Act is DKK 20,000. The fines for infringements of the Planning Act and the Nature Conservation act are relatively uniform and small. The main problem in these cases is often restoration, which can be expensive. This seems to have had the consequence that the courts have dealt out fines of DKK 3,000-5,000 for commercial enterprises that clearly refuse to adhere to an order. This also applies to cases where the High Court in a civil case has confirmed the legality of an order. Fines of DKK 1,000 are issued both to those who fill their cars with rubbish and empty it outside a recycling centre, and to those who empty their cars in a forest. Confiscation Confiscation has only been utilised in two of the almost 250 cases. In one of the cases DKK 15,000 were confiscated, and in the other DKK 20,000 were confiscated. In several instances, the legislature has attempted to ensure that any possible profits be confiscated, or that a fine be set so high that any possible profits are collected through the fine. The material shows that there are relatively few cases where there are grounds to believe that infringements have led to significant profits that can be calculated. Often, infringements are motivated by the prospect of making a profit, but if it is impossible to calculate, it cannot form the basis of a sanction. In several cases it is obvious that the supervisory authorities are not familiar with how profits should be calculated in accordance the Danish Penal Code confiscation rules. Default fines The study aims to document that default fines are used too extensively, and that this form of enforcement is probably quite unsuitable for this purpose. Examples are given of fundamental errors in the courts treatment of these cases, just as individual examples show that rulings with sentences to pay 11

12 default fines often do not have the desired effect. Likewise, examples are given of an almost Kafkaesque process prior to default fines being isssued. If a regional authority issues a fine, it can be sent to appeal in the Nature Protection Board of Appeal. If the Board of Appeal affirms the order, the fined party can launch a civil case in the High Court. If the High Court as a third instance affirms the order, a case on enforcement of the order starts in the city court, and following this can end up in the High Court for a second time, during which time the infringing party can continue infringing the order at no risk. As one of the examples illustrates, the guilty party can also continue in an unchanged manner after the second ruling of the High Court. Lawyers have typically been interested in studying how we can achieve a given judicial result, in this case a court ruling, that ensures a former status is restored. The most significant matter is not the question of achieving a ruling with default fines, rather it is the establishment of a system that ensures that the former status is restored. The current system seems to be badly suited to this purpose, however to the best of my knowledge this has never been investigated. In consideration of the extremely large use of resources in these cases, a thorough investigation ought to be carried out as to how to ensure reasonable enforcement in this area. The current system is from 1842 and does not work well. The Environmental Protection Act, Section 110(2) This provision is considered and is used especially often in serious cases, but not to a wider degree in cases with fines of DKK 10,000. Use of Section 110(2) is a condition for inclusion in the Danish EPA register of environmentally irresponsible parties that have been issued a fine of at least DKK 10,000. It is noted that this problem seems to be the result of inappropriate legislation. A simple solution would be to place greater weight on the courts assessment of the seriousness of an infringement committed by the party concerned, that is to say the size of the fine. The Prosecution Service s treatment of cases The material is characterised by the fact that for the most part the cases have ended with a fine that the accused party has agreed to. There are relatively few cases that have been brought to court because the accused believes the fine to be too high, with a view to achieving something by letting the case be judged by the court. All things being equal, this seems to indicate a cautious approach to sanctions. Likewise, it is also notable that there is not one case where the Prosecution Service has appealed for a more severe sanction. However, to a significant degree this may be connected with the fact that the Prosecution Service has had a very poor success rate in the relatively few cases where it has attempted to obtain more severe sanctions through an appeal in either the city court or in the High Court. Therefore, it must be concluded that much seems to indicate that the courts are not prepared to pass more severe sanctions on the basis of current legislation. 12

13 3 Sanktionsniveauet 3.1 Miljøstraffesagerne Top 5 i forhold til 1995-undersøgelsen I 1995 udarbejdede jeg Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen nr. 77: Undersøgelse af behandling og sanktionsniveau i miljøstraffesager. Denne undersøgelse (i det følgende benævnt 1995-undersøgelsen) omfattede 84 domme vedr. overtrædelse af miljølovgivningen afsagt i 1993 og Dommene vedrørte erhvervsmæssig forurening. I materialet var 1 højesteretsdom, 15 landsretsdomme og 68 byretsdomme. De alvorligste straffe var: 1995-Top 5: dages hæfte og konfiskation af kr., sag 32, VLD dages hæfte, sag 43, BRD 3. Bøde på kr., sag 14 VLD 4. Bøde på kr. og konfiskation af 1,2 mill. kr., sag 60, ØLD 5. Bøde på kr. (U H) HRD (HRD: højesteretsdom; VLD: Vestre Landsrets dom; ØLD: Østre Landsrets dom, BRD: byretsdom) (Sagsnr. henviser til numrene i 1995-undersøgelsen). Denne undersøgelse omfatter afgørelser fra 2003 og 2004 både vedrørende miljølovgivning, planlovgivning og naturbeskyttelsesloven. For sammenligningens skyld refererer de følgende tal alene til miljøbeskyttelsesloven: Der er afsagt 34 domme, hvoraf de 30 er byretsafgørelser og 4 er landsretsafgørelser. Af byretsdomme er de 11 udeblivelsesdomme. I 8 tilfælde er bøderne vedtaget indenretligt. 90 sager er afgjort ved bødeforlæg Top 5: 1. Bøde på kr., MST 9, BF 2. Bøde på kr kr., MST 42, BF 3. Bøde kr., MST 38, BF 4. Bøde kr., MST 7, BF 5. Bøde på kr., MST 34, BF (BF: bødeforlæg. Sagerne angives i det følgende ved MST, hvis de vedrører Miljøstyrelsens område og SNS tilsvarende for sager fra Skov- og Naturstyrelsens område. Tallene, der er anvendt, kan anvendes til identifikation i politiets register, jf. bilag 1 og 2). Det lader sig ikke bestride, at der er markante forskelle på de 2 Top-5-lister. I var der foruden 80 dages hæfte et samlet bødebeløb for 3 sager på kr. og 1,2 mill. kr. i konfiskation. I var der ingen frihedsstraf, og det samlede bødebeløb var kr. (for 5 sager). Endnu mere markant er, at de 5 sager fra denne undersøgelse alle er afgjort med 13

14 bødeforlæg. Straffen har altså ikke været hårdere, end at de skyldige virksomheder har accepteret bøderne. Ikke blot i disse sager er der tale om et langt mindre ressourceforbrug i end i Dette er helt generelt med et fald på byretsafgørelser fra 84 til 38 og et fald i landsretsdomme fra 16 til 4. De 4 vedrører mindre sager (MST 69: kr. + tvangsbøder, MST 72: kr. + tvangsbøder, MST 71: kr. + tvangsbøder og MST 81: kr. + tvangsbøder). I alle 4 ankesager er det den dømte, der har anket, og anklagemyndigheden har så i de 3 sager kontraanket til skærpelse. De 3 ankesager endte med stadfæstelse. I MST 72 blev bøden forhøjet fra kr. til kr. uden begrundelse. Som det fremgår af redegørelsen for de enkelte sager i kapitel 7 er dette ikke ensbetydende med, at sagerne generelt er behandlet dårligere. Der er kun en af top-5-sagerne fra denne undersøgelse, som jeg finder burde være bragt i retten med påstand om frihedsstraf, MST 42, som vedrørte en fjerkræavler, der for at spare udgifterne til lovlig destruktion af døde dyr, nedgravede 50 tons døde dyr Fortjenestebøder Som det fremgår af det følgende afsnit om konfiskation, er det få sager, hvor jeg har fundet grundlag for at antage, at man kunne have bevist en større fortjeneste, som derfor burde være udregnet. I MST 22 anførte amtet, at man ikke kunne udregne fortjenesten ved 8 måneders udskydelse af udbygning af et rensningsanlæg til 4-5 mill. kr. Var besparelsen sat til 4 % p.a., ville den være over kr. Bødeforlægget på kr. er derfor for lavt i forhold til kravet i miljøbeskyttelsesloven 110, stk. 5. Ligeledes undrer det, at politiet i MST 34 ikke søgte at finde ud af, om det var en konventionalbod, der var grunden til en entreprenørvirksomheds grove overtrædelse. Entreprenørens folk erklærede blankt, at virksomheden ikke ville rette sig efter et påbud om kun at udføre støjende arbejde inden for normal arbejdstid. Det havde man ikke tid til, da ombygningen i det indre København skulle være færdig til en bestemt dag. Bødeforlægget på kr. var dog dobbelt så stort som kommunens forslag. Som det i øvrigt fremgår af redegørelsen under konfiskation, har anklagemyndigheden ikke haft held med at påstå bøder ud fra den ved overtrædelsen opnåede fortjeneste. I et vist omfang skyldes dette, at miljømyndighedernes beregninger ikke har været holdbare. Men i langt de fleste sager har fortjenesten eller besparelsen været af så ringe karakter, at der ikke har været anledning til at undersøge spørgsmålet om dens størrelse. Det bør i denne forbindelse bemærkes, at virksomhederne i i flere tilfælde har betalt høje erstatninger med godt 7 mill. kr. som det højeste beløb. Alene disse erstatninger medfører, at der ikke har været nogen fortjeneste. Det bør derfor bemærkes, at erstatningsbeløbene naturligvis har en præventiv effekt. Der er efter min bedømmelse ikke tvivl om, at der ikke i sagerne er sager, der ved en mere grundig behandling ville have resulteret i bøder svarende til top 5 fra Om dette skyldes, at virksomhederne ikke har begået så grove overtrædelser som 10 år tidligere, eller om det skyldes, at disse overtrædelser ikke opdages eller ikke anmeldes af tilsynsmyndighederne, kan naturligvis ikke afgøres ud fra det fremsendte materiale. 14

15 Det fremgår af gennemgangen af afgørelserne om straf for ikke at efterkomme pligten til at underrette miljømyndighederne om uheld ved forurening eller fare herfor at bøderne forekommer mig meget lave i betragtning af, at en virksomhed givetvis ofte kan have betydelige økonomiske interesser i at skjule sit udslip. Bøderne har på dette område været højst kr. og ofte lavere. I betragtning af, at virksomheden kan satse på ikke at blive opdaget og således slippe for et betydeligt erstatningsansvar eller betydelige oprensningsudgifter, er bøderne uden præventiv virkning. At der konkret foreligger et sådant motiv til en virksomheds tavshed kan naturligvis ikke bevises, ligesom der jo ikke er opnået nogen besparelse eller fortjeneste i de undersøgte sager. Her er virksomheden jo blevet identificeret og derfor pålagt udgifterne. Det har været karakteristisk for lovgivers mange forsøg på at opnå en skærpelse af strafniveauet for overtrædelse af miljøbeskyttelsesloven, at man i meget høj grad har fokuseret på virksomhedernes fortjeneste eller besparelse ved at overtræde loven. Myndighedernes evne til at beregne disse fortjenester er, så vidt jeg kan skønne, ikke forbedret, snarere tværtimod. Naturligvis kan denne evne optimeres, men spørgsmålet vil ikke få betydning i det store antal sager, hvor der ofte ikke er nogen beviselig fortjeneste, eller hvor denne er ubetydelig Andre bøder På flere områder er der i de mindre sager betydelig forskel på de pålagte bøder, uden at denne synes at bygge på, at sagerne adskiller sig væsentligt fra hinanden. Som nævnt i afsnit er det svært at se en linje i bøder til skrothandlere m.v. for deres ulovlige opbevaring af skrotbiler. F.eks. gav opbevaring af 13 biler en bøde på kr. (MST 82), 29 biler kr. (MST 114), 44 biler to bøder på hver kr., 3 biler (MST 81). Det vil her være nærliggende at tage udgangspunkt i antallet af biler og sætte beløbet til kr. eller kr. pr. bil og eventuelt forhøje for særlig uforsvarlig opbevaring. Hvis bøden er tilstrækkelig høj, vil det sandsynligvis blive overflødigt at bruge tvangsbøder i disse sager. En bøde for den seneste tid med oplysning om, at fortsat overtrædelse vil medføre en ny højere bøde, vil nok være mere effektiv end tvangsbøder. Den samme usikkerhed ses i afsnit om afbrænding af biler. Her ligger flere bøder på kr., mens to brødre i MST 106 fik hver en bøde på kr. for afbrænding af dele af forældrenes bil. Her er samme behov for en udgangstakst, der vel bør være højere end ved opbevaring og måske kr. pr. bil. I afsnit fremhæves også behovet for retningslinjer ved privates afbrænding af andet end biler, og det foreslås, at udgangspunktet ved afbrænding af ikke-forurenende materiale sættes til kr. og af forurenende, f.eks. bildæk, plastik, tæpper o.s.v., til kr. Omvendt anbefales i afsnit 7.10 at overveje at klare efterkommelse af påbud om tilslutning til offentlig kloak uden at rejse straffesager, men gennem mere effektive selvhjælpshandlinger. 15

16 3.2 Skov- og Naturstyrelsens sager Top 5 for disse sager: 1. Bøde på kr., SNS 120, BF 2. Bøde på kr., SNS 12, BF 3. Bøde på kr., SNS 114, BRD 4. Bøde på kr., SNS 119, BF 5. Bøde på kr. + konfiskation på kr., SNS 97, BV (BV: indenretlig bødevedtagelse). Det karakteristiske for disse sager er, at de primært vedrører reglerne om for mange dyreenheder (DE) i forhold til producentens areal. Dette gælder største, tredje- og fjerdestørste bøde. Den femtestørste bøde vedrører overforbrug af foder i dambrug. Vedrørende for mange dyreenheder fremgår det af gennemgangen i afsnit 8.8, at fødevaredirektoratet har arbejdet med en praksis med 500 kr. pr. illegal dyreenhed. Praksis er nu ændret til en udregning ud fra det manglende areal, uden at dette medfører væsentlige ændringer. Det er på denne baggrund påfaldende, at en svineproducent, som har miljøgodkendelse til sin svinefarm, alene får en bøde på kr. for at have haft 39 dyreenheder for meget, MST 41. Var han dømt efter de ovenfor nævnte harmoniregler for antal dyr og areal, havde bøden været kr. Som nævnt vedrører den femtestørste sanktion overforbrug af foder i dambrug. På dette punkt har Højesteret udstukket faste retningslinjer for strafudmålingen. Man kan selvfølgelig diskutere, om det er rimeligt, at bøden alene er en fjerdedel af den opnåede fortjeneste, jf. nedenfor om bødeudregningen på andre speciallovsområder. I SNS 97 er fortjenesten i anklageskriftet angivet til kr. Sagen sluttes med vedtagelse af bøde for overtrædelse med en angivet fortjeneste på kr. Det fremgår ikke af sagen, hvorfor konfiskationsbeløbet halveres. Kun den næststørste bøde vedrører Skov- og Naturstyrelsens kerneområder: planloven eller naturbeskyttelsesloven. Sagen indeholder alene bødeforlægget med en påtegning om, at bøden nedsættes fra kr. til Sagen er i øvrigt atypisk ved at vedrøre forbudte arrangementer på et besøgslandbrug Afgørelsesmåden for alle sagerne 60 af sagerne er afgjort med bødeforlæg, 13 med bødevedtagelse, 7 med udeblivelsesdomme og 20 er afgjort ved byretsdom, heraf de 12 med idømmelse af tvangsbøder. Alene 3 er afgjort af landsretten og i alle 3 tilfælde drejer det sig om lovliggørelsessager efter planloven med påstand om tvangsbøder. Det er karakteristisk, at alle 3 sager er anket af de dømte, og at anklagemyndigheden i de 2 påstod stadfæstelse og i den tredje skærpelse, dog navnlig af tvangsbøderne. I den ene sag, SNS 13, blev bøderne nedsat, jf. nedenfor under planloven. Der findes altså i materialet ligesom ved miljøsagerne ikke ét eksempel på, at anklagemyndigheden har anket en byretsafgørelse for at få forhøjet bøden. At sager overhovedet er indbragt for byretten skyldes i høj grad påstand om tvangsbøder. 16

17 3.2.3 Planlovssager Bortset fra SNS 12 (hvor sagsmaterialet som nævnt mangler) er alle sagerne afgjort med bøder fra kr. til kr. Kun i én sag er bøden kr. Denne sag, SNS 18, forekommer mig dog at være af mindre strafværdighed, fordi overtrædelserne hele vejen igennem var begået af virksomhedens gartner, hvis forsikringsselskab da også påtog sig at dække udgifterne ved lovliggørelse. I SNS 10 fik hustruen, der ejede en ulovlig lagerhal, en bøde på kr., og manden, der drev virksomheden, en bøde på kr. Som nævnt påstod anklagemyndigheden ikke forhøjelse af disse bøder, selv om det drejede sig om en erhvervsvirksomhed, som havde tilsidesat et påbud om at fjerne en større bygning. Påbuddet var stadfæstet af både Naturklagenævnet og landsretten inden straffesagen overhovedet startede. Den idømte straf har efter min opfattelse ingen præventiv virkning og må tages som udtryk for, at både anklagemyndigheden og domstolene anser det for lidet strafværdigt, at en virksomhed ikke retter sig efter et påbud, der forvaltningsretligt er prøvet i to instanser. At påbuddet skulle efterleves, markerede landsretten klart ved at firedoble tvangsbøderne. I SNS 3 brugte en bilforhandler klart ulovligt en grund til biludstilling og fortsatte hermed efter politianmeldelse og 7 politibesøg under efterforskningen. Virksomhedens eneste begrundelse for overtrædelserne var, at salget gik strygende, og at man derfor havde travlt. Både anklager og dommer accepterede, at sagen blev afgjort med en bøde på kr. Klarere kan det næppe udtrykkes, at det var klogt, at autoforhandleren ikke rettede sig efter påbuddet, så længe der var behov for at overtræde det. Først da forhandleren mistede sin autorisation til at forhandle, rettede han sig efter påbuddet. I den tredje alvorlige sag (SNS 24) vedr. erhvervsvirksomheder, brugte to tiltalte i 5 år en villa ulovligt til erhverv. Forholdet blev endog delvis søgt skjult ved, at den ene urigtigt anmeldte folkeregisteradresse til villaen, mens boligen reelt blev brugt til erhverv. De to tiltalte fik hver en bøde på kr. og blev idømt tvangsbøder af samme størrelse pr. måned. Imidlertid var deres erhvervsproblem løst, da virksomheden nu var blevet godt konsolideret og derfor skulle flyttes. Også her må man sige, at det ud fra en økonomisk betragtning var særdeles klogt af dem at overtræde reglerne. Ved at idømme tvangsbøder på kr. månedlig synes retten at have markeret, at den godt var klar over, at der skulle fastsættes en rimelig høj tvangsbøde, for at den ville få virkning. Det svarer ikke til idømmelsen af de to strafbøder på kr. Bøderne vedr. privates tilsidesættelse af påbud er meget naturligt som udgangspunkt endnu mindre. I SNS 13 havde et ægtepar fået amtets afgørelse for, at de i en meget lang årrække havde beboet et sommerhus ulovligt og ulovligt havde udvidet dette ganske betydeligt, hvorfor de skulle flytte og føre sommerhuset tilbage til et lovligt omfang. Afgørelsen blev stadfæstet med enkelte korrektioner af Naturklagenævnet og dernæst stadfæstet af landsretten i en civil sag. Afgørelsen var i betydelig grad begrundet med, at ombygningerne forsætligt til dels var skjult for myndighederne. Ægteparret foretog sig intet, uanset det nu turde være klart, at amtets afgørelse stod fast. Byretten idømte dem hver en bøde på kr. og tvangsbøder på kr. ugentligt. De ankede til landsretten og fik bøderne nedsat til hver kr. og tvangsbøderne til kr. ugentligt. Landsrettens begrundelse for den markante bødenedsættelse var, at der ifølge lovmotiverne til sommerhusbestemmelserne alene skulle idømmes en bøde på kr. for hele husstanden, hvor byretten havde lagt til grund, at bøden skulle være kr. pr. husstandsmedlem. Man kunne have diskuteret, om det ikke er 17

18 skærpende, at en overtrædelse af reglerne er fastslået så klart som her af både Naturklagenævn og landsret i en forudgående civil sag. Men den tanke ses ikke i dommens præmisser, der tværtimod slår fast, at der ikke er oplyst omstændigheder, der kan begrunde en højere bøde. Dernæst anfører landsretten, at bøden for ikke at efterkomme påbuddet om retablering skal udmåles efter de samme retningslinjer. Herefter fastslås, at denne overtrædelse skal medføre en samlet bøde på kr.. Det er mig ikke muligt at forstå, hvorledes landsretten når frem til, at bødestørrelsen skal være den samme for disse to forhold, men sagen viser, at landsretten er meget lidt tilbøjelig til at give en højere bøde i hvert fald til private end kr. for at undlade at efterkomme et retableringspåbud. Igen må man håbe, at parrets advokat ikke har rådet dem til at efterkomme påbuddet. Det ville økonomisk have været ufornuftigt. På baggrund af denne sag forekommer det forståeligt, at bøderne for privates tilsidesættelse af myndighedernes lovliggørelsespåbud straffes med bøder på op til kr. For hele planlovsområdet må konklusionen blive, at bøderne befinder sig på et så lavt niveau, at de er uden præventiv virkning. Noget tyder imidlertid på, at domstolene er meget lidt tilbøjelige til at idømme bøder på et rimeligt præventivt niveau i disse sager. Dette kan meget vel hænge sammen med, at sagerne primært vedrører spørgsmålet om lovliggørelse og at, at domstolene derfor ikke traditionelt har opfattet sagerne som strafværdige. Denne holdning opretholdes endog, hvor landsretterne i civile sager har fastslået, at der skal ske lovliggørelse, om end denne afgørelse ikke er faldet i et fuldbyrdelsessøgsmål, fordi borgeren blot har tabt sin sag mod Naturklagenævnet. At sagerne ofte heller ikke lykkes vedrørende den fysiske lovliggørelse fremgår af afsnittet nedenfor om tvangsbøder. Problemerne kan efter min opfattelse ikke løses uden en lovændring Overtrædelser af naturbeskyttelsesloven Sagerne vedrørende 3-områder (moser, heder, vandløb m.v.) har en vis lighed med de ovenfor omtalte planlovssager ved, at hovedformålet ofte er retablering. Nogle af sagerne vedrører erhvervsvirksomheder. I SNS 29 havde en landmand ulovligt foretaget opdyrkning af et hedeareal på 0,3-0,4 ha. Selv efter Naturklagenævnets afgørelse fortsatte landmanden med at tilså arealet. Han fik ved byretsdom en bøde på kr. Den lave bøde skyldes, at landboforeningen havde rådet ham til at fortsætte dyrkningen også efter afgørelsen fra Naturklagenævnet. Landmanden forklarede dog i retten, at han var klar over, at det var ulovligt. I SNS 35 havde en landmand tilplantet 0,6 ha hede med juletræer og undladt at efterkomme et påbud om at fjerne træerne. Han blev idømt en bøde på kr. og tvangsbøder. Han ankede til landsretten og frafaldt anken dagen før sagerne skulle behandles i landsretten. Således skaffede han sig gratis en ny frist for lovliggørelse. I SNS 36 havde en 80-årig gårdejer indgået kontrakt med amtet om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og fik i denne forbindelse klar besked om, at plantedækket på hans strandeng var beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3, og at plantedækket skulle opretholdes i hele kontraktens løbetid. Strandengen var en del af udpegningsgrundlaget for EF-habitatsområdet. Oprindelig bortgravede ejeren cm af muldjorden på 0,3 ha. Han fik skriftligt standsningspåbud, men afgravede endnu 400 m 2 og fræsede arealerne, der var gravet i og yderligere et stykke jord, i alt m 2. Han nægtede at oplyse sin 18

19 fortjeneste ved salg af jorden, da det spørgsmål alene vedrørte skattevæsnet og ham selv. Sagen blev afgjort med et bødeforlæg på kr. Bortset fra en bøde på kr. til en golfklub for at have anvendt et fredet areal til golfbane og undladt at efterkomme et påbud (SNS 27) og de ovennævnte sager er bøderne for overtrædelse af 3 på kr Affaldssager Knap en tredjedel af alle sagerne vedrører bortskaffelse af affald med henkastning eller lignende. 25 af sagerne er afgjort med bøder på højst kr. 6 sager er afgjort med højere bøder. De fleste sager vedrører privates bortkastning eller henstilling i skov, på P- pladser eller uden for lukkede genbrugsstationer. Der er ikke tale om, at frokostgæster i naturen eller på P-pladsen ikke har ryddet op efter sig, men personer der har anbragt affaldet i bilen for at bortskaffe det. Bødeniveauet forekommer mig meget lavt, selv om det er privates overtrædelser. Efter min opfattelse kan en bøde på kr. for henstilling uden for en modtagestation accepteres, hvorimod henstilling eller henkastning i naturen, typisk i en skov, bør medføre betydeligt højere bøde både p.g.a. ødelæggelsen af naturen, at fjernelsen her typisk er mere bekostelig end uden for en modtagestation eller på P-plads, og endelig går der ofte længere tid, før bortkastning i naturen opdages. En bøde på kr. vedrørende P-pladser og kr. for henkastning i naturen ville være praktikable og rimelige udgangspunkter for bøderne. I tilfælde, hvor den anmeldte som i SNS 91 ad to gange på en P-plads havde tømt en trailer for byggeaffald, bør bøden være højere. Sagen blev afgjort med et bødeforlæg på kr. Ligeledes bør bøden forhøjes ved erhvervsvirksomheders bortskaffelse på denne måde. I SNS 80 fik ejeren af en blomsterforretning en bøde på kr. for at have henkastet 50 gasbetonsten og en kasse med mursten på en P-plads. I et sådant tilfælde bør bøden være betydeligt højere. 3.3 Strafudmålingen ved andre speciallovsovertrædelser På flere speciallovsområder er bødeudmålingen knyttet til fortjenesten ved overtrædelsen. Særligt ved skattesvig er det oplagt at sætte bøden i forhold til den opnåede skattebesparelse. Bøden er ved forsætlig overtrædelse to gange beløbet, ved grov uagtsom overtrædelse en gange beløbet. Der sker i disse sager ikke konfiskation, men fortjenesten inddrages her lige så effektivt ved efterbetaling af den unddragne skat. Ved ulovlige anpartshaverlån fastsættes bøden som 5 % af lånets hovedstol. Hvis beløbet tilbagebetales med renter inden en vis frist, halveres bøden. Når bødebeløbet her er langt mindre end ved skattesvig, skyldes det, at der alene er tale om lån. I sagerne om overforbrug i dambrug fastsættes bøden til ¼ af den opnåede fortjeneste. I sager om ulovligt fiskeri er bøderne ofte 1/10 af det konfiskerede beløb. Det bør i denne forbindelse bemærkes, at konfiskationspraksis på dette område er forholdsvis streng. 19

20 På andre områder er det reelt ikke muligt at udregne fortjenesten. Dette gælder vedr. ulovlig markedsføring. Bøderne på dette område sættes i betydelig grad i forhold til de afholdte udgifter til den ulovlige annoncering. På atter andre områder er det ikke muligt at finde relevante beløb til bødeudmålingen. Dette gælder først og fremmest på arbejdsmiljøområdet. Højesteret har på dette område med henvisning til folketingets behandling af en lovændring fastslået, at udgangspunktet er en bøde på kr. Højesteret begrundede dette beløb med, at bøderne skulle bringes op på et niveau, hvor de er mere følelige for virksomhederne, Ugeskrift for Retsvæsen 2000 s Beløbet forhøjes med kr. for hver skærpende omstændighed, f.eks. at der er meddelt påbud. Bødeniveauet over for virksomheder er inden for næsten hele området for denne undersøgelse betydeligt lavere end inden for arbejdsmiljøstrafferetten. Som nævnt er dette bødeniveau imidlertid opnået ved motivudtalelser til et vedtaget lovforslag, og det er næppe realistisk at tro, at domstolene uden en tilsvarende lovændring med motiver vil hæve niveauet for overtrædelse af miljøbeskyttelses-, naturbeskyttelses- eller planlovgivningen uanset den i Højesterets udtalelse liggende forudsætning om, hvor høje bøder til virksomheder skal være for at være mere følelige. 20

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 642 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 642 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2008-09 MPU alm. del Svar på Spørgsmål 642 Offentligt Område Henkastning af affald Lovforslaget bemærkninger om mindre alvorlige sager efter miljøbeskyttelseslovens 110.

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Håndhævelse af jordforureningssager

Håndhævelse af jordforureningssager Håndhævelse af jordforureningssager ved advokat (H), lic.jur. Mogens Moe ved ATV-kursus Miljøjura for enhver 17. juni 2008 Side 1 1. Hvordan opstår jordforureningssager? 2. Regler om selvanmeldelse. 3.

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder:

RETSSAGER MOD OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HERUNDER ERSTATNINGSKRAV. Særlige forhold vedrørende retssager, der involverer offentlige myndigheder: Indsæt billede: Når du indsætter et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech- Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003. Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 9/2008 28. november 2008 Rettet april 2011 J.nr. RA-2007-801-0003 Sanktionspåstande mv. i sager om fyrværkeri Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg

Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter en olieforurening på [ ] og [ ]Kalundborg [Advokat A] Jord & Affald J.nr. MST-833-00010 Ref. SIHO/LIHAN Den 29. november 2006 Dit j.nr. S4835 Miljøstyrelsens afgørelse af [Advokat A]s klage over Kalundborg Kommunes afslag på at udstede påbud efter

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden.

D O M. Anklagemyndigheden har tillige anket dommen med endelig påstand om skærpelse af bøden. D O M Afsagt den 9. april 2014 af Østre Landsrets 13. afdeling (landsdommerne John Mosegaard og Henrik Kirk Jensen (kst.) med domsmænd, jf. retsplejelovens 214, stk. 4). 13. afd. nr. S-3309-13: Anklagemyndigheden

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau.

Baggrund for strafskærpelsen i 2006 Formålet med lovændringen, der trådte i kraft den 1. marts 2006, var at opnå et ensartet forhøjet bødeniveau. Fødevarestyrelsen Veterinærrejseholdet 28. februar 2006, senest rev. 18. januar 2013 J. nr. 2010-V4-292-00845 LINA Bødekatalog vedr.: 1. Dyreejeres overtrædelse af reglerne om anvendelse og opbevaring

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14

Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 Fredericia-dommen (U.2009.1061V) - indeklimaproblemer og byggelovens 14 ATV-Vintermøde 2015 Advokat Jacob Brandt, Bech-Bruun Disposition Den retlige ramme Fredericia-dommens faktum Det principielle materielle

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S3888009- RC UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Hedegaard Madsen og Gunst Andersen med domsmænd). 19.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune:

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune: Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune: 18-07- 2007 TILSYNET Resume og konklusion Statsforvaltningen har modtaget henvendelser fra fire personer, der hver især har gjort gældende,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk.

Denne og tidligere vejledende svar kan også findes på Naturstyrelsens hjemmeside www.nst.dk. Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4408-00265 Ref. todue Den 23. april 2015 Spørgsmål og vejledende svar nr. 2 om regler om afdragsordninger og minimumsfrist i forbindelse med påbud om

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

KEND DIN RET RETSLEX

KEND DIN RET RETSLEX KEND DIN RET RETSLEX Retssystemet DOMSTOLSSTYRELSEN, DECEMBER 2014 A RETSSYSTEMET Nu skal vi hæve blikket for at få overblik over hele retssystemet. I dette kapitel kan du blive klogere på hvilke domstole

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. oktober 2012 Sag 193/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Anders Németh, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 24. juni

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009. Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker...

NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009. Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker... NYHEDER FRA PLESNER JANUAR 2009 IMMATERIALRET Styrkelse af indsats mod piratkopiering... 1 Første EU forbud nedlagt i Danmark på grundlag af EF-varemærker... 4 Styrkelse af indsats mod piratkopiering Af

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-1927 Ulovlig indikationsangivelse Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-1927 Afgørelsesdato: 23. november 2011 Ankenævn: Klageemne: Klager: Indklagede: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. eindkomst Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 eindkomst Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning inden ibrugtagning... 3 Dan fil til eindkomst... 4 2 FACTSHEET EINDKOMST FOR MICROSOFT DYNAMICS C5 VERSION

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere