Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie"

Transkript

1 Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier... 2 Ansøgningen... 2 Ansøgningsfrist... 2 Ansøgningsblanket... 3 Krav til ansøgningen... 3 Behandling af ansøgninger... 6 Bilag... 8 Bilag A. Betingelser og vilkår for ansøgning... 8 Bilag B. Ansøgningsprocedure... 9 Grønlands Naturinstitut

2 Stipendierne For at styrke forskningsudvikling og forskerrekruttering i Grønland opslår Grønlands Naturinstitut hermed tre ph.d.-stipendier (3-årige) og et postdoc-stipendie (2-årigt) til besættelse i To ph.d.-stipendier og et postdoc-stipendie finansieres af den danske stat over kontoen til Arktiske Midler, mens et ph.d.-stipendie finansieres af Grønlands Selvstyre. Stipendierne uddeles af Grønlands Naturinstitut efter indstilling fra det tværfaglige Grønlands Forskningsråd. NB: Stipendierne opslås under forudsætning af forventet tilsagn fra bevilgende myndigheder Formål og prioriterede områder Stipendierne skal støtte forskningssamarbejde mellem Danmark og Grønland og konsolidering af forskningskvalitet på højt niveau. Stipendierne kan besættes inden for alle videnskabelige hovedområder. Ved prioritering vil der blive lagt vægt på støtte til projekter, som bidrager til videnoverførsel og -opbygning mellem danske og grønlandske forskningsinstitutioner. Vurderingskriterier Ansøgningerne bedømmes ud fra en helhedsvurdering, hvori følgende vurderingskriterier indgår: Ansøgerens faglige kvalifikationer, herunder karaktergennemsnit og tidligere erfaringer med arktisk forskning Ph.d.- eller postdoc-projektets faglige kvalitet, herunder velbeskrevet formål og metode Den samlede organisering og ledelse af stipendiet, således at der sikres et højt fagligt og internationalt miljø Projektets betydning for opbygning og overførsel af viden og kompetence mellem Danmark og Grønland Der stilles endvidere krav om dokumentation for forskningsfaglig tilknytning til eksisterende grønlandske forskningsmiljøer. Ansøgningen De følgende afsnit beskriver frist, ansøgningsformat, krav og behandling. Ansøgningsfrist Ansøgningsfrist er mandag den 9. marts

3 Ansøgningsblanket Stipendierne kan søges ved at indsende en ansøgningsblanket med tilhørende bilag i pdfformat. Ansøgningsblanket kan hentes via Grønlands Naturinstituts hjemmeside: Krav til ansøgningen Ansøgningen udfyldes og indsendes af den, der ønsker at blive ph.d.-studerende eller postdoc og i henhold til Vilkår for bevillinger (se er ansvarlig for projektet. Ansøgningsblanketten skal udfyldes på dansk eller engelsk og vedhæftes som minimum følgende bilag i pdf-format: 1. Projektbeskrivelse 2. Bedømmelse af hovedfagsspeciale og abstract af specialet 3. CV og bevis for bestået kandidateksamen (og ph.d.-grad ved postdoc) 4. CV og publikationsliste for hovedvejleder, maks. 3 sider (gælder ikke ved ansøgning om postdoc) 5. Detaljeret, overskueligt budget 6. Accept fra det indskrivende universitet (gælder ikke ved ansøgning om postdoc). Ansøgningsblanket og alle bilag skal samles i én pdf-fil, som indsendes til: Vær opmærksom på, at pdf-filen ikke må have dokumentbegrænsninger slået til det skal f.eks. være muligt at kopiere teksten (se nærmere i Bilag B. Ansøgningsprocedure, side 9). Ad 1. Projektbeskrivelsen skal indeholde en faglig plan med beskrivelse af den valgte metode, oplysninger om nationalt og internationalt samarbejde oplysning om vejleder, evt. medvejledere og kontaktpersoner på værtsinstitution. Ved udformning af projektbeskrivelsen skal ansøger være opmærksom på, at et tværfagligt råd deltager ved prioritering af de enkelte ansøgninger. Det anbefales derfor at skrive projektbeskrivelsen til aktive forskere inden for alle områder og ikke kun til specialister inden for ansøgningens område. Projektbeskrivelsen må højst fylde 5 A4-sider (eksklusive litteraturliste; inklusive fodnoter o.l.) på hver maksimalt anslag inkl. mellemrum (antal anslag anføres sidst i projektbeskrivelsen). Ad 2. Der vedhæftes kopi af specialebedømmelsen og et abstract af specialet. Specialebedømmelsen kan om nødvendigt eftersendes vedhæftet en mail til indtil den 4. maj Ansøgere, der ikke har færdiggjort kandidatuddannelsen inden denne dato, 3

4 kan ikke komme i betragtning til uddeling ved den efterfølgende prioritering i Grønlands Forskningsråd. For ansøgere til postdoc gælder det ligeledes, at abstract af ph.d.-afhandling og bevis for ph.d.-grad kan fremsendes indtil den 4. maj Ansøgere, der ikke har færdiggjort ph.d.- uddannelsen inden denne dato, kan ikke komme i betragtning til uddeling ved den efterfølgende prioritering i Grønlands Forskningsråd. Ad 3. Bevis for bestået kandidateksamen skal vedlægges en udskrift af karaktererne. CV skal indeholde oplysninger om: Uddannelse Nuværende og seneste akademiske ansættelser Eventuelle orlovsperioder (f.eks. barsel, forældre- eller plejeorlov, militærtjeneste) Øvrige videnskabelige kvalifikationer. Ad 4. CV skal indeholde oplysninger om: Uddannelse Nuværende og seneste ansættelser Videnskabelige kvalifikationer Akademiske priser og æresbevisninger Ledelsesmæssig erfaring Videnskabelige fokusområder Vejledning af studerende (ph.d.-stipendie). Publikationsliste for hovedvejleder skal indeholde referencer til publikationer af særlig relevans for ph.d.-projektet fra indeværende år og de forudgående 4 år. Publikationerne skal ikke indsendes. Punkt 4 gælder ikke ved ansøgning om postdoc-stipendiat. Ad 5. Der vedhæftes et budget, som omfatter projektets samlede udgifter: forventede lønudgifter (se nedenfor) uddannelsestilskud (se nedenfor) evt. rejsetilskud (se nedenfor) overhead af beløb under 1,2 og 3 (se side 5). 4

5 For ph.d.-stipendier Lønudgifter Lønudgifter kan i henhold til relevant faglig overenskomst evt. aftales med ansættende institution, inden ansøgningen indsendes. Lønudgifter vil kunne reguleres i løbet af stipendiet som følge af overenskomstmæssige ændringer, men vil for ph.d.-stipendierne ikke kunne overstige kr pr. år 1. Ansættelsesstedet forventes at afholde eventuelle merudgifter til sygdom og barsel efter gældende regler, og at der ikke gives tillægsbevilling til dette (se Vilkår for bevilling, side 9). Uddannelsestilskuddet udgør kr pr. år for stipendier inden for teknik, sundhedsvidenskab og naturvidenskab udgør kr pr. år for humaniora og samfundsfag dækker udgifter forbundet med ph.d.-stipendiet, f.eks. taxameterbetaling til universitet, kurser, konferencer, bøger og andre materialer. Rejsetilskud Der vil efter en konkret vurdering kunne ydes et særligt rejsetilskud til projekter med dokumenterede behov for at udføre feltarbejde Beskrivelse af nødvendig rejseaktivitet og budget for udgifterne vedlægges som bilag til budgettet Beløbet kan ikke overstige kr pr. studieår. For postdoc-stipendier For postdoc-ansøgninger opstilles et specificeret budget for løn og øvrige direkte omkostninger. Postdoc-projekter kan maksimalt være af 2 års varighed. For alle stipendier Der ydes overhead til at dække de indirekte omkostninger, der er forbundet med at gennemføre projektet, men som ikke direkte kan henføres til det konkrete projekt. Det kan f.eks. være udgifter til almindelige arbejdsredskaber, husleje, lokaler, administration mv. Overhead bliver beregnet som en fast procentdel af den samlede bevilling til projektets direkte udgifter, dvs. udgifter som direkte kan henføres til projektet. Overhead er differentieret efter de deltagende institutioners retlige status: Danske statslige institutioner, herunder danske universiteter 44 % Grønlandske og færøske forskningsinstitutioner 20 % Danske regionale og kommunale institutioner, herunder sygehuse 3,1 % Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter 20 % Private organisationer og virksomheder 0 % 1 Inkl. feriepenge 5

6 Alle udenlandske institutioner, herunder universiteter i udlandet 0 %. Dækningsbidrag/overhead til øvrige forskningsudførende institutioner vil kunne ydes efter en konkret vurdering. For at komme i betragtning til dette, skal ansøgningen indeholde et begrundet forslag. Stipendier finansieret af Grønlands Selvstyre kan maksimalt oppebære 20 % overhead. Ad 6. Der indhentes en underskrevet bekræftelse for det indskrivende universitets accept af ansøgeren som ph.d.-studerende, f.eks. i form af et brev fra institutbestyreren på det institut, hvor projektet skal udføres. Ansøgere til postdoc-stipendie skal indsende accept fra den forventede arbejdsplads. Indskrives man f.eks. ved to universiteter, vil kun det ene af dem kunne administrere bevillingen. Bemærk, at der er forskel på størrelsen af overhead til danske og grønlandske universiteter. Tilsagn/accept skal være modtaget senest d. 4. maj Behandling af ansøgninger Ansøgninger vil blive behandlet af det tværfaglige Grønlands Forskningsråd på det foreliggende grundlag. Det betyder, at der efter ansøgningsfristen og under sagens behandling ikke indhentes yderligere oplysninger hos ansøger heller ikke i tilfælde af, at ansøgningen ikke er komplet i henhold til de krav, som er listet i dette opslag. Der kan ikke indsendes supplerende materiale efter ansøgningsfristen, dog undtaget specialeudtalelser/beviser udfærdiget efter ansøgningsfristen, se ovenfor. Ansøgningen kan blive afvist uden realitetsbehandling, hvis den er indsendt efter ansøgningsfristens udløb, eller hvis den ikke er indsendt på den korrekte ansøgningsblanket jf. 4 i bekendtgørelse nr af 15/12/2010 om bevillingsfunktionen under Det Fri Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til tidligere ansøgninger. Ansøgningen vil endvidere blive afvist, hvis den drejer sig om støtte til andre formål end et ph.d.-stipendie eller postdoc-stipendie. Efter ansøgningsfristens udløb vil Naturinstituttets sekretariat registrere og gennemgå de modtagne ansøgninger med henblik på, om de formelle krav i opslaget er opfyldt. Ansøgningerne bliver derefter sendt til bedømmelse i Det Fri Forskningsråd i Danmark, som bedømmer ansøgningernes kvalitet og mulighed for at blive gennemført. Denne bedømmelse vil blive tilsendt ansøgeren til eventuel udtalelse. Kvalificerede ansøgninger behandles herefter på et møde i det tværfaglige Grønlands Forskningsråd, der foretager den endelige prioritering. 6

7 En ansøgning vil blive bedømt efter ansøgerens faglige kvalifikationer projektets faglige kvalitet den samlede organisering og ledelse af stipendiet projektets betydning for opbygning og overførsel af viden og kompetence mellem Danmark og Grønland dokumentationen for forskningsfaglig tilknytning til eksisterende grønlandske forskningsmiljøer. Naturinstituttet vil på sin hjemmeside efter 4. maj 2015 oplyse forventet dato for mødet i Grønlands Forskningsråd. Ansøgeren vil få skriftlig besked fra Naturinstituttet om afgørelsen senest en måned efter mødet i Grønlands Forskningsråd, enten i form af et bevillingsbrev eller et afslag. Supplerende oplysninger Relevante dokumenter og information findes på Spørgsmål bedes rettet til Naturinstituttets sekretariat, skriftligt pr. til eller telefonisk til Henrik Lund tlf

8 Bilag Bilag A. Betingelser og vilkår for ansøgning Ansøgers ansvar Det er ansøgers ansvar, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte, at de nødvendige bilag er vedhæftet ansøgningen, at indholdet i bilagene er korrekt, og at ansøgningen er sendt til Naturinstituttet inden udløbet af den frist, der er angivet i det opslag, som der søges i henhold til. Persondatalov Persondataloven (Lov nr. 429 af 31. maj 2000) giver ansøgeren en række rettigheder, når personoplysninger behandles elektronisk. Ansøger skal derfor være opmærksom på sin ret til at anmode om indsigt i og eventuel berigtigelse af personoplysninger, når oplysningerne behandles elektronisk. Der er ikke mulighed for at berigtige indholdet af ansøgningen ud over berigtigelse af personoplysninger efter at ansøgningen er indsendt. Korrekt udfyldelse Det er vigtigt at vælge den korrekte ansøgningsblanket og at udfylde ansøgningen korrekt. I opslaget er der anført, hvilke formelle mangler ved ansøgningen der medfører, at ansøgningen bliver administrativt afvist fra behandling. Det er således vigtigt at opfylde de i opslaget anførte formkrav, så ansøgning kan blive realitetsbehandlet. Naturinstituttets indhentelse af andre oplysninger Naturinstituttet forbeholder sig ret til at indhente oplysninger vedrørende ansøgers eventuelle tidligere og foreliggende ansøgninger til Det Frie Forskningsråds faglige forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråds programkomiteer, Rådet for Teknologi og Innovation og/eller Styrelsen for Forskning og Innovation. Disse oplysninger vil kunne indgå i behandlingen af ansøgningen. Hvis der er søgt eller vil blive søgt om midler til projektet andetsteds, forbeholder Naturinstituttet sig ret til at indhente oplysning om, hvorvidt beløbet er bevilget. Offentliggørelse Hvis ansøgningen imødekommes, vil oplysning om ansøgers og eventuelle projektdeltageres navne, sted for projektets udførelse, projektets titel og varighed, eventuelle nøgletal for bevillingen, herunder bevillingens størrelse blive offentliggjort på Naturinstituttets hjemmeside (www.natur.gl). Endvidere kan den populærvidenskabelige beskrivelse af projektet blive offentliggjort samme sted. Navne og projekttitler på ansøgere, der ikke har modtaget bevilling, offentliggøres ikke, men der kan ifølge offentlighedsloven søges om aktindsigt i f.eks. lister over samtlige ansøgeres navne og projekttitler. Ansøger skal derfor være opmærksom på, at projekttitlen ikke bør indeholde oplysninger om projektet, som ønskes hemmeligholdt. 8

9 Vilkår for bevilling Vilkår for bevilling følger Vilkår for bevillinger. Januar 2012 fastlagt af Styrelsen for Forskning og Innovation og godkendt af Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd (se Spørgsmål vedr. administration af bevillingen rettes dog til Naturinstituttet på telefon eller via mail til Vilkår er ens uanset statsborgerskab. Bilag B. Ansøgningsprocedure 1. Udfyld ansøgningsblanketten 2. Vedhæft relevante bilag i den ønskede rækkefølge 3. Indsend ansøgningen som én pdf-fil til: 4. Afvent kvittering. Ad 1. Udfyld ansøgningsblanketten Ansøgningsblanket hentes fra Naturinstituttets hjemmeside udfyldes og underskrives Ad 2. Vedhæft relevante bilag På ansøgningsblanketten står der, hvilke bilag der som minimum skal vedhæftes i pdfformat til ansøgningen. Ansøger kan vedhæfte flere bilag, hvis det ønskes. Dokumentformat Naturinstituttet foretrækker at modtage pdf-filer, der kan viderebehandles i en pdf-læser/- editor; dvs. pdf-filer bør genereres direkte fra et tekstbehandlingsprogram og ikke ved skanning af papirudgaver af bilagene. Dette gælder især for projektbeskrivelsen. Papirdokumenter med underskrifter, stempler og lign. kan dog skannes. NB: Ansøgningsskema og alle bilag samles i én pdf-fil. Bemærk, at bilag i pdf-format ikke må være skrivebeskyttede, beskyttet mod udskrivning eller på anden vis have dokumentbegrænsninger slået til (f.eks. Acrobat Reader: se under Dokument => Sikkerhed => Sikkerhedsegenskaber for en oversigt over evt. dokumentbegrænsninger i en pdf-fil). Hvis bilag har dokumentbegrænsninger slået til, kan modtagelse af ansøgningen blive besværliggjort og evt. kritisk forsinket. Ad 3. Indsend ansøgningen Når ansøgningsblanketten er udfyldt, og alle de krævede bilag er vedhæftet, sendes ansøgningen som vedhæftet fil pr. til: Vedr. ansøgers opdatering af ukorrekt ansøgning Hvis ansøger inden ansøgningsfristen opdager en mangel i en allerede indsendt ansøgning, skal den fulde ansøgning indsendes en gang til tilføjet den manglende information. Ansøger bør samtidig lade Naturinstituttets sekretariat vide, at der er indsendt en ny ansøgning som erstatning for en allerede indsendt. 9

10 Er ansøgningsfristen overskredet, vil ansøgerens allerede indsendte ansøgning blive vurderet på det foreliggende grundlag. Ad 4. Afvent kvittering Når ansøgningen er modtaget, får ansøger inden for en arbejdsdag tilsendt med kvittering. Modtages kvittering ikke, skal ansøger kontakte Naturinstituttets sekretariat. 10

Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning

Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning I dette opslag indkalder Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) ansøgninger

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPostdoc?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 5 5. Afgørelse om ansøgning... 6

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold 1 Iværksætterpilotordningen... 2 1.1 Innovationsfonden... 2 1.2 Operatør... 2 2 Hvem kan søge?... 2 2.1 Dimittend eller studerende...

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP

Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP Opslag 2013 Indkaldelse af ansøgninger Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport Det Strategiske Forskningsråd - DSF Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Maj 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

2015 Kræftens Bekæmpelse

2015 Kræftens Bekæmpelse BEVILLINGSBETINGELSER 2015 Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 Telefax 35 25 77 01 www.cancer.dk Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) og Kræftens

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet nyligt færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet

Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Udkast Oktober 2004 Undervisningsministeriet Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse ved Centre for Videregående Uddannelser og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer

Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer Puljen til landsdækkende almennyttige organisationer yder driftsstøtte til humanitære, kirkelige, mellemfolkelige og almennyttige organisationer. Vejledning

Læs mere

FoU-programmet 2012. erhvervsfaglige uddannelser. Maj 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser

FoU-programmet 2012. erhvervsfaglige uddannelser. Maj 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser FoU-programmet 2012 erhvervsfaglige uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Maj 2012 Programmet kan downloades fra Ministeriet for Børn og Undervisnings

Læs mere