FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN"

Transkript

1 FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN

2 FUNDATS 1. Navn og hjemsted Fondens navn er William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Fondens hjemsted er Egedal eller andet af den samlede bestyrelse med 2/3 majoritet udpeget sted inden for Vesteuropa, de Atlantiske Øer eller Nordamerika. 2. Stiftelse og kapital Fonden er stiftet den 31. december Fondens kapital udgjorde pr. 31. december ,- kr., hvoraf 1.000,- kr. kontant og ,- kr. pålydende aktier i det nystiftede Aktieselskab William Demant, hvilke midler alle er overdraget Fonden som gave af stifteren, grosserer William Demant. Stk. 3 Til gaven har grosserer William Demant knyttet det vilkår, at Fonden påtager sig pligt til at virke i overensstemmelse med nærværende fundats, herunder at udrede de ydelser, som følger af Fondens formål og de bestemmelser, bestyrelsen måtte oprette i medfør heraf. Gaven er uigenkaldelig og kan ingensinde gives tilbage. Stk. 5 Fondens kapital er senere blevet forøget og kan fortsat forøges ved arv, gave, bidrag eller på anden måde, som bestyrelsen kan godkende. Stk. 6 Ved overførsel af reserver udgør Fondens grundkapital ,- kr. pr. 2. januar

3 3. Formål A. Afgrænsning Fondens formål er: 1. Af Fondens årlige nettoindtægt at yde støtte til projekter, der har til formål at helbrede eller afhjælpe tunghørhed eller følgerne deraf. 2. Af Fondens årlige nettoindtægt at yde støtte til fremme af erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale, uddannelsesmæssige og kunstneriske formål og navnlig med sigte på at bidrage til dansk ungdoms uddannelse. 3. Af Fondens årlige nettoindtægt at yde støtte efter bestyrelsens skøn til personer, der hører til eller har hørt til den personkreds, der dannes af medarbejdere, ledelse og rådgivere for Fonden eller de virksomheder, der måtte være tilknyttet Fonden, samt disses nærmeste familie. Så længe ledelsen og dens rådgivere fungerer som sådan, vil der dog ikke kunne ydes personlig støtte til dem. 4. Til opfyldelse af de under pkt. erne 1-3 anførte formål skal Fonden stedse direkte eller indirekte kunne udøve en væsentlig indflydelse på de virksomheder, der er eller måtte blive tilknyttet Fonden, for derigennem at bevare og forøge styrken og kontinuiteten i disse virksomheder. Denne bestemmelse skal dog ikke være til hinder for, at Fonden eller en dertil knyttet virksomhed erhverver større eller mindre andele af andre selskaber uden derved at opnå en væsentlig indflydelse. Konkret skal Fonden arbejde for, direkte eller indirekte, at bevare aktiemajoriteten i William Demant Holding A/S, med mindre det langsigtede hensyn til bevarelse og udvikling af William Demant Holding A/S koncernens erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som en ledende og konkurrencedygtig virksomhed på internationalt plan inden for koncernens hovedforretningsområder, efter Fondsbestyrelsens overbevisning gør det påkrævet, at der gives afkald på Fondens aktiemajoritet i forbindelse med virksomhedskøb, fusioner eller tilsvarende konsolideringer. I sådanne tilfælde skal Fonden dog fortsat bevare en væsentlig indflydelse i William Demant Holding A/S eller i tilfælde af fusion eller aktieombytning i det fortsættende selskab. 5. Ingen skal kunne rejse krav om ydelser fra Fonden. 3

4 B. Metode Bestyrelsen fastlægger på årsmødet, jfr. 5, retningslinierne for udbetaling af ydelser, hjælp, støtte eller andet til opfyldelse af et eller flere af Fondens formål. Såfremt hensynet til Fondens formål eller opgaver i det pågældende eller de kommende år taler derfor, kan bestyrelsen frit bestemme, at støtte efter afsnit A pkt. 1., 2. og 3. for det pågældende år ikke uddeles. Stk. 3 Støtte efter afsnit A pkt. 3. kan ydes under en hvilken som helst form, herunder som engangsbeløb, som løbende udbetalinger eller som lavt forrentede eller rentefri lån, og i et hvilket som helst øjemed, herunder som pensioner, understøttelser, uddannelse og andet eller f.eks. som rekreationsrejser eller advokat- eller revisorbistand m.v. Støtte efter afsnit A pkt. 3. kan ydes til sådanne af de omtalte personer, som bestyrelsen finder værdige dertil, og i det omfang, bestyrelsen efter enhvers trang og fortjeneste finder passende. Stk. 5 (i) Fonden har overdraget en bestemmende andel af sin beholdning af aktier i William Demant Holding A/S til Fondens helejede datterselskab William Demant Invest A/S, der er holdingselskab i William Demant-koncernen. Fonden udøver stemmerettighederne på den aktiepost i William Demant Holding A/S, som William Demant Invest A/S til enhver tid besidder. (ii) Fondens aktier i William Demant Invest A/S må ikke afhændes, så længe Fonden består. (iii) Fondsbestyrelsen skal gennem Fondens stemmeret i William Demant Invest A/S, forhindre kapitaludvidelse i William Demant Invest A/S, hvorved Fonden ville miste sin stemmemajoritet i William Demant Invest A/S, sikre, at temaer, der omhandler (a) aktieposten i William Demant Holding A/S, (b) eller ændring af formålsbestemmelsen i William Demant Invest A/S og/eller i William Demant Holding A/S indstilles til realitetsbehandling og godkendelse i Fondens bestyrelse, og sikre, at beslutninger i William Demant Invest A/S træffes i overensstemmelse med de regler og principper, der er fastlagt i Fondens vedtægter, herunder 3 A (formålsbestemmelsen). 4

5 4. Ledelse konstitution Fonden ledes af en bestyrelse på fire til seks medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for to år ad gangen på årsmødet, der er omtalt i 5, stk. 2. Genvalg kan finde sted, og de afgående medlemmer er stemmeberettigede, med mindre fratrædelsen er begrundet i et ønske fra 2/3 af bestyrelsens medlemmer. Til valget af nyt bestyrelsesmedlem kan hvert af de stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer komme med sit forslag, hvorefter den samlede, stemmeberettigede bestyrelse træffer sin beslutning, hvortil der kræves 2/3 majoritet. Stk. 3 Bestyrelsen vælger hvert år formand og næstformand af sin midte. For samtlige bestyrelsesmedlemmer gælder, at de skal være myndige personer, der ikke er ude af rådighed over deres bo, og som beklæder eller har beklædt gode stillinger og nyder almindelig agtelse og tillid. Et flertal af bestyrelsens medlemmer skal være danske statsborgere. Det bør holdes for øje, at bestyrelsen stedse er således sammensat, at den repræsenterer samtlige de egenskaber, der må anses for nødvendige for at efterleve denne fundats indhold og intentioner. Stk. 5 Ved valg af medlemmer til bestyrelsen skal det sikres, at der ikke til øvrige bestyrelsesmedlemmer består en sådan tilknytning, for eksempel med hensyn til stilling, økonomiske eller familiemæssige forhold eller position i samfundet, at der kan opstå tvivl om det enkelte bestyrelsesmedlems uafhængighed i forhold til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Stk. 6 Et bestyrelsesmedlem kan ikke beklæde denne post længere end indtil udgangen af det år, hvori vedkommende fylder 70 år. Bestyrelsen kan dog, når særlige forhold taler for det, beslutte at udstrække denne aldersgrænse. Stk. 7 Medlemmer af Fondens bestyrelse oppebærer et årligt honorar, hvis størrelse fastsættes årligt og bl.a. under hensyn til arbejdets og ansvarets omfang og Fondens stilling. 5

6 5. Ledelse udøvelse Bestyrelsen repræsenterer Fonden i enhver henseende, og det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med alt, hvad der er underlagt Fonden, at varetage Fondens interesser og at drage omsorg for, at fondslovgivningen og nærværende fundats overholdes. Bestyrelsen afholder på formandens i hans fravær næstformandens initiativ møde mindst to gange om året. Beslutning om ekstraordinære indkaldelser kan træffes af formanden eller to andre bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden og i mangel af enighed blandt samtlige medlemmer om kortere varsel med mindst fjorten dages varsel. Inden udgangen af hvert års juni måned skal der desuden afholdes et årsmøde med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Gennemgang af protokol 4. Årsberetning 5. Fremlæggelse af resultatopgørelse og status samt revisionsprotokol til godkendelse 6. Beslutning om fordeling af Fondens årlige nettoindtægt 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 8. Valg af revisor 9. Fastlæggelse af retningslinier for Fondens virke indtil næste årsmøde 10. Eventuelt. Stk. 3 Et bestyrelsesmedlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret. Beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af nærværende fundats. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i sagens behandling. Er dette ikke tilfældet, kan ethvert tilstedeværende bestyrelsesmedlem kræve, at beslutning udsættes til et nyt bestyrelsesmøde, der afholdes inden 14 dage. 6

7 Stk. 5 Om emner, der ikke fremgår af dagsordenen for bestyrelsesmødet, kan beslutning kun træffes, såfremt samtlige bestyrelsesmedlemmer er repræsenterede og samtykker heri. Stk. 6 Ret til at deltage i bestyrelsens møder har, udover bestyrelsens medlemmer, revisor og sådanne andre personer, som indbydes hertil af flertallet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Kun bestyrelsesmedlemmer har stemmeret. Stk. 7 Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol. Protokollen underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Stk. 8 Bestyrelsen bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden, herunder fremgangsmåden og tidspunktet for uddeling af midler efter Tegningsregel Fonden forpligtes over for tredjemand ved underskrift af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt, enkel eller kollektiv. 7. Administration Bestyrelsen kan antage fornødent personale til at varetage Fondens daglige funktioner, og bestyrelsen træffer bestemmelse om det vederlag, der herfor skal ydes. 8. Formueforvaltning Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at Fondens formue stedse er anbragt på forsvarlig og betryggende måde. Bestyrelsen kan herved beslutte at investere dele af Fondens formue i sådanne danske eller udenlandske foretagender, hvis virksomhed skønnes hovedsageligt at ligge inden for den interessesfære, der angives af en eller flere af de virksomheder, der er eller måtte blive tilknyttet Fonden. 7

8 Stk. 3 For at sikre at Fonden kan udøve en væsentlig indflydelse i de virksomheder, som direkte er eller måtte blive ejet af Fonden, påhviler det bestyrelsen at arbejde for, at mindst ét af fondsbestyrelsens medlemmer med erhvervsmæssig erfaring indvælges i sådanne selskabers bestyrelse. Fondens midler skal også kunne anvendes til lån med en efter bestyrelsens skøn passende sikkerhed til virksomheder inden for William Demant Holding A/S interesseområde. Stk. 5 Den øvrige del af Fondens formue skal stedse være anbragt efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler eller efter bestyrelsens skøn i danske stats- og kommuneobligationer, danske realkreditobligationer, pantebreve i danske by-, landog industrielle ejendomme og aktier i danske aktieselskaber, ligesom midlerne skal kunne anvendes til køb af fast ejendom. Stk. 6 Under ganske særlige forhold, så som når tilgodeseelsen af et af de i 3 omtalte formål efter bestyrelsens skøn gør en ganske ekstraordinær støtte fra Fonden rimelig, kan bestyrelsen med 2/3 majoritet beslutte at anvende midler af Fondens kapital til opfyldelse af Fondens formål. Dog må i et enkelt regnskabsår højst en tiendedel af Fondens kapital anvendes i henhold til denne bestemmelse. Stk. 7 Til opfyldelse af bestemmelserne i nærværende paragraf stk. 2. eller 5. kan bestyrelsen i særlige tilfælde belåne indtil i alt halvdelen af Fondens aktiver. Stk. 8 Fondens aktiver deponeres i muligt omfang i et anerkendt pengeinstitut eller i en kreditforening. Fondens værdipapirer skal så vidt muligt noteres på Fondens navn. 9. Regnskab Fondens regnskabsår er kalenderåret. Fondens regnskab revideres af mindst én revisor, der skal være statsautoriseret, og som udpeges af bestyrelsen. 8

9 Stk. 3 Regnskabet underskrives af bestyrelsen og forsynes med revisors påtegning. Revisor udarbejder hvert år en beretning, der bl.a. skal indeholde en udtalelse fra revisor om, at nærværende fundats så vidt han kan skønne er overholdt. Regnskabet skal kunne forelægges inden udgangen af juni måned hvert år. 10. Overskud Af Fondens årlige nettooverskud skal stedse henlægges mindst 10% til forøgelse af Fondens kapital for bl.a. at sikre imod inflation og møntforringelse. Bestyrelsen træffer selv bestemmelse om, hvorvidt den del af det beløb, som i et år er til rådighed til uddeling, og som ikke uddeles, skal overføres til Fondens kapital eller henstå til rådighed til uddeling i et senere år. 11. Ændring Forandringer i eller tilføjelser til nærværende fundats, herunder i formålsbestemmelserne i 3, kan foretages, når den samlede bestyrelse med 2/3 majoritet godkender sådanne ændringer. ***** Nærværende fundats er oprettet ved Fondens stiftelse den 31. december Der er foretaget ændringer den 25. september 1962, den 24. januar 1967, den 7. marts 1973, den 12. december 1975, den 23. marts 1982, den 25. februar 1983, den 25. marts 1983, den 5. december 1984, den 31. maj 1989, den 1. juni 1992, den 7. april 1994, den 5. december 1997, den 29. august 2001, den 31. oktober 2005, den 30. marts 2007, og den 10. november Niels Boserup (formand) Peter Foss (næstformand) Niels Christian Nielsen Eva Steiness 9

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele.

Stk. 3. Enhver andelshaver har én stemme uanset antallet af andele. Vedtægter Maj 2015 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Andelskassens navn er Merkur Andelskasse. Andelskassens hjemsted er Københavns kommune. Andelskassen driver desuden virksomhed under binavnene Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE

VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE VEDTÆGTER FOR FRØSLEV-MOLLERUP SPAREKASSE 1. Navn, hjemsted, formål og selskabskonstruktion Sparekassens navn er Frøslev-Mollerup Sparekasse. Sparekassens binavn er Sparekassen Nordmors. Sparekassens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps

V E D T Æ G T E R. Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps 1 V E D T Æ G T E R for Selskabet til udvikling af Sdr. Felding og Omegn Aps Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er SELSKABET TIL UDVIKLING AF SDR. FELDING OG OMEGN APS. Selskabets hjemsted

Læs mere

LOVE FOR AKADEMISK SKYTTEFORENING ÅRHUS

LOVE FOR AKADEMISK SKYTTEFORENING ÅRHUS LOVE FOR AKADEMISK SKYTTEFORENING ÅRHUS Vedtaget og revideret på generalforsamlingen den dd.mm. 2010 Slettet: marts 1969 og på generalforsamlingen april 1984. 2 Navn og formål. Foreningens navn er Akademisk

Læs mere

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus

Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus Vedtægter for Diakonhøjskolen i Århus 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Skolens navn er: Diakonhøjskolen i Århus. 1.2. Diakonhøjskolen er en uafhængig og selvstændig undervisningsinstitution. 1.3. Diakonhøjskolen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk

Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K. Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk Love 2012 Teknisk Landsforbund Nørre Voldgade 12 1358 København K Tlf: 33 43 65 00 e-mail: tl@tl.dk www.tl.dk LOVE vedtaget på kongressen oktober 2012 3 TL s LOVE Generelle bestemmelser om TL 1 Formål

Læs mere