HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 2. april 2008 og af Østre Landsrets 13. afdeling den 22. september I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Jon Stokholm, Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt og Jan Schans Christensen. Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens 387. Påstande Appellanten, A, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Tryg Forsikring A/S, skal anerkende, at forsikringsselskabets erstatningsansvar for hans trafikuheld den 23. oktober 1985 ikke er forældet. Tryg Forsikring A/S har påstået stadfæstelse. Supplerende sagsfremstilling Ved brev af 3. november 2004 bekræftede Tryg Forsikring A/S, at selskabet havde modtaget As brev af 28. september 2004 vedrørende trafikuheldet. I brevet bemærkede Tryg Forsikring, at det var længe siden, at sagen var blevet afsluttet, hvorfor selskabet ikke længere var i be-

2 - 2 - siddelse af sagens akter. Samtidig udbad Tryg Forsikring sig kopi af de relevante sagsakter, før selskabet tog stilling. Brevet sluttede således: Jeg må dog tage forbehold for, om der er årsagssammenhæng mellem dine gener og uheldet. Endvidere skal jeg gøre dig opmærksom på, at sagen med stor sandsynlighed er forældet. Efter at have gennemgået de modtagne sagsakter meddelte Tryg Forsikring ved brev af 22. september 2005 A, at selskabet ikke kunne anerkende at betale erstatning. Det siges afslutningsvis i brevet: Det er i øvrigt min opfattelse, at et eventuelt krav efter trafikuheldet er forældet, da der er gået mere end fem år siden Arbejdsskadestyrelsen meddelte dig, at trafikuheldet ikke var en arbejdsskade og der er gået mere end 5 år siden du fik tilkendt pension. På foranledning af A blev sagen forelagt for Tryg Forsikrings skadechef, som ved af 29. september 2005 til A fastholdt afgørelsen, og som bl.a. anførte, at sagen efter Tryg Forsikrings opfattelse var forældet. På As foranledning indvilligede Tryg Forsikring i inden endelig stillingtagen at sende sagen til udtalelse i Arbejdsskadestyrelsen. Tryg Forsikring meddelte A dette ved brev af 7. december 2005, hvor det bl.a. hedder: Jeg gør opmærksom på, at jeg fortsat ikke finder det dokumenteret, at trafikuheldet har medført gener, der berettiger til erstatning for nedsat erhvervsevne og/eller méngodtgørelse, men jeg vil afvente endelig stillingtagen til dette, til jeg modtager Arbejdsskadestyrelsens vejledende udtalelse. Endvidere gør jeg opmærksom på, at der er stor sandsynlighed for, at kravet er forældet efter 1908-loven, idet du i mere end 5 år har været vidende om, at et eventuelt krav skulle rejses mod motoransvarsforsikringen, idet Arbejdsskadestyrelsen i 1998 meddelte dig, at uheldet ikke var omfattet af arbejdsskadeloven. Da Arbejdsskadestyrelsens udtalelse forelå, meddelte Tryg Forsikring ved brev af 18. april 2007 A, at man ikke var enig i Arbejdsskadestyrelsens vurdering af følgerne af uheldet. Tryg Forsikring bad i brevet om at blive kontaktet inden tre måneder, såfremt A ønskede at under-

3 - 3 - søge mulighederne for en forligsmæssig løsning, men fastholdt samtidig forbeholdet om forældelse. Anbringender A har anført, at hans erstatningskrav ikke er undergivet 5-årig forældelse, idet kravet er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i 1908-lovens 1, stk. 1, nr. 5, da skaden er bevirket ved forbrydelse, for hvilken der under offentlig straffesag er blevet pålagt straf. Hans erstatningskrav er endvidere ikke forældet, da han på grund af utilregnelig uvidenhed om sit krav ikke har anlagt sag for sent. Tryg Forsikring har i øvrigt fortabt retten til at gøre forældelse gældende, da selskabet i forbindelse med hans anmodning den 28. september 2004 om erstatning for færdselsuheldet har realitetsbehandlet sagen og taget stilling til spørgsmålet om erstatningsgrundlag uden klart at gøre forældelse gældende på en tilstrækkelig tydelig måde over for ham som forbruger. Selv om Tryg Forsikring allerede i forbindelse med hans henvendelse i september 2004 mente, at sagen var forældet, påbegyndte selskabet sagsbehandling og fortsatte denne helt frem til, at selskabet den 18. april 2007 meddelte ham, at selskabet ikke var enig i Arbejdsskadestyrelsens udtalelse af 1. marts Heller ikke i den forbindelse afviste Tryg Forsikring endeligt at udbetale erstatning, men meddelte ham, at såfremt han ønskede at forhandle forlig, kunne hans advokat kontakte Tryg Forsikring inden tre måneder. Tryg Forsikring har end ikke efter 2½ års sagsbehandling taget endelig stilling til, om hans erstatningskrav mod selskabet er forældet. Det forhold, at Tryg Forsikring i april 2007 forbeholdt sig at gøre forældelse gældende, såfremt parterne ikke udenretligt kunne nå til enighed, er ikke tilstrækkeligt til, at selskabet nu kan afvise sagen som forældet. Da Tryg Forsikring reelt har genoptaget sagsbehandlingen og ikke på tilstrækkelig tydelig måde har fastholdt over for ham, at sagen var forældet, er selskabet afskåret fra at gøre forældelse gældende. Tryg Forsikring har således bibragt ham den opfattelse, at forældelse ikke

4 - 4 - længere ville blive gjort gældende, og har anerkendt erstatningsansvaret og været villig til at forhandle om opgørelsen af erstatningen. Tryg Forsikring har med henvisning til retspraksis anført, at As eventuelle erstatningskrav er forældet i medfør af 1908-lovens 1, stk. 1, nr. 5. Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt skal regnes fra skadestidspunktet, og der er ikke grundlag for at suspendere forældelsen i medfør af 1908-lovens 3. En eventuel suspension som følge af utilregnelig uvidenhed om et eventuelt yderligere krav kan under ingen omstændigheder udstrækkes til et tidspunkt, der ligger senere end 5 år før udtagelsen af stævning den 16. juli Tryg Forsikrings kulancemæssige velvilje over for at se på sagen og søge denne løst til trods for, at kravet var forældet, kan ikke afskære selskabet fra at påberåbe sig allerede indtrådt forældelse, navnlig ikke når selskabet allerede i brevet af 3. november 2004 samtidig meddelte et udtrykkeligt forbehold om, at sagen med stor sandsynlighed er forældet. Tryg Forsikring havde den 1. oktober 2004 ikke modtaget oplysninger i den afsluttede sag i 18 år og havde således ikke tilstrækkeligt grundlag for at vurdere sagen, herunder forældelsesspørgsmålet. Selskabet tilbød derfor at indhente relevante oplysninger, men meddelte som anført samtidig et udtrykkeligt forbehold i relation til forældelse. Højesterets begrundelse og resultat Sagen drejer sig om, hvorvidt A er afskåret fra at gøre krav på erstatning for personskade efter et færdselsuheld gældende mod Tryg Forsikring på grund af forældelse. Færdselsuheldet skete den 23. oktober 1985, og A anlagde erstatningssag den 17. juli Efter 1, stk. 1, nr. 5, i forældelsesloven af 1908 er krav på erstatning for skade tilføjet uden for kontraktsforhold undergivet en forældelsesfrist på 5 år, medmindre skaden er resultatet af en forbrydelse, for hvilken der under offentlig straffesag pålægges straf. Efter retspraksis skal en overtrædelse af straffebestemmelser i straffeloven eller særlovgivningen have en vis alvorligere karakter for at udgøre en forbrydelse i nr. 5 s forstand, jf. Højesterets dom af 30. juni 1969 (UfR 1969 s. 710).

5 - 5 - I forbindelse med færdselsuheldet blev skadevolder dømt for uagtsomt at have overtrådt færdselsloven ved under venstresving at have overset en modkørende bil ført af A og straffet med en bøde på 800 kr. samt frakendt førerretten betinget i 3 år. Højesteret tiltræder, at der under de foreliggende omstændigheder ikke er tale om et forhold, som er omfattet af begrebet forbrydelse i 1, stk. 1, nr. 5, i forældelsesloven af års reglen i lovens 1, stk. 1, finder derfor anvendelse. Den 5-årige forældelse suspenderes af utilregnelig uvidenhed, jf lovens 3. Arbejdsskadestyrelsen anførte i sit brev af 11. september 1998 til A, at styrelsen havde truffet afgørelse om, at færdselsulykken ikke var omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven, og at dette betød, at A ikke havde ret til erstatning eller andre ydelser efter loven. Højesteret tiltræder, at det på dette tidspunkt måtte stå A klart, at han kunne have et krav mod Tryg Forsikring i anledning af færdselsuheldet. Efter at Tryg Forsikring modtog As brev af 28. september 2004 påtog selskabet sig ved brev af 3. november 2004 at undersøge sagen. Det var på dette tidspunkt omkring 18 år siden, sagen var blevet afsluttet i Tryg Forsikrings regi, og selskabet var ikke længere i besiddelse af sagsakterne. Fremskaffelsen af sagsakterne og de supplerende oplysninger var nødvendig for, at Tryg Forsikring kunne tage stilling til As krav om erstatning. I brevet til A gjorde selskabet udtrykkeligt opmærksom på, at sagen med stor sandsynlighed er forældet. Forbeholdet om, at sagen meget vel kunne være forældet, blev ikke i det efterfølgende forløb frafaldet, men tværtimod fastholdt og gentaget. Tryg Forsikrings sagsbehandling har under disse omstændigheder ikke givet A grundlag for at gå ud fra, at selskabet ville betale erstatning, uanset om et eventuelt krav måtte være forældet. Det fremsatte forligstilbud til lukning af sagen kan heller ikke føre til, at Tryg Forsikring har mistet retten til at gøre forældelse gældende. As krav om erstatning er herefter forældet, og Højesteret stadfæster dommen.

6 - 6 - Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal statskassen betale kr. til Tryg Forsikring A/S. De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 92/2012 (2. afdeling) A (advokat Lars Søndergaard, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. oktober 2010 Sag 94/2007 (2. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod Advokatfirmaet Olesen & Lyager (advokat Joan Colding) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

AIDA - Maj 2015. Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer

AIDA - Maj 2015. Forældelse og personskade. v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer AIDA - Maj 2015 Forældelse og personskade v/ advokaterne Søren Vagner Nielsen og Christina Neugebauer 2008-loven - Lovens opbygning Kap. 1: Lovens område Kap. 2: Forældelsesfristens begyndelsestidspunkt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen

frifundet. F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen OE2012.B-3171-11 FED2012.40 F havde tegnet såvel arbejdsskadeforsikring som erhvervsansvarsforsikring for virksomhed, hvis ansatte X kom til skade ved arbejdsulykke. Iht. erhvervsansvarsforsikringen anerkendte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advok Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advok Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. juni 2014 Sag 21/2013 (1. afdeling) Københavns Kommune (advokat Anders Valentiner-Branth) mod Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere