Administrationsgrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administrationsgrundlag"

Transkript

1 Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg

2 Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet august Side 2

3 Indledning...5 Forskningsfondens formål...5 Forskningsfondens økonomiske grundlag...5 Forskningsfondens organisatoriske rammer...6 Forskningsfondens støtteformer...6 Opslag...7 Forskningsprojekter og forskerstillinger...9 Ansøgningsprocedure...9 Hvem kan ansøge?...9 Hvad skal ansøgningen indeholde?...9 Bedømmelsesprocedure...10 Prioriteringsudvalget...10 Bedømmelseskriterier...11 Regler ved tilsagn om støtte...11 Afrapportering...12 Korterevarende stipendier...13 Ansøgningsprocedure...13 Hvem kan ansøge?...13 Hvad skal ansøgningen indeholde?...13 Bedømmelsesprocedure...14 Bedømmelseskriterier for korterevarende stipendier...14 Regler ved tilsagn om støtte...15 Afrapportering...15 Seniorstipendier...16 Ansøgningsprocedure...16 Hvem kan ansøge?...16 Hvad skal ansøgningen indeholde?...16 Bedømmelsesprocedure...17 Bedømmelseskriterier for seniorstipendier...17 Regler ved tilsagn om støtte...17 Afrapportering...18 Skolarstipendier til forskningsårsstuderende...19 Bilag 1. Prioriteringsudvalget...20 Bilag 2. Stipendieudvalget...21 Side 3

4 Side 4

5 Indledning Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond (herefter benævnt Forskningsfonden) blev etableret 1. januar Forskningsfonden udgør ét af Region Midtjyllands bidrag til at opfylde den lovbestemte forpligtelse ( 194 i sundhedsloven) til at sikre udviklings- og forskningsarbejde inden for sundhedsområdet. Ét af redskaberne til at opfylde forpligtelsen er økonomisk støtte til forskning inden for sundhedsområdet. Ud over at forskning er en forpligtelse for regionerne, er der en række andre grunde til, at Region Midtjylland prioriterer forskning inden for sundhedsområdet højt: Forskning inden for sundhedsområdet medfører, at patientbehandlingerne udvikles, så de bliver mere skånsomme, effektive og billige. Forskning inden for sundhedsområdet bidrager til at gøre hospitalerne til mere attraktive arbejdspladser for kvalificeret personale og øger herved det faglige niveau. Forskning inden for sundhedsområdet fører til udvikling og kommercialisering af nye opfindelser inden for sundhedsområdet. Dette administrationsgrundlag uddyber Forskningsfondens formål, de organisatoriske rammer for Forskningsfondens virksomhed, Forskningsfondens støtteformer, de kriterier der anvendes ved bedømmelse af ansøgninger samt redegør for ansøgningsprocedurer, krav og kriterier til ansøgere og ansøgninger. Forskningsfondens formål Forskningsfondens formål er - gennem økonomisk støtte til forskning - at bidrage til at styrke og udvikle det sundhedsvidenskabelige forskningsmiljø i Region Midtjylland på et højt internationalt niveau, således at forskningsmæssig viden og tankegang udvikles og udbredes i hele sundhedsområdet i Region Midtjylland. Yderligere er det et formål at understøtte nye forskere og spirende forskningsmiljøer, således at der skabes muligheder for etablering af nye forskningsområder i Region Midtjylland. Forskningsfondens virksomhed retter sig mod sundhedsvidenskabelig forskning, der er funderet i sundhedsområdet i Region Midtjylland, og som gennemføres på eller i nært samarbejde med ét eller flere af Region Midtjyllands hospitaler eller enheder. Alle faggrupper, der udfører sundhedsvidenskabelig forskning funderet i sundhedsområdet i Region Midtjylland, kan ansøge Forskningsfonden. Forskningsfondens økonomiske grundlag Forskningsfondens aktiviteter finansieres fuldt ud af Region Midtjylland. Af tabel 1 fremgår det årlige budget for Forskningsfonden som Regionsrådet for Region Midtjylland har besluttet for 2016 og fremefter. Side 5

6 Tabel 1. Forskningsfondens årlige budget Årstal Beløb til uddeling i mio. kr og fremefter 27.4 Forskningsfondens organisatoriske rammer Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) har det ledelsesmæssige ansvar for Forskningsfonden og forestår den overordnede strategifastlæggelse for Forskningsfonden. Én gang årligt fastlægger LUR den overordnede fordeling af Forskningsfondens budget. LUR har desuden mulighed for at fastsætte vurderingskriterier og bedømmelseskriterier, som skal gælde ved bedømmelse og prioritering af ansøgninger til Forskningsfonden. Vurdering og prioritering af ansøgninger forestås af prioriteringsudvalget eller stipendieudvalget. Medlemmer af udvalgene udpeges for en 2-årig periode. Det forudsættes, at udvalgenes medlemmer indhenter faglig rådgivning fra andre i de tilfælde, hvor der er behov herfor. Administration af Forskningsfonden varetages af Sundhedsplanlægning under Region Midtjylland, der også sekretariatsbetjener og har formandskabet for bedømmelsesudvalgene under Forskningsfonden. Figur 1. Oversigt over de indbyrdes relationer mellem LUR og Forskningsfondens udvalg. LUR godkender fordelingen af midlerne Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbej det (LUR) LUR orienteres om fordelingen af stipendier Stipendieudvalget Prioriteringsudvalget Forskningsfondens støtteformer Forskningsfonden yder økonomisk støtte til forskere på følgende hospitaler og enheder under Region Midtjylland: Aarhus Universitetshospital Side 6

7 Hospitalsenheden Vest Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Præhospitalet Social og Psykiatri CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Indkøb & Medicoteknik Forskningsfonden yder økonomisk støtte til følgende: Forskerstillinger og forskningsprojekter: o o Lønmidler til forskerstillinger, f.eks. professorater, forskningsoverlægestillinger, lektorater og post.docs. Lønmidler til videnskabeligt personale i forbindelse med forskningsprojekter, herunder ph.d.-projekter. Korterevarende stipendier: o Lønmidler til forberedelse af ph.d.-projekt til kommende ph.d.-studerende. Seniorstipendier: o Lønmidler til frikøb fra normalt arbejde med henblik på fuldtidsforskning. o Lønmidler til udlandsophold i en periode på 1 3 måneder med henblik på erhvervelse af ekspertise til brug ved forskning eller med forskningssamarbejde med udenlandsk institution for øje. Skolarstipendier til forskningsårsstuderende Forskningsfonden giver udelukkende midler til løn til videnskabeligt personale - videnskabeligt personale forstås som personer, der ved publikation i videnskabelige tidsskrifter fremgår af forfatterlisten og opfylder International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) anbefalinger for forfatterskaber. Der foreligger ikke faste beløbstakster, dog er de korterevarende stipendier på maksimalt kr. For forskningsprojekter og forskerstillinger ydes der udelukkende medfinansiering af den samlede udgift til forskningen der kan gives fuld dækning af lønudgift. Der skal på ansøgningstidspunktet som minimum være ansøgt om midler fra anden part. Der kan uddeles delbeløb af det ansøgte beløb for at opnå bedste samlede fordeling. Opslag Opslag annonceres via Forskningsfondens hjemmeside Hjemmesiden kan også tilgås via Region Midtjyllands hjemmeside Deadline for at ansøge korterevarende stipendier og seniorstipendier er 15. april kl hvert år. Side 7

8 Deadline for at ansøge puljen til forskningsprojekter og forskerstillinger er 15. september kl hvert år. Skolarstipendier opslås via Aarhus Universitet. For information om skolarstipendier se AU s hjemmeside AU.dk. Ca. seks uger før ansøgningsfristen annonceres opslaget pr. mail til de hospitaler og enheder under Region Midtjylland vis forskere kan ansøge samt til relevante samarbejdspartnere. Annonceringen sendes til: Aarhus Universitetshospital Hospitalsenheden Vest Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Horsens Præhospitalet Social og Psykiatri CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Indkøb & Medicoteknik Forskningsstøtteenheden ved Aarhus Universitetshospital Health, Aarhus Universitet Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Side 8

9 Forskningsprojekter og forskerstillinger Puljen til forskningsprojekter og forskerstillinger gives til lønmidler til forskere, f.eks. professorater, forskningsoverlægestillinger, lektorater og post.docs. og til lønmidler til videnskabeligt personale i forbindelse med forskningsprojekter, herunder ph.d.-projekter. Der ydes udelukkende medfinansiering af den samlede udgift til forskningen der kan gives fuld dækning af lønudgift. Der skal på ansøgningstidspunktet som minimum være ansøgt om midler fra anden part. Der kan uddeles delbeløb af det ansøgte beløb for at opnå bedste samlede fordeling. Ansøgningsprocedure Inden udarbejdelse af en ansøgning opfordres potentielle ansøgere til at kontakte deres øverste ledelse for at afdække, hvorvidt forskningsprojektet er af en sådan karakter, at ledelsen ønsker at prioritere projektet. Ansøgninger til forskningsfonden indsendes via link på forskningsfondens hjemmeside: Deadline for at indsende ansøgninger er 15. september kl Kun ansøgninger, der til fulde opfylder kravene til ansøgningen, vil blive sendt til bedømmelse. Hvem kan ansøge? Personer der udfører sundhedsvidenskabelig forskning i sundhedsvæsenet i Region Midtjylland Ansøger skal i projektperioden som minimum have en deltidsansættelse på et hospital eller en enhed under Region Midtjylland. For ph.d.-studerende skal hovedvejleder blot opfylde dette. Ansøger skal være den der aflønnes af bevillingen. Der kan kun indsendes én ansøgning pr. person pr. ansøgningsrunde. Personer der arbejder med samme projekt og som ønsker at søge midler hertil i samme ansøgningsrunde, skal tydeligt angive i ansøgningen at flere ansøgninger omhandler samme projekt, samt angive navnene på de øvrige ansøgere. Ansøger skal som minimum være i besiddelse af en kandidatuddannelse eller anden uddannelse på samme niveau eller afslutte en sådan inden for et år fra støttetidspunktet. Hvad skal ansøgningen indeholde? Ansøgningen skal opfylde de kravspecifikationer, der angives under indtastningen i det elektroniske ansøgningssystem. Ansøgningen skal blandt andet indeholde: Kort projektbeskrivelse på dansk, maksimalt 2400 tegn. Projektbeskrivelse eller forskningsplan maksimalt tegn: o Søges der om medfinansiering til et projekt, herunder ph.d.-projekter, medsendes en projektbeskrivelse. Søges der midler til medfinansiering til Side 9

10 forskerstillinger medsendes en forskningsplan over de forskningsaktiviteter, der forventes gennemført med finansiering fra Forskningsfonden, herunder tidsplan for gennemførelsen af aktiviteterne. o Referenceliste er ikke inkluderet i det maksimale antal tegn. o Beskrivelsen må være på dansk eller engelsk. CV o Der skal medsendes CV for ansøger på maksimalt 4800 tegn. Publikationsliste o Maksimalt 20 publikationer o På publikationslisten ønskes seneste publikationer og publikationer relevante for ansøgningen opprioriteret. Ekstra materiale materiale ud over det der kræves i det elektroniske ansøgningssystem - inddrages ikke i bedømmelsen, ligesom eftersendt materiale heller ikke indgår. Ansøgninger, der ikke lever op til formkravene, bliver afvist administrativt. Bedømmelsesprocedure Ansøgningerne bedømmes i første omgang af ledelsen på det hospital eller den enhed under Region Midtjylland, hvor forskningen finder sted. Ledelserne har ansvaret for, at ansøgningen er korrekt udformet og for at vurdere forskningens kvalitet, forskningens mulighed for at blive gennemført samt forskningens relevans dels i forhold til enhedens forskningsplan dels i forhold til Region Midtjyllands virksomhed. Ledelserne bedes herefter informere Forskningsfondens administration om, hvilke ansøgninger, de ønsker, skal indgå i det samlede ansøgerfelt og bedømmes af prioriteringsudvalget. Ledelserne opfordres til at være realistiske i forhold til det antal ansøgninger, der skal indgå i det samlede ansøgerfelt, og den samlede sum, der ansøges om. Ansøgningerne skal ikke rangordnes eller på anden måde prioriteres, de valgte ansøgninger behandles som sidestillede. Senest 15. oktober kl. 12 skal enhedernes ledelser have oplyst Forskningsfondens administration om, hvilke ansøgninger der skal sendes til bedømmelse i prioriteringsudvalget. Prioriteringsudvalget udarbejder det samlede bedste forslag til fordeling af midlerne, hvorefter den foreslåede fordeling forelægges Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet til godkendelse. Prioriteringsudvalget Prioriteringsudvalgets opgave er at foretage bedømmelse og prioritering af ansøgningerne og ud fra ansøgerfeltet og beløb til uddeling foreslå den bedst mulige fordeling af midlerne. Prioriteringsudvalget har følgende sammensætning: Afdelingschefen for Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland (formand) Institutlederen for Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet Side 10

11 Institutlederen for Institut for Folkesundhed, Aarhus Prodekan for forskning, Aarhus Universitet 3 professorer eller prodekaner fra Aarhus Universitet udpeget af formanden for udvalget i samråd med institutlederen for Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet 2 institutledere fra sundhedsvidenskabelige institutter på andre universiteter udpeget af formanden for udvalget i samråd med institutlederen for Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet Udvalgets nuværende sammensætning fremgår af bilag 1. Bedømmelseskriterier Ansøgningerne vil blive bedømt inden for to kategorier: forskningsprojekter, herunder ph.d.-projekter forskerstillinger Ved vurdering af ansøgninger indgår følgende overordnede bedømmelseskriterier: Forskningens videnskabelige kvalitet. Forskningens design og metode skal have en kvalitet, der svarer til universitært niveau, og skal opfylde kvalitetsstandarderne inden for det forskningsområde projektet vedrører. Forskningens relevans for sundhedsområdet i Region Midtjylland. Resultaterne fra forskningen skal forventes at kunne anvendes på sundhedsområdet i Region Midtjylland. Forskningens mulighed for at blive gennemført. Her vurderes det, om der er afsat tilstrækkelige ressourcer, herunder tidsmæssige ressourcer til gennemførelse af forskningen, om der er tilstrækkelig mulighed for inklusion af patienter og/eller mulighed for adgang til data, om der er ledelsesmæssig opbakning til projektet, samt om der er tilstrækkelig vejledning/sparring. Forskningens resultat. Forskningen skal kunne bidrage med ny og relevant viden til det givne forskningsområde. Yderligere skal Prioriteringsudvalget inddrage følgende i deres bedømmelser og i prioriteringen: Nye og for Region Midtjylland strategisk vigtige forskningsområder prioriteres højt. Herunder emner fra regionens sundhedsplan, emner med nationalt fokus og emner, hvor Region Midtjylland har en særlig national status. Forskning, der går på tværs af hospitaler og enheder under Region Midtjylland, prioriteres højt. Innovative og videnskabeligt banebrydende tiltag prioriteres højt. Regler ved tilsagn om støtte Støtte udbetales som et samlet beløb til den enhed under Region Midtjylland, forskningsprojektet er tilknyttet. Der udbetales udelukkende midler fremadrettet. Det vil sige, at midler tidligst kan bruges pr. 1. januar efterfølgende år. Side 11

12 Bevillingen skal bruges i den periode, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis bevillingen ikke kan benyttes i den angivne periode, skal bevillingen som udgangspunkt tilbagebetales til Forskningsfonden. Ved ændringer i projektet skal Forskningsfondens administration informeres om ændringerne, inden disse finder sted. Ved ændringer af betydelig karakter så som ændring i sammensætningen af forskere, ændring i forskningsprojektets tidsplan eller ændring af formål eller set-up kan Forskningsfonden kræve det bevilligede beløb eller dele heraf tilbagebetalt. Ved forespørgsler om ændringer mv., der ikke på baggrund af dette administrationsgrundlag eller præcedens kan besvares af Forskningsfondens administration, indhenter administrationen rådgivning fra de relevante medlemmer af prioriteringsudvalget fra AU. Afrapportering Ved tilsagn om støtte stilles som forudsætning, at der senest 2 måneder efter bevillingens ophør indsendes en afrapportering til Forskningsfonden indeholdende beskrivelse af udbyttet af den periode bevillingen er benyttet samt regnskab (regneark og udskrift fra ØS Indsigt) for brugen af bevillingen. Såfremt afrapporteringen udebliver, kan Forskningsfonden kræve bevillingen tilbagebetalt. Forskningsfondens administration udarbejder en årlig rapport til Regionsrådet, som beskriver Forskningsfondens virksomhed, samt hvilke projekter og forskere der har modtaget støtte i årets løb. Side 12

13 Korterevarende stipendier Korterevarende stipendier gives til løn til personer, der indenfor det næste 1,5 år ønsker at ansøge om optagelse som ph.d.-studerende. Stipendiet gives til frikøb til forberedelse af ph.d.- projektet. Der ydes korterevarende stipendier på op til kr. Ansøgningsprocedure Ansøgninger til korterevarende stipendier indsendes via link på forskningsfondens hjemmeside: Deadline for at indsende ansøgninger er 15. april kl Kun ansøgninger, der til fulde opfylder kravene til ansøgningen vil blive sendt til bedømmelse. Hvem kan ansøge? Personer der indenfor det næste 1,5 år ønsker at ansøge om optagelse som ph.d.- studerende og hvor ph.d.-projektet udføres i regi af sundhedsområdet i Region Midtjylland Ansøger skal være den kommende ph.d.-studerende selv. Ansøger skal leve op til Aarhus Universitets formelle krav til ph.d.-studerende: ansøger skal være i besiddelse af en kandidatuddannelse eller anden uddannelse på samme niveau, eventuelt kombineret med erfaring og øvrige kvalifikationer, eller afslutte en sådan inden for et år fra støttetidspunktet. Indskrevne ph.d.-studerende eller studerende med tilsagn om at blive indskrevet som ph.d.-studerende kan ikke tildeles et korterevarende stipendie. Ansøgers hovedvejleder skal være ansat på en enhed under Region Midtjylland. Det er kun muligt at modtage midler fra puljen én gang til samme projekt. Det er ikke muligt at modtage midler til mere end 3 måneders forberedelse af ph.d. eller lignende formål, inkluderende midler fra andre fonde og kilder. Såfremt ansøger samlet set (fra Forskningsfonden og andre fonde og kilder) opnår tilsagn om mere end 3 måneders finansiering til forberedelse af ph.d. eller lignende formål, skal ansøger, inden brug af stipendiet påbegyndes, gøre Forskningsfondens administration opmærksom herpå. Herefter vil Forskningsfondens administration træffe afgørelse om, hvor stor en del af stipendiet, der skal tilbagebetales. Der skal være opbakning til projektet fra ledelsen på den enhed under Region Midtjylland, hvor ph.d.-projektet kommer til at foregå. Hvad skal ansøgningen indeholde? Ansøgningen skal opfylde de kravspecifikationer, der angives under indtastningen i det elektroniske ansøgningssystem Ansøgningen skal blandt andet indeholde: Kort beskrivelse af ph.d.-projektet og de forventede aktiviteter i stipendieperioden på dansk, maksimalt 2400 tegn. Beskrivelse af ph.d.-projektet og af de forventede aktiviteter i stipendieperioden maksimalt 9600 tegn. På dansk eller engelsk. Side 13

14 Vejleders digitale godkendelse af støtte til projektet. Ledelsens digitale godkendelse af støtte til projektet, herunder accept af økonomisk ansvar for bevillingen. CV for ansøger maksimalt 2400 tegn Beskrivelse af hidtidige forskningsaktiviteter inklusive eventuelle publikationer maksimalt 2400 tegn. Ekstra materiale materiale ud over det der kræves i det elektroniske ansøgningssystem - inddrages ikke i bedømmelsen, ligesom eftersendt materiale heller ikke indgår. Ansøgninger, der ikke lever op til formkravene, bliver afvist administrativt. Bedømmelsesprocedure Ansøgninger om korterevarende stipendier bedømmes af stipendieudvalget. Stipendieudvalgets opgave er at foretage bedømmelse og prioritering af ansøgningerne. På baggrund af det samlede ansøgerfelt og beløb til uddeling træffes beslutning om, hvilke ansøgninger der tildeles støtte. Stipendieudvalget har følgende sammensætning: Afdelingschefen for Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland (formand) 2 medlemmer fra den somatiske del af Aarhus Universitetshospital 2 medlemmer fra regionshospitalerne og Præhospitalet i Region Midtjylland 2 medlemmer fra Health, Aarhus Universitet. 1 medlem fra CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 1 medlem fra Psykiatri og Social Udvalgets nuværende sammensætning fremgår af bilag 2. Bedømmelseskriterier for korterevarende stipendier Ved vurdering af ansøgningerne indgår følgende bedømmelseskriterier: Det kommende ph.d.-projekts videnskabelige kvalitet. Ph.d.-projektets design og metode skal vurderes til at kunne opnå en kvalitet, der svarer til universitært niveau, og opfylde kvalitetsstandarderne inden for det forskningsområde, projektet vedrører. Ph.d.-projektets mulighed for at blive gennemført. Overordnet indtryk af om der er afsat tilstrækkelige ressourcer til ph.d.-projektet, herunder om der er ledelsesmæssig opbakning til ph.d.-projektet, om der er tilstrækkelig mulighed for inklusion af patienter og/eller mulighed for adgang til data, samt om der er tilstrækkelig vejledning. Ansøgers forskningserfaring og forskningspotentiale f.eks. udgivelse af videnskabelige artikler og anden deltagelse i forskningsaktiviteter. Forskningsemnets relevans for sundhedsområdet i Region Midtjylland. Resultaterne fra ph.d.-projektet skal forventes at have relevans for sundhedsområdet i Region Midtjylland. Hvorvidt ansøger har et reelt behov for 3 måneders frikøb. Herunder hvorvidt protokol og projektplanlægning vurderes at være på et stadie, hvor frikøbet er meningsfuldt. Ansøgninger, der går på tværs af hospitaler og enheder under Region Midtjylland, eller der har et tværfagligt indhold, prioriteres højt. Side 14

15 Regler ved tilsagn om støtte Stipendiet skal bruges i den periode, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis stipendiet ikke kan benyttes i den angivne periode, skal stipendiet som udgangspunkt tilbagebetales til Forskningsfonden. Der kan dog være særlige omstændigheder (herunder graviditet), hvor der kan gives tilladelse til at ændre perioden. I så fald skal stipendiemodtageren kontakte Forskningsfondens administration inden den angivne startdato for tilladelse til at ændre perioden Der udbetales udelukkende midler fremadrettet. Det vil sige, at midler tidligst kan bruges den 1. i måneden efter tilsagn om modtagelse af stipendiet, dvs. 1. juni. Såfremt ansøger inden benyttelse af stipendiet opnår indskrivelse på ph.d.-studiet, skal ansøger informere Forskningsfondens administration herom, hvorefter stipendiet forventeligt vil blive krævet tilbagebetalt. Stipendiet kan udgøre fuldtidslønindtægt eller supplere anden lønindtægt op til fuldtidsbeskæftigelse. Stipendiet kan således ikke udbetales samtidig med anden lønindtægt for fuldtidsbeskæftigelse, herunder SU, barselsdagpenge eller lignende. Det er ikke muligt at modtage midler til mere end 3 måneders forberedelse af ph.d. eller lignende formål, inkluderende midler fra andre fonde og kilder. Såfremt ansøger samlet set (fra Forskningsfonden og andre fonde og kilder) opnår tilsagn om mere end 3 måneders finansiering til forberedelse af ph.d. eller lignende formål, skal ansøger, inden brug af stipendiet påbegyndes, gøre Forskningsfondens administration opmærksom herpå. Herefter vil Forskningsfondens administration træffe afgørelse om, hvor stor en del af stipendiet, der skal tilbagebetales. Ved ændringer i projektet skal Forskningsfondens administration informeres om ændringerne inden disse finder sted. Ved ændringer af betydelig karakter så som ændring i sammensætningen af forskere, ændring i forskningsprojektets tidsplan eller ændring af formål eller set-up kan Forskningsfonden kræve det bevilligede beløb eller dele heraf tilbagebetalt. Ved forespørgsler om ændringer mv., der ikke på baggrund af dette administrationsgrundlag eller præcedens kan besvares af Forskningsfondens administration, indhenter administrationen rådgivning fra de relevante medlemmer af stipendieudvalget. Afrapportering Ved tilsagn om støtte stilles som forudsætning, at der senest 2 måneder efter bevillingens ophør indsendes en afrapportering til Forskningsfonden indeholdende beskrivelse af udbyttet af den periode, bevillingen er benyttet, samt regnskab (regneark og udskrift fra ØS Indsigt) for brugen af bevillingen. Såfremt afrapporteringen udebliver, kan Forskningsfonden kræve bevillingen tilbagebetalt. Forskningsfondens administration udarbejder en årlig rapport til Regionsrådet, som beskriver Forskningsfondens virksomhed, samt hvilke projekter og forskere der har modtaget støtte i årets løb. Side 15

16 Seniorstipendier Seniorstipendier gives til seniore forskere til lønmidler til frikøb fra normalt arbejde med henblik på fuldtidsforskning. Stipendiet dækker 50 % af ansættelsesstedets udgifter til fast løn og evt. pensionsbidrag for maksimalt 3 måneders fuldtidsbeskæftigelse. De øvrige 50 % af udgifterne til frikøbet skal komme fra ansættelsesstedet. Ansættelsesstedet må dog gerne dække denne udgift ved hjælp af andre fonde. Frikøbsperioden kan fordeles over en længere periode end 3 måneder, hvor der bedrives deltidsforskning, dog dækker stipendiet stadig kun 50 % af udgifterne til frikøbet og de øvrige 50 % skal finansieres af ansættelsesstedet. Seniorstipendier gives også til lønmidler til udlandsophold i en periode på 1 3 måneder med henblik på erhvervelse af ekspertise til brug ved forskning eller med forskningssamarbejde med udenlandsk institution for øje. I dette tilfælde dækker stipendiet 100 % af udgifterne til løn og eventuelt pensionsbidrag for den udsendte forsker. Ansøgningsprocedure Ansøgninger til seniorstipendier indsendes via link på Forskningsfondens hjemmeside: Deadline for at indsende ansøgninger er 15. april kl Kun ansøgninger, der til fulde opfylder kravene til ansøgningen, vil blive sendt til bedømmelse. Hvem kan ansøge? Personer der udfører sundhedsvidenskabelig forskning i sundhedsområdet i Region Midtjylland Ansøger skal som minimum have en deltidsansættelse på et hospital eller en enhed under Region Midtjylland. Stipendiemodtager skal selv ansøge Forskningsfonden. Ansøgeren skal have forskningserfaring ud over afsluttet ph.d.-projekt. Ansøgeren skal kunne dokumentere betydelig forskningserfaring og skal inden for de seneste år have bedrevet forskningsaktiviteter. Det er kun muligt at søge puljen én gang til samme projekt. Hvad skal ansøgningen indeholde? Ansøgningen skal opfylde de kravspecifikationer der angives under indtastningen i det elektroniske ansøgningssystem Ansøgningen skal blandt andet indeholde: Kort beskrivelse af de forventede aktiviteter der ønskes udført i stipendieperioden på dansk, maksimalt 2400 tegn. Længere beskrivelse af de forventede aktiviteter i stipendieperioden maksimalt 9600 tegn. På dansk eller engelsk. Ledelsens digitale godkendelse af støtte til projektet (herunder accept af økonomisk ansvar). CV for ansøger maksimalt 4800 tegn. Publikationsliste maksimalt 10 publikationer, seneste publikationer og publikationer relevante for ansøgningen opprioriteret. Side 16

17 Ekstra materiale materiale ud over det der kræves i det elektroniske ansøgningssystem - inddrages ikke i bedømmelsen, ligesom eftersendt materiale heller ikke indgår. Ansøgninger, der ikke lever op til formkravene, bliver afvist administrativt. Bedømmelsesprocedure Ansøgninger om seniorstipendier bedømmes af stipendieudvalget. Stipendieudvalgets opgave er at foretage bedømmelse og prioritering af ansøgningerne og træffe beslutning om, der gives støtte eller ej til de enkelte ansøgninger Stipendieudvalget har følgende sammensætning: Afdelingschefen for Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland (formand) 2 medlemmer fra den somatiske del af Aarhus Universitetshospital 2 medlemmer fra regionshospitalerne og Præhospitalet i Region Midtjylland 2 medlemmer fra Health, Aarhus Universitet. 1 medlem fra CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling 1 medlem fra Psykiatri og Social Udvalgets nuværende sammensætning fremgår af bilag 2. Bedømmelseskriterier for seniorstipendier Ved vurdering af ansøgningerne indgår følgende bedømmelseskriterier: Forskningens videnskabelige kvalitet. Forskningsprojektets mulighed for at blive gennemført. Overordnet indtryk af om der er afsat tilstrækkelige ressourcer til projektet, herunder om der er ledelsesmæssig opbakning til projektet, om der er tilstrækkelig mulighed for inklusion af patienter og/eller mulighed for adgang til data, om der er tilstrækkelige økonomiske og personalemæssige ressourcer, samt om der er tilstrækkelig vejledning/sparring. Ansøgers forskningserfaring og forskningspotentiale f.eks. udgivelse af videnskabelige artikler og forskningsaktiviteter. Herunder er det et krav at ansøger kan dokumentere betydelig forskningserfaring. Forskningsemnets relevans for sundhedsområdet i Region Midtjylland. Resultaterne skal forventes at have relevans for sundhedsområdet i Region Midtjylland. Hvorvidt ansøger har et reelt behov for frikøbet. Ansøgninger, der går på tværs af hospitaler og enheder under Region Midtjylland eller har et tværfagligt indhold, prioriteres højt. Regler ved tilsagn om støtte Stipendiet skal bruges i den periode, der er angivet i ansøgningsskemaet. Hvis stipendiet ikke kan benyttes i den angivne periode, skal stipendiet som udgangspunkt tilbagebetales til Forskningsfonden. Der kan dog være særlige omstændigheder (herunder graviditet), hvor der kan gives tilladelse til at ændre perioden. I så fald skal stipendiemodtageren kontakte Forskningsfondens administration inden den angivne startdato for tilladelse til at ændre perioden Side 17

18 Der udbetales udelukkende midler fremadrettet. Det vil sige, at midler tidligst kan bruges den 1. i måneden efter tilsagn om modtagelse af stipendiet, dvs. 1. juni. Ved ændringer i projektet skal Forskningsfondens administration informeres om ændringerne inden disse finder sted. Ved ændringer af betydelig karakter så som ændring i sammensætningen af forskere, ændring i forskningsprojektets tidsplan eller ændring af formål eller set-up kan Forskningsfonden kræve det bevilligede beløb eller dele heraf tilbagebetalt. Ved forespørgsler om ændringer mv., der ikke på baggrund af dette administrationsgrundlag eller præcedens kan besvares af Forskningsfondens administration, indhenter administrationen rådgivning fra de relevante medlemmer af stipendieudvalget. Afrapportering Ved tilsagn om støtte stilles som forudsætning, at der senest 2 måneder efter bevillingens ophør indsendes en afrapportering til Forskningsfonden indeholdende beskrivelse af udbyttet af den periode bevillingen er benyttet samt regnskab (regneark og udskrift fra ØS Indsigt) for brugen af bevillingen. Såfremt afrapporteringen udebliver, kan Forskningsfonden kræve bevillingen tilbagebetalt. Forskningsfondens administration udarbejder en årlig rapport til Regionsrådet, som beskriver Forskningsfondens virksomhed, samt hvilke projekter og forskere der har modtaget støtte i årets løb. Side 18

19 Skolarstipendier til forskningsårsstuderende Forskningsfonden yder medfinansiering med kr. pr. stipendium til forskningsårsstuderende. Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet har ansvaret for opslag og fordeling af stipendierne til forskningsårsstuderende. Side 19

20 Bilag 1. Prioriteringsudvalget Udvalgets nuværende sammensætning Konst. vicedirektør Rikke Skou Jensen (formand) Institutleder Kristjar Skajaa Institutleder Søren K. Kjærgaard Prodekan for forskning Ole Steen Nielsen Klinisk professor Erling Bjerregaard Pedersen Professor MSO Kirsten Lomborg Klinisk professor Vibeke Hjortdal Institutleder Kirsten Ohm Kyvik Institutleder Lars Bo Nielsen Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Health, Aarhus Universitet Universitetsklinik for Nyresygdomme og Blodtryksforhøjelse, Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest Mave-Barn-Centeret, Aarhus Universitetshospital Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afd., Aarhus Universitetshospital Klinisk Institut, Syddansk Universitet Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet Side 20

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 5. august 2014 /SUBERG Refer fra møde i åben dagsorden Deltagere: Koncerndirektør Ole Thomsen, Koncerndirektør Anne Jastrup, Vicedirektør Per Grønbech,

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Maj 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Stillingsfællesskaber

Stillingsfællesskaber HE, AU Udkast - 18. januar 2013 Stillingsfællesskaber Mellem Health, AU og offentlige og private partnere i sundhedssektoren 1. Hvorfor stillingsfællesskaber? Health indgår i flere og flere samarbejdsrelationer

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPostdoc?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 5 5. Afgørelse om ansøgning... 6

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Rekruttering af vækstlag

Rekruttering af vækstlag Rekruttering af vækstlag Forskertalentudvikling ved HEALTH (HE), AU Indholdsfortegnelse: s.1 1. Det fælles udgangspunkt s. 2 2. Rekruttering og talentudvikling. Prægraduat niveau s. 3-5 2.1. Formaliseret

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab Aarhus Universitet

Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab Aarhus Universitet Ny uddannelse, 2013 Ny uddannelse, 2013 Publikationen er udgivet elektronisk på www.akkr.dk 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sagsbehandling...

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA)

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i business administration, executive (EMBA) Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Morten Vestergaard-Lund Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk sdu@sdu.dk jod@sdu.dk movl@sdu.dk

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden september 2015 OFFENTLIGGJORT 3. JUNI 2015 SENEST REVIDERET 18. AUGUST 2015 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 7. 14. SEPTEMBER 2015

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere