VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune."

Transkript

1 VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende fonde nr. 560 af 19. maj Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. Stk. 4. Fondens hjemsted er Københavns kommune. Stk. 5. For fondens forpligtelser hæfter alene dens formue. Klausuler på gaver til fonden skal respekteres. 2 Fondens formål Fondens erhvervsmæssige formål er at bidrage med midler til at gøre den offentlige transport mere attraktivt i forhold til transport med fossil bilisme. Fonden skal understøtte ambitionen om at fremme brugen af offentlig transport ved at understøtte udvikling og drift af grøn mobilitet, grønne vækstinitiativer, sundhedsfremmende infrastruktur til gavn for alle brugere og aktører. Sikre en regional udbredelse af by- og pendlercykelsystem, herunder Øresundsregionen, og dermed forbedre mobiliteten i hele regionen, koble sig på den øvrige kollektive trafik og bidrage til at mindske trængslen i byen. 3 Fondens grundkapital Grundkapitalen udgør kr. og er indbetalt med kr. kontant fordelt med 5/6 for Københavns kommune og 1/6 for Frederiksberg kommune. Stk.2. Stifterne indskyder et årligt administrationsbidrag. For Københavns Kommune udgør det samlede administrationsbidrag kr. eksklusive moms for perioden For Frederiksberg kommune udgør det samlede administrationsbidrag eksklusive moms for perioden Begge beløb er angivet i 2014 p/l. Stk. 3. For perioden indskyder DSB et samlet beløb på kr. eksklusive moms til administrationsbidrag. DSB er ikke medstifter af fonden, men bliver som indskudsgiver tillagt samme betingelser som stifterne om, at indskud ikke kan gå tilbage. 1

2 Stk. 4. Fordelingen af årligt administrationsbidrag fra hhv. Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og DSB udgør kr. eksklusive moms, dvs. i alt et årligt administrationsbidrag på kr. eksklusive moms. Stk. 5. Ved stiftelsen af fonden ejer fonden grundkapitalen. Stk. 6. Nye aktører, som eksempelvis myndigheder og/eller private har mulighed for at indskyde midler i fonden. Disse nye aktører er ikke medstifter af fonden, men bliver som indskudsgiver tillagt samme betingelser som stifterne om, at indskud ikke kan gå tilbage. Stk. 7. Kommunernes og DSBs ydelsesbetalinger til Gobike Danmark A/S, der følger af Tillæg til aftaler af 17. januar 2014, bilag 1, betales til fonden, hvorefter fonden betaler Gobike Danmark A/S i overensstemmelse med Rammeaftalen mellem Gobike og fonden inkl. tillæg samt Samarbejdsaftalen inkl. tillæg. 4 Fondens forhold til stifter Der er ikke tillagt hverken stifterne eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne. 5 Bestyrelsen Fonden ledes af bestyrelsen, der er den øverste myndighed i fonden. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse. Stk. 2. Bestyrelsen består af 5-9 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægten. Stk. 3. Bestyrelsen består af 5 medlemmer i den første valgperiode. Bestyrelsen kan herefter udvides til et ulige antal op til 9 medlemmer, hvis det skønnes hensigtsmæssigt for fondens virke. Københavns kommune og Frederiksberg kommunalbestyrelse skal godkende de medlemmer, som bestyrelsen udvides med efter første valgperiode. Stk. 4. Københavns kommune Borgerrepræsentationen udpeger 1 medlem i første valgperiode. Frederiksberg kommunalbestyrelse udpeger 1 medlem i første valgperiode. Ønsker følgende at deltage udpeger Region Hovedstaden 1 medlem,, Cyklistforbundet 1 medlem og eventuelt Transportministeriet 1 medlem i første valgperiode. Et medlem for hver af øvrige relevante aktører kan udpeges som f.eks. Movia og efter første valgperiode vil f.eks. en aktør fra Øresundsregionen kunne udpeges. Endvidere kan en medarbejderrepræsentant udpeges, såfremt fonden bliver lovligt forpligtet hertil. Stk. 5. Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, som har viden og erfaring inden for fondens formål, herunder økonomi, jura, ledelsesmæssig kompetence og samfundsforhold inden for grøn mobilitet. 2

3 Stk. 6. Bestyrelsen vælger på det første møde efter valget af bestyrelsesmedlemmer af sin midte en formand og en næstformand ved simpelt stemmeflertal. Stk. 7. Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 4 år. Denne periode vil i etableringsåret dog være på en 3 årig periode, så den fremadrettet følger den 4 årige kommunale valgperiode. Stk. 8. Genudpegning kan finde sted. Stk. 9. Et medlem af bestyrelsen skal senest fratræde bestyrelsen efter udløbet af den måned, hvor den pågældende når den almindelige pensionsalder i Danmark. Stk. 10. I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, så udpeger den, der har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode. Stk. 11. Bestyrelsen skal ud over vedtægtsbestemte forhold selv fastsætte sin forretningsorden. I forretningsordenen træffer bestyrelsen bestemmelse om retningslinjer for udøvelsen af sit hverv. Stk. 12. Bestyrelsen kan ikke tillægge bestyrelsesmedlemmer, revisorer eller personer, der indtager en ledende stilling i fonden andre ydelser end et honorar, der ikke må overstige, hvad der anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. Det samme gælder for den, der er knyttet til en af de nævnte personer ved ægteskab eller fast samlivsforhold. Ydelse af lån og sikkerhedsstillelse for lån til den nævnte personkreds er ikke tilladt. Stk. 13. Bestyrelsen har pligt til at varetage fondens formål og interesser. Stk. 14. Bestyrelsen fører kontrol med fondens daglige ledelse og påser, at budget, regnskab, bogføring og formueforvaltning i øvrigt kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde. 6 Vederlag til bestyrelsen Bestyrelsen kan fastsætte et honorar til sin formand op til kr., til næstformand op til kr. og for bestyrelsens øvrige medlemmer op til kr. pr. kalenderår. Stk. 2. Der kan ikke ydes særskilt vederlag efter stk. 1 til medlemmer, hvis deltagelse i bestyrelsesvirksomheden indgår som led i deres tjenstlige opgaver. Stk. 3. Det er Fonden, som betaler medlemmernes faktisk dokumenterede omkostninger i forbindelse med hvervet. De nærmere retningslinjer herfor fastsætter bestyrelsen i sin forretningsorden. 7 Bestyrelsesmøder Bestyrelsen holder møde på fondens hjemsted. 3

4 Stk. 2. Bestyrelsen holder møde, så ofte forholdene kræver det dog minimum hvert kvartal. Møderne indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden. Møderne indkaldes med 14 dages varsel. Der kan holdes møde på begæring af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. Møderne ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. Stk. 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 4. Ekstraordinært bestyrelsesmøde holdes, når det er nødvendigt eller når det begæres af et flertal af bestyrelsen eller fondens revisor. Formanden skal med sædvanligt varsel indkalde bestyrelsen til ekstraordinært bestyrelsesmøde senest 14 dage efter skriftlig begæring er fremsat. 8 Protokol Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol over sine forhandlinger. I denne protokol indføres beslutninger om, hvorledes midlerne konkret er anvendt i overensstemmelse med formålet i 2, begrundelse herfor samt i øvrigt meddelelser og oplysninger, der skønnes at have betydning for fondens fremtidige administration. Stk. 2. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen. Bestyrelsen skal sørge for, at protokollen opbesvares forsvarligt. 9 Direktør Bestyrelsen ansætter en direktør, som varetager den daglige ledelse af fonden. Direktøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter. Stk. 2. Direktørens løn og ansættelsesvilkår fastsættes af bestyrelsen. Stk. 3. Direktøren deltager i bestyrelsesmøderne. Direktøren har dog ikke stemmeret på bestyrelsens møder. Stk. 4. Direktøren ansætter og afskediger det øvrige personale. 10 Årsmøde Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde), hvert år inden udgangen af maj måned, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport. Fondens revisor har ret og pligt til at deltage i årsmødet. Stk. 2. Årsmødet finder sted i fondens hjemstedskommune. 4

5 Stk. 3. Årsmødet skal indkaldes med minimum 14 dages varsel med en dagsorden indeholdende følgende punkter: 1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden 2. Godkendelse af fondens årsrapport 3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden, til uddelinger i henhold til vedtægten, eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af revisor 5. Eventuelt 11 Anbringelse af fondens aktiver Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende afkast. Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller på postgirokonto eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes. Stk. 2. Fonden kan drive virksomhed gennem datterselskaber. 12 Anvendelse af overskud m.v. Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til: a. at yde økonomisk støtte til ledelse, drift, udvikling og udbredelse af by- og pendlercykelsystemet b. at yde økonomisk støtte til udvikling inden for offentlig transport som understøtter udvikling og drift af grøn mobilitet c. at yde økonomisk støtte til almennyttige grønne vækstinitiativer, innovation, sundhedsfremmende infrastruktur i regionen og øresundsregionen d. at sikre videreudviklingen af fondens eventuelle datterselskaber Stk. 2. Uddeling udenfor vedtægtens bestemmelser om anvendelse af overskud kan ikke ske lovligt, og det kan være ansvarspådragende for medlemmerne af fondens bestyrelse. 13 Fondens regnskabsår Fondens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen af regnskabsåret. 14 Årsregnskab og rapport 5

6 Fonden udarbejder en årlig rapport om sine aktiviteter. Stk. 2. Fonden udarbejder hvert år i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser et årsregnskab, som underskrives af bestyrelsen og direktøren. Stk. 3. Årsregnskabet skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. Stk. 4. Årsregnskabet skal senest 3 måneder efter bestyrelsens godkendelse sendes til Erhvervsstyrelsen med kopi til Københavns kommune, Frederiksberg kommune, DSB. Stk. 5. Der udarbejdes hvert år et budget senest med udgangen af november måned året før det pågældende budgetår. Der skal sendes kopi af budgettet til Københavns kommune, Frederiksberg kommune, DSB. 15 Revision Fondens årsregnskab skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen på årsmøde sammen med godkendelse af årsrapporten. Genvalg kan finde sted. Stk. 2. Revisor kan afsættes af bestyrelsen. Det kræver simpelt stemmeflertal i bestyrelsen. 16 Tegningsregel Fonden tegnes af formanden i forening med direktøren eller i formandens fravær af næstformand i forening med direktøren, subsidiært af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. Stk. 2. Ethvert af fonden tilhørende værdipapir kan ikke pantsættes eller på anden vis gøres til genstand for anden sikkerhed. Ligeledes må der ikke ske udlån af kontante midler 17 Ændring af vedtægten Ændringer af fondens vedtægt kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for, samt godkendelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen. Stk. 2. Forhøjelse af fondens grundkapital kan ske ved bestyrelsens beslutning uden samtykke fra fondsmyndighed. Det kræver simpelt stemmeflertal i bestyrelsen. Stk. 3. Beslutning om henlæggelser, ændring af vedtægtens 2, 5, 17 og 18, der forventes gennemført inden 8 år kræver, at stifterne Københavns kommune og Frederiksberg kommune godkender ændringerne. 6

7 Stk. 4. Enhver form for ændring af vedtægten skal fremgå af vedtægten som tillæg for at have gyldighed. 18 Opløsning af fonden Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for. En opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra Civilstyrelsen, Københavns kommune og Frederiksberg kommune. Stk. 2. I tilfælde af opløsning skal fondens midler overgå til et lignende almennyttigt offentligt formål jf. 2 og 12. Stk. 3. Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren, eller til andre indskudsgivere, der er tillagt samme betingelser som stifterne om, at indskud ikke kan gå tilbage. 19 Likvidationsprovenuet Likvidationsprovenu skal anvendes i overensstemmelse med 2 og 12. Stk. 2. Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden. Som vedtaget på stiftende bestyrelsesmøde, København, den. I bestyrelsen: Formand Næstformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem 7

8 Bestyrelsesmedlem 8

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej

Vedtægter for Vejlavet for XX-vej Note: Disse vedtægter er udarbejdet for et vejlav, men kan også anvendes for en grundejerforening eller enhver anden forening hvis der ændres i 1, 2, 6 og 11. Der er markeret med rødt i teksten, hvor vejnavn

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere