Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration."

Transkript

1 0[ Ki.éi<Oé> Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o.!., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr. t Ejerlav, Sogn: lo7 a > lo7 d» - Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor) (i København Kvarter) 86 b, lo9 a, 69a. eller(idesønderjydskelands- Og 9&: af Prededeie) Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads bogen, Art. Nr., Ejerlav, -kobbel jord er. F r e d e r i c i a.. Sogn. Stempel: Kr. Øre. 3?&.FEB.1957 Deklaration. Tilføjelse til deklaration lyst 3o/ll 19^6 på ovennævnte matr.nre. Ved opmåling i marken er det konstateret 9 at ovennævnte kalke, udarbejdet i oktober 19^6 er ukorrekt, og at forholdene er som vist på vedhæftede kortrids, berigtiget 2. januar 1957«Sidstnævnte kortrids begæres derfor tinglyst, som gældende og den oprindelige kalke annulleret. Fredericia den 17. januar 1957 Stads- og havneingeniøren i'fredericia. sign. A. G-rum-Schwensen. sign. Knud Hansen, Det attesteres nervedu at fornævnte tilføjelse af 17. januar d.å. kan tinglyses i overensstemmelse med den af landvæsenskommissionen afsagte kendelse af 13/6 19!?6. " Landvæsenskomrnissionen for Vejle amtsrådskreds og købstæder, den 22. januar 19P7«(Ådr.% Civildommerkontoret i Kolding, tlf. 62). indført i dagbogen for retskreds nr. 44, Fp ^8Rfil.^Stld-^ Jbo, Brusk og Holmans herrecler, dea'^.rtk» 5 / Lyst, tingbogs Bd, sign. Asger Rasmussen. Genpartens rigtighed bekræftes. V. Dommeren B freden«1 99 Jensen & Kjeldskov, A S, København

2

3 Akt: Skab åt-j&i., (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenterf o. L, Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I^(vedr; fast Ejendom). Altr. Nr v ^lav, Sogn: lo7 a, lo7 d s Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): (i Kønenhavh Kvarter) 80 ^ 169. a? -o9a eilerodesøn/erjydskelands- Og: 9 Q af Fre- Stads- og havneih'geniøreii deie) Bd. ég Bl. i Ting- dericia købstads. Fredericia. 4V bogen; t Nr., Ejerlav, kob]oelj ordér.- -i^'sogiii : Stempel: }K : rv-. Øre. 0% Éå $2É*M& fø#:.;.i sti* u.- m ;, / m tma D e k,1-,a r- a -f r ;o å. A/y.'' y.i overensstemmelse med et-'aa la^yfeenskonimissionen' for f Yejl-'é amtsrådskreds godkendt projekt er.; dersom- vist.på medføl-;': '. gende kalke nedlagt en kloakledning over ej ^dommen "matr.nr..- lo7 a lo;7 -d :6 b lo9- a,. 69 a Qg.98 c af'.frederic%a ^køb^tads..l5obbel^ - ^fe * j:.br.der. 'tilhørende., gårdej er Martin Axel, Yejlb^'pr. y^a^i 3».... /, Under henvisning, til kendelse afsa^t^^r^'l^'. juni 19^6 samt i medfør af lov nr. 214 af 11. "-a's'ril ll949v^eg^r^^:i den anledning følgende bestemmelser- tinglyst som servitutstiftende på nævnte ejendommes. 1. Ejeren og brugeren har ingensinde ret til at fjerne eller lade fjerne den ved'kommunens foranstaltning på arealet lagte afløbsledning 9 der stedse forbliver offentlig ledning. 2* Kommunen skal altid.have ret til fornøden rensning, eftersyn og opgravning? dog mod at yde fuldstændig erstatning for herved, opståede ulemper og skader fastsat efter uvildige,. eventuelt af retten udmeldte mænds skøn, 3o Ejeren og brugeren forpligter sig til ingensinde uden kommunens tilladeise at opføre bygninger eller plante træer eller større buske inden for en afstand af ^>.5p m fra ledningens midte, målt vandret. 4. Fredericia kommune har påtaleret. _. Fredericia, den lo. november Stads- og havneingeniøren i Fredericia /(^nn^uioc Bestillings- Formular' H Jensen & Kjeldskov, AJS, København

4 ^tø^i^fåtlø^;-^f "-$1/5 '4.SS6*'-"- ' ' : \ "". \ V> ; : f^ams^^. f e.cn tg/li &$g$t> : B&eM#B#iN Indført i dagbogen for retskreds nr. 44, Fredericia købstad meo 'bo, Brusk og Holmans herreder, den 50. NOV 1956 Lyst, tingbog? Bd. 1 Genpartens rigtighed bekræftes, *. D mm mn l Fredericia kéjd m 8 v w deo v/jl i$f/p *l få A

5

6 Matr. nr. il-mpelkr. tj.^y&i S- //Akt: Skab <jf nr. tø fa, 69a og lood Freder: ncia kobbel i order vx i (lijcrlt.'ili^hcdsm'.} Ndr. Ringvej 20 Gade og husnr. 06.MAR1991* Frederøcfe kommune Borgm.kt., Rådhuset 7000 Fredericia Købesummen ønskes ikke offentliggjort a.17sk Ende1igt skøde Undertegnede Kirstine Nielsine Andersen, Ved Landsoldaten 3, 7000 Fredericia, sælger herved den mig tilhørende ubebyggede ejendom matr.nr. 69a og lood Fredericia kobbeljorder, af areal henholdsvis m 2 og m 2, i alt m 2, til Fredericia Kommune, Rådhuset, 7000 Fredericia. Handelen er indgået på følgende nærmere vilkår: 1. Arealet sælges, således som det nu er og forefindes med alle på arealet værende træer, hegn, buske, vækster, randbeplantninger og arealets rette tilliggende og tilhørende. Arealet overdrages uden ansvar for jordbundens beskaffenhed, idet køberen selv bærer risikoen for, at arealet kan anvendes til det påtænkte formål. Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for evt. forurening af arealet. Udgifter i forbindelse med oprydning og/eller foranstaltninger til at afværge en forurening på ejendommen, herunder fjernelse af forurenet jord, er sælger uvedkommende. Otto H. Wrohltrwski. Nytorv l!). \YM Kohculuivu R Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

7 Arealet erhverves med henblik på fremtidig udnyttelse til bydelspark iflg. godkendt Kommuneplan. 2. Arealet overdrages med de samme rettigheder og forpligtelser, hvormed det har tilhørt sælger og tidligere ejer, i hvilken forbindelse der henvises til ejendommens blad i tingbogen. Sælger erklærer, at der ikke påhviler ejendommen utinglyste byrder og rettigheder Køber respekterer lejeaftale med Dansk Rørindustri A/S, Nymarksvej 37, 7000 Fredericia, vedr. leje af ca. 20 x 210 m til oplagsplads ved Ndr. Ringvej. Lejeaftalen udløber senest 31. janaur Køber oppebærer lejebeløb i tidsrummet 1. marts 1991 til 31. januar Overtagelsesdagen er fastsat til den 1. marts 1991, fra hvilken dato arealet henligger for købers regning og risiko i enhver henseende. Køber betaler ejendomsskat for arealet fra 1. januar Købesummen er aftalt til kr., skriver kr. trehundredetusinde, der pr. overtagelsesdagen deponeres i et af sælger anvist pengeinstitut til frigivelse til sælger, når der 2

8 foreligger endeligt tinglyst retsanmærkningsfrit skøde til køber. Renter af det deponerede beløb tilfalder sælger. Sælger erklærer, at ejendommen er gældfri. 6. Sælger erkløærer på tro og love, at der ikke findes skov eller fredskovspligtigt areal på ejendommen. m feer MH s a > SiS^i. Ti?ii'3?*.?*.*& --h^s De med handlen forbundne omkostninger"til stempel og tinglysningsgebyr betales af køber. Sælger afholder selv evt. omkostninger til egen advokat. Skødet er udfærdiget af sælger. Fredericia, den $. Je^c^h/ S*'f Som køber: Som Sælger: J. B. Nielsen efetké«-kristensen il vitterlighed om underskriverens myndighed, underskriftens a gthed og dateringens rigtighed for så vidt angår sælger. / Navn: ^ÅA/I/J< / ' Navn: C/X7 '2- - '/ _? ^ Stilling: / W ^ / Revisionsfirmaet B. PIHL SØRENSEN Adresse: Vendersgade Fredericia. Tlf Stilling: Adresse: Un iwj MIKKEL^ SAHKSESTYri?«Form. 267 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

9 Forannævnte ejendom matr.nr. 69 a og 100 d Fa. Kobbeljorder er under reg.nr pr : vurderet til ej endomsværdi kr heraf grundværdi i kr Ejendommen er ikke i matriklen noteret som en landbrugsejendom eller som en del af en samlet ejendom. FREDERICIA KOMMUNES ØKONOMISKE FORVALTNING EJENDOMSBESKATNINGEN, den 4. marts 1991 Anny Petersen / T.,, J L.Madsen indført»daobo^njw Fredertcto rets*«** V j / Genpartens rigtighed bekræftes Clvllrattavf I FrederlcJirT? ftf'fi U n»..,7/3

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf.

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf. ADVOKATERNE HANS CHR. LEDET - JAN REINAU Akt: Skab J\ nr.. «af Akt: Skab^W^65 dommerkontoret) (udfyldes af dommerkontoret) ' BRINCK SEIDELINSGADE 9-9800 HJØRRING - TELEFON 98 92 08 33 1703.43.18 ia A1M'

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved Mtr. nr., ejerlav, sogn:1-a og lo -c Stempel:176o kr. øre (i København kvarter) Vestenbæk by, Kalvehave sogn. eller (i de sender)ydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I

1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid. 1 Il I 1 DSS 88317226 1 G-II 120 Bulk Sort / Hvid 1107994 1 Il I II III KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen. GENPART Den 3/11-1977 1. Stadskonduktørens direktorat 2. Direktoratet for Københavns skattevæsen

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74

******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 ******* Side: 7 * * * * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 1 B, Svinholt By, Skærup Ejendomsejer: Torben Bro Jørgensen

Læs mere

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro ADVOKATERNE IB FRANK ARNE NORDLYNG Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) NINA HYGUM KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Tinglysningsafgift kr. 1.9, Matr.nr.: 5 k Højbjerg by, Højbjerg Beliggende:

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum.

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum. Fast og variabel afgift kr. 37.400,00 Matr. nr.: 13a, Smørumnedre by, Smørum Anmelder: Ledøje-Smøru ^ Kommune Beliggenhed: Smørumnedrevej Flodvej 77 `2765 Smørum 2765.S,,:,rum Tlf. 44 87 87 87 STEMPELMÆRKE

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Akt: /to- skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempel kr. 13.473 + afgift kr. 1.200 = 14.673 Matr. nr. 13 a m.fl. Skærup by, Skærup Ejendommens beliggenhed:

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter

L( Ivy Sølvsteen Sørensen, kt.fm. Direkte 4925 8101 III. Skifteretsattest om uskiftet bo. 29. august 2005. Det attesteres, at boet efter Retten i Helsingør Sagsnr. SKS 550/2005 Skifteretsattest om uskiftet bo 29. august 2005 Det attesteres, at boet efter Navn CPR-nr. Hans Kristian Klausen Adresse Kastanievej 2, 3000 Helsingør Død den 200121-0303

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet "Parterne")

Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014. (herefter samlet Parterne) Bygningsstyrelsen, Hermodsgade 26-28, 2200 København N, december 2014 BETINGET KØBSAFTALE Mellem og Bygningsstyrelsen CVR nr. 58182516 Carl Jacobsens Vej 39 2500 Valby (herefter "Sælger") Navn: CVR-nummer:

Læs mere