Handlingsplan ErhvervsStrategi Greve har værdierne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne"

Transkript

1 Marts 2009 Handlingsplan

2 Forord ErhvervsStrategi 2009 Greve har værdierne blev vedtaget af Greve Byråd den 16. december For at realisere strategien og skabe erhvervsudvikling og effekt for virksomhederne, er der udarbejdet en handlingsplan, som beskriver, hvad der konkret skal arbejdes med i 2009 og Et gennemgående træk ved handlingsplanen og initiativerne er at samle og engagere virksomhederne om erhvervsudvikling. Gennem samarbejde mellem virksomhederne, kommunen og andre centrale aktører kan der skabes en stærk drivkraft for udvikling. Handlingsplanen har bl.a. et stort fokus på, hvordan en af kommunens største aktiver kysten og havnene bringes i spil til udvikling indenfor oplevelseserhverv. Der er også fokus på unge og opdyrkningen af iværksætterkultur. Handlingsplan er forelagt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget på mødet den 12. marts 2009 på baggrund af behandling i Udviklingspark Øresunds bestyrelse den 10. februar

3 Indholdsfortegnelse Forord... 2 ErhvervsStrategi 2009 Greve har værdierne... 4 Fem strategiske indsatsområder... 5 Prioriterede initiativer

4 ErhvervsStrategi 2009 Greve har værdierne Erhvervsstrategien blev vedtaget af Greve Byråd den 16.december Grundlaget for erhvervsstrategien er Greve Kommunes Vision 2020, hvor den overordnede vision for kommunen på erhvervsområdet er: Greve Kommune som et godt sted at drive virksomhed i - hvor kommunen sammen med erhvervslivet arbejder for at skabe optimale rammer for virksomhederne, og hvor kommunen især satser på at tiltrække videnstunge virksomheder Erhvervsstrategien baserer sig på en række styrker og centrale rammebetingelser af afgørende værdi, som skal til for at skabe rammerne for at drive innovative virksomheder i vækst samt tiltrække og fastholde arbejdskraft: Greve Kommune har mod, handlekraft og gennemslagskraft Et innovativt og dynamisk erhvervsliv En spændende, driftig handelskommune med gode indkøbsmuligheder God service Erhvervslivet i centrum Natur og miljø i centrum Regionale samarbejder Tilgængelighed i særklasse 4

5 Fem strategiske indsatsområder Omdrejningspunktet for erhvervsstrategien, og det der skal arbejdes med i en 4-årig periode, er fem strategiske indsatsområder. Nedenfor ses de strategiske indsatsområder med tilhørende målsætninger. For hver indsatsområde er der i handlingsplanen prioriteret mellem 1-2 konkrete initiativer. På figuren ses fordelingen af initiativerne på indsatsområder. Erhvervs- og Turismeudvikling Målsætning: Udvikling af oplevelsesøkonomien med fokus på at udnytte erhvervsudviklingspotentialerne i kommunens kyst- og strandområder. Virksomheder Målsætning Tiltrækning af vidensbaserede kontor- og servicevirksomheder og iværksættere. Viden- og samarbejdsudvikling Målsætning Udnyttelse af erhvervsudviklingsmæssige synergi- og samarbejdspotentialer gennem virksomhedsnetværk og samarbejder mellem offentlige og private aktører. Arbejdskraft og kompetencer Målsætning Sikre en stabil og velkvalificeret arbejdsstyrke til rådighed for kommunens virksomheder. Bolig, kultur og erhverv Målsætning Tiltrække og fastholde arbejdskraft særligt gennem udviklingen af gode lokale kultur- og fritidstilbud. 5

6 Strategiske Indsatsområder Erhvervs- og Tu- Virksomheder Viden- og samar- Arbejdskraft og Bolig, rismeudvikling bejdsudvikling kompetencer kultur og erhverv Greve Kyst og havnene Prioriterede initiativer Kystoplevelser Sundhedsbusiness Vidensbaserede iværksættere Et samlet erhvervsliv Future Business Club 6

7 Prioriterede initiativer Det bærende element i ErhvervsStrategi 2009, der sikrer erhvervsudvikling og effekt for virksomhederne, er strategiens handlingsplan. Handlingsplanen har et toårigt sigte, men revideres årligt. I erhvervsstrategien er der nævnt en række konkrete initiativer under hvert strategisk indsatsområde. På baggrund af disse er der prioriteret og beskrevet seks initiativer, der arbejdes med i 2009 og Initiativerne i handlingsplanen tager afsæt i at inddrage erhvervslivet i erhvervsudviklingsaktiviteterne. Under hvert enkelt initiativ er der foreslået, hvilke aktører, der bør deltage. 7

8 INITIATIV 1 Greve Kyst og havnene En af kommunens største aktiver og udviklingspotentialer, som adskiller Greve fra andre kommuner, er 8 km meget tilgængelig kyst og strand af høj kvalitet, herunder Hundige og Mosede Havne. Både strandene og havnene har store potentialer for en udvikling til at kunne rumme flere aktiviteter og funktioner. Havnene og særligt Hundige Havn er desuden et aktiv, der i højere grad kan være en vigtig brik i kommunens erhvervsog kulturudvikling, hvor erhvervsmæssige potentialer indenfor bl.a. kultur- og oplevelsesøkonomien kan udnyttes. Desuden kan havnen være et stærkt udgangspunkt for at skabe profilering og identitet for kommunen indadtil og udadtil. Hundige Havn er for alle og anvendes af mange borgere i kommunen. Havnen er en del af det at bo i Greve Kommune, og bliver i stor udstrækning brugt som et rekreativt område og rammer for vand- og sejlsport. Hundige Havn kan være mere markant identitetsskabende og udviklingsdrivende for hele kommunen. Profilering og markedsføring er vigtige elementer hertil. Desuden er det vigtigt at sikre et stærkt fundament for samarbejde mellem de centrale aktører i kommunen, som kan drive og understøtte udviklingen. Udover at dyrke udviklingen af oplevelseserhverv, så kan det øvrige erhvervsliv også drage nytte af oplevelsesøkonomien. Flere virksomheder bruger oplevelsesbaseret forretningsudvikling som et redskab til at styrke innovation, organisationen og de interne arbejdsprocesser. Lokalplanen for Hundige Havn fra februar 2009 skal være en del af udgangspunktet for initiativet. Konkrete handlinger 2009 Der arbejdes på, at Hundige Havn ændrer navn til Greve Marina, herunder profiludvikling og branding. Profilafklaring og udviklingsmuligheder mht. oplevelsesøkonomi og erhvervsudvikling generelt. Udvikling af samarbejdet mellem Hundige Havns bestyrelse og Greve Kommune omkring udvikling af Hundige Havn Fortsat profiludvikling og branding af Greve Marina. Mulige aktører Hundige Havns bestyrelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 8

9 Kystudviklingsudvalget (politisk ad hoc udvalg) 1 Center for Teknik & Miljø Center for Kultur & Fritid ErhvervsVisionsRådet Greve Erhverv Forslag til initiativtager ErhvervsVisionsRådet ved 1 Se Initiativ 2 Kystoplevelser i handlingsplanen. 9

10 INITIATIV 2 Kystoplevelser Initiativet prioriteres for at udnytte Greve Kommunes største enkeltstående udviklingspotentiale kysten og havnene indenfor kultur- og oplevelsesøkonomien. Der findes næppe et så stort strand- eller kystområde i Danmark, der er så tilgængeligt fra motorvej, S-togsnettet og anden kollektiv trafik for så mange mennesker, som det er tilfældet i Greve Kommune. Tilgængeligheden, den centrale placering og kvaliteten af strand- og kystområdet giver basis for at satse på kultur- og oplevelsesøkonomi i tilknytning hertil. Oplevelseserhverv og -aktiviteter kan udover opdyrkningen af denne erhvervssektor skabe identitet og brande kommunen i forhold til tiltrækning og fastholdelse af både borgere og virksomheder. Oplevelsesmuligheder bruges også af virksomheder, der ikke tilhører oplevelseserhverv, som en del af forretnings- og virksomhedsudviklingen. Desuden er udviklingen af bymiljø og kultur- og fritidsliv afgørende faktorer for bosætning i Greve Kommune. Kommunen gennemførte i 2005 en bosætningsanalyse, som viser, hvilke faktorer der har betydning for valg og fravalg af Greve som bosætningskommune. En stor del af fraflytterne nævner manglende bymiljø og ønsket om et bedre fritids- og kulturliv, som årsagerne til fraflytningen. Indpendlerne efterspørger bl.a. ligeledes bymiljø med caféer o. lign., hvis de skal flytte til kommunen. Greve Kommune har ikke de bymiljøer som købstæder typisk er kendetegnet af og som bosættere efterspørger og kan næppe udvikle de samme kvaliteter i de eksisterende bycentre. Men nogle af de kvaliteter, som købstadsmiljøerne har, kan Greve Kommune udvikle i havnene. Det kunne blive kystbymiljøer. Konkrete handlinger 2009 Forberedelse til og forslag om at nedsætte et politisk ad hoc kystudviklingsudvalg i forbindelse med nyt Byråd i november Forberedelse af idé- og erfaringsworkshop om oplevelsesaktiviteter i tilknytning til havne-, strand- og kystområder. Workshoppen bør afholdes sammen med andre kommuner. Indsamling af gode cases på oplevelsesaktiviteter i tilknytning til havne-, strand- og kystområder indenfor og udenfor Danmark. Fokus på kommercialisering/forretningsgørelse af kystnære oplevelsesaktiviteter. Arbejde for at skabe mulighed for opdyrkning af cafémiljø/forlystelser i Hundige Havn evt. restaurant. 10

11 Afklare potentialet for at skabe mulighed for andet end maritimt orienteret detailhandel i Hundige Havn Afholdelse af idé- og erfaringsworkshop om oplevelsesaktiviteter i tilknytning til havne-, strand- og kystområder. Afholdelse af workshop om temasamarbejde mellem havnene i København Syd. Fortsat fokus på kommercialisering / forretningsgørelse af kystnære oplevelsesaktiviteter. Mulige aktører Havnebestyrelser Center for Kultur & Fritid Center for Teknik & Miljø Ledelsessekretariatet ErhvervsVisionsRådet Kystudviklingsudvalget (politisk ad hoc udvalg) (Andre kommuner) Forslag til initiativtager 11

12 INITIATIV 3 Sundhedsbusiness Servicesektoren indenfor sundhed, forebyggelse og wellness er i vækst og Greve Kommune har gode muligheder for, at sektoren kan udvikles i kommunen. Der er en del virksomheder i liberale erhverv indenfor wellness-/sundhedsområdet i Greve Kommune. En af de største potentialer for vækst og synergi på området er i samarbejdet og koblingen mellem den offentlige og private sektor men også i samarbejdet mellem de forskellige erhverv indenfor området. Konkrete handlinger 2009 Kobling af erhverv indenfor sundhed, forebyggelse og wellness til Grevedage 2009, der er en miljø- og sundhedsfestival, som afholdes i september Understøtte planer om et sundhedscenter i Greve Midtby, der kobler mange forskellige funktioner og erhverv sammen Konference om muligheder for vækst indenfor wellness-/sundhedserhverv. Mulige aktører Center for Sundhed Center for Teknik & Miljø Forslag til initiativtager 12

13 INITIATIV 4 Vidensbaserede iværksættere Initiativet sigter mod at udnytte potentialerne i vidensøkonomien indenfor servicesektoren. Desuden er initiativet et element i at udvikle erhvervsstrukturen i Greve Kommune til i højere grad at være en del af vidensøkonomien og servicesektoren. Etableringen af et afgrænset vækstmiljø kan tænkes ind i fht. Udviklingspark Øresund. Umiddelbart er parken et kontorhotel med tilknyttet service til virksomhederne indenfor administration og logistik men et mindre afsnit af udviklingsparken kunne på forsøgsbasis målrettes en bestemt sektor og lægges i rammer, som mere fokuserer på vækstmiljø. International handel og transport og logistik er blandt styrkepositionerne i København Syd. Det kunne overvejes om styrkepositionerne kan tænkes ind i et vækstmiljø-initiativ. Et vækstmiljø-initiativ burde have udgangspunkt i København Syd for at sikre kritisk masse og tyngde Konkrete handlinger 2009 Konceptudvikling og forarbejde til etablering af et viden-/vækstmiljø i Udviklingspark Øresund eller Hundige Havn evt. som en del af Future Business Club -initiativet 2. Forarbejde til sammensætning af at rådgivningsforløb for vidensiværksættere i vækstmiljøet i samarbejde med Væksthus Sjælland og København Syd Erhvervscenter Etablering af et viden-/vækstmiljø i Udviklingspark Øresund eller Hundige Havn. Sammensætning af at rådgivningsforløb for vidensiværksættere i vækstmiljøet i samarbejde med Væksthus Sjælland og København Syd Erhvervscenter. Mulige aktører København Syd Erhvervscenter ErhvervsVisionsRåd Væksthus Sjælland Greve Erhverv Udviklingspark Øresund 2 Se Initiativ 6 Future Business Club i handlingsplanen. 13

14 Forslag til initiativtager København Syd Erhvervscenter og 14

15 INITIATIV 5 Et samlet erhvervsliv Der er behov for, at erhvervslivet i kommunen mere samlet støtter op om erhvervsudviklingen. Desuden, at erhvervslivet bidrager med viden, input, refleksioner om den udvikling virksomhederne oplever. En optimering af samarbejdet, dialogen og informationsudvekslingen mellem erhvervslivet og kommunen kan sikre, at erhvervsudviklingsindsatsen i kommunen skaber forandring og har effekt for virksomhederne. En særlig udfordring, der kræver fællesskab af erhvervslivet, er behovet for en bedre kollektiv trafikbetjening af motorvejserhvervsområderne. En kommunal udbygning af den kollektive trafikbetjening i større udstrækning er næppe sandsynlig. Der må således forsøges at finde alternative løsninger end almindelig offentligt finansieret kollektiv trafik. Konkrete handlinger 2009 Dannelsen af et visionsråd for erhvervsudvikling ErhvervsVisionsRådet. Dannelsen af netværk for virksomheder. Initiativdeltagelse i erhvervsudvikling fra erhvervslivet både enkeltvirksomheder og erhvervslivsorganisationer Fortsat Initiativdeltagelse i erhvervsudvikling fra erhvervslivet både enkeltvirksomheder og erhvervslivsorganisationer. Dialog med erhvervslivet om virksomhedssponsoreret kollektiv trafikbetjening af motorvejserhvervsområderne. Udvikle samarbejdet om erhvervsudvikling i København Syd. Mulige aktører ErhvervsVisionsRådet Virksomheder i Greve Kommune Erhvervslivsorganisationer, herunder Greve Erhverv og DI Roskilde / Køge Bugt Jobcenter Greve Forslag til initiativtager 15

16 INITIATIV 6 Future Business Club Tilstedeværelsen af iværksætterånd og -kultur er en afgørende forudsætning for, at Danmark har et konkurrencedygtigt erhvervsliv med fokus på viden og innovation. Det er derfor vigtigt at tilbyde børn og unge tidligt at lære om iværksætteri som en mulighed når man overvejer uddannelse og i øvrigt tager nogle afgørende valg, som sætter rammerne for et fremtidigt arbejdsliv. Der kunne laves egentlig virksomheds- og iværksætterrettet introduktionsundervisning samtidig med et iværksætterforsøg/vækstmiljø med unge. Det er naturligt at anvende Udviklingspark Øresund som fundament, men det kunne også være spændende og attraktivt at anvende lokaliteter i Hundige Havn mhp. en ny type dynamik og aktivitet i havnen. Konkrete handlinger 2009 Konceptudvikling og forarbejde til etablering af Future Business Club for gymnasieelever, der skal være et netværk og vækstmiljø for unge iværksættere og/eller unge, som gerne vil stifte bekendtskab med erhvervslivet og iværksætteri Etablering af Future Business Club. Oprettelse af et Ungdomsvisionsråd, som en del af Future Business Club og som er koblet til ErhvervsVisonsRådet. Mulige aktører Greve Gymnasium ErhvervsVisionsRådet Erhvervslivsorganisationer, herunder Greve Erhverv og DI Roskilde / Køge Bugt Væksthus Sjælland Forslag til initiativtager 16

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015

Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 Strategi for udvikling af turisme og oplevelser i Greve 2013-2015 November 2013 Indledning Med denne strategi for udvikling af turisme og oplevelser formulerer Greve Kommune nu for første gang en vision

Læs mere

KKR den 11. juni 2014

KKR den 11. juni 2014 KKR den 11. juni 2014 Erhverv, vækst og beskæftigelse Fokuseret Vækstdagsorden Regional erhvervs- og udviklingsstrategi, herunder turisme Klimastrategi (punkt 2.2) KKR SJÆLLAND En brændende platform OECD

Læs mere

December ErhvervsStrategi 2009 Greve har værdierne

December ErhvervsStrategi 2009 Greve har værdierne December 2008 ErhvervsStrategi 2009 Forord ErhvervsStrategi 2009 - - tager udgangspunkt i Vision 2020 og visionstemaet: Greve Kommune som et godt sted at drive virksomhed i. Strategien har et fireårigt

Læs mere

2.1 Strategiske udviklingsmål

2.1 Strategiske udviklingsmål 2. Erhverv 33 2.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve er og skal i fremtiden fortsat være et godt sted at arbejde og drive virksomhed. Byrådet vil i de kommende år fortsat have fokus på at skabe de bedste

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

forslag til indsatsområder

forslag til indsatsområder Dialogperiode 11. februar til 28. april 2008 DEN REGIONALE UDVIKLINGSSTRATEGI forslag til indsatsområder DET INTERNATIONALE PERSPEKTIV DEN BÆREDYGTIGE REGION DEN INNOVATIVE REGION UDFORDRINGER UDGANGSPUNKT

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder

Du vil få et udfordrende job og vil blandt andet kunne se frem til følgende ansvarsområder Visionær HR-chef Ønsker du et lederjob, hvor du har indflydelse på at skabe innovative, effektive og attraktive arbejdspladser? Så er stillingen som HR-chef i Greve Kommune noget for dig! Du skal være

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Indledning Dette afsnit omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

Indledning Dette afsnit omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter Indledning Dette afsnit omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter og 6.02 Aktivitetstilbud. Beskrivelse af udvalgets budgetområder Nedenstående figur viser nettodriftsudgifterne

Læs mere

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017

Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Forslag til erhvervspolitik for Norddjurs Kommune 2014-2017 Norddjurs Kommune er en del af det østjyske vækstcenter og arbejdskrafts-oplandet i og omkring Aarhus. Det giver Norddjurs Kommune nogle særlige

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

ÜBERHYPERTYPER. til DIN virksomhed

ÜBERHYPERTYPER. til DIN virksomhed 2 til DIN virksomhed ÜBERHYPERTYPER STRØMSTYRKE til DIN virksomhed Strømstyrke er titlen på et 9 måneders kompetenceudviklingsforløb for kreative iværksættere, der har været i gang i 1-3 år HVAD er Strømstyrke

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker

Haderslev Kommune På vej mod 2017. De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune På vej mod 2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at forme vores fremtid Citat: Peter Drucker Haderslev Kommune 25.01.2007 På vej mod 2017 Haderslev Kommune 25.01.2007 Side 2

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011

Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020. Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 Hovedelementer i erhvervsudviklingsstrategi 2020 Panorama Lillebælt biografen 18. november 2011 1 Vision for 2020 Syddanmark er i 2020 kendetegnet ved høj vækst drevet af høj produktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Fra affald til forretning!

Fra affald til forretning! Fra affald til forretning! Projekt "Rethink business" handler om at styrke din virksomheds forretning. Det kan være i forhold til indkøb af materialer, restproduktion, produktdesign eller i anvendelsen

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017

Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Kulturpolitik Syddjurs som Kulturkommune frem mod 2017 Der arbejdes målrettet og strategisk med kulturudviklingen i kommunen. I forlængelse af byrådets beslutning af juni 2011 udnyttes synergien i sammenhæng

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Fanø Kommunes Erhvervs- og turistpolitik. Forord

Fanø Kommunes Erhvervs- og turistpolitik. Forord Fanø Kommunes Erhvervs- og turistpolitik Forord Fanø har gennem århundreder forstået at tilpasse sig og være på forkant med samfundsudviklingen. Vi så hurtigt mulighederne i international handel og skabte

Læs mere

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune

Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Greve Kommune Visionsseminar om erhvervsudvikling den 3. juni 2008 Konklusioner fra nævningegrupperne - De vigtigste udfordringer for Greve Kommune Nævningegruppe 1 De vigtigste udfordringer i Greve Kommune

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF

JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF JOB- OG PERSONPROFIL TIL UDVIKLINGSCHEF DYNAMISK UDVIKLINGSCHEF TIL GREVE KOMMUNE Er du god til strategisk udvikling af medarbejdere og organisation? Og er du stærkt processuelt forankret og har talent

Læs mere

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark

VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark VÆKST I JYLLAND-FYN & BALANCE i danmark Udkast juni 00 FORSLAG TIL STRATEGI DET JYSK-FYNSKE ERHVERVSSAMARBEJDE 00-00 FORORD Vestdanmark er et dynamisk område, hvor der skabes vækst. Det er et godt udgangspunkt

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen. - Iværksætteri - Design - Oplevelsesøkonomi - Brugerdreven innovation

Erhvervs- og Byggestyrelsen. - Iværksætteri - Design - Oplevelsesøkonomi - Brugerdreven innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen - Iværksætteri - Design - Oplevelsesøkonomi - Brugerdreven innovation IVÆRKSÆTTERI MÅLSÆTNING: Danmark skal fortsat være blandt de europæiske lande, hvor der starter flest nye

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.

1. Aftalens parter. 2. Formål. 3. Aftalens indhold. 4. Parterne. Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og VUC Syd Christian d. X s vej 39 6100 Haderslev www.vucsyd.dk 2. Formål Et partnerskab mellem Aabenraa

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014

Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Erhvervstemperaturen i Rebild kommune 2014 Analyse: Afdækning af Rebild kommunes erhvervslivs temperatur, ønsker og behov mod det mål at sikre de bedst mulige rammer for etablering og udvikling. Baggrund

Læs mere

Der overføres sammenlagt 3,0 mio. kr. til 2010. Under budgetområderne findes uddybende forklaringer på, hvordan mindreforbruget fremkommer.

Der overføres sammenlagt 3,0 mio. kr. til 2010. Under budgetområderne findes uddybende forklaringer på, hvordan mindreforbruget fremkommer. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På et overordnet niveau dækker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder behandling, rådgivning,

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Erhvervsstrategi Version 1.02

Erhvervsstrategi Version 1.02 Erhvervsstrategi Version 1.02 1 Indhold Indledning... 3 Erhvervsstrategiens tilblivelse... 3 Hvem omfatter erhvervsstrategien?... 3 Uddrag fra baggrundsundersøgelser... 4 Demografisk undersøgelse... 4

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Regional udvikling i Danmark

Regional udvikling i Danmark Talenternes geografi Regional udvikling i Danmark Af lektor Høgni Kalsø Hansen og lektor Lars Winther, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Talent og talenter er blevet afgørende faktorer for,

Læs mere

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 1a Spor 1: Modig og fokuseret udvikling.

Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 1a Spor 1: Modig og fokuseret udvikling. Hvordan Handlingsplan => Gruppe: 1a Spor 1: Modig og fokuseret udvikling. Hvordan skal handlingerne i handlingerne? Service gruppe/medarbejder Videreformidle kontakter til fx fundraisere, NFE, turistforening,

Læs mere

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen.

Region Sjælland har modtaget Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse læst kommuneplanen. Faxe Kommune Center for Erhverv og Udvikling Frederiksgade 9 4690 Haslev kommunen@faxekommune.dk Dato: 6. februar 2014 Brevid: 2243265 Udkast Høringssvar til Forslag til Faxe Kommuneplan 2013 Region Sjælland

Læs mere

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden.

Køge Nord skal ses i sammenhæng med Køge Kyst. Hvordan kan de 2 bydele komplementere hinanden. NOTAT Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24. marts 2015 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Plan 20. april 2015 2015-001256-14 Køge Nord Byudvikling: Opsamling på Byrådsseminar d. 24.

Læs mere

Beskrivelse af Restaurant Skarresø. - Konkurrence, muligheder og samarbejder

Beskrivelse af Restaurant Skarresø. - Konkurrence, muligheder og samarbejder Beskrivelse af Restaurant Skarresø - Konkurrence, muligheder og samarbejder Restaurant Skarresø Indledning I det projekt, som er beskrevet om Skarresø vandrehjem, campingplads og restaurant, er restauranten

Læs mere

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i spil. 18. maj 2011

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi. Virksomheder i spil. 18. maj 2011 Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi Virksomheder i spil 18. maj 2011 1 Hvorfor skal du arbejde med oplevelser? Skil dig ud fra mængden 2 Tre vinkler på oplevelsesøkonomi Oplevelsesøkonomi = Regionaludvikling

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune

Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune Job- og personprofil Udviklingschef Greve Kommune 1 Denne job- og personprofil for Greve Kommunes nye udviklingschef indeholder: Jobbet o Introduktion o Opgaver og udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

TEKNIK & MILJØ 16 STRATEGISK MØDE OM BYPLANLÆGNING. Fra vision Til vækst

TEKNIK & MILJØ 16 STRATEGISK MØDE OM BYPLANLÆGNING. Fra vision Til vækst TEKNIK & MILJØ 16 STRATEGISK MØDE OM BYPLANLÆGNING Fra vision Til vækst KOLDING En historisk by i historisk vækst BYUDVIKLING Grobund for bosætning BYUDVIKLING Projekter i støbeskeen mere end 1000 nye

Læs mere

Planstrategi 2016 var i offentlig høring som Planstrategi 2014 fra d. 7. oktober 2014 til d. 2. december 2014.

Planstrategi 2016 var i offentlig høring som Planstrategi 2014 fra d. 7. oktober 2014 til d. 2. december 2014. Forslag Planstrategi 2016 var i offentlig høring som Planstrategi 2014 fra d. 7. oktober 2014 til d. 2. december 2014. I forbindelse med arbejdet med en ny lokalplan for Ærøskøbing, besluttede Kommunalbestyrelsen

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

Erhvervsstrategi 2016-2020

Erhvervsstrategi 2016-2020 Erhvervsstrategi 2016-2020 INDHOLD INDLEDNING INDHOLD................................................... 3 INDLEDNING............................................... 3 DET LOKALE DNA.........................................

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

1 of 7 NYT LYS I MØRKE

1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 of 7 NYT LYS I MØRKE 1 2 of 7 BAGGRUNDEN FOR PROJEKTET Langs det grønne bånd, der snor sig langs med jernbanen ind i det indre af Syddjurs Kommune, finder man fire jernbanebyer bundet sammen af Grenaabanen

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

INCUBAs vision. Hvad stræber vi efter

INCUBAs vision. Hvad stræber vi efter INCUBA i forandring INCUBAs vision Hvad stræber vi efter INCUBA skal være det bedste udviklingsmiljø for professionelle virksomheder, der er i front på deres felt og det foretrukne miljø for ambitiøse

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010

Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling. Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Vision og politikker i Odense Kommune fra ord til handling Oplæg for letbane-folket Tirsdag den 17. august 2010 Fælles politikkoncept i Odense Kommune Vision: (Hvor skal vi hen? Meget langt sigte) - Fælles

Læs mere

PARTNERE I LOOP CITY:

PARTNERE I LOOP CITY: PARTNERE I LOOP CITY: Region Hovedstaden Transportministeriet Erhvervsstyrelsen 10 kommuner Albertslund, Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Lyngby-Taarbæk, Rødovre og Vallensbæk kommune

Læs mere

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved

Udkast. Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Udkast Høringssvar til Forslag til Næstved Kommuneplan 2013-2025 Region Sjælland har modtaget Forslag til Næstved Kommuneplan 2013 i høring og har med interesse

Læs mere

ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune

ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune ABCD(EF)- modellen i Lolland Kommune Lolland Kommune indgik i Plan09 projektet Erhverv ud til motorvejen for at få bedre redskaber til planlægning af erhvervsarealer og dialog med virksomhederne i den

Læs mere

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne.

Derfor vil vi arbejde målrettet for, at Folketinget beslutter at gennemføre projekterne. Fyn på banen FYN på banen Væksten i den fynske byregion skal øges gennem investeringerne i infrastrukturen Vi vil skabe et bæredygtigt transportsystem Den fynske byregion skal have Danmarks bedste bredbåndsdækning

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013

Punkt nr. 1 - Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 18. februar 2013 18. februar 2013 Bilag 1 - Side 1 af 4 Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst i hovedstadsregionen Baggrund Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Hovedstadsregionen

Læs mere

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel

Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Billund Kommune Forslag til ny kultur- og fritidspolitik samt samarbejdsmodel Udarbejdet af 17 stk. 4 udvalget målrettet kultur- og fritidspolitik Februar 2016 2 Politik Forord Her følger kultur- og fritidspolitikkens

Læs mere

Socialøkonomiske virksomheders styrker, udfordringer, idéer og muligheder

Socialøkonomiske virksomheders styrker, udfordringer, idéer og muligheder Socialøkonomiske virksomheders styrker, udfordringer, idéer og muligheder Opsamling på workshop den 27/6-2012 Dette er en opsamling af 15 socialøkonomiske virksomheders workshopdialog om deres erfaringer

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Fritidspolitik. Udkast

Fritidspolitik. Udkast Fritidspolitik 2015 Udkast 1 Indhold Indhold...Side 2 Forord...Side 3 Vision 1: Fællesskab...Side 5 Vision 2: Aktivitet...Side 7 Vision 3: Frivillige...Side 11 Vision 4: Partnerskaber...Side 13 Vision

Læs mere

Socialøkonomisk virksomhed

Socialøkonomisk virksomhed Socialøkonomisk virksomhed Case - Magneten René Risom Johansen & Jens Christian Kobberø 50i180 i Frederiksberg Kommune Marts 2015 Indledning Denne rapport er blevet til under projektet 50 akademikere i

Læs mere

Samarbejde mellem FRI og DI

Samarbejde mellem FRI og DI DANSK INDUSTRI Den 6. december 2007 PFo Samarbejde mellem FRI og DI 1. DI som erhvervslivets interessevaretager Kort om DI DI er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. DI samler internationalt

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere