Bech-Bruun Dragsted VEDTÆGTER. For. Børneastmafonden. December 2002

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bech-Bruun Dragsted VEDTÆGTER. For. Børneastmafonden. December 2002"

Transkript

1 Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé København Ø Tlf Fax VEDTÆGTER For Børneastmafonden December 2002 c:\my documents\winword\fonds\børneastmafond\ stiftelsesdokument.doc

2 Præambel Nationalt Børneastma Initiativ, der er iværksat af professorer i pædatri ved Københavns Universitet, Århus Universitet og Syddansk Universitet, blev i 2002 optaget på finansloven. Som et led i bevillingen er der på finansloven afsat penge til støtte af forskning inden for børneastma herunder oprettelse af en fond til det formål. 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er BØRNEASTMAFONDEN. 1.2 Fondens hjemsted er Gentofte Kommune. 2. Formål 2.1 Fondens formål er at yde støtte til inden- og udenlandsk lægevidenskabelig forskning vedrørende børneastma. 3. Kapital 3.1 Ved stiftelsen består fondens aktiver af kr. kontant indbetalt, der ligeledes udgør egenkapitalen. 4. Overskud og uddeling 4.1 Fondens årlige overskud samt fondens midler ud over den bundne kapital anvendes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse til støtte af opgaver, som falder inden for fondens formål. 4.2 Fondsbestyrelsen kan foretage passende henlæggelser til sikring af en rimelig konsolidering eller til løsning af større enkeltopgaver i senere år. c:\my documents\winword\fonds\børneastmafond\ stiftelsesdokument.doc 1

3 5. Formueanbringelse 5.1 Fondens formue skal anbringes efter bestyrelsens frie skøn. Bestyrelsen kan fravige reglerne om anbringelse af fondes midler, herunder anbringelsesbekendtgørelsen. 6. Protektor 6.1 Fonden kan have en protektor. 6.2 Protektors kan medvirke til at udbrede kendskabet til fonden i offentligheden ved at deltage i indvielser, interview og andre arrangementer, der helt eller delvist vedrører fondens formål, eller på anden måde stille sit navn og billede til rådighed for fonden og dennes arbejde. 6.3 Protektors deltagelse i arrangementer, og fondens anvendelse af protektors navn og billede, kræver prorektors samtykke i det enkelte tilfælde, medmindre protektor bestemmer andet. 6.4 Protektors deltagelse, herunder anvendelse af navn og billede, skal altid ske på en i forhold til protektors anseelse og stilling i samfundet passende måde og omfang. 7. Valg og sammensætning af bestyrelse 7.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. 7.2 Medlemmerne vælges af bestyrelsen. De på stiftelsestidspunktet besatte bestyrelsesposter er tidsubegrænsede. 7.3 Et af bestyrelsens medlemmer skal være advokat med særlig erfaring i fondslovgivning. Advokatens hverv er tidsbegrænset til 3 år med mulighed for forlængelse. 7.4 Bestyrelsen kan udpege op til 2 bestyrelsesmedlemmer, hvis hverv er tidsbegrænset til 3 år med mulighed for forlængelse Mindst to af bestyrelsens medlemmer skal være børnelæger, som har betydende forskningserfaring på internationalt niveau. Ved udpegelse heraf tilstræbes passende repræsentation af de forskellige børneastmaklinikker i Danmark. c:\my documents\winword\fonds\børneastmafond\ stiftelsesdokument.doc 2

