Oversigt over handlingsplaner vedr. velfærdsteknologi og digitalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over handlingsplaner vedr. velfærdsteknologi og digitalisering"

Transkript

1 Bilag: Oversigt over handlingsplaner Oversigt over handlingsplaner vedr. velfærdsteknologi og digitalisering Der er følgende nationale handlingsplaner, der vedr. velfærdsteknologi og digitalisering: Telemedicin En nøgle til fremtidens sundhedsydelser. National handlingsplan for udbredelse af telemedicin (august 2012). Den digitale vej til fremtidens velfærd. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Regeringen/KL/Danske regioner (august 2011). Digital velfærd En lettere hverdag. Fælles offentlig strategi for digital velfærd Regeringen/KL/Danske regioner (sept. 2013). Digitalisering med effekt. National strategi for digitalisering af sundhedsvæsnet Derudover har KL udarbejdet Kommunernes strategi for telesundhed (april 2013), hvor der arbejdes med, at se på organisatoriske parameter i forhold til anvendelse af telesundhed. Endvidere har KL udarbejdet Lokal og digital et sammenhængende Danmark. Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Der i efteråret 2015 vil blive fulgt op af konkrete indsatser. Det er alene de indsatser i handlingsplanerne, der vedr. områderne indenfor SSI (Center for Særlig Social Indsats) og SO (Center for Sundhed og Omsorg), der er medtaget. Derudover er det alene de indsatser, hvor kommuner er eller fremadrettet vil skulle være en aktiv aktør, der er medtaget. Handlingsplan og delelementer Formål Status/betydning for Helsingør kommune National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Initiativ 1 Klinisk integreret hjemmemonitorering Modne telemedicinske løsninger med stærke evalueringer og udbrede de bedste løsninger i stor skala og på tværs af sektorer Storskalaprojekt, der skal give dokumenteret erfaring med at benytte en fælles teknisk løsning til hjemmemonitorering af forskellige patientgrupper (KOL, diabetes, inflammatoriske Projektet gennemføres i , blandt andet i Københavns Kommune. 1

2 Initiativ 2 Hjemmemonitorering af KOL Initiativ 3 Telepsykiatri Initiativ 4 Internetpsykiatri Initiativ 5 National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Kommunernes strategi for telesundhed, April 2013 tarmsygedomme, gravide med og uden komplikationer) og sikre sammenhæng i forløb på tværs af sektorer Storskalaprojekt vedr. hjemmemonitorering af KOL-patienter gennemføres i Region Nordjylland. Løsningen forventes fuldt udrullet i Region Nordjylland i Hvis evalueringen er positiv, så kan den udrulles i resten af landet efterfølgende. Storskalaprojekt vedr. videokonferencer mellem medarbejdere i psykiatrien skal give bedre behandlingsforløb. Den økonomiske effekt er sparet transporttid for medarbejdere. Borgere i Region Syddanmark med let til moderat depression tilbydes internetbaseret behandling i kognitiv adfærdsterapi i uger. Den økonomiske effekt er, at der kan behandles op til fire gange så mange borgere for det samme beløb Landsdækkende telemedicinsk sårvurdering skal medvirke til, at sårbehandling i den kommunale hjemmepleje bliver kvalificeret yderligere, og det kun er kompliceret sår, der fysisk tilses af speciallæge på sygehuse. Den økonomiske effekt er færre besøg af den kommunale hjemmepleje, færre udgifter til transport til sygehuse, og specialister tilser kun kompliceret sår. Fuldt udrullet i hele landet i Telesundheds skal styrke fundamentet for det nære sundhedsvæsen. Det kræver strategisk retning, standardiserede løsninger og modeller for tværsektorielt samarbejde og finansering Undgå at borgere får kroniske lidelser eller kan få dem udskudt det være fysisk som psykisk. De erfaringer, der er gjort, er medtaget i det videre arbejde med en kommende national aftale om implementering af telemedicin. Forventes fuldt udrullet i Region Nordjylland i Der kan forventes, at der kommer en national aftale om implementering af telemedicin, der vil omfatte alle landets kommuner og regioner. SSI ser stort potentiale i at indgå som part i videokonferencerne ift. de borgere, som er visiteret til et kommunalt tilbud. Men ingen konkrete projekter pt. SSI ser potentiale i at borgere, som modtager støtte efter serviceloven, også kan indgå i behandlingsforløb. Men ingen konkrete projekter pt. Forventes fuldt udrullet i hele landet i Helsingør Kommune indgår allerede i indsatsen, men der udestår afklaring af finansiering efter projektperioden. Initiativ 1 Helsingør Kommune afprøver virtuel Tidlig indsats- kroniske holdtræning på 4 hold med 8 borgere på sygedomme hver der evalueres i efteråret Dele af målgruppen i SSI vil ligeledes have store fordele af virtuel holdtræning. Initiativ 2 Give borgeren bedre mulighed for at mestre egen sygdom, Hjemmeplejen har indført Triagering, som 2

3 Patientrettet forebyggelse Initiativ 3 Patienter udlagt i eget hjem Initiativ 4 Opfølgning efter udskrivelse Initiativ 5 Genoptræning Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitalisering af handicappede og udsatte voksne området (DHUV) Hjemmesygeplejens integration til det Fælles Medicinkort Udbredelse af MedCom kommunikation understøtte de kommunale medarbejdere og dermed forebygge (gen)indlæggelser, f.eks. monitorering af egen sygdom oprettelser af akutplads i eget hjem Er en forlængelse af paradigmet om 24-timers indlæggelse. Udskrivningskonferencer giver kommunens medarbejdere mulighed for at modtage bedst mulig information fra sygehuse til gavn for patientbehandling. Flytte helt eller delvist træning fra træningslokalet og ud i borgerens eget hjem. Formålet er at anvende digitalisering til at forny den offentlige sektor og gøre den mere effektiv god service kræver ikke nødvendigvis fysiske møder og offentlige myndigheder skal bruge relevante fælles løsninger, undgå dobbeltudvikling og genbruge relevante data KL og Socialministeriet er gået sammen om at styrke itunderstøttelsen på handicappede og udsatte voksne området og har derfor udviklet en udrednings- og sagsbehandlingsmetode på området samt en kravspecifikation. Staten, regionerne og kommunerne har i Økonomiaftalen for 2010 aftalt at etablere et landsdækkende Fælles Medicinkort (FMK), der tages i brug i samtlige regioner, hos praktiserende læger og i kommunerne. For at skabe bedre sammenhæng i borgernes sygdomsforløb styrkes it-kommunikationen mellem sygehusene, kommunerne og almen praksis ved en fuldstændig udbredelse af de eksisterende MedCom- et redskab, der skal forebygge (gen)indlæggelser. Hovedparten af alle udskrivningskonferencer klares gennem digital korrespondance og telefonisk, der er derfor ikke særligt stor besparelse af vejtid i Helsingør Kommune. Kvalitetsstandarter foreskriver allerede, at såfremt det er til gavn for borgeren, skal træningen foregå i eget hjem ved at en medarbejder møder op. Mange kommuner anvender nu DHUV men kun i begrænset omfang, dvs. 2-3 faser anvendes ud af de i alt 6 faser, der ligger i metoden.- Der vurderes at være forskel i kvaliteten i de løsninger, der er taget i anvendelse i kommunerne. Helsingør kommune har implementeret systemet og det bruges i daglig drift. Helsingør Kommune er i gang med at overfører patientdata til FMK, og er pt. blandt de 20 kommuner, der har overført flest data. Projektets samlede målsætning om, at alle standarder er implementeret ved udgangen af 2015, vurderes fortsat som 3

4 Udbredelse af telemedicinsk sårbehandling Center for velfærdsteknologi Fælles sprog III på ældre og sundhedsområdet Fælles offentlig strategi for digital velfærd Digital velfærd en lettere hverdag 1 meddelelser til alle landets kommuner og regioner. Projektet realiseres ved at styrke MedCom s sekretariat. Projektets overordnede formål er effektivisering og kvalitetsløft ved at: 1. udbrede telemedicinsk sårvurdering i alle kommuner og regioner. 2. relevante sygehusafdelinger og kommunale sårsygeplejersker anvender telemedicinsk sårvurdering på venøse sår og diabetiske fodsår. 3. frigøre tid i kommuner og regioner. 4. effektivisere behandling og forbedre kvaliteten af behandling og pleje af sår. Formål for programmet er gennem etablering af et center med fokus på velfærdsteknologi at understøtte kommunernes implementering af netop velfærdsteknologi. Formålet er at der i alle landets kommuner skabes optimale rammer for høj kvalitet i den social- og sundhedsfaglige dokumentation, bedre sammenhæng i indsatsen internt i kommunen og på tværs af sektorer, samt valid ledelsesinformation både lokalt og nationalt vedrørende udviklingen i de kommunale ældre- og sundhedsopgaver. en realistisk målsætning. Helsingør kommune mangler at implementere på psykiatri-området, men det er der fokus på nu. jf. bemærkning ovenfor under National handlingsplan for telemedicin. Centret er etableret under KL. Helsingør Kommune indgår i de videns netværk, der faciliteres af centret på det velfærdsteknologiske område. Projektet er sat på Pause i Helsingør kommune da Business casen for projektet er under genberegning. Der er derudover en fortsat en betydelig usikkerhed knyttet til leverandørerne af kommunale omsorgsjournalers deltagelse i projektet, herunder hvornår de måtte vælge at indarbejde FSIII i deres system. Det er nu lykkedes at få alle 3 leverandører til at medvirke i sikringsfasens udviklingsspor, der er igangsat september 2014, hvilket er positivt. Men der vil være behov for kontinuerligt pres fra KL og kommunerne for at holde leverandørerne på sporet. 4

5 Fokusområde 1 Udbredelse af telemedicin i hele landet Fokusområde 2 Effektivt samarbejde på sundhedsområdet Fokusområde 3 Velfærdsteknologi i pleje og omsorg 1.1 Telemedicin skal udbredes til patienter i hele landet - Afprøvning af telemedicin på nye patienter - Udbygning af telemedicin på nye patientgrupper - Udbygning af telemedicinsk infrastruktur - Udbredelse af telemedicin på relevante områder - Sikkert grundlag for fremtidens telemedicin 2.1 Digital booking af aftaler på hospitaler Nye områder, hvor telemedicin skal afprøves i storskala vil blive udvalgt i det kommende år. Det må forventes, at Helsingør Kommune skal deltage i en lovpligtig national udrulning indenfor dette fokusområde i de kommende år. 2.2 Bedre brug af patientens egne oplysninger Jf. bemærkning nedenfor under National strategi for digitalisering af sundhedsvæsnet Fælles medicinkort Fælles medicin kort er indført, og der arbejdes pt. med overfører alle patienter til Fælles medicinkort. 2.4 Fuldt digitaliseret kommunikation på tværs af sundhedsvæsnet SO anvender MedCom, mens det ikke er tilfældet på SSI området, hvilket i 2015 afklares mulighederne herfor. 2.5 Øget service og effektivitet med videotolkning og -konferencer Jf. bemærkning nedenfor under National strategi for digitalisering af sundhedsvæsnet Udbredelse af velfærdsteknologi i DK - Hjælp til løft - Vasketoiletter - Bedre brug af hjælpemidler - Spiserobotter i botilbud De fire løsninger skal have landsdækkende udbredelse og er en del af kommunernes økonomiaftale. I 2015 udvikles og implementeres Hjælp til løft i Helsingør Kommune. Der er ligeledes et mindre antal spiserobotter og vasketoiletter i Helsingør Kommune 3.2 Digital understøttet genoptræning Der afventes en analyse af området. 3.3 Afprøvning af fremtidens velfærdsteknologiske løsninger - Bedre brug af hjælpemidler på handicapområdet Der er iværksat 3 evalueringsprojekter: Online Bostøtte, Velfærdsteknologi i 1 Det er kun de fokusområder, der er relevante for SO og SSI, der er medtaget heri. 5

6 - Smarthometeknologi i storskala plejebolig, Sensorgulve i plejeboliger og enkelte handicapbolig. De afsluttes i udgangen Fokusområde 4 Nye digitale veje i sagsbehandling Digitalisering med effekt - National strategi for digitalisering af sundhedsvæsnet Realisering af nationale handlingsplan for telemedicin 1.2 National model for telemedicinsk hjemmemonitorering 1.6 Kommunikation mellem borger og sundhedsvæsen skal gøre digital 2.3 Effektive digitale arbejdsgange i kommunerne Nye evalueringsprojekter iværksættes i efteråret 2015, der er ansøgningsfrist 15. september i digitaliseringsstyrelsen. 4.1 Frigørelse af tid ved hjælp af talegenkendelse Talegenkendelse er en option i SO s omsorgssystem, der kan tilkøbes. 4.2 Mere viden om effektive indsatser på socialområdet Kan afstedkomme nye indsatsområder på SSI-området. 4.3 It- understøttelse af kommunale sundhedsopgaver Jf. bemærkning nedenfor under National strategi for digitalisering af sundhedsvæsnet vedr. Fælles Sprog. 4.4 Øget kvalitet gennem deling af data Analyse, der skal gennemføres, kan afsted komme nye indsatser. Strategien skal sætte en ambitiøs, fælles og forpligtende urs for det videre arbejde med digitalisering af sundhedsvæsnet. Der skal på baggrund af initiativer under Handlingsplan for telemedicin skabes evaluering, der kan danne grundlag for udbredelse. Beskrives en dansk model for udbredelse af tværsektoriel telemidicinsk hjemmemonitorering med afsæt i erfaringer fra ind- og udland, samt udbrede denne. Iflg. fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , skal 80 pct. af alle ansøgninger, indberetninger, breve og al den kommunikation mellem sundhedsvæsenet og borgerne foregå digitalt inden udgangen af 2015 Der udvælges af KL og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 5-7 arbejdsområder, der skal være fuldt digitaliseret ved udgangen af2017. Jf. bemærkninger ovenfor under National handlingsplan for telemedicin. Kommuner og regioner medfinansierer efter nærmere aftale udbredelsen af telemedicinsk hjemmemonitorering. Helsingør Kommune anvender doc2mail. Digitalpost i SO s omsorgssystemet implementeres i Digitalisering af de 5-7 arbejdsgange vil blive indsatser, der skal effektueres og finansieres af kommunerne frem mod

7 2.4 Udbredelse af Fælles Sprog III i kommunerne 2.5 Analyse af kommunal opkobling til Sundhedsjournalen 2.6 Forbedret samarbejde med praksissektoren gennem nyt sygesikringssystem 3.1 Fuld udbredelse og anvendelse et Fælles Medicinkort 3.2 Fuld udbredelse og anvendelse af beskedbaseret kommunikation 3.3 Digital understøttelse af relevante arbejdsgange på tværs af sundhedsvæsenet 4.1 Digital adgang til nationale kliniske retningslinjer 4.3 Analyse af anvendelsen af patientrapporterede oplysninger (PRO) Kommunerne har inden for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi igangsat udvikling af en ny fælles standard for registrering af data på ældreområdet inden udgangen af 2017 KL og Den nationale bestyrelse for sundheds-it skal klarlægge, om Sundhedsjournalen kan konstituere en hensigtsmæssigt fælles platform for visning af patientdata mellem sygehuse og kommuner. I samarbejde med kommune vil regionen inden udgangen af 2016 anskaffe og implementere et fælles sygesikringssystem. I regionerne og hos de praktiserende læger skal der være sket en fuld indføring og indkøring af fælles Medicinkort. Fuldt indkørt medio Regioner og kommuner skal følgende: 1) Fuld teknisk implementering af MedCom-meddelelser i regioner og kommuner. 2) organisatorisk understøttelse af MedCom-kommunikation 3) videre udbredelse ag videreudvikling af MedCom-beskeder bl.a. knyttet til dele af socialområdet. Den nationale bestyrelse for sundheds-it skal gennemføre en analyse af aktuelle kommunikationsmønstre i sundhedsvæsenet, der kan danne grundlag for anbefalinger til fremadrettet indsatser frem mod Sundhedsstyrelsen skal udvikle en app, der kan sikre digitalisering af kliniske retningslinjer, der skal bruges af kommunale hjemmesygeplejesker i 2014 Inden slutningen af 2014 gennemføres en analyse af potentialerne ved systematisk anvendelse af patientrapporterede oplysninger i sundhedsvæsenet, der forventes at muliggøre enkel og effektivt screening af, hvorvidt patienter i behandlingsforløb har behov for planlagt ambulant konsultation. SO har deltaget i udviklingsarbejdet. Fællessprog III er medtænkt i SO s nye omsorgssystem. Der er gennemført en analyse, der peger på at det er relevant at give borgeren adgang til egne data. Det må forventes, at Helsingør Kommune skal levere i forhold til dette fokusområde i de kommende år. Omsorgssystem i SO er opdateret i maj 2015 med Praksus på baggrund af KL s beslutning. I Helsingør Kommune har implementeret medicinkortet medio Helsingør Kommune er tilknyttet MedCom. SO-området anvender beskedbaseret kommunikation, mens det ikke er tilfældet på SSI-området. Anbefalinger fra analyse kan fremadrettet bliver konkrete indsatser, der skal implementeres kommunalt. Staten er udførende aktør, men der kan forventes en kommende økonomisk udgift i forbindelse med applikation. SO s omsorgssystem giver mulighed for brugerportal, hvor borger kan se egne oplysninger, og i et mindre omfang selv registrere oplysninger. 7

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Telemedicin / digital velfærd

Telemedicin / digital velfærd Telemedicin / digital velfærd 2. juni 2014 Det er en udbredt opfattelse, at brug af velfærdsteknologi og telemedicin rummer et enormt potentiale for øget kvalitet i eksempelvis ældreplejen og sundhedsvæsenet

Læs mere

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende.

It-sikkerheden skal være i orden, så personfølsomme oplysninger og information om andre private forhold ikke tilgås af uvedkommende. Status på strategi for digital velfærd Regeringen, KL og Danske Regioner har offentliggjort Strategi for digital velfærd. Strategien lægger en forpligtende kurs for digitaliseringsarbejdet på velfærdsområderne.

Læs mere

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017

22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 14. juni 2013 22 initiativer i Digitalisering med effekt - national strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet 2013-2017 Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om en ny digitaliseringsstrategi

Læs mere

Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0

Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0 Notat Bilag 1 til indsatsområde for Sundheds-it og Digitale Arbejdsgange for Sundhedsaftale 3.0 Dato: 3. februar 2014 Initialer: mkr Koncern IT Alleen 15 4180 Sorø Mobil: 40 74 75 86 E-post: mkr@regionsjaelland.dk

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV

BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER BORGERNE SKAL VIDEST MULIGT MESTRE EGET LIV Den 7. december 2015 SESSION FÆLLESKOMMUNALE INITIATIVER Agenda 1. Kort om mål og indsatser på social og sundhedsområdet

Læs mere

MERE SELVHJULPNE BORGERE

MERE SELVHJULPNE BORGERE MERE SELVHJULPNE BORGERE Fælles offentlig og fælles kommunale initiativer på social- og sundshedsområdet Agenda 1. Overordnet tilgang og overblik 2. Sammenhængende borgerforløb med effekt 3. Landsdækkende

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Status på telemedicin i Danmark

Status på telemedicin i Danmark Status på telemedicin i Danmark Oplæg på Fokus på den nationale lungesatsning Herlev Hospital 25. august 2015 Susanne Duus Teamleder, Digitaliseringsstyrelsen Fællesoffentlig strategi for digital velfærd

Læs mere

TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER

TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2012 NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR UDBREDELSE AF TELEMEDICIN KORT FORTALT TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER TELEMEDICIN EN NØGLE TIL FREMTIDENS SUNDHEDSYDELSER

Læs mere

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge

Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Digital velfærd Visionerne for den næste offentlige digitaliseringsbølge Nina Husfeldt Clasen Kontorchef, Kontor for digital velfærd Digitaliseringsstyrelsen 10. oktober 2013 Baggrund for strategisk arbejde

Læs mere

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Strategi og planlægning Temagruppen for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen

Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Strategiplan for udvikling af det nære sundhedsvæsen Udvalget for 19. marts 2012 Disposition: 1. Tidsplan 2. Afgrænsning af det nære sundhedsvæsen 3. Nye krav til kommunerne i det nære sundhedsvæsen 4.

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2

Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Den nye digitaliseringsstrategi og de 22 initiativer, med fokus på punkt 3.2 Digitaliseringsstrategien og MedComs aktuelle arbejde med MedCom9 Organisatorisk understøttelse af MedComkommunikationen, henvendelse

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion

National implementering af telemedicinsk sårvurdering. kort introduktion 1 Marts 2013 National implementering af telemedicinsk sårvurdering kort introduktion Indhold National implementering af telemedicinsk sårvurdering... 2 kort introduktion... 2 Projekt telemedicinsk sårvurdering...

Læs mere

Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017

Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017 National sundheds-it (NSI) & Strategien Digitalisering med effekt 2013-2017 Præsentation for Norsk Helsenett 04-03-2014 V/ Enhedsleder Martin Bagger Brandt (NSI) NSI (NATIONAL SUNDHEDS-IT) - ny organisation

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

Telemedicin og forandringer

Telemedicin og forandringer Telemedicin og forandringer 30. november 2016 på Koldkjærgård v/ Britta Ravn Center for Telemedicin https://www.youtube.com/watch?v=yyf415wnz0w Center for Telemedicin, 2016 09.00-09.25 Det telemedicinske

Læs mere

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering

Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering Strategisk plan for velfærdsteknologi og digitalisering 2017-2020 Indledning Om 20 år vil antallet af 80-årige være fordoblet i Danmark. Bag den gode nyhed forventes også en stigning i antallet af år med

Læs mere

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT

NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆ SENET 2013-2017 FLEMMING CHRISTIANSEN SEKTORDIREKTØR NATIONAL SUNDHEDS-IT NATIONAL SUNDHEDS-IT National Sundheds-it (NSI) har tre hovedopgaver: 1. FASTSÆ

Læs mere

UDKAST Rammepapir. Sundheds-IT og digitalisering på social- og sundhedsområdet

UDKAST Rammepapir. Sundheds-IT og digitalisering på social- og sundhedsområdet SOCIAL OG SUNDHED Sagsid: 83.00.00-A00-1-14 UDKAST Rammepapir Sundheds-IT og digitalisering på social- og sundhedsområdet i Ballerup Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 1.1 Formål og indhold... 1 1.2 Afgrænsning

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen

Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale. Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Sundheds-it i 3 generations sundhedsaftale Merete, Annette og Conni - hovedstadsregionen Politisk mål og vision med sundhedsaftale 2015-2018 IT og digitalisering Der skal fortsat arbejdes med mulighederne

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Projekt(er) i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi

Projekt(er) i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Feb. 2015 Denne oversigt er tænkt som en hjælp til at få overblik over sammenhængene mellem projekterne i henholdsvis den fælleskommunale, den fællesoffentlige, projekter, samt strategi for digital strategi

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering

National implementering af telemedicinsk sårvurdering Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering V/ Rikke Viggers, Konsulent MedCom National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Regeringen/KL/Danske Regioner,

Læs mere

Sundheds-it i Danmark

Sundheds-it i Danmark Sundheds-it i Danmark Disposition Governance for sundheds it Tværregionalt (RSI) Fællesoffentligt Fællesoffentlige fokusområder for sundheds-it MedCom og sundhed.dk Sundhedsdata og datasikkerhed Regionernes

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten

Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Tværsektorielt samarbejde om og med patienten Hovedmål I et tværsektorielt samarbejde om og med patienten at realisere hjemmemonitorering af KOL patienter i stor skala At anvende og bidrage til en national

Læs mere

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011

5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus. Torsdag d. 6. juni 2011 5. pilotmøde pilotgruppen hjemmepleje-sygehus Torsdag d. 6. juni 2011 Dagsorden 1. Velkomst, præsentation, meddelelser, dagsorden og godkendelse af referat fra sidste møde 2. Kort status MedCom, kommuner

Læs mere

Afrapportering Bestyrelsen 2014-2

Afrapportering Bestyrelsen 2014-2 1.1 Obligatorisk digital service ets formål KL og regeringen er i aftalen om kommunernes økonomi for 2012 enige om en bølgeplan for at gøre det obligatorisk for borgerne at anvende digital selvbetjening

Læs mere

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er:

Det overordnede formål med indsatsområdet sundheds-it og digitale arbejdsgange er: Version 1: er kommenteret på gruppen. Version 2 er drøftet i gruppen samt sendt til orientering i DAS. Version 3 er i høring sommeren 2014 og drøftes på augustmødet i gruppen. (Dette er version 3) Indsatsområde:

Læs mere

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi

Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Nyt kapitel Digitalisering og velfærdsteknologi Som led i realiseringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er der enighed om det videre arbejde med en række konkrete digitaliseringsinitiativer.

Læs mere

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen

Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Kommunal telemedicin/telecare strategi - hvordan opnås bedst mulig understøttelse af Det Nære Sundhedsvæsen Poul Erik Kristensen, KL, center for social og sundhed Morten Thomsen, Konsulent for KL (Devoteam)

Læs mere

Oversigt telemedicinske retningslinjer

Oversigt telemedicinske retningslinjer Oversigt telemedicinske retningslinjer Indholdsfortegnelse Oversigt telemedicinske retningslinjer 1 MedCom: 1 Landkortet har til formål at bidrage til et samlet og systematisk overblik over hvilke telemedicinske

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Strategi for velfærdsteknologi

Strategi for velfærdsteknologi Strategi for velfærdsteknologi 1. Baggrund Hørsholm Kommune ønsker, også i fremtiden, at levere den samme kvalitet i de forskellige indsatser på sundheds- og omsorgsområdet. Samtidig vil kommunen give

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom

MedCom 11 -Telemedicin. Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/ Jan Petersen, MedCom MedCom 11 -Telemedicin Projektforslag MedCom 10 koordineringsmøde 10/5 2107 Jan Petersen, MedCom 2 MedCom 11 Telemedicin oversigt Telemedicinsk Landkortet løbende opdatering og engelsk udgave MaTis MedCom

Læs mere

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering

Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Evaluering af projektet National Udbredelse af Telemedicinsk Sårvurdering Mette Bøg Horup, Mette Birk-Olsen, Lise Kvistgaard Jensen og Kristian Kidholm I samarbejde med Knud Yderstræde, Benjamin Schnack

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål

Hovedpunkter. Den telemedicinske handlingsplan. Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Hovedpunkter Den telemedicinske handlingsplan Det generelle De 5 konkrete initiativer sår er et af dem Den konkrete implementering af det nationale Sårinitiativ Spørgsmål Den telemedicinske handlingsplan

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015

National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen, dsl@medcom.dk National implementering af telemedicinsk sårvurdering 2012-2015 Dorthe Skou Lassen MedCom Veje til udbredelse af telemedicin - 5 initiativer 1. Klinisk Integreret Hjemmemonitorering

Læs mere

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar 2014 Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks allè 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.sundhed.pleje.omsorg@albertslund.dk

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Fælles Forside Servicecenter

Fælles Forside Servicecenter Fælles Forside Servicecenter 7. Maj 2015 Gitte Kjeldsen og Nanna Skovgaard Sørensen Indhold Introduktion til Fælles Servicecenter Konceptet De fire servicekategorier Samarbejde på tværs? Hvad kan vi forvente

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt:

Arbejdet er afgrænset af de aftalte rammer for det samlede projekt: NOTAT 2016.12.13 SDS MOWI/ABRA Version 1.0 Notat vedr. principper for telemedicin 1. Indledning Der er igennem de seneste år gennemført en række storskalaprojekter vedr. telemedicin. Især projektet TeleCare

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering.

Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Evaluering at projektet: National udbredelse af telemedicinsk sårvurdering. Baggrund Som konsekvens af et stigende antal patienter, der er ekstra udsat for diabetiske fodsår og venøse bensår, oplever sundhedssektoren

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne Til Regionsrådet i Region Syddanmark Kommunalbestyrelserne i Assens Kommune, Billund Kommune, Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune,

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Velkommen. MC8CO møde

Velkommen. MC8CO møde Velkommen MC8CO møde 10-10-13 Dagsorden MC8CO møde 10/12 13 1. Velkomst, præsentation og referat fra sidst 2. It-strategi for sundhedsvæsenet 2013-2017 v. Tine Ohm Laursen, NSI 3. MedCom9 Status på indhold

Læs mere

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed

Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed Hvor langt er vi? - længere end i tror! Projektchef Ivan Lund Pedersen, Digital Sundhed STOP Janteloven Udlandet siger: Denmark is world leading in E-health Mange i DK siger: Ja, MEN der er jo et PROBLEM..

Læs mere

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles

Programbeskrivelse. 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Programbeskrivelse 2.3 Implementering og videreudvikling af Fælles Sprog III 1. Formål og baggrund Mange ældre borgere, som modtager pleje og omsorg i kommunerne, har flere forskellige kontakter med kommunen.

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Teknisk Delprojekt Jan Petersen MedCom Formål Klinisk Integreret Hjemmemonitorering At afprøve klinisk anvendelse af telemedicinske løsninger i større skala for patientgrupperne

Læs mere

Syddjurs en case: Udbud, arkitektur og praksis. Indkøb af en tværgående Sundhedsplatform. Tirsdag den 13. januar 2015

Syddjurs en case: Udbud, arkitektur og praksis. Indkøb af en tværgående Sundhedsplatform. Tirsdag den 13. januar 2015 Syddjurs en case: Udbud, arkitektur og praksis Indkøb af en tværgående Sundhedsplatform Tirsdag den 13. januar 2015 1 Veltek2015 Hvem er vi? Karina Kusk Godiksen Projektleder og projektmedarbejder Ingeniør

Læs mere

Kolding Kommunes strategi. for. Telesundhed

Kolding Kommunes strategi. for. Telesundhed Kolding Kommunes strategi for Telesundhed 14. juni 2013 1 Indledning... 3 Formål med KL s strategi... 3 Hvorfor en kommunal strategi... 3 Borgere efterspørger teknologi, der kan gøre dem selvhjulpne...

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0

Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet. Version 1.0 Roadmap for Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Version 1.0 Begrebssammenhæng Fra vision til roadmap Roadmap et er opbygget på baggrund af en nedbrydning af visionen i et

Læs mere

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014)

Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Udkast til arbejdsplan sundhedsaftalen 2015-2018 (1.dec 2014) Implementeringen af indsatserne i sundhedsaftalen vil ske løbende i hele aftaleperioden. Indsatserne i sundhedsaftalen har forskellig karakter.

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne

Vedr. sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne Til Regionsrådet i Region Hovedstaden Kommunalbestyrelserne i Albertslund Kommune, Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Kommunal strategi for TELESUNDHED

Kommunal strategi for TELESUNDHED Kommunal strategi for TELESUNDHED Danmark som Telemedicinsk foregangsland, IDA - 29. august 2013 Poul Erik Kristensen, Center for social og sundhed, KL Hvad er telesundhed? Telemedicin Telesundhed Velfærdsteknologi

Læs mere

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen

It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis. Mette Brøsted Nielsen It kommunikation mellem sygehus, kommune og almen praksis Mette Brøsted Nielsen Agenda 1. Baggrund 2. Hvor er vi nu? 3. Hvad har vi fået ud af det? 4. Fremtiden, hvad skal der arbejdes med? 5. Konklusion

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

TeleCare Nord business case mål

TeleCare Nord business case mål TeleCare Nord business case mål Reduktion til 70% af niveauet ved traditionel behandling. Heri indgår bl.a. - Reduktion af genindlæggelser (2,1 ->0,97 indlæggelser) - Reduktion af sengedage (5,5 -> 4,5

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering. Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Jan Petersen MedCom Informationsmøde om FKD 27/2-2012 Fonden for Velfærdsteknologi Regeringen sikrer massiv investering i telemedicinsk behandling 19-12-2011 Omkring

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Tjek temperaturen på telemedicin

Tjek temperaturen på telemedicin Tjek temperaturen på telemedicin Oplæg Kenneth Mikkelsen / Programchef @ CoLab Denmark Den 23. april er CareNet vært ved en temadag om telemedicin på Teknologisk Institut 29. april 2015 2 Erfaringsopsamling

Læs mere

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER

DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER DET BORGERNÆRE SUNDHEDSVÆSEN SUNDHEDSAFTALER Louise Stage & Tine Skovgaard Københavns Kommune www.kk.dk Side 2 / Komite for helse og sosial i Bergen Kommunalreformen 2007 Kommunen del af sundhedsvæsnet

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb?

Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Sundhedsaftaler - gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Oplæg på årsmøde i DSKS, 9. januar 2015 Oversygeplejerske Kirsten Rahbek, Geriatrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

Læs mere