Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015"

Transkript

1 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter. Det er forskende institutioner under Kulturministeriet, forskningsafdelinger inden for idrætsområdet samt statsanerkendte museer, der kan søge midler hos Kulturministeriets Forskningsudvalg. Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Nedenfor gives der et overblik over, hvad Kulturministeriets Forskningsudvalg yder støtte til, yderligere oplysninger om hvem der kan ansøge, samt hvilke krav der stilles til ansøger og til selve ansøgningen. Udvalget vil gerne gøre særligt opmærksom på den nye mulighed for at søge støtte til en gæsteprofessorordning. Det anbefales at læse hele opslaget, inden der søges støtte. Med venlig hilsen Kulturministeriets Forskningsudvalg 1

2 Indhold Hvad er det overordnede formål med uddelingen af støttemidler?... 3 Hvem kan søge støtte?... 3 Hvilke krav er der til ansøger?... 4 Hvad kan der søges støtte til? Forskningsprojekter... 5 Om ansøger... 5 Om økonomi... 5 Om ansøgningsskema og bilag... 6 Om projektbeskrivelsen... 6 Om CV og publikationsliste Samfinansiering af ph.d.-stipendier... 8 Om ansøger... 8 Om økonomi... 8 Om ansøgningsskema og bilag... 9 Om projektbeskrivelse Projektmodning... 9 Om ansøger Om økonomi Om ansøgningsskema og bilag Om projektbeskrivelsen Om CV og publikationsliste Gæsteprofessorordning Om ansøger Om økonomi Om ansøgningsskema og bilag Om projektbeskrivelsen Om CV og publikationsliste Hvilke kriterier vurderes ansøgningerne ud fra? Videnskabelig kvalitet Ansøgers kvalifikationer Gennemførlighed

3 Hvordan og hvornår kan man søge? Ansøgningsfrist Ansøgningsmateriale Hvornår får man svar? (om proceduren) Hvem udbetaler midlerne? (om administration og drift) KFU s adresse og sekretariat Hvad er det overordnede formål med uddelingen af støttemidler? Kulturministeriets Forskningsudvalg har til formål at støtte forskningen på Kulturministeriets område. I den forbindelse er det en væsentlig opgave at uddele Kulturministeriets Forskningspulje, som er finansieret via det kulturelle udlodningsaktstykke og udgør ca. 11 mio. kr. Forskningspuljen skal anvendes til at styrke forskningsindsatsen på de forskende institutioner under Kulturministeriet og på idrætsområdet, og midlerne fordeles med hhv. ca. 6 og 5 mio. kr. til hver. Der tages forbehold for udlodningsaktstykkets godkendelse i Finansudvalget. Derudover uddeler Kulturministeriets Forskningsudvalg for andet år i træk også midler til de statsanerkendte museer. Størstedelen af de forskningsmidler, som i tidligere år har skullet søges hos Kulturstyrelsen, skal nu søges hos Kulturministeriets Forskningsudvalg. Disse midler udgør ca. 6,5 mio. kr. og er finansiereret via finansloven. Se mere her: Hvem kan søge støtte? Det er Kulturministeriets forskende institutioner, forskningsafdelinger inden for idrætsområdet samt statsanerkendte museer, der kan søge midler hos Kulturministeriets Forskningsudvalg. Forskende institutioner under Kulturministeriet udgøres både af arkiver, biblioteker, statslige museer og visse af Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner. 3

4 Forskningsafdelinger inden for idrætsområdet kan fx være institutter på de danske universiteter og universitetshospitaler. På Kulturstyrelsens hjemmeside findes en opgørelse over de statsanerkendte museer: Hvilke krav er der til ansøger? Ansøger skal som udgangspunkt altid være en person med et ansættelsesforhold på en institution, der bedriver forskning. Ansøgeren skal være på ph.d.-niveau. Det vil sige have erhvervet ph.d.-graden, være seniorforsker eller være bedømt på ph.d.-/forskerniveau ved en forskerbedømmelse. Du kan læse mere om mulighed for forskerbedømmelse for medarbejdere ved statsanerkendte museer her: Puljebeskrivelser_efteraar2014/Pulje_til_styrkelse_af_forskerkompetencer_- _forskervurdering_efteraar_2014.pdf. Ved ansøgninger om samfinansiering af et ph.d.-stipendium skal hovedvejlederen være på ph.d.-niveau, hvorimod ansøgeren i sagens natur ikke kan være på ph.d.-niveau endnu. Der skal være et ansættelsesforhold mellem ansøgerinstitutionen og den pågældende ansøger (fx deltidskontrakt eller projektansættelse på 1 år eller 3 år). Dette krav er begrundet i et ønske om at styrke forskningsindsatsen på selve den forskende institution. Forskningen, der ansøges om støtte til, skal derfor også udføres på den pågældende institution, så det er denne institutions forskningsmiljø, der bliver styrket. Modtager ansøgeren støtte fra Kulturministeriets Forskningsudvalg til et endnu ikke afsluttet projekt, kan en eventuel støtte til det nye projekt ikke effektueres, før det igangværende projekt er dokumenteret afsluttet. Hvad kan der søges støtte til? Kulturministeriets Forskningsudvalg støtter både egentlige forskningsprojekter og ph.d.- 4

5 stipendier såvel som andre typer af forskningsaktiviteter, der kan styrke forskningen på Kulturministeriets område (herunder også idrætsforskningen). De fire støttekategorier er: - Forskningsprojekter - Samfinansiering af ph.d.-stipendier - Projektmodning - Gæsteprofessorordning. OBS! Ansøgere fra idrætsområdet bør være særligt opmærksomme på, at der ikke gives støtte til ren formidling, som det tidligere har været tilfældet. 1. Forskningsprojekter Ansøgninger om støtte til forskningsprojekter kan angå flere typer af udgifter og være af forskellig karakter. For de forskellige biblioteker, arkiver og museer søges der ofte om støtte til aflønning af videnskabeligt personale, fx frikøb af en forsker til udførelse af en konkret forskningsopgave såsom en monografi, antologi e.l., og derudover eventuelle udgifter i forbindelse hermed, fx udgifter til at indhente materiale. Om ansøger Ansøgningen skal indsendes af den person/forsker, der er ansvarlig for projektet. Ansøger og ansøgers institution er ansvarlig over for udvalget i forhold til det ansøgte projekt. Ph.d.-studerende kan søge om støtte til et forskningsprojekt, hvis de vedlægger en erklæring fra vejleder om forventet aflevering af ph.d.-afhandling inden 6 måneder efter ansøgningsfristen til Kulturministeriets Forskningsudvalg. En eventuel støtte til et projekt kan først påbegyndes, når ansøgeren har erhvervet ph.d.-graden. Om økonomi Udvalget arbejder ud fra følgende retningslinjer ved tildeling af midler til forskningsprojekter: - Der ydes maks. støtte til 12 mdrs. frikøb - Der ydes maks kr. om måneden til løn pr. forskningsdeltager. - Ved publicering ydes der kun støtte til trykkeomkostninger eller elektronisk publicering. 5

6 - Der kan søges støtte til: VIP- og TAP-løn, udgifter til materiel og udstyr m.m. til det pågældende projekt. En absolut hovedregel ved støttetildelingen er, at der maksimalt gives 1-årige bevillinger. Dette gælder også, selvom forskningsprojektet er flerårigt. Opnås der støtte til et forskningsprojekt, skal dette igangsættes inden 3 år. Om ansøgningsskema og bilag Ansøgere skal benytte Kulturministeriets Forskningsudvalgs ansøgningsskema. Følgende elementer skal vedlægges ansøgningsskemaet som bilag: - Projektbeskrivelse - CV og publikationsliste for ansøger og øvrige navngivne videnskabelige medarbejdere, der søges aflønnet af udvalget - Detaljeret budget på udvalgets obligatoriske budgetskabelon - Institutionens bekræftelse af budget og værtskab på skabelonen KFU budgetunderskrifter. Om projektbeskrivelsen I ansøgningsskemaet gives der en populærvidenskabelig beskrivelse af projektet på maks tegn med mellemrum. Denne skal være egnet til offentliggørelse på Kulturministeriets hjemmeside. Foruden projektbeskrivelsen i ansøgningsskemaet, skal der vedlægges en detaljeret projektbeskrivelse. Denne skal følge nedenstående anvisninger mht. indhold: - Projektets formål (problemformulering, teoretisk grundlag og eventuelle hypoteser) samt videnskabeligt og samfundsmæssigt perspektiv og relevans - Baggrund og status over foreliggende viden (state-of-the-art) på området, herunder projektets relation til den nationale og internationale forskning, samt argumentation for ansøgers kvalifikationer og tidligere indsats på området - Forskningsplan, herunder metode- og materialeovervejelser i relation til projektets gennemførlighed, samt en arbejds- og tidsplan - Redegørelse for de praktiske muligheder for at gennemføre projektet (fx eksperimentelle faciliteter, personaleressourcer, adgang til software/databaser) 6

7 - Eventuelle etiske aspekter ved forskningen, herunder overvejelser vedrørende anvendelse af forsøgsdyr. - Statistiske overvejelser, hvor det er relevant. Ved udformningen af projektbeskrivelsen bør ansøger være opmærksom på, at alle udvalgets medlemmer deltager i den endelige vurdering og prioritering af de enkelte ansøgninger. Det anbefales derfor at udforme projektbeskrivelsen til aktive forskere og ikke kun til specialister inden for ansøgningens område. Formkrav til projektbeskrivelsen er som følger: - Hvis projektbeskrivelsen indeholder figurer, tabeller mv., må den højst være på 5 A4- sider (ekskl. referencer/litteraturliste). - Hvis projektbeskrivelsen ikke indeholder figurer, tabeller mv., må den højst være på anslag inkl. mellemrum, men ekskl. referencer/litteraturliste. Om CV og publikationsliste CV skal begrænse sig til maksimalt 2 sider og indeholde oplysninger om: - Personlige data: navn, adresse og lign. - Uddannelse (akademiske grader anføres med årstal for opnåelsen) - Nuværende og seneste ansættelser (ved midlertidig ansættelse angives dato for ansættelseskontraktens ophør) - Eventuelle orlovsperioder (barsels-, forældre- eller plejeorlov, militærtjeneste, humanitært hjælpearbejde mv.) - Øvrige videnskabelige kvalifikationer. Publikationslisten må kun indeholde publikationer fra de seneste 5 år og opdeles i følgende kategorier: - Peer-reviewed publikationer og artikler, inkl. monografier og proceedings med refereerodning (anfør forfatterrækkefølge, årstal, titel, publikationssted, bindnummer samt første og sidste sidetal eller artikelnummer og sidetal). 7

8 - Ikke peer-reviewed-publikationer, fx monografier, bogkapitler og lign. samt artikler (dog ikke abstracts)(anfør forfatterrækkefølge, årstal, titel, publikationssted, bindnummer samt første og sidste sidetal eller artikelnummer og sidetal). Der må ikke medtages arbejde, som ikke er endeligt accepteret til publicering. 2. Samfinansiering af ph.d.-stipendier Der kan ansøges om midler til samfinansiering af ph.d.-stipendier. Kulturministeriets Forskningsudvalg vurderer de faglige og forskningsmæssige perspektiver i ph.d.-stipendiet og derudover planen for medfinansiering. Det betyder, at udvalget ikke beslutter at støtte et ph.d.- stipendium, ud fra hvilken person der udfører ph.d.en. Ansvaret for at finde en kvalificeret person til at udføre ph.d.en ligger hos ansøgerinstitutionen. Der opereres med to typer af ph.d. ansøgning: enten indsender institutionen et opslag til en ph.d. stilling indenfor et område eller også anvendes en projektbeskrivelse for en kendt kandidat til stipendiet. Om ansøger Ved denne type ansøgning har en institution et ønske om, at der bliver udført et ph.d.-projekt med et særligt tema eller emne inden for det felt, som institutionen beskæftiger sig med. Det er institutionens ledelse, der afsender ansøgningen. Institutionerne har mulighed for at indsende en liste med en prioriteret rækkefølge over kandidater, såfremt der indsendes flere ansøgninger. Om økonomi Udvalget arbejder ud fra følgende retningslinjer ved tildeling af midler til samfinansiering af ph.d.-stipendier: - Der ydes et tilskud på kr. til lønudgifter til ph.d.-studerende pr. år - Der kan søges støtte til samfinansiering for alle ph.d.-stipendiets 3 år. - Der kan ikke søges om yderligere støtte til fx VIP- og TAP-løn, udgifter til materiel og udstyr m.m. i forbindelse med udførelse af et givent projekt. - Støtten effektueres ved at sende ansættelsesbrev til Kulturstyrelsen, når den ph.d.- studerende er fundet. Denne proces vil være yderligere beskrevet i et eventuelt tilsagnsbrev. 8

9 Om ansøgningsskema og bilag Ansøgere skal benytte Kulturministeriets Forskningsudvalgs ansøgningsskema. Følgende elementer skal vedlægges ansøgningsskemaet som bilag: - Projektbeskrivelse - Detaljeret budget på udvalgets obligatoriske budgetskabelon - Institutionens bekræftelse af budget og værtskab på skabelonen KFU budgetunderskrifter (skal skabe sikkerhed for, at institutionen er villig til at afholde sin andel af de samlede omkostninger for ph.d.-stipendierne). Om projektbeskrivelse I ansøgningsskemaet skrives populærvidenskabelig beskrivelse af projektet på maks tegn med mellemrum. I ansøgningen skal der indgå en beskrivelse af et ph.d.-stipendium og herunder et ph.d.-opslag. Beskrivelsen skal indeholde: - Ph.d.-opslag (hvis der ikke allerede er taget beslutning om en kandidat) - Baggrund for opslaget, state-of-the-art på området og mulige forskningsspørgsmål - De forskningsområder, hvor en ph.d.-studerende kan tilknyttes, og mulige indskrivningssteder - En opgørelse over, hvor mange ph.d.-studerende der er på institutionen (for statsanerkendte museer evt. antal videnskabelige medarbejdere) - Oplysninger om eventuelle samarbejdspartnere og finansiering - Oplysning om, hvorvidt ansøgningen angår et eksperimentelt ph.d.-stipendium. - Redegørelse for, at institutionen kan sikre, at ph.d.-stipendiaten indgår i et relevant videnskabeligt miljø, og at der stilles vejledning og arbejdsplads til rådighed. Projektbeskrivelsen må maks. være på anslag inkl. mellemrum. 3. Projektmodning Kulturministeriets Forskningsudvalg støtter ansøgninger til projektmodning i form af frikøb af forskere til at forberede og/eller udarbejde større forskningsansøgninger, netværksansøgninger m.m. til forskningsråd, fonde etc., eventuelt i samarbejde med forskere på andre institutioner. 9

10 Om ansøger Ansøgningen skal indsendes af den person/forsker, der er ansvarlig for projektet. Ansøger og ansøgers institution er ansvarlig over for udvalget i forhold til det ansøgte projekt. Om økonomi Udvalget arbejder ud fra følgende retningslinjer ved tildeling af midler til projektmodning: - Der ydes kun støtte til frikøb (VIP-løn). - Der ydes maks. støtte til 3 mdrs. frikøb. - Der ydes maks. støtte til 50 % af lønomkostningerne og med et loft på kr. Om ansøgningsskema og bilag Ansøgere skal benytte Kulturministeriets Forskningsudvalgs ansøgningsskema. Følgende elementer skal vedlægges ansøgningsskemaet som bilag: - Projektbeskrivelse - CV og publikationsliste for ansøger - Detaljeret budget på udvalgets obligatoriske budgetskabelon - Institutionens bekræftelse af budget og værtskab på skabelonen KFU budgetunderskrifter. Om projektbeskrivelsen Projektbeskrivelsen består af: - En beskrivelse af projektets formål og det videnskabelige potentiale i forskningsfeltet - En kort motivering af projektmodningen - En tidsplan for projektmodningen, der indeholder det konkrete resultat af projektmodningen (fx udkast til ansøgning). - For tværinstitutionelle projekter angives også, hvordan arbejdsdelingen er tænkt mellem de involverede institutioner. Projektbeskrivelsen må maks. være på tegn inkl. mellemrum. Om CV og publikationsliste CV skal begrænse sig til maksimalt 2 sider og indeholde oplysninger om: - Personlige data: navn, adresse og lign. 10

11 - Uddannelse (akademiske grader anføres med årstal for opnåelsen) - Nuværende og seneste ansættelser (ved midlertidig ansættelse angives dato for ansættelseskontraktens ophør) - Eventuelle orlovsperioder (barsels-, forældre- eller plejeorlov, militærtjeneste, humanitært hjælpearbejde mv.) - Øvrige videnskabelige kvalifikationer. Publikationslisten må kun indeholde publikationer fra de seneste 5 år og opdeles i følgende kategorier: - Peer-reviewed publikationer og artikler, inkl. monografier og proceedings med refereerodning (anfør forfatterrækkefølge, årstal, titel, publikationssted, bindnummer samt første og sidste sidetal eller artikelnummer og sidetal). - Ikke peer-reviewed-publikationer, fx monografier, bogkapitler og lign. samt artikler (dog ikke abstracts)(anfør forfatterrækkefølge, årstal, titel, publikationssted, bindnummer samt første og sidste sidetal eller artikelnummer og sidetal). Der må ikke medtages arbejde, som ikke er endeligt accepteret til publicering. 4. Gæsteprofessorordning Kulturministeriets Forskningsudvalg modtager nu også ansøgninger om tilknytning af en gæsteprofessor. En institution kan have gavn af at have en professor tilknyttet enten et konkret projekt eller institutionen som sådan. Der skal være tale om professorer i absolut international elite, og det er væsentligt, at gæsteforskerne i perioder er fysisk til stede på værtsinstitutionen og dermed direkte kan styrke og inspirere det faglige miljø. For eksempel kan vedkommende vejlede og korrespondere med ph.d.-studerende eller være med til at gøre en større ansøgning yderligere interessant ift. at rejse midler til forskning. Der kan søges om støtte til løn og til rejseudgifter. Professoren vil typisk have sin primære tilknytning til en forskningsinstitution, fx et universitet i udlandet. Vedkommende kan fx tilbydes at være til stede én eller to perioder om året på ansøgerinstitutionen, i alt en tilknytning på ca. 10 % af et årsværk. Om ansøger Alle typer af institutioner, som Kulturministeriets Forskningsudvalg skal støtte, kan søge midler til gæsteprofessorordning. Ansøgningen skal indsendes af den person/forsker, der er 11

12 faglig kontaktperson på værtinstitutionen. Ansøger og ansøgers institution er ansvarlig over for udvalget i forhold til det ansøgte projekt. Om økonomi Udvalget arbejder ud fra følgende retningslinjer ved tildeling af midler til gæsteprofessorordningen: - Der ydes maks. støtte til 2 år. - Der ydes maks. støtte til kr. i løn pr. år. - Der er mulighed for at søge maks kr. til rejser, herunder deltagelse i workshops og seminarer, pr. år. Om ansøgningsskema og bilag Ansøgere skal benytte Kulturministeriets Forskningsudvalgs ansøgningsskema. Følgende elementer skal vedlægges ansøgningsskemaet som bilag: - Projektbeskrivelse - CV og publikationsliste for den givne professor - Detaljeret budget på udvalgets obligatoriske budgetskabelon - Institutionens bekræftelse af budget og værtskab på skabelonen KFU budgetunderskrifter. Om projektbeskrivelsen Projektbeskrivelsen skal indeholde: - En motivering af gæsteprofessoratet, herunder en beskrivelse af formål og overordnede arbejdsopgaver - En aktivitetsplan inkl. tidsplan, hvori der indgår en beskrivelse af de opgaver og aktiviteter, gæsteprofessoren vil deltage i forbindelse med gæsteprofessoratet o fx et mindre antal forelæsninger, foredrag (evt. med offentlig adgang eller adgang for alle institutionens medarbejdere). Om CV og publikationsliste CV skal begrænse sig til maksimalt 2 sider og indeholde oplysninger om: - Personlige data: navn, adresse og lign. 12

13 - Uddannelse (akademiske grader anføres med årstal for opnåelsen) - Nuværende og seneste ansættelser (ved midlertidig ansættelse angives dato for ansættelseskontraktens ophør) - Øvrige videnskabelige kvalifikationer. Publikationslisten bør kun indeholde de væsentligste publikationer i gæsteprofessorens virke og opdeles i følgende kategorier: - Peer-reviewed publikationer og artikler, inkl. monografier og proceedings med refereerodning (anfør forfatterrækkefølge, årstal, titel, publikationssted, bindnummer samt første og sidste sidetal eller artikelnummer og sidetal). - Ikke peer-reviewed-publikationer, fx monografier, bogkapitler og lign. samt artikler (dog ikke abstracts) (anfør forfatterrækkefølge, årstal, titel, publikationssted, bindnummer samt første og sidste sidetal eller artikelnummer og sidetal). Hvilke kriterier vurderes ansøgningerne ud fra? I nedenstående er kriterierne udformet som spørgsmål. Fra udvalgets side vil der altid være tale om en konkret helhedsvurdering, hvor forskellige kriterier kan være opfyldt i større eller mindre grad. Således vil heller ikke alle kriterier være relevante for alle ansøgninger, og på grund af konkurrencen mellem ansøgninger er det ikke givet, at en imødekommelse af kriterierne vil føre til en bevilling. De relevante spørgsmål er typisk: Videnskabelig kvalitet - Sandsynliggør projektbeskrivelsen, at: o Der i projektet er overensstemmelse mellem problemformulering, teori og metode, og er de tilstrækkeligt beskrevet? o Projektet indeholder et potentiale for videnskabeligt fremskridt og fornyelse og originalitet det være sig teoretisk og/eller metodisk? o Projektet indeholder potentiale for at generere ny viden om forskningsfeltet? o Projektet bidrager til internationalisering af dansk forskning? o Projektet har en klar og velformuleret problemstilling eller en klart formuleret målsætning? - Er der i projektbeskrivelsen hensigtsmæssige og konsistente hypoteser? 13

14 - Er der i projektbeskrivelsen redegjort for eksisterende forsknings internationale state of- the-art og projektets potentielle bidrag? - Er projektbeskrivelsens redegørelse for synergien mellem delprojekter/forskergrupper tilstrækkelig? - Er der i projektbeskrivelsen redegjort for projektets eventuelle samfundsmæssige perspektiver? - Er der sammenhæng mellem størrelsen på det ansøgte beløb og det sandsynlige videnskabelige udbytte? Ansøgers kvalifikationer - Har ansøger de nødvendige kvalifikationer til projektets gennemførelse? o Især de videnskabelige, men også hvad angår projektstyring og forskningsledelse? - Har projektets øvrige deltagere tilstrækkelig forskningskompetence? - Er der medvirken eller samarbejde med relevante ledende forskningsgrupper i ind- og udland? - Er der medvirken fra virksomhedspartnere, hvor dette er relevant? Gennemførlighed - Er der allokeret tilstrækkelige ressourcer til projektet, herunder personale samt adgang til nødvendige faciliteter og udstyr? - Giver institutionen de fornødne faglige rammer for projektet? - Er der en god sammenhæng mellem, hvad de ansøgte midler skal finansiere, hvornår de skal anvendes, samt hvilke opgaver og hvilke personer midlerne skal finansiere? - Er der overensstemmelse mellem budgettet og forskningsaktiviteterne? - Indeholder projektbeskrivelsen klare/relevante milepæle og succeskriterier? - Er der en gennemtænkt/hensigtsmæssig arbejds-, tids- og formidlingsplan? - Er der en klar strategi for organisering og ledelse af projektet, herunder en redegørelse for arbejdsdelingen mellem de involverede forskere? - Er der en rimelig arbejdsdeling mellem stipendiater og seniorforskere? 14

15 Hvordan og hvornår kan man søge? Ansøgningsfrist Der er i 2015 én ansøgningsfrist for alle ansøgere og til alle typer af virkemidler. Ansøgningsfristen er den 20. april Ansøgningsmateriale Skemaer til ansøgning kan findes på Kulturministeriets hjemmeside: Du skal være opmærksom på, at udfylde det skema, der svarer til din type institution 1. Kulturministeriets forskende institutioner, 2. De statsanerkendte museer eller 3. Forskningsafdelinger inden for idrætsområdet. Der er ét fælles budgetskema, som alle ansøgere skal benytte. Før du ansøger, bør du læse, hvilke krav der er til ansøgningsmateriale inden for den støttekategori, du søger. Se oven for i afsnittet Hvad kan der søges støtte til?. Ansøgningsmaterialet samt dette opslag er godkendt af Innovationsfonden. Hvornår får man svar? (om proceduren) KFU foretager en forskningsfaglig vurdering af, om ansøgningerne er støtteværdige eller ikkestøtteværdige. Denne vurdering godkendes af Innovationsfonden. Herefter udarbejder KFU en indstilling til Kulturministeriet om uddeling af forskningspuljen. Der går 2-3 måneder fra ansøgningsfristen, til ansøgere får svar. Hvem udbetaler midlerne? (om administration og drift) Det er Kulturstyrelsen (KS), der står for administrationen af forskningspuljen. Det er dermed KS, der sender tilsagn og afslag ud samt står for regnskabsførelse i forhold til de bevilligede midler. KS er således institutionernes daglige kontaktpart vedrørende projekter, der har fået støtte af forskningspuljen, og det er derfor også hertil, at status- og slutrapporter sendes. 15

16 KFU s adresse og sekretariat Kulturministeriets Forskningsudvalg Kulturministeriet Nybrogade København K Sekretariat: Emilie Birk Jørgensen, tlf Annette Kornerup, tlf

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2014

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2014 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje 6. marts 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk Hermed indkaldes ansøgninger

Læs mere

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter.

Læs mere

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2017

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2017 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2017 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter.

Læs mere

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU)

Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) Kulturministeriets forskningsudvalg (KFU) hvorfor er det nu interessant? hvad laver det? hvem sidder i det? hvad kan I bruge det til? og hvilke kriterier uddeles pengene efter? hvorfor er det nu interessant?

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen

Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Ansøgningsfrist Ansøgninger Formål og prioriterede områder Vurderingskriterier

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017.

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017. Opslag og vejledning Region Sjællands og Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedr. de specialiserede funktioner.

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Januar 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

2. HVORDAN SKAL OPSLAGET LÆSES? 6. 3. HVEM KAN SØGE STØTTE? 8 3.1 Ansøgers kvalifikationer 8 3.2 Særlige forhold for private virksomheder 9

2. HVORDAN SKAL OPSLAGET LÆSES? 6. 3. HVEM KAN SØGE STØTTE? 8 3.1 Ansøgers kvalifikationer 8 3.2 Særlige forhold for private virksomheder 9 INDHOLD 1. ANSØGNINGER TIL DET FRIE FORSKNINGSRÅD 3 1.1 Væsentlige ændringer i 2011-2012 4 1.2 Ansøgningsfrister 5 1.3 Starttidspunkt for bevilling 5 1.4 Internationalisering 5 2. HVORDAN SKAL OPSLAGET

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FREM MOD ANSØGNINGSFRISTEN PRIMO JUNI 2017 Til

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL EKSPLORATIVE WORKSHOPS

ANSØGNINGSSKEMA TIL EKSPLORATIVE WORKSHOPS ANSØGNINGSSKEMA TIL EKSPLORATIVE WORKSHOPS Dato: NOS-HS Sekretariatet Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 DK-1260 København K Danmark 1. Hovedansøgers navn (ansvarlig over for NOS-HS) 2. Stilling

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Baggrund Danske Regioners bestyrelse har etableret en uafhængig forskningspulje på medicinområdet. Puljens størrelse er 22 mio. kr. i 2015 og ansøgningsfristen

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på:

Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på: Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2015. Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på: http://www.rsyd.dk/wm334219 Formål Region Syddanmarks forskningspulje skal medvirke til etablering af

Læs mere

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde

Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Vejledning om tilskud til Forsknings- og informationsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsknings-

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme

Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme 9. oktober 2015 Udbud af tre forskningsprojekter om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme Med satspuljeaftalen for 2015 afsatte satspuljepartierne en økonomisk ramme på 60,9 mio. kr. til at styrke

Læs mere

Finansministeriet. Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor. Genopslag 2009

Finansministeriet. Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor. Genopslag 2009 Finansministeriet Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor Genopslag 2009 Ansøgningsfrist: Tirsdag den 8. december 2009 Finansministeriet Indhold 1. Introduktion 3 Temaer,

Læs mere

Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning

Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning I dette opslag indkalder Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) ansøgninger

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning

Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Informationsmøde om ph.d. i uddannelsesforskning Samarbejde mellem UNI og UC er Udvikling af tværgående miljøer for forskning og udvikling fokus på relevans og videnomsætning Styrkelse af den nationale

Læs mere

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning)

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) 14. juni 2011 Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) j.nr. 2011-EP2 1. Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) Højteknologifonden opslår anden runde af erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning),

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l.

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l. Krav til dokumentation ved ansøgning til stillinger på Copenhagen Business School (CBS) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Særligt for TAP (teknisk administrativt personale) stillinger... 1 Ansøgning...

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Maj 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Visioner Scleroseforeningens Forskningsudvalgs fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme 5. april 2006 J.nr. O-2006-2 Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme Højteknologifonden støtter strategiske satsninger inden for forskning og

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Notat Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Aarhus Universitets retningslinjer vedr. tildeling af opholdsstipendier, traineestipendier mv. skal sikre en afgrænsning i forhold til ansættelser

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning

Konsulentbistand, ekstern evalutor, proceskonsulent og følgeforskning Danskernes Digitale Bibliotek, puljemidler 2013 Vejledning Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) puljemidler i 2013 Vejledningen indeholder information om Danskernes

Læs mere

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Procedure for faglig bedømmelse af medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Til: centerdirektørerne Opgang 5212 Afsnit 5212 Personaleafdelingen Personale og Jura Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35456422 Direkte 35456422 Fax 35456645 Mail anne.mette.ellyton@regionh.dk Ref.:

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis FONDEN FOR FAGLIG UDVIKLING AF SPECIALLÆGE- PRAKSIS c/o Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 København Ø Telefon 35 29 81 00, Telefax 35 29 83 21 Vejledning om udfyldelse

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Revideret den 6. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FOR FORÅRET 2016 Til alle interesserede, Professionshøjskolerne

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Formålet med Folkesundhed i Midten:

Formålet med Folkesundhed i Midten: Orienteringsmøde Formålet med Folkesundhed i Midten: Sikre at forsknings- og udviklingsarbejde i det fælles kommunale-regionale opgavefelt understøtter, at ydelser og uddannelse af sundhedspersoner varetages

Læs mere

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Notat Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Aarhus Universitets retningslinjer vedr. tildeling af opholdsstipendier, trainee-stipendier mv. skal sikre en afgrænsning i forhold til ansættelser

Læs mere

VEJLEDNING I ANSØGNING

VEJLEDNING I ANSØGNING VEJLEDNING I ANSØGNING OM DATA OG FORSKNINGSSAMARBEJDE GÆLDENDE FOR DEN LANDSDÆKKENDE AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING 2015 2020 Udarbejdet af Forskningsudvalget for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013)

Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Vejledning til bedømmelsesudvalg på Aalborg Universitet (Gældende fra 1. september 2013) Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 2 Formandens og medlemmernes

Læs mere

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet)

Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes nederst på skemaet) Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse og Forskning Initiativer til mindskelse af frafald på uddannelserne (Vejledning og uddybende retningslinjer findes

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

Satspuljeopslag: Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser

Satspuljeopslag: Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser Dato 18-08-2015 Sagsnr. 4-1613-58/1 Satspuljeopslag: Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser Som led i satspuljeaftalen for 2014-17 er der afsat i alt 15 mio. kr. til en pulje til forskningsprojekter

Læs mere

Ph.d. i uddannelsesforskning

Ph.d. i uddannelsesforskning Ph.d. i uddannelsesforskning Sikre højere fagligt niveau som grundlag for læringsprofessionerne på professionshøjskolerne Jens Rasmussen, Ph.d.-rådet Ph.d.-rådet Formand Jens Rasmussen (Aarhus Universitet)

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB

Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Danskernes Digitale Bibliotek, midler til fremme af DDB Vejledning, august 2013 Indledning Denne vejledning gælder for Danskernes Digitale Biblioteks (DDB) midler til fremme af DDB. Vejledningen offentliggøres

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016:

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Dette dokument beskriver opslags- og behandlingsproceduren for ansøgninger til uddeling af 1 Mio. kr. af Dansk

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital

Ph.d. uddannelsen. Bente Appel Esbensen, forskningsleder. Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Ph.d. uddannelsen Bente Appel Esbensen, forskningsleder Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Glostrup Hospital en del af Københavns Universitetshospital Hvad er en ph.d.? Ph.d. (latin: philosophiæ doctor),

Læs mere

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer)

Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Retningslinjer Ph.d.-studerendes lønnede institutarbejde (de 840 timer) Indholdsfortegnelse 1. Regelgrundlag... 1 1.1. 5+3... 1 1.2. 4+4 del A... 1 2. Kompetencen til at indgå aftaler om institutarbejde

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans

Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Brugervejledning for ansøgninger til Nordea-fonden Projekter med landsdækkende relevans Før du begynder at udfylde den elektroniske ansøgning, anbefaler vi, at du skriver denne vejledning ud og gennemlæser

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 SDC-sekretariatet kompenserer de danske universiteter for udsendelse af fastansat videnskabeligt personale (VIP) samt ph.d.-studerende ansat ved danske universiteter

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning

AARHUS UNIVERSITET. Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning. Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Alle ansatte i stillinger med forskningsforpligtelse ved AU Herning Forskningsproduktionsforventninger ved AU Herning Af mange forskellige grunde er det vigtigt, at AU Herning opbygger et robust forskningsmiljø,

Læs mere

Nationalt forskningsprogram vedr. studieaktivitetsmodellen 2015 2017

Nationalt forskningsprogram vedr. studieaktivitetsmodellen 2015 2017 Nationalt forskningsprogram vedr. studieaktivitetsmodellen 2015 2017 Indledning 13.marts 2015 Studieaktivitetsmodellen er iværksat som UC sektorens svar på et politisk krav om at styrke de studerendes

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 2 Juni 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 2 yde støtte til følgende formål:... 3 1.1. Prioriterede midler i

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet BEK nr 1222 af 30/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 15/00599 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om stillingsstruktur

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse

Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Vejledning til bedømmelsesudvalg Indholdsfortegnelse Formål med bedømmelsesudvalget... 2 Kvalifikationskrav... 2 Fortrolighed og inhabilitet... 3 Formandens og medlemmernes opgaver... 3 Om udfærdigelsen

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Arbejdstilsynets vejledning af juni 2015 til ansøgning om tilskud fra Arbejdsmiljøforskningsfonden

Arbejdstilsynets vejledning af juni 2015 til ansøgning om tilskud fra Arbejdsmiljøforskningsfonden Arbejdstilsynets vejledning af juni 2015 til ansøgning om tilskud fra Arbejdsmiljøforskningsfonden 1. Hvad skal Arbejdsmiljøforskningsfonden? Arbejdsmiljøforskningsfonden har til opgave at styrke dansk

Læs mere

E2013 OG F2014 OPSLAG DET FRIE FORSKNINGSRÅD

E2013 OG F2014 OPSLAG DET FRIE FORSKNINGSRÅD DET FRIE FORSKNINGSRÅD OPSLAG E2013 OG F2014 DFF Kultur og Kommunikation DFF Natur og Univers DFF Samfund og Erhverv DFF Sundhed og Sygdom DFF Teknologi og Produktion INDHOLD 1. ANSØGNINGER TIL DET FRIE

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Vejledning til ansøgning om støtte til egen rejse under 1 måneds varighed Marts 2015 Bevillingssektionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon

Læs mere

LUDVIG & SARA ELSASS FOND

LUDVIG & SARA ELSASS FOND SKEMA 3 Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter LUDVIG & SARA ELSASS FOND LEGATANSØGNING ADMINISTRATION: Elsass Fonden Holmegårdsvej 28, DK-2920 Charlottenlund Tlf.: 39 90 95 65. Ansøgers CPR-nr./ SE-nr.

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

København den 4. oktober Forskningspulje om public service-medier

København den 4. oktober Forskningspulje om public service-medier RADIO- OG TV-NÆVNET O P S L A G København den 4. oktober 2005 Forskningspulje om public service-medier Regeringen og partierne bag den mediepolitiske aftale for 2002-2006 har den 15. juni 2005 besluttet,

Læs mere

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater

protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten om Ph.d.-stipendiater samt aftale om Aflønning af ph.d.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2002 1.3.10

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger) Personaleafdelingen Afsnit 5212 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Direkte 35 45 64 61 Ref.: Risak Dato: 1. november 2012 Stillingsstruktur for medarbejdere med forsknings- og specialistopgaver (ikke læger)

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPostdoc?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 5 5. Afgørelse om ansøgning... 6

Læs mere

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk).

Hvis I har spørgsmål, så kontakt projektmedarbejder Julia Bick på telefon eller mail (+45 74 67 05 01, jubi@region.dk). 1 / 5 Projekt KursKultur Ansøgningsvejledning Kultur- og netværkspuljen Det glæder os meget, at I har fået en idé til et grænseoverskridende projekt, som I nu ønsker at søge støttemidler fra Kultur- og

Læs mere