Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde"

Transkript

1 Gang i Bov nu Lokalrådets vision for vækst og udvikling for Bov Lokalområde Debatoplæg oktober 2014

2 2

3 Lokalrådets oplæg til 8 fokusområder 1. Frøslev Grænse: Porten til Europa Velkomstcenter Danmark 2. Frøslev Lejren: nationalt mindesmærke og kulturcenter for Bov 3. Padborg Transportcenter et internationalt kompetecenter for transport og logistik 4. Torvecentret 5. Lyreskovskolen center for læring 6. Flensborg Fjord fritidsaktiviteter på vand Kollund Mole og Kollund Lille Strand 7. Kollund Naturunivers 8. Grænsehallerne 3

4 4

5 Forord Bov Lokalråd blev etableret 8. april Den overordnede opgave er at understøtte vækst og udvikling i Bov Lokalområde, der dækker hovedparten af området i den gamle Bov Kommune. Visionen er, at Bov Lokalområde skal være et af de mest attraktive steder i Danmark at bo, og arbejde og at komme som turist. På mange områder er forudsætninger gode: vi har en smuk og mangfoldig natur, gode fritidstilbud, gode kulturtilbud i lokalområdet eller i nærliggende byer i Danmark og Tyskland. Området har siden den nye grænse mellem Danmark og Tyskland blev etableret i 1920 været et vækstområde for private virksomheder. En vækst som er skabt af beliggeheden ved grænsen. Det har særligt været transport og handel, der har karakteriseret udviklingen, sådan er det fortsat. Væksten inden for de to erhverv, har skabt nye iværksættere indenfor andre fagområder, f.eks. serviceerhverv. Grænsen og nærheden til Tyskland betyder helt unikke muligheder for oplevelser og sameksistens i regionen. F.eks. er der universiteter og uddannelsesinstitutioner i øvrigt på begge sider af grænsen. For unge kan det betyde nye spændende muligheder i et internationalt miljø. Med dette debatoplæg har lokalrådet sat fokus på 8 fokuspunkter, hvor ny udvikling kan skabe forudsætningen for Bov Lokalområdes vækst og udvikling i de kommende år. Målet med debatoplægget er at sætte fokus på udviklingsmuligheder og potentialer i Bov Lokalområde samt veje og midler til at skabe udvikling og vækst. Med debatoplægget inviterer Bov Lokalråd til debat. Målet er, at debatoplægget og visionen kan omsættes til en handlingsplan for udvikling af Bov Lokalområde i de kommende år. 5

6 6

7 1. Frøslev Grænse Velkomst Center Danmark Grænsen mellem Sønderjylland og Slesvig er Danmarks vigtigste port til Europa. Motorvejen ved Frøslev er Danmarks største port (både for gods og turister). Det vil være naturligt at lave et modtagelsescenter for turister og udenlandske gæster i øvrigt her. Der er en rasteplads i dag - men f.eks. ingen toiletter. Fakta: I 2012 kørte der ca. 18 mio. biler over grænsen mellem Sønderjylland og Slesvig. Siden 2001 er trafikken vokset med ca. 21 %. Den største stigning har været på motorvejen ved Frøslev, hvor trafikken er steget med 36 %. Korridoren betydning for dansk im- og eksport illustreres af, at knap 60 % af alle lastbiler til og fra Danmark kører over grænsen i Sønderjylland. I 2013 kørte der her ca lastbiler pr. døgn over grænsen i Sønderjylland. Til sammenligning var antallet over Femern Bælt ca lastbiler i døgnet og antallet over Øresund ca lastbiler i døgnet. Frøslev grænse har også en vigtig betydning for dansk turisme industri. Næsten 90 % af alle udenlandske gæsters overnatning i feriehuse skete i 2013 i Vestdanmark. Tyskland er Danmark vigtigste marked. Trafikken over grænsen i Sønderjylland er størst i ferieperioden. Det gælder særligt motorvejsstrækningen ved Frøslev. I juli 2012 kørte næsten person- og varebiler pr døgn over grænsen ved Frøslev. Over halvdelen af bilerne kom enten fra Hamborg, regioner i Tyskland syd for Hamborg eller andre europæiske lande. De øvrige biler var enten dansk indregistreret, ca. 35%, eller indregistreret i kreisene tættest på grænsen til Danmark, ca. 8%. 7

8 8

9 2. Frøslev Lejren nationalt mindesmærke og center for kultur Frøslevlejren er et national mindesmærke fra 2. Verdenskrig. Lejren rummer i dag en række museer, herunder Frøslevlejrens Museum der drives af Nationalmuseet. Lejren ejes og drives som en selvejende institution. Indtægter fra udleje af barakkerne skal dække driften af Lejren. Besøgstallet til museerne er relativt beskedent på ca årligt. Det på trods af lejrens enestående blanding af historie, natur og oplevelser. Som noget fuldstændig unikt blandes fortid og nutid her, fordi stedet også huser Frøslevlejrens Efterskole. Udover dagligt at give et frisk pust og liv i lejren, så tiltrækker efterskolen også elever fra hele landet (samt det danske mindretal, Færøerne og Grønland) og er dermed med til at udbrede kendskabet til Frøslevlejren og Bov området. Sidst men ikke mindst er efterskole også et kulturelt kraftcenter i området, hvor offentligheden bydes på musik, teater, dans, musical og debat. Alt det vil efterskolen gerne gøre i endnu større grad, så de arbejder på et oplæg til udvidelse og modernisering af deres teatersal. Ideen er, at salen skal indrettes, så den kan fungere som teatersal for hele lokalområdet, den vil også kunne fungere som auditorium og biograf. Teatersalen ville for eksempel kunne anvendes til aktiviteter i forhold til den grænseoverskridende kulturaftale. Heri ligger der også et potentiale for at tiltrække nye gæster til Bov Lokalområde. Frøslevlejren rummer et uudnyttet potentiale for Bov Lokalområde både i forhold til at tiltrække gæster udefra og i forhold til oplevelser og aktiviteter i forhold til beboerne i lokalområdet. En teatersal, som foreslået af Frøslevlejrens Efterskole, er det første skridt i retning af at realisere Lejrens samlede potentiale. 9

10 10

11 3. Padborg Transportcenter et internationalt kompetencecenter for transport og logistic Padborg er blandt Europas største transportcentre for vejgods - og der er stadig vækst og udvikling i virksomhederne her. Der er i dag ca beskæftigede i transportområdets virksomheder. Transport og logistik indeholder et vigtigt vækstpotentiale i forhold til den samlede region. Virksomhedernes medarbejdere repræsenterer i dag en samlet betydelig viden og kompetence inden for transport og logistik. I helhedsplanen, har kommunen og erhvervsliv i fællesskab sat en samlet ramme for udviklingen af området. Det er vigtigt, at Helhedsplanen bliver gennemført og, at den danner rammer for det samlede arbejde med vækst og udvikling i transport og logistik i området. Visionen er en markant styrkelse af transport og logistik i regionen med Padborg Transportcenter som omdrejningspunkt. Det første skridt vil være etablering af en robust etapeplan og en organisation, som kan tage fat på realiseringen på kort og lang sigt. Finansiering og realisering af helhedsplanen vil være en blanding af offentlige og private initiativer. For at skabe den nødvendige opbakning og sende et signal til de lokale virksomheder og borgere, bør der gennemføres en række mindre initiativer på kort sigt, gerne inden udgangen af Det kunne f.eks. være. Forbedring af skiltningen i området Plantning af træer og buske i samarbejde med virksomhederne 11

12 12

13 4. Torvecentret Det centrale Padborg med torvecentret i midten er Bov Lokalområdes center for dagligvarehandel, detailhandel og kultur. Her er en række dagligvarebutikker, specialbutikker, pub, apotek. Centralt beliggende i nærheden af torvecentret ligger også områdets kulturhuse Bov Bibliotek, Aktivitetshuset, Valdemarshus og Oldemorstoft, der fungerer som borgernes samlingssteder for hele lokalområdet. Centret har en vigtig funktion for at fastholde og udvikle Bov Lokalområde som et sammenhængende område med egen identitet. Samarbejdet i centret om f.eks. torvedage m.m. er et godt eksempel på det lokal arbejde for at fastholde og sikre udvikling. Udviklingen af internethandel og grænsehandelen har ændret rammerne for butikkerne i centret og i hele Bov Lokalområde. Det er derfor vigtigt at udvikle centret og butikkerne her og fastholde placeringen af kulturhusene. Veje hertil kunne være: At arbejde for at samle og styrke aktiviteterne i centret At udvide samarbejdet om fælles aktiviteter i centret, som f.eks. gourmet dage, der blev arrangeret i weekenden 4. og 5. oktober At skiltningen, som viser hen til området blev styrket At der sættes fokus på kulturarrangementer i et samarbejde mellem center og kulturhuse, som f.eks. en kulturdag med involvering af områdets foreninger. 13

14 14

15 5. Lyreskovskolen center for læring og innovation Efter sommerferien 2015 får Bov Lokalområde en helt ny skole med undervisning fra 0. til 9. klasse. Den nye skole indeholder spændende nye perspektiver for læring og udvikling i området og skolen vil på en række områder indeholde nye innovative elementer.. Særligt kan den nye science fløj (og måske et samarbejde med regionens erhvervsliv om innovation) give skolen en profil og understøtte den positive branding af Bov Lokalområde. Det er vigtigt, at Lyreskovskolen udvikles som et fælles fyrtårn i kommunen, og at de nødvendige aktiviteter for at sikre skolens rolle som midtpunkt styrkes. Den nye skole har valgt at prioritere den sproglige undervisning, der er således nu engelsk fra 1. klasse og tysk fra 5. klasse. Veje hertil kunne være. Sikring af cykelstier til skolen fra hele Bov/Kruså/Padborg området Udvikling af samarbejdet mellem skole og det lokale erhvervsliv om innovation 15

16 16

17 6. Flensborg Fjord fritidsaktiviteter på vand Kollund Mole og Kollund Lille Strand En særlig styrkeposition for Bov området er den megen natur - og mangfoldigheden i den (hedeslette, lyngområder, ådale, plantager, bøgeskove, kystområder og strand). På Kollund Mole er den tidligere terminal for fjordsejladsen indrettet til aktivitetshus for søsport: roklub (roning og kajak), sejlsport og dykning. Tæt ved ligger Kollund Lillestrand en bynær badestrand. Aktiviteterne på molen indeholder et vigtigt udviklingspotentiale i forhold til fritidsaktiviteter for borgerne i Bov Lokalområde og det kan bidrage til fortællingen om Bov Lokalområde som et attraktivt sted at bo, arbejde og besøge. Der kan således være et vigtigt potentiale for hele Bov Lokalområde ved at styrke aktiviteterne her. Veje hertil kunne være : Udvikling af aktiviteterne på Kollund Mole med en havbadeanstalt (se billedet fra København) Bedre faciliteter for vinterbaderne Skiltning og parkeringsforhold Opsætning af en infotavle, der fortæller om moten og dens historie Strandpleje ved såvel molen som ved Lillestrand 17

18 18

19 7. Kollund Naturunivers Kollund Naturunivers er et område på ca. 12 HA i den nordlige udkant af Kollund. Her havde Naturstyrelsen tidligere planteskoledrift. Her vil Naturstyrelsen sammen med borgerne i lokalområdet skabet et nyt naturunivers. Kollund Naturunivers skal bygge på Fælleskab, Fantasi og Fitness! Fælleskab i form af inddragelse af borgergrupper, skoler, fritidstilbud, foreninger i både planlægning og gennemførelse af projektet. Fantasi fordi 12 ha åbent areal giver uanede muligheder for indretning og oplevelser. Fitness i form af motion, sundhed og livsglæde som er en central drivkraft for projektet. Borgerne i Kollund by tager aktivt del i lokalområdet aktiviteter eksempelvis. Forbedringer for natur og kulturmiljø Kollund Naturunivers vil gennem plantninger af træer og buske, såning af blomsterarealer, anlæg af vandhuller og lignende tiltag højne naturværdien i området, give levested for dyr og planter og vil være et bidrag til ønsket om mere natur i et område med store landbrugsmæssig fokus. Samarbejde med bl.a. lokale borger og Ungdomsforening skal sikre at kulturspor og historie inddrages i universet. Særegenhed og potentiale Kollund Naturunivers er enestående og anderledes da det i langt højere grad en tidligere set skal formes og drives af brugergrupper og interessenter. Det skal være folkets univers med plads til nytænkning og kreativitet og fantasi 19

20 20

21 8. Grænsehallerne kultur og fritidscenter Grænsehallerne er i dag det center i kommunen med størst aktivitet. Her kommer borgere i alle aldre for at dyrke sport og motion, centret rummer også mulighed for andre aktiviteter, f.eks. messer, kurser, møder og events som f.eks. koncerter og foredrag. Centret har overnatningsfacilteter og restaurant m.m., der muliggør, at det kan rumme sportsarrangementer over flere dag og med internationale gæster. Arrangementer, der kan understøtte centrets økonomi, bidrage til udvikling af det lokale idrætsliv, samt ikke mindst også bidrage til at tiltrække besøgende til hele Bov Lokalområde. Visionen er, at Grænsehallerne skal udvikles som et vigtigt kultur- og fritidscenter i Bov Lokalområde det sydlige idrætscenter i Aabenraa Kommune. Veje hertil kunne være: Udvikling af de tilbud, der kan leveres, f.eks. ved etablering af en kunststofbane Udvikling af aktiviteterne i centret såvel inden for idræt som events 21

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden 2 Indhold KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk KL maj 2015 Produktion: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Lad os vise, hvad vi gør

Lad os vise, hvad vi gør Lad os vise, hvad vi gør Puls er et udtryk for, hvor mange gange hjertet trækker sig sammen og pumper blod ud i minuttet. Bevægelsen kaldes også for et hjerteslag. At få pulsen op forebygger sygdomme og

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014

LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 LANGÅ I UDVIKLING Udviklingsplan for Langå Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Forord Fra borgermøde til lokalråd Vi vil skabe sammenhænge Side 4-5 Vision og forudsætninger Det er godt at bo i Langå

Læs mere

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup

BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL. 2014 Udviklingsplan for Brenderup BRENDERUP OGSÅ MED PLADS TIL DIG 2014 Udviklingsplan for Brenderup I og omkring Brenderup er der en del erhvervsliv og forretninger. Meget centralt ligger både vuggestue, børnehave, kommunal og privat

Læs mere

Faxe Kommune i udvikling

Faxe Kommune i udvikling - i udvikling Faxe Kommune i udvikling Faxe Kommune har meget at byde på. Ikke mindst en smuk natur og en central placering, tæt på hovedstaden. Området har derfor mange gode udviklingsmuligheder. På trods

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling

Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes udvikling KULTURARVSSTYRELSEN SLOTSHOLMSGADE 1 1216 KØBENHAVN K TELEFON 72 26 51 00 kuas@kuas.dk www.kuas.dk FONDEN REALDANIA NICOLAI EIGTVEDS GADE 28 1216 KØBENHAVN K Kulturarv en værdifuld ressource for kommunernes

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt

2011-2021. FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt 2011-2021 FREMTIDENS THYHOLM Hver for sig kan vi lidt sammen alt Ansvarlig: Foreningen Thyholm i Bevægelse December 2011 Indhold Indhold... 2 Forord:... 2 Lidt om Thyholm... 3 Fase 1: Ideudviklingen...

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013

Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013 Aabenraa og havnen - vækst og udvikling oktober 2013 Indhold 1. Forord 2. Udviklingstendenser 3. Aabenraa Havn 4. Nøgletal, godsomsætning 5. Fremtidsforventninger, omsætning 6. Brugerundersøgelse 7. Havnens

Læs mere

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder

Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder Planlægning for områder til erhverv barrierer og muligheder er udarbejdet af BM Arkitekter ApS for Miljøministeriet, Naturstyrelsen. Citater:

Læs mere

EN STOR VISION I TRE: KNOWHOW, SYSTEMEKSPORT OG INSPIRATORIUM I ROSKILDE.

EN STOR VISION I TRE: KNOWHOW, SYSTEMEKSPORT OG INSPIRATORIUM I ROSKILDE. EN STOR VISION I TRE: KNOWHOW, SYSTEMEKSPORT OG INSPIRATORIUM I ROSKILDE. KNOWHOW INSP! er et bud på, hvordan vi skaber vækst og velfærd ved at skrotte traditionel målgruppetænkning, lave kryds mellem

Læs mere