Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)"

Transkript

1 Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: Mødedato: , Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Johnny Winther (JW), Asger Pedersen (AP), Hans Jørn Beck (HJB), Jesper Holm (JH), Hans Storm (HS), Poul Hjorth (PH), Anita Silkjær (AS), Svend Jacobsen (SJ), Palle Lind (PL), Hanne Thomsen (HT) Sekretariatets ansatte Ingen Referent: Kenneth Majkjær Mikkelsen Dato: Ansv. 1. Siden sidst Formanden: Hanne Thomsen, Suppleant i Speedway, som er trådt ind for tidligere SK-medlem, Peter Kirkegaard, som havde valgt at trække sig SK Speedway. Desuden velkommen til DMU`s sekretariat hvor medarbejderne traditionen tro var inviteret med til HB-mødet op til Rep-mødet, dagen efter. JB konstaterede at DMU`s 100 års jubilæum sidste år syntes langt væk, men som vi nu er i fuld gang med, og hvor allerede Dansk Motorsports Award i Jubilæets tegn har været afholdt, og den kommende weekends Jubilæumsfest for de frivillige i Horsens efter Repræsentantskabsmøderne er meget tæt på. JB bemærkede at der i forhold til den udsendte dagsorden er tilføjet yderligere et punkt; Udkast til omkostningsfordeling ved afholdelse af Internationale løb i DK, som er lagt ind under punkt 3. JB takkede desuden Niels Munk Nielsen og Svend Jacobsen, som begge træder ud af bestyrelsen (henholdsvis som HB-medlem og SK Speedway formand). Begge takkes for deres store arbejde gennem årene. Svend Jacobsen er fortsat med, men nu i en rolle som medlem af FIM`s Speedway Kommission, og dermed som international delegat for DMU. Information om møde med Ordensudvalget (fremover Ordensnævnet): Jura- og Reglementsudvalget samt JB og KMM har afholdt møde med DMU`s Ordensudvalg, for at gennemgå de væsentlige ændringer som er sket i forhold til DMU`s retssystem, med det nye almene reglement. Mødet var en opfølgning på sidste års tilsvarende møde. JB konstaterede at det var et godt møde, og at det er godt for alle parter at have en løbende dialog omkring reglementet for at sikre fokus på betydningen af de løbende ændringer som sker i reglementet. Orientering fra Generalsekretær og øvrige ansatte (inviteret) Kenneth Majkjær Mikkelsen, Generalsekretær: 2014 er på alle måder et spændende år med mange løbende og ekstraordinære tiltag. Dels de mange events, hvor den kommende dags Jubilæumsfest for de frivillige, er et af de store punkter i årets Jubilæumsprogram. Side 1 af 7

2 I starten af året lancerer DMU samtidig en række nye tiltag. Ny hjemmeside: Det gamle dmusport.dk er efter 11 år udskiftet med et nyt og tidsvarende look samt bagvedliggende system. Der er store forventninger til den nye hjemmeside, men også en klar opfattelse af, at der i perioden som kommer, vil være tilretninger og spørgsmål, som følge af den nye hjemmeside og dens struktur. Jubilæumsbog: For første gang i 50 år udgiver DMU i Jubilæumsåret en omfattende bog, som dækker hele 100 års perioden fra DMU`s stiftelse til i dag. Som planlagt bliver bogen præsenteret, frisk fra trykken, ved Jubilæumsfesten den 1. marts hvor hver fremmødt klub får udleveret to gratis eksemplarer. Øvrige indbudte, som omfatter en stor skare frivillige, modtager desuden et gratis eksemplar. Efterfølgende kan bogen erhverves at DMU medlemmer (og klubber), samt medlemmer fra DMU associerede klubber: Dansk Veteran Motorcykleklub (DVM) og Danske MotorCyklisters (DMC) medlemmer - til en særpris på 249,- kroner (ex. porto). Bogen vil desuden blive udbudt til salg via forlaget Veterania - til ikke-medlemmer for 399,- kroner (ex. porto). Bogen, som er særdeles flot, er skrevet af MB Redaktør Jakob Fälling i samarbejde med DMU Historisk Udvalg, med tidligere DMU Præsident Willy Nielsen for bordenden. Oplaget er på stk. Merchandise: Til Jubilæumsåret er produceret merchandise som vil blive benyttet ved forskellige lejligheder, herunder specielt de mange events som har fået Jubilæumsprædikat i Klubberne vil blive præsenteret og få udleveret merchandise ved Jubilæumsfesten den 1. marts. Søren Andersen, Sportschef og Sportssekretær Speedway: Indberetning til DIF-fordelingsnøglen er blevet afsluttet i dagene op til Jubilæumsfesten (deadline 1. marts). Status er, at DMU går frem på enkelte områder, men også går tilbage på områder som relaterer til Udviklingskonsulentens arbejdsområde. En stilling som blev nedlagt pr. 1. august. For Dansk Speedway-League repræsenterer 2014 et nybrud, da der i år er indført krav om selskabsdannelse bag DSL-holdene. Forløbet har været tæt men er afsluttet således at alle 8 hold i ligaen har fået etableret selskaber rettidigt er desuden repræsenteret ved et ATK-projekt for BMX (Aldersrelateret Træningskoncept), som sidenhen skal udvides til også at omfatte Speedway. ATKprojekterne er støttet af DIF som aktivt arbejder på at få disse gennemført i DIF-sporten for at sikre et kvalitativt og sammenhængende træningskoncept i sportsgrenene, til gavn for den enkelte sportsudøver og sporten som et hele. Martin Gunnar Thenning, Information og Marketing: Der har været stort fokus på den nye hjemmeside. Den nye hjemmeside kommer i forlængelse af arbejdet på at indføre sociale medier som et satsningsområde for DMUs information. DMU Facebook har nu været i gang over et år, sammen med en række gren facebooks. I løbet af 2014 vil der desuden blive arbejdet aktivt på to nye sociale medier, Twitter og Instagram, hvor en række profiler i sporten vil hjælpe til med at sikre nyheder. I løbet af årets første måneder er der desuden publiceret krisehåndteringskort, som bliver udleveret til officials og hvor rådene ligeledes fremgår af hjemmesiden. Aktuelt arbejdes der med DMUs frivillighedsstrategi, som bliver sendt ud et par uger efter repræsentantskabsmødet. Kern Lærkholm, Miljøchef: Der er lydmåler-seminar den 8. marts, hvor de nye lydmålere samles og undervises. I løbet af 2014 var der arrangeret Officialkurser (Miljø), hvor i alt 150 officials var Side 2 af 7

3 igennem. Dette er et tilfredsstillende tal, når det sammenholdes med den oprindelige målsætning om at der skulle 2 mand pr. klub gennem kursusforløbet. Senest er klubbernes blevet bedt om at indberette deres miljøgodkendelser og status herpå til DMU`s sekretariat v. Miljøchefen. Det sker for at sikre central viden hos DMU om situationen og status hos klubberne. I 2014 tages der desuden hul på oprettelse af en lydmålingsdatabase, som skal opdateres løbende med resultaterne af de løbende målinger. Desuden er der ansøgning til Grønt forbund, og her er der mulighed for at få kroner fra DIF - i præmie for den bedste indsats på området. Kasper Darfelt, Sportssekretær MX/RR-DR/OFT: Medlemsregistrering til DIF er afsluttet fra DMU`s klubber. Der er nogle enkelte mindre klubber, som har manglet at indberette, men disse er ikke afgørende for DMU`s medlemstal. Det samlede medlemstal i indberetningen ligger på ca , hvilket er ca 300 mindre end sidste år. Dette falder dog godt i tråd med den udvikling som DMU selv har kunnet registrere over Jean Snitily, Økonomi- og administration: De første par måneder har stået i Årsrapportens tegn, med revisionsbesøg fra KPMG i starten af februar. Efter repræsentantskabsmødet vil der igen blive fokus på den almindelige daglige drift. Noget af det første bliver oprettelse af månedsbudgetter for resten af året, på tværs af alle DMU`s økonomiområder, disse holdes resten af året op mod de løbende månedsrapporter over økonomien (resultatet) over året. 2. Økonomi og regnskab a. Årsrapport 2013 Punktet blev kort gennemgået, og der var ros til årsrapporten, som tager sig godt ud. Og som i år er med fast ryg (limet). b. Endeligt regnskab 2013 KPMG-Revisionen konstaterede i forbindelse med revisionen at det var en detaljeret årsrapport i forhold til regnskabets omsætning. Regnskabet byder ikke på de store overraskelser og der kan konstateres et underskud for 2013 på kroner. Et underskud som følge af faldende licenssalg sidste år. Faldet blev dog afbødet ved forskellige besparelser henover året. c. Endelig budget 2014, månedsbudgetter JB bad alle økonomiansvarlige om at fremsende månedsbudgetter til JS, således at hun kan få etableret budgetterne i DMUs økonomisystem, til brug for den løbende regnskabsopfølgning. Månedsbudgetter skal afleveres til JS i løbet af uge 10. Område- Ansvarlige 3. Sager til beslutning a. Licens og statsborgerskab udenlandske licenser OH fremlagde forslag til revision af Paragraf , i DMU`s almene reglement, som omhandler krav om dansk bopæl til udenlandske statsborgere som ønsker dansk licens. JB bemærkede, at punktet et af de større diskussionspunkter i FIM og FIM-Europe. Side 3 af 7

4 Det væsentlige er, at der skal være klart styr på, hvor man har licens, og ikke så meget hvor man bor. Det væsentlige er, at en kører kun må have licens i et land. Hvis pågældende fx får en dopingdom i et land, så må man ikke uanfægtet kunne køre videre på et andet lands licens. Derfor er der etableret et system, hvor der, såfremt en kører søger licens i et andet land, samtidig skal udstede en release fra det oprindelige land, således at det sikres, at der ikke er uafklarede forhold, og at personen dermed frit kan modtage licens i nyt land. I DMU`s almene reglement, paragraf er der et dilemma i forhold til følgende sætninger: DMU-kørerlicens kan endvidere udstedes til udenlandske statsborgere, der er medlemmer af en dansk klub. og DMU-kørerlicens udstedes af DMU til danske statsborgere og udlændinge med fast bopæl i Danmark. Det blev foreslået at følgende ord slettes: med fast bopæl i Danmark - og at teksten tilrettes herefter. Punktet vil generelt blive diskuteret videre ved næste Jura- og Reglementsudvalgsmøde, for endeligt oplæg til godkendelse ved HB-møde OH b. Udkast til fordeling af omkostning ved afholdelse af internationale løb i DK Der blev gennemgået et oplæg til hvordan fordelingen af omkostninger ved afholdelse af internationale løb aftales. Forslaget, der blev fremlagt, er taget med udgangspunkt i motocross. Men der sikres en klar og ensartet styring af hvordan aftalerne mellem DMU og klubberne ser ud på tværs af de enkelte SK`er. Der fremlægges op til HB et gennemarbejdet udkast, bestående af cirkulære og standardkontrakt, som kan benyttes på tværs af alle DMU`s SK`er. Cirkulæret og standardkontrakt, kan når ud arbejdet - udmøntes i forhold til nogle af de eksisterende aftaler for året. Dog respekteres allerede indgåede aftaler og aftaleforhold naturligvis. KMM 4. Sager til behandling: 1. DMU s Repræsentantskabsmøde 2014 og Fest a. Beretninger og præsentationer JB gennemgik beretning til orientering og kommentar. b. Valg De opstillede til valg i HB og kommissioner blev gennemgået. I specielt Motocross og Speedway var der mange opstillet. Et par havde dog trukket sig i førstnævnte umiddelbart før valget. For speedways vedkommende skulle hele SK-bestyrelsen genbesættes, men der havde op til repræsentantskabsmødet været en intensiv proces, og der var kandidater til alle poster, herunder flere til enkelte af posterne. For Road Racing og Drag Racings vedkommende blev det kort diskuteret, at Supermoto fra og med 2014 er lagt ind under Kommissionen, og at der i den kommende tid efter repræsentantskabet skal arbejdes for at etablere til Side 4 af 7

5 Sportsudvalg under kommissionen, som får ansvar for disciplinens reglementer og øvrige forhold, dog med reference til Sportskommissionen. JH c. Forslag på repræsentantskabsmødet (HB og SK) Der var op til deadline fremsat en række forslag. Ved 3 af repræsentantskaberne var der dog ikke indsendt. Forslagene fordelte sig som: 5 forslag under HB (DMU Repræsentantskabet) 3 forslag under BMX repræsentantskabet 4 forslag under MX repræsentantskabet 0 forslag under OFT repræsentantskabet 0 forslag under RR-DR repræsentantskabet 0 forslag under SPW repræsentantskabet Et par af forslagene blev diskuteret, herunder forslag fremsat til under HB, hvor et par af dem var meget specifikke i forhold til løsninger som forslagsstillerne ønskede repræsentantskabsgodkendelse på, men hvor baggrund og konsekvenser ikke er tilstrækkeligt belyst. Generelt kan alt fremlægges for et repræsentantskab, men når der er tale om forslag til vedtagelse hvor konsekvenser og evt. økonomi ikke er belyst, vil HB anbefale at forslagene sendes til afstemning med opfordring til yderligere belysning. d. Program for dagen KMM gennemgik tidsprogram for næste dags møder og efterfølgende jubilæumsfest. Herunder blev omtalt at årets Repræsentantskabsmøder og Jubilæumsfest havde rekordfremmøde, med 74 klubber til repmøderne og i alt 275 deltagere ved jubilæumsfesten. Til festen var der sammensat et program hvori der var indeholdt velkomst v. Speedway-kommentator Ib Søby, Show med Magiker, Fortjenstegnsuddeling og Musik v. X-factor orkester og gæstesolist Bobo Moreno. e. Årets Klub Sportskommissionerne fremlagde deres indstillinger til Årets Klub Motocross: Vestjysk Moto Cross Club Off-Track: BMS Børkop Motorsport BMX: Roskilde BMX Road Racing: Road Racing Klub Viking Speedway: Brovst Speedway Club Efter en afstemning blandt HB medlemmerne blev Road Racing Klub Viking valgt som årets DMU klub Klubben er aktiv på mange fronter. Herunder arbejdes der for at sikre samarbejde med promotorer. De har indkøbt masser af udstyr og etableret lokaler, så udstyret er ordentligt opbevaret. De arbejder aktivt for at skabe trænere. Er desuden med i Copenhagen Historic Grand Prix, således at dansk RR er godt repræsenteret ved det store københavnske arrangement. Side 5 af 7

6 JH takkede efterfølgende på vegne af Sportskommissionen for valget af klubben. Og kommenterede i den forbindelse, at det var et godt signal for Road Racing Sporten, som gennem flere år har været udfordret på mange fronter - at klubben blev valgt. Klubben er meget ambitiøs og vil kunne være det fyrtårn som sporten har brug for. RRKV bliver udover titlen præmieret med 5.000,- kroner, som de kan bruge i deres fortsatte arbejde. De øvrige klubber vil modtage et diplom som tegn på titlen i deres respektive grene. 2. Sportskommissioner, prioriterede aktiviteter ud fra SWOT analyser fra SK Punktet blev udsat til præsentation på næste HB-møde. 3. Indstillinger til udvalg, videre forløb (og ansvar) frem til næste HB møde Materiale til indstillinger bliver lagt på den nye hjemmeside i starten af uge 10. Hvad angår det nye udvalg under HB Disciplinærnævnet, så er det prioriteret at medlemmerne her, i det omfang det er muligt findes udenfor SK og HB. Road Racing og Drag Racing tilkendegav, at man har et par gode kandidater, fra hver gren. Men at disse muligvis blot stilles til rådighed som eksperter der kan indkaldes såfremt der er sager i disciplinærnævnet som omhandler disse to grene. Beslutning om sammensætning af udvalget tages på HB , den 1. april. Det blev kommenteret, at formanden for diverse udvalg udpeges først, og derefter ses der på de indstillinger, som er modtaget til udvalgene. KMM 4. Sikkerhed CE mærkning, generelle kommentarer Der er en udfordring i forhold til CE mærkning, da man ikke altid kan se dette mærke på sikkerhedsudstyr, selvom det står på hjemmesiden for det pågældende udstyr. Det skal overvejes hvilke ændringer der skal ske for at dommerne ikke kommer i en uholdbar situation i forhold til kravet om denne mærkning. JB 5. Referater til godkendelse samt information a. HB 01/14 Godkendt I referatet stod noteret at der ville ske en præmieuddeling fra Miljøudvalget til indsendte data fra klubberne. Det var dog lydmålerdata som ville blive præmieret. Dette stod ikke korrekt gengivet i referatet men har fremgået af materiale udsendt til Klubberne. b. SK MX godkendt c. SK BMX - godkendt d. SK RR/DR - godkendt JB konkluderede, at når repræsentantskabsmøderne er overstået, skal der arbejdes videre med de tiltag og aktiviteter som der er for 2014, herunder events. KMM/SK HB Side 6 af 7

7 Det blev samtidig bemærket, at FIM Board og Directors (Hovedbestyrelsen), vil afholde møde i København, fra torsdag til søndag den juni og vil være til stede ved Speedway Grand Prix i Parken. 6. Næste møder / mødeplan 2014 HB , Tirsdag den 1. april 2014 (Dagsmøde) DMU`s kontaktperson i DIF`s bestyrelse, Niels-Christian Levin Hansen, vil deltage ved dette møde i stedet for ved HB Side 7 af 7

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-13 Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 05-14 Mødedato: 18.09.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 De sportslige resultater 2013 har været en succes i alle grene, hvor specielt det er lykkedes i Speedway at holde det høje niveau fra

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 5. maj 2015 PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2014/2015 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet 24. maj 2014 i Thisted og Repræsentantskabsmødet 30. maj 2015 i Viborg) 1. Indledning. Præsidiet

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Marts/April 2006 44. Årgang

Marts/April 2006 44. Årgang Marts/April 2006 44. Årgang Frederiksborg Amts Motorklub Fredensborg-Humlebæk Moto Cross Klub Melby Micro Cross Club Hundested Moto Cross Klub www.kejserdalen.dk og www.microcross.dk Aktivitetskalender

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Dato: Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Mødetype: Repræsentantskabsmøde Deltagere: 28

Læs mere

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00

Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Referat af GSBs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2007 GSBs ordinære generalforsamling 2007. Dagsordren iflg. klubbens love 7. MANDAG DEN 26. MARTS 2007 KL. 19.00 Generalforsamlingen afholdtes i mellembygningen

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere