Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Generelt om udviklingen i strafniveauet"

Transkript

1 VOLDSFORBRYDELSER Undersøgelsen omfatter i alt afgørelser om voldsforbrydelser efter 119 og Den største kategori er simpel vold, 244, som 71% af afgørelserne for vold vedrører. Dernæst følger kvalificeret vold ( 245, stk. 1) med 13% af afgørelserne, vold mod person i offentlig tjeneste ( 119, stk. 1) med 12% af afgørelserne, og lægge hindring i vejen for udførelse af offentlig tjeneste ( 119, stk. 3) med 3% af afgørelserne. Det betyder, at de øvrige kategorier, trusler mod person i offentlig tjeneste ( 119, stk. 2), skadeforvoldelse ( 245, stk. 2) og særlig alvorlig vold med eller uden døden til følge ( 246), tæller meget få afgørelser. Langt hovedparten (89%) af alle afgørelser på dette område vedrører personer på 18 år og derover. Det er desuden karakteristisk, at mange afgørelser kun omfatter én forbrydelse (67% af afgørelserne), mens kun godt en femtedel (21%) inkluderer andre voldsforbrydelser. Med hensyn til tidligere kriminalitet er godt en fjerdedel (26%) tidligere straffet for voldsforbrydelser, men hovedparten af afgørelserne (57%) vedrører tidligere ustraffede personer. Det bemærkes, at afgrænsningen af ligeartede forbrydelser følger den, Danmarks Statistik anvender for voldsforbrydelser. Det betyder, at med ligeartede forbrydelser anses overtrædelse af , 123, a, 25. kapitel, samt a. Generelt om strafudmåling i sager om voldsforbrydelser Størstedelen af sagerne om voldsforbrydelse er afgjort med en ubetinget frihedsstraf (58%), mens godt en fjerdedel af sagerne er endt med en betinget dom. Bøde og tiltalefrafald er anvendt i henholdsvis 9 og 7% af sagerne. Af samtlige fastsatte frihedsstraffe overstiger knap halvdelen ikke 3, og 84% overstiger ikke 3 mdr. Af alene de ubetingede frihedsstraffe er godt tre fjerdedele på højst 3 mdr., og godt 9% er på højst 6 mdr. Generelt om udviklingen i strafniveauet For vold, trusler og lignende mod person i offentlig tjeneste ( 119) er der ikke tydelige tegn på ændringer i strafniveauet fra 1996 til 2. For den simple vold ( 244) ses derimod en øget differentiering i strafudmålingen, idet der for visse sagstyper er tendens til mildere straffe, mens der for andre er tendens til strengere straffe. Differentieringen afspejler sig endvidere i en generel voksende tendens til at anvende samfundstjeneste i stedet for korte ubetingede frihedsstraffe, samtidig med at der idømmes relativt flere lange ubetingede frihedsstraffe for vold efter 244. For så vidt angår den alvorligere og den særligt alvorlige vold ( ) tyder undersøgelsen på, at der er sket en strafskærpelse fra 1996 til 2 beroende på udmåling af længere straffe og ikke på ændringer i straffens art. Samlet vurderet tyder denne udvikling på, at der er sket en strafskærpelse for den mest alvorlige del af volden fra 1996 til 2, hvorfor det er nærliggende at antage, at lovændringen i 1997, der netop sigtede mod en skærpelse af straffen for den alvorlige vold, har haft betydning herfor. Det skal tilføjes, at den tendens til øget anvendelse af samfundstjeneste, der i særlig grad er set for simpel vold, men også for andre voldsforbrydelser, er fortsat i 21. Mens der for samtlige voldsforbrydelser blev givet samfundstjeneste i 33 tilfælde i 1996, voksede dette tal til 57 i 1997, 77 i 1998, 188 i 1999, 253 i 2 og endelig til 47 i 21. Den differentiering i strafudmålingen for mindre alvorlige lovovertrædelser, der omtales ovenfor, kan derfor antages at være øget yderligere i 21.

2 Sammenligning af strafniveauet Der er foretaget en sammenligning af strafudmålingen for de forskellige former for voldsforbrydelser. Ud over de voldsforbrydelser, der er omfattet af dette kapitel, inkluderer sammenligningen også afgørelser vedrørende 123 (trusler og lignende mod vidner og deres nærmeste familie), 237 (manddrab), 26 (ulovlig tvang), 261, stk. 1 (frihedsberøvelse) og 266 (trusler på liv). Sammenligningen er foretaget inden for samme sagstype, og den omfatter kun forbrydelsestyper med mindst 2 afgørelser inden for sagstypen. Kombinationsdomme indgår under ubetingede straffe og samfundstjeneste under betingede straffe. Resultatet af sammenligningen fremgår af nedenstående figurer. Fra sammenligningen kan følgende fremdrages: Forholdet mellem strafudmålingen for de forskellige forbrydelsestyper følger til en vis grad et forventet mønster, idet det afspejler forholdet mellem strafferammerne for de forskellige forbrydelser. Der er dog også markante afvigelser fra dette mønster. Således fremgår det, at strafudmålingen i sager vedrørende vold mod tjenestemand ( 119, stk. 1) og simpel vold ( 244) er ret ensartet både for så vidt angår andelen af ubetingede frihedsstraffe og længden af den ubetingede frihedsstraf, på trods af at strafferammen for førstnævnte forbrydelse er fængsel indtil 6 år mod 1½ år for sidstnævnte. Tilsvarende gælder for trusler mod vidner ( 123) og kvalificeret vold ( 245, stk. 1), hvor strafferammerne er henholdsvis 6 år og 4 år. Det ses endvidere, at trusler på liv ( 266), der har en strafferamme på fængsel indtil 2 år, sjældnere mødes med ubetingede frihedsstraffe, end simpel vold gør. I langt de fleste sagstyper er længden af de ubetingede frihedsstraffe, målt ud fra medianen, mindst dobbelt så stor i sager vedrørende 245, stk. 1, som i sager vedrørende 244. Trusler på liv Simpel vold Vold m. off. tjenestemand Alvorlig vold Ét forhold; < 18 år; ikke tidligere straffet Median for ubet. straflængde % 2% 4% 6% 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde

3 Ét forhold; 18 år; ikke tidligere straffet Median for ubet. straflængde Hindring af off. myndighed Trusler på liv Ulovlig tvang Skadeforvoldelse Simpel vold Vold m. off. tjenestemand Kvalificeret vold Trusler m. vidner Vold m. død t.f. Manddrab år 1 år % 2% 4% 6% 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde Ét forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Hindring af off. myndighed Trusler på liv Vold m. off. tjenestemand Simpel vold Trusler m. vidner Alvorlig vold Median for ubet. straflængde mdr. 4 mdr. % 2% 4% 6% 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde Ét forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Hindring af off. myndighed Trusler på liv Simpel vold Vold m. off. tjenestemand Alvorlig vold Trusler m. vidner Median for ubet. straflængde mdr. 3 mdr. % 2% 4% 6% 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde

4 Flere ligeartede forhold; < 18 år; ikke tidligere straffet Trusler på liv Simpel vold Vold m. off. tjenestemand Alvorlig vold Median for ubet. straflængde mdr. Trusler på liv Ulovlig tvang Simpel vold Vold m. off. tjenestemand Frihedsberøvelse Kvalificeret vold Trusler m. vidner % 2% 4% 6% 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde Flere ligeartede forhold; 18 år; ikke tidligere straffet % 2% 4% 6% 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde Median for ubet. straflængde 4 6 mdr mdr. 3 mdr. 3 mdr. Flere ligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Median for ubet. straflængde Hindring af off. myndighed Trusler på liv 4 Vold m. off. tjenestemand 4 mdr. Ulovlig tvang 3 mdr. Simpel vold 6 mdr. Kvalificeret vold 4 mdr. Trusler m. vidner 7 mdr. 6 mdr. % 2% 4% 6% 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde Flere ligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Trusler på liv Simpel vold Ulovlig tvang Vold m. off. tjenestemand Trusler m. vidner Kvalificeret vold Median for ubet. straflængde mdr. 6 5 mdr. 6 mdr. % 2% 4% 6% 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde

5 Flere uligeartede forhold; 18 år; ikke tidligere straffet Median for ubet. straflængde Hindring af off. myndighed Trusler på liv Ulovlig tvang Vold m. off. tjenestemand Simpel vold Trusler m. vidner Kvalificeret vold mdr mdr. % 2% 4% 6% 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde Flere uligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Hindring af off. myndighed Trusler på liv Vold m. off. tjenestemand Simpel vold Trusler m. vidner Kvalificeret vold Median for ubet. straflængde mdr. 6 mdr. % 2% 4% 6% 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde Flere uligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Hindring af off. myndighed Trusler på liv Vold m. off. tjenestemand Simpel vold Trusler m. vidner Kvalificeret vold Median for ubet. straflængde 2 mdr mdr. 6 mdr. % 2% 4% 6% 8% 1% Ubetinget straf Betinget straf Tiltalefrafald Bøde

6 VOLD MOD PERSON I OFFENTLIG TJENESTE ( 119, STK. 1) Ligeartet kriminalitet Straffelovens 25. og 26. kapitel samt 119, 12, 123, a, 266 og 266 a. Generelle forhold Sagernes art 53% af de i alt afgørelser om vold mod person i offentlig tjeneste vedrører personer på 18 år og derover, som aktuelt er dømt for ét forhold. Ud af samtlige straffede er 31% tidligere straffet for voldsforbrydelser, og generelt er andelen af tidligere straffede på 55%. Personer under 18 år udgør 7%. Strafudmåling I næsten alle de sagstyper, der angår ældre lovovertrædere, er hovedparten af afgørelserne ubetingede frihedsstraffe. Ud af samtlige sager er der idømt ubetinget frihedsstraf i 6%. Som det ses af nedenstående tabel, er straflængden i 8% af disse sager fastsat til højst 6 og i 9% til højst 4 mdr. Straflængder for betingede og ubetingede domme for samtlige frihedsstraffe forvold mod person i offentlig tjeneste. Kumuleret. Betinget dom Ubetinget dom I alt Højst 3 84,7% 55,% 63,9% Højst 6 93,3% 77,9% 82,5% Højst 3 mdr. 97,3% 85,8% 89,2% Højst 4 mdr. 98,2% 89,8% 92,4% Højst 6 mdr. 98,8% 94,1% 95,5% Højst 1 år 99,7% 98,4% 98,8% 5% af sagerne er afgjort med bøde, hvoraf de fleste er på højst 2 kr., mens enkelte er op til 5 kr. let af dagbøder varierer fra 4 til 4 med en hovedvægt omkring 1 dagbøder. De strengeste straffe er idømt personer på 18 år og derover, som tidligere er straffet for voldskriminalitet og aktuelt er dømt for mere end én voldsforbrydelse. Udvikling Vurderet ud fra såvel andelen af ubetingede straffe som straflængderne må strafniveauet siges at være ganske stabilt i perioden. Brugen af samfundstjeneste er vokset fra 3 tilfælde i 1996 til 27 tilfælde i 2. Betydningen af alder 26% af de unge lovovertrædere er idømt ubetingede frihedsstraffe mod 63% af de ældre. Denne tendens ses ikke for straffens længde, tværtimod er de unge inden for flere sagstyper idømt betydeligt længere straffe end de ældre. 6

7 Betydningen af antal og art af aktuelle forhold Andelen af ubetingede frihedsstraffe er for sager med kun ét forhold 52%, mens den for sager med flere uligeartede forhold er 67% og for sager med flere ligeartede forholder 74%. En lignende tendens ses for straffens længde. Betydningen af tidligere kriminalitet 43% af de tidligere ustraffede personer er blevet idømt en ubetinget frihedsstraf, mens andelen er 71% for de personer, der tidligere er straffet for uligeartet kriminalitet, og 78% for dem, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet. For straffens længde gælder det, at de klart korteste straffe er givet til tidligere ustraffede personer, mens arten af den tidligere kriminalitet ikke synes at være af generel betydning. Domspraksis i forskellige sagstyper 1) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 18 år: 58 af i alt 86 afgørelser i denne gruppe er betingede frihedsstraffe, og 12 er ubetingede frihedsstraffe. Den korteste ubetingede frihedsstraf er på 1, den længste på 6 (median 2 ). Gerningsperson 18 år: 41% af i alt 825 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe, typisk med straflængder fra 1 til 6 (median 2 ). De betingede frihedsstraffe udgør 4% af afgørelserne. 2) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson < 18 år: 4 af i alt 8 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe. Gerningsperson 18 år: 72% af i alt 396 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe; typisk med straflængder fra 14 til 6 (median 3 ). 3) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 18 år: 17 af i alt 28 afgørelser er betingede frihedsstraffe, og 9 er ubetingede. Gerningsperson 18 år: 55% af i alt 2 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe, typisk fra 2 til 6 (median 3 ). 42% er betingede frihedsstraffe. 4) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson < 18 år: 9 af i alt 13 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe, og 3 er betingede hæftestraffe. Gerningsperson 18 år: 86% af i alt 298 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe. Spredningen i straflængderne er meget stor, fra 7 til 2½ år; flertallet af straffene er dog fra 2 til 6 mdr. (median 3 mdr.). 7

8 Vold mod person i offentlig tjeneste ( 119, stk. 1) Sagskategori Bøde Tiltalefrafald Bet. dom u. straffast sæt. Bet. hæftestraf Bet. fængselsstraf Samfundstjeneste Kombinationsdom Ubet. hæftestraf I alt Gennemsnitlig straflængde Bet. Ubet. dom dom Ubet. fængselsstraf Gennemsnitligt antal biforhold Ligeartede Uligeartede % 9% 1% 49% 8% 12% 2% 1% 22 dg. 22 dg % 13% 13% 13% 13% 38% 1% 5 dg. 81 dg dg. 17% 8% 33% 17% 8% 8% 8% 1% 27 dg % 4% 3% 31% 6% 3% % 24% 17% 1% 18 dg. 27 dg % 13% 1% 8% 5% 1% 2% 25% 45% 1% 34 dg. 45 dg % 9% % 12% 7% 1% 1% 36% 27% 1% 35 dg. 37 dg % 11% 36% 14% 11% 4% 18% 1% 75 dg. 7 dg. 1,6 2, % 23% 15% 8% 46% 1% 7 dg. 163 dg. 1,5 3, % 13% 13% 25% 13% 13% 1% 55 dg. 18 dg. 2,9 3, % 2% 4% 26% 8% 4% 4% 2% 31% 1% 24 dg. 47 dg. 1,5, % 4% 4% 5% 1% 5% 1% 71% 1% 58 dg. 136 dg. 2, 1, % 3% 2% 6% 3% 1% 5% 18% 62% 1% 27 dg. 99 dg. 1,6 3, % 56% 19% 4% 7% 1% 34 dg. 14 dg. 1, % 25% 25% 25% 13% 1% 63 dg. 4 dg. 3, % 18% 18% 9% 36% 1% 55 dg. 6 dg. 3, % 1% 2% 22% 9% 5% 4% 32% 17% 1% 22 dg. 27 dg. 1, % 5% 3% 6% 2% 4% 21% 58% 1% 68 dg. 78 dg. 2, % 4% 12% 6% 1% 4% 24% 46% 1% 37 dg. 85 dg. 3,1 I alt % 6% 2% 18% 6% 2% 3% 23% 35% 1% 28 dg. 65 dg. : ikke tidligere straffet; y: tidligere straffet for ligeartet kriminalitet; : tidligere straffet for uligeartet kriminalitet. Derudover er der afsagt 3 forvaringsdomme, mens 3 sanktioner er udstået ved varetægt. Ét forhold < 18 år y Z 18 år y Flere ligeartede forhold 18 år < 18 år y y Flere uligeartede forhold 18 år < 18 år y y 8

9 Straflængder for vold mod person i offentlig tjeneste Ét forhold; < 18 år; ikke tidligere straffet Betinget straflængde i Gennemsnit: 22 ; median: I alt 12 Gnms. 22 Ét forhold; 18 år; ikke tidligere straffet 12 Betinget straflængde i Gennemsnit: 18 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 27 ; median: Ét forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet 25 Betinget straflængde i Gennemsnit: 34 ; median: 3. 8 Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 45 ; median:

10 Ét forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Betinget straflængde i Gennemsnit: 35 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 37 ; median: Flere ligeartede forhold; < 18 år; ikke tidligere straffet Bet. straflængde I alt 14 6 Gnms Flere ligeartede forhold; < 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet I alt 12 Gnms. 163 Flere ligeartede forhold; 18 år; ikke tidligere straffet 2 Betinget straflængde i Gennemsnit: 24 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 47 ; median:

11 Flere ligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet 1 Betinget straflængde i Gennemsnit: 58 ; median: 3. 8 Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 136 ; median: Flere ligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Bet. straflængde I alt 14 Gnms Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 99 ; median: Flere uligeartede forhold; < 18 år; ikke tidligere straffet Bet. straflængde I alt 2 Gnms. 34 Flere uligeartede forhold; 18 år; ikke tidligere straffet 2 Betinget straflængde i Gennemsnit: 22 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 27 ; median:

12 Flere uligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Bet. straflængde I alt 17 Gnms Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 78 ; median: Flere uligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Betinget straflængde i Gennemsnit: 37 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 85 ; median:

13 TRUSLER MOD PERSON I OFFENTLIG TJENESTE ( 119, STK. 2) Ligeartet kriminalitet Straffelovens 25. og 26. kapitel samt 119, 12, 123, a, 266 og 266 a. Generelle forhold Undersøgelsen omfatter kun 35 afgørelser om trusler mod person i offentlig tjeneste. Heraf vedrører 24 afgørelser ældre lovovertrædere, som aktuelt er dømt for ét forhold. Kun én afgørelse vedrører en lovovertræder under 18 år. 9 af afgørelserne er bøder, 8 er tiltalefrafald, 4 er betingede frihedsstraffe, og 14 er ubetingede frihedsstraffe. Sidstnævnte varierer fra 7 til 6 mdr., idet de 9 er fastsat til højst 3. 13

14 Trusler mod person i offentlig tjeneste ( 119, stk. 2) Sagskategori Bøde Tiltalefrafald Bet. dom u. straffast sæt. Bet. hæftestraf Bet. fængselsstraf Samfundstjeneste Kombinationsdom Ubet. hæftestraf I alt Gennemsnitlig straflængde Bet. Ubet. dom dom Ubet. fængselsstraf Gennemsnitligt antal biforhold Ligeartede Uligeartede Ét forhold 18 år y < 18 år y % 9% 9% 27% 1% % 25% 38% 13% 1% % 2% 2% 2% 1% 14 dg. 13 dg. 29 dg. 55 dg. 7 dg. Flere ligeartede forhold 18 år < 18 år y y 1 1 1% 1% % 33% 1% 1 1 1% 1% 1, 78 dg. 1,3 1,7 1, Flere uligeartede forhold < 18 år y dg. 3, 33% 67% 1% dg. 3,5 5% 5% 1% dg. 3, 1% 1% I alt 35 dg. 33 dg. : ikke tidligere straffet; y: tidligere straffet for ligeartet kriminalitet; : tidligere straffet for uligeartet kriminalitet % 23% 9% 3% 31% 9% 1% 18 år y 14

15 LÆGGE HINDRING I VEJEN FOR UDFØRELSE AF OFFENTLIG TJENESTE ( 119, STK. 3) Ligeartet kriminalitet Straffelovens 25. og 26. kapitel samt 119, 12, 123, a, 266 og 266 a. Generelle forhold Sagernes art 4% af de i alt 785 afgørelser vedrører tidligere ustraffede personer på 18 år og derover, som aktuelt alene er dømt for dette forhold. Generelt er det tre fjerdedele af afgørelserne, der alene omfatter det ene forhold, og godt halvdelen angår tidligere ustraffede personer. 5% af sagerne vedrører personer under 18 år. Strafudmåling Den altdominerende afgørelse er bøde, som er givet i 83% af sagerne. I sager med kun ét forhold er bøderne typisk fastsat til 51-2 kr., i et enkelt tilfælde lavere og i et enkelt højere. I sager med flere forhold er enkelte bøder over 1. kr., men de fleste er dog fastsat til højst 4 kr. Kun i de tilfælde, hvor personen aktuelt er dømt for mere end én voldsforbrydelse og tidligere er straffet, er der givet forholdsvis mange ubetingede frihedsstraffe. 88% af de ubetingede frihedsstraffe er på højst 6, og ingen overstiger 1 år. Udvikling Den væsentligste udviklingstendens er væksten i antallet af sager, fra 118 i 1996 til 198 i 2. Der er ikke tegn på ændringer i strafniveauet i perioden. Betydningen af alder Der er ikke særlig stor forskel i strafudmålingen for unge og for ældre lovovertrædere. Mens andelen af bøder er lidt større for de ældre end for de yngre lovovertrædere, er andelen af tiltalefrafald og betingede frihedsstraffe til gengæld større for de unge. Betydningen af antal og art af aktuelle forhold Kun i 3% af sagerne vedrørende ét forhold er der idømt ubetingede frihedsstraffe, mens andelen af ubetingede frihedsstraffe er 11% for sager med flere uligeartede forhold og hele 38% for sager med flere ligeartede forhold. For straffens længde gælder, at sager med flere uligeartede forhold mødes med væsentligt længere straffe end sager med flere ligeartede forhold. Betydningen af tidligere kriminalitet Betydningen af tidligere kriminalitet er mindre markant end betydningen af antal og art af aktuelle forhold. 3% af de tidligere ustraffede personer mødes med ubetingede frihedsstraffe mod 1% af de personer, der tidligere er straffet for uligeartet kriminalitet, og 13% for dem, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet. 15

16 Domspraksis i forskellige sagstyper 1) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 18 år: Samtlige 14 sager er afgjort med bøde. Gerningsperson 18 år: 95% af de i alt 313 afgørelser er bøder mod kun 2% ubetingede hæftestraffe med længder fra 1 til 3 (median 14 ). 2) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson < 18 år: 5 afgørelser: 2 bøder, 2 tiltalefrafald og 1 ubetinget hæftestraf på 1. Gerningsperson 18 år: 8% af i alt 137 afgørelser er bøder. 5% af afgørelserne er ubetingede frihedsstraffe på mellem 1 og 4 (median 2 ). 3) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 18 år: 4 afgørelser: 1 bøde og 3 betingede hæftestraffe. Gerningsperson 18 år: Af i alt 17 afgørelser er 8 bøder, 6 betingede frihedsstraffe og 3 ubetingede frihedsstraffe (2 på 1 og 1 på 3 mdr.) 4) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson 18 år: 14 af i alt 28 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe med straflængder jævnt fordelt fra 1 til 2 mdr. (median 4 ). 16

17 Lægge hindring i vejen for udførelse af offentlig tjeneste ( 119, stk. 3) Sagskategori Ét forhold < 18 år y 18 år y Flere ligeartede forhold 18 år < 18 år y y Bøde Tiltalefrafald Bet. dom u. straffast sæt. Bet. hæftestraf Bet. fængselsstraf Samfundstjeneste Kombinationsdom Ubet. hæftestraf % 1% % 4% 2% 1% 6 6 1% 1% % 2% % 1% 2% 1% % 12% 1% 1% 1% 4% 1% 1% % 7% 1% 3% 2% 1% % 75% 1% I alt Gennemsnitlig straflængde Bet. Ubet. dom dom 1 dg. 12 dg. 17 dg. 34 dg. 24 dg. 14 dg. 23 dg.. Ubet. fængselsstraf Gennemsnitligt antal biforhold Ligeartede Uligeartede 14 dg. 1,, , 4, 1% 1% dg. 37 dg. 1,2,2 47% 29% 6% 12% 6% 1% dg. 47 dg. 1,3,7 25% 7% 11% 4% 4% 25% 25% 1% dg. 94 dg. 2,1,9 36% 14% 7% 14% 29% 1% 6 6 1,8 1% 1% 14 dg. 3 dg. 2, 14 dg. 1,3 25 dg. 1,5 8 dg. 25 dg. 1,7 6 dg. 65 dg. 2,2 I alt 37 dg. 4 dg. : ikke tidligere straffet; y: tidligere straffet for ligeartet kriminalitet; : tidligere straffet for uligeartet kriminalitet % 33% 94% 73% 67% 83% 25% 33% 2% 2% 7% 5% 25% 33% 4% 1% 4% % 25% 1% 1% 2% 7% 2% 1% 1% 7% 1% 2% 7% % 1% 1% % 5% 3% 1% Flere uligeartede forhold 18 år < 18 år y y 17

18 Straflængder for at lægge hindring i vejen for udførelse af offentlig tjeneste Ét forhold; 18 år; ikke tidligere straffet I alt 7 Gnms. 17 Ét forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet I alt 7 Gnms. 24 Ét forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet I alt 5 Gnms. 23 Flere ligeartede forhold; 18 år; ikke tidligere straffet Bet. straflængde I alt 6 Gnms

19 Flere ligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet I alt 14 Gnms. 47 Flere ligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet I alt 6 Gnms. 94 Flere uligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet I alt 5 Gnms

20 SIMPEL VOLD ( 244) Ligeartet kriminalitet Straffelovens 25. og 26. kapitel samt 119, 12, 123, a, 266 og 266 a. Generelle forhold Sagernes art 62% af de i alt afgørelser om simpel vold vedrører personer på 18 år og derover, der aktuelt er dømt for ét forhold; heraf er de 65% tidligere ustraffede. 13% af afgørelserne angår personer under 18 år. Strafudmåling I den dominerende sagstype de tidligere ustraffede personer på 18 år og derover, der aktuelt er dømt for ét forhold gives der betingede domme i godt halvdelen af tilfældene og ubetingede domme i en tredjedel. Længden af de ubetingede straffe er typisk 2 til 4. Som det fremgår af nedenstående tabel, er knap 89% af de betingede domme med fastsat straf på højst 3, mens det for de ubetingede domme drejer sig om knap 68%. Med undtagelse af 8 domme er alle ubetingede fastsat til under ½ år, og ingen er på over 1 år. Straflængder for betingede og ubetingede domme for sager, der omfatter tidligere ustraffede personer på 18 år og derover, der aktuelt er dømt for ét forhold. Kumuleret. Betinget dom Ubetinget dom I alt Højst 3 88,6% 67,6% 78,6% Højst 6 99,6% 97,2% 98,4% Højst 3 mdr. 99,9% 99,1% 99,5% Højst 4 mdr. 99,9% 99,6% 99,8% Højst 1 år 1,% 1,% 1,% For så vidt angår samtlige afgørelser om simpel vold er knap halvdelen (49%) ubetingede frihedsstraffe, mens 35% er betingede domme. Bøder, der udgør 7% af afgørelserne, er i de fleste tilfælde fastsat til højst 4 kr., men i enkelte tilfælde dog noget højere. let af dagbøder varierer fra 2 til 2, idet der især hyppigt er givet 1 dagbøder. Som det ses af nedenstående tabel er mere end 99% af de betingede domme fastsat til højst 6 mdr., mens det drejer sig om 96,5% af de ubetingede. Straflængder for betingede og ubetingede domme for samtlige frihedsstraffe for simpel vold. Kumuleret. Betinget dom Ubetinget dom I alt Højst 3 79,7% 41,1% 56,2% Højst 6 96,4% 77,6% 85,% Højst 3 mdr. 98,1% 86,5% 91,% Højst 4 mdr. 98,7% 91,7% 94,4% Højst 6 mdr. 99,4% 96,5% 97,6% Højst 1 år 99,9% 99,4% 99,6% 2

21 Højst 3 år 1,% 1,% 1,% Udvikling Der er i perioden en faldende tendens til at anvende ubetingede frihedsstraffe over for især unge under 18 år, som alene dømmes for ét forhold, samt over for ældre, tidligere ustraffede lovovertrædere, som også kun er dømt for ét forhold. Over for de unge lovovertrædere er der i stigende udstrækning anvendt betingede domme, mens samfundstjeneste i øget omfang er anvendt over for de ældre førstegangsstraffede. Mens der er tegn på mildere straffe for de ovennævnte grupper, er der omvendt tendens til strafskærpelse i de tilfælde, hvor der dømmes for flere voldsforhold. Også i nogle sagstyper, der omfatter uligeartede forhold, ses en tendens til strafskærpelse i perioden. For en del øvrige sagstyper er der tale om stabilitet i strafniveauet. Det skal nævnes, at den tilvækst på 16%, der i perioden har været i antallet af voldssager efter 244, først og fremmest beror på en vækst i sager med tidligere ustraffede, som kun dømmes for ét forhold. Det taler for, at straffene for vold alt andet lige må forventes gennemsnitligt set at være blevet lidt mildere i løbet af den undersøgte periode. Samlet vurderet sker der et fald i andelen af ubetingede frihedsstraffe, fra 54% af afgørelserne i 1996 til 43% i 2, mens der samtidig sker en vækst i den gennemsnitlige straflængde for de ubetingede frihedsstraffe: Fra 56 i 1996 til 69 i 2. I princippet kan man tænke sig, at sidstnævnte skyldes, den forholdsvis kraftige vækst i antallet af samfundstjenestedomme, som er sket i perioden, nemlig fra 28 domme i 1996 til 185 i 2. Da samfundstjeneste må antages primært at blive anvendt som alternativ til kortere ubetingede frihedsstraffe, må væksten i antallet af samfundstjenestedomme forventes at påvirke den gennemsnitlige straflængde for de resterende ubetingede straffe. Eftersom det er af interesse at få belyst, på hvilken måde tilvæksten i samfundstjenestedomme påvirker strafniveauet for voldsforbrydelser, og om straflængderne reelt er vokset, er der foretaget nogle yderligere analyser, jf. det følgende. Kriminalforsorgen udarbejder årligt et katalog med samtlige samfundstjenestedomme. Heraf fremgår bl.a. længderne af de betingede domme, som samfundstjenestevilkåret er knyttet til, samt de straffelovsbestemmelser, personen er dømt efter. Eftersom der er fastsat straf i mere end 9% af dommene, er det på denne baggrund muligt at beregne, hvad den gennemsnitlige længde af de ubetingede frihedsstraffe i perioden ville have været, hvis der var idømt ubetingede frihedsstraffe i stedet for samfundstjeneste. Analysen viser, at også med denne forudsætning ville de gennemsnitlige straflængder være vokset, nemlig fra 57 i 1996 til 66 i 2. Denne vækst er altså lidt mindre end den ovennævnte på 17% i stedet for på 22% men den er stadig ganske markant. Analysen vedrørende samfundstjeneste viser endvidere, at med væksten i antallet af samfundstjenestedomme falder den gennemsnitlige længde af de betingede domme med vilkår om samfundstjeneste, hvor straffen er fastsat: Fra 77 i 1996 til 46 i 2. Samfundstjeneste anvendes således i højere og højere grad som alternativ til kun kortere ubetingede frihedsstraffe i voldssager. Med henblik på at belyse spørgsmålet om de voksende straflængder er der også set på, hvorvidt der relativt set sker forandringer i andelen af lange ubetingede straffe i perioden Som det ses af nedenstående tabel, er der som forventet sket et fald i de korte frihedsstraffe, idet der i disse sager i stigende grad er anvendt samfundstjeneste. Der er imidlertid samtidig sket en vækst i 21

22 de længerevarende straffe, hvilket er i overensstemmelse med ovenstående analyse og bekræfter, at der på visse områder er sket strafskærpelser. 22

23 Ubetingede frihedsstraffe fordelt efter længde, Ikke over 3 mdr > 3 til 6 mdr > 6 til 12 mdr > 1 år til 3 år I alt Det er i øvrigt værd at bemærke, at forskellen i antallet af længerevarende frihedsstraffe går mellem årene på den ene siden og på den anden side. Det antyder, at strafskærpelsen for de groveste voldsforbrydelser i 1997 muligvis også har influeret på strafudmålingen i de allergroveste tilfælde af vold efter 244. Betydningen af alder Hvad straffens art angår, idømmes 19% af personerne under 18 år en ubetinget frihedsstraf mod hele 54% af de ældre lovovertrædere. Der er ingen generelle tendenser at spore mht. straffens længde, og intet tyder på, at unge lovovertrædere mødes med kortere straffe end ældre lovovertrædere. Betydningen af antal og art af aktuelle forhold I 42% af sagerne med kun ét forhold idømmes der en ubetinget frihedsstraf; tilsvarende andel for sager med flere forhold er 66%, idet arten af de aktuelle forhold her synes uden betydning for straffens art. Mht. straffens længde gælder det, at der i sager med flere ligeartede forhold idømmes ca. dobbelt så lange straffe som i sager med kun ét forhold. Betydningen af tidligere kriminalitet Mht. straffens art idømmes 34% af de tidligere ustraffede personer ubetingede frihedsstraffe, mod 64% af dem, der tidligere er straffet for uligeartet kriminalitet, og 81% af dem, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet. Samme tendens gør sig gældende for straffens længde. Domspraksis i forskellige sagstyper 1) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 18 år: 72% af i alt 1234 afgørelser er betingede frihedsstraffe, og 8% er ubetingede frihedsstraffe. De ubetingede frihedsstraffe har typisk en straflængde på 2-4 (median 3 ). Gerningsperson 18 år: 43% af i alt 6751 afgørelser er betingede, og 34% er ubetingede frihedsstraffe. De ubetingede frihedsstraffe har typisk en straflængde på 2-4 (median 3 ). 2) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson < 18 år: 7 af i alt 121 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe, de fleste med straflængder fra 3 til 4 mdr. (median 4 ). Gerningsperson 18 år: 76% af i alt 2192 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe, typisk med straflængder fra 3 til 4 mdr. (median 5 ). 23

24 3) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 18 år: 71% af i alt 311 afgørelser er betingede frihedsstraffe, og 24% er ubetingede frihedsstraffe. De ubetingede frihedsstraffe har typisk straflængder fra 3 til 6 (median 4 ). Gerningsperson 18 år: 54% af i alt 1261 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe, de fleste med straflængder fra 3 til 3 mdr. (median 4 ). 4) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson < 18 år: 5 af i alt 69 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe (heraf 16 kombinationsdomme). Der er en meget stor spredning i straflængderne, nemlig fra 2 til 1 mdr. samt 2 på henholdsvis 1 år og 3 mdr. og 1 år og 8 mdr. (median 3 mdr.). Gerningsperson 18 år: 9% af i alt 16 afgørelser er ubetingede frihedsstraffe, typisk med straflængder fra 3 til 1 år (median 4 mdr.). Igen er spredningen meget stor. 24

25 Simpel vold ( 244) Sagskategori Bøde Tiltalefrafald Bet. dom u. straffast sæt. Bet. hæftestraf Bet. fængselsstraf Samfundstjeneste Kombinationsdom Ubet. hæftestraf I alt Gennemsnitlig straflængde Bet. Ubet. dom dom Ubet. fængselsstraf Gennemsnitligt antal biforhold Ligeartede Uligeartede % 8% 11% 51% 1% 1% 1% 6% 1% 1% 26 dg. 31 dg % 1% 13% 14% 3% 7% 23% 27% 1% 52 dg. 55 dg % 4% 2% 44% 17% 8% 9% 11% 1% 55 dg. 58 dg % 12% 3% 17% 19% 4% 1% 1% 23% 1% 27 dg. 34 dg % 7% % 4% 7% 2% 2% 6% 68% 1% 41 dg. 64 dg % 9% 1% 1% 14% 2% 2% 12% 44% 1% 38 dg. 41 dg % 2% 1% 42% 17% 2% 1% 8% 6% 1% 42 dg. 53 dg. 1,4 1, dg. 123 dg. 1% 1% 6% 16% 3% 23% 13% 36% 1% 1,9 1, % 2% 2% 16% 2% 4% 13% 18% 24% 1% 66 dg. 114 dg. 1,8 2, % 3% 2% 11% 2% 4% 4% 7% 43% 1% 34 dg. 59 dg. 1,6, % 2% % 1% 4% 1% 4% 2% 84% 1% 81 dg. 128 dg. 1,8 1, % 2% 1% 5% 11% 2% 7% 5% 65% 1% 63 dg. 94 dg. 1,7 1, % 2% 15% 38% 15% 3% 4% 1% 3% 1% 38 dg. 4 dg. 1, % 18% 11% 18% 3% 45% 1% 73 dg. 129 dg. 2, % 39% 24% 5% 16% 5% 5% 1% 64 dg. 41 dg. 3, % 3% 2% 17% 17% 3% 4% 11% 38% 1% 29 dg. 47 dg. 1, % 3% % 2% 5% 1% 6% 7% 75% 1% 46 dg. 85 dg. 2, % 4% 1% 3% 9% 2% 9% 9% 61% 1% 48 dg. 75 dg. 2,6 I alt % 8% 3% 15% 15% 3% 3% 8% 38% 1% 33 dg. 62 dg. : ikke tidligere straffet; y: tidligere straffet for ligeartet kriminalitet; : tidligere straffet for uligeartet kriminalitet. Derudover er der afsagt 2 forvaringsdomme, mens 7 sanktioner er udstået ved varetægt. 1 betinget frihedsstraf på 75 samt 2 ubetingede fængselsstraffe på henholdsvis 135 og 216 er udeladt. Ét forhold < 18 år y 18 år y Flere ligeartede forhold 18 år < 18 år y Z y Flere uligeartede forhold 18 år < 18 år y y 25

26 Straflængder for simpel vold Ét forhold; < 18 år; ikke tidligere straffet Betinget straflængde i Gennemsnit: 26 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 31 ; median: Ét forhold; < 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Betinget straflængde i Gennemsnit: 52 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 55 ; median: Ét forhold; < 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Betinget straflængde i Gennemsnit: 55 ; median: I alt 2 Gnms

27 Ét forhold; 18 år; ikke tidligere straffet 14 Betinget straflængde i Gennemsnit: 27 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 34 ; median: Ét forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet 1 Betinget straflængde i Gennemsnit: 41 ; median: 3. 5 Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 64 ; median: Ét forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Betinget straflængde i Gennemsnit: 38 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 41 ; median: Flere ligeartede forhold; < 18 år; ikke tidligere straffet 7 Betinget straflængde i Gennemsnit: 42 ; median: 3. 2 Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 53 ; median:

28 Flere ligeartede forhold; < 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Bet. straflængde I alt 15 Gnms Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 123 ; median: Flere ligeartede forhold; < 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Bet. straflængde I alt 2 Gnms Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 144 ; median: Flere ligeartede forhold; 18 år; ikke tidligere straffet 2 Betinget straflængde i Gennemsnit: 34 ; median: 3. 2 Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 59 ; median: Flere ligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Betinget straflængde i Gennemsnit: 81 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 128 ; median:

29 Flere ligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet 3 Betinget straflængde i Gennemsnit: 63 ; median: 3. 8 Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 94 ; median: Flere uligeartede forhold; < 18 år; ikke tidligere straffet 5 Betinget straflængde i Gennemsnit: 38 ; median: 3. 1 Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 4 ; median: Flere uligeartede forhold; < 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Bet. straflængde I alt Gnms

30 Flere uligeartede forhold; < 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Betinget straflængde i Gennemsnit: 64 ; median: Flere uligeartede forhold; 18 år; ikke tidligere straffet Betinget straflængde i Gennemsnit: 29 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 47 ; median: Flere uligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Betinget straflængde i Gennemsnit: 46 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 85 ; median: Flere uligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Betinget straflængde i Gennemsnit: 48 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 75 ; median:

31 KVALIFICERET VOLD ( 245, STK. 1) Ligeartet kriminalitet Straffelovens 25. og 26. kapitel samt 119, 12, 123, a, 266 og 266 a. Generelle forhold Sagernes art 51% af de i alt 342 afgørelser om kvalificeret vold vedrører personer på 18 år og derover, som aktuelt er dømt for ét forhold, og heraf er mere end halvdelen (55%) ikke tidligere straffet. 9% af afgørelserne angår personer under 18 år. Strafudmåling Som tilfældet var for simpel vold, er der også her set separat på strafudmålingen for den dominerende sagstype de tidligere ustraffede personer på 18 år og derover, der aktuelt er dømt for ét forhold. To tredjedele af afgørelserne i denne sagstype er ubetingede frihedsstraffe, og de fleste af de øvrige er betingede domme. Som det fremgår af nedenstående tabel, er ca. 86% af de betingede domme med fastsat straf på højst 6, mens det for de ubetingede domme drejer sig om godt 54%. Mere end 9% af de ubetingede domme er fastsat til højst 6 mdr. Med undtagelse af 6 betingede og 44 ubetingede domme (ud af i alt 727) er alle fastsat til højst 2 år. Straflængder for betingede og ubetingede domme for sager, der omfatter tidligere ustraffede personer på 18 år og derover, der aktuelt er dømt for ét forhold. Kumuleret. Betinget dom Ubetinget dom I alt Højst 6 86,2% 54,4% 62,3% Højst 3 mdr. 93,4% 7,7% 76,3% Højst 6 mdr. 99,4% 91,6% 93,5% Højst 1 år 99,4% 98,% 98,3% Højst 2 år 1,% 99,6% 99,7% Højst 3 år 1,% 1,% 1,% Med undtagelse af to sagstyper, der begge vedrører unge ustraffede, er langt hovedparten af afgørelserne i de andre sagstyper ubetingede frihedsstraffe. Sammenlagt drejer det sig om 81% af afgørelserne. Spredningen i straflængderne er ganske stor, idet det altovervejende flertal af ubetingede straffe dog er fra 4 til 1 år. Især i de tilfælde, hvor personen tidligere er straffet for voldsforbrydelser og aktuelt dømt for flere forhold, gives der meget lange straffe. Som det ses af nedenstående tabel, er 8% af de betingede straffe på højst 6, og mere end 9% er på højst 3 mdr. Af de ubetingede straffe er mere end hver tredje på højst 6, og mere end 9% er på højst 1 år. Ingen straffe er længere end 4 år. 31

32 Straflængder for betingede og ubetingede domme for alle frihedsstraffe for kvalificeret vold. Kumuleret. Betinget dom Ubetinget dom I alt Højst 6 8,5% 3,1% 37,5% Højst 3 mdr. 92,1% 45,4% 52,3% Højst 6 mdr. 98,7% 74,3% 77,9% Højst 1 år 99,2% 91,% 92,2% Højst 2 år 1,% 98,% 98,3% Højst 3 år 1,% 99,6% 99,7% Højst 4 år 1,% 1,% 1,% Udvikling Fra 1996 til 2 ses en lidt stigende tendens til at anvende betingede frihedsstraffe over for unge ustraffede under 18 år, som dømmes for ét forhold. For ældre lovovertrædere er der derimod i flere sagstyper tendens til skærpede straffe. Skærpelsen beror alene på udmåling af længere straffe og ikke på, at flere idømmes ubetingede frihedsstraffe. Særligt tydelig er denne udvikling for de tidligere ustraffede på 18 år og derover, hvis sag alene omfatter ét forhold. I undersøgelsesperioden vokser den gennemsnitlige straflængde for denne sagstype med 38%, fra knap 3 mdr. i 1996 til godt 4 mdr. i 2. For samtlige ubetingede frihedsstraffe er der tale om en vækst i de gennemsnitlige straflængder på 22%, fra 5,3 mdr. i 1996 til 6,4 mdr. i 2. let af samfundstjenestedomme er vokset fra 5 i 1996 til 32 i 2. Betydningen af alder Mens 85% af de ældre lovovertrædere idømmes en ubetinget frihedsstraf, gælder det kun 5% af personerne under 18 år og for disse er der i langt højere grad tale om en kombinationsdom. Der ses dog ikke klare forskelle mht. straffens længde. Betydningen af antal og art af aktuelle forhold I 74% af sagerne vedrørende kun ét forhold idømmes der ubetingede frihedsstraffe, mens der idømmes ubetingede frihedsstraffe i 88% af sagerne med flere uligeartede forhold og 92% af sagerne med flere ligeartede forhold. Denne tendens går igen mht. straffens længde og er især tydelig for de ældre lovovertrædere. Betydningen af tidligere kriminalitet Mht. straffens art idømmes 69% af de tidligere ustraffede personer en ubetinget frihedsstraf mod 89% af de personer, der tidligere er straffet for uligeartet kriminalitet, og 95% af dem, der tidligere er straffet for ligeartet kriminalitet. Samme tendens går i store træk igen for straffens længde. 32

33 Domspraksis i forskellige sagstyper 1) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 18 år: 73% af i alt 114 afgørelser i denne gruppe er betingede frihedsstraffe af en længde på typisk 3 til 6 (median 4 ). Ubetingede frihedsstraffe udgør 23% af afgørelserne, og her er den typiske straflængde på 3 for hæftestraffene og 9 til 12 for fængselsstraffene (median 4 ). Gerningsperson 18 år: I denne gruppe udgør de ubetingede frihedsstraffe 69% af de i alt 855 afgørelser; de typiske straflængder er på 4 til 6 mdr. (median 6 ). De betingede frihedsstraffe udgør 27%, og her er straflængderne typisk på ) Aktuelt dømt for ét forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson < 18 år: Der er 18 afgørelser i denne gruppe: 3 er betingede frihedsstraffe, 1 betinget dom med samfundstjeneste, mens 14 er ubetingede frihedsstraffe med straflængder jævnt fordelt fra 4 til 9 mdr. Gerningsperson 18 år: Af de 419 afgørelser i denne gruppe er langt de fleste ubetingede frihedsstraffe (93%). Straflængderne er typisk på 4 til 1 år (median 3 mdr.). 3) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere ustraffet: Gerningsperson < 18 år: Der er 48 afgørelser i denne gruppe, hvoraf 22 er kombinationsdomme. 9 afgørelser er helt ubetingede frihedsstraffe (median 6 mdr.). Gerningsperson 18 år: 86% af de 27 afgørelser i denne gruppe er ubetingede frihedsstraffe, typisk på 4 til 1 år. (median 3 mdr.). 4) Aktuelt dømt for flere ligeartede forhold, tidligere straffet for ligeartet kriminalitet: Gerningsperson < 18 år: 93% af de i alt 28 afgørelser i denne gruppe er ubetingede frihedsstraffe. Gerningsperson > 18 år: I denne gruppe er næsten alle 371 afgørelser ubetingede frihedsstraffe (97 %). Størstedelen af straflængderne er fra 3 mdr. til 1½ år, men straffe på helt op til 3½ år forekommer også (median 7 mdr.). 33

34 Kvalificeret vold ( 245, stk. 1) Sagskategori Bøde Tiltalefrafald Bet. dom u. straffast sæt. Bet. hæftestraf Bet. fængselsstraf Samfundstjeneste Kombinationsdom Ubet. hæftestraf I alt Gennemsnitlig straflængde Bet. Ubet. dom dom Ubet. fængselsstraf Gennemsnitligt antal biforhold Ligeartede Uligeartede % 9% 39% 21% 4% 5% 11% 7% 1% 49 dg. 74 dg % 6% 6% 17% 17% 44% 1% 6 dg. 124 dg % 2% 27% 13% 33% 1% 5 dg. 12 dg % 4% 1% 3% 18% 5% 5% 3% 61% 1% 54 dg. 13 dg % % 2% 1% 4% 1% 88% 1% 93 dg. 163 dg % 3% % % 9% 2% 3% 1% 81% 1% 63 dg. 129 dg % 21% 1% 46% 6% 15% 1% 6 dg. 223 dg. 1,8 1, dg. 279 dg. 4% 4% 43% 7% 43% 1% 2,7 6, % 6% 29% 12% 35% 1% 6 dg. 171 dg. 1,5 2, % % 11% 1% 8% 1% 77% 1% 84 dg. 189 dg. 1,9, % % 2% 2% 95% 1% 71 dg. 32 dg. 2, 1, dg. 219 dg. % % 3% % 5% 9% 1% 1,9 2, % 3% 3% 4% 15% 4% 11% 1% 61 dg. 265 dg. 2, % 14% 14% 57% 1% 6 dg. 172 dg. 1, % 22% 56% 11% 1% 53 dg. 6 dg. 3, % 13% 2% 7% 3% 74% 1% 75 dg. 135 dg. 2, % 1% 3% 1% 94% 1% 4 dg. 26 dg. 2, % 2% 1% 2% 8% 86% 1% 37 dg. 24 dg. 3,4 I alt % 2% 1% 4% 1% 2% 6% 2% 73% 1% 6 dg. 179 dg. : ikke tidligere straffet; y: tidligere straffet for ligeartet kriminalitet; : tidligere straffet for uligeartet kriminalitet. Derudover er der afsagt 2 forvaringsdomme, mens en dom er udstået ved varetægt. 1 dom på 3½ års ubetinget fængsel til en tidligere ustraffet person under 18 år, der er dømt for ét forhold, er udeladt. Ét forhold < 18 år y 18 år y Flere ligeartede forhold 18 år < 18 år y y Flere uligeartede forhold 18 år < 18 år y y 34

35 Straflængder for kvalificeret vold Ét forhold; < 18 år; ikke tidligere straffet Betinget straflængde i Gennemsnit: 49 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 74 ; median: Ét forhold; < 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet I alt 11 Gnms. 124 Ét forhold; < 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet I alt 7 Gnms. 12 Ét forhold; 18 år; ikke tidligere straffet Betinget straflængde i Gennemsnit: 54 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 13 ; median:

36 Ét forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Bet. straflængde I alt 11 Gnms Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 163 ; median: Ét forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Betinget straflængde i Gennemsnit: 63 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 129 ; median: Flere ligeartede forhold; < 18 år; ikke tidligere straffet Bet. straflængde I alt 15 1 Gnms

37 Flere ligeartede forhold; < 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet I alt 14 Gnms. 279 Flere ligeartede forhold; < 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet I alt 8 Gnms. 171 Flere ligeartede forhold; 18 år; ikke tidligere straffet Betinget straflængde i Gennemsnit: 84 ; median: Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 189 ; median:

38 Flere ligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet Bet. straflængde I alt 7 Gnms Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 32 ; median: Flere ligeartede forhold; 18 år; tidligere straffet for uligeartet kriminalitet Bet. straflængde I alt 7 Gnms Ubetinget straflængde i Gennemsnit: 219 ; median: Flere uligeartede forhold; < 18 år; ikke tidligere straffet Bet. straflængde I alt 16 Gnms. 61 Flere uligeartede forhold; < 18 år; tidligere straffet for ligeartet kriminalitet I alt 5 Gnms

FORBRYDELSER MOD DEN PERSONLIGE FRIHED

FORBRYDELSER MOD DEN PERSONLIGE FRIHED FORBRYDELSER MOD DEN PERSONLIGE FRIHED Den del af undersøgelsen, der vedrører forbrydelser mod den personlige frihed, omfatter ulovlig tvang ( 260) og frihedsberøvelse efter 261, stk. 1. Tilsammen omfatter

Læs mere

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE

FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE FORBRYDELSER VEDRØRENDE BEVISMIDLER OG PENGE Undersøgelsen omfatter i alt.9 afgørelser om dokumentfalsk ved brug af betalingsmidler ( 171), dokumentfalsk i øvrigt ( 171), personelt falsk ( 17) og pengefalsk

Læs mere

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME

ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME ANDRE FORBRYDELSER MOD LIV OG LEGEME I dette afsnit omtales manddrab ( 237), forsøg på manddrab ( 237, jf. 21), uagtsomt manddrab ( 241), uagtsom, betdelig legemsbeskadigelse ( 249) og fareforvoldelse

Læs mere

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180)

BRANDSTIFTELSE KVALIFICERET BRANDSTIFTELSE ( 180) BRANDSTIFTELSE Undersøgelsen omfatter i alt 515 afgørelser om henholdsvis kvalificeret brandstiftelse ( 180) og forsætlig brandstiftelse ( 181), hvoraf sidstnævnte angår 97% af afgørelserne. KVALIFICERET

Læs mere

NARKOTIKAFORBRYDELSER

NARKOTIKAFORBRYDELSER NARKOTIKAFORBRYDELSER Denne del af undersøgelsen omfatter i alt 2.126 afgørelser som vedrører enten salg af narkotika ( 191, stk. 1) eller smugling af narkotika. ( 191, stk. 2). Den største kategori, salg

Læs mere

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V.

FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. FORBRYDELSER MOD DEN OFFENTLIGE MYNDIGHED M.V. Afgørelser vedrørende vold, trusler m.v. mod offentlig mndighed ( 9) er omtalt i forbindelse med øvrige voldsforbrdelser. Dette afsnit omfatter alene trusler

Læs mere

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER

FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER FREDS- OG ÆREKRÆNKELSER Af de forbrdelser, der henhører under denne overskrift, omfatter undersøgelsen alene bestemmelsen om trusler på livet ( ) og om racediskrimination ( b). TRUSSEL PÅ LIVET ( ) Ligeartet

Læs mere

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD

FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD FORBRYDELSER I FAMILIEFORHOLD Undersøgelsen omfatter i alt 155 afgørelser om incest m.v. ( 210; 223, stk. 1; 224, jf. 223, stk. 1) og om unddragelse af forældremndighed m.v. ( 215). INCEST M.V. ( 210;

Læs mere

BERIGELSESFORBRYDELSER

BERIGELSESFORBRYDELSER BERIGELSESFORBRYDELSER Undersøgelsen belyser strafudmålingen for tyveri ( 7), ulovlig omgang med hittegods ( 77), underslæb ( 78), bedrageri ( 79), mandatsvig ( 8), afpresning ( 81), skyldnersvig ( 83),

Læs mere

Strafniveau, strafskærpelser og kapacitet

Strafniveau, strafskærpelser og kapacitet Strafniveau, strafskærpelser og kapacitet Der er i et tidligere notat set på udviklingen i strafniveauet for voldsforbrydelsen (se www.jm.dk). I notatet nævnes, at det øgede strafniveau fra 21 til 22 muligvis

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 UDVIKLINGEN I ANTAL ANMELDELSER OG I STRAFFENES ART OG LÆNGDE FOR VOLD, 2007-2016 På baggrund af Danmarks Statistiks tal vedrørende anmeldelser og strafferetlige

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 UDVIKLINGEN I ANTAL ANMELDELSER OG I STRAFFENES ART OG LÆNGDE FOR VOLD, 2008-2017 På baggrund af Danmarks Statistiks tal vedrørende anmeldelser og strafferetlige

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2011 Efter offentliggørelse af denne rapport er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Oplysninger herom bør derfor ikke anvendes. Der henvises

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPETMBER 2010 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2009 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2007 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009 Efter offentliggørelse af denne rapport er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Oplysninger herom bør derfor ikke anvendes. Der henvises

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminel karriere og tilbagefald til ny kriminalitet blandt psykisk syge lovovertrædere 1. Materiale Undersøgelsen er baseret på alle de personer, der

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2014 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2011 [BILAG 1 TIL BETÆNKNING NR. 1534 OM SEKSUALFORBRYDELSER] UDVIKLINGEN I SEKSUALFORBRYDELSER Til brug for Straffelovrådet er der udarbejdet opgørelser

Læs mere

Der er gennemført en undersøgelse med henblik på at belyse, hvorvidt voldtægt straffes mildere i dag end tidligere.

Der er gennemført en undersøgelse med henblik på at belyse, hvorvidt voldtægt straffes mildere i dag end tidligere. UDVIKLINGEN I STRAFUDMÅLINGSNIVEAUET I VOLDTÆGTSSAGER Af Britta Kyvsgaard, Justitsministeriet Der er gennemført en undersøgelse med henblik på at belyse, hvorvidt voldtægt straffes mildere i dag end tidligere.

Læs mere

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012

Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2013 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2012 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2012 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2011 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2005 Kriminalitetsudviklingen blandt psykisk syge lovovertrædere I det følgende belyses omfanget af kriminalitet, begået psykisk syge lovovertrædere i perioden

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2014 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2004-2013 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

0%

0% JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2010 Kvinders andel af kriminalitet, 1980-2008 Til brug for en beskrivelse af udviklingen i kvinders kriminalitet er der indhentet statistiske oplysninger fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2014 Redegørelse om ungdomssanktioner og ubetingede fængselsstraffe til unge lovovertrædere, 1. januar til 31. december 2013 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 Statistiske oplysninger vedrørende freds- og ærekrænkelser Til brug for Straffelovrådet er der udarbejdet opgørelser over antallet af anmeldelser, antallet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2016 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2015 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR SEPTEMBER 2012 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2003-2012 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

Kriminalitet og alder

Kriminalitet og alder JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2015 Kriminalitet og alder Udviklingen i strafferetlige afgørelser 2005-2014 Dette notat angår udviklingen i den registrerede kriminalitet i de seneste ti

Læs mere

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2003 TIL 31. DECEMBER 2003

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2003 TIL 31. DECEMBER 2003 For rapporterne vedrørende 2008 til 2010 er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Disse mangler gør sig antagelig også gældende for de tidligere

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR AUGUST 2012 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2002-2011 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 287 Offentligt Retsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. marts 2012 Kriminalitetsudviklingen i Danmark 2010 (Kriminalitet

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JULI 2011 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 2001-2010 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Maj 2003 * FORANSTALTNINGSDOMME

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Maj 2003 * FORANSTALTNINGSDOMME JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Maj 2003 * FORANSTALTNINGSDOMME 1.1.2002-31.12.2002 I forbindelse med gennemførelse af lovforslag vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2008 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1998-2007 I dette notat oplyses om udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti

Læs mere

ANDRE FORMUEFORBRYDELSER

ANDRE FORMUEFORBRYDELSER ANDRE FORMUEFORBRYDELSER Denne del af undersøgelsen omfatter i alt 5.611 afgørelser, der vedrører hærværk ( 91, stk. 1-3), brugstyveri af bil m.v. ( 93, stk. 1), brugstyveri af knallert ( 93, stk. 1) og

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED Juni 2005 FORANSTALTNINGSDOMME 1.1.2004-31.12.2004 I forbindelse med gennemførelse af lovforslag vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2017 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2016 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MARTS 2012 Omfang og art af kriminalitet begået af 14-årige Dette notat angår registreret kriminalitet begået af unge, som var 14 år på gerningstidspunktet, også selv

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2018 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2017 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens 68 og 69 blev det besluttet,

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2009 NOVEMBER 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2010 Langvarige varetægtsfængslinger 2009 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2013 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2012 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2007 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED November 2006 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2005 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2. HALVÅR 2000 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2009 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2008 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2003 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2010 NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2010 NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 Langvarige varetægtsfængslinger 2010 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger. Det vil sige

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2012 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2011 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2006 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 Langvarige varetægtsfængslinger 2007 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger, det vil sige

Læs mere

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2004 TIL 31. DECEMBER 2004

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2004 TIL 31. DECEMBER 2004 For rapporterne vedrørende 2008 til 2010 er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Disse mangler gør sig antagelig også gældende for de tidligere

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2007

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2007 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2007 Indberetning af vilkårsovertrædelser for samfundstjenestedømte 1. Baggrund for undersøgelsen En ph.d.-afhandling om samfundstjeneste har påpeget, at nogle

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Materiale og begreber Fejl! Bogmærke er ikke defineret. INDLEDNING Til brug ved Straffelovrådets drøftelser af strafferammer m.v. er der gennemført en undersøgelse af domspraksis på straffelovens område. Undersøgelsen sigter primært på en statistisk kortlægning

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED SEPTEMBER 2008 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2007 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2002 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005

REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 JUSTITSMINISTERIET FORSKNINGSENHEDEN August 2006 REDEGØRELSE OM UNGDOMSSANKTIONER OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR 2005 TIL 31. DECEMBER 2005 Den 1. juli 2001 trådte muligheden

Læs mere

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2006

OG UBETINGEDE FÆNGSELSSTRAFFE TIL UNGE LOVOVERTRÆDERE, 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2006 For rapporterne vedrørende 2008 til 2010 er der fundet registreringsmangler i de anvendte grunddata vedrørende især stedet for varetægtsfængsling. Disse mangler gør sig antagelig også gældende for de tidligere

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2015 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2014 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2009 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management ANNE-JULIE BOESEN PEDERSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR FEBRUAR 2012 1. Sammenfatning Evalueringen angår den forsøgsordning,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2007 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2006 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2001

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2007 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2006 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2001 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2007 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2006 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2001 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR OKTOBER 2014 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2013 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2008 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 208 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 3. december 2018.

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 208 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 3. december 2018. Retsudvalget 2018-19 REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 208 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K DK Danmark Dato: 16. januar 2019 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh:

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER 2009

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR. Langvarige varetægtsfængslinger 2008 NOVEMBER 2009 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2009 Langvarige varetægtsfængslinger 2008 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger, det vil sige

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen,

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026. Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2000 Frederiksholms Kanal 16 Den 10. juli 2000. 1220 Kbh. K. J.nr. G 3026 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 730 Offentligt RIGSADVOKATEN Juni 2006 J.nr. 2005-120-0019 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR NOVEMBER 2011 NYE FORANSTALTNINGSDOMME I 2010 SAMT FORLØBET AF DOMME AFSAGT I 2005 I forbindelse med en lovændring vedrørende tidsbegrænsning af foranstaltninger efter

Læs mere

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet

Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Recidivundersøgelse vedrørende personer dømt for sædelighedskriminalitet Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen November 2009 Resume

Læs mere

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management

Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR DECEMBER 2014 Evaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management 1. Indledning Som led i regeringens handlingsplan mod volds- og ungdomskriminalitet,

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

Forløbsundersøgelse af samfundstjeneste

Forløbsundersøgelse af samfundstjeneste Forløbsundersøgelse af samfundstjeneste TRINE MØLLER LAGONI & BRITTA KYVSGAARD JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED NOVEMBER 2008 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...3 2. Undersøgelsens baggrund og formål...4

Læs mere

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3

Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Vold, voldtægt og våben - Målsætning for sagsbehandlingstider for vold, voldtægt og våben og indberetning herom til Rigsadvokaten-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;legalitetssikring og indberetning

Læs mere

S T A T U S. for målsætninger om sagsbehandlingstider for volds- og voldtægtssager samt våbensager ved domstolene

S T A T U S. for målsætninger om sagsbehandlingstider for volds- og voldtægtssager samt våbensager ved domstolene S T A T U S for målsætninger om sagsbehandlingstider for volds- og voldtægtssager samt våbensager ved domstolene Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnet vurdering... 2 2. Voldtægtssager... 3

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Vold og trusler mod offentligt ansatte. Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter

Vold og trusler mod offentligt ansatte. Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter Vold og trusler mod offentligt ansatte Undersøgelse til brug for udvalgsarbejde om årsager til væksten i antallet af retspsykiatriske patienter JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 Indledning

Læs mere

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Samfundstjeneste-21 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Samfundstjeneste-21 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;unge, straf og andre retsfølger Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Historisk Udskrevet: 3.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2006 Langvarige varetægtsfængslinger 2005 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger, det vil sige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

1. Kriminaliteten i 2006 samt udviklingen

1. Kriminaliteten i 2006 samt udviklingen Kriminalitetsudviklingen - 11 1. Kriminaliteten i 2006 samt udviklingen 1996-2006 1.1 Anmeldelser 1.1.1 Anmeldte straffelovsovertrædelser Anmeldte straffelovsovertrædelser Færre anmeldelser i 2006 Oversigtstabel

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2014-15 (1. samling) REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 114 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 27. november 2014

Læs mere

Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler

Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler BRITTA KYVSGAARD JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR APRIL 2017 Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler Antallet af anmeldte voldsforbrydelser og trusler er vokset i perioden efter medio 2015. Det

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. april 2019

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. april 2019 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. april 2019 Sag 176/2018 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 19. juni

Læs mere

Kriminalitet blandt udsatte børn og unge i Danmark

Kriminalitet blandt udsatte børn og unge i Danmark Kriminalitet blandt udsatte børn og unge i Danmark Af Mette Egsdal (meeg@kl.dk) og Signe Frees Nissen Formålet med dette analysenotat er at belyse kriminaliteten blandt udsatte børn og unge i Danmark.

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Forord. Ét overgreb mod et barn er ét for meget derfor ændrer vi nu reglerne, så vi bedre kan gribe ind i tide. Justitsminister Søren Pape Poulsen

Forord. Ét overgreb mod et barn er ét for meget derfor ændrer vi nu reglerne, så vi bedre kan gribe ind i tide. Justitsminister Søren Pape Poulsen Forord Seksuelle overgreb mod børn er en af de mest grusomme og modbydelige forbrydelser. En forbrydelse, som kan påvirke offeret resten af livet. Når det forfærdelige sker, at et barn bliver udsat for

Læs mere

Lovændringen trådte i kraft den 8. juni 2002 og har virkning for forhold, der begås efter dette tidspunkt.

Lovændringen trådte i kraft den 8. juni 2002 og har virkning for forhold, der begås efter dette tidspunkt. RIGSADVOKATEN J.nr. 2003-120-0005 Januar 2004 Straffene i voldssager efter ændringen af straffelovens 244 246 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven og

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JUNI 2016 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1.

2. Udviklingen i antallet af isolationsfængslinger Der er modtaget oplysninger om i alt 36 afsluttede isolationsfængslinger i 2014, jf. tabel 1. BILAG A JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR MAJ 2015 STATISTIK OM ISOLATIONSFÆNGSLING I forlængelse af ændring af reglerne om varetægtsfængsling i isolation i 2000 blev det besluttet, at der skal gennemføres

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED DECEMBER 2007 Langvarige varetægtsfængslinger 2006 Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger, det vil sige

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Udviklingen i brugen af langvarige varetægtsfængslinger

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED. Udviklingen i brugen af langvarige varetægtsfængslinger JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED JANUAR 2006 Udviklingen i brugen af langvarige varetægtsfængslinger Til brug for Rigsadvokaten er der gennemført en undersøgelse af længerevarende varetægtsfængslinger,

Læs mere

S T A T U S. for målsætninger om sagsbehandlingstider for volds- og voldtægtssager ved domstolene

S T A T U S. for målsætninger om sagsbehandlingstider for volds- og voldtægtssager ved domstolene S T A T U S for målsætninger om sagsbehandlingstider for volds- og voldtægtssager ved domstolene Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og overordnet vurdering... 2 2. Voldtægtssager... 3 2.1 Baggrund for

Læs mere