EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/ * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (KOM(2004)0490 C6-0181/ /0161(CNS)) Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Ordfører: Agnes Schierhuber RR\ doc PE v02-00

2 PR_CNS_art51am Tegnforklaring * Høringsprocedure flertal af de afgivne stemmer **I Samarbejdsprocedure (førstebehandling) flertal af de afgivne stemmer **II Samarbejdsprocedure (andenbehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning *** Samstemmende udtalelse flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EUtraktatens artikel 7 ***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling) flertal af de afgivne stemmer ***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre den fælles holdning ***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling) flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast (Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag) Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte tekniske tjenestegrene. PE v /98 RR\ doc

3 INDHOLD Side FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING 5 BEGRUNDELSE UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET UDTALELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET PROCEDURE RR\ doc 3/98 PE v02-00

4 PE v /98 RR\ doc

5 FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (KOM(2004)0490 C6-0181/ /0161(CNS)) (Høringsprocedure) Europa-Parlamentet, der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2004)0490) 1, der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6 0181/2004), der henviser til forretningsordenens artikel 51, der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (CESE 251/05), der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter og udtalelser fra Budgetudvalget og Regionaludviklingsudvalget (A6 0145/2005), 1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EFtraktatens artikel 250, stk. 2; 3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt; 4. anmoder Rådet om at høre Parlamentet på ny, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad; 5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. Kommissionens forslag Ændringsforslag Ændringsforslag 1 Betragtning 3 (3) Ved reformen af den fælles landbrugspolitik i juni 2003 og april 2004 blev der indført gennemgribende (3) Ved reformen af den fælles landbrugspolitik i juni 2003 og april 2004 blev der indført gennemgribende 1 EUT C... / Endnu ikke offentliggjort i EUT. RR\ doc 5/98 PE v02-00

6 ændringer, der sandsynligvis får stor indflydelse på økonomien i landdistrikterne i hele EF, når det gælder landbrugets produktionsmønstre, arealforvaltningsmetoder, beskæftigelse og landdistrikternes sociale og økonomiske forhold i videre forstand. ændringer, der sandsynligvis får stor indflydelse på økonomien i landdistrikterne i hele EF, når det gælder landbrugets strukturelle udvikling, den regionale fordeling af produktionen og dens intensitet samt landbrugsproduktionsmønstre, arealforvaltningsmetoder, beskæftigelse og landdistrikternes sociale og økonomiske forhold i videre forstand. Allerede forud for reformen af den fælles landbrugspolitik lod undersøgelser og fortolkninger fra Europa-Kommissionen forstå, at konsekvenserne af den grundlæggende reform vil blive gennemgribende og mangfoldige. Multifunktionalitet og de dermed forbundne samfundsrelevante ydelser til bevarelse af landskabet er et centralt krav for den europæiske landbrugsmodel. Til dette formål er opretholdelse af produktionsfunktionen nødvendig i alle de af EU's regioner, hvor arealforvaltningen i fremtiden skal spille en økonomisk, miljømæssig og samfundsmæssig rolle. Ændringsforslag 2 Betragtning 3 a (ny) (3a) I de kommende år vil sektoren for landbrugsfødevarer blive stadig mere liberaliseret, og vil skulle konkurrere på det globale marked. Fælleskabspolitikken bør skabe mulighed for en forbedring af konkurrenceevnen via innovation. Opfyldelse af målsætningerne fra topmødet i Lissabon bør i højere grad tilstræbes i forbindelse med udvikling af landdistrikterne. Ændringsforslag 3 Betragtning 3 c (ny) (3c) Øget konkurrenceevne inden for sektoren for landbrugsfødevarer kræver, at der udvikles et europæisk kvalitetsmærke som en garanti for fødevaresikkerhed, dokumentation for produktionsprocessen (sporbarhed), dyrevelfærd, miljø og PE v /98 RR\ doc

7 arbejdsforhold. Opfyldelse af målsætningerne fra topmødet i Lissabon bør i højere grad tilstræbes i forbindelse med udvikling af landdistrikterne. Ændringsforslag 4 Betragtning 5 (5) EF kan træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 5. Da medlemsstaterne ikke kan nå målet for landdistriktsudvikling på tilfredsstillende måde på grund af forbindelserne til den fælles landbrugspolitiks øvrige instrumenter, de væsentlige forskelle mellem landdistrikterne og medlemsstaternes begrænsede økonomiske ressourcer i et udvidet EU, er det bedre at opfylde målene på EF-niveau gennem en flerårig garanteret EF-finansiering og ved at fokusere på prioriteterne. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i traktatens artikel 5 går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. (5) EF kan træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 5. Da medlemsstaterne ikke kan nå målet for landdistriktsudvikling på tilfredsstillende måde på grund af forbindelserne til den fælles landbrugspolitiks øvrige instrumenter, de væsentlige forskelle mellem landdistrikterne og medlemsstaternes begrænsede økonomiske ressourcer i et udvidet EU, er det bedre at opfylde målene på EF-niveau gennem en flerårig garanteret EF-finansiering og ved at fokusere på prioriteterne. EF bør sikre det finansielle grundlag for denne forordning ved at tildele den tilstrækkelige budgetbevillinger til dækning af såvel gamle som nye tiltag inden for landdistriktsudvikling. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i traktatens artikel 5 går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål. Ændringsforslag 5 Betragtning 6 (6) Aktiviteterne som led i Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, i det følgende benævnt "fonden", og de operationer, som den bidrager til, bør stemme overens med EFpolitikken på andre områder og bør være i overensstemmelse med hele EF- (6) Aktiviteterne som led i Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, i det følgende benævnt "fonden", og de operationer, som den bidrager til, bør stemme overens med samhørighedspolitikken for landdistrikterne og EF-politikken på andre områder og bør være i overensstemmelse RR\ doc 7/98 PE v02-00

8 lovgivningen. med hele EF-lovgivningen. Strukturfondene støtter stadig projekter i landdistrikterne på grundlag af de særlige regler for hensyntagen til de territoriale særegenheder. Derfor er det vigtigt, at man først og fremmest sikrer sig, at fondens virke stemmer overens med samhørighedspolitikken og supplerer denne. Ændringsforslag 6 Betragtning 7 (7) I sin indsats for udviklingen af landdistrikterne sørger EF for at tilskynde til at eliminere uligheder og fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd i overensstemmelse med traktatens artikel 2 og 3. (7) I sin indsats for udviklingen af landdistrikterne sørger EF for at tilskynde til at eliminere uligheder og diskrimination, samt fremme ligestillingen mellem kvinder og mænd i overensstemmelse med traktatens artikel 2 og 3. Mere end blot kønsbaserede kriterier ligger til grund for princippet om ikke-diskrimination. Der bør tages højde for alle former for forskelsbehandling i overensstemmelse med artikel 13 i traktaten. Ændringsforslag 7 Betragtning 11 (11) For at opnå en bæredygtig udvikling af landdistrikterne er det nødvendigt at fokusere på et begrænset antal centrale prioriterede mål, der på EF-plan er opstillet for landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne, arealforvaltning og miljø og livskvalitet og diversificering af aktiviteterne i disse områder. (11) For at opnå en bæredygtig udvikling af landdistrikterne er det nødvendigt at fokusere på et begrænset antal centrale prioriterede mål, der på EF-plan er opstillet for landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne, arealforvaltning og miljø og livskvalitet og diversificering af aktiviteterne i disse områder, idet der dog samtidig bør tages hensyn til de meget forskelligartede forhold, der gør sig gældende inden for EU, lige fra afsidesliggende landdistrikter præget af affolkning og tilbagegang til bynære områder under voksende pres fra bycentre. PE v /98 RR\ doc

9 Der bør gøres opmærksom på forskellene inden for EU, hvad angår geografiske betingelser og problemer i landdistrikterne. Ændringsforslag 8 Betragtning 16 (16) Særlig støtte til unge landbrugere kan både gøre det lettere for dem at etablere sig og at foretage en strukturtilpasning af deres bedrifter efter etableringen. Etableringsforanstaltningen bør strømlines ved, at der ydes en engangspræmie, og gøres betinget af, at der opstilles en forretningsplan, som sikrer, at de unge landbrugere kan udvikle deres aktiviteter. (16) Særlig støtte til unge landbrugere kan både gøre det lettere for dem at etablere sig og at foretage en strukturtilpasning af deres bedrifter efter etableringen. Etableringsforanstaltningen skal gøres betinget af, at der opstilles en egnet forretningsplan som et middel til at sikre udviklingen af den unge bedrifts aktiviteter over tid. For at lette den unge bedrifts iværksættelse og udvikling skal denne forretningsplan være forsynet med passende incitamenter i form af en integreret pakke af foranstaltninger, der sigter på de forskellige prioriterede støtteopgaver. I betragtning 16 skal der udtrykkelig henvises til formålet med etableringsstøtten til unge landbrugere, som er dobbelt, idet a) starten skal gøres lettere og b) det skal gøres muligt og lettere at foretage en strukturtilpasning af de unge bedrifter. Af samme betragtning fremgår det, at en forretningsplan har til opgave at sikre, at de unge bedrifters aktiviteter kan udvikles. Det er således klart, at denne forretningsplan ikke skal være et mål i sig selv, men et middel til at opfylde de i litra a) og b) nævnte formål og til at opnå en generel udvikling i bedriften. Desuden skal det sikres, at der fastlægges en integreret pakke af foranstaltninger, som kan bidrage til at starte og videreudvikle den unge bedrifts aktiviteter. Denne pakke skal omfatte en eller flere af de foranstaltninger, der er nævnt i forordningsforslagets afsnit IV, således at der kan finansieres flere operationer med sigte på en eller flere prioriterede opgaver. RR\ doc 9/98 PE v02-00

10 Ændringsforslag 9 Betragtning 23 (23) Der bør tilskyndes til forbedringer af forarbejdningen og afsætningen af den primære landbrugs- og skovbrugsproduktion gennem støtte til investeringer, som har til formål at øge effektiviteten af forarbejdning og afsætning, fremme forarbejdning af landbrugs- og skovbrugsprodukter til vedvarende energi, indføre ny teknologi, skabe nye afsætningsmuligheder for landbrugs- og skovbrugsprodukter, satse på kvalitet og opnå bedre resultater inden for miljøbeskyttelse, arbejdssikkerhed, hygiejne og dyrevelfærd, ved hjælp af foranstaltninger, som tager sigte på små virksomheder og mikrovirksomheder, der bedre er i stand til at øge værdien af lokale produkter, samtidig med, at betingelserne for investeringsstøtte forenkles i forhold til dem, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999. (23) Der bør tilskyndes til forbedringer af forarbejdningen og afsætningen af den primære landbrugs- og skovbrugsproduktion gennem støtte til investeringer, som har til formål at øge effektiviteten af forarbejdning og afsætning, fremme forarbejdning af landbrugs- og skovbrugsprodukter til vedvarende energi, indføre ny teknologi, skabe nye afsætningsmuligheder for landbrugs- og skovbrugsprodukter, satse på kvalitet og opnå bedre resultater inden for miljøbeskyttelse, arbejdssikkerhed, hygiejne og dyrevelfærd, ved hjælp af støtte til mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder og producentsammenslutninger, der er bedre placeret til at øge værdien af lokale produkter, samtidig med, at betingelserne for investeringsstøtte forenkles i forhold til dem, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999. Begrænser man støtten til mikrovirksomheder, udelukker man et stort antal andels- og fællesvirksomheder tilhørende producenter, der har sluttet sig sammen for at kunne konkurrere og opnå stordriftsfordele på et stadig mere globaliseret og koncentreret marked. Skal den europæiske landbrugsmodel fortsat være konkurrencedygtig, må man fremme sammenlægninger og ikke opsplitning i bittesmå enheder. Ændringsforslag 10 Betragtning 32 (32) Betalinger for naturbetingede ulemper i bjergområder og betalinger i andre områder med ulemper vil gennem fortsat anvendelse af landbrugsarealer kunne medvirke til at bevare landskabet og opretholde og fremme bæredygtige landbrugsmetoder. Der bør fastlægges objektive parametre for fastsættelse af betalingernes størrelse for at sikre, at denne støtteordning bliver effektiv, og at dens mål opfyldes. (32) Betalinger for naturbetingede ulemper i bjergområder og betalinger i andre områder med ulemper vil gennem fortsat anvendelse af landbrugsarealer kunne medvirke til at bevare landskabet og opretholde og fremme bæredygtige landbrugsmetoder. Der bør fastlægges objektive parametre for fastsættelse af betalingernes størrelse for at sikre, at denne støtteordning bliver effektiv, og at dens mål opfyldes. Samtidig med at PE v /98 RR\ doc

11 den nødvendige kontinuitet ved afgrænsningen af ugunstigt stillede områder bevares, bør det fremtidige grundkoncept især fokusere på de naturbetingede ulemper internt i en medlemsstat. Hvad godtgørelsesordningen angår bør medlemsstaterne tilskyndes at udbygge de systemer, der sigter på objektiv differentiering. Med henblik på at definere ugunstigt stillede områder opfordres Kommissionen til at forelægge en omfattende undersøgelse af alle relevante aspekter af dette spørgsmål. Indtil da skal den nuværende definition gælde. Revisionsrettens kritik vedrører ikke kun ikke-ajourførte socioøkonomiske parametre for afgrænsningen af de andre ugunstigt stillede områder, men også udformningen af udligningsgodtgørelsen i forhold til ulempens sværhedsgrad. Ændringsforslag 11 Betragtning 33 (33) For at medvirke til, at Natura områderne kan forvaltes effektivt, bør der fortsat ydes støtte for at hjælpe landbrugerne med at overvinde særlige ulemper i områder, der er berørt af gennemførelsen af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle og Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. (33) For at medvirke til, at Natura områderne kan forvaltes effektivt, bør der fortsat ydes land- og skovbrugerne støtte - der dog kun i anden række skal komme fra Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne - for at hjælpe dem med at overvinde særlige ulemper i områder, der er berørt af gennemførelsen af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle og Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. De primære finansieringskilder er ud over andre europæiske fonde især de nationale budgetter. Finansieringen af Natura 2000 sætter finansieringsinstrumenterne på en hård prøve. Faktisk skal strukturfondene og de særlige finansieringsmidler, såsom LIFE, hver på deres niveau bidrage hertil ud over at finansiere udviklingen af landdistrikterne. Det er umuligt i første række at lade denne finansiering komme udviklingen af landdistrikterne til gode, ikke mindst i RR\ doc 11/98 PE v02-00

12 betragtning af de finansielle bevillingsrammer herfor og de prioriterede opgaver. Skovbrugerne bør ikke glemmes. Ændringsforslag 12 Betragtning 34 (34) Betalinger for miljøvenligt landbrug bør fortsat spille en fremtrædende rolle, når det gælder fremhjælpning af en bæredygtig udvikling af landdistrikterne og imødekommelse af samfundets stigende behov for tjenester på miljøområdet. De bør yderligere tilskynde landbrugerne til at tjene samfundet som helhed ved at indføre eller fortsat anvende produktionsmetoder, der er forenelige med beskyttelse og forbedring af miljøet, landskabet og dets karakteristika, naturressourcerne, jordbunden og den genetiske diversitet. I overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, bør disse betalinger kun ydes for forpligtelser, som er mere vidtgående end de obligatoriske normer. (34) Betalinger for miljøvenligt landbrug bør fortsat spille en fremtrædende rolle, når det gælder fremhjælpning af en bæredygtig udvikling af landdistrikterne og imødekommelse af samfundets stigende behov for tjenester på miljøområdet. De bør yderligere tilskynde landbrugerne til at tjene samfundet som helhed ved at indføre eller fortsat anvende produktionsmetoder, der er forenelige med beskyttelse og forbedring af miljøet, landskabet og dets karakteristika, naturressourcerne, jordbunden og den genetiske diversitet. I overensstemmelse med princippet om, at forureneren betaler, bør disse betalinger kun ydes for forpligtelser, som er mere vidtgående end de obligatoriske normer, og ud over at kompensere for indvirkninger på udgifter og udbytte bør de også omfatte effektive incitamenter. Der har allerede vist sig, at en specifik incitamentsordning er effektiv til at opfylde støttemålene. Derfor skal den fremtidige udformning også indeholde tilsvarende incitamenter. Støtteordningen for miljøvenligt landbrug skal opmuntre landbrugerne til at tjene samfundet som helhed ved at indføre eller bibeholde produktionsmetoder, der tager hensyn til den tiltagende nødvendighed af at beskytte og forbedre miljøet, naturressourcerne, jordbunden og den genetiske diversitet samt bevarelse af landskaber og landmiljøer. Ændringsforslag 13 Betragtning 45 (45) Ændringer i landdistrikterne bør følges op med bistand til at diversificere landbrugsaktiviteterne i retning mod aktiviteter uden for landbruget og udvikle sektorer uden for landbruget, fremme beskæftigelsen, forbedre basale tjenester og foretage investeringer, der gør (45) Ændringer i landdistrikterne bør følges op med bistand til at diversificere landbrugsaktiviteterne i retning mod aktiviteter uden for landbruget og udvikle sektorer uden for landbruget, fremme beskæftigelsen, forbedre basale tjenester og foretage investeringer, der gør PE v /98 RR\ doc

13 landdistrikterne mere attraktive, for at vende udviklingen hen imod økonomisk og social tilbagegang og affolkning af landdistrikterne. Det er også påkrævet af gøre en indsats for at forøge det menneskelige potentiale. landdistrikterne mere attraktive, for at vende udviklingen hen imod økonomisk og social tilbagegang og affolkning af landdistrikterne. Det er også påkrævet at gøre en indsats for at forøge det menneskelige potentiale. Foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, især foranstaltningerne under prioriteret opgave 3, bør anvendes som supplement til de eksisterende politikker og dermed skabe specifikke synergier i landdistrikterne. Udvikling af landdistrikterne som supplement til den fælles landbrugspolitik følger specifikke mål, som ikke erstatter bestående EU-politikker og nationale støtteordninger. Ændringsforslag 14 Betragtning 50 (50) I betragtning af LEADER-metodens betydning bør en væsentlig del af bidraget fra fonden afsættes til denne prioritet. (50) I betragtning af LEADER-metodens betydning bør en tilstrækkelig del af bidraget fra fonden afsættes til denne prioritet. LEADER-initiativet er begyndt at give resultater, men det er i lyset af de knappe midler, EU råder over til landdistriktsudvikling, nødvendigt at prioritere. Ændringsforslag 15 Betragtning 56 (56) Ud over disse beløb må medlemsstaterne tage hensyn til de beløb, der fremkommer ved graduering, jf. artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. / [om finansiering af den fælles landbrugspolitik]. (56) Ud over disse beløb må medlemsstaterne tage hensyn til de beløb, der fremkommer ved graduering, jf. artikel 12, stk. 2, i forordning (EF) nr. / [om finansiering af den fælles landbrugspolitik] og sørge for, at de beløb, der stammer fra den første søjle, anvendes direkte til iværksættelsen af støtteforanstaltninger for landbrugs- og skovbrugssektoren, bl.a. i form af en forhøjelse af støtten til de landbrugere, der modtager den laveste RR\ doc 13/98 PE v02-00

14 støtte. Det er nødvendigt, at der ydes specifik støtte til landbrugs- og skovbrugssektoren. Ændringsforslag 16 Betragtning 58 (58) Satsen for fondens bidrag til programmeringen af landdistriktsudviklingen bør fastsættes i forhold til de offentlige udgifter i medlemsstaterne under hensyntagen til betydningen af prioriteten arealforvaltning og miljø, situationen i de regioner, der er omfattet af konvergensmålet, den prioritet, der tillægges LEADER-metoden, regionerne i den yderste periferi som omhandlet i traktatens artikel 299 og de øer, der er omfattet af Rådets forordning (EØF) nr. 2019/93 af 19. juli 1993 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav. (58) Satsen for fondens bidrag til programmeringen af landdistriktsudviklingen bør fastsættes i forhold til de offentlige udgifter i medlemsstaterne under hensyntagen til betydningen af prioriteten arealforvaltning og miljø, situationen i de regioner, der er omfattet af konvergensmålet, den betydning, der tillægges LEADER-metoden, regionerne i den yderste periferi som omhandlet i traktatens artikel 299 og de øer, der er omfattet af Rådets forordning (EØF) nr. 2019/93 af 19. juli 1993 om særlige foranstaltninger for visse landbrugsprodukter til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav. Man bør indhøste større erfaringer med LEADER-initiativet, inden det udvides til alle aktivitetsfelter inden for landdistriktsudvikling. På nuværende tidspunkt er det koncentreret om foranstaltninger til diversifikation i landdistrikterne, der falder ind under opgave 3 i Kommissionens forslag. LEADER-initiativet er begyndt at give resultater, men det er i lyset af de knappe midler, EU råder over til landdistriktsudvikling, nødvendigt at prioritere. Ændringsforslag 17 Betragtning 66 (66) EF-reserven til LEADER-metoden bør fordeles på grundlag af, hvilke resultater der er opnået med programmerne i denne henseende. Kriterierne for fordelingen bør fastsættes i overensstemmelse hermed. udgår PE v /98 RR\ doc

15 Ændringsforslag 18 Artikel 3 Fonden skal bidrage til at fremme en bæredygtig udvikling af landdistrikterne i hele EF og skal komplementere den fælles landbrugspolitiks markeds- og indkomststøtte, samhørighedspolitikken og den fælles fiskeripolitik. Fonden skal under udtrykkelig henvisning til EF-traktatens artikel 33, stk. 1, og herunder især målene for den fælles landbrugspolitik bidrage til at fremme en bæredygtig udvikling af landdistrikterne i hele EF og til at hindre affolkning af landdistrikter og skal komplementere den fælles landbrugspolitiks markeds- og indkomststøtte, samhørighedspolitikken, politikkerne for social integration, ikkeforskelsbehandling og fremme af lige muligheder og den fælles fiskeripolitik. Henvisningen til EF-traktaten og målene for den fælles landbrugspolitik skal understrege udviklingen af landdistrikterne som supplerende element. Ændringsforslag 19 Artikel 4, stk. 1, litra a a) at styrke landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne gennem støtte til omstrukturering a) at styrke landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne gennem støtte til udvikling og omstrukturering, innovation, uddannelse og faglig kvalifikation Ordet "uddannelse" tilføjes i forhold til ordførerens ændringsforslag 10. Desuden må innovation skulle spille en central rolle under anden søjle, nu hvor landbrugspolitikkens første søjle bliver mere og mere markedsorienteret. Ændringsforslag 20 Artikel 4, stk. 1, litra b b) at forbedre miljøet og landskabet gennem støtte til arealforvaltning b) at forbedre miljøet og landskabet samt arealanvendelsen gennem støtte til en bæredygtig arealforvaltning RR\ doc 15/98 PE v02-00

16 Et regionalt tilpasset landbrug med forbedret bæredygtighed skal nævnes i forordningen som et vigtigt mål for udviklingen i landdistrikterne. Ændringsforslag 21 Artikel 4, stk. 1, litra c c) at forbedre livskvaliteten i landdistrikterne og tilskynde til diversificering af den økonomiske aktivitet. c) at forbedre livskvaliteten og den kulturelle udvikling i landdistrikterne og tilskynde til udvikling og diversificering af den økonomiske aktivitet. Fremme af nye økonomiske aktiviteter vil ikke alene kunne forbedre livskvaliteten i landdistrikterne. Det er også vigtigt at tilskynde til udvikling af de eksisterende økonomiske aktiviteter. Ændringsforslag 22 Artikel 4, stk. 1, litra c a (nyt) Svarer til tidligere fremsatte krav til landbrugspolitikken. ca) at forbedre befolkningens forsyning på lokalt og regionalt plan med landbrugsprodukter fremstillet på stedet. Ændringsforslag 23 Artikel 4, stk. 1, litra c b (nyt) Harmonerer med EU's energi- og klimapolitik. cb) i højere grad at bidrage til en bæredygtig energiforsyning og klimabeskyttelse. PE v /98 RR\ doc

17 Ændringsforslag 24 Artikel 5, stk Fonden skal komplementere nationale, regionale og lokale aktioner, som bidrager til EU's prioriteter. 1. Fonden skal komplementere nationale, regionale og lokale aktioner, uden at dette berører gennemførelsen af tilsvarende nationale udviklingsprogrammer, som bidrager til EU's prioriteter. Udformningen og gennemførelsen af en integreret politik for landdistriktsudvikling skal gå hånd i hånd med udformningen og gennemførelsen af regionale politikker som fastlagt i de relevante fællesskabs- og medlemsstatsprogrammer. Ændringsforslag 25 Artikel 5, stk Kommissionen og medlemsstaterne sørger for, at bistanden fra fonden og medlemsstaterne er i overensstemmelse med EU's aktiviteter, politikker og prioriteter. Bistanden fra fonden skal navnlig være i overensstemmelse med målene for økonomisk og social samhørighed og for Den Europæiske Fiskerifond. 2. Kommissionen og medlemsstaterne sørger for, at bistanden fra fonden og medlemsstaterne er i overensstemmelse med EU's aktiviteter, politikker og prioriteter. Bistanden fra fonden skal navnlig være i overensstemmelse med målene for økonomisk, social og territorial samhørighed og for Den Europæiske Fiskerifond samt miljøpolitikken. Den europæiske samhørighedspolitiks territoriale aspekt bør nævnes. Ændringsforslag 26 Artikel 5, stk Der skal også være overensstemmelse med de foranstaltninger, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget. 4. Der skal også være overensstemmelse med de foranstaltninger, der finansieres af Den Europæiske Garantifond for Landbruget, idet der sondres skarpt mellem disse foranstaltninger og større strukturforanstaltninger, der finansieres over andre strukturfonde. RR\ doc 17/98 PE v02-00

18 Denne fond skal medfinansiere foranstaltninger, som ikke medfinansieres af andre fonde såsom Regionaludviklingsfonden, med henblik på at sikre gennemsigtighed i øremærkningen og forvaltningen af Fællesskabets midler. Ændringsforslag 27 Artikel 6, stk. 1, litra b b) arbejdsmarkedets parter og økonomiske interesseorganisationer b) repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og økonomiske interesseorganisationer samt landbrugsorganisationer, der er involveret i denne sektor Inddragelsen af landbrugsorganisationerne er en forudsætning for at kunne sikre en effektiv landdistriktsudvikling og et konkurrencedygtigt landbrug. Ændringsforslag 28 Artikel 6, stk Partnerskabet deltager i forberedelse og overvågning af den nationale strategiplan og forberedelse, gennemførelse, overvågning og evaluering af programmerne for landdistriktsudvikling. Medlemsstaterne inddrager de enkelte partnere i hver etape under behørig hensyntagen til den frist, der er fastsat for de forskellige programmeringsetaper. 3. Partnerskabet deltager i forberedelse og overvågning af den nationale strategiplan og forberedelse, gennemførelse, overvågning og evaluering af programmerne for landdistriktsudvikling. Medlemsstaterne inddrager de enkelte partnere i de forskellige programmeringsetaper; det bør derfor i forbindelse med programmeringen sikres, at der er tid nok til høring af de forskellige partnere, og at der sker en virkelig inddragelse. Navnlig fra de nye medlemsstater er der kommet mange klager fra civilsamfundsorganisationer, som kritiserer de alt for korte frister for høring af de relevante partnere. Passende tidsfrister er en væsentlig forudsætning for, at de forskellige aktører kan deltage. PE v /98 RR\ doc

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg NAT/256 Udvikling af landdistrikterne /ELFUL Bruxelles, den 9. marts 2005 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Forslag til Rådets forordning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 31.7.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 227/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 807/2014 af 11. marts 2014 om supplerende bestemmelser til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 315/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSION FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.2.2002 KOM(2002) 107 endelig 2000/0212(COD). Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om medlemsstaternes håndtering af krav

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER

L 94. Tidende. Den Europæiske Unions. Retsforskrifter. Lovgivningsmæssige retsakter. 57. årgang 28. marts 2014. Dansk udgave. Indhold DIREKTIVER Den Europæiske Unions Tidende ISSN 1977-0634 L 94 Dansk udgave Retsforskrifter 57. årgang 28. marts 2014 Indhold I Lovgivningsmæssige retsakter DIREKTIVER Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 1.8. 2006 KOM(2006) 3424 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE Retningslinjer for afslutning af strukturfondsinterventioner (2000-2006) DA

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken

Europa-Kommissionen. Beretning om Konkurrencepolitikken Europa-Kommissionen Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Beretning om Konkurrencepolitikken 2005 Europa-Kommissionen Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 176/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner NaturErhvervstyrelsen Den 24. juni 2014 Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1 (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med loven er at skabe

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393

2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER. fra mødet. tirsdag. den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393 2006-2007 VEDTAGNE TEKSTER fra mødet tirsdag den 26. september 2006 P6_TA-PROV(2006)09-26 FORELØBIG UDGAVE PE 378.393 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P6_TA-PROV(2006)0359 Beskyttelse af

Læs mere

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION

FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION 30.12.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende C 323/1 I (Meddelelser) KOMMISSIONEN FÆLLESSKABETS RAMMEBESTEMMELSER FOR STATSSTØTTE TIL FORSKNING OG UDVIKLING OG INNOVATION (2006/C 323/01) Side 1. INDLEDNING...........................................................................................

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN 28.6.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 200/1 II (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Retningslinjer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN. 13. årsberetning om strukturfondene (2001) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.10.2002 KOM(2002) 591 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN 13. årsberetning om strukturfondene (2001) INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 4 KAPITEL

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere