Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015"

Transkript

1 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter. Det er forskende institutioner under Kulturministeriet, forskningsafdelinger inden for idrætsområdet samt statsanerkendte museer, der kan søge midler hos Kulturministeriets Forskningsudvalg. Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Nedenfor gives der et overblik over, hvad Kulturministeriets Forskningsudvalg yder støtte til, yderligere oplysninger om hvem der kan ansøge, samt hvilke krav der stilles til ansøger og til selve ansøgningen. Udvalget vil gerne gøre særligt opmærksom på den nye mulighed for at søge støtte til en gæsteprofessorordning. Det anbefales at læse hele opslaget, inden der søges støtte. Med venlig hilsen Kulturministeriets Forskningsudvalg 1

2 Indhold Hvad er det overordnede formål med uddelingen af støttemidler?... 3 Hvem kan søge støtte?... 3 Hvilke krav er der til ansøger?... 4 Hvad kan der søges støtte til? Forskningsprojekter... 5 Om ansøger... 5 Om økonomi... 5 Om ansøgningsskema og bilag... 6 Om projektbeskrivelsen... 6 Om CV og publikationsliste Samfinansiering af ph.d.-stipendier... 8 Om ansøger... 8 Om økonomi... 8 Om ansøgningsskema og bilag... 9 Om projektbeskrivelse Projektmodning... 9 Om ansøger Om økonomi Om ansøgningsskema og bilag Om projektbeskrivelsen Om CV og publikationsliste Gæsteprofessorordning Om ansøger Om økonomi Om ansøgningsskema og bilag Om projektbeskrivelsen Om CV og publikationsliste Hvilke kriterier vurderes ansøgningerne ud fra? Videnskabelig kvalitet Ansøgers kvalifikationer Gennemførlighed

3 Hvordan og hvornår kan man søge? Ansøgningsfrist Ansøgningsmateriale Hvornår får man svar? (om proceduren) Hvem udbetaler midlerne? (om administration og drift) KFU s adresse og sekretariat Hvad er det overordnede formål med uddelingen af støttemidler? Kulturministeriets Forskningsudvalg har til formål at støtte forskningen på Kulturministeriets område. I den forbindelse er det en væsentlig opgave at uddele Kulturministeriets Forskningspulje, som er finansieret via det kulturelle udlodningsaktstykke og udgør ca. 11 mio. kr. Forskningspuljen skal anvendes til at styrke forskningsindsatsen på de forskende institutioner under Kulturministeriet og på idrætsområdet, og midlerne fordeles med hhv. ca. 6 og 5 mio. kr. til hver. Der tages forbehold for udlodningsaktstykkets godkendelse i Finansudvalget. Derudover uddeler Kulturministeriets Forskningsudvalg for andet år i træk også midler til de statsanerkendte museer. Størstedelen af de forskningsmidler, som i tidligere år har skullet søges hos Kulturstyrelsen, skal nu søges hos Kulturministeriets Forskningsudvalg. Disse midler udgør ca. 6,5 mio. kr. og er finansiereret via finansloven. Se mere her: Hvem kan søge støtte? Det er Kulturministeriets forskende institutioner, forskningsafdelinger inden for idrætsområdet samt statsanerkendte museer, der kan søge midler hos Kulturministeriets Forskningsudvalg. Forskende institutioner under Kulturministeriet udgøres både af arkiver, biblioteker, statslige museer og visse af Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner. 3

4 Forskningsafdelinger inden for idrætsområdet kan fx være institutter på de danske universiteter og universitetshospitaler. På Kulturstyrelsens hjemmeside findes en opgørelse over de statsanerkendte museer: Hvilke krav er der til ansøger? Ansøger skal som udgangspunkt altid være en person med et ansættelsesforhold på en institution, der bedriver forskning. Ansøgeren skal være på ph.d.-niveau. Det vil sige have erhvervet ph.d.-graden, være seniorforsker eller være bedømt på ph.d.-/forskerniveau ved en forskerbedømmelse. Du kan læse mere om mulighed for forskerbedømmelse for medarbejdere ved statsanerkendte museer her:http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/museer/museumsdrift/ Puljebeskrivelser_efteraar2014/Pulje_til_styrkelse_af_forskerkompetencer_- _forskervurdering_efteraar_2014.pdf. Ved ansøgninger om samfinansiering af et ph.d.-stipendium skal hovedvejlederen være på ph.d.-niveau, hvorimod ansøgeren i sagens natur ikke kan være på ph.d.-niveau endnu. Der skal være et ansættelsesforhold mellem ansøgerinstitutionen og den pågældende ansøger (fx deltidskontrakt eller projektansættelse på 1 år eller 3 år). Dette krav er begrundet i et ønske om at styrke forskningsindsatsen på selve den forskende institution. Forskningen, der ansøges om støtte til, skal derfor også udføres på den pågældende institution, så det er denne institutions forskningsmiljø, der bliver styrket. Modtager ansøgeren støtte fra Kulturministeriets Forskningsudvalg til et endnu ikke afsluttet projekt, kan en eventuel støtte til det nye projekt ikke effektueres, før det igangværende projekt er dokumenteret afsluttet. Hvad kan der søges støtte til? Kulturministeriets Forskningsudvalg støtter både egentlige forskningsprojekter og ph.d.- 4

5 stipendier såvel som andre typer af forskningsaktiviteter, der kan styrke forskningen på Kulturministeriets område (herunder også idrætsforskningen). De fire støttekategorier er: - Forskningsprojekter - Samfinansiering af ph.d.-stipendier - Projektmodning - Gæsteprofessorordning. OBS! Ansøgere fra idrætsområdet bør være særligt opmærksomme på, at der ikke gives støtte til ren formidling, som det tidligere har været tilfældet. 1. Forskningsprojekter Ansøgninger om støtte til forskningsprojekter kan angå flere typer af udgifter og være af forskellig karakter. For de forskellige biblioteker, arkiver og museer søges der ofte om støtte til aflønning af videnskabeligt personale, fx frikøb af en forsker til udførelse af en konkret forskningsopgave såsom en monografi, antologi e.l., og derudover eventuelle udgifter i forbindelse hermed, fx udgifter til at indhente materiale. Om ansøger Ansøgningen skal indsendes af den person/forsker, der er ansvarlig for projektet. Ansøger og ansøgers institution er ansvarlig over for udvalget i forhold til det ansøgte projekt. Ph.d.-studerende kan søge om støtte til et forskningsprojekt, hvis de vedlægger en erklæring fra vejleder om forventet aflevering af ph.d.-afhandling inden 6 måneder efter ansøgningsfristen til Kulturministeriets Forskningsudvalg. En eventuel støtte til et projekt kan først påbegyndes, når ansøgeren har erhvervet ph.d.-graden. Om økonomi Udvalget arbejder ud fra følgende retningslinjer ved tildeling af midler til forskningsprojekter: - Der ydes maks. støtte til 12 mdrs. frikøb - Der ydes maks kr. om måneden til løn pr. forskningsdeltager. - Ved publicering ydes der kun støtte til trykkeomkostninger eller elektronisk publicering. 5

6 - Der kan søges støtte til: VIP- og TAP-løn, udgifter til materiel og udstyr m.m. til det pågældende projekt. En absolut hovedregel ved støttetildelingen er, at der maksimalt gives 1-årige bevillinger. Dette gælder også, selvom forskningsprojektet er flerårigt. Opnås der støtte til et forskningsprojekt, skal dette igangsættes inden 3 år. Om ansøgningsskema og bilag Ansøgere skal benytte Kulturministeriets Forskningsudvalgs ansøgningsskema. Følgende elementer skal vedlægges ansøgningsskemaet som bilag: - Projektbeskrivelse - CV og publikationsliste for ansøger og øvrige navngivne videnskabelige medarbejdere, der søges aflønnet af udvalget - Detaljeret budget på udvalgets obligatoriske budgetskabelon - Institutionens bekræftelse af budget og værtskab på skabelonen KFU budgetunderskrifter. Om projektbeskrivelsen I ansøgningsskemaet gives der en populærvidenskabelig beskrivelse af projektet på maks tegn med mellemrum. Denne skal være egnet til offentliggørelse på Kulturministeriets hjemmeside. Foruden projektbeskrivelsen i ansøgningsskemaet, skal der vedlægges en detaljeret projektbeskrivelse. Denne skal følge nedenstående anvisninger mht. indhold: - Projektets formål (problemformulering, teoretisk grundlag og eventuelle hypoteser) samt videnskabeligt og samfundsmæssigt perspektiv og relevans - Baggrund og status over foreliggende viden (state-of-the-art) på området, herunder projektets relation til den nationale og internationale forskning, samt argumentation for ansøgers kvalifikationer og tidligere indsats på området - Forskningsplan, herunder metode- og materialeovervejelser i relation til projektets gennemførlighed, samt en arbejds- og tidsplan - Redegørelse for de praktiske muligheder for at gennemføre projektet (fx eksperimentelle faciliteter, personaleressourcer, adgang til software/databaser) 6

7 - Eventuelle etiske aspekter ved forskningen, herunder overvejelser vedrørende anvendelse af forsøgsdyr. - Statistiske overvejelser, hvor det er relevant. Ved udformningen af projektbeskrivelsen bør ansøger være opmærksom på, at alle udvalgets medlemmer deltager i den endelige vurdering og prioritering af de enkelte ansøgninger. Det anbefales derfor at udforme projektbeskrivelsen til aktive forskere og ikke kun til specialister inden for ansøgningens område. Formkrav til projektbeskrivelsen er som følger: - Hvis projektbeskrivelsen indeholder figurer, tabeller mv., må den højst være på 5 A4- sider (ekskl. referencer/litteraturliste). - Hvis projektbeskrivelsen ikke indeholder figurer, tabeller mv., må den højst være på anslag inkl. mellemrum, men ekskl. referencer/litteraturliste. Om CV og publikationsliste CV skal begrænse sig til maksimalt 2 sider og indeholde oplysninger om: - Personlige data: navn, adresse og lign. - Uddannelse (akademiske grader anføres med årstal for opnåelsen) - Nuværende og seneste ansættelser (ved midlertidig ansættelse angives dato for ansættelseskontraktens ophør) - Eventuelle orlovsperioder (barsels-, forældre- eller plejeorlov, militærtjeneste, humanitært hjælpearbejde mv.) - Øvrige videnskabelige kvalifikationer. Publikationslisten må kun indeholde publikationer fra de seneste 5 år og opdeles i følgende kategorier: - Peer-reviewed publikationer og artikler, inkl. monografier og proceedings med refereerodning (anfør forfatterrækkefølge, årstal, titel, publikationssted, bindnummer samt første og sidste sidetal eller artikelnummer og sidetal). 7

8 - Ikke peer-reviewed-publikationer, fx monografier, bogkapitler og lign. samt artikler (dog ikke abstracts)(anfør forfatterrækkefølge, årstal, titel, publikationssted, bindnummer samt første og sidste sidetal eller artikelnummer og sidetal). Der må ikke medtages arbejde, som ikke er endeligt accepteret til publicering. 2. Samfinansiering af ph.d.-stipendier Der kan ansøges om midler til samfinansiering af ph.d.-stipendier. Kulturministeriets Forskningsudvalg vurderer de faglige og forskningsmæssige perspektiver i ph.d.-stipendiet og derudover planen for medfinansiering. Det betyder, at udvalget ikke beslutter at støtte et ph.d.- stipendium, ud fra hvilken person der udfører ph.d.en. Ansvaret for at finde en kvalificeret person til at udføre ph.d.en ligger hos ansøgerinstitutionen. Der opereres med to typer af ph.d. ansøgning: enten indsender institutionen et opslag til en ph.d. stilling indenfor et område eller også anvendes en projektbeskrivelse for en kendt kandidat til stipendiet. Om ansøger Ved denne type ansøgning har en institution et ønske om, at der bliver udført et ph.d.-projekt med et særligt tema eller emne inden for det felt, som institutionen beskæftiger sig med. Det er institutionens ledelse, der afsender ansøgningen. Institutionerne har mulighed for at indsende en liste med en prioriteret rækkefølge over kandidater, såfremt der indsendes flere ansøgninger. Om økonomi Udvalget arbejder ud fra følgende retningslinjer ved tildeling af midler til samfinansiering af ph.d.-stipendier: - Der ydes et tilskud på kr. til lønudgifter til ph.d.-studerende pr. år - Der kan søges støtte til samfinansiering for alle ph.d.-stipendiets 3 år. - Der kan ikke søges om yderligere støtte til fx VIP- og TAP-løn, udgifter til materiel og udstyr m.m. i forbindelse med udførelse af et givent projekt. - Støtten effektueres ved at sende ansættelsesbrev til Kulturstyrelsen, når den ph.d.- studerende er fundet. Denne proces vil være yderligere beskrevet i et eventuelt tilsagnsbrev. 8

9 Om ansøgningsskema og bilag Ansøgere skal benytte Kulturministeriets Forskningsudvalgs ansøgningsskema. Følgende elementer skal vedlægges ansøgningsskemaet som bilag: - Projektbeskrivelse - Detaljeret budget på udvalgets obligatoriske budgetskabelon - Institutionens bekræftelse af budget og værtskab på skabelonen KFU budgetunderskrifter (skal skabe sikkerhed for, at institutionen er villig til at afholde sin andel af de samlede omkostninger for ph.d.-stipendierne). Om projektbeskrivelse I ansøgningsskemaet skrives populærvidenskabelig beskrivelse af projektet på maks tegn med mellemrum. I ansøgningen skal der indgå en beskrivelse af et ph.d.-stipendium og herunder et ph.d.-opslag. Beskrivelsen skal indeholde: - Ph.d.-opslag (hvis der ikke allerede er taget beslutning om en kandidat) - Baggrund for opslaget, state-of-the-art på området og mulige forskningsspørgsmål - De forskningsområder, hvor en ph.d.-studerende kan tilknyttes, og mulige indskrivningssteder - En opgørelse over, hvor mange ph.d.-studerende der er på institutionen (for statsanerkendte museer evt. antal videnskabelige medarbejdere) - Oplysninger om eventuelle samarbejdspartnere og finansiering - Oplysning om, hvorvidt ansøgningen angår et eksperimentelt ph.d.-stipendium. - Redegørelse for, at institutionen kan sikre, at ph.d.-stipendiaten indgår i et relevant videnskabeligt miljø, og at der stilles vejledning og arbejdsplads til rådighed. Projektbeskrivelsen må maks. være på anslag inkl. mellemrum. 3. Projektmodning Kulturministeriets Forskningsudvalg støtter ansøgninger til projektmodning i form af frikøb af forskere til at forberede og/eller udarbejde større forskningsansøgninger, netværksansøgninger m.m. til forskningsråd, fonde etc., eventuelt i samarbejde med forskere på andre institutioner. 9

10 Om ansøger Ansøgningen skal indsendes af den person/forsker, der er ansvarlig for projektet. Ansøger og ansøgers institution er ansvarlig over for udvalget i forhold til det ansøgte projekt. Om økonomi Udvalget arbejder ud fra følgende retningslinjer ved tildeling af midler til projektmodning: - Der ydes kun støtte til frikøb (VIP-løn). - Der ydes maks. støtte til 3 mdrs. frikøb. - Der ydes maks. støtte til 50 % af lønomkostningerne og med et loft på kr. Om ansøgningsskema og bilag Ansøgere skal benytte Kulturministeriets Forskningsudvalgs ansøgningsskema. Følgende elementer skal vedlægges ansøgningsskemaet som bilag: - Projektbeskrivelse - CV og publikationsliste for ansøger - Detaljeret budget på udvalgets obligatoriske budgetskabelon - Institutionens bekræftelse af budget og værtskab på skabelonen KFU budgetunderskrifter. Om projektbeskrivelsen Projektbeskrivelsen består af: - En beskrivelse af projektets formål og det videnskabelige potentiale i forskningsfeltet - En kort motivering af projektmodningen - En tidsplan for projektmodningen, der indeholder det konkrete resultat af projektmodningen (fx udkast til ansøgning). - For tværinstitutionelle projekter angives også, hvordan arbejdsdelingen er tænkt mellem de involverede institutioner. Projektbeskrivelsen må maks. være på tegn inkl. mellemrum. Om CV og publikationsliste CV skal begrænse sig til maksimalt 2 sider og indeholde oplysninger om: - Personlige data: navn, adresse og lign. 10

11 - Uddannelse (akademiske grader anføres med årstal for opnåelsen) - Nuværende og seneste ansættelser (ved midlertidig ansættelse angives dato for ansættelseskontraktens ophør) - Eventuelle orlovsperioder (barsels-, forældre- eller plejeorlov, militærtjeneste, humanitært hjælpearbejde mv.) - Øvrige videnskabelige kvalifikationer. Publikationslisten må kun indeholde publikationer fra de seneste 5 år og opdeles i følgende kategorier: - Peer-reviewed publikationer og artikler, inkl. monografier og proceedings med refereerodning (anfør forfatterrækkefølge, årstal, titel, publikationssted, bindnummer samt første og sidste sidetal eller artikelnummer og sidetal). - Ikke peer-reviewed-publikationer, fx monografier, bogkapitler og lign. samt artikler (dog ikke abstracts)(anfør forfatterrækkefølge, årstal, titel, publikationssted, bindnummer samt første og sidste sidetal eller artikelnummer og sidetal). Der må ikke medtages arbejde, som ikke er endeligt accepteret til publicering. 4. Gæsteprofessorordning Kulturministeriets Forskningsudvalg modtager nu også ansøgninger om tilknytning af en gæsteprofessor. En institution kan have gavn af at have en professor tilknyttet enten et konkret projekt eller institutionen som sådan. Der skal være tale om professorer i absolut international elite, og det er væsentligt, at gæsteforskerne i perioder er fysisk til stede på værtsinstitutionen og dermed direkte kan styrke og inspirere det faglige miljø. For eksempel kan vedkommende vejlede og korrespondere med ph.d.-studerende eller være med til at gøre en større ansøgning yderligere interessant ift. at rejse midler til forskning. Der kan søges om støtte til løn og til rejseudgifter. Professoren vil typisk have sin primære tilknytning til en forskningsinstitution, fx et universitet i udlandet. Vedkommende kan fx tilbydes at være til stede én eller to perioder om året på ansøgerinstitutionen, i alt en tilknytning på ca. 10 % af et årsværk. Om ansøger Alle typer af institutioner, som Kulturministeriets Forskningsudvalg skal støtte, kan søge midler til gæsteprofessorordning. Ansøgningen skal indsendes af den person/forsker, der er 11

12 faglig kontaktperson på værtinstitutionen. Ansøger og ansøgers institution er ansvarlig over for udvalget i forhold til det ansøgte projekt. Om økonomi Udvalget arbejder ud fra følgende retningslinjer ved tildeling af midler til gæsteprofessorordningen: - Der ydes maks. støtte til 2 år. - Der ydes maks. støtte til kr. i løn pr. år. - Der er mulighed for at søge maks kr. til rejser, herunder deltagelse i workshops og seminarer, pr. år. Om ansøgningsskema og bilag Ansøgere skal benytte Kulturministeriets Forskningsudvalgs ansøgningsskema. Følgende elementer skal vedlægges ansøgningsskemaet som bilag: - Projektbeskrivelse - CV og publikationsliste for den givne professor - Detaljeret budget på udvalgets obligatoriske budgetskabelon - Institutionens bekræftelse af budget og værtskab på skabelonen KFU budgetunderskrifter. Om projektbeskrivelsen Projektbeskrivelsen skal indeholde: - En motivering af gæsteprofessoratet, herunder en beskrivelse af formål og overordnede arbejdsopgaver - En aktivitetsplan inkl. tidsplan, hvori der indgår en beskrivelse af de opgaver og aktiviteter, gæsteprofessoren vil deltage i forbindelse med gæsteprofessoratet o fx et mindre antal forelæsninger, foredrag (evt. med offentlig adgang eller adgang for alle institutionens medarbejdere). Om CV og publikationsliste CV skal begrænse sig til maksimalt 2 sider og indeholde oplysninger om: - Personlige data: navn, adresse og lign. 12

13 - Uddannelse (akademiske grader anføres med årstal for opnåelsen) - Nuværende og seneste ansættelser (ved midlertidig ansættelse angives dato for ansættelseskontraktens ophør) - Øvrige videnskabelige kvalifikationer. Publikationslisten bør kun indeholde de væsentligste publikationer i gæsteprofessorens virke og opdeles i følgende kategorier: - Peer-reviewed publikationer og artikler, inkl. monografier og proceedings med refereerodning (anfør forfatterrækkefølge, årstal, titel, publikationssted, bindnummer samt første og sidste sidetal eller artikelnummer og sidetal). - Ikke peer-reviewed-publikationer, fx monografier, bogkapitler og lign. samt artikler (dog ikke abstracts) (anfør forfatterrækkefølge, årstal, titel, publikationssted, bindnummer samt første og sidste sidetal eller artikelnummer og sidetal). Hvilke kriterier vurderes ansøgningerne ud fra? I nedenstående er kriterierne udformet som spørgsmål. Fra udvalgets side vil der altid være tale om en konkret helhedsvurdering, hvor forskellige kriterier kan være opfyldt i større eller mindre grad. Således vil heller ikke alle kriterier være relevante for alle ansøgninger, og på grund af konkurrencen mellem ansøgninger er det ikke givet, at en imødekommelse af kriterierne vil føre til en bevilling. De relevante spørgsmål er typisk: Videnskabelig kvalitet - Sandsynliggør projektbeskrivelsen, at: o Der i projektet er overensstemmelse mellem problemformulering, teori og metode, og er de tilstrækkeligt beskrevet? o Projektet indeholder et potentiale for videnskabeligt fremskridt og fornyelse og originalitet det være sig teoretisk og/eller metodisk? o Projektet indeholder potentiale for at generere ny viden om forskningsfeltet? o Projektet bidrager til internationalisering af dansk forskning? o Projektet har en klar og velformuleret problemstilling eller en klart formuleret målsætning? - Er der i projektbeskrivelsen hensigtsmæssige og konsistente hypoteser? 13

14 - Er der i projektbeskrivelsen redegjort for eksisterende forsknings internationale state of- the-art og projektets potentielle bidrag? - Er projektbeskrivelsens redegørelse for synergien mellem delprojekter/forskergrupper tilstrækkelig? - Er der i projektbeskrivelsen redegjort for projektets eventuelle samfundsmæssige perspektiver? - Er der sammenhæng mellem størrelsen på det ansøgte beløb og det sandsynlige videnskabelige udbytte? Ansøgers kvalifikationer - Har ansøger de nødvendige kvalifikationer til projektets gennemførelse? o Især de videnskabelige, men også hvad angår projektstyring og forskningsledelse? - Har projektets øvrige deltagere tilstrækkelig forskningskompetence? - Er der medvirken eller samarbejde med relevante ledende forskningsgrupper i ind- og udland? - Er der medvirken fra virksomhedspartnere, hvor dette er relevant? Gennemførlighed - Er der allokeret tilstrækkelige ressourcer til projektet, herunder personale samt adgang til nødvendige faciliteter og udstyr? - Giver institutionen de fornødne faglige rammer for projektet? - Er der en god sammenhæng mellem, hvad de ansøgte midler skal finansiere, hvornår de skal anvendes, samt hvilke opgaver og hvilke personer midlerne skal finansiere? - Er der overensstemmelse mellem budgettet og forskningsaktiviteterne? - Indeholder projektbeskrivelsen klare/relevante milepæle og succeskriterier? - Er der en gennemtænkt/hensigtsmæssig arbejds-, tids- og formidlingsplan? - Er der en klar strategi for organisering og ledelse af projektet, herunder en redegørelse for arbejdsdelingen mellem de involverede forskere? - Er der en rimelig arbejdsdeling mellem stipendiater og seniorforskere? 14

15 Hvordan og hvornår kan man søge? Ansøgningsfrist Der er i 2015 én ansøgningsfrist for alle ansøgere og til alle typer af virkemidler. Ansøgningsfristen er den 20. april Ansøgningsmateriale Skemaer til ansøgning kan findes på Kulturministeriets hjemmeside: Du skal være opmærksom på, at udfylde det skema, der svarer til din type institution 1. Kulturministeriets forskende institutioner, 2. De statsanerkendte museer eller 3. Forskningsafdelinger inden for idrætsområdet. Der er ét fælles budgetskema, som alle ansøgere skal benytte. Før du ansøger, bør du læse, hvilke krav der er til ansøgningsmateriale inden for den støttekategori, du søger. Se oven for i afsnittet Hvad kan der søges støtte til?. Ansøgningsmaterialet samt dette opslag er godkendt af Innovationsfonden. Hvornår får man svar? (om proceduren) KFU foretager en forskningsfaglig vurdering af, om ansøgningerne er støtteværdige eller ikkestøtteværdige. Denne vurdering godkendes af Innovationsfonden. Herefter udarbejder KFU en indstilling til Kulturministeriet om uddeling af forskningspuljen. Der går 2-3 måneder fra ansøgningsfristen, til ansøgere får svar. Hvem udbetaler midlerne? (om administration og drift) Det er Kulturstyrelsen (KS), der står for administrationen af forskningspuljen. Det er dermed KS, der sender tilsagn og afslag ud samt står for regnskabsførelse i forhold til de bevilligede midler. KS er således institutionernes daglige kontaktpart vedrørende projekter, der har fået støtte af forskningspuljen, og det er derfor også hertil, at status- og slutrapporter sendes. 15

16 KFU s adresse og sekretariat Kulturministeriets Forskningsudvalg Kulturministeriet Nybrogade København K Sekretariat: Emilie Birk Jørgensen, tlf Annette Kornerup, tlf

Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning

Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning I dette opslag indkalder Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) ansøgninger

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPostdoc?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 5 5. Afgørelse om ansøgning... 6

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8

1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2. 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7. 6. ErhvervsPhD-forløb på mere end tre år... 8 Notat Retningslinjer for ErhvervsPhD-ordningen Indhold: 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 2 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 3 4. Tredjeparter... 6 5. ErhvervsPhD i den offentlige sektor... 7 6.

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold

Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School. Indhold September 2008 Studieordning for ph.d.-studiet ved Copenhagen Business School Denne studieordning for ph.d.-skolerne ved Copenhagen Business School (CBS) bygger på regelsættet indeholdt i Videnskab, Teknologi

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP

Indkaldelse af ansøgninger. Det Strategiske Forskningsråd - DSF. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - EUDP Opslag 2013 Indkaldelse af ansøgninger Forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport Det Strategiske Forskningsråd - DSF Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Maj 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema...

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold

Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold Retningslinjer for Iværksætterpilotordningen September 2015 Indhold 1 Iværksætterpilotordningen... 2 1.1 Innovationsfonden... 2 1.2 Operatør... 2 2 Hvem kan søge?... 2 2.1 Dimittend eller studerende...

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET FORRETNINGSGANG FOR FORVALTNING AF EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEK- TER

KØBENHAVNS UNIVERSITET FORRETNINGSGANG FOR FORVALTNING AF EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEK- TER KØBENHAVNS UNIVERSITET FORRETNINGSGANG FOR FORVALTNING AF EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEK- TER Tiltrådt af Ledelsesteam den 17. marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1: FORMÅL OG MÅLGRUPPE... 6 1.1 FORMÅL...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema CROWDFUNDING Ansøgningsrunden marts 2015 OFFENTLIGGJORT 15. JANUAR 2015 ANSØGNINGSFRIST 19. MARTS 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORNÅR KAN DU FORVENTE

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010

Indkaldelse af ansøgninger til. Green Labs DK 2010-2011. Juni 2010 Indkaldelse af ansøgninger til Green Labs DK 2010-2011 Juni 2010 Green Labs DK, Amaliegade 44, 1256 København K Telefon: 33 92 67 00 www.greenlabs.dk Indhold INDKALDELSE AF ANSØGNINGER... 3 A. OM PROGRAMMET...

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden september 2015 OFFENTLIGGJORT 3. JUNI 2015 SENEST REVIDERET 18. AUGUST 2015 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 7. 14. SEPTEMBER 2015

Læs mere