4 7.6 Bestyrelsesmedlemmer fratræder ved udgangen af det kalenderår, hvori de fylder 70 år. 7.7 Såfremt hele bestyrelsen fratræder, udpeges en ny bestyrelse af fondsmyndigheden. 8. Bestyrelsens sammensætning ved stiftelsen 8.1 Fondsbestyrelsen består ved stiftelsen af Professor Hans Bisgaard (udpeget af stifter) Professor Oluf Schiøtz (udpeget af stifter) Grevinde Ulla Brockenhuus-Schack (udpeget af stifter) 9. Bestyrelsens arbejde og beslutninger 9.1 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. 9.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden. 9.3 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. 9.4 I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I tilfælde af stemmelighed og formandens fravær er næstformandens stemme afgørende. 9.5 Bestyrelsen kan i en forretningsorden fastsætte nærmere forskrifter for sin virksomhed. 9.6 Bestyrelsens møder indkaldes af formanden, subsidiært af næstformanden. Indkaldelse skal ske, hvis det begæres af to bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel. 9.7 Bestyrelseshvervet er ulønnet. 9.8 Bestyrelsen kan antage en sekretær til varetagelse af de løbende forretninger. c:\my documents\winword\fonds\børneastmafond\ stiftelsesdokument.doc 3

5 9.9 Bestyrelsen kan nedsætte yderligere udvalg til at rådgive om støtte formål. 10. Årsmøde 10.1 Hvert år, så vidt muligt inden udgangen af januar måned, indkalder fondsbestyrelsens formand bestyrelsesmedlemmerne til årsmøde, hvor formanden redegør for fondens virksomhed i det forløbne år og den regnskabsmæssige stilling og hvor regnskabet underskrives af bestyrelsen. 11. Tegningsregel 11.1 Fonden tegnes af formanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer. Fondens bestyrelse kan meddele særlig fuldmagt til at tegne fonden i nærmere angivne anliggender. 12. Regnskab 12.1 Fondens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december Revision af fondens regnskaber foretages af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret revisor eller af en godkendt forvaltningsafdeling. Revisor vælges for et år ad gangen. 13. Vedtægtsændringer og ophævelse 13.1 Til ophævelse af fonden eller ændringer af formålsbestemmelsen i vedtægternes 2 kræves, at hele bestyrelsen stemmer herfor Til ændring af vedtægterne i øvrigt kræves, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor. 14. Fondens ophævelse c:\my documents\winword\fonds\børneastmafond\ stiftelsesdokument.doc 4

6 14.1 I tilfælde af fondens ophævelse kan fondens midler alene anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen i vedtægternes Stiftelsesomkostninger 15.1 Fonden afholder omkostningerne til fondens stiftelse. ****** København, den 20. december 2002 Nationalt Børneastma Initiativ v/ Hans Bisgaard c:\my documents\winword\fonds\børneastmafond\ stiftelsesdokument.doc 5

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

Leg, læring og fællesskab

Leg, læring og fællesskab VEDTÆGTER for Fonden, Bjørnebandens Weekendkoloni 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er Fonden for Bjørne Bandens Weekendkoloni. Fondens hjemsted er Slagelse kommune. 2 Fondens formål Fonden har til

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2.

Udkast til Vedtægter. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org. 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Udkast til Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Tænketankens navn er arbejde.org 1.2 Hjemstedet er Lyngby- Taarbæk Kommune 2. Formål 2.1 Tænketankens formål er at medvirke til bedre konkurrenceevne ved forretningsoptrimering

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13 11

Læs mere

FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE. Vedtægter. for. Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere.

FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE. Vedtægter. for. Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Vedtægter for Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted

Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond. fond Danish Fashion Institute). 1. Navn og hjemsted Vedtægter for Den Erhvervsdrivende Fond Danish Fashion Institute 1. Navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Danish Fashion Institute. Fonden driver også virksomhed under navnet DAFI

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion

Vedtægt for Fonden Bagsværd Rostadion Præambel Bagsværd Rostadion trænger til en omfattende opgradering. Bygninger, Bagsværd Sø og udstyret på søen er nu i en tilstand, der ikke længere er tidssvarende i forhold til at facilitere træningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ).

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). VEDTÆGTER for Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark 1 FONDENS NAVN OG HJEMSTED: Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). Fondens hjemsted

Læs mere