Temadag om vand og natur. Forår 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temadag om vand og natur. Forår 2007"

Transkript

1 Temadag om vand og natur Forår 2007

2 Vær med fra starten I Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser samarbejde bliver nødvendigt

3 Vær med fra starten II Tæt sammenhæng til andre planer især kommuneplanen Afgørende for alle afgørelser og planer i det åbne land Stor politisk bevågenhed Mange modsatrettede interesser

4 Planoplande

5 KL s forslag til et oplandskort De nye kommuner står med implementeringen af vandramme- og habitatdirektivet over for en ny stor opgave Meget taler for, at kommunerne samarbejder på tværs af kommunegrænserne For bedre at gribe planprocessen an har KL udarbejdet sit eget forslag til et oplandskort Kortet skal identificere forslag til forskellige hensigtsmæssige samarbejdsrelationer

6 KL s forslag til oplandskort KL s kort er tænkt som et vejledende dokument der først og fremmest skal tjene som inspiration i denne opstartsfase Viser det sig efter KL s rejseholdstur, at andre grupperinger er mere fordelagtige, kan den enkelte kommune selv træffe afgørelse om hvor et samarbejde giver størst mening Fem vigtige overvejelser har været centrale for KL s udkast: - samarbejdskommunerne skal have klare fælles interesser - der er næppe ressourcer til flere store samarbejder i én kommune - eksisterende samarbejder bør prioriteres og udvikles - der er behov for en samlende faktor for oplandet såsom et stort vandløb / en fælles recipient - der skal være er en vis overensstemmelse med den statslige planlægning

7 Hvilke parametre skal gælde? Implementeringen af vandramme- og habitatdirektivet nødvendiggør, at der finder en tværkommunal koordinering sted indenfor primært tre centrale fagområder: 1. Det samlede vandløbssystem og de modtagende recipienter 2. Natura2000-områder 3. Grundvand KL s kort tager udgangspunkt i den hydrologiske afstrømning, fordi det er mest logisk, men også natura2000-områderne har spillet ind på det endelige udkast

8 Statens udkast til planlægning? Staten har omsider offentliggjort sit oplandskort KL s kort tager udgangspunkt i statens kort Da der ikke er overensstemmelse med kommunegrænser bliver KL s kort noget anderledes udformet

9 Kort 1: Statens bud på planoplande Kort 1 Planoplande Århus Bugt Bornholm Det Sydfynske Øhav Djursland Fyn Horsens Fjord Kalundborg Køge Bugt Kruså/Vidå Lillebælt Limfjorden Mariager Fjord Nissum Bredning Nordjylland Odense Fjord Øresund Østersøen Randers Fjord Ringkøbing Fjord Roskilde Fjord Smålandsfarvandet Storebælt Vadehavet 0 25 kilometers 50

10 Kort 2: De nye kommunegrænser påført kort 1 Kort 2 Planoplande Århus Bugt Bornholm Det Sydfynske Øhav Djursland Fyn Horsens Fjord Kalundborg Køge Bugt Kruså/Vidå Lillebælt Limfjorden Mariager Fjord Nissum Bredning Nordjylland Odense Fjord Øresund Østersøen Randers Fjord Ringkøbing Fjord Roskilde Fjord Smålandsfarvandet Storebælt Vadehavet 0 25 kilometers 50

11 Kort 3. KL s forslag Kort 3 til oplande KL s udkast til oplande Planoplande Århus Bugt Bornholm Christiansø Det Sydfynske Øhav Femer Bælt/Fakse Bugt Horsens Fjord Ise Fjord Køge Bugt Lillebælt Limfjorden Mariager Fjord Nissum Fjord Nordjylland Odense Fjord Øresund Randers Fjord Ringkøbing Fjord Roskilde Fjord Sejrø Bugt Smålandsfarvandet Vadehavet/Fanø Bugt 0 25 kilometers 50

12 Miljømålsloven Ny vand- og naturplanlægning

13 Ny vand- og naturplanlægning Kommunerne skal med fra start for at sikre et råderum Indflydelse også på de store linier såsom: Målene Byrdefordelingen imellem brancherne og imellem kommunerne Sikre de miljø- og naturprojekter, vi ønsker os

14 Ny vand- og naturplanlægning Basisanalyser Idéfase Juni 2007 december 2007 Vandplaner/naturplaner: Mål og indsatsprogram Kommunale handleplaner Projekter etableres og virke 2012 Mål for vandkvalitet nået 2015

15 Statens natur- og vandplanlægning Basisanalyser Planudspil Indsatsprogram& finansiering Forudgående vand planlægning Strukturreform Forudgående natur planlægning Kommunens samlede planlægningsindsats Vand Idéfase Dialog&Høring Handlingsplan Natur Idéfase Dialog&Høring Handlingsplan Planstrategi Kommuneplan Fortid Nutid

16 Målsætninger -vand God økologisk tilstand og god kemisk tilstand i 2015 i fjorde/kystvande, vandløb og søer God tilstand i grundvand EU fastlægger kriterier, målemetoder og parametre Målbekendtgørelse Mulighed for lempet/skærpet målsætning Mulighed for fristforlængelse

17 Målet er bedre vandkvalitet Generelt viser risikoanalysen: mere end 50% af vandløbene 66 % af søerne og 90% af fjorde/kystvande når ikke målsætningerne i 2015 uden en særlig indsats En indsats på omkring mio kr i hver kommune frem til 2015 (gennemsnit)

18 Vandplan, indsatsprogram Fastsættes et indsatsprogram med de foranstaltninger, der skal gennemføres, for at målene nås Konkrete projekter Retningslinier for tilladelser, påbud mv. Fokus på omkostningseffektivitet

19 Vandplan, indsatsprogram - truslerne Grundvand Nitrat Pesticider Kvantitative forhold Vandløb Ringe fysiske forhold N, P og MFS Lav vandføring Søer Næringsstoffer (især fosfor) Kystnært overfladevand Næringsstoffer (kvælstof og fosfor)

20 Vandplan, indsatsprogram -belastningskilderne Spildevand Diffus udledning (landbruget) Forurenede grunde Vandindvinding Fysiske forhold Etc.

21 Vandplan, indsatsprogrammet - virkemidler Spildevandsrensning Overløbsbassiner Opkøb af jord Ændret arealanvendelse Vandløbsrestaurering Naturgenopretningsprojekter Skovrejsning Etc.

22 Vandplan, indsatsprogram - brancher Spildevandsforsyningen Vandforsyningen Landbrug, jordbrug, gartneri Industrien Dambrug Vandløbsafdelingen Etc.

23 Indsatsprogrammer, vand og natur -økonomi Finansieringen er ikke lagt fast To principper: Omkostningseffektivitet og kompensation Mulighederne: Erhvervene betaler selv Vandsforsyningerne (takster vedr. spildevand og drikkevand) Statskasse, kommunekasse, EU-kasse, Miljømlliarden

24 Vandplaner:Statens bud på oplande Vandplaner Planoplande Århus Bugt Bornholm Det Sydfynske Øhav Djursland Fyn Horsens Fjord Kalundborg Køge Bugt Kruså/Vidå Lillebælt Limfjorden Mariager Fjord Nissum Bredning Nordjylland Odense Fjord Øresund Østersøen Randers Fjord Ringkøbing Fjord Roskilde Fjord Smålandsfarvandet Storebælt Vadehavet 0 25 kilometers 50

25 Vandplan, indsatsprogram - kommuneopslaget Reduktionskrav for kommunen Branche for branche Opstilling af scenarier Dikterer indholdet af den kommunale handleplan Et samlet opslag for hver kommune fra kommunens miljøcenter

26 Vandplanlægning - kommunal handleplan Kommunen skal følge indsatsprogrammet Kun valgfrihed når indsatsprogrammet lægger op til det Kun indenfor et meget begrænset felt: F.eks. Efterafgrøder, mindre gødskning eller våde enge Kommunerne kan ikke vælge: Kommunens reduktionskrav Fordelingen imellem brancherne (spildevand, landbrug, industri)

27 Vandplanlægning kommunernes udfordringer Sikre et kommunalt råderum Indflydelse også på de store linier såsom: Målene Byrdefordelingen imellem brancherne og imellem kommunerne Sikre de miljø- og naturprojekter, der passer ind i vores planstrategi

28 Vandplanlægning - kommunernes udfordringer Det tidlige in put har størst chancer Hold jer til i miljøcenteret! Jo bedre argumenter, jo større indflydelse Fokus på det lokale: Lokale ønsker og lokale argumenter/data ift mål og indsatser Opgaverne lægger op til tværgående arbejde i kommunen og samarbejde på tværs af kommunegrænser

29 Vandplanlægning -opsummering Vigtigt at komme i gang nu Mange penge og meget politik på spil Kommunens fremtidige vand og natur lægges fast Brug idéfasen til at skabe et kommunalt råderum Vær bevidste om organiseringen

30 Natura 2000-planer

31 Natura 2000 planer - geografi 8,3 pct. af Danmarks landareal (3591 km 2 ) 254 habitatområder og 113 fuglebeskyttelsesområder Stort geografisk overlap Kommuner: land- og kystnære

32 Overordnede mål Natura 2000 At sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus. I udpegede habitat- og fuglebeskyttelsesomrder Mål for de enkelte Natura 2000 naturtyper i et område Ingen konkret tidsfrist Pligt til at iværksætte tiltag for at opnå målet over tid Pligt til at undgå forringelser af områderne RETSPRAKSIS restriktiv fortolkning

33 Natura 2000 (indsats)plan (MC) Laves af MC og SNS-landsdelscentrene Skov- og Naturstyrelsen laver handleplaner for fredskovpligtige skove (12-årig planperiode) Indeholder: Basisanalyse: naturtilstand og trusler Mål for naturtilstand i områderne Indsatsprogram beskriver naturforvaltningsog plejeindsats (dvs. retningslinjer for komm. handleplaner)

34 Målsætninger Natura 2000 Mål udformes jf. bekendtgørelse til MC 2007? MC kan fastsættes forskellige mål for delområder indenfor et Natura 2000-område MC skal prioritere modsatrettede interesser Målet kan være andel af et område som skal nå god naturtilstand Målsætningerne vil fremgå af indsatsprogram 5 kvalitetsklasser høj og god opfylder mål

35 Natura 2000 handleplaner (Komm.) Skal følge Natura 2000-planen (MC) Skal give et klart billede af indsatsen for at beskytte/genoprette naturtyper og levesteder Skal konkret indeholde: Prioritering af forvaltningsindsatsen Angivelse af mål, metoder og forventet effekt af de enkelte aktiviteter offentligt ejede arealer hvis plan for forvaltningsindsats som er i overensstemmelse med fastsatte mål

36 Natura 2000 kommuneopslag/koordinering Forventning integreret kommuneopslag vand og Natura 2000 én kommune ét MC MC koordinering med Landsdelscentrenes skovplaner MC koordinering med Skov- og Naturstyrelsen om ikke-kystnær indsats MC rådgive kommunerne vedr. handleplaner

37 Natura truslerne 60 int. naturtyper i DK, heraf 36 lysåbne Truet af: tilgroning driftsændringer gødskning ændret afvanding invasive arter, ammoniakdeposition m.v.

38 De våde naturtyper Våde naturtyper - via tiltag i vandplanerne MC pligt til at koordinere/integrere indsats Behov for individuel vurdering Strandenge, ferske enge, rigkær, moser Hensyn ved bl.a. ændring af: vandstand, vandstømning, næringsstoffer VMP II og III vådområder = kvælstof

39 Eks. på indsatsen Eksempel Åmosen 2006: Sikring og udvidelse af eksisterende højmose Forbedre spredningsmuligheder for odder og pigsmerling Græsning og høslet af enge og everdrev Flere våde enge Bekæmpelse af invasive arter

40 Natura 2000 virkemidler/muligheder Naturplejeforanstaltninger Naturgenopretning Fredningssager Habitatbekendtgørelse Anmeldeordning aktiviteter i Natura 2000 områder Landdistriktsprogram Miljømilliard 11 indsatsområder Kommunal naturplanlægning

41 Vand vs. Natura 2000 Vand Hele landet Tidskrav målopfyldelse Øko. konsekvensanalyser (virkemidler) Basisanalyser foreligger Ingen retspraksis Natur Kun 8,3 pct. af DK Ikke bestemte tidskrav Ikke økonomisk vurdering af virkemidl. Basisanalyser sporadiske Betydelig retspraksis

42 Idéfase Rammer Muligheder

43 Idéfase rammerne (vand og natur) Starter 22/6-07 og varer 6 måneder Kort tid! Forslag og idéer Resumé af basisanalyser og oversigt over vandforvaltningsmæssige opgaver Indspil afleveres til miljøcenteret Miljøministeriet laver en hvidbog Vand- og naturråd interesseorganisationer m.fl.

44 Idéfasen - hvordan griber vi den an Formålet: At præge det endelige udspil Udgangspunktet: Staten kender kun basisanalyser og regionplaner Sæt fokus på det lokale: Lokale ønsker til udviklingen i det åbne land Lokale oplysninger om brancher, forurening, planlagte projekter, der understøtter jeres ønsker

45 Idéfasen - eksempel på indspil Et eksempel: Vi ønsker en våd eng og noget skov og kan pege på bræmmer langs vandløbene, i stedet for nogle meget dyre forbedring af det kommunale renseanlæg og rensning vedr. 10 spredte ejendomme i det åbne land, som vi har en anden plan for Fordi: Vi har en strategi, og fordi det godt kan hænge sammen, dvs. vi har gode lokale argumenter

46 Idéfase A og B-natur Overordnede kommunale visioner og strategier i forhold til Natura2000 områderne Prioritering mellem vand og Natura 2000 Prioritering af natur udenfor Natura2000 områderne (naturkvalitetsplanlægning)

47 Idéfasen Hvor tager man fat? 1. Tag udgangspunkt i regiononplanretningslinierne for kommunens udvikling i det åbne land (vand og natur) Er det den retning vi vil? 2. Opstil de væsentligste vand- og naturopgaver (risikoanalyserne) Hvilke forureningsproblemer står vi overfor? Hvilke belastningskilder? Hvilke indsatser må vi forvente? Er det de projekter vi ønsker?

48 Idéfase -Hvor tager man fat? 3. Status i de relevante brancher i kommunen (spildevand, drikkevand, landbrug, vandløb etc.) 4. Lokale mål og indsatsmuligheder: Hvad vil konsekvenserne være (omkostninger), behov for lempede målsætninger? 5. Oversigt over eksisterende/planlagte projekter (spildevandsplaner, vandløbsregulativer etc.) 5. Afvejning og prioritering bl.a. i lyset af vores planstrategi 8. Vores liste over projekter, som vi ønsker, understøttet med argumenter

49 Idéfasen -brug kommuneplanprocessen Regional udviklingsplan Kommuneplanstrategi Kommuneplan Idéfase Statslig vandplan Høringsfase Kommunal handleplan Idéfase Statslig naturplan Høringsfase Kommunal handleplan Statslig skovplan

50 Samarbejde

51 Samarbejde om hvad? Miljømålslovens fire kommunale opgaver Idefase Indsigelser til statens planudkast Kommunale handleplaner Projekter Måske forskelligt behov for samarbejde under forskellige opgaver

52 Samarbejde hvorfor? Faktorer der normalt motiverer kommunalt samarbejde: Geografi: Opgaver skal løses over kommunegrænserne Vi kan hjælpe hinanden med en svær opgave Vi kan evt. opnå nogle stordriftfordele

53 Samarbejde i idéfasen Udover de gængse faktorer: Samarbejdet kan have en politisk koordinerende funktion: Vi fastlægger vores prioriteringer af mål og indsatser, og vi ser om vi kan samles om koordinerede forslag/idéer for at få gennemslagskraft

54 Samarbejde i idéfasen Koordinerede forslag giver størst indflydelse (råderum) Det giver større ejerskab i forhold til de konkrete vand- og naturprojekter Mindre risiko for at nogen bliver kørt over i processen skulle en sag ende i twister MC Vand & Naturråd Alle interessenter inviteret; DN, DL, Kommuner MC lægger op til at kommunerne sender repræsentanter

55 Samarbejde - lovgivningens rammer 1) Der må ikke overlades myndighedsopgaver (træffe afgørelse, vedtage planer mv. ) - Alle former for drift, OK! Samarbejde om idéfase, indsigelser og konkrete projekter OK! Der må ikke vedtage fælles handleplaner Hjælp i sagsforberedelsen op til handleplanen er OK 2) Hvis fællesskabet skal handle med bindende virkning for alle kommuner (købe, sælge, låne i stort omfang) kræves 60-tilladelse

56 Samarbejdsmodeller ERFA/netværk Projektmodellen Foreningsmodellen - Stigende grad af formalitet - Husk forskel på politisk og fagligt samarebejde

57 Model Karakteristik Grad af samarbejde Aftalegrundlag / binding NETVÆRK/ ERFA Mødes regelmæssigt og udveksler synspunkter og råd Fast mødestruktur, men ellers uformelt Ingen PROJEKT Kollegialt samarbejde - Åben form Udnytte hinandens ekspertiser, udveksle viden og give hinanden adgang til data Løbende gensidig hjælp, kan understøttes af samme IT-struktur og ESDH Projekt/aftale - Fast form Hjælp til løsning af sagsbehandlingsopgaver, WEBbaseret Kræver samme IT-struktur mv. Projekt/aftale Fælles forvaltning Fælles enhed med udstationerede medarbejdere, hvor sagsbehandlingen foregår Ny fysisk samlet afdeling Projekt/aftale Selvstændig juridisk Enhed Forening/selvejende institution Virksomheden udfører opgaver for kommunerne, men kommunerne bestemmer, og kommunerne kan ikke forpligtes. Tæt på 60, men kommunerne afgiver ikke kompetence Selvstændig juridisk enhed Kommunalt fællesskab Virksomheden kan forpligte de deltagende kommune Bestyrelse hvor kommunerne sidder Kommunalt fællesskab efter 60

58

59 Kommunernes dialog med borgere og organisationer

60 Strategi for inddragelse Sikrer en god proces for borgere, politikere og forvaltning Giver klare spilleregler og større gennemsigtighed over for borgere og organisationer og signalerer politikernes forståelse Kan hjælpe til en politisk prioritering

61 Nærdemokratipolitik

62 Inddragelse hvornår? Fordele ved at inddrage aktører før og i idéfasen til de statslige vand- og naturplaner Oplagt med inddragelse i forbindelse med udarbejdelsen af planstrategien

63 Planstrategien som politisk Planstrategien er et politisk dokument Kan sætte natur og miljø på den politiske dagsorden og forebygge eventuelle konflikter redskab

64 Nærdemokrati og nye planprincipper i storbyens landområder Århus Kommune udarbejder planstrategi med fokus på det åbne land og nærdemokrati: Elektronisk borgerpanel, der kan afdække brug og ønsker Opdeling af landområder i lokalområder

65 Et utraditionelt samarbejde om natur og turisme Skal øge politikernes viden og ruste dem til at træffe kvalificerede beslutninger Jammerbugt Kommune har indledt et samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og LandboNord

66 Det grønne råd i Syddjurs Kommune Skal sikre, at den fysiske planlægning, naturforvaltningen og Agenda 21-arbejdet i kommunen sker i tæt dialog med borgere og interesseorganisationer Et dialogforum, der kan anvendes til forudgående debat, inspiration og intern sparring med forvaltningen

67 AquaRank et system til prioritering af miljøindsats i vandløbsoplande

68 Hvad er AquaRank og hvad er det ikke? AquaRank er et beslutningsstøttesystem Prioritering af indsatsmuligheder Der sættes penge på omkostningseffektivitet Der arbejdes med data, der er til at få fat i Det er ikke et system til videnskabelige beregninger

69 Hvad kan AquaRank? Oprettelse af tiltag på: Renseanlæg Spildevandsoverløb Regnvandsbetingede udløb Vandindvindinger Markblokke Beregning af stof-transport/-koncentration I Valgt vandløbspunkt Gennemstrømning af søer Ved udløb til fjorden

70 AquaRank startbillede

71 Oprettelse at tiltag på markblok

72 Tiltagsguide beregner omkostninger og effekter af tiltag

73 Valg af tiltag til scenario

74 Oversigt over aktive tiltag

75 Resultatet af vandløbsberegning

76 Omkostningseffektiviteskurve over tiltag

77 Fordeling af markblok tiltag vist på de enkelte markblokke Fordelingen af tiltagen er vist i forskellige farver for at tydeliggøre hvordan de forskellige tiltag fordeler sig

78 Fordele ved AquaRank Samarbejde om mulige indsatser Opstilling af scenarier på baggrund af flere typer tiltag Prioritering af tiltag ud fra omkostningseffektivitet Dokumenteret beslutningsgrundlag

79 Beslutningskalender 2007 AKTIVITET TIDSPUNKT (2007) 1. Beslutning om organiseringen internt i kommunen Maj Kommuneplanprocessen Tværgående samarbejde 2. Beslutning om samarbejde med andre. Hvem vil vi samarbejde med og om hvad? Mødeoplæg Projektskitse 3. Forbered og afhold et møde med miljøcenteret Emner: se næste powerpoint 4. Kom i gang med (sam-)arbejdet Lav en projektbeskrivelse (Formål, mål, indsatsområder, organisering, økonomi) April/maj Maj Maj/juni 5. Dialog med borgere, organisationer mv. Juni 6. Udarbejd en rapport - Internt (ønsker til udviklingen) - Eksternt (faglig hjælp og koordinering) Juni-november 7. Brug evt. kommunekontaktrådene August 8. Træf endelig politisk beslutning Senest december

80 Emner til møde med miljøcenter Hvad vil centeret foretage sig som optakt til idéfase? Kommer der et inspirationsmateriale? Hvilken proces vil centeret køre frem efter, når de statslige planer udarbejdes (mål og indsatsprogrammer)? Hvornår og hvordan vil kommunerne blive inddraget? Hvad er efter miljøcenterets opfattelse en fornuftigt måde at gribe idefasen an på for kommunerne?

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser

Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser Vand og naturplaner Bindende mål for vand- og naturkvalitet Bindende krav om foranstaltninger til miljø- og naturforbedringer Natur og vand kender ikke kommunegrænser samarbejde bliver nødvendigt Tæt sammenhæng

Læs mere

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder

Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Vandplaner, vandrammedirektiv og punktkilder Overblik og udfordringer Thomas Hansen Geolog,, ATV-møde 20. november 2008 Forurenede grunde over overfladevand: Udfordringer og samarbejder? Oplæg - Vandrammedirektivet

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

Præsentation af KL s værktøjskasse: Redskaber til kommunernes arbejde med vand og natur

Præsentation af KL s værktøjskasse: Redskaber til kommunernes arbejde med vand og natur Kommunernes nye ansvar for vand- og naturkvaliteten giver forvaltningerne nye udfordrende arbejdsopgaver. KL har samlet en række redskaber, der kan støtte forvaltningerne i dette arbejde. De kan findes

Læs mere

Vand- og Natura 2000-planer - status efter forhøringerne. Helle Pilsgaard, vicedirektør By- og Landskabsstyrelsen

Vand- og Natura 2000-planer - status efter forhøringerne. Helle Pilsgaard, vicedirektør By- og Landskabsstyrelsen Vand- og Natura 2000-planer - status efter forhøringerne Helle Pilsgaard, vicedirektør By- og Landskabsstyrelsen Vand- og Natura 2000-planlægning Stat -kommuner -regioner Statens Vandplaner (4 vanddistrikter,

Læs mere

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan.

Vandplanerne inddeler Danmark efter naturlige vandskel, der hver har fået sin vandplan. Hvad er en vandplan? En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres - og den fortæller også, hvordan forbedringen kan ske. Det er kommunerne, der bestemmer, hvordan det skal ske. Vandplanerne

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde

Velkommen til Informationsmøde Velkommen til Informationsmøde Vand- og naturplaner Ørum Aktivcenter Onsdag, den 26. januar 2011 kl. 19-22 Program Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ Hans Gæmelke, formand for Djursland Landboforening Kl. 19.10-19.25

Læs mere

Præsentation af en vandplan

Præsentation af en vandplan Præsentation af en vandplan med udgangspunkt i vandplanen for Randers Fjord Peter Kaarup Specialkonsulent, Miljøcenter Århus 23 udkast til vandplaner Hovedoplande I, 1 I, 4 I, 8 M iljø cen terg ræ nser.sh

Læs mere

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Henrik Skovgaard Miljøcenter Århus Miljøministeriet Side 1 Lov om Miljømål Lov om Miljømål m.v. for vandområder og internationale naturbeskyttelsesområder

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Skørsø. Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53. Udkast til politisk 1. behandling Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Skørsø Natura 2000-område nr. 60 Habitatområde H53 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro Kommune

Læs mere

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen

Planer for vand og natur. Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planer for vand og natur Hans Chr. Karsten, Skov- og Naturstyrelsen Planlovens 14 stk. 4 Kommuneplanen må ikke stride mod En vandplan, en Natura 2000-plan, handleplaner for realiseringen af disse planer,

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde

Velkommen til Informationsmøde Velkommen til Informationsmøde Vand- og naturplaner Jysk Musik & Teaterhus, Papirfabrikken 80, Silkeborg Mandag, den 24. januar 2011 kl. 19-22 Program Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ Frede Lundgaard Madsen,

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Implementering af vandplanerne

Implementering af vandplanerne Temadag om vandplanernes virkemidler. SDU 7. juni 2011 Implementering af vandplanerne Harley Bundgaard Madsen, områdechef, Naturstyrelsen Odense Status for vandplanerne Grøn Vækst I og II Virkemidler og

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-område nr. 180 Stege Nor. Habitatområde H179. Den enkelte naturplan skal ifølge lovbekendtgørelse nr. 1398 af 22. oktober 2007

Læs mere

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab?

Trusler Har Staten overset mulige trusler ud fra jeres viden og lokalkendskab? FOKUS-OMRÅDER Høring af Vand- og Naturplaner Det er aftalt i Grønt Råd, at der afholdes møder vedr. høringen af Statens Vand- og Naturplaner med det formål, at lokale interesseorganisationer og Kommunen

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan

Forslag til Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kaløvig Natura 2000-område nr. 230 Habitatområde H230 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kaløskovene og Kalø Vig Udgiver: Syddjurs

Læs mere

Vandplan med et kig frem mod planlægger Henrik Nielsen Naturstyrelsen

Vandplan med et kig frem mod planlægger Henrik Nielsen Naturstyrelsen Vandplan 2010-2015 - med et kig frem mod 2015-2021 planlægger Henrik Nielsen Naturstyrelsen 1 - jeg vil komme ind på: Et par hovedpunkter fra første generation vandplaner - pt. uden gyldighed Plancyklus

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Stege Nor Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune

Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Kommunernes planlægning hvad kan vi forvente? Jakob Bisgaard Miljø- og naturchef Ringkøbing-Skjern Kommune Vand- og naturforvaltning i Danmark Staten fastlægger mål Statslige og Internationale interesser

Læs mere

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6.

Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Natura 2000 ERFA-gruppemøde 14. juni 2012 Dagsorden 1. Velkomst 2. Status på processen 3. Om handleplanerne 4. Betaling - tilskudsordninger 5. Runde med erfaringer fra processen 6. Eventuelt Natura 2000

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Odder Kommune. Forslag til Natura 2000-handleplan KYSING FJORD. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30

Odder Kommune. Forslag til Natura 2000-handleplan KYSING FJORD. Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 Odder Kommune Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 KYSING FJORD Natura 2000-område nr. 59 Fuglebeskyttelsesområde F30 20. oktober 2016 FORSLAG TIL NATURA 2000 HANDLEPLAN 2016 2021 Udgiver: Aarhus

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

Vand og Natura2000 planlægningens rammer, forudsætninger, omfang og proces

Vand og Natura2000 planlægningens rammer, forudsætninger, omfang og proces Vand og Natura2000 planlægningens rammer, forudsætninger, omfang og proces BLST-KL- KTC konference om høring af vand- og naturplaner 14. januar 2010 Helle Pilsgaard, vicedirektør By- og Landskabsstyrelsen

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Korsø Knude Natura 2000-område nr. 45 Habitatområde H187 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016-2021 Krenkerup Haveskov Natura 2000-område nr. 176 Habitatområde H 155 IG ENDEL AST K UD Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan. Krenkerup Haveskov nr. 176. Habitatområde H155

Læs mere

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø

Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø Natura 2000-område nr. 41 Habitatområde H41 Fuglebeskyttelsesområde F29 Kolofon

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

År: 2014. ISBN nr.: 978-87-7091-843-5. Dato: 18. december 2014

År: 2014. ISBN nr.: 978-87-7091-843-5. Dato: 18. december 2014 Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Køge Å Natura 2000-område nr. 148 Habitatområde H131 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven, Natura 2000-plan.

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Davids Banke Natura 2000-område nr. 209, Habitatområde H209 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 for Davids Banke Natura 2000-område nr. 209 Habitatområde H209 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Virkeliggørelse af Natura 2000-planerne kommunernes opgaver og værktøjer

Virkeliggørelse af Natura 2000-planerne kommunernes opgaver og værktøjer Virkeliggørelse af Natura 2000-planerne kommunernes opgaver og værktøjer Ved chefkonsulent Troels Garde Rasmussen, KL trr@kl.dk, tlf. 3370-3803 Plantekongres 13. januar 2011 i Herning Baggrund: EU-direktiver

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F67 Titel: Natura 2000-handleplan for Vadehavet Ballum

Læs mere

Indstilling. Forslag til Vand Vision 2100 for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 19.

Indstilling. Forslag til Vand Vision 2100 for Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. november 2009 1. Resume Med denne indstilling præsenteres et forslag til Århus Kommunes vision om at kunne sikre rent og nok vand til

Læs mere

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006

HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 HUT-Skånes ekskursion til Danmark 29. og 30. Maj 2006 Ca. 10.00 Ankomst Esrum Kloster Ca. 10.15 Organisering af vandplanlægningen i Danmark Peter B. Jørgensen, Landskabsafdelingen, Frederiksborg Amt Ca.

Læs mere

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129

Natura Handleplan. Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø. Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Natura 2000 - Handleplan Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø Natura 2000-område nr. 146 Habitatområde H129 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Baggrund...3 Sammendrag af den statslige

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Vullum Sø Natura 2000-område nr. 23 Habitatområde H23 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Bjerre Skov og Haslund Skov. Natura 2000-område nr Habitatområde H229

Udkast til Natura 2000-handleplan Bjerre Skov og Haslund Skov. Natura 2000-område nr Habitatområde H229 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Bjerre Skov og Haslund Skov Natura 2000-område nr. 229 Habitatområde H229 1 Titel: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Bjerre Skov og Haslund Skov Udgiver:

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1.

Natura 2000-handleplan. 2. planperiode. Husby Klit. Natura 2000-område nr. 74. Habitatområde H197. Udkast til politisk 1. Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Udkast til politisk 1. behandling Husby Klit Natura 2000-område nr. 74 Habitatområde H197 Kolofon Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021 Udgiver: Holstebro

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Sprog: Dansk. År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-813-8. Dato: 18. december 2014

Sprog: Dansk. År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-813-8. Dato: 18. december 2014 Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Søer ved Tårup og Klintholm Natura 2000-område nr. 118 Habitatområde H102 Emneord: Habitatdirektivet, fuglebeskyttelsesdirektivet,

Læs mere

Natura 2000-plan

Natura 2000-plan Natura 2000-plan 2016-2021 Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet rundt om Als Natura 2000-område nr. 197, Habitatområde H173 Fuglebeskyttelsesområde F64 Titel: Natura 2000-plan 2016-2021 for Flensborg

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Kongeå. Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80

Forslag til. Natura 2000-handleplan Kongeå. Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongeå Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kongeå Natura 2000-område nr. 91 Habitatområde H80 Udgivere:

Læs mere

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel

Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Status for arbejdet med Vand- og Naturplaner Hvordan kan kommunen bruge lavintensivt landbrug / økologi som virkemiddel Paul Debois Vordingborg Kommune Disposition: Vand - og natura2000 planerne! Vandoplandene

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Løbenummer 1 De Fynske Museer

Løbenummer 1 De Fynske Museer Løbenummer 1 De Fynske Museer Nr. 2 Danmarks Naturfredningsforening Svendborg Dato: 17. august Svendborg Kommune Miljø og Teknik Høringssvar vedrørende udkast Vand- og Naturhandleplaner for Svendborg

Læs mere

Natura 2000 og 3 beskyttet natur

Natura 2000 og 3 beskyttet natur Natura 2000 og 3 beskyttet natur - Og måske lidt om randzoner? Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov NOTAT Naturstyrelsen Vadehavet J.nr. NST-422-01354 Ref. PJENS FEB 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N99 Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-plan

Læs mere

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter:

Natur. Administration Lovgivningen, hvor kommunerne har ansvar for administration og tilsyn, omfatter: Natur Kommunerne har en forpligtigelse og væsentlig rolle i at sikre og udvikle den danske natur og ligeledes sikre og forbedre mulighederne for friluftslivet. Det sker gennem administration af en bred

Læs mere

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om

Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om 4 Beskyttede områder Ifølge vejledningen til basisanalysen kan dette kapitel indeholde informationer om - Badeområder - Næringsstoffølsomme områder - Habitat- og fuglebeskyttelsesområder - Skaldyrvande

Læs mere

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner

Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Frederikssund Kommunes vandhandleplan for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord, 1. generation vandplaner Januar 2015 Indholdsfortegnelse Planens indhold...3 Resumé af de statslige vandplaner...4

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen SØDRINGKÆR FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen SØDRINGKÆR SKYdETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Sødringkær Skydeterræn, Natura 2000-resumé

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164

Forslag til: Natura 2000-handleplan Dueodde. Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Forslag til: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Dueodde Natura 2000-område nr. 188 Habitatområde H164 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-21 for Dueodde Udgiver: Bornholms Regionskommune År: 2016

Læs mere

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet.

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Birgitte Palle, Krav til planlægning og administration Samspillet mellem grundvand,

Læs mere

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover?

Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 539 Offentligt Høring om revision af vandløbsloven m.v. Hvad kan vandløbsloven i dag, og hvad skal den kunne fremover? Flemming Lehbert Sørensen

Læs mere

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Møde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet 4. februar 2011 246 Natura 2000-planforslag EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder ca.

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Rørcenterdagene 8. juni 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne - Vandhandleplaner

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen NYMINDEGABLEJREN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Nymindegablejren, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 116 Habitatområde H100 Centrale Storebælt og Vresen

Læs mere

Vand- og Natura 2000 planerne. Den supplerende vejledning

Vand- og Natura 2000 planerne. Den supplerende vejledning Husdyrgodkendelser Vand- og Natura 2000 planerne Procedurekrav Den supplerende vejledning Et eksempel Vand & Natura 2000 områdere Den danske model Iværksættelse af en bindende, rullende planlægning for

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Rømø Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F65 Titel: Natura 2000-handleplan for Rømø Udgiver: Tønder Kommune År: 2016 Forsidefoto: Græsning på

Læs mere

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015

Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 1 Vandhandleplan for Ærø Kommune - 2015 Vandplan 2010-2015 Lillebælt/Fyn Hovedvandopland 1.12 Det Sydfynske Øhav Hovedvandopland 1.15 Vanddistrikt Jylland og Fyn 2

Læs mere

Limfjorden og vandmiljøproblemer

Limfjorden og vandmiljøproblemer Limfjorden og vandmiljøproblemer DNMARK Annual Meeting 8. oktober 2013 Jørgen Bidstrup, Naturstyrelsen Indhold: Præsentation af Limfjorden Miljøtilstanden af Limfjorden Belastningsopgørelser Vandplanen

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver:

Læs mere

Natura 2000-handleplan Tryggevælde Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H132

Natura 2000-handleplan Tryggevælde Ådal. Natura 2000-område nr Habitatområde H132 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Tryggevælde Ådal Natura 2000-område nr. 149 Habitatområde H132 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Tryggevælde Ådal. Natura 2000-område nr. 149. Habitatområde H132

Læs mere

Uggerby Klitplantage og Uggerby Å s udløb

Uggerby Klitplantage og Uggerby Å s udløb Natura 2000 handleplan 2016-2021 T S DKA U Uggerby Klitplantage og Uggerby Å s udløb Natura 2000-område nr. 5 Habitatområde 5 September 2016 Kolofon Titel: Udkast til Natura 2000 handleplan for Uggerby

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede

Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015. Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Forslag til Natura 2000-plan nr 55 2009-2015 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede Natura 2000-planlægning Side 5 i Natura 2000 planen: EU s Natura 2000-direktiver (Fuglebeskyttelses- og Habitatdirektiverne)

Læs mere

Status for vandplanerne naturplaner

Status for vandplanerne naturplaner Status for vandplanerne naturplaner Den kommunale vand- og naturindsats 2010-2015 Ved Gyrite Brandt gbr@kl.dk, tlf. 33703302 Vandråd temamøde den 7. september 2011 Mange emner Vand- og naturplanerne -

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-852-7. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Tissø med fugletårn ved Fugledegård. Fotograf: Peter Leth

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-852-7. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Tissø med fugletårn ved Fugledegård. Fotograf: Peter Leth Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken Natura 2000-område nr. 157 Habitatområde H138, Fuglebeskyttelsesområde F100

Læs mere

Miljørapport for Rosborg Sø (N37)

Miljørapport for Rosborg Sø (N37) Miljørapport for Rosborg Sø (N37) Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten skal indeholde oplysninger,

Læs mere

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014

Teknik og Miljø Natur. Miljøstyrelsen Dato: 5. juni 2014 Miljøstyrelsen mst@mst.dk Teknik og Miljø Natur Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76292929 Telefax: 76292010 horsens.kommune@horsens.dk www.horsenskommune.dk Sagsnr.: 09.02.15-K02-1-14 MST-1270-00615

Læs mere

Kvælstof, iltsvind og havmiljø

Kvælstof, iltsvind og havmiljø Skanderborg, Februar 2014 Kvælstof, iltsvind og havmiljø Hvilken betydning har kvælstof for en god økologisk tilstand i vore fjorde og havet omkring Danmark?, Indhold 1) Danmarks udledninger af kvælstof

Læs mere

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug

Program. Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Program Velkomst v. Knud Erich Thonke, formand for Øvre Suså Vandløbslaug Genfremsættelsen af vandplaner Historisk gennemgang af forløb Nye vandplaner nye muligheder for indsigelse v. Erik Blegmand Erhvervspolitisk

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

Præsentation af de danske vandplaner

Præsentation af de danske vandplaner Nationellt vattendelegationsmöte - att genomföra vattenförvaltningen II Stockholm 6. april 2011 Præsentation af de danske vandplaner Stig Eggert Pedersen, Chefkonsulent, Naturstyrelsen Odense 1. Vandforvaltningen

Læs mere

Natura 2000 December 2010

Natura 2000 December 2010 Natura 2000 December 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet December 2010 ISBN 978-87-7083-973-0 Fotos: Fiskeridirektoratet og Colourbox Natura 2000 har til formål at sikre,

Læs mere

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203

Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Natura 2000-plan 2010-2015 Knudegrund Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Kolofon Titel: Natura 2000-plan 2010-2015. Knudegrund. Natura 2000-område nr. 203 Habitatområde H203 Emneord: Habitatdirektivet,

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø. Odder Kommune Miljø Rådhusgade Odder. Mail:

Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade København Ø. Odder Kommune Miljø Rådhusgade Odder. Mail: Miljøministeriet Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Odder Kommune Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Mail: miljoe@odder.dk Odense, den 4. juli 2012 Bemærkninger til forslag til Natura 2000-handleplan

Læs mere

Korte oplæg med efterfølgende debat

Korte oplæg med efterfølgende debat Korte oplæg med efterfølgende debat Indhold - Koordinering af statens interesser - Ophævelse af regionplanretningslinjer - Kommuneplanens forhold til vand- og naturplaner - Miljøvurdering af kommuneplanen

Læs mere

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber!

Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Få styr på områdernes natur- og miljøudfordringer før du køber! Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck, Hvorfor skal I være vågne nu? Fordi forholdene for landbruget er ændret meget: Største natur- og miljøudfordringer:

Læs mere

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012

Forslag til vandhandleplan Borgermøde 19. juni 2012 Forslag til vandhandleplan 2012-2015 Borgermøde 19. juni 2012 Program 1. Velkomst 2. Baggrund og formål 3. Vandløbsindsatser og prioritering 4. Pause 5. Fra plan til handling 6. Høringssvar 7. Spørgsmål

Læs mere

Nyt kommunalt Danmarkskort - Plan09 og nyt plansystem 2007

Nyt kommunalt Danmarkskort - Plan09 og nyt plansystem 2007 Nyt kommunalt Danmarkskort - Plan09 og nyt plansystem 2007 - Niels Østergård, Miljøministeriet og Plan09 Planavdelingens seminar, Kongsvinger 29. august 2007 Det nye Danmarkskort 2007 Fra 271 til 98 kommuner

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen ÅLBÆK SKYDETERRÆN natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 kolofon Titel Ålbæk Skydeterræn, Natura 2000-resumé af drifts-

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N42 Måger Odde

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N42 Måger Odde NOTAT Naturstyrelsen Himmerland J.nr. NST-422-01053 Ref. idmpe Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N42 Måger Odde Forslag til Natura 2000-plan for N42

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N134, Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N134, Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose NOTAT Naturstyrelsen Vestsjælland J.nr. NST-422-00970 Ref. mohol/mamor Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N134, Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose

Læs mere