Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015"

Transkript

1 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter. Det er forskende institutioner under Kulturministeriet, forskningsafdelinger inden for idrætsområdet samt statsanerkendte museer, der kan søge midler hos Kulturministeriets Forskningsudvalg. Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Nedenfor gives der et overblik over, hvad Kulturministeriets Forskningsudvalg yder støtte til, yderligere oplysninger om hvem der kan ansøge, samt hvilke krav der stilles til ansøger og til selve ansøgningen. Udvalget vil gerne gøre særligt opmærksom på den nye mulighed for at søge støtte til en gæsteprofessorordning. Det anbefales at læse hele opslaget, inden der søges støtte. Med venlig hilsen Kulturministeriets Forskningsudvalg 1

2 Indhold Hvad er det overordnede formål med uddelingen af støttemidler?... 3 Hvem kan søge støtte?... 3 Hvilke krav er der til ansøger?... 4 Hvad kan der søges støtte til? Forskningsprojekter... 5 Om ansøger... 5 Om økonomi... 5 Om ansøgningsskema og bilag... 6 Om projektbeskrivelsen... 6 Om CV og publikationsliste Samfinansiering af ph.d.-stipendier... 8 Om ansøger... 8 Om økonomi... 8 Om ansøgningsskema og bilag... 9 Om projektbeskrivelse Projektmodning... 9 Om ansøger Om økonomi Om ansøgningsskema og bilag Om projektbeskrivelsen Om CV og publikationsliste Gæsteprofessorordning Om ansøger Om økonomi Om ansøgningsskema og bilag Om projektbeskrivelsen Om CV og publikationsliste Hvilke kriterier vurderes ansøgningerne ud fra? Videnskabelig kvalitet Ansøgers kvalifikationer Gennemførlighed

3 Hvordan og hvornår kan man søge? Ansøgningsfrist Ansøgningsmateriale Hvornår får man svar? (om proceduren) Hvem udbetaler midlerne? (om administration og drift) KFU s adresse og sekretariat Hvad er det overordnede formål med uddelingen af støttemidler? Kulturministeriets Forskningsudvalg har til formål at støtte forskningen på Kulturministeriets område. I den forbindelse er det en væsentlig opgave at uddele Kulturministeriets Forskningspulje, som er finansieret via det kulturelle udlodningsaktstykke og udgør ca. 11 mio. kr. Forskningspuljen skal anvendes til at styrke forskningsindsatsen på de forskende institutioner under Kulturministeriet og på idrætsområdet, og midlerne fordeles med hhv. ca. 6 og 5 mio. kr. til hver. Der tages forbehold for udlodningsaktstykkets godkendelse i Finansudvalget. Derudover uddeler Kulturministeriets Forskningsudvalg for andet år i træk også midler til de statsanerkendte museer. Størstedelen af de forskningsmidler, som i tidligere år har skullet søges hos Kulturstyrelsen, skal nu søges hos Kulturministeriets Forskningsudvalg. Disse midler udgør ca. 6,5 mio. kr. og er finansiereret via finansloven. Se mere her: Hvem kan søge støtte? Det er Kulturministeriets forskende institutioner, forskningsafdelinger inden for idrætsområdet samt statsanerkendte museer, der kan søge midler hos Kulturministeriets Forskningsudvalg. Forskende institutioner under Kulturministeriet udgøres både af arkiver, biblioteker, statslige museer og visse af Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner. 3

4 Forskningsafdelinger inden for idrætsområdet kan fx være institutter på de danske universiteter og universitetshospitaler. På Kulturstyrelsens hjemmeside findes en opgørelse over de statsanerkendte museer: Hvilke krav er der til ansøger? Ansøger skal som udgangspunkt altid være en person med et ansættelsesforhold på en institution, der bedriver forskning. Ansøgeren skal være på ph.d.-niveau. Det vil sige have erhvervet ph.d.-graden, være seniorforsker eller være bedømt på ph.d.-/forskerniveau ved en forskerbedømmelse. Du kan læse mere om mulighed for forskerbedømmelse for medarbejdere ved statsanerkendte museer her:http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/museer/museumsdrift/ Puljebeskrivelser_efteraar2014/Pulje_til_styrkelse_af_forskerkompetencer_- _forskervurdering_efteraar_2014.pdf. Ved ansøgninger om samfinansiering af et ph.d.-stipendium skal hovedvejlederen være på ph.d.-niveau, hvorimod ansøgeren i sagens natur ikke kan være på ph.d.-niveau endnu. Der skal være et ansættelsesforhold mellem ansøgerinstitutionen og den pågældende ansøger (fx deltidskontrakt eller projektansættelse på 1 år eller 3 år). Dette krav er begrundet i et ønske om at styrke forskningsindsatsen på selve den forskende institution. Forskningen, der ansøges om støtte til, skal derfor også udføres på den pågældende institution, så det er denne institutions forskningsmiljø, der bliver styrket. Modtager ansøgeren støtte fra Kulturministeriets Forskningsudvalg til et endnu ikke afsluttet projekt, kan en eventuel støtte til det nye projekt ikke effektueres, før det igangværende projekt er dokumenteret afsluttet. Hvad kan der søges støtte til? Kulturministeriets Forskningsudvalg støtter både egentlige forskningsprojekter og ph.d.- 4

5 stipendier såvel som andre typer af forskningsaktiviteter, der kan styrke forskningen på Kulturministeriets område (herunder også idrætsforskningen). De fire støttekategorier er: - Forskningsprojekter - Samfinansiering af ph.d.-stipendier - Projektmodning - Gæsteprofessorordning. OBS! Ansøgere fra idrætsområdet bør være særligt opmærksomme på, at der ikke gives støtte til ren formidling, som det tidligere har været tilfældet. 1. Forskningsprojekter Ansøgninger om støtte til forskningsprojekter kan angå flere typer af udgifter og være af forskellig karakter. For de forskellige biblioteker, arkiver og museer søges der ofte om støtte til aflønning af videnskabeligt personale, fx frikøb af en forsker til udførelse af en konkret forskningsopgave såsom en monografi, antologi e.l., og derudover eventuelle udgifter i forbindelse hermed, fx udgifter til at indhente materiale. Om ansøger Ansøgningen skal indsendes af den person/forsker, der er ansvarlig for projektet. Ansøger og ansøgers institution er ansvarlig over for udvalget i forhold til det ansøgte projekt. Ph.d.-studerende kan søge om støtte til et forskningsprojekt, hvis de vedlægger en erklæring fra vejleder om forventet aflevering af ph.d.-afhandling inden 6 måneder efter ansøgningsfristen til Kulturministeriets Forskningsudvalg. En eventuel støtte til et projekt kan først påbegyndes, når ansøgeren har erhvervet ph.d.-graden. Om økonomi Udvalget arbejder ud fra følgende retningslinjer ved tildeling af midler til forskningsprojekter: - Der ydes maks. støtte til 12 mdrs. frikøb - Der ydes maks kr. om måneden til løn pr. forskningsdeltager. - Ved publicering ydes der kun støtte til trykkeomkostninger eller elektronisk publicering. 5

6 - Der kan søges støtte til: VIP- og TAP-løn, udgifter til materiel og udstyr m.m. til det pågældende projekt. En absolut hovedregel ved støttetildelingen er, at der maksimalt gives 1-årige bevillinger. Dette gælder også, selvom forskningsprojektet er flerårigt. Opnås der støtte til et forskningsprojekt, skal dette igangsættes inden 3 år. Om ansøgningsskema og bilag Ansøgere skal benytte Kulturministeriets Forskningsudvalgs ansøgningsskema. Følgende elementer skal vedlægges ansøgningsskemaet som bilag: - Projektbeskrivelse - CV og publikationsliste for ansøger og øvrige navngivne videnskabelige medarbejdere, der søges aflønnet af udvalget - Detaljeret budget på udvalgets obligatoriske budgetskabelon - Institutionens bekræftelse af budget og værtskab på skabelonen KFU budgetunderskrifter. Om projektbeskrivelsen I ansøgningsskemaet gives der en populærvidenskabelig beskrivelse af projektet på maks tegn med mellemrum. Denne skal være egnet til offentliggørelse på Kulturministeriets hjemmeside. Foruden projektbeskrivelsen i ansøgningsskemaet, skal der vedlægges en detaljeret projektbeskrivelse. Denne skal følge nedenstående anvisninger mht. indhold: - Projektets formål (problemformulering, teoretisk grundlag og eventuelle hypoteser) samt videnskabeligt og samfundsmæssigt perspektiv og relevans - Baggrund og status over foreliggende viden (state-of-the-art) på området, herunder projektets relation til den nationale og internationale forskning, samt argumentation for ansøgers kvalifikationer og tidligere indsats på området - Forskningsplan, herunder metode- og materialeovervejelser i relation til projektets gennemførlighed, samt en arbejds- og tidsplan - Redegørelse for de praktiske muligheder for at gennemføre projektet (fx eksperimentelle faciliteter, personaleressourcer, adgang til software/databaser) 6

7 - Eventuelle etiske aspekter ved forskningen, herunder overvejelser vedrørende anvendelse af forsøgsdyr. - Statistiske overvejelser, hvor det er relevant. Ved udformningen af projektbeskrivelsen bør ansøger være opmærksom på, at alle udvalgets medlemmer deltager i den endelige vurdering og prioritering af de enkelte ansøgninger. Det anbefales derfor at udforme projektbeskrivelsen til aktive forskere og ikke kun til specialister inden for ansøgningens område. Formkrav til projektbeskrivelsen er som følger: - Hvis projektbeskrivelsen indeholder figurer, tabeller mv., må den højst være på 5 A4- sider (ekskl. referencer/litteraturliste). - Hvis projektbeskrivelsen ikke indeholder figurer, tabeller mv., må den højst være på anslag inkl. mellemrum, men ekskl. referencer/litteraturliste. Om CV og publikationsliste CV skal begrænse sig til maksimalt 2 sider og indeholde oplysninger om: - Personlige data: navn, adresse og lign. - Uddannelse (akademiske grader anføres med årstal for opnåelsen) - Nuværende og seneste ansættelser (ved midlertidig ansættelse angives dato for ansættelseskontraktens ophør) - Eventuelle orlovsperioder (barsels-, forældre- eller plejeorlov, militærtjeneste, humanitært hjælpearbejde mv.) - Øvrige videnskabelige kvalifikationer. Publikationslisten må kun indeholde publikationer fra de seneste 5 år og opdeles i følgende kategorier: - Peer-reviewed publikationer og artikler, inkl. monografier og proceedings med refereerodning (anfør forfatterrækkefølge, årstal, titel, publikationssted, bindnummer samt første og sidste sidetal eller artikelnummer og sidetal). 7

8 - Ikke peer-reviewed-publikationer, fx monografier, bogkapitler og lign. samt artikler (dog ikke abstracts)(anfør forfatterrækkefølge, årstal, titel, publikationssted, bindnummer samt første og sidste sidetal eller artikelnummer og sidetal). Der må ikke medtages arbejde, som ikke er endeligt accepteret til publicering. 2. Samfinansiering af ph.d.-stipendier Der kan ansøges om midler til samfinansiering af ph.d.-stipendier. Kulturministeriets Forskningsudvalg vurderer de faglige og forskningsmæssige perspektiver i ph.d.-stipendiet og derudover planen for medfinansiering. Det betyder, at udvalget ikke beslutter at støtte et ph.d.- stipendium, ud fra hvilken person der udfører ph.d.en. Ansvaret for at finde en kvalificeret person til at udføre ph.d.en ligger hos ansøgerinstitutionen. Der opereres med to typer af ph.d. ansøgning: enten indsender institutionen et opslag til en ph.d. stilling indenfor et område eller også anvendes en projektbeskrivelse for en kendt kandidat til stipendiet. Om ansøger Ved denne type ansøgning har en institution et ønske om, at der bliver udført et ph.d.-projekt med et særligt tema eller emne inden for det felt, som institutionen beskæftiger sig med. Det er institutionens ledelse, der afsender ansøgningen. Institutionerne har mulighed for at indsende en liste med en prioriteret rækkefølge over kandidater, såfremt der indsendes flere ansøgninger. Om økonomi Udvalget arbejder ud fra følgende retningslinjer ved tildeling af midler til samfinansiering af ph.d.-stipendier: - Der ydes et tilskud på kr. til lønudgifter til ph.d.-studerende pr. år - Der kan søges støtte til samfinansiering for alle ph.d.-stipendiets 3 år. - Der kan ikke søges om yderligere støtte til fx VIP- og TAP-løn, udgifter til materiel og udstyr m.m. i forbindelse med udførelse af et givent projekt. - Støtten effektueres ved at sende ansættelsesbrev til Kulturstyrelsen, når den ph.d.- studerende er fundet. Denne proces vil være yderligere beskrevet i et eventuelt tilsagnsbrev. 8

9 Om ansøgningsskema og bilag Ansøgere skal benytte Kulturministeriets Forskningsudvalgs ansøgningsskema. Følgende elementer skal vedlægges ansøgningsskemaet som bilag: - Projektbeskrivelse - Detaljeret budget på udvalgets obligatoriske budgetskabelon - Institutionens bekræftelse af budget og værtskab på skabelonen KFU budgetunderskrifter (skal skabe sikkerhed for, at institutionen er villig til at afholde sin andel af de samlede omkostninger for ph.d.-stipendierne). Om projektbeskrivelse I ansøgningsskemaet skrives populærvidenskabelig beskrivelse af projektet på maks tegn med mellemrum. I ansøgningen skal der indgå en beskrivelse af et ph.d.-stipendium og herunder et ph.d.-opslag. Beskrivelsen skal indeholde: - Ph.d.-opslag (hvis der ikke allerede er taget beslutning om en kandidat) - Baggrund for opslaget, state-of-the-art på området og mulige forskningsspørgsmål - De forskningsområder, hvor en ph.d.-studerende kan tilknyttes, og mulige indskrivningssteder - En opgørelse over, hvor mange ph.d.-studerende der er på institutionen (for statsanerkendte museer evt. antal videnskabelige medarbejdere) - Oplysninger om eventuelle samarbejdspartnere og finansiering - Oplysning om, hvorvidt ansøgningen angår et eksperimentelt ph.d.-stipendium. - Redegørelse for, at institutionen kan sikre, at ph.d.-stipendiaten indgår i et relevant videnskabeligt miljø, og at der stilles vejledning og arbejdsplads til rådighed. Projektbeskrivelsen må maks. være på anslag inkl. mellemrum. 3. Projektmodning Kulturministeriets Forskningsudvalg støtter ansøgninger til projektmodning i form af frikøb af forskere til at forberede og/eller udarbejde større forskningsansøgninger, netværksansøgninger m.m. til forskningsråd, fonde etc., eventuelt i samarbejde med forskere på andre institutioner. 9

10 Om ansøger Ansøgningen skal indsendes af den person/forsker, der er ansvarlig for projektet. Ansøger og ansøgers institution er ansvarlig over for udvalget i forhold til det ansøgte projekt. Om økonomi Udvalget arbejder ud fra følgende retningslinjer ved tildeling af midler til projektmodning: - Der ydes kun støtte til frikøb (VIP-løn). - Der ydes maks. støtte til 3 mdrs. frikøb. - Der ydes maks. støtte til 50 % af lønomkostningerne og med et loft på kr. Om ansøgningsskema og bilag Ansøgere skal benytte Kulturministeriets Forskningsudvalgs ansøgningsskema. Følgende elementer skal vedlægges ansøgningsskemaet som bilag: - Projektbeskrivelse - CV og publikationsliste for ansøger - Detaljeret budget på udvalgets obligatoriske budgetskabelon - Institutionens bekræftelse af budget og værtskab på skabelonen KFU budgetunderskrifter. Om projektbeskrivelsen Projektbeskrivelsen består af: - En beskrivelse af projektets formål og det videnskabelige potentiale i forskningsfeltet - En kort motivering af projektmodningen - En tidsplan for projektmodningen, der indeholder det konkrete resultat af projektmodningen (fx udkast til ansøgning). - For tværinstitutionelle projekter angives også, hvordan arbejdsdelingen er tænkt mellem de involverede institutioner. Projektbeskrivelsen må maks. være på tegn inkl. mellemrum. Om CV og publikationsliste CV skal begrænse sig til maksimalt 2 sider og indeholde oplysninger om: - Personlige data: navn, adresse og lign. 10

11 - Uddannelse (akademiske grader anføres med årstal for opnåelsen) - Nuværende og seneste ansættelser (ved midlertidig ansættelse angives dato for ansættelseskontraktens ophør) - Eventuelle orlovsperioder (barsels-, forældre- eller plejeorlov, militærtjeneste, humanitært hjælpearbejde mv.) - Øvrige videnskabelige kvalifikationer. Publikationslisten må kun indeholde publikationer fra de seneste 5 år og opdeles i følgende kategorier: - Peer-reviewed publikationer og artikler, inkl. monografier og proceedings med refereerodning (anfør forfatterrækkefølge, årstal, titel, publikationssted, bindnummer samt første og sidste sidetal eller artikelnummer og sidetal). - Ikke peer-reviewed-publikationer, fx monografier, bogkapitler og lign. samt artikler (dog ikke abstracts)(anfør forfatterrækkefølge, årstal, titel, publikationssted, bindnummer samt første og sidste sidetal eller artikelnummer og sidetal). Der må ikke medtages arbejde, som ikke er endeligt accepteret til publicering. 4. Gæsteprofessorordning Kulturministeriets Forskningsudvalg modtager nu også ansøgninger om tilknytning af en gæsteprofessor. En institution kan have gavn af at have en professor tilknyttet enten et konkret projekt eller institutionen som sådan. Der skal være tale om professorer i absolut international elite, og det er væsentligt, at gæsteforskerne i perioder er fysisk til stede på værtsinstitutionen og dermed direkte kan styrke og inspirere det faglige miljø. For eksempel kan vedkommende vejlede og korrespondere med ph.d.-studerende eller være med til at gøre en større ansøgning yderligere interessant ift. at rejse midler til forskning. Der kan søges om støtte til løn og til rejseudgifter. Professoren vil typisk have sin primære tilknytning til en forskningsinstitution, fx et universitet i udlandet. Vedkommende kan fx tilbydes at være til stede én eller to perioder om året på ansøgerinstitutionen, i alt en tilknytning på ca. 10 % af et årsværk. Om ansøger Alle typer af institutioner, som Kulturministeriets Forskningsudvalg skal støtte, kan søge midler til gæsteprofessorordning. Ansøgningen skal indsendes af den person/forsker, der er 11

12 faglig kontaktperson på værtinstitutionen. Ansøger og ansøgers institution er ansvarlig over for udvalget i forhold til det ansøgte projekt. Om økonomi Udvalget arbejder ud fra følgende retningslinjer ved tildeling af midler til gæsteprofessorordningen: - Der ydes maks. støtte til 2 år. - Der ydes maks. støtte til kr. i løn pr. år. - Der er mulighed for at søge maks kr. til rejser, herunder deltagelse i workshops og seminarer, pr. år. Om ansøgningsskema og bilag Ansøgere skal benytte Kulturministeriets Forskningsudvalgs ansøgningsskema. Følgende elementer skal vedlægges ansøgningsskemaet som bilag: - Projektbeskrivelse - CV og publikationsliste for den givne professor - Detaljeret budget på udvalgets obligatoriske budgetskabelon - Institutionens bekræftelse af budget og værtskab på skabelonen KFU budgetunderskrifter. Om projektbeskrivelsen Projektbeskrivelsen skal indeholde: - En motivering af gæsteprofessoratet, herunder en beskrivelse af formål og overordnede arbejdsopgaver - En aktivitetsplan inkl. tidsplan, hvori der indgår en beskrivelse af de opgaver og aktiviteter, gæsteprofessoren vil deltage i forbindelse med gæsteprofessoratet o fx et mindre antal forelæsninger, foredrag (evt. med offentlig adgang eller adgang for alle institutionens medarbejdere). Om CV og publikationsliste CV skal begrænse sig til maksimalt 2 sider og indeholde oplysninger om: - Personlige data: navn, adresse og lign. 12

13 - Uddannelse (akademiske grader anføres med årstal for opnåelsen) - Nuværende og seneste ansættelser (ved midlertidig ansættelse angives dato for ansættelseskontraktens ophør) - Øvrige videnskabelige kvalifikationer. Publikationslisten bør kun indeholde de væsentligste publikationer i gæsteprofessorens virke og opdeles i følgende kategorier: - Peer-reviewed publikationer og artikler, inkl. monografier og proceedings med refereerodning (anfør forfatterrækkefølge, årstal, titel, publikationssted, bindnummer samt første og sidste sidetal eller artikelnummer og sidetal). - Ikke peer-reviewed-publikationer, fx monografier, bogkapitler og lign. samt artikler (dog ikke abstracts) (anfør forfatterrækkefølge, årstal, titel, publikationssted, bindnummer samt første og sidste sidetal eller artikelnummer og sidetal). Hvilke kriterier vurderes ansøgningerne ud fra? I nedenstående er kriterierne udformet som spørgsmål. Fra udvalgets side vil der altid være tale om en konkret helhedsvurdering, hvor forskellige kriterier kan være opfyldt i større eller mindre grad. Således vil heller ikke alle kriterier være relevante for alle ansøgninger, og på grund af konkurrencen mellem ansøgninger er det ikke givet, at en imødekommelse af kriterierne vil føre til en bevilling. De relevante spørgsmål er typisk: Videnskabelig kvalitet - Sandsynliggør projektbeskrivelsen, at: o Der i projektet er overensstemmelse mellem problemformulering, teori og metode, og er de tilstrækkeligt beskrevet? o Projektet indeholder et potentiale for videnskabeligt fremskridt og fornyelse og originalitet det være sig teoretisk og/eller metodisk? o Projektet indeholder potentiale for at generere ny viden om forskningsfeltet? o Projektet bidrager til internationalisering af dansk forskning? o Projektet har en klar og velformuleret problemstilling eller en klart formuleret målsætning? - Er der i projektbeskrivelsen hensigtsmæssige og konsistente hypoteser? 13

14 - Er der i projektbeskrivelsen redegjort for eksisterende forsknings internationale state of- the-art og projektets potentielle bidrag? - Er projektbeskrivelsens redegørelse for synergien mellem delprojekter/forskergrupper tilstrækkelig? - Er der i projektbeskrivelsen redegjort for projektets eventuelle samfundsmæssige perspektiver? - Er der sammenhæng mellem størrelsen på det ansøgte beløb og det sandsynlige videnskabelige udbytte? Ansøgers kvalifikationer - Har ansøger de nødvendige kvalifikationer til projektets gennemførelse? o Især de videnskabelige, men også hvad angår projektstyring og forskningsledelse? - Har projektets øvrige deltagere tilstrækkelig forskningskompetence? - Er der medvirken eller samarbejde med relevante ledende forskningsgrupper i ind- og udland? - Er der medvirken fra virksomhedspartnere, hvor dette er relevant? Gennemførlighed - Er der allokeret tilstrækkelige ressourcer til projektet, herunder personale samt adgang til nødvendige faciliteter og udstyr? - Giver institutionen de fornødne faglige rammer for projektet? - Er der en god sammenhæng mellem, hvad de ansøgte midler skal finansiere, hvornår de skal anvendes, samt hvilke opgaver og hvilke personer midlerne skal finansiere? - Er der overensstemmelse mellem budgettet og forskningsaktiviteterne? - Indeholder projektbeskrivelsen klare/relevante milepæle og succeskriterier? - Er der en gennemtænkt/hensigtsmæssig arbejds-, tids- og formidlingsplan? - Er der en klar strategi for organisering og ledelse af projektet, herunder en redegørelse for arbejdsdelingen mellem de involverede forskere? - Er der en rimelig arbejdsdeling mellem stipendiater og seniorforskere? 14

15 Hvordan og hvornår kan man søge? Ansøgningsfrist Der er i 2015 én ansøgningsfrist for alle ansøgere og til alle typer af virkemidler. Ansøgningsfristen er den 20. april Ansøgningsmateriale Skemaer til ansøgning kan findes på Kulturministeriets hjemmeside: Du skal være opmærksom på, at udfylde det skema, der svarer til din type institution 1. Kulturministeriets forskende institutioner, 2. De statsanerkendte museer eller 3. Forskningsafdelinger inden for idrætsområdet. Der er ét fælles budgetskema, som alle ansøgere skal benytte. Før du ansøger, bør du læse, hvilke krav der er til ansøgningsmateriale inden for den støttekategori, du søger. Se oven for i afsnittet Hvad kan der søges støtte til?. Ansøgningsmaterialet samt dette opslag er godkendt af Innovationsfonden. Hvornår får man svar? (om proceduren) KFU foretager en forskningsfaglig vurdering af, om ansøgningerne er støtteværdige eller ikkestøtteværdige. Denne vurdering godkendes af Innovationsfonden. Herefter udarbejder KFU en indstilling til Kulturministeriet om uddeling af forskningspuljen. Der går 2-3 måneder fra ansøgningsfristen, til ansøgere får svar. Hvem udbetaler midlerne? (om administration og drift) Det er Kulturstyrelsen (KS), der står for administrationen af forskningspuljen. Det er dermed KS, der sender tilsagn og afslag ud samt står for regnskabsførelse i forhold til de bevilligede midler. KS er således institutionernes daglige kontaktpart vedrørende projekter, der har fået støtte af forskningspuljen, og det er derfor også hertil, at status- og slutrapporter sendes. 15

16 KFU s adresse og sekretariat Kulturministeriets Forskningsudvalg Kulturministeriet Nybrogade København K Sekretariat: Emilie Birk Jørgensen, tlf Annette Kornerup, tlf

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Januar 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning

Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning I dette opslag indkalder Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) ansøgninger

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Visioner Scleroseforeningens Forskningsudvalgs fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Maj 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPostdoc?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 5 5. Afgørelse om ansøgning... 6

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Nationalt forskningsprogram vedr. studieaktivitetsmodellen 2015 2017

Nationalt forskningsprogram vedr. studieaktivitetsmodellen 2015 2017 Nationalt forskningsprogram vedr. studieaktivitetsmodellen 2015 2017 Indledning 13.marts 2015 Studieaktivitetsmodellen er iværksat som UC sektorens svar på et politisk krav om at styrke de studerendes

Læs mere

1. Indkaldelse af ansøgninger 4. 2. Hvordan skal opslaget læses? 6. 3. Hvem kan søge støtte? 7

1. Indkaldelse af ansøgninger 4. 2. Hvordan skal opslaget læses? 6. 3. Hvem kan søge støtte? 7 Indhold > > 1. Indkaldelse af ansøgninger 4 2. Hvordan skal opslaget læses? 6 3. Hvem kan søge støtte? 7 4. Hvad kan der søges støtte til? 8 4.1 FKK-centre 9 4.2 Forskningsprojekter 11 4.2.1 Kollektive

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver

nmlkji nmlkj RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver RÅDIGHEDSSUM 2011 - Tilskud til museernes virksomhed og fællesopgaver Kulturarvsstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: postmus@kulturarv.dk Vejledning

Læs mere

Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap

Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap Opslag: Ph.d. i forskning i etnicitet og handicap Ansøgningsfrist: 22. april 2014 kl. 12.00 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Februar 2014 Ph.d. om etnicitet og handicap

Læs mere

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010

Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Vejledning i brug af Lundbeckfondens internetbaserede ansøgningssystem 3.udgave 11.10.2010 Generelt Ansøgningsproceduren foregår elektronisk og der kan ikke fremsendes bilag med almindelig post, ej heller

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet nyligt færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik

Ilisimatusarfik. Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Ilisimatusarfik Retningslinier for ph.d.-uddannelsen ved Ilisimatusarfik Indhold 1. Indledning... 2 2. Ph.d.-uddannelsens formål, struktur og organisering... 2 3. Indskrivning som ph.d.-studerende... 3

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009

Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Ansøgningsmateriale for breddeidrætskommuner 8. juli 2009 Alle landets kommuner kan søge om at blive en breddeidrætskommune. Bag initiativet med breddeidrætskommuner står Kulturministeriet i partnerskab

Læs mere

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA

Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA 22.5.2013 Stillingsbeskrivelser for projektleder og forskersporet i KORA I dette notat beskrives de kompetencer, vi ønsker at opdyrke/understøtte i KORA med afsæt i, at KORA skal have to sidestillede spor

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet

Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Projektansøgning om tilskud fra Nationalpark Vadehavet Følgende bør du have klar, inden du starter udfyldningen af ansøgningsskemaet (kontakt evt. Nationalparksekretariatet for vejledning): Personlige

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen

Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 FIV Alm.del supplerende svar på spørgsmål 31 Offentligt Afrapportering af det forskningsmæssige udbytte af Galathea 3-ekspeditionen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA

Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsskema 2015 til Master in Management of Technology, MMT, Executive MBA Ansøgningsfrist 1. juni 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Retningslinjer for tildeling af stipendier

Retningslinjer for tildeling af stipendier Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond samt M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond

Læs mere

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

dbio 2005 Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Fundats: 1. Fonden, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har som formål at støtte udviklings- og forskningsprojekter udført af bioanalytikere inden for

Læs mere

DKK 201.880.000. til projektet Det Danske Diabetes Akademi ("The Danish Diabetes Academy") over en periode på 5 år.

DKK 201.880.000. til projektet Det Danske Diabetes Akademi (The Danish Diabetes Academy) over en periode på 5 år. Odense Universitetshospital CVR. nr. 29190909 Sdr. Boulevard 29 5000 Odense C 20. juli 2012 Ref.: BiNtjMJLT Novo Nordisk Fondens bestyrelse har bevilget DKK 201.880.000 til projektet Det Danske Diabetes

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet

Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet Vejledning til anmodning om driftslignende tilskud fra Undervisningsministeriet 1 1. INDLEDNING 3 2. HVEM KAN ANMODE OM DRIFTSLIGNENDE TILSKUD 3 3. KRAV TIL ANMODNINGENS FORM OG INDHOLD 3 4. DET ELEKTRONISKE

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden

Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden Ansøgning om tilskud i 2013 fra Pelsdyrafgiftsfonden 1. Projektets titel Der skal tilstræbes en kort men samtidig dækkende titel for projektet 2. Projektets hovedformål (max. 5 linier) Der skal her anføres

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Vejledning 2015 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Tilskud fra Pulje C søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum

Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum VEJLEDNING REVIDERET JUNI 2009 JUNI 2009 Vejledning vedrørende ansøgninger til museumslovens generelle sum i henhold til museumslovens 16, stk. 2 Rådighedssum, erhvervelsessum og hastesum KULTURARVSSTYRELSEN

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb

Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Ansøgningsskema til vejledningsforløb med henblik på uddannelsesplan for masteruddannelse som fleksibelt forløb Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1

Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1 Forebyggelsesfondens vejledning om støtte til hovedformål 1 Revideret den 24. juli 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forebyggelsesfonden kan under hovedformål 1 yde støtte til følgende formål...3 1.1. Prioriterede

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM)

Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Danish Centre for Composite Structures and Materials for Wind Turbines (DCCSM) Bent F. Sørensen Afdelingen for Materialeforskning Risø National Laboratoriet for Bæredygtig Energi Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab

VIDENREGNSKAB. Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB Velkommen til professionshøjskolernes videnregnskab for 2013 som samtidig er professionshøjskolernes første videnregnskab VIDENREGNSKAB 2013 Professionshøjskolerne modtog i 2013 for første

Læs mere

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009

Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010. Ansøgningsfrist 20. august 2009 Uddannelsespuljen, UDD Frivilligrådet Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde Ansøgningsskema for støtteform A år 2010 15.13.28.30 Ansøgningsfrist 20. august 2009 Der et knyttet en vejledning

Læs mere

Q&A om Science without Borders

Q&A om Science without Borders Q&A om Science without Borders Version: 24-09-13 24. september 2013 J.nr. 2011-6332-01 STH 1. Hvordan opfatter brasilianerne graden af forpligtelse i forhold til det antal, de danske universiteter har

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal

Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Brugermanual til TAP rekrutteringsportal Indhold 1.0 Adgang til TAP rekrutteringsportal... 2 2.0 Opret stilling... 3 3.0 Søg stillingen elektronisk... 6 3.1 Ansøgning modtaget undenom systemet... 7 4.0

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere