Ordinært afdelingsmøde. 25. februar 2015 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært afdelingsmøde. 25. februar 2015 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A"

Transkript

1 Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG I Til beboerne DAGSORDEN Afdelingsmøde den 25. februar 2015 Udsendt den 18. februar 2015 MDR Side 1 af BIG 1705 / Lejer : :00 Hermed fremsendes endelig dagsorden for: Dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 25. februar 2015 kl. 19:00 i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste afdelingsmøde 3. Fremlæggelse af regnskab for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014 til orientering 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for perioden 1. juli 2015 til 30. juni Indkomne forslag Forslag A. Forslag om indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde vedrørende altaner og udskiftning af vinduer/vinduespartier. Forslagsstiller: Roger Hollington. Forslag B. Forslag om ændring af vedligeholdelsesordning. Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen. Forslag C. Forslag om tilføjelse til afdelingens regler. Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen. Forslag D. Forslag om nedlæggelse af tørregård. Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen. 6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen På valg er: Erik Bjergvang og Frank Jacobsen 7. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen 8. Valg af repræsentantskabsmedlemmer/suppleanter. Afdelingsmødet har tidligere besluttet, at afdelingsbestyrelsen vælger medlemmer til selskabets repræsentantskab. 9. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen

2 Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG I DAGSORDEN Afdelingsmøde den 25. februar 2015 Udsendt den 18. februar 2015 MDR Side 2 af 4 Abildgaardsvej 230, Grønnevej , Ligustervænget 224, Løvgårdsvej Virum Afdelingsbestyrelse pr. 30. juni 2014 Ib Larsen formand Erik Bjergvang Rasmus Bech Frank Jacobsen Ulla Buchwald Larsen Bemærkninger til regnskabet for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014 Periodens resultat udviser et overskud på kr Overskuddet anvendes til nedbringelse af lån af egne midler. Følgende forhold har påvirket årets driftsresultat: Ejendomsskatter. Da grundværdien er blevet fastsat højere end forventet, har dette givet en overskridelse på kr i forhold til det budgetterede. Vandafgiften er budgetteret med en pris på 51,74 kr. pr. m3. Afdelingens á conto i 2013 er 50,23 kr./m3. Beløbet nedsættes i 2014 til 49,60 kr./m3. Selvom prisen har været faldene har forbruget været højt, hvilke har givet en overskridelse på kr Lyngby Taarbæk har i 2014 nedsat taksten vedrørende affald med ca. 10 % for dagrenovation, hvilket har givet en besparelse på kr Almindelig vedligeholdelse. Der har i året ikke været det store behov for vedligeholdelse, hvilket giver en besparelse på kr Renholdelse. Der har været lavere funktionæromkostninger end budgetteret. Dette skyldes, ejendomsmesterens fratrædelse i løbet af året. Almindelig vedligeholdelse. Der har ikke været det store behov for vedligeholdelse, hvilket har givet en besparelse på kr Pr. 30. juni 2014 har afdelingen udlagt egne midler på kr til finansiering af køkkenmodernisering, legeplads, motionsrum, badeværelsesudskiftning og altanudskiftning. Udlægget til køkken og badeværelsesmodernisering afregnes som 10årige individuelle lejetillæg.

3 Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG I DAGSORDEN Afdelingsmøde den 25. februar 2015 Udsendt den 18. februar 2015 MDR Side 3 af 4 Driftsforhold Ud over den i afdelingen løbende ind og udvendige vedligeholdelse, der typisk omfatter den daglige renholdelse samt reparation eller udskiftning af tekniske installationer, vandhaner, sanitetsudstyr, belysning og fællesarealer samt reparation af maskiner, skal det nævnes at: Rubow arkitekterne har udarbejdet foreløbig renoveringsplan 2014 og der arbejdes fortsat på at få fastlagt renoveringens omfang. Der blev indgået samdriftsaftale mellem og II med virkning fra den 1. maj Smartlåse leverede nyt låsesystem og om kodning af låse for kr Malerfirma Jan Villing malede trappeopgange og trappetrin for kr Der blev monteret nye lamper i opgange for kr , og der blev udført fejlfinding på utæt varmeanlæg for kr udført af Kenneth Lindblad. Bemærkninger til budgetforslag for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 Budgetforsalget indeholder en stigning i huslejen på 3,99 %, svarende til kr. for hele afdelingen. Flere forhold har haft indvirkning på budgettet. Af disse, bør følgende fremhæves: Konto 107 vandudgifter. Kontoen forslås hævet med kr., som følge af en kommunalt udmeldt stigning på vandprisen. Prisen stiger således fra 49,60 kr. pr. m³ i 2014 til 58,46 kr. pr. m³ i Derudover forventes afdelingen at få en stigning i det samlede vandforbrug fra m³ i indeværende budgetår, til m³ i budgetåret Konto 109 renovation. Som det fremgår, er kontoen sat op med kr Dette skyldes hovedsageligt at afdelingen, trods en kommunalt udmeldt nedsættelse af renovationsafgiften fra kr. i indeværende budgetår til kr. i budgetforslaget for , forventes at få en ekstraudgift på kr. til ekstra renovation. Konto 112 bidrag til boligorganisationen. Kontoen foreslås hævet med kr. i forhold til indeværende budgetår. Merudgiften skyldes hovedsageligt at afdelingen i budgetåret indbetaler kr. (554 kr. pr. lejemålsenhed) til selskabets dispositionsfond.

4 Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG I DAGSORDEN Afdelingsmøde den 25. februar 2015 Udsendt den 18. februar 2015 MDR Side 4 af 4 Konto henlæggelser. Som det fremgår foreslås kontoen forhøjet med kr., med henblik på at tilpasse afdelingens økonomi til de faktiske opgaver, der pt. er indlagt i vedligeholdelsesplanen (10 års). Det foreslås i den forbindelse at afdelingen øger sine henlæggelser/opsparing som finansiel forberedelse til den kommende helheds/renoveringsplan. Konto ekstraordinære indtægter. På grundlag af en lovændring, refunderer organisationen/boligselskabet afdelingens udgifter i forbindelse med tab ved fraflytning. Dette giver afdelingen en indtægt på kr.

5 Regnskab Regnskab for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014 Prioritetsydelse mv. 12% Henlæggelse / Opsparing 32% Faste udgifter 26% Variable udgifter 30% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Diagrammet ovenfor viser, hvad din husleje blev brugt til Regnskabet er et sammendrag af det officelle regnskab, som er revideret af statsautoriseret revisor. Ønskes det officielle regnskab, kan dette hentes på ejendomskontoret. Antal boliger : 307 Antal bolig m² :

6 Regnskab Konto Udgifter Forskel Regnskab Budget Budget nr. 2013/ /14 Budget 2014/ Nettokapitaludgifter Prio. y Ejendomsskatter Faste Vandudgifter Variab Renovation Variab Forsikringer Faste Afdelingens energiforbrug Variab Bidrag til boligorganisationen Faste Afd. bidrag til Landsbyggefonden Faste Renholdelse Variab Almindelig vedligehold Variab Planlagt vedl.& fornyelse Variab Dækket af henlæggelser Variab Istandsættelse fraflytning Variab Dækket af henlæggelser Variab Særlige aktiviteter Variab Diverse udgifter Variab Henlæggelse Henl Afvikling af forbedringsarbejder Prio. y Tab ved lejeledighed & fraflytning. Variab Dækket af henlæggelser / selskabet Variab Andre renter Variab Ydelse vedr. driftstøtte Prio. y Afvikling af underskudssaldo Faste Andre ekstraordinære udgifter Variab Samlede udgifter i alt Indtægter Regnskab Budget 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje Renteindtægter Andre ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Overskud

7 Regnskab Oversigt over afdelingens balance Aktiver 30. juni 2014 Ejendommens anskaffelssum Forbedringsarbejder Andre anlægsaktiver 0 Tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver i alt jun Passiver Henlæggelser Opsamlet resultat 0 Finansiering af ejendommens anskaffelssum Forbedringsarbejder Anden langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver i alt Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til Bygge og Boligstyrelsens instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisor har ikke haft bemærkninger til regnskabet. 3

8 Budget Budget 2 For perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 Prioritetydelse mv. 11% Henlæggelse/ Opsparing 32% Faste udgifter 26% Variable udgifter 31% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet Budgettet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret. Antal boliger : 307 Huslejen vil stige i procent : 3,99% Antal bolig m² : Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år 26 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 685 1

9 Budget Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Landsbyggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter Henlæggelse Afvikling af forbedringsarbejder Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser / selskabet 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Budget Budget Ændring art 2013/ / /16 Prio. y Faste Variab Variab Faste Variab Faste Faste Variab Variab Variab Variab Variab Variab Variab Variab Henl Prio. y Variab Variab Variab Prio. y Faste Variab Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Overskud Lejeændring Boliger Erhverv Institution Garager / Carporte 3,99% 0,00% 0,00% 3,99% 2

10 Budget 105 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : Forventet grundskyldspromille : kr ,49 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat år kr Beregnet på grundlag af Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) kr ,50% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundværdien Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris 3% stigning Udviklingen i Vandprisen i de sidste år: ,49 71,14 49, ,91 50,23 49,60 58,46 Vandforbrug i m³ Pris pr. m³ : kr 60 Antal målere : 1 Pris pr. enhed : kr 100,

11 Budget 109 Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 3% 2015 Antal Pris Husholdning grundtakst Tømningsbidrag pr. sæk 140 L beholder pr. uge L beholder 14 dage L beholder pr. uge L beholder 14 dage L beholder pr. uge L beholder 14 dage L beholder pr. uge L beholder 14 dage L beholder pr. uge L beholder 14 dage Forventet forbrug til ekstra renovation Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 8% Betalt i indeværende regnskabsår i hele kr. 190 Ejendomsforsikring 173 Kr Løsøre 3 Kr Motorkøretøj, inkl.. vægtafgift 15 Kr Andre erhvervsfors., f. eks. personale Kr Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Forventet el forbrug : Forventet pris pr. KWT : 2,26 Forventet udgift til el Kr Forventet udgift til måler Kr. 0 Udgift sidste regnskab Udgifter til el og varme, ungdomsboliger 0 Kr. 0 Energistyring Kr Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab Kr

12 Budget 112 Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision. Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : Af dette beløb betales til DAB Antal administrationsenheder 322 Administrationshonorar i alt Kr. Bidrag til dispositionsfond pr. enhed 554 I alt Kr. Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed 156 I alt Kr Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt bidrag til Byggefonden, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse Afdelingens ansatte : Allan Schønning Olsson Per Mortensen Lennart Kristensen Jeanette Juel Halvorsen Lone Petersen Lars Kjær Nielsen Hjalte ColdingJørgensen Jan Ørskov Jørgensen Kim Andersen Holger Lundkvist Ole Victor Laursen Flexjob Derudover har afdelingen en elev ansat Eleven betales af selskabet og hedder Nicolai Amadeus Astrup Madsen Fordeling af funktionæromkostninger til hhv.: Fastløn 41,77% I 58,23% Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension Forventet timer til ferieafløsn., sygdom og vejrlig a pr. time Beregnet feriepenge løst personale Bidrag til uddannelse og barselsfond x Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm Da afdelingen har bopælspligt, gives der lejereduktion til funktionærerne Funktionær omkostninger i alt Løn til lokal administration Forventet udgift til rengøring af fællesområder Anden renholdelse, f. eks. skorstensfejning, rottebekæmpelse mm

13 Budget 115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Terræn Kr. Bygning, klimaskærm Kr. Bygning, bolig / erhvervsenhed Kr. Bygning, fælles indvendig Kr. Bygning, tekniske installationer Kr. Materiel Kr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 Henlæggelser Særlige aktiviteter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Udgifter til fællesvaskeri Udgifter til særlige aktiviteter Udgifter til møde & selskabslokaler Kr. Kr. Kr Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm Andre udgifter Uforudseelige udgiftsstigninger, maks. 3 % af ordinære driftudgifter Maksimal hensættelse på denne post udgør, i hele kr. 534 #######

14 Budget Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Forbruget sidste 5 år i hele kr. 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse NI Tab ved fraflytning I hele Udkast År År År År År År År År /16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24/2425 Primo Henlæg * Andet * Forbrug Ultimo Beløbene er pristalsreguleret. Ændringer i drift og vedligeholdelsesplanen er grå markeret. I er udarbejdet foreløbig tilstandsvurdering og foreløbig renoveringsplan. På baggrund af den er indarbejdet et projekt med bl.a. udskiftning af tag, vinduer, rør og afløbssystemer samt udbedring af byggeskader på altaner, badeværelser og blomsterkummer mv. Udgifterne for de mest nødvendige arbejder er anslået til ca. 250 mill. Kr. og er indført samlet i langtidsplanen i budgetåret 2017/18. På ekstraordinært afdelingsmøde den 5. november 2014 blev besluttet at udbygge tilstandsvurderingen med videregående undersøgelser med henblik på ansøgning til Landsbyggefonden om en støttet helhedsplan for renoveringen. Denne vil i givet fald kunne omfatte yderligere arbejder som fx forbedrede altaner og friarealer. De samlede omkostninger inkl. forbedringsarbejder anslås pt. til at ville udgøre ca. 304 mill kr. Udarbejdelse af helhedsplan samt dialog med Landsbyggefonden må forventes at tage nogle år, før forslag til helhedsplan kan forelægges beboerne til afgørelse på afdelingsmøde. Under alle omstændigheder er tilstanden af afdelingens bygninger og boliger i en tilstand, der over de nærmeste år vil kræve større vedligeholdelsesarbejder og dermed også større henlæggelser hertil. Det må forventes at resultere i en lejeudvikling, der over de kommende år vil være noget højere end den almindelige prisudvikling samt yderligere lejestigning, når renoveringprojektet/forbedringsarbejder til sin tid er gennemført, idet udgifterne hertil skal finansieres af boligafdelingen. Henlæggelse hovedistandsættelse I alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning) Konto Tilbageført henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning ovf Ekstra udgifter i forbindelse med overgang til faktisk istandsættelse Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end 319 kr. pr. lejemålsenhed Konto

15 Budget Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i kr. Udløb år Ydelse Kt. 125 Fremmed lån : Fælleshus Kr. Lånet foreslås indfriet og omlagt til lån i egne midler, der ikke koster ekstern rente. Kt. 126 Egne midler : Køkkenmodernisering Kr. Bad Fælleshus Kt. 127 Bygningsrenovering Bygningsrenovering i alt Kr Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 Henlæggelser og tilskud fra selskabet Afvikling af underskud tidligere år Ifølge lovgivningen skal tidligere års underskud afvikles over 3 år. Ifølge sidste årsregnskab udgør underskudssaldoen kr. Da afdelingen har en underskudssaldo, er der budgetteret med en afvikling af denne. Der afvikles følgende i indeværende regnskabsår Hvis afdelingen har en opsamlet resultatkonto med overskud, bliver den indtægtsført under konto Andre ekstraordinære udgifter 201 Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m². 8

16 Budget Kældre m.v. Udlejning af kælderrum Scooterplads Forbrug Grundejerforeningen Ligustervænget Lejeforhøjelser : Køkkener Badeværelser Renteindtægter Afdelingens midler i fællesforvaltning skal forrentes med en procentsats, der svarer til det faktiske opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler. Forventet beregnet indestående : I hele År /16 Forventet indestående henlæggelser Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler ) Resultatkonto 0 Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud Forventet indestående i regnskabsåret I indeværende budget år forventes en rentesat på 0,40% Forventet gennemsnitlig indestående kr Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :.2 Indtægter til fællesvaskeri Indtægter til særlige aktiviteter.4 Indtægter til møde & selskabslokaler Opsamlet overskud tidligere år 1/3 heraf Andre ekstraordinære indtægter F. eks. Tilskud efter lov om privat byfornyelse Tilbageført henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning ovf Udarbejdet af : Udarbejdet den : Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Helle Werchmeister 25. november januar januar februar 2015 \\gobolig\cases\asg365\asg \dokumenter\originalt budget \[Budg xlsm]Budget 9

17 Afsnit / SFB Aktivitet konto 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 1 Gangaaarealer og beplantninger Terræn, konstruktion Spuling, rensning evt.rep Rep.samt eller omlægning Terræn, tekniske anlæg Grønt abn Diverse bepantninger i området Terræn, beplantning Rep. af fuger/udsk af sten Vinduer, justering og smøring Maling af opgange Best. ønsker, vinduer og isolering Maling af træværk generelt Bygning, klimaskærm, facade Udskiftning af tagsten/ vedl Bygning, klimaskærm, tag Løbende vedligeholdelse Projekt renovering af tag, byggeskader m.v Bygning, klimaskærm, trappe og ramper Renovering af garager Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 102 lemme Afdelingens andel Maling af tørrerum Udbedring af skimmel Løbende veligeholdelse Udskiftning af gulve Bygning, bolig / erhvervsenhed, konstruktion og inventar

18 Afsnit / SFB Aktivitet konto 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 1 Udskiftning Servicekontrakt Bygning, bolig / erhvervsenhed, installationer Elinst. i lejemål vedl Udskiftning af pære m.v Løbende vedligeholdelsen Løbende udskiftning Løbende udskiftning Diverse løbende snedkerarbejde Kontor og personalerum Bygning, fælles, indvendig Udsk. af tagrender og nedløb til Zink Rep.og udskiftning af faldstammer Sanitet og toiletrumsudstyr Bygning, tekniske installationer, afløb Vandinst. og haner vedl Løbende udsk m.v Løbende vedligeholdelse Udsk. og vedligehold Bygning, tekniske installationer, vand Udskiftning Diverse reparationer, benzin, m.m Materiel, andet Aktiviteter i alt

19 20 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 2015/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

20 Budgetudkast Budgetudkastet for en gennemsnitsbolig Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter Henlæggelse Afvikling af forbedringsarbejder Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Budget Pr. Pr. art 2015/16 Bolig m² Prio. y Faste Variab Variab Faste Variab Faste Faste Variab Variab Variab Variab Variab Variab Variab Variab Henl Prio. y Variab Variab Variab Prio. y Faste Variab Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt

Lyngby almennyttige Boligselskab Virumgaard. Budget. For perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Henlæggelse/ Opsparing 21% Faste udgifter 17%

Lyngby almennyttige Boligselskab Virumgaard. Budget. For perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Henlæggelse/ Opsparing 21% Faste udgifter 17% 2 For perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014 Henlæggelse/ Opsparing 21% Variable udgifter 24% Prioritetydelse mv. 38% Faste udgifter 17% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Afdeling B10 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31.

Afdeling B10 Budget 2012 Den selvejende almene Boligorganisation Carlshøj. Budget 2012. For perioden 1. januar 2012 til 31. Budget 2012 2 For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 Prioritetydelse mv. 8% Henlæggelse/ Opsparing 41% Faste udgifter 24% Variable udgifter 27% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige

Læs mere

Taastrup almennyttige Boligselskab Vesterby. Budget. For perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015. Prioritetydelse mv. 52%

Taastrup almennyttige Boligselskab Vesterby. Budget. For perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015. Prioritetydelse mv. 52% 1 2 For perioden 1. juni 2014 til 31. maj 2015 Henlæggelse/ Opsparing 9% Variable udgifter 24% Prioritetydelse mv. 52% Faste udgifter 15% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014. - ingen fælles installationer. Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2014 (De angivne værdier er

Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014. - ingen fælles installationer. Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2014 (De angivne værdier er Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 191 Kommune nr. 259 Møllevænget Køge Kommune v. Køge Boligselskab, Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 8/6-1972 04520-7 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9

BBR ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri).. 9/5-1984 11658-9 Regnskab 2014 01/01-2014 - 31/12-2014 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Kommune nr. 259 Køge Boligselskab Køge Kommune Langelandsvej 32 Torvet 1 4600 Køge 4600 Køge Tlf. 5663 7500 Tlf. 5667

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010

Møllevænget Boligforeningen Møllevænget Årsregnskab 2010. Regnskab pr. 31/12-2010 Boligforeningen Møllevænget Afdeling: Møllevænget Regnskab pr. 31/12-2010 Regnskabsår og periode. regnskab 01-01-2010 31-12-2010 Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 191 Kommune nr. 259 Boligforeningen

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012

Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Samsøvænget Køge Boligselskab Afd nr 8 Budget for år 2012 Køge Boligselskab Afdeling: Samsøvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2012 31-12-2012 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm.

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015

Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Kirsebærhaven Køge Boligselskab Afd nr 15 Budget for år 2015 Køge Boligselskab Afdeling: Kirsebærhaven Periode og budget år Budget n 01-01-2015 31-12-2015 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011

Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Hastrupvænget Køge Boligselskab Afd nr 7 Budget for år 2011 Køge Boligselskab Afdeling: Hastrupvænget Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 4100 kommunenr.: 165 Vridsløselille

Læs mere

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015

BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 BUDGET 01.01.2015-31.12.2015 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 60 Hyldespjældet Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 60 kommunenr.: 165 Lejligheder

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238

1-3071 Kløvermarken. Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 1-3071 Kløvermarken Ordinært afdelingsmøde onsdag den 2. september 2009 kl. 19.00 Afdelingens fælleshus, Søndergårds Allé 238 26. august 2009 Velkommen til ordinært afdelingsmøde i Kløvermarken Afdelingsmødet

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

HVIDOVREBO. Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009

HVIDOVREBO. Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009 HVIDOVREBO Afdeling 2 - Gl. Køge Landevej 392-408 Afdelingsbestyrelsens notehæfte til budget for 2009 Note 1 - Konto 140/210 - Budgetresultat Budgetresultat Udgifter i alt Indtægter i alt Underskud, konto

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode :

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling 17-4 1. juli 2013-30. juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 400 Solparken v/dab v/dab

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Regnskab for afdeling Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 243

Læs mere

Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2012/13

Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2012/13 Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2012/13 Boligkontoret Danmark - Røjelskær 15, 2. sal. - 2840 Holte - Telefon 39 25 10 00 Regnskab for boligorganisation 1. august 2012

Læs mere