IT baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen. Karen Louise Møller Eval Rud Møller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen. Karen Louise Møller Eval Rud Møller"

Transkript

1 IT baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen Karen Louise Møller Eval Rud Møller

2 VF5, It baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen Formål og baggrund At undersøge om det er en fordel for modul 4 studerende på Bioanalytikeruddannelsen, at de i forbindelse med deres eksamenspræsentation viser videoklip. Den studerende optræder på egne videoklip, som omhandler et praktisk element, f.eks. en arbejdsprocedure. Modul 4 indeholder 2 ugers undervisning på skolen efterfulgt af 7 ugers klinisk undervisning på et hospitalslaboratorium. Modul 4 eksamen er en mundtlig eksamen der varetages af den kliniske underviser, men som foregår på uddannelsesinstitutionen. Eksamen tager udgangspunkt i et praktisk element med tilhørende kvalitetssikringsprocedurer, som den studerende har arbejdet med på hospitalslaboratoriet. (se bilag 1, prøvekriterier for modul 4 eksamen). Det praktiske element: Den studerende deltager i en arbejdsfunktion, der relaterer til én eller evt. flere af modulets analyser/undersøgelser/procedurer med tilhørende kvalitetssikring. Resultater af det bioanalytiske arbejde og kvalitetssikringsmetoder danner udgangspunkt for den mundtlige eksamination. Indenfor 5 hverdage før den mundtlige eksamination gennemføres det praktiske element. Dagen før det praktiske element påbegyndes, vælger den studerende i samråd med bioanalytikerunderviseren en central arbejdsfunktion, som har indgået i den kliniske undervisning i modulet. Det praktiske element har et omfang svarende til en arbejdsdag men kan evt. tilrettelægges over to dage. Bioanalytikerunderviseren sikrer sig, at den studerende har forstået modulets prøvebeskrivelse og omfanget af det praktiske element. Mål der evalueres ved eksamen er: At den studerende Har viden om grundlæggende kvalitetssikringsmetoder, som sætter den studerende i stand til at redegøre for anvendte procedurer Har viden om relationen mellem teori og praksis, som sætter den studerende i stand til at identificere og formulere problemstillinger i forhold til udøvelse af det bioanalytiske arbejde Under vejledning kan vurdere kvaliteten af en eksemplarisk udvalgt analyse, som den studerende har udført med en vis grad af selvstændighed Har kompetence til at udvise ansvar for resultatvurdering af analyseresultatet.

3 Den studerende forventes at fremlægge sin besvarelse i løbet af eksaminationens første 10 minutter. Herefter vil censor og underviser eksaminerer den studerende i ca. 15 minutter. Den studerende modtager en karakter efter 7 trinskalaen. Formålet med at inddrage videoklip i forbindelse med eksamen var at den studerende ville bedre kunne dokumentere vedkommendes arbejde med det praktiske element. Forsøgsdesign Alle kliniske undervisere, der forventedes at undervise modul 4 studerende fra april 2010 og derfor også skulle eksaminere disse i juni 2010, modtog en indbydelse til at deres studerende kunne anvende video i forbindelse med deres eksamen. Af denne indbydelse fremgik det, at en underviser fra institutionen ville drage ud, medbringende det nødvendige udstyr og hjælpe de studerende med videooptagelserne (se bilag 2, brev til de kliniske undervisere). Videoklip af 2-3 minutters varighed skulle optages med Vado-kamera. Vado kameraet er meget let at anvende, med én startknap og opsamling af videoklip på kameraets eget lager (8GB). Efter optagelse anbringes kameraets USB stik anbringes i computeren, hvorefter disse klip kan overføres til denne eller vises. Filerne skulle herefter omdannes til formatet wmv (windows media video) vha. programmet ipresent precio, således at de kunne anvendes direkte i Power Point, hvilket krævede lidt mere it-kendskab. Der var ingen krav om at de studerende skulle redigere eller klippe i videosekvenserne. Tekniske forundersøgelser viste at vi skulle optage i HD-kvalitet, hvis detaljer fra f.eks. apparatur skulle kunne ses når videoklippet blev fremvist vha. projektor. (Se 6 studerende var parate til at anvende video til deres modul 4 eksamen. Efter videooptagelser og eksamination af de 6 studerende fandt en skriftlig evaluering sted og to eksaminatorer samt fem studerende der valgte at anvende video udfyldte evalueringsskemaer. Derudover udfyldte 13 studerende og 8 kliniske undervisere, som ikke havde anvendt video også evalueringsskemaer, så vi kunne afdække årsagerne til at studerende havde valgt video fra. Endelig udfyldte én censor, som havet oplevet eksamen med og uden videoklip, et evalueringsskema. Resultater Det tekniske Videoklip på KMA (Klinisk mikrobiologisk afdeling) Viborg sygehus og KMA, Skejby sygehus blev optaget med Vado kamera af underviser fra institutionen. De studerende modtog videoklippene på memory stick i det rette format, som de herefter selv kunne anbringe i Power Point. Videoklip på NUK (Nuklearmedicinsk afdeling) Ålborg sygehus blev optaget af de studerende vha. deres eget udstyr. De studerende fik her hjælp af sygehusets AV-afdeling til redigering og klip af videosekvenserne. De studerende talte ikke ind over videoklippene. Til selve eksaminationen på institutionen var en bærbar computer med tilsluttet projektor stillet frem så de studerende bare skulle tilkoble deres memory stick og herefter vise deres Power Point præsentation. Det

4 fungerede nemt for 5 studerende. Èn af de fem studerende oplevede problemer. Én studerende anvendte Mac-computer og tilsluttede derfor selv denne til projektoren forud for hendes fremlæggelse. Dette fungerede fint. Til eksaminationen forklarede den studerende hvad der foregik på videoklippene. Oplevelsen hos de studerende som anvendte video (5 studerende) 4 studerende valgte at anvende video fordi det lød som en spændende idé, fordi de kunne vise noget fra det praktiske element samt at det var en god måde hvorpå de kunne dokumentere arbejdet med de tilhørende kvalitetssikringsmetoder. 1 studerende anvendte video fordi vedkommendes underviser bad om det (men vedkommende kunne have sagt nej). De studerende fandt at videoen var god til at illustrere det praktiske element, at vise at man kunne noget praktisk og hvordan det foregik på afdelingen. Kun én af de seks studerende oplevede problemer med at anvende video til eksamen. Fem studerende ville gerne anvende video til en eksamen igen. De studerende fandt, at fremtidige modul 4 studerende skal anvende video, hvis det kan hjælpe dem, men de skal være opmærksomme på det tekniske. De påpegede at videoklippene fint kunne være kortere end 2-3 minutter og at det derudover ville være en fordel, hvis der var hjælp til redigering og klipning af filmen. (Se bilag 3, evalueringsopsamling) Oplevelsen hos de eksaminatorer som anvendte video (2 eksaminatorer) Eksaminatorerne fandt, at videoen var god at fremlægge ud fra og fint viste det praktiske arbejde, men at det ikke var, som at se dem udføre noget i laboratoriet. De påpegede, at videoen evt. tog lidt tid fra fremlæggelsen. Derudover nævnte de at man skal være opmærksom på om det tekniske fungerer, og om den studerende har brug for teknisk hjælp undervejs. Underviserne havde ingen problemer med anvendelse af video til eksamen, men syntes at de studerende skulle være mere opmærksomme på at sætte filmen på pause en gang imellem. Èn underviser synes det var vigtigt, at en udenforstående optog videoklippet, frem for at de studerende filmede hinanden, da vedkommende forudså, at der kunne opstå problemer såsom det var en dårlig film du optog af mig. (Se bilag 3, evalueringsopsamling). Oplevelsen hos censor (1 censor, 2 studerende med video) Censor fandt at oplægget var godt hos den ene student, som let kunne få det til at fungere og brugte det flot sammen med sit foredrag. Hos den anden studerende tog det desværre ca. 10 min at få det til at fungere og mediet blev herefter ikke udnyttet optimalt. Censor konkluderede derfor, at vi skulle fortsætte med at anvende videooptagelser, hvis videooptagelser og fremvisningen heraf kunne fungerer let og fejlfrit. Censor noterede at der er stor forskel på de studerendes kompetencer i forhold til anvendelsen af it, herunder deres brug af Power Point. (Se bilag 3, evalueringsopsamling).

5 Studerende der fravælger video (13 studerende) De studerende bekymrede sig om det tekniske og om det tager for lang tid at vise video i forbindelse med deres oplæg. De følte ikke de havde tid til at sætte sig ind i det tekniske. Derudover skriver nogle at de ikke var blevet informeret nok om muligheden for at anvende video til modul 4 eksamen. De studerende skrev at det kunne være en fordel, at bruge video da det ville give noget at snakke om og dermed blive lettere at vise en situation ved et apparatur. To studerende nævnte, at Modul 4 studerende fremover kun skulle anvende video til eksamen, hvis det var noget for dem og hvis de havde overskud til det, mens en anden studerende skrev, at det var en god idé at prøve. Flere efterlyste at support og nødvendigt udstyr blev stillet til rådighed på skolen, særligt i forbindelse med eksamen. (Se bilag 3, evalueringsopsamling). Kliniske undervisere til studerende fravælger video (8 kliniske undervisere) Flere underviser skrev at det var deres indtryk, at studerende var bange for at det tog for lang tid og om det tekniske ville fungere til eksamen. Derudover skrev én underviser, at de studerende var usikre på hvordan de skulle bruge videoklippene til eksamen. Nogle få undervisere havde haft for travlt med andre opgaver til at tilbyde de studerende muligheden. Flere undervisere skrev, at det kunne være en fordel med videoklip, at man kunne vise noget konkret fra arbejdspladsen f.eks. en arbejdsgang, mens én underviser nævnte, at det kunne støtte den studerende i eksamenssituationen. Derudover påpegede én underviser vigtigheden af, at forbyde redigering og klip, hvis det var de studerendes håndelag, der skulle vurderes. Flere undervisere bekymrede sig om det tekniske og om hvorvidt de studerende ville bruge for meget tid på optagelsen og fremvisningen til eksamen. Derudover var én underviser bekymret for videoklippenes kvalitet, hvilket kunne reducere videosekvensens brugbarhed i forbindelse med eksaminationen. Èn underviser mente at indførelse af videooptagelser i forbindelse med modul 4 eksamen ville fjerne opmærksomheden fra det bioanalytikerfaglige. Derudover ville flere undervisere gerne se eksempler på hvordan videosekvenserne kunne anvendes til eksamen, så de bedre kunne vejlede deres studerende. Èn underviser nævnte, at det kunne være rart, hvis man kunne låne udstyr til optagelse af videosekvenser, så man ikke var afhængig af besøg fra institutionen. Endelig fandt to undervisere at brug af video ikke kunne bidrage med noget til modul 4 eksamen. (Se bilag 3, evalueringsopsamling) Diskussion og konklusion Studerende og eksaminatorer der havde anvendt video til modul 4 eksamen var overvejende positive overfor resultatet, men samtidigt nævnte de bekymringer for om der fremover ville opstå tekniske problemer i eksamenssituationen. Disse bekymringer blev også nævnt af mange studerende og kliniske undervisere der ikke selv anvendte video til modul 4 eksamen. Censor nævnte derudover, at der var stor forskel på de studerende it-kompetencer. Dette peger i retning af at skolen, med fordel kunne øge de studerendes it-kompetencer, så de ville flere studerendevære parate til at inddrage video til modul 4 eksamen. Dette kunne med fordel tænkes ind i forbindelse med de studerendes to ugers undervisning her på skolen i modul 4. Dette ville også være i tråd med de studerendes ønske om mere information omkring muligheden for at anvende video i forbindelse med modul 4 eksamen.

6 Flere, både studerende og undervisere, nævner at kravene til filmklippets størrelse (2-3 minutter) med fordel kunne reduceres, så længe filmklippet viste det, der var hensigten med dem. Flere nævner tillige at videoens kvalitet er af stor betydning, og derfor kan der i forbindelse med undervisningen på modul 4 på skolen fremover formidles anbefalinger til optagekvalitet samtidigt med at de studerende kan få mulighed for at se et eksempel på en eksamensvideo og endelig selv optage en mindre videosekvens med Vadokamera. Dette vil sandsynligvis betyde at flere studerende senere vil vælge, at optage en mindre videosekvens i hospitalslaboratoriet og efterfølgende vise den i forbindelse med eksamen. Flere studerende ønsker mulighed for vejleding i forbindelse med klip og redigering af filmklippene, selvom der ikke var stillet krav til dette. Opmærksomhed på hvor meget tid de studerende anvender på fremstillingen af videoklip er dog nødvendig og derfor kan denne del med fordel stadig også være frivillig. Flere studerende synes at der skal være mulighed for at anvende video til modul 4 eksamen, men at det skal være frivilligt. Det betyder, at det er af mindre betydning hvem der optager videoklippet, fordi eksaminanden ikke er tvunget til at anvende dette til eksamen. Videoklippet kan i øvrigt tages om, hvis den studerende ikke er tilfreds med resultatet. Én underviser nævner det ønskelige i at låne kameraer på skolen, så vedkommende ikke er afhængig af at undervisere fra skolen skal komme forbi. Dette vil også være en fordel for skolen. Perspektivering Vi vil anbefale at institutionen indkøber 5 Vadokameraer der tages i brug de første to uger af modul 4, mens de studerende har undervisning i farvning af celler og væv. Vi foreslår at de studerende filmer hinanden i laboratoriet og herefter anbringer videoklippet i en Power Point præsentation og endelig på et memory stick og på den måde får lidt erfaring med mediet. Fremover vil information omhandlende valg af fil-format til videoklippene, hvorledes disse anbringes i Power Point samt et mindre eksamens-videoklip-eksempel være tilgængelig for de studerende på internettet. (http://net.biolyt.dk/index.php?eid=212) I den kliniske undervisningsperiode kan kameraerne udlånes til de uddannelseslaboratorier, hvor studerende ønsker at anvende videoklip i forbindelse med deres eksamen. Vi vil anbefale at brug af videoklip til eksamen fortsat er frivilligt og at der i en opstartsfase er tilknyttet support/vejledning på det tekniske, så de studerende kan få hjælp undervejs. Projektdeltagere Lektor Cand.scient. Karen Louise Møller, VIAUC Bioanalytikeruddannelsen Lektor Cand. scient. PhD. Eval Rud Møller, VIAUC Bioanalytikeruddannelsen

7 PRØVEBESKRIVELSE MODUL 4 BIOANALYTISK KVALITETSSIKRING VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Kongsvang Allé Århus C tlf BETINGELSE Betingelse for indstilling til prøven er, at samtlige obligatoriske aktiviteter er godkendte. Laboratorieøvelsen på institutionen (PAS-farvning) er obligatorisk. Bioanalytikerunderviseren 1 attesterer, at den studerende har udvist den studieaktivitet, der er beskrevet i den studerendes individuelle kliniske studieplan, samt at opgaver, projekter mv. er godkendte. Manglende opfyldelse af prøveforudsætninger medfører, at den studerende ikke kan indstilles til prøven. FORMÅL MED EKSAMEN At evaluere læringsudbyttet, som omfattes af nedenstående mål. MÅL DER EVALUERES I PRØVEN: At den studerende Har viden om grundlæggende kvalitetssikringsmetoder, som sætter den studerende i stand til at redegøre for anvendte procedurer Har viden om relationen mellem teori og praksis, som sætter den studerende i stand til at identificere og formulere problemstillinger i forhold til udøvelse af det bioanalytiske arbejde Under vejledning kan vurdere kvaliteten af en eksemplarisk udvalgt analyse, som den studerende har udført med en vis grad af selvstændighed Har kompetence til at udvise ansvar for resultatvurdering af analyseresultatet. FORM OG RAMMER Prøven planlægges indenfor de sidste to uger af modulet. Prøven er ekstern og afvikles som en individuel klinisk prøve. Prøven består af en mundtlig eksamination, der foregår på uddannelsesinstitutionen. Prøven tager udgangspunkt i et praktisk element, der er udført på det kliniske uddannelsessted. Praktisk element: Den studerende deltager i en arbejdsfunktion, der relaterer til én eller evt. flere af modulets analyser/undersøgelser/procedurer med tilhørende kvalitetssikring. Resultater af det bioanalytiske arbejde og kvalitetssikringsmetoder danner udgangspunkt for den mundtlige eksamination. Indenfor 5 hverdage før den mundtlige eksamination gennemføres det praktiske element. Dagen før det praktiske element påbegyndes, vælger den studerende i samråd med bioanalytikerunderviseren en central arbejdsfunktion, som har indgået i den kliniske undervisning i modulet. Det praktiske element har et omfang svarende til en arbejdsdag men kan evt. tilrettelægges over to dage. Bioanalytikerunderviseren sikrer sig, at den studerende har forstået modulets prøvebeskrivelse og omfanget af det praktiske element. 1 Som minimum klinisk vejleder (bioanalytiker med pædagogiske kvalifikationer svarende til 9 ECTS-point) LLP, LØ, HCJ, LC og (BIS) Side 1 af 3

8 PRØVEBESKRIVELSE MODUL 4 BIOANALYTISK KVALITETSSIKRING VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Kongsvang Allé Århus C tlf Det praktiske element udføres i praksisnær sammenhæng med den grad af selvstændighed, der forventes af den studerende. Den studerende vil ikke kunne forvente vejledning i forbindelse med udarbejdelse af oplæg til den mundtlige eksamination. Mundtlig eksamination: Varighed ca. ½ time inklusiv votering. Den studerende indleder med et oplæg på 10 minutter, hvor dokumentation af det bioanalytiske arbejde og tilhørende kvalitetssikringsmetoder medbringes og fremlægges. Derudover må den studerende medbringe disposition, overhead eller lignende. Den resterende del af eksaminationen foregår som en dialog mellem den studerende og eksaminator med udgangspunkt i det praktiske element inkl. tilhørende teori Fag/fagområder: Biomedicinske laboratorieanalyser, herunder kvalitetssikring Naturvidenskab (kemi, biokemi og statistik) Pensum: Pensum fremgår af læseplan/generelle studieplan for modul 4 på afdelingen Hjælpemidler: Til rådighed for præsentationen er tavle, papir og blyant, mikroskop overheadprojektor samt PC med projektor BEDØMMELSE Karakterer: Den eksterne prøve bedømmes efter 7-trinsskalaen Beståelseskriterier: Der skal mindst opnås karakteren 02 for at bestå Eksaminator: Bioanalytikerunderviser er som hovedregel fra det godkendte uddannelseslaboratorium, hvor den studerende har udført det praktiske element Censor: Censor fra det af undervisningsministeriet beskikkede censorkorps LLP, LØ, HCJ, LC og (BIS) Side 2 af 3

9 PRØVEBESKRIVELSE MODUL 4 BIOANALYTISK KVALITETSSIKRING VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Kongsvang Allé Århus C tlf REEKSAMINATION Hvis den eksterne prøve ikke er bestået, skal studievejleder kontaktes Hvis den eksterne prøve ikke er bestået, skal institutionen/det kliniske uddannelsessted tilbyde reeksamination snarest muligt og så vidt muligt, når den pågældende prøve igen afholdes ved institutionen, eventuelt som sygeprøve (jf. Eksamensbekendtgørelsen, BEK nr. 782 af 17/08/2009, Kap 3, 6, stk. 5). Den studerende er selv forpligtet til at indstille sig til prøven senest 4 uger inden den påbegyndes. Der henvises i øvrigt til gældende retningslinier i tilfælde af ikke-bestået eksamen, LLP, LØ, HCJ, LC og (BIS) Side 3 af 3

10 VIAUC Bioanalytikeruddannelsen 8. April 2010 Kære Bioanalytikerundervisere I forbindelse med videncenterprojektet IT baserede eksamensformer har vi ønske om at inddrage små videosekvenser fra den kliniske undervisning i modul 4 eksamen. Derfor har vi brug for, at nogle bioanalytikerundervisere og studerende vil være med til afprøvningen af dette. Tanken er at den modul4-studerende i forbindelse med prøvens praktiske element skal optage 2-3 minutters videosekvenser, der herefter inddrages i eksaminationen, som dokumentation for det bioanalytiske arbejde. Den studerende udvælger selv hvilke procedurer der optages. Vi har anskaffet nogle enkle videokameraer, der er meget lette at betjene, så vi forestiller os, at videosekvenserne optages af den studerende, medstuderende eller evt. underviseren. Vi forventer ikke at videosekvenserne skal redigeres. Eval Rud Møller eller Karen Louise Møller vil være til stede for at hjælpe med disse videooptagelser. Den studerende modtager en kopi af videooptagelserne, så de kan forberede sig til eksamen. I forbindelse med eksamen skal den studerende fremlægge ca. 10 minutter. I denne fremlæggelse indgår fremvisning af videosekvens/er. Videosekvensernes kvalitet skal ikke inddrages i bedømmelsen. Eval Rud Møller eller Karen Louise Møller vil være til stede og hjælpe med det tekniske i forbindelse med eksaminationen. PC og projektor vil være til rådighed. Efter eksaminationen slettes videoklippene med mindre andet er aftalt. Efterfølgende får vi behov for at stille nogle få spørgsmål, for at evaluere inddragelsen af videosekvenser i modul 4 eksamen. Af hensyn til det praktiske vil vi gerne have besked senest 25. maj om hvem (forhåbentlig mange ) der vil deltage. Interesserede bedes sende en mail til med oplysninger om navn, studerendes navne, laboratorium samt hvilken dato (23., 24. eller 25. juni) det passer jer bedst, at vi kommer forbi med et kamera. Vi vender tilbage med en plan d. 27. maj. Hvis I har spørgsmål må I meget gerne ringe eller maile til Karen Louise ( , eller Eval ( , Med venlig hilsen Eval og Karen Louise

11 Medarbejdere Centret bemandes af en centerleder og to programkoordinatorer. Herudover er tilknyttet et stort antal projektmedarbejdere. Videncenterleder Hanne Wacher Kjærgaard, VIA University College, Skejbyvej 1, 8240 Risskov Programkoordinatorer ه ى ن م شقمىلم ه تح ى نف هى مء Vibe Alopaeus Jelsbak, ه م ى ف ى فه ى ه ى ن - ه ى م ف م ه م م ف ىهىء Hanne Wacher Kjærgaard, VIA University College Videncenter for e-læring og medier Skejbyvej Risskov

IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet. Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo

IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet. Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig eksamen via Studienet Karen Louise Møller Thomas Bendsen Anne Sofie Landbo VF5 IT baserede eksamensformer Forsøg med afholdelse af skriftlig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring

Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring Modulbeskrivelse Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med teori fra de foregående

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet.

Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet. Turi Neubauer & Vibe Jelsbak Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet. 1. artikel af 6 om Design af kommunikationsplatform 2009 Fokusgruppeinterview som metode

Læs mere

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt.

Eksaminationsdag og -tidspunkt. Forord. På LudusWeb kan du se hvilke fag, du skal til eksamen i, hvilken dag og hvilket tidspunkt. Forord I denne håndbog kan du læse nogle af de vigtige informationer, som du bør vide om eksamen. Hvis du har flere spørgsmål, kan du tale med din lærer, studievejlederen eller uddannelseschefen. Husk

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for?

Side. 1. Praktiske forberedelser 2. 2. Filmens opbygning 3. 3. Pædagogik og anvendelse 4. 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? Indhold Side 1. Praktiske forberedelser 2 2. Filmens opbygning 3 3. Pædagogik og anvendelse 4 4. Hvilke kandidater er filmen relevant for? 5 5. Hvorfor er det relevant at vise filmen? 5 6. Hvad opnår du

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

Vejledning og Individ

Vejledning og Individ Vejledning for modulet Vejledning og Individ Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

når modellens begreber er kontekstbestemte

når modellens begreber er kontekstbestemte Kirsten Bak Andersen Alice Bonde Nissen Johannes Fibiger Lars Peter Bech Kjeldsen, Hilmar Dyrborg Laursen, Lene Mark Digitale medier iog indskolingen Evalueringen kvalificeres, Farvel til kridttavlen når

Læs mere

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm..

Spørgetime. Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Design og Produktion, Elektronik ( redigeret 13/6-2015 ) Først gennemgår jeg slagets gang, derefter tjekker vi tidsplanen, og så må I spørge om elektronik mm.. Aflevere bøger, fumlebrædder, mm, oprydde

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Prøver på Jordemoderuddannelsen,

Prøver på Jordemoderuddannelsen, Jordemoderuddannelsen, UCN September, 2015 Prøver på Jordemoderuddannelsen, UCN Lokalt tillæg til studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab, 2009 Beskrivelse af indhold,

Læs mere

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ

Modul 9. Psykiat. Navn: Hold: VIA UNIVERSITY PEH/TRHJ Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus s ------------------------------------------------------------------- Individuel Klinisk studieplan Modul 9 Psykiat trisk Ergoterapi Opdateret Februar 2014 PEH/TRHJ Navn:

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig?

Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Evalueringsskema - Kommunikation og ledelse, MPG-uddannelsen, E10 Hvordan vurderer du kursets relevans for dig? Modulet rettede sig i for høj grad imod ledere, der kommunikerede

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata I nedenstående forsøges at besvare mange af de spørgsmål, som der erfaringsmæssigt stilles i forbindelse med synopsis-eksamen

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Faglig vejledning i skolen

Faglig vejledning i skolen PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Faglig vejledning i skolen Et modul fra PD-retningerne Danskvejleder, Engelskvejleder, Matematikvejleder og Naturfagsvejleder

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet SOSU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015

Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 Lokal Undervisningsplan GF1 August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 2 Overgangsordning... 2 Undervisningen... 3 Undervisnings-

Læs mere

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST

EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST EKSAMENSGUIDE VED PÆDAGOGUDDANNELSEN MIDT-VEST januar 2012 INDHOLD Prøven på 4. semester: Individ, institution og samfund Jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 20...4 International modul... 7 Prøven på 5. semester:

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen

Praktikkens mål og indhold. De involverede parters roller. Praktik i læreruddannelsen Praktikkens mål og indhold Det er din uddannelsesinstitution, der skal tilrettelægge praktikken sådan, at der gennem alle praktikperioder sker en uddannelsesmæssig progression i forhold til praktikkens

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed

Lærervejledning. for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed for afgivelse af standpunktsbedømmelse, afvikling af prøver og censorvirksomhed 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Afgivelse af standpunktsbedømmelse... 3 3. Mundtlig prøve i områdefag,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Formidling af kunst og kultur for børn og unge

Formidling af kunst og kultur for børn og unge STUDIEORDNING Diplomuddannelse i Formidling af kunst og kultur for børn og unge Revideret 01.07.11 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013

STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri. Revideret 1. juni 2013 STUDIEORDNING for Diplomuddannelse i psykiatri Revideret 1. juni 2013 sfortegnelse 1. indledning 2. Uddannelsens formål... 3 3. Uddannelses varighed... 4 4. Uddannelsens titel... 4 5. Adgangskrav... 4

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006

EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 EVA anbefalinger og handlingsplan 2006 1. EVA anbefaler at projektets sigte og overordnede mål tydeliggøres for alle der er tilknyttet projektet, og at der på den baggrund formuleres klare og konkrete

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014

DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014 DeiC Digital eksamen 1. oktober 2014 v. Jan Danielsen Chef it-arkitekt Koncern-it Københavns Universitet Dias 1 Målrettet IT Koncern-it indhold Baggrund Samarbejdet Udbuddet Løsningen Implementering Dias

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve

IBC International Business College Hovedforløb Kolding Aabenraa. Den merkantile fagprøve IBC International Business College Kolding Aabenraa Som afslutning på din elevuddannelse skal du op til en fagprøve. Fagprøven skal løses som en opgave, beskrives i et projekt/rapport og færdiggøres inden

Læs mere

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX

Eksamensreglement. Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX Eksamensreglement Rybners Gymnasium HTX, STX & HHX 2 Rybners Gymnasium Eksamensreglement Indholdsfortegnelse Fakta om eksamen.... 4 Offentliggørelse af prøveplaner.... 4 Skriftlige prøver.... 4 Mundtlige

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger

Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole som uddannelsessted Brøndbyvester Skole har godt 1000 elever, 150 lærere og pædagoger Brøndbyvester Skole er firesporet og rummer ud over almenklasser også kommunens specialklasserække

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012

Specialemodul 15 ECTS. - Den offentlige lederuddannelse. Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 Specialemodul - Den offentlige lederuddannelse Østjysk Ledelsesakademi Efteråret 2012 15 ECTS 1 Indhold Specialemodulet (15 ECTS point)... 3 Indhold og læringsmål modulet... 3 Synopsis... 4 Vejledning...

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere