Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Tilsynsrapport. Ældrecentret Nygårds Plads. Uanmeldt tilsyn November 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Tilsynsrapport. Ældrecentret Nygårds Plads. Uanmeldt tilsyn November 2015"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Ældrecentret Nygårds Plads Uanmeldt tilsyn

2 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt helhedstilsyn, som BDO har foretaget. Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt) samt det samlede tilsynsresultat, begrundelse for tilsynsresultatet, bemærkninger og anbefalinger. Herefter indeholder rapporten de data, som tilsynet har indsamlet ved hhv. interviews og observationer og ved gennemgang af dokumentation. For hvert tema foretager de tilsynsførende en vurdering ud fra den indsamlede data og øvrige indtryk. Disse vurderinger ligger til grund for den samlede vurdering, der som nævnt optræder indledningsvist i rapporten. Sidste del af rapporten indeholder en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. Tilsynet er altid udtryk for et øjebliksbillede og skal derfor vurderes ud fra dette. 2

3 Indholdsfortegnelse Indhold 1 SAMLET TILSYNSRESULTAT... 4 Bemærkninger og anbefalinger FORMALIA DATAGRUNDLAG... 7 Skriftligt grundlag... 7 Personlig pleje... 8 Sundhedsfremme... 9 Aktivitet og træning Praktisk hjælp Hverdag Omgangsform Observationer i forbindelse med rundgang på fællesarealer TILSYNETS FORMÅL OG METODE Formål Indhold og metode Vurderingsskala YDERLIGERE OPLYSNINGER

4 1 SAMLET TILSYNSRESULTAT BDO har på vegne af Brøndby Kommune gennemført et uanmeldt individorienteret tilsyn på ældrecentret Nygårds Plads. På baggrund af det indsamlede datamateriale og den efterfølgende analyse heraf, vurderer BDO, at Ældrecentret Nygårds Plads har særdeles tilfredsstillende forhold. Tilsynet vurderer, at Ældrecentret Nygårds Plads er et moderne plejecenter, hvis fysiske rammer understøtter beboernes behov for en god dagligdag med trygge forhold og livskvalitet. Beboere, medarbejdere, frivillige og pårørende udnytter i fællesskab de fysiske rammer. Beboerne trives og føler sig trygge på ældrecenteret. Beboerne oplever en høj kvalitet i den pleje og omsorg de modtager og har en god kontakt til medarbejderne og stor indflydelse på egen hverdag. Beboerne oplever, at deres egne resurser anvendes i dagligdagen, og at medarbejderne motiverer til selvhjælp. Tilsynet vurderer, at beboerne modtager den individuelle pleje og omsorg, de har behov for. Medarbejderne er fagligt kompetente og kan med stort engagement redegøre for den individuelle beboers komplekse pleje. Medarbejderne har endvidere fokus på at identificere og medinddrage beboernes resurser i den personlige pleje. Indretning og aktivitetstilbud vidner om, at der tages højde for, at også de svage og mest demente beboere skal kunne inkluderes i hverdagsliv og aktiviteter. Tilsynet oplever, at medarbejderne er opsøgende, imødekommende og professionelle i deres samvær med beboerne. Beboerne er meget tilfredse med maden og måltiderne på plejecentret. Tilsynet vurderer, at Ældrecentret Nygårds Plads har fokus på maden og måltidets fysiske, psykiske, og sociale betydning for beboernes oplevelse af velbefindende, hjemlighed og livskvalitet. Tilsynet vurderer, at der er sammenhæng mellem den hjælp, beboerne har behov for, og den hjælp der leveres, og at dokumentationen lever op til kommunens kvalitetsstandarder og god faglig praksis. Der foreligger en aktuel og opdateret dokumentation hos alle beboere, som indeholder beskrivelser af beboerens problemstillinger, sundhedsfremmende og forebyggende indsatser og behov for pleje og omsorg og praktisk hjælp. Samarbejdsaftalerne indeholder beskrivelser af beboernes fysiske, psykiske, mentale og sociale behov og beskriver generelt de handlingsvejledende indsatser. Tilsynet vurderer endvidere, at Ældrecentret Nygårds Plads i høj grad anvender dokumentationen i hverdagen til at understøtte de faglige overvejelser. Tilsynet vurderer, at ledelse og medarbejdere på Ældrecentret Nygårds Plads bidrager til, at beboerne oplever tryghed og trivsel i hverdagen. Tilsynet vurderer, at kommunikationen er præget af venlighed og respekt, og der er en god og hjemlig atmosfære på ældrecentret. Medarbejderne er meget bevidste om deres rolle i at skabe sociale relationer med og imellem beboerne. Tilsynet vurderer, at rengøringstandarden i beboernes boliger og på fællesarealer er tilfredsstillende, og beboerne udtrykker tilfredshed med rengøringen af deres bolig. 4

5 BDO s vurdering er foretaget på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet under tilsynet gennem interviews, dokumentation og observationer. Data vurderes i relation til lovgivningen, kommunens kvalitetsstandarder og øvrige retningslinjer samt tilsynets faglige viden og erfaring. Anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende anbefalinger i forhold til ældrecenterets fremadrettede udvikling: Anbefalinger Tilsynet har ingen anbefalinger. 5

6 2 FORMALIA Ældrecenterets navn og adresse Ældrecentret Nygårds Plads, Nygårds Plads 30, 2605 Brøndby Centerleder Marianne Strømsted Antal boliger 113 boliger Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg 24. november, kl Datagrundlag Plejecentret blev ifølge aftale med Brøndby Kommune varslet om tilsynsdatoen to dage forinden. Tilsynet blev indledt med deltagelse af centerleder og tre afdelingsledere. Ved tilsynet er der foretaget observationer på fællesarealer, gennemgang af sundhedsfaglig dokumentation, observationer hos beboerne samt gennemført interviews med medarbejderne. Beboerne har givet tilsagn om deltagelse i tilsynet. Tilsynet har interviewet fem beboere. Tilsynet har desuden gennemført interview med fem medarbejdere, som alle var social -og sundhedsassistenter. Tilsynet blev afsluttet med en tilbagemelding til ældrecentres ledelse om tilsynets forløb. Leder var til stede under tilsynet. Tilsynsførende Manager Kirsten Marquardsen, Sygeplejerske, MHM 6

7 3 DATAGRUNDLAG På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relation til hvert målepunkt samt generelle bemærkninger til hvert mål. Skriftligt grundlag Det skriftlige grundlag i henhold til Serviceloven, Socialministeriets vejledning nr. 2 til Serviceloven og kommunens kvalitetsstandarder Mål 1. Beboerens plejebehov er ajourført. Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x Tilsynet har gennemgået dokumentationen for fem beboere fordelt på tre afdelinger. For samtlige gælder det, at der er udarbejdet funktionsvurdering, samarbejdsaftale, ugeplan og plejeplan. Beboernes helbredsoplysninger og individuelle og aktuelle behov for pleje og omsorg er fyldestgørende og handlevejledende beskrevet over hele døgnet. Observation x Tilsynet observerer sammenhæng mellem den hjælp beboerne modtager og beboernes tilstand. Beboer x Borgerne vurderer, at den tildelte hjælp svarer til deres behov. Medarbejder x Medarbejderne kan med fagligt engagement redegøre for dokumentationen og for omfang og indhold af den bevilgede hjælp. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation fuldt ud lever op til gældende kvalitetsstandarder og god faglig praksis. Funktionsvurderinger og plejeplaner er opdateret, og beboernes plejebehov er beskrevet i et fagligt og etisk korrekt sprog. Medarbejderne har kendskab til beboernes samarbejdsaftaler og ugeplaner. Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne i høj grad anvender dokumentationen i hverdagen til at understøtte de faglige overvejelser. 7

8 Personlig pleje Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til Servicelovens 83 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 2. Der foreligger en samlet plan af pleje- og omsorgsindsatsen Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x Den daglige tilrettelæggelse og udførelse af pleje og omsorg er beskrevet i samarbejdsaftale/ugeplan. Hjælpen er handlevejledende og individuelt beskrevet og giver et meget fint overblik over beboerens helhedssituation. Observation x De interviewede beboere er velklædte og velplejede. Beboer x Beboerne giver udtryk for stor tilfredshed med kvaliteten af hjælpen til personlig pleje, som de mener svarer til deres behov. En beboer er noget hukommelsessvækket, men giver udtryk for, at medarbejderne er gode til at hjælpe hende med at komme i bad. En anden beboer oplever, at der er stor frihed til selv at bestemme. Blandt andet er beboeren glad for selv at kunne bestemme, hvornår han ønsker hjælp til morgentoilette. En beboer med usikker gangfunktion udtrykker stor tilfredshed med, at der i forbindelse med hans bad er en medarbejder tilstede, idet det giver ham stor tryghed. To beboere er ikke helt relevante i forhold til deres behov for hjælp på grund af mentale eller hukommelsesmæssige problemstillinger. Medarbejder x Medarbejderne kan redegøre for den faglige indsats hos beboerne og kan beskrive, hvorledes der tages hensyn til den individuelle beboers ønsker og vaner i forbindelse med plejen. En medarbejder beskriver, hvorledes guidning og spejling anvendes i tilgangen til en beboer, som ved hjælp heraf kan gøre flere ting selv. En anden medarbejder har ekstra fokus på signaler og beboerens kropssprog, da situationen er noget ustabil, og det er svært for beboeren at give udtryk for sine behov. En tredje medarbejder beskriver, at hun har fokus på beboernes resurser og er bevidst om, at der kun er behov for let støtte til at få beboeren sat i gang med den personlige pleje. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at beboerne er velplejede. Beboerne oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres vaner og ønsker. Medarbejderne kan fagligt og detaljeret gøre rede for, hvorledes beboernes personlige pleje og omsorg tilrettelægges. 8

9 Sundhedsfremme Der arbejdes med sundhedsfremme og forebyggelse i overensstemmelse med god faglig praksis. Mål 3. Der er redegjort for sundhedsfremme og forebyggende indsats Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x I ugeplanerne tages der generelt fagligt udgangspunkt i sundhedsfremme og forebyggelse. Den aktiverende tilgang er fint beskrevet og dokumentationen og afspejler det individuelle og stabile funktionsniveau hos beboerne. Beboernes helbredsmæssige risici fremgår af journalen, og der er oprettet relevante plejeplaner vedrørende forebyggende indsatser, fx i forhold til tryksårsforebyggelse, væsketerapi, ernæring, hudpleje og urinvejsinfektion. Observation x Tilsynet ser ingen eksempler på risici, der ikke er taget hånd om. Beboer x De interviewede beboere har ingen bekymring vedrørende deres helbred - det bliver der er taget hånd om i den daglige pleje og behandling. En beboer nævner sin kontaktperson, som han har stor tillid til, og som varetager beboers medicin. To af beboerne har svært ved at forholde sig til spørgsmålet. Medarbejder x Medarbejderne har alle stor viden om beboerens særlige helbredsrisici og kan fagligt argumentere for de valgte sundhedsfremmende indsatser i den forbindelse. Medarbejderne kan give eksempler på særlige indsatser vedrørende relevante risici i forhold til beboerens situation. En medarbejder har fx fokus på, at beboeren ikke isolerer sig i boligen og tilbyder/motiverer derfor ofte til, at beboeren kommer lidt ud på fællesarealer og møder andre beboere. Der er generelt fokus på beboernes væskeindtagelse i løbet af dagen. En medarbejder oplyser, at der i samarbejde med inkontinenssygeplejerske er igangsat en faglig drøftelse af, hvorvidt en beboer kan undgå at bruge ble ved at blive tilbudt bækkenbundstræning og hyppige faste toilettider. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at der i pleje- og omsorgsindsatsen af beboerne tages fagligt relevante initiativer til at forebygge sundhedsmæssige risici og fremme beboernes sundhed og livskvalitet. 9

10 Aktivitet og træning Aktivitet og træning i henhold til servicelovens 86 samt kommunens kvalitetsstandarder Mål 4. Der foreligger en beskrivelse af beboerens resurser og hvordan de inddrages i aktivitet og træning i hverdagen Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation (1) Dokumentation (2) x x Hos samtlige beboere omfattet af tilsynet foreligger der en funktionsvurdering og en samarbejdsaftale, som tager udgangspunkt i borgers resurser og behov. En borger er efter en operation startet i et rehabiliteringsforløb med mål og tidsramme for forløbet. Indsatsen er her beskrevet i et indsatsområde. En anden beboer modtager hjælp til vedligeholdende træning i træningscentret 2 gange ugentlig med henblik på at bevare og styrke gangfunktion og balance. Dokumentationen indeholder relevante beskrivelser af beboerens fysiske, psykiske og sociale resurser, og hvorledes disse bringes i spil i hverdagen, fx hvordan borger kan bidrage til personlig pleje. Der er endvidere beskrivelse af, hvordan beboer anvender sine kræfter i forhold til daglig træning af færdigheder. Hos flere beboere er der beskrivelser af, hvordan beboeren bidrager med sine resurser i dagligdagen, fx i forhold til socialt samvær, borddækning, måltider eller i forhold til at deltage i aktiviteter. Hos flere beboere er det beskrevet, at denne har et stærkt ønske om at være mest mulig selvhjulpen. Observation x Under tilsynet observeres livlig aktivitet og hverdagstræning på fællesarealerne i de respektive afdelinger. En beboer rejser sig spontant og viser, at han nu kan gå uden rollator i egen bolig og omkring spisebordet ved at nøjes med at støtte sig til møbler. Medarbejdernes tilgang til den individuelle beboer opleves af tilsynet som præget af en anerkendelse af, at beboerne deltager med de resurser de hver især måtte have. Tilsynet observerer flere episoder, hvor medarbejderne motiverer en beboer til enten at deltage i en aktivitet eller hjælpe lidt til. Beboer x Tre af de deltagende beboere er i stand til at demonstrere for tilsynet, hvordan træning foregår. Den ene beboer demonstrerer benløft og fortæller, at det går fremad. Det er tydeligt, at flere beboere sætter en ære i at gøre mest muligt selv for at vedligeholde deres funktionsniveau. Beboerne giver udtryk for, at de føler sig medinddraget i fastsættelse af mål for træning/rehabilitering. De oplever at modtage den nødvendige hjælp og støtte til 10

11 træning og føler sig meget opmuntret af medarbejdere/terapeut. En beboer fortæller, at hun har været så afkræftet efter en indlæggelse, at hun ikke troede, hun kunne træne noget som helst. Det har imidlertid været motiverende for beboer, at der ved fastsættelsen af de individuelle mål for træningsforløbet blev lagt vægt på, hvad borger selv mente var vigtigst at bruge kræfterne på. En tredje beboer fortæller, at det for ham er vigtigt ikke bare at sidde og falde hen i en stol, fordi alderen har givet fysiske begrænsninger. Han dækker eksempelvis morgenbord i spisestuen hver morgen. De mest velfungerende beboere, der deltager i tilsynet, giver samstemmende udtryk for, at medarbejderne er meget opmærksomme på at støtte og opmuntre dem til at gøre mest muligt i hverdagen. Medarbejder x Medarbejderne kan generelt redegøre for, hvordan de arbejder for at medinddrage og fastholde beboerens individuelle resurser. I den forbindelse nævner medarbejder, at det eksempelvis er blevet mere udbredt, at alle ytrer sig og kommer med ideer på tavlemøderne (triagering) i forsøget på at finde de bedste løsninger for at understøtte beboerens egne resurser. Medarbejderne oplyser endvidere, at flere beboere bliver afsluttet og ophører med at få hjælp efter et forløb med træning - typisk i forbindelse med indlæggelse eller sygdom. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at dokumentationen i samarbejdsaftale og funktionsvurdering af beboernes resurser og medinddragelse er ajourført. Beboerne oplever, at de anvender egne resurser i det omfang, det er muligt, og at medarbejderne motiverer til selvhjælp. Medarbejderne har kendskab til beboernes resurser og kan med faglig overbevisning redegøre for, hvorledes disse medinddrages og vedligeholdes i hverdagen. 11

12 Praktisk hjælp Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til Servicelovens 83 og kommunens kvalitetsstandarder Mål 6. Beboeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen og rekvisitter Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation x Hos fire af de interviewede beboere er der ingen særlige udfordringer i forhold til hjælpen til praktisk støtte. Hos en svagtseende beboer fremgår det af ugeplanen, at dennes bolig og hjælpemidler kræver en særlig opmærksomhed. Observation x Den hygiejniske tilstand i boligerne og omkring beboernes hjælpemidler er meget tilfredsstillende. Beboer x Beboerne er tilfredse med rengøringsstandarden i boligen og med hjælpen til vasketøj. En beboer fortæller, at han selv lægger alt sit tøj sammen og på plads. Medarbejder x Medarbejderne har generelt fokus på beboernes eventuelle særlige behov i forhold til hygiejniske risikofaktorer og hjælp til praktisk støtte og rengøring. En medarbejder fortæller, at hun især er opmærksom på at understøtte beboernes håndhygiejne, når de fx hjælper med borddækning. Svagtseende og demente beboeres toiletter nævnes som et generelt fokusområde. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at beboernes boliger og hjælpemidler generelt fremstår rengjorte. Beboerne oplever, at hjælpen tilrettelægges efter deres vaner og ønsker. Det er endvidere tilsynets oplevelse, at medarbejderne har stort fokus på hygiejniske risikofaktorer i målgruppen. Hverdag Der er en god og tilfredsstillende hverdag på ældrecentret under hensyn til beboernes behov og ønsker. Mål 7. Beboeren har en god og tilfredsstillende hverdag Ja Delvis Nej Bemærkninger Dokumentation (1) x Beboernes livshistorie, vaner og ønsker fremgår af samarbejdsaftalen. Heraf fremgår fx beboerens beskæftigelsesbaggrund, familie- og tilknytningsforhold og interesseområder. 12

13 Dokumentation (2) x I dokumentationen ses sammenhæng mellem beboerens livshistorie og den udarbejdede samarbejdsaftale. Hos en dement beboer er det eksempelvis beskrevet, at beboeren holder meget af at tegne og male og finder ro ved at være kreativ. Hos en anden beboer er det pointeret, at beboeren altid har været en enspænder, der har det godt i sit eget selskab og derfor ikke bør presses til at deltage i større aktiviteter. Beboer x De interviewede beboere giver alle udtryk for, at de føler sig trygge på centret og trives i hverdagen. En beboer fortæller, at han holder meget af sine daglige gåture på og udenfor centret, idet han altid har været fysisk aktiv og fortsat har stor glæde af dette. Han er derfor også med til gymnastik to gange om ugen. En anden beboer nævner tryghed og nærhed som det vigtigste for hende i hverdagen og fortæller, at hun dagligt glæder sig over, at der er hjælp at hente, uanset hvornår på døgnet hun har brug for den. Medarbejder x Medarbejderne demonstrerer et omfattende kendskab til den individuelle beboers behov i hverdagen, og kan give mange eksempler på handlinger, som er med til at give beboerne livskvalitet. Fx er medarbejderne meget bevidste om, hvilke beboere der ønsker at deltage i de forskellige aktiviteter, hvilke beboere der har brug for hjælp til at skabe struktur og ro, og hvilke beboere der har brug for en-til-en kontakt. Medarbejderne kan i den forbindelse beskrive den pædagogik og de handlinger, der understøtter den enkelte beboers oplevelse af en god hverdag. En medarbejder fortæller fx om en beboer, der er A menneske, at det er vigtigt for ham at stå op, som den første i afdelingen og dække op til den fælles morgenmad. Han nyder den anerkendelse han derved får fra medarbejder, når hun møder ind, og det giver beboeren en følelse af at have betydning for fællesskabet. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at beboerne trives og har en god hverdag på ældrecentret. Beboerne giver udtryk for, at de trives og føler sig trygge i hverdagen. Medarbejderne har viden om og forståelse for beboernes ønsker i forhold til hverdagslivet på centret og særlige ønsker om levevis. 13

14 Omgangsform Der er en god og tilfredsstillinde omgangsform på ældrecentret. Mål 8. Beboeren oplever respekt Ja Delvis Nej Bemærkninger Observation x Tilsynet oplever overalt på centret en respektfuld kommunikation og adfærd. Dialogen og kommunikationen imellem beboere og medarbejdere og beboerne imellem er venlig og omsorgsfuld. Beboer x Beboerne oplever god kontakt til medarbejderne og kommunikationen er god. Samtlige adspurgte beboere fortæller, at de føler sig respekteret og mødt med anerkendelse, og at humor er en del af stedets tone. Medarbejder X Alle medarbejderne kan detaljeret redegøre for beboernes særlige ønsker i form at tiltaleform, respekt og levevis. En medarbejder fortæller, at det er vigtigt for beboerens trivsel, at han bliver anerkendt, set og hørt. Beboerens sygdom gør, at behovet for ovenstående er forstærket. Medarbejderen har fokus på at støtte beboeren i særlige situationer, når beboerens hæmninger træder lidt i baggrunden. En anden medarbejder spørger altid beboeren om dennes tøjvalg og har stort fokus på, at beboeren bliver medinddraget og er en del af fælleskabet, selv om beboeren ikke verbalt kan bidrage eller give udtryk for sine meninger. En anden medarbejder fortæller, at beboeren trives bedst ved at hun opholder sig på afdelingen, hvor alt er genkendeligt og roligt for beboeren. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at der eksisterer en god omgangstone og en anerkendende kommunikation på ældrecentret. Beboerne oplever at blive mødt med stor venlighed og respekt. Medarbejderne har et omfattende kendskab til beboernes vaner og ønsker for tiltaleform. 14

15 Observationer i forbindelse med rundgang på fællesarealer Der er udarbejdet fem målepunkter for Rundgang på ældrecentret. Observationer på fællesarealer Ja Delvis Nej Bemærkninger Er der et aktivt miljø på fællesarealerne? x Der observeres et aktivt miljø på fællesarealerne på ældrecentret. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? Er der fællesskab og trivsel omkring måltidet Er kommunikationen respektfuld x x x Der observeres ryddelige og rengjorte fællesarealer overalt på ældrecentret. Der observeres trivsel og fællesskab omkring måltiderne. Personalet deltager i måltiderne og bidrager til at holde dialogen i gang omkring bordene. Flere beboere deltager efter frokosten i afrydning af bordet og opvask af service. Der kommunikeres respektfuldt og anerkendende på fællesarealerne. Bliver beboerne behandlet værdigt x Tilsynet oplever udelukkende en venlig og værdig behandling af beboerne. Tilsynets vurdering Tilsynet vurderer, at ældrecentret har stort fokus på tilbud om fælles aktiviteter og arrangementer for målgruppen. Tilsynet vurderer, at rengøringsstandarden er tilfredsstillende Der er trivsel og fællesskab omkring måltiderne. Kommunikationen er respektfuld. 15

16 4 TILSYNETS FORMÅL OG METODE Formål Det overordnede formål med de uanmeldte tilsyn er at afdække, hvorvidt der er sammenhæng mellem de beskrevne og vedtagne rammer, og den praksis der udføres på stedet. Tilsynet skal bidrage til den løbende udvikling og kvalitetsforbedring af kontraktens rammer og indhold. BDO s tilsynskoncepter for uanmeldte tilsyn har til formål at: Kontrollere og belyse samt bidrage til dokumentation for indsatsen og til systematisk kvalitetssikring og udvikling. Kontrollere og belyse, om der på plejecentrene er en god sammenhæng mellem de udmeldte rammer og den praksis, der findes på det enkelte plejecenter. Kontrollere, om der på det enkelte plejecenter udføres forsvarligt pleje og omsorgsopgaver i forhold til målgruppen, og at gældende lovregler, kvalitetsstandarder, serviceniveau og administrative retningslinjer efterleves. Understøtter en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten i ydelserne over for beboerne gennem en anerkendende, dialogbaseret og læringsorienteret tilgang til medarbejdere og ledelse. Skabe grundlag for refleksion over egen praksis hos både medarbejdere og ledelse. Afdækker styrker og forbedringsmuligheder i pleje og aktivitetscenterets måde at håndtere opgaverne på, og identificere potentielle udviklingsmuligheder. Det overordnede formål med de uanmeldte tilsyn er at afdække, hvorvidt der er sammenhæng mellem de beskrevne og vedtagne rammer, og den praksis der udføres på stedet. Tilsynet skal bidrage til den løbende udvikling og kvalitetsforbedring af kontraktens rammer og indhold. Indhold og metode Til det uanmeldte tilsyn på plejecentre har BDO udviklet målepunkter og indikatorer på forskellige områder. Der er ligeledes udarbejdet et målepunkt som omhandler observation af fællesarealer. Der indsamles data ud fra fire forskellige datakilder, hhv. faglig dokumentation, observation, interview med beboeren og interview med en relevant medarbejder. Samlet set giver den metodiske tilgang en dybtgående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som beboerne modtager på plejecenteret. 16

17 Vurderingsskala BDO arbejder ud fra nedenstående vurderingsskala. Samlet vurdering Samlet vurdering Særdeles tilfredsstillende Gode og tilfredsstillende Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Bedømmelsen særdeles tilfredsstillende opnås, når forholdende kan karakteriseres som fremragende og eksemplariske, og hvor tilsynet har konstateret ingen, få eller mindre væsentlige mangler, som let vil kunne afhjælpes. Det særdeles tilfredsstillende resultat kan følges op af tilsynets anbefalinger. Bedømmelsen gode og tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres ved at være gode og tilstrækkelige, og hvor tilsynet har konstateret få mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes. Det gode og tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. Bedømmelsen tilfredsstillende opnås, når forholdene kan karakteriseres som tilstrækkelige, og hvor der er konstateret flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats. Det tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger. Bedømmelsen mindre tilfredsstillende opnås, når forholdene på flere områder kan karakteriseres som utilstrækkelige, og hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som det vil kræve en bevidst og målrettet indsats at afhjælpe. Det mindre tilfredsstillende resultat følges op af tilsynets anbefalinger, fx anbefaling om udarbejdelse af handleplan. Bedømmelsen ikke tilfredsstillende opnås, når forholdene generelt kan karakteriseres som utilstrækkelige og uacceptable, og hvor der er konstateret mange og/eller alvorlige mangler, som det vil kræve en radikal indsats at afhjælpe. Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges op af tilsynets anbefalinger om, at problemområderne håndteres i umiddelbar forlængelse af tilsynet samt at der udarbejdes handleplan, eventuelt i samarbejde med forvaltningen. Det ikke tilfredsstillende tilsynsresultat følges altid op af kontakt til forvaltningen. 17

18 5 YDERLIGERE OPLYSNINGER Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: HELEN HILARIO JØNSSON Director Mobil: BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Mobil:

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre

Årsrapport 2015 Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Årsrapport 2015 Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Uanmeldte tilsyn på Ældrecentre Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS

Dragør Kommune. Tilsynsrapport. Sundhed og Omsorg. Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Omsorgsplejen ApS Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken

Tilsynsrapport Brøndby Kommune. Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Boenheden Kisumparken Uanmeldt tilsyn Juli 2016 INDHOLD 1. Formalia 3 2. Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør DK Pleje og omsorgsplejen Anmeldt

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Plejecenteret Rytterkasernen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Plejecenteret Rytterkasernen Uanmeldt tilsyn November2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør

Hjemmepleje - Privat leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Elite miljø Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Privat leverandør

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Hjemmeplejen Stranden Anmeldt tilsyn november

Læs mere

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen

Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Ældre og pension Hjemmepleje - Privat leverandør Tryghedsplejen Anmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK Anmeldt tilsyn, Hjemmeplejen - Privat leverandør

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Tønder Øst Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Lyngehus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Mimosen Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Plejecenter Mimosen Juli 2012 Forord Rapporten er opbygget

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Maglehøj Distrikt INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg

Tilsynsrapport Dragør Kommune. Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Tilsynsrapport Dragør Kommune Sundhed og Omsorg Privat leverandør Dragør Pleje Omsorg Uanmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5 3.0

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster

Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Løgumkloster Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Korsløkkehaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Æblehaven

Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg. Æblehaven INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Æblehaven Uanmeldt tilsyn oktober 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn marts 2014 WWW.BDO.DK Marts 2014 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter

Ældre -og Handicapforvaltningen. Havebæk 1 Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Lille Glasvej Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Lille Glasvej Plejecenter. Uanmeldt tilsyn december 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO.

Odense Kommune. Handicapforvaltningen. Bagest i rapporten findes en kort beskrivelse af formål og metode samt kontaktoplysninger til BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter. Øresundshjemmet. Uanmeldt tilsyn August 2015

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter. Øresundshjemmet. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn Juli 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter.

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. Villestofte Plejecenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen Villestofte Plejecenter. Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter. Benediktehjemmet. Uanmeldt tilsyn August 2015

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter. Benediktehjemmet. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Skovvang

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed. Plejecenter Skovvang INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Skovvang Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed. Hundested Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Hundested Plejecenter Uanmeldt tilsyn Oktober 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Området for Forebyggelse og Sundhed Plejecenter Hundested Uanmeldt tilsyn april 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Engholm Uanmeldt tilsyn februar2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap. Pleje- og aktivitetscenter Mergeltoften. Uanmeldt tilsyn juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap. Pleje- og aktivitetscenter Mergeltoften. Uanmeldt tilsyn juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Mergeltoften Uanmeldt tilsyn juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 1 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og Sundhed Plejecenter Lyngehus Uanmeldt tilsyn februar 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1, 3300 Frederiksværk WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Øresundshjemmet Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Skærbæk Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje

Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed. Privat leverandør. Cura Pleje INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Allerød Kommune Ældre og sundhed Privat leverandør Cura Pleje Uanmeldt tilsyn maj 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet Uanmeldt tilsyn juni 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecentret Bomi-Parken. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecentret Bomi-Parken Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn juni 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport Dragør Kommune Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Dragør Pleje Omsorg

Tilsynsrapport Dragør Kommune Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Dragør Pleje Omsorg Tilsynsrapport Dragør Kommune Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Dragør Pleje Omsorg Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets

Læs mere

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest

Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje, Hjemmeplejedistrikt Tønder Vest Uanmeldt tilsyn Juli 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Lindevang Lindevang Alle 4, 6270 Tønder November 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål...

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Else Mariehjemmet Uanmeldt tilsyn April 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejeboligenheden Solkrogen og Plejeboligenheden Engbo Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård

Ældre -og Handicapforvaltningen. Lokalcenter Rosengård INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Pleje- og Aktivitetscentret Bonderupgård Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder OK-Hjemmet Arendse Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn marts 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Halsnæs Søndergade 81 3390 Hundested WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Demenscenter Borrebakken

Demenscenter Borrebakken Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport April 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Demenscenter Borrebakken Uanmeldt tilsyn April 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken Uanmeldt tilsyn november 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg. Kommunal leverandør af hjemmepleje Distriktsgruppe Tønder Øst

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg. Kommunal leverandør af hjemmepleje Distriktsgruppe Tønder Øst Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Kommunal leverandør af hjemmepleje Distriktsgruppe Tønder Øst Uanmeldt tilsyn Oktober 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Humlehaven Bavnager 1 A, 3310 Ølsted WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Metode...

Læs mere

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap. Pleje og aktivitetscenter Lystholm. Uanmeldt tilsyn april 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Fredensborg Kommune. Tilsynsrapport. Ældre og handicap. Pleje og aktivitetscenter Lystholm. Uanmeldt tilsyn april 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje og aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn april 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Allerød Kommune Ældre og Sundhed Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Demenscenter Mimosen Ellevej 38-49, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 15. juni 2011, kl. 13.30-16.15 af sygeplejerske, chefkonsulent Lisbeth

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejecentre. Louise Mariehjemmet Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejecentre Louise Mariehjemmet Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn februar 2015 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3 2 Samlet tilsynsresultat...

Læs mere

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. OK-Huset Gurli-Vibeke

Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen. OK-Huset Gurli-Vibeke INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Dokumentation for tilsyn på plejecenter Odense Kommune Ældre og Handicapforvaltningen OK-Huset Gurli-Vibeke Uanmeldt tilsyn september 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

Lokalcenter Lykkens Gave

Lokalcenter Lykkens Gave Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Lokalcenter Lykkens Gave Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service

Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING ½ Tilsynsrapport Brøndby Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen, Ældre og Omsorg Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service

Læs mere

Områdecenter Baunehøj

Områdecenter Baunehøj Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Baunehøj Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj

Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre. Plejehjemmet Kristinehøj INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Helsingør Kommune Center for Omsorg og Ældre Plejehjemmet Kristinehøj Uanmeldt tilsyn August 2013 Uanmeldt tilsyn Måned 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget

Læs mere

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE

TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE TILSYNSRAPPORT AALBORG KOMMUNE ÆLDRE OG HANDICAPFORVALTNINGEN LYKKEVANG PLEJECENTER Uanmeldt socialfagligt tilsyn April 2017 1. SOCIALFAGLIGT TILSYN 1.1 OVERORDNET VURDERING BDO har på vegne af Aalborg

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllevangen Møllevang 12 6534 Agerskov December 2011 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2

Læs mere

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken

Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Egedal Kommune Center for Sundhed og Omsorg Plejecenter Damgårdsparken Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Center for Social og Sundhed Privat leverandør Jasmin Hjemmepleje Service

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Center for Social og Sundhed Privat leverandør Jasmin Hjemmepleje Service Tilsynsrapport Ballerup Kommune Center for Social og Sundhed Privat leverandør Jasmin Hjemmepleje Service Uanmeldt tilsyn Februar 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose

Tilsynsrapport Odense Kommune. Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicap Forvaltningen Plejecenter Munke Mose Uanmeldt tilsyn December 2016 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 anbefalinger 2 2.0 Indledende oplysninger 3

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Ældre og handicap Pleje- og Aktivitetscenter Lystholm Uanmeldt tilsyn juni 2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder. Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Plejeboliger og plejeboligenheder Plejecenter Langgadehus Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for en række faktuelle oplysninger om tilsynsbesøget (herunder deltagere og tidspunkt)

Læs mere