IT baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen. Karen Louise Møller Eval Rud Møller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen. Karen Louise Møller Eval Rud Møller"

Transkript

1 IT baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen Karen Louise Møller Eval Rud Møller

2 VF5, It baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen Formål og baggrund At undersøge om det er en fordel for modul 4 studerende på Bioanalytikeruddannelsen, at de i forbindelse med deres eksamenspræsentation viser videoklip. Den studerende optræder på egne videoklip, som omhandler et praktisk element, f.eks. en arbejdsprocedure. Modul 4 indeholder 2 ugers undervisning på skolen efterfulgt af 7 ugers klinisk undervisning på et hospitalslaboratorium. Modul 4 eksamen er en mundtlig eksamen der varetages af den kliniske underviser, men som foregår på uddannelsesinstitutionen. Eksamen tager udgangspunkt i et praktisk element med tilhørende kvalitetssikringsprocedurer, som den studerende har arbejdet med på hospitalslaboratoriet. (se bilag 1, prøvekriterier for modul 4 eksamen). Det praktiske element: Den studerende deltager i en arbejdsfunktion, der relaterer til én eller evt. flere af modulets analyser/undersøgelser/procedurer med tilhørende kvalitetssikring. Resultater af det bioanalytiske arbejde og kvalitetssikringsmetoder danner udgangspunkt for den mundtlige eksamination. Indenfor 5 hverdage før den mundtlige eksamination gennemføres det praktiske element. Dagen før det praktiske element påbegyndes, vælger den studerende i samråd med bioanalytikerunderviseren en central arbejdsfunktion, som har indgået i den kliniske undervisning i modulet. Det praktiske element har et omfang svarende til en arbejdsdag men kan evt. tilrettelægges over to dage. Bioanalytikerunderviseren sikrer sig, at den studerende har forstået modulets prøvebeskrivelse og omfanget af det praktiske element. Mål der evalueres ved eksamen er: At den studerende Har viden om grundlæggende kvalitetssikringsmetoder, som sætter den studerende i stand til at redegøre for anvendte procedurer Har viden om relationen mellem teori og praksis, som sætter den studerende i stand til at identificere og formulere problemstillinger i forhold til udøvelse af det bioanalytiske arbejde Under vejledning kan vurdere kvaliteten af en eksemplarisk udvalgt analyse, som den studerende har udført med en vis grad af selvstændighed Har kompetence til at udvise ansvar for resultatvurdering af analyseresultatet.

3 Den studerende forventes at fremlægge sin besvarelse i løbet af eksaminationens første 10 minutter. Herefter vil censor og underviser eksaminerer den studerende i ca. 15 minutter. Den studerende modtager en karakter efter 7 trinskalaen. Formålet med at inddrage videoklip i forbindelse med eksamen var at den studerende ville bedre kunne dokumentere vedkommendes arbejde med det praktiske element. Forsøgsdesign Alle kliniske undervisere, der forventedes at undervise modul 4 studerende fra april 2010 og derfor også skulle eksaminere disse i juni 2010, modtog en indbydelse til at deres studerende kunne anvende video i forbindelse med deres eksamen. Af denne indbydelse fremgik det, at en underviser fra institutionen ville drage ud, medbringende det nødvendige udstyr og hjælpe de studerende med videooptagelserne (se bilag 2, brev til de kliniske undervisere). Videoklip af 2-3 minutters varighed skulle optages med Vado-kamera. Vado kameraet er meget let at anvende, med én startknap og opsamling af videoklip på kameraets eget lager (8GB). Efter optagelse anbringes kameraets USB stik anbringes i computeren, hvorefter disse klip kan overføres til denne eller vises. Filerne skulle herefter omdannes til formatet wmv (windows media video) vha. programmet ipresent precio, således at de kunne anvendes direkte i Power Point, hvilket krævede lidt mere it-kendskab. Der var ingen krav om at de studerende skulle redigere eller klippe i videosekvenserne. Tekniske forundersøgelser viste at vi skulle optage i HD-kvalitet, hvis detaljer fra f.eks. apparatur skulle kunne ses når videoklippet blev fremvist vha. projektor. (Se 6 studerende var parate til at anvende video til deres modul 4 eksamen. Efter videooptagelser og eksamination af de 6 studerende fandt en skriftlig evaluering sted og to eksaminatorer samt fem studerende der valgte at anvende video udfyldte evalueringsskemaer. Derudover udfyldte 13 studerende og 8 kliniske undervisere, som ikke havde anvendt video også evalueringsskemaer, så vi kunne afdække årsagerne til at studerende havde valgt video fra. Endelig udfyldte én censor, som havet oplevet eksamen med og uden videoklip, et evalueringsskema. Resultater Det tekniske Videoklip på KMA (Klinisk mikrobiologisk afdeling) Viborg sygehus og KMA, Skejby sygehus blev optaget med Vado kamera af underviser fra institutionen. De studerende modtog videoklippene på memory stick i det rette format, som de herefter selv kunne anbringe i Power Point. Videoklip på NUK (Nuklearmedicinsk afdeling) Ålborg sygehus blev optaget af de studerende vha. deres eget udstyr. De studerende fik her hjælp af sygehusets AV-afdeling til redigering og klip af videosekvenserne. De studerende talte ikke ind over videoklippene. Til selve eksaminationen på institutionen var en bærbar computer med tilsluttet projektor stillet frem så de studerende bare skulle tilkoble deres memory stick og herefter vise deres Power Point præsentation. Det

4 fungerede nemt for 5 studerende. Èn af de fem studerende oplevede problemer. Én studerende anvendte Mac-computer og tilsluttede derfor selv denne til projektoren forud for hendes fremlæggelse. Dette fungerede fint. Til eksaminationen forklarede den studerende hvad der foregik på videoklippene. Oplevelsen hos de studerende som anvendte video (5 studerende) 4 studerende valgte at anvende video fordi det lød som en spændende idé, fordi de kunne vise noget fra det praktiske element samt at det var en god måde hvorpå de kunne dokumentere arbejdet med de tilhørende kvalitetssikringsmetoder. 1 studerende anvendte video fordi vedkommendes underviser bad om det (men vedkommende kunne have sagt nej). De studerende fandt at videoen var god til at illustrere det praktiske element, at vise at man kunne noget praktisk og hvordan det foregik på afdelingen. Kun én af de seks studerende oplevede problemer med at anvende video til eksamen. Fem studerende ville gerne anvende video til en eksamen igen. De studerende fandt, at fremtidige modul 4 studerende skal anvende video, hvis det kan hjælpe dem, men de skal være opmærksomme på det tekniske. De påpegede at videoklippene fint kunne være kortere end 2-3 minutter og at det derudover ville være en fordel, hvis der var hjælp til redigering og klipning af filmen. (Se bilag 3, evalueringsopsamling) Oplevelsen hos de eksaminatorer som anvendte video (2 eksaminatorer) Eksaminatorerne fandt, at videoen var god at fremlægge ud fra og fint viste det praktiske arbejde, men at det ikke var, som at se dem udføre noget i laboratoriet. De påpegede, at videoen evt. tog lidt tid fra fremlæggelsen. Derudover nævnte de at man skal være opmærksom på om det tekniske fungerer, og om den studerende har brug for teknisk hjælp undervejs. Underviserne havde ingen problemer med anvendelse af video til eksamen, men syntes at de studerende skulle være mere opmærksomme på at sætte filmen på pause en gang imellem. Èn underviser synes det var vigtigt, at en udenforstående optog videoklippet, frem for at de studerende filmede hinanden, da vedkommende forudså, at der kunne opstå problemer såsom det var en dårlig film du optog af mig. (Se bilag 3, evalueringsopsamling). Oplevelsen hos censor (1 censor, 2 studerende med video) Censor fandt at oplægget var godt hos den ene student, som let kunne få det til at fungere og brugte det flot sammen med sit foredrag. Hos den anden studerende tog det desværre ca. 10 min at få det til at fungere og mediet blev herefter ikke udnyttet optimalt. Censor konkluderede derfor, at vi skulle fortsætte med at anvende videooptagelser, hvis videooptagelser og fremvisningen heraf kunne fungerer let og fejlfrit. Censor noterede at der er stor forskel på de studerendes kompetencer i forhold til anvendelsen af it, herunder deres brug af Power Point. (Se bilag 3, evalueringsopsamling).

5 Studerende der fravælger video (13 studerende) De studerende bekymrede sig om det tekniske og om det tager for lang tid at vise video i forbindelse med deres oplæg. De følte ikke de havde tid til at sætte sig ind i det tekniske. Derudover skriver nogle at de ikke var blevet informeret nok om muligheden for at anvende video til modul 4 eksamen. De studerende skrev at det kunne være en fordel, at bruge video da det ville give noget at snakke om og dermed blive lettere at vise en situation ved et apparatur. To studerende nævnte, at Modul 4 studerende fremover kun skulle anvende video til eksamen, hvis det var noget for dem og hvis de havde overskud til det, mens en anden studerende skrev, at det var en god idé at prøve. Flere efterlyste at support og nødvendigt udstyr blev stillet til rådighed på skolen, særligt i forbindelse med eksamen. (Se bilag 3, evalueringsopsamling). Kliniske undervisere til studerende fravælger video (8 kliniske undervisere) Flere underviser skrev at det var deres indtryk, at studerende var bange for at det tog for lang tid og om det tekniske ville fungere til eksamen. Derudover skrev én underviser, at de studerende var usikre på hvordan de skulle bruge videoklippene til eksamen. Nogle få undervisere havde haft for travlt med andre opgaver til at tilbyde de studerende muligheden. Flere undervisere skrev, at det kunne være en fordel med videoklip, at man kunne vise noget konkret fra arbejdspladsen f.eks. en arbejdsgang, mens én underviser nævnte, at det kunne støtte den studerende i eksamenssituationen. Derudover påpegede én underviser vigtigheden af, at forbyde redigering og klip, hvis det var de studerendes håndelag, der skulle vurderes. Flere undervisere bekymrede sig om det tekniske og om hvorvidt de studerende ville bruge for meget tid på optagelsen og fremvisningen til eksamen. Derudover var én underviser bekymret for videoklippenes kvalitet, hvilket kunne reducere videosekvensens brugbarhed i forbindelse med eksaminationen. Èn underviser mente at indførelse af videooptagelser i forbindelse med modul 4 eksamen ville fjerne opmærksomheden fra det bioanalytikerfaglige. Derudover ville flere undervisere gerne se eksempler på hvordan videosekvenserne kunne anvendes til eksamen, så de bedre kunne vejlede deres studerende. Èn underviser nævnte, at det kunne være rart, hvis man kunne låne udstyr til optagelse af videosekvenser, så man ikke var afhængig af besøg fra institutionen. Endelig fandt to undervisere at brug af video ikke kunne bidrage med noget til modul 4 eksamen. (Se bilag 3, evalueringsopsamling) Diskussion og konklusion Studerende og eksaminatorer der havde anvendt video til modul 4 eksamen var overvejende positive overfor resultatet, men samtidigt nævnte de bekymringer for om der fremover ville opstå tekniske problemer i eksamenssituationen. Disse bekymringer blev også nævnt af mange studerende og kliniske undervisere der ikke selv anvendte video til modul 4 eksamen. Censor nævnte derudover, at der var stor forskel på de studerende it-kompetencer. Dette peger i retning af at skolen, med fordel kunne øge de studerendes it-kompetencer, så de ville flere studerendevære parate til at inddrage video til modul 4 eksamen. Dette kunne med fordel tænkes ind i forbindelse med de studerendes to ugers undervisning her på skolen i modul 4. Dette ville også være i tråd med de studerendes ønske om mere information omkring muligheden for at anvende video i forbindelse med modul 4 eksamen.

6 Flere, både studerende og undervisere, nævner at kravene til filmklippets størrelse (2-3 minutter) med fordel kunne reduceres, så længe filmklippet viste det, der var hensigten med dem. Flere nævner tillige at videoens kvalitet er af stor betydning, og derfor kan der i forbindelse med undervisningen på modul 4 på skolen fremover formidles anbefalinger til optagekvalitet samtidigt med at de studerende kan få mulighed for at se et eksempel på en eksamensvideo og endelig selv optage en mindre videosekvens med Vadokamera. Dette vil sandsynligvis betyde at flere studerende senere vil vælge, at optage en mindre videosekvens i hospitalslaboratoriet og efterfølgende vise den i forbindelse med eksamen. Flere studerende ønsker mulighed for vejleding i forbindelse med klip og redigering af filmklippene, selvom der ikke var stillet krav til dette. Opmærksomhed på hvor meget tid de studerende anvender på fremstillingen af videoklip er dog nødvendig og derfor kan denne del med fordel stadig også være frivillig. Flere studerende synes at der skal være mulighed for at anvende video til modul 4 eksamen, men at det skal være frivilligt. Det betyder, at det er af mindre betydning hvem der optager videoklippet, fordi eksaminanden ikke er tvunget til at anvende dette til eksamen. Videoklippet kan i øvrigt tages om, hvis den studerende ikke er tilfreds med resultatet. Én underviser nævner det ønskelige i at låne kameraer på skolen, så vedkommende ikke er afhængig af at undervisere fra skolen skal komme forbi. Dette vil også være en fordel for skolen. Perspektivering Vi vil anbefale at institutionen indkøber 5 Vadokameraer der tages i brug de første to uger af modul 4, mens de studerende har undervisning i farvning af celler og væv. Vi foreslår at de studerende filmer hinanden i laboratoriet og herefter anbringer videoklippet i en Power Point præsentation og endelig på et memory stick og på den måde får lidt erfaring med mediet. Fremover vil information omhandlende valg af fil-format til videoklippene, hvorledes disse anbringes i Power Point samt et mindre eksamens-videoklip-eksempel være tilgængelig for de studerende på internettet. (http://net.biolyt.dk/index.php?eid=212) I den kliniske undervisningsperiode kan kameraerne udlånes til de uddannelseslaboratorier, hvor studerende ønsker at anvende videoklip i forbindelse med deres eksamen. Vi vil anbefale at brug af videoklip til eksamen fortsat er frivilligt og at der i en opstartsfase er tilknyttet support/vejledning på det tekniske, så de studerende kan få hjælp undervejs. Projektdeltagere Lektor Cand.scient. Karen Louise Møller, VIAUC Bioanalytikeruddannelsen Lektor Cand. scient. PhD. Eval Rud Møller, VIAUC Bioanalytikeruddannelsen

7 PRØVEBESKRIVELSE MODUL 4 BIOANALYTISK KVALITETSSIKRING VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Kongsvang Allé Århus C tlf BETINGELSE Betingelse for indstilling til prøven er, at samtlige obligatoriske aktiviteter er godkendte. Laboratorieøvelsen på institutionen (PAS-farvning) er obligatorisk. Bioanalytikerunderviseren 1 attesterer, at den studerende har udvist den studieaktivitet, der er beskrevet i den studerendes individuelle kliniske studieplan, samt at opgaver, projekter mv. er godkendte. Manglende opfyldelse af prøveforudsætninger medfører, at den studerende ikke kan indstilles til prøven. FORMÅL MED EKSAMEN At evaluere læringsudbyttet, som omfattes af nedenstående mål. MÅL DER EVALUERES I PRØVEN: At den studerende Har viden om grundlæggende kvalitetssikringsmetoder, som sætter den studerende i stand til at redegøre for anvendte procedurer Har viden om relationen mellem teori og praksis, som sætter den studerende i stand til at identificere og formulere problemstillinger i forhold til udøvelse af det bioanalytiske arbejde Under vejledning kan vurdere kvaliteten af en eksemplarisk udvalgt analyse, som den studerende har udført med en vis grad af selvstændighed Har kompetence til at udvise ansvar for resultatvurdering af analyseresultatet. FORM OG RAMMER Prøven planlægges indenfor de sidste to uger af modulet. Prøven er ekstern og afvikles som en individuel klinisk prøve. Prøven består af en mundtlig eksamination, der foregår på uddannelsesinstitutionen. Prøven tager udgangspunkt i et praktisk element, der er udført på det kliniske uddannelsessted. Praktisk element: Den studerende deltager i en arbejdsfunktion, der relaterer til én eller evt. flere af modulets analyser/undersøgelser/procedurer med tilhørende kvalitetssikring. Resultater af det bioanalytiske arbejde og kvalitetssikringsmetoder danner udgangspunkt for den mundtlige eksamination. Indenfor 5 hverdage før den mundtlige eksamination gennemføres det praktiske element. Dagen før det praktiske element påbegyndes, vælger den studerende i samråd med bioanalytikerunderviseren en central arbejdsfunktion, som har indgået i den kliniske undervisning i modulet. Det praktiske element har et omfang svarende til en arbejdsdag men kan evt. tilrettelægges over to dage. Bioanalytikerunderviseren sikrer sig, at den studerende har forstået modulets prøvebeskrivelse og omfanget af det praktiske element. 1 Som minimum klinisk vejleder (bioanalytiker med pædagogiske kvalifikationer svarende til 9 ECTS-point) LLP, LØ, HCJ, LC og (BIS) Side 1 af 3

8 PRØVEBESKRIVELSE MODUL 4 BIOANALYTISK KVALITETSSIKRING VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Kongsvang Allé Århus C tlf Det praktiske element udføres i praksisnær sammenhæng med den grad af selvstændighed, der forventes af den studerende. Den studerende vil ikke kunne forvente vejledning i forbindelse med udarbejdelse af oplæg til den mundtlige eksamination. Mundtlig eksamination: Varighed ca. ½ time inklusiv votering. Den studerende indleder med et oplæg på 10 minutter, hvor dokumentation af det bioanalytiske arbejde og tilhørende kvalitetssikringsmetoder medbringes og fremlægges. Derudover må den studerende medbringe disposition, overhead eller lignende. Den resterende del af eksaminationen foregår som en dialog mellem den studerende og eksaminator med udgangspunkt i det praktiske element inkl. tilhørende teori Fag/fagområder: Biomedicinske laboratorieanalyser, herunder kvalitetssikring Naturvidenskab (kemi, biokemi og statistik) Pensum: Pensum fremgår af læseplan/generelle studieplan for modul 4 på afdelingen Hjælpemidler: Til rådighed for præsentationen er tavle, papir og blyant, mikroskop overheadprojektor samt PC med projektor BEDØMMELSE Karakterer: Den eksterne prøve bedømmes efter 7-trinsskalaen Beståelseskriterier: Der skal mindst opnås karakteren 02 for at bestå Eksaminator: Bioanalytikerunderviser er som hovedregel fra det godkendte uddannelseslaboratorium, hvor den studerende har udført det praktiske element Censor: Censor fra det af undervisningsministeriet beskikkede censorkorps LLP, LØ, HCJ, LC og (BIS) Side 2 af 3

9 PRØVEBESKRIVELSE MODUL 4 BIOANALYTISK KVALITETSSIKRING VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Kongsvang Allé Århus C tlf REEKSAMINATION Hvis den eksterne prøve ikke er bestået, skal studievejleder kontaktes Hvis den eksterne prøve ikke er bestået, skal institutionen/det kliniske uddannelsessted tilbyde reeksamination snarest muligt og så vidt muligt, når den pågældende prøve igen afholdes ved institutionen, eventuelt som sygeprøve (jf. Eksamensbekendtgørelsen, BEK nr. 782 af 17/08/2009, Kap 3, 6, stk. 5). Den studerende er selv forpligtet til at indstille sig til prøven senest 4 uger inden den påbegyndes. Der henvises i øvrigt til gældende retningslinier i tilfælde af ikke-bestået eksamen, LLP, LØ, HCJ, LC og (BIS) Side 3 af 3

10 VIAUC Bioanalytikeruddannelsen 8. April 2010 Kære Bioanalytikerundervisere I forbindelse med videncenterprojektet IT baserede eksamensformer har vi ønske om at inddrage små videosekvenser fra den kliniske undervisning i modul 4 eksamen. Derfor har vi brug for, at nogle bioanalytikerundervisere og studerende vil være med til afprøvningen af dette. Tanken er at den modul4-studerende i forbindelse med prøvens praktiske element skal optage 2-3 minutters videosekvenser, der herefter inddrages i eksaminationen, som dokumentation for det bioanalytiske arbejde. Den studerende udvælger selv hvilke procedurer der optages. Vi har anskaffet nogle enkle videokameraer, der er meget lette at betjene, så vi forestiller os, at videosekvenserne optages af den studerende, medstuderende eller evt. underviseren. Vi forventer ikke at videosekvenserne skal redigeres. Eval Rud Møller eller Karen Louise Møller vil være til stede for at hjælpe med disse videooptagelser. Den studerende modtager en kopi af videooptagelserne, så de kan forberede sig til eksamen. I forbindelse med eksamen skal den studerende fremlægge ca. 10 minutter. I denne fremlæggelse indgår fremvisning af videosekvens/er. Videosekvensernes kvalitet skal ikke inddrages i bedømmelsen. Eval Rud Møller eller Karen Louise Møller vil være til stede og hjælpe med det tekniske i forbindelse med eksaminationen. PC og projektor vil være til rådighed. Efter eksaminationen slettes videoklippene med mindre andet er aftalt. Efterfølgende får vi behov for at stille nogle få spørgsmål, for at evaluere inddragelsen af videosekvenser i modul 4 eksamen. Af hensyn til det praktiske vil vi gerne have besked senest 25. maj om hvem (forhåbentlig mange ) der vil deltage. Interesserede bedes sende en mail til med oplysninger om navn, studerendes navne, laboratorium samt hvilken dato (23., 24. eller 25. juni) det passer jer bedst, at vi kommer forbi med et kamera. Vi vender tilbage med en plan d. 27. maj. Hvis I har spørgsmål må I meget gerne ringe eller maile til Karen Louise ( , eller Eval ( , Med venlig hilsen Eval og Karen Louise

11 Medarbejdere Centret bemandes af en centerleder og to programkoordinatorer. Herudover er tilknyttet et stort antal projektmedarbejdere. Videncenterleder Hanne Wacher Kjærgaard, VIA University College, Skejbyvej 1, 8240 Risskov Programkoordinatorer ه ى ن م شقمىلم ه تح ى نف هى مء Vibe Alopaeus Jelsbak, ه م ى ف ى فه ى ه ى ن - ه ى م ف م ه م م ف ىهىء Hanne Wacher Kjærgaard, VIA University College Videncenter for e-læring og medier Skejbyvej Risskov

Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet.

Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet. Turi Neubauer & Vibe Jelsbak Fokusgruppeinterview som metode til undersøgelse af underviseres ønsker til Studienet. 1. artikel af 6 om Design af kommunikationsplatform 2009 Fokusgruppeinterview som metode

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen

Årsberetning 2012/2013. Censorformandskabet. ved. Sygeplejerskeuddannelsen Årsberetning 2012/2013 Censorformandskabet ved Sygeplejerskeuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse Resume.3 1. Indledning.4 1.1 Kort beskrivelse af censorkorpsets sammensætning.6 2. Årets arbejde i Censorformandskabet..7

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Vejledning til prøven i idræt

Vejledning til prøven i idræt Vejledning til prøven i idræt Side 1 af 21 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Center for Prøver, Eksamen og Test September 2014 Side 2 af 21 Indhold Forord side 4 Indledning side 5 Signalement side 5 Prøveforløbet

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video.

På de næste sider følger to opgaver, som mine elever har løst med video. Indledning Det følgende er en redigeret udgave af en opgave om brug af video i undervisning. Opgaven er lavet som en del af min uddannelse i brug af it i undervisningen. På de første sider gør jeg rede

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Erfaringspædagogik & Professionslæring

Erfaringspædagogik & Professionslæring Pædagogisk Forsøgsklasse 09 II E VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Erfaringspædagogik & Professionslæring Delrapport Modul 7 September 2011 Udarbejdet af: Lene Lerbech Sørensen, sygeplejerske,

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

Transfer når tiden er knap

Transfer når tiden er knap Transfer når tiden er knap Af Susanne Clemensen HAKL Når kurserne er korte og dagligdagen er presset, er det en udfordring at skabe større anvendelighed, dvs. bedre transfer af kursusindholdet på job.

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32]

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (2 of 39) [19-09-2001 16:32:32] Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse

Terapi- og Samtalegrupper i. En brugerundersøgelse Terapi- og Samtalegrupper i En brugerundersøgelse Unge & Sorg juni 7 Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg - En brugerundersøgelse Rådgivnings- og Videncentret Unge & Sorg København, Århus og Odense

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.60 af 17. august 2015 Version 2.60 af 17. august 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere