Administrationsgrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsgrundlag"

Transkript

1 Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg

2 Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet august Side 2

3 Indledning...5 Forskningsfondens formål...5 Forskningsfondens økonomiske grundlag...5 Forskningsfondens organisatoriske rammer...6 Forskningsfondens støtteformer...6 Opslag...7 Forskningsprojekter og forskerstillinger...9 Ansøgningsprocedure...9 Hvem kan ansøge?...9 Hvad skal ansøgningen indeholde?...9 Bedømmelsesprocedure...10 Prioriteringsudvalget...10 Bedømmelseskriterier...11 Regler ved tilsagn om støtte...11 Afrapportering...12 Korterevarende stipendier...13 Ansøgningsprocedure...13 Hvem kan ansøge?...13 Hvad skal ansøgningen indeholde?...13 Bedømmelsesprocedure...14 Bedømmelseskriterier for korterevarende stipendier...14 Regler ved tilsagn om støtte...15 Afrapportering...15 Seniorstipendier...16 Ansøgningsprocedure...16 Hvem kan ansøge?...16 Hvad skal ansøgningen indeholde?...16 Bedømmelsesprocedure...17 Bedømmelseskriterier for seniorstipendier...17 Regler ved tilsagn om støtte...17 Afrapportering...18 Skolarstipendier til forskningsårsstuderende...19 Bilag 1. Prioriteringsudvalget...20 Bilag 2. Stipendieudvalget...21 Side 3

4 Side 4

5 Indledning Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (herefter benævnt Forskningsfonden) blev etableret 1. januar Forskningsfonden udgør ét af Region Midtjyllands bidrag til at opfylde den lovbestemte forpligtelse ( 194 i sundhedsloven) til at sikre udviklings- og forskningsarbejde inden for sundhedsområdet. Ét af redskaberne til at opfylde forpligtelsen er økonomisk støtte til forskning inden for sundhedsområdet. Ud over at forskning er en forpligtelse for regionerne, er der en række andre grunde til, at Region Midtjylland prioriterer forskning inden for sundhedsområdet højt: Forskning inden for sundhedsområdet medfører, at patientbehandlingerne udvikles, så de bliver mere skånsomme, effektive og billige. Forskning inden for sundhedsområdet bidrager til at gøre hospitalerne til mere attraktive arbejdspladser for kvalificeret personale og øger herved det faglige niveau. Forskning inden for sundhedsområdet fører til udvikling og kommercialisering af nye opfindelser inden for sundhedsområdet. Dette administrationsgrundlag uddyber Forskningsfondens formål, de organisatoriske rammer for Forskningsfondens virksomhed, Forskningsfondens støtteformer, de kriterier der anvendes ved bedømmelse af ansøgninger samt redegør for ansøgningsprocedurer, krav og kriterier til ansøgere og ansøgninger. Forskningsfondens formål Forskningsfondens formål er - gennem økonomisk støtte til forskning - at bidrage til at styrke og udvikle det sundhedsvidenskabelige forskningsmiljø i Region Midtjylland på et højt internationalt niveau, således at forskningsmæssig viden og tankegang udvikles og udbredes i hele sundhedsområdet i Region Midtjylland. Yderligere er det et formål at understøtte nye forskere og spirende forskningsmiljøer, således at der skabes muligheder for etablering af nye forskningsområder i Region Midtjylland. Forskningsfondens virksomhed retter sig mod sundhedsvidenskabelig forskning, der er funderet i sundhedsområdet i Region Midtjylland, og som gennemføres på eller i nært samarbejde med ét eller flere af Region Midtjyllands hospitaler eller enheder. Alle faggrupper, der udfører sundhedsvidenskabelig forskning funderet i sundhedsområdet i Region Midtjylland, kan ansøge Forskningsfonden. Forskningsfondens økonomiske grundlag Forskningsfondens aktiviteter finansieres fuldt ud af Region Midtjylland. Af tabel 1 fremgår det årlige budget for Forskningsfonden som Regionsrådet for Region Midtjylland har besluttet for 2016 og fremefter. Side 5

6 Tabel 1. Forskningsfondens årlige budget Årstal Beløb til uddeling i mio. kr og fremefter 27.4 Forskningsfondens organisatoriske rammer Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) har det ledelsesmæssige ansvar for Forskningsfonden og forestår den overordnede strategifastlæggelse for Forskningsfonden. Én gang årligt fastlægger LUR den overordnede fordeling af Forskningsfondens budget. LUR har desuden mulighed for at fastsætte vurderingskriterier og bedømmelseskriterier, som skal gælde ved bedømmelse og prioritering af ansøgninger til Forskningsfonden. Vurdering og prioritering af ansøgninger forestås af prioriteringsudvalget eller stipendieudvalget. Medlemmer af udvalgene udpeges for en 2-årig periode. Det forudsættes, at udvalgenes medlemmer indhenter faglig rådgivning fra andre i de tilfælde, hvor der er behov herfor. Administration af Forskningsfonden varetages af Sundhedsplanlægning under Region Midtjylland, der også sekretariatsbetjener og har formandskabet for bedømmelsesudvalgene under Forskningsfonden. Figur 1. Oversigt over de indbyrdes relationer mellem LUR og Forskningsfondens udvalg. LUR godkender fordelingen af midlerne Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbej det (LUR) LUR orienteres om fordelingen af stipendier Stipendieudvalget Prioriteringsudvalget Forskningsfondens støtteformer Forskningsfonden yder økonomisk støtte til forskere på følgende hospitaler og enheder under Region Midtjylland: Aarhus Universitetshospital Side 6

7 Hospitalsenheden Vest Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Præhospitalet Social og Psykiatri CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Indkøb & Medicoteknik Forskningsfonden yder økonomisk støtte til følgende: Forskerstillinger og forskningsprojekter: o o Lønmidler til forskerstillinger, f.eks. professorater, forskningsoverlægestillinger, lektorater og post.docs. Lønmidler til videnskabeligt personale i forbindelse med forskningsprojekter, herunder ph.d.-projekter. Korterevarende stipendier: o Lønmidler til forberedelse af ph.d.-projekt til kommende ph.d.-studerende. Seniorstipendier: o Lønmidler til frikøb fra normalt arbejde med henblik på fuldtidsforskning. o Lønmidler til udlandsophold i en periode på 1 3 måneder med henblik på erhvervelse af ekspertise til brug ved forskning eller med forskningssamarbejde med udenlandsk institution for øje. Skolarstipendier til forskningsårsstuderende Forskningsfonden giver udelukkende midler til løn til videnskabeligt personale - videnskabeligt personale forstås som personer, der ved publikation i videnskabelige tidsskrifter fremgår af forfatterlisten og opfylder International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) anbefalinger for forfatterskaber. Der foreligger ikke faste beløbstakster, dog er de korterevarende stipendier på maksimalt kr. For forskningsprojekter og forskerstillinger ydes der udelukkende medfinansiering af den samlede udgift til forskningen der kan gives fuld dækning af lønudgift. Der skal på ansøgningstidspunktet som minimum være ansøgt om midler fra anden part. Der kan uddeles delbeløb af det ansøgte beløb for at opnå bedste samlede fordeling. Opslag Opslag annonceres via Forskningsfondens hjemmeside Hjemmesiden kan også tilgås via Region Midtjyllands hjemmeside Deadline for at ansøge korterevarende stipendier og seniorstipendier er 15. april kl hvert år. Side 7

8 Deadline for at ansøge puljen til forskningsprojekter og forskerstillinger er 15. september kl hvert år. Skolarstipendier opslås via Aarhus Universitet. For information om skolarstipendier se AU s hjemmeside AU.dk. Ca. seks uger før ansøgningsfristen annonceres opslaget pr. mail til de hospitaler og enheder under Region Midtjylland vis forskere kan ansøge samt til relevante samarbejdspartnere. Annonceringen sendes til: Aarhus Universitetshospital Hospitalsenheden Vest Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Præhospitalet Social og Psykiatri CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Indkøb & Medicoteknik Forskningsstøtteenheden ved Aarhus Universitetshospital Health, Aarhus Universitet Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Side 8

9 Forskningsprojekter og forskerstillinger Puljen til forskningsprojekter og forskerstillinger gives til lønmidler til forskere, f.eks. professorater, forskningsoverlægestillinger, lektorater og post.docs. og til lønmidler til videnskabeligt personale i forbindelse med forskningsprojekter, herunder ph.d.-projekter. Der ydes udelukkende medfinansiering af den samlede udgift til forskningen der kan gives fuld dækning af lønudgift. Der skal på ansøgningstidspunktet som minimum være ansøgt om midler fra anden part. Der kan uddeles delbeløb af det ansøgte beløb for at opnå bedste samlede fordeling. Ansøgningsprocedure Inden udarbejdelse af en ansøgning opfordres potentielle ansøgere til at kontakte deres øverste ledelse for at afdække, hvorvidt forskningsprojektet er af en sådan karakter, at ledelsen ønsker at prioritere projektet. Ansøgninger til forskningsfonden indsendes via link på forskningsfondens hjemmeside: Deadline for at indsende ansøgninger er 15. september kl Kun ansøgninger, der til fulde opfylder kravene til ansøgningen, vil blive sendt til bedømmelse. Hvem kan ansøge? Personer der udfører sundhedsvidenskabelig forskning i sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Ansøger skal i projektperioden som minimum have en deltidsansættelse på et hospital eller en enhed under Region Midtjylland. For ph.d.-studerende skal hovedvejleder blot opfylde dette. Ansøger skal være den der aflønnes af bevillingen. Der kan kun indsendes én ansøgning pr. person pr. ansøgningsrunde. Personer der arbejder med samme projekt og som ønsker at søge midler hertil i samme ansøgningsrunde, skal tydeligt angive i ansøgningen at flere ansøgninger omhandler samme projekt, samt angive navnene på de øvrige ansøgere. Ansøger skal som minimum være i besiddelse af en kandidatuddannelse eller anden uddannelse på samme niveau eller afslutte en sådan inden for et år fra støttetidspunktet. Hvad skal ansøgningen indeholde? Ansøgningen skal opfylde de kravspecifikationer, der angives under indtastningen i det elektroniske ansøgningssystem. Ansøgningen skal blandt andet indeholde: Kort projektbeskrivelse på dansk, maksimalt 2400 tegn. Projektbeskrivelse eller forskningsplan maksimalt tegn: o Søges der om medfinansiering til et projekt, herunder ph.d.-projekter, medsendes en projektbeskrivelse. Søges der midler til medfinansiering til Side 9

10 forskerstillinger medsendes en forskningsplan over de forskningsaktiviteter, der forventes gennemført med finansiering fra Forskningsfonden, herunder tidsplan for gennemførelsen af aktiviteterne. o Referenceliste er ikke inkluderet i det maksimale antal tegn. o Beskrivelsen må være på dansk eller engelsk. CV o Der skal medsendes CV for ansøger på maksimalt 4800 tegn. Publikationsliste o Maksimalt 20 publikationer o På publikationslisten ønskes seneste publikationer og publikationer relevante for ansøgningen opprioriteret. Ekstra materiale materiale ud over det der kræves i det elektroniske ansøgningssystem - inddrages ikke i bedømmelsen, ligesom eftersendt materiale heller ikke indgår. Ansøgninger, der ikke lever op til formkravene, bliver afvist administrativt. Bedømmelsesprocedure Ansøgningerne bedømmes i første omgang af ledelsen på det hospital eller den enhed under Region Midtjylland, hvor forskningen finder sted. Ledelserne har ansvaret for, at ansøgningen er korrekt udformet og for at vurdere forskningens kvalitet, forskningens mulighed for at blive gennemført samt forskningens relevans dels i forhold til enhedens forskningsplan dels i forhold til Region Midtjyllands virksomhed. Ledelserne bedes herefter informere Forskningsfondens administration om, hvilke ansøgninger, de ønsker, skal indgå i det samlede ansøgerfelt og bedømmes af prioriteringsudvalget. Ledelserne opfordres til at være realistiske i forhold til det antal ansøgninger, der skal indgå i det samlede ansøgerfelt, og den samlede sum, der ansøges om. Ansøgningerne skal ikke rangordnes eller på anden måde prioriteres, de valgte ansøgninger behandles som sidestillede. Senest 15. oktober kl. 12 skal enhedernes ledelser have oplyst Forskningsfondens administration om, hvilke ansøgninger der skal sendes til bedømmelse i prioriteringsudvalget. Prioriteringsudvalget udarbejder det samlede bedste forslag til fordeling af midlerne, hvorefter den foreslåede fordeling forelægges Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet til godkendelse. Prioriteringsudvalget Prioriteringsudvalgets opgave er at foretage bedømmelse og prioritering af ansøgningerne og ud fra ansøgerfeltet og beløb til uddeling foreslå den bedst mulige fordeling af midlerne. Prioriteringsudvalget har følgende sammensætning: Afdelingschefen for Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland (formand) Institutlederen for Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet Side 10

11 Institutlederen for Institut for Folkesundhed, Aarhus Prodekan for forskning, Aarhus Universitet 3 professorer eller prodekaner fra Aarhus Universitet udpeget af formanden for udvalget i samråd med institutlederen for Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet 2 institutledere fra sundhedsvidenskabelige institutter på andre universiteter udpeget af formanden for udvalget i samråd med institutlederen for Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet Udvalgets nuværende sammensætning fremgår af bilag 1. Bedømmelseskriterier Ansøgningerne vil blive bedømt inden for to kategorier: forskningsprojekter, herunder ph.d.-projekter forskerstillinger Ved vurdering af ansøgninger indgår følgende overordnede bedømmelseskriterier: Forskningens videnskabelige kvalitet. Forskningens design og metode skal have en kvalitet, der svarer til universitært niveau, og skal opfylde kvalitetsstandarderne inden for det forskningsområde projektet vedrører. Forskningens relevans for sundhedsområdet i Region Midtjylland. Resultaterne fra forskningen skal forventes at kunne anvendes på sundhedsområdet i Region Midtjylland. Forskningens mulighed for at blive gennemført. Her vurderes det, om der er afsat tilstrækkelige ressourcer, herunder tidsmæssige ressourcer til gennemførelse af forskningen, om der er tilstrækkelig mulighed for inklusion af patienter og/eller mulighed for adgang til data, om der er ledelsesmæssig opbakning til projektet, samt om der er tilstrækkelig vejledning/sparring. Forskningens resultat. Forskningen skal kunne bidrage med ny og relevant viden til det givne forskningsområde. Yderligere skal Prioriteringsudvalget inddrage følgende i deres bedømmelser og i prioriteringen: Nye og for Region Midtjylland strategisk vigtige forskningsområder prioriteres højt. Herunder emner fra regionens sundhedsplan, emner med nationalt fokus og emner, hvor Region Midtjylland har en særlig national status. Forskning, der går på tværs af hospitaler og enheder under Region Midtjylland, prioriteres højt. Innovative og videnskabeligt banebrydende tiltag prioriteres højt. Regler ved tilsagn om støtte Støtte udbetales som et samlet beløb til den enhed under Region Midtjylland, forskningsprojektet er tilknyttet. Der udbetales udelukkende midler fremadrettet. Det vil sige, at midler tidligst kan bruges pr. 1. januar efterfølgende år. Side 11

12 Bevillingen skal bruges i den periode, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis bevillingen ikke kan benyttes i den angivne periode, skal bevillingen som udgangspunkt tilbagebetales til Forskningsfonden. Ved ændringer i projektet skal Forskningsfondens administration informeres om ændringerne, inden disse finder sted. Ved ændringer af betydelig karakter så som ændring i sammensætningen af forskere, ændring i forskningsprojektets tidsplan eller ændring af formål eller set-up kan Forskningsfonden kræve det bevilligede beløb eller dele heraf tilbagebetalt. Ved forespørgsler om ændringer mv., der ikke på baggrund af dette administrationsgrundlag eller præcedens kan besvares af Forskningsfondens administration, indhenter administrationen rådgivning fra de relevante medlemmer af prioriteringsudvalget fra AU. Afrapportering Ved tilsagn om støtte stilles som forudsætning, at der senest 2 måneder efter bevillingens ophør indsendes en afrapportering til Forskningsfonden indeholdende beskrivelse af udbyttet af den periode bevillingen er benyttet samt regnskab (regneark og udskrift fra ØS Indsigt) for brugen af bevillingen. Såfremt afrapporteringen udebliver, kan Forskningsfonden kræve bevillingen tilbagebetalt. Forskningsfondens administration udarbejder en årlig rapport til Regionsrådet, som beskriver Forskningsfondens virksomhed, samt hvilke projekter og forskere der har modtaget støtte i årets løb. Side 12

13 Korterevarende stipendier Korterevarende stipendier gives til løn til personer, der indenfor det næste 1,5 år ønsker at ansøge om optagelse som ph.d.-studerende. Stipendiet gives til frikøb til forberedelse af ph.d.- projektet. Der ydes korterevarende stipendier på op til kr. Ansøgningsprocedure Ansøgninger til korterevarende stipendier indsendes via link på forskningsfondens hjemmeside: Deadline for at indsende ansøgninger er 15. april kl Kun ansøgninger, der til fulde opfylder kravene til ansøgningen vil blive sendt til bedømmelse. Hvem kan ansøge? Personer der indenfor det næste 1,5 år ønsker at ansøge om optagelse som ph.d.- studerende og hvor ph.d.-projektet udføres i regi af sundhedsområdet i Region Midtjylland Ansøger skal være den kommende ph.d.-studerende selv. Ansøger skal leve op til Aarhus Universitets formelle krav til ph.d.-studerende: ansøger skal være i besiddelse af en kandidatuddannelse eller anden uddannelse på samme niveau, eventuelt kombineret med erfaring og øvrige kvalifikationer, eller afslutte en sådan inden for et år fra støttetidspunktet. Indskrevne ph.d.-studerende eller studerende med tilsagn om at blive indskrevet som ph.d.-studerende kan ikke tildeles et korterevarende stipendie. Ansøgers hovedvejleder skal være ansat på en enhed under Region Midtjylland. Det er kun muligt at modtage midler fra puljen én gang til samme projekt. Det er ikke muligt at modtage midler til mere end 3 måneders forberedelse af ph.d. eller lignende formål, inkluderende midler fra andre fonde og kilder. Såfremt ansøger samlet set (fra Forskningsfonden og andre fonde og kilder) opnår tilsagn om mere end 3 måneders finansiering til forberedelse af ph.d. eller lignende formål, skal ansøger, inden brug af stipendiet påbegyndes, gøre Forskningsfondens administration opmærksom herpå. Herefter vil Forskningsfondens administration træffe afgørelse om, hvor stor en del af stipendiet, der skal tilbagebetales. Der skal være opbakning til projektet fra ledelsen på den enhed under Region Midtjylland, hvor ph.d.-projektet kommer til at foregå. Hvad skal ansøgningen indeholde? Ansøgningen skal opfylde de kravspecifikationer, der angives under indtastningen i det elektroniske ansøgningssystem Ansøgningen skal blandt andet indeholde: Kort beskrivelse af ph.d.-projektet og de forventede aktiviteter i stipendieperioden på dansk, maksimalt 2400 tegn. Beskrivelse af ph.d.-projektet og af de forventede aktiviteter i stipendieperioden maksimalt 9600 tegn. På dansk eller engelsk. Side 13

14 Vejleders digitale godkendelse af støtte til projektet. Ledelsens digitale godkendelse af støtte til projektet, herunder accept af økonomisk ansvar for bevillingen. CV for ansøger maksimalt 2400 tegn Beskrivelse af hidtidige forskningsaktiviteter inklusive eventuelle publikationer maksimalt 2400 tegn. Ekstra materiale materiale ud over det der kræves i det elektroniske ansøgningssystem - inddrages ikke i bedømmelsen, ligesom eftersendt materiale heller ikke indgår. Ansøgninger, der ikke lever op til formkravene, bliver afvist administrativt. Bedømmelsesprocedure Ansøgninger om korterevarende stipendier bedømmes af stipendieudvalget. Stipendieudvalgets opgave er at foretage bedømmelse og prioritering af ansøgningerne. På baggrund af det samlede ansøgerfelt og beløb til uddeling træffes beslutning om, hvilke ansøgninger der tildeles støtte. Stipendieudvalget har følgende sammensætning: Afdelingschefen for Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland (formand) 2 medlemmer fra den somatiske del af Aarhus Universitetshospital 2 medlemmer fra regionshospitalerne og Præhospitalet i Region Midtjylland 2 medlemmer fra Health, Aarhus Universitet. 1 medlem fra CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 1 medlem fra Psykiatri og Social Udvalgets nuværende sammensætning fremgår af bilag 2. Bedømmelseskriterier for korterevarende stipendier Ved vurdering af ansøgningerne indgår følgende bedømmelseskriterier: Det kommende ph.d.-projekts videnskabelige kvalitet. Ph.d.-projektets design og metode skal vurderes til at kunne opnå en kvalitet, der svarer til universitært niveau, og opfylde kvalitetsstandarderne inden for det forskningsområde, projektet vedrører. Ph.d.-projektets mulighed for at blive gennemført. Overordnet indtryk af om der er afsat tilstrækkelige ressourcer til ph.d.-projektet, herunder om der er ledelsesmæssig opbakning til ph.d.-projektet, om der er tilstrækkelig mulighed for inklusion af patienter og/eller mulighed for adgang til data, samt om der er tilstrækkelig vejledning. Ansøgers forskningserfaring og forskningspotentiale f.eks. udgivelse af videnskabelige artikler og anden deltagelse i forskningsaktiviteter. Forskningsemnets relevans for sundhedsområdet i Region Midtjylland. Resultaterne fra ph.d.-projektet skal forventes at have relevans for sundhedsområdet i Region Midtjylland. Hvorvidt ansøger har et reelt behov for 3 måneders frikøb. Herunder hvorvidt protokol og projektplanlægning vurderes at være på et stadie, hvor frikøbet er meningsfuldt. Ansøgninger, der går på tværs af hospitaler og enheder under Region Midtjylland, eller der har et tværfagligt indhold, prioriteres højt. Side 14

15 Regler ved tilsagn om støtte Stipendiet skal bruges i den periode, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis stipendiet ikke kan benyttes i den angivne periode, skal stipendiet som udgangspunkt tilbagebetales til Forskningsfonden. Der kan dog være særlige omstændigheder (herunder graviditet), hvor der kan gives tilladelse til at ændre perioden. I så fald skal stipendiemodtageren kontakte Forskningsfondens administration inden den angivne startdato for tilladelse til at ændre perioden Der udbetales udelukkende midler fremadrettet. Det vil sige, at midler tidligst kan bruges den 1. i måneden efter tilsagn om modtagelse af stipendiet, dvs. 1. juni. Såfremt ansøger inden benyttelse af stipendiet opnår indskrivelse på ph.d.-studiet, skal ansøger informere Forskningsfondens administration herom, hvorefter stipendiet forventeligt vil blive krævet tilbagebetalt. Stipendiet kan udgøre fuldtidslønindtægt eller supplere anden lønindtægt op til fuldtidsbeskæftigelse. Stipendiet kan således ikke udbetales samtidig med anden lønindtægt for fuldtidsbeskæftigelse, herunder SU, barselsdagpenge eller lignende. Det er ikke muligt at modtage midler til mere end 3 måneders forberedelse af ph.d. eller lignende formål, inkluderende midler fra andre fonde og kilder. Såfremt ansøger samlet set (fra Forskningsfonden og andre fonde og kilder) opnår tilsagn om mere end 3 måneders finansiering til forberedelse af ph.d. eller lignende formål, skal ansøger, inden brug af stipendiet påbegyndes, gøre Forskningsfondens administration opmærksom herpå. Herefter vil Forskningsfondens administration træffe afgørelse om, hvor stor en del af stipendiet, der skal tilbagebetales. Ved ændringer i projektet skal Forskningsfondens administration informeres om ændringerne inden disse finder sted. Ved ændringer af betydelig karakter så som ændring i sammensætningen af forskere, ændring i forskningsprojektets tidsplan eller ændring af formål eller set-up kan Forskningsfonden kræve det bevilligede beløb eller dele heraf tilbagebetalt. Ved forespørgsler om ændringer mv., der ikke på baggrund af dette administrationsgrundlag eller præcedens kan besvares af Forskningsfondens administration, indhenter administrationen rådgivning fra de relevante medlemmer af stipendieudvalget. Afrapportering Ved tilsagn om støtte stilles som forudsætning, at der senest 2 måneder efter bevillingens ophør indsendes en afrapportering til Forskningsfonden indeholdende beskrivelse af udbyttet af den periode, bevillingen er benyttet, samt regnskab (regneark og udskrift fra ØS Indsigt) for brugen af bevillingen. Såfremt afrapporteringen udebliver, kan Forskningsfonden kræve bevillingen tilbagebetalt. Forskningsfondens administration udarbejder en årlig rapport til Regionsrådet, som beskriver Forskningsfondens virksomhed, samt hvilke projekter og forskere der har modtaget støtte i årets løb. Side 15

16 Seniorstipendier Seniorstipendier gives til seniore forskere til lønmidler til frikøb fra normalt arbejde med henblik på fuldtidsforskning. Stipendiet dækker 50 % af ansættelsesstedets udgifter til fast løn og evt. pensionsbidrag for maksimalt 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse. De øvrige 50 % af udgifterne til frikøbet skal komme fra ansættelsesstedet. Ansættelsesstedet må dog gerne dække denne udgift ved hjælp af andre fonde. Frikøbsperioden kan fordeles over en længere periode end 3 måneder, hvor der bedrives deltidsforskning, dog dækker stipendiet stadig kun 50 % af udgifterne til frikøbet og de øvrige 50 % skal finansieres af ansættelsesstedet. Seniorstipendier gives også til lønmidler til udlandsophold i en periode på 1 3 måneder med henblik på erhvervelse af ekspertise til brug ved forskning eller med forskningssamarbejde med udenlandsk institution for øje. I dette tilfælde dækker stipendiet 100 % af udgifterne til løn og eventuelt pensionsbidrag for den udsendte forsker. Ansøgningsprocedure Ansøgninger til seniorstipendier indsendes via link på Forskningsfondens hjemmeside: Deadline for at indsende ansøgninger er 15. april kl Kun ansøgninger, der til fulde opfylder kravene til ansøgningen, vil blive sendt til bedømmelse. Hvem kan ansøge? Personer der udfører sundhedsvidenskabelig forskning i sundhedsområdet i Region Midtjylland Ansøger skal som minimum have en deltidsansættelse på et hospital eller en enhed under Region Midtjylland. Stipendiemodtager skal selv ansøge Forskningsfonden. Ansøgeren skal have forskningserfaring ud over afsluttet ph.d.-projekt. Ansøgeren skal kunne dokumentere betydelig forskningserfaring og skal inden for de seneste år have bedrevet forskningsaktiviteter. Det er kun muligt at søge puljen én gang til samme projekt. Hvad skal ansøgningen indeholde? Ansøgningen skal opfylde de kravspecifikationer der angives under indtastningen i det elektroniske ansøgningssystem Ansøgningen skal blandt andet indeholde: Kort beskrivelse af de forventede aktiviteter der ønskes udført i stipendieperioden på dansk, maksimalt 2400 tegn. Længere beskrivelse af de forventede aktiviteter i stipendieperioden maksimalt 9600 tegn. På dansk eller engelsk. Ledelsens digitale godkendelse af støtte til projektet (herunder accept af økonomisk ansvar). CV for ansøger maksimalt 4800 tegn. Publikationsliste maksimalt 10 publikationer, seneste publikationer og publikationer relevante for ansøgningen opprioriteret. Side 16

17 Ekstra materiale materiale ud over det der kræves i det elektroniske ansøgningssystem - inddrages ikke i bedømmelsen, ligesom eftersendt materiale heller ikke indgår. Ansøgninger, der ikke lever op til formkravene, bliver afvist administrativt. Bedømmelsesprocedure Ansøgninger om seniorstipendier bedømmes af stipendieudvalget. Stipendieudvalgets opgave er at foretage bedømmelse og prioritering af ansøgningerne og træffe beslutning om, der gives støtte eller ej til de enkelte ansøgninger Stipendieudvalget har følgende sammensætning: Afdelingschefen for Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland (formand) 2 medlemmer fra den somatiske del af Aarhus Universitetshospital 2 medlemmer fra regionshospitalerne og Præhospitalet i Region Midtjylland 2 medlemmer fra Health, Aarhus Universitet. 1 medlem fra CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 1 medlem fra Psykiatri og Social Udvalgets nuværende sammensætning fremgår af bilag 2. Bedømmelseskriterier for seniorstipendier Ved vurdering af ansøgningerne indgår følgende bedømmelseskriterier: Forskningens videnskabelige kvalitet. Forskningsprojektets mulighed for at blive gennemført. Overordnet indtryk af om der er afsat tilstrækkelige ressourcer til projektet, herunder om der er ledelsesmæssig opbakning til projektet, om der er tilstrækkelig mulighed for inklusion af patienter og/eller mulighed for adgang til data, om der er tilstrækkelige økonomiske og personalemæssige ressourcer, samt om der er tilstrækkelig vejledning/sparring. Ansøgers forskningserfaring og forskningspotentiale f.eks. udgivelse af videnskabelige artikler og forskningsaktiviteter. Herunder er det et krav at ansøger kan dokumentere betydelig forskningserfaring. Forskningsemnets relevans for sundhedsområdet i Region Midtjylland. Resultaterne skal forventes at have relevans for sundhedsområdet i Region Midtjylland. Hvorvidt ansøger har et reelt behov for frikøbet. Ansøgninger, der går på tværs af hospitaler og enheder under Region Midtjylland eller har et tværfagligt indhold, prioriteres højt. Regler ved tilsagn om støtte Stipendiet skal bruges i den periode, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis stipendiet ikke kan benyttes i den angivne periode, skal stipendiet som udgangspunkt tilbagebetales til Forskningsfonden. Der kan dog være særlige omstændigheder (herunder graviditet), hvor der kan gives tilladelse til at ændre perioden. I så fald skal stipendiemodtageren kontakte Forskningsfondens administration inden den angivne startdato for tilladelse til at ændre perioden Side 17

18 Der udbetales udelukkende midler fremadrettet. Det vil sige, at midler tidligst kan bruges den 1. i måneden efter tilsagn om modtagelse af stipendiet, dvs. 1. juni. Ved ændringer i projektet skal Forskningsfondens administration informeres om ændringerne inden disse finder sted. Ved ændringer af betydelig karakter så som ændring i sammensætningen af forskere, ændring i forskningsprojektets tidsplan eller ændring af formål eller set-up kan Forskningsfonden kræve det bevilligede beløb eller dele heraf tilbagebetalt. Ved forespørgsler om ændringer mv., der ikke på baggrund af dette administrationsgrundlag eller præcedens kan besvares af Forskningsfondens administration, indhenter administrationen rådgivning fra de relevante medlemmer af stipendieudvalget. Afrapportering Ved tilsagn om støtte stilles som forudsætning, at der senest 2 måneder efter bevillingens ophør indsendes en afrapportering til Forskningsfonden indeholdende beskrivelse af udbyttet af den periode bevillingen er benyttet samt regnskab (regneark og udskrift fra ØS Indsigt) for brugen af bevillingen. Såfremt afrapporteringen udebliver, kan Forskningsfonden kræve bevillingen tilbagebetalt. Forskningsfondens administration udarbejder en årlig rapport til Regionsrådet, som beskriver Forskningsfondens virksomhed, samt hvilke projekter og forskere der har modtaget støtte i årets løb. Side 18

19 Skolarstipendier til forskningsårsstuderende Forskningsfonden yder medfinansiering med kr. pr. stipendium til forskningsårsstuderende. Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet har ansvaret for opslag og fordeling af stipendierne til forskningsårsstuderende. Side 19

20 Bilag 1. Prioriteringsudvalget Udvalgets nuværende sammensætning Konst. vicedirektør Rikke Skou Jensen (formand) Institutleder Kristjar Skajaa Institutleder Søren K. Kjærgaard Prodekan for forskning Ole Steen Nielsen Klinisk professor Erling Bjerregaard Pedersen Professor MSO Kirsten Lomborg Klinisk professor Vibeke Hjortdal Institutleder Kirsten Ohm Kyvik Institutleder Lars Bo Nielsen Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Health, Aarhus Universitet Universitetsklinik for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Mave-Barn-Centeret, Aarhus Universitetshospital Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afd., Aarhus Universitetshospital Klinisk Institut, Syddansk Universitet Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet Side 20

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Januar 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Maj 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Stillingsfællesskaber

Stillingsfællesskaber HE, AU Udkast - 18. januar 2013 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i flere og flere samarbejdsrelationer

Læs mere

Regionshospitalet Randers

Regionshospitalet Randers Forskningsstrategi Regionshospitalet Randers 2012-2014 Regionshospitalet Randers Indledning Forskningsstrategien skal medvirke til at udnytte hospitalets geografiske placering som en unik og positiv særstilling

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler 17. december 2013/EH Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017

Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Forskningsstrategi for Aalborg Sygehus 2012-2017 Målsætning Som universitetshospital vil vi gennemføre forskning ved alle sygehusets afdelinger med henblik på at forbedre forebyggelse, undersøgelse, diagnosticering,

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest

Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Forskningsplan 2011-2015 Psykiatrisk Forskningsenhed Vest Revideret maj 2015 Organisation Psykiatrisk Forskningsenhed Vest (PFV) varetager forskningen i Regionspsykiatrien Vest (RV). PFV hører organisatorisk

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade

Jens K. Kjær, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade CV 2002 2006: Bioanalytikeruddannelsen i Aarhus 2006 2010: Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Tage-Hansens Gade 2008 2010: Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, Cand.Scient.San, Aarhus

Læs mere

Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning

Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning I dette opslag indkalder Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) ansøgninger

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data

Forvaltning af adgang til Hvordan har du det?-data Forvaltning af adgang til -data Retningslinjer pr. august 2012 1. Indledende kommentarer -data (HHDD-data) er indsamlet i 2001, 2006 og 2010. Data baserer sig på postomdelte spørgeskemaer, hvori der spørges

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Fra forskning til diagnostik og behandling

Fra forskning til diagnostik og behandling Oktober 2013 Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Fra forskning til diagnostik og behandling Forskningsstrategi 2013-2018 INDHOLD Forord... 3 Et solidt fundament at bygge videre på... 4 Sådan styrker

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab DES i STARS Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab Optakten Fælles åbent brev + foretræde for sundhedsudvalget angående adgang til de danske sundhedsregistre ved DES, DSFE, DSFolkesundhed

Læs mere

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH AU CAREER PARTNERSKABSBROCHURE 1 BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH OG FÅ DIREKTE KONTAKT TIL 2.300 SUNDHEDSVIDENSKABELIGE KANDIDATOG PH.D.-STUDERENDE 2 PARTNERSKABSBROCHURE AU CAREER VELKOMMEN TIL AU CAREER,

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB.

På finansloven for 2015 er afsat 30 mio. kr. til tilskudsordningen, der finansieres af AUB. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag Til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg (c/o erhvervsskolerne) Marts 2015 Ref. nr.: AUB-50-02-01 Tilskudsordning til faglige udvalg og lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed

Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Udfordringer og muligheder for at styrke forskningen i kvalitet og patientsikkerhed Anne Hjøllund Christiansen, cand.scient.san.publ. rojektleder i ORA Disposition ortlægning af forsknings- og udviklingsmiljøer

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Visioner Scleroseforeningens Forskningsudvalgs fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling

Læs mere

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Indhold 1. Indledning... 2 2. Ph.d.-uddannelsens formål, struktur og organisering... 2 3. Indskrivning som ph.d.-studerende... 3

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Retningslinjer for tildeling af stipendier

Retningslinjer for tildeling af stipendier Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond samt M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

1. Indkaldelse af ansøgninger 4. 2. Hvordan skal opslaget læses? 6. 3. Hvem kan søge støtte? 7

1. Indkaldelse af ansøgninger 4. 2. Hvordan skal opslaget læses? 6. 3. Hvem kan søge støtte? 7 Indhold > > 1. Indkaldelse af ansøgninger 4 2. Hvordan skal opslaget læses? 6 3. Hvem kan søge støtte? 7 4. Hvad kan der søges støtte til? 8 4.1 FKK-centre 9 4.2 Forskningsprojekter 11 4.2.1 Kollektive

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Referat af møde i FØJO's bestyrelse

Referat af møde i FØJO's bestyrelse 23. juni 2004 Referat af møde i FØJO's bestyrelse Onsdag den 26. maj 2004 på Forskningscenter Flakkebjerg Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Hanne Bach, Hanne Østergård, Karen Søegaard, Stig

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gravid på job 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger: Navn: Birgitte Holbech E-mail: birhol@aarhus.dk Telefon: 41855180 Arbejdssted: Personaleudvikling,

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPostdoc?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 5 5. Afgørelse om ansøgning... 6

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG

VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG 2014 Syddansk Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Version juni 2014 VEJLEDNING FOR BEDØMMELSESUDVALG Opdatering af vejledning i forbindelse med implementering af SDUjob rekrutteringssystem

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Q&A om Science without Borders

Q&A om Science without Borders Q&A om Science without Borders Version: 24-09-13 24. september 2013 J.nr. 2011-6332-01 STH 1. Hvordan opfatter brasilianerne graden af forpligtelse i forhold til det antal, de danske universiteter har

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver

Medindflydelse på egne arbejdsopgaver Medindflydelse på egne arbejdsopgaver har I den gode idé? Få økonomisk støtte til projekter i kommunerne I kan søge om 30.000 til 70.000 kr. Hvad kan I søge støtte til? Alle typer af kommunale arbejdspladser

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015

Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Styrket forskningssamarbejde i Aalborg Kommune KLs sundhedskonference 20. januar 2015 Tine Curtis, Forskningschef Lars Lund, Konsulent Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning Hvorfor vil kommunen

Læs mere