1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet."

Transkript

1 Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde, Skanderborg, Sorø, Taulov, Østjysk, Års og Ellum. Derudover deltog Sportskommissionen BMX, Sportsudvalgets formand, Joy Nordkvist samt BMX-sportssekretær, Martin Thenning. Ikke til stede: De resterende BMX-klubber Referent: MGT Dato: Ansv. 1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. 2. Konstatering af møderet og stemmetal SK-medlem, Per Varming konstaterede, at der var mødt repræsentanter op fra 17 BMX-klubber. 3. Valg af dirigent og stemmetællere Per Varming blev valgt som dirigent og Joy Nordkvist samt Nils Stærk blev valgt som stemmetællere. 4. Sportskommissionen beretning til godkendelse Beretning, som også er at finde i Årsrapporten under BMX, blev enstemmigt godkendt af klubberne. Beretningen kan læses nedenfor: PV PV HS Formands beretning BMX SK's budget til mødeomkostninger blev overholdt i Større udgifter til præmier (i alt kr.) og mindre udgifter til dommerafgift betød mindre overskud til løbsafvikling end budgetteret. Indtægterne fra løbsafvikling var budgetteret til kr, men blev kr. For første gang blev der i givet transporttilskud til den internationale holdleder. Det vil fortsætte i BMX SK havde afsat kr. til udviklingsaktiviteter. Cirka kr. blev ikke brugt, heraf kr. afsat til BMX skoler. Samlet overføres et overskud på kr. i 2013 til regionsudvikling i Behandling af revideret regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af budget (pkt. 4 og 7 på dagsordenen lagt sammen) Lars Ostenfeldt fremlagde budget og regnskab for BMX i Det reviderede regnskab samt budget 2014 blev lagt sammen og fremlagt i forlængelse af hinanden. LO Du kan læse det nedenfor. Side 1 af 7

2 Side 2 af 7 Ansv.

3 I forlængelse af Lars oplæg kom der spørgsmål omkring økonomi, kursusstøtte og sommerskole. Der blev blandt andet spurgt, om man kan modulopbygge kurser, således at man kan søge midler fra kommunen til hvert kursus. SK vil undersøge om dette er muligt. I forhold til at modtage kursusstøtte fra DMU, så kan klubberne skrive til med et oplæg, som derefter vil blive sendt videre. Hver klub skal dog vedlægge teksten og dermed dokumentere fra kommunen, at det ikke er muligt at opnå støtte til kurser Derudover blev der spurgt ind til sommerskoler i Danmark. Denne snak blev sat i gang, fordi Sallingsund netop nu har udsendt et tilbud om sommerskole i Frankrig med franske trænere. De fleste møderepræsentanter udtrykte stor interesse for sommerskoler og vil gerne bakke op om disse. Nogle mente, at man burde koncentrere sommerskolerne, så de kun ligger Danmark, ligesom nogle mente, at der kun burde være én sommerskole pr. år, da der ikke er plads til flere. I forlængelse af den positive opbakning til sommerskoler, blev der foreslået, at SK skal være mere proaktive i forhold til sommerskoler, da der heri også ligger en mulighed i forhold til fastholdelse og rekruttering af kørere. SK ser positivt på sommerskoler og vil frem over arbejde for en større fokus på disse. Side 3 af 7

4 6. Indkomne forslag Op til Repræsentantskabsmødet fremsendte Roskilde BMX tre forslag, som de gerne ville have til afstemning på mødet. De tre forslag samt beslutningen om disse kan du læse nedenfor. 1. Forslag: BMX Sportskommission bedes præsentere status, budget og regnskab for projektet om ATK og Træningscenter ØST (medfinansieret af DIF) Begrundelse: De sjællandske BMX klubber har tidligere fået oplyst, at der blandt andet var afsat cirka kr. til Talentcenter ØST over årene 2013 og Endvidere skulle det samlede projekt være over 0,5 mio.kr. Der er altså tale om et meget stort projekt, som det vil være relevant at alle BMX klubber har indsigt i. Ligeledes er det vigtigt at ATK-projektet bliver forankret ude i klubberne. Som det også fremgår ovenfor, så vil Roskilde BMX gerne have en status på samt oversigt over ATKregnskabet. Da ATK ikke kun er et SK-område, men også Team Danmark og DMU, så foreslog SK, at der blev stemt om, hvorvidt ATK-regnskabet skal forklares i detaljer. Det var der enighed om, hvorfor SK i nær fremtid vil få ATK-regnskabet defineret i detaljen i samarbejde med DMU. 2. Forslag: Roskilde BMX stiller forslag om, at dansk BMX generelt ikke sætter flere krav til kørernes sikkerhedsudstyr (hjelm, nakkekrav, knæbeskytter, albuebeskytter og tøj m.m.) end de krav som fastsættes af UCI eller dansk lovgivning. Begrundelse: Der er fra tid til anden en del drøftelse af om, der skal indføres yderligere sikkerhedskrav til kørernes udstyr i dansk BMX. Roskilde BMX mener, at vi skal følge de retningslinjer som fastsættes i UCI' reglement m.m. Når dansk BMX ikke er enig i disse krav skal ændringer foretages ved at påvirke UCI. BMX SK kan eventuelt udpege en sikkerhedsansvarlig, der løbende følgende udviklingen i sikkerhedsudstyr og vurdere om UCI's regler er tidssvarende. Som Roskilde pointerer ovenfor, så mener klubben, at retningslinjer og krav på sikkerhedsområdet skal komme fra UCI og ikke fra fx DMU s Hovedbestyrelse. Dvs. hvis der fx kommer krav i UCI s reglement inden for nakkekraver, så er det dem, man følger. Der blev diskuteret for og imod og DMU s formand, Jørgen Bitsch, deltog på mødet og forklarede blandt andet, at det er SK som bestemmer hvilke krav og retningslinjer, der skal indføres, men at det er Hovedbestyrelsen, der blandt andet får input fra DMU s Sikkerhedsudvalg, som udarbejder forskellige forslag og idéer til ændringer og altså ikke tager selve beslutningerne. Da der var diskussion frem og tilbage blev det besluttet at ændre Roskilde BMX skrivelse og så lade forslaget gå til afstemning blandt repræsentanterne på mødet. Den nye skrivelse, som blev vedtaget enstemmigt, lyder: BMX SK skal sikre, at DMU s regler for BMX alene lever op til de sikkerhedsmæssige krav, som stilles fra UCI vedrørende sikkerhedsudstyr. Side 4 af 7

5 3. Forslag: DMU s hovedbestyrelse eller BMX Sportskommission kan ikke i 2014 og 2015 indfører krav om anvendelse af EMC program i dansk BMX. Klubberne kan dog stadig opfordres til at bruge det frivilligt. Begrundelse: Der er for tiden en del drøftelse af om, der skal indføres krav om anvendelse af EMCprogrammet i dansk BMX. Derfor ønskes emnet drøftet på repræsentantskabsmødet. Programmet er ikke tilpasset BMX s nuværende beregnerprogram. Det kan med fordel blive tilpasset et nyt beregnerprogram før der bliver krav om anvendelse af dette program. BMX klubber har lang tradition for på andre måder, at kontrollere, at de kørere som deltager i klubtræningen har betalt klubkontingent, DMU-licens og DMU-medlemskab. Det sidste forslag fra Roskilde BMX gik på, at Roskilde ikke mener, at BMX-klubberne skal have indført EMC-programmet i dansk BMX. En kort forklaring på EMC-programmet: Danmarks Motor Unions kørere er i år alle udstyret med et DMU-kørerlicens, som har en indbygget chip. Chippen har et kort-id, som i DMU s medlemssystem er koblet op på den pågældende kørers Licens-ID. EMC programmet kan sammenkøre Kort-ID og Licens-ID, og på den måde vise hvem korthaver er, som alternativ til den traditionelle metode (som stadig er mulig), hvor det er kørerens data, som er trykt på kortet, der manuelt tjekkes. EMC programmet er med andre ord en elektronisk pendant til almindeligt licenstjek. Roskilde BMX mener ikke, at programmet er lavet til, at det fungerer i BMX. I stedet har Roskilde indført et klistermærke, som sidder synligt på cyklen til alle de, som har licens. Der var klar overvægt i afstemningen omkring EMC-programmet, og det blev vedtaget, at BMXklubberne ikke på nuværende tidspunkt ønsker at få indført EMC. 7. Fremlæggelse af BMX-strategi Hans Storm fortalte kort, hvilke fokusområder der ligger i 2014 i dansk BMX. Blandt andet er et stort fokus at få et Strider/løbecykel-projektet op at køre. Ambitionen er allerede at få det igangsat ved EM i Roskilde enten officielt eller uofficielt som EM. En kort forklaring på Strider: HS En Strider er en løbecykel til børn i alderen 2-5 år. Cyklen er uden pedaler og der køres på en afgrænset bane. Målet er, at det skal være en legestue for de yngste, hvor de kan lære de helt basale teknikker. I Australien er der indført Strider, og det har været en stor succes. SK laver et oplæg omkring Strider i nær fremtid. Der var overvejende positiv opbakning til Striderprojektet og der kom flere forslag omkring fx licens, pris og forsikring. Alle forslag som SK vil tage med videre i arbejdet. Derudover forklarede Hans Storm, at der i 2014 kommer styr på banesyn. Her er der allerede skrevet Side 5 af 7

6 ud (seneste SK-referat), hvilke klubber som først skal modtage banesyn. Endelig er det et mål at finde et beregnerteam til Pia Buth har takket ja til en sæson mere som beregnerchef, hvilket SK er glade for, men arbejdet frem mod 2015 skal igangsættes nu. Regionscenterplan Per Varming, som i SK er regioncenter-ansvarlig, fremlagde den plan, der er lagt for regionscentrene. PV Pers fremlæggelse kan ses i vedhæftet i denne mail samt på DMU s hjemmeside, hvor den ligger i forlængelse af nærværende referat. Der kom en række spørgsmål og forslag til regionscentrene, som Per og SK vil diskutere videre. Blandt andet: 1. I nuværende strategi er træningen sat til 15 gange om året. Dette er for lidt, hvis træningen skal give noget mere. Derfor blev det foreslået at sætte træningen op til fx én til to gange om ugen. 2. I forhold til trænere, så blev der foreslået, at SK spørger tidligere topkørere, om de kunne ønske sig at være trænere på de forskellige regionscentre. Tanken er der på sigt skal være fire regionscentre i Danmark; tre i Jylland og ét på Sjælland. Trænere på disse fire regionscentre kunne være tidligere topkørere, som her kunne give deres erfaring og viden fra international niveau videre. 3. I forhold til betalingen så er det et mål fra SK s side, at Regionscentrene skal være selvkørende. Derfor kom der også et forslag om, at klubberne skal betale for at have kørere med til regionscentertræningen. Så er grundtræningen sikret. Et forslag var kr., men dette var blot et bud. 4. Et andet spørgsmål drejede sig om, hvorvidt man kan komme på et hold samt ryge af et hold i løbet af sæsonen. Dette er SK ikke sikre på endnu, men de vil høste erfaring af Regionscenter Øst, som allerede er startet op. Strategien, som SK fremlagde på mødet skulle til afstemning og den blev enstemmigt vedtaget. SK arbejder videre med og vil løbende sende information ud. 8. Valg til Sportskommission samt suppleant a) Valg af formand for 3 år: Opstillet: Hans Storm. Hans blev enstemmigt valgt. b) Valg af 1 suppleant for kommissionsmedlem for 1 år: Opstillet: Lars Ostenfeldt. Lars valgte at trække sig fra suppleant-posten. Lars vil fremover arbejde videre med beregnerprogrammet. Derudover har Lars funktioner i Roskilde og Køge BMX. 9. Årets Klub Som det sidste på dagsordenen skulle Årets BMX-Klub kåres. Der var to klubber, som valget stod imellem; Roskilde BMX og Bjerringbro BMX. Efter argumenter for og imod på seneste SK-møde faldt Side 6 af 7 JOW/HS

7 valget på Roskilde BMX. Begrundelsen lød blandt andet: - Roskilde har en strategi for medie- og sponsorarbejdet - Klubben formår at uddanne mange trænere - De har i vinter åbnet en indendørsbane - Roskilde lagde billet ind på EM-værtskabet 2014 sammen med de øvrige sjællandske klubber og blev valgt til opgaven. - Klubben har en sund og god økonomi Side 7 af 7

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Tommerup Motocross- & Speedwayklub

Tommerup Motocross- & Speedwayklub Referat fra den ordinære generalforsamling i Støtteforeningen for afholdt mandag d. 19. januar 2014 Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Brorson blev valgt til ordstyrer og Peer Bjørnskov Madsen

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere