Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)"

Transkript

1 Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: Mødedato: Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn Beck (HJB), Palle Lind (PL), Anita Silkjær (AS), Jesper Holm (JH), Stefan Kristjansson (R), Brian Berthelsen (BB). Referent: Kenneth Majkjær Mikkelsen Dato: Afbud: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Johnny Winther (JW) 1. Siden sidst a. Formanden Jubilæumsåret 2014 blev den 25. november afsluttet med Dansk Bike Award (DBA), hvor BMX er fast deltager sammen med andre cykeldiscipliner. Simone Christensen blev valgt som årets BMX-kører 2014 og arrangementet forløb godt. Der er i tiden op til HB-mødet udsendt FairPlay materiale som `erne er blevet bedt om at kommentere på. Følgende Fair-Play Råd til Forældre blev godkendt til udsendelse: DMU s FairPlay-råd til forældre Behersk dig på sidelinjen lad dit barn køre Respektér dommer/træningsleders beslutninger Skab god stemning ved løb og træning Spørg om løbet var sjovt ikke kun om resultatet Bak op om klubbens arbejde det værdsættes Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr overdriv ikke Vær et forbillede dit barn spejler sig i dig FIM afholdt den 23. november kongres og havde samtidig 110 års jubilæum. Der har været afholdt møder med landstrænere omkring prioriteringer til næste år. I Speedway er der en klar bevægelse i gang Internationalt i forhold til 250cc, som DMU ønsker at være en del af, da udviklingen ikke venter på eventuel dansk deltagelse. Der er i DMU allerede testet herunder nuværende YGT Verdensmester Mads Hansen, som har været ude og prøvekøre, og er meget begejstret for projektet Der er afholdt møde med DMCU og MX. Der bliver taget udgangspunkt i samme model som sidste år. Samtidig er DMCU blevet tilbudt at benytte DMU-skabelon for Krisekort, da vi har en fælles interesse i at uheldssituationer bliver håndteret korrekt. SA AP/ MGT b. Generalsekretæren DMU har primo november valgt leverandør og er påbegyndt arbejdet med implementering af hjemmesiden klubmedlemskab.dmusport.dk. Et arbejde som udviklingsmæssigt forventes at tage ca. en måned. Hjemmesiden vil forventes sat LIVE i midten af Januar. Der udsendes senest i Uge 50 information til klubberne om løsningen, som er et tiltag der skal aflaste klubberne, og sikre en bedre service til vores Side 1 af 10

2 medlemmer hvor bestilling af Klubmedlemskab og efterfølgende Licensbestilling og indmelding i klubben, kan foretages indenfor 5 minutter på nettet. Ansøgningsprocedure på stillingen som Udviklingskonsulent med Uddannelse som speciale er påbegyndt. Udviklingskonsulenten forventes ansat pr. januar måned Som udløber af medlemsundersøgelsen i august måned, bliver der implementeret et mere moderne telefonsystem på DMU`s sekretariat med selvvalgs- og CallCenter funktioner. Desuden bliver telefontiden udvidet til kl. 10:00-16:00 på alle hverdage. Reglementerne er under færdigbearbejdelse med nye forsider, og opdateret med de ændringer som de respektive kommissioner har vedtaget, og vil ligge klar til publicering medio December. Sekretariat holder lukket i Julen fra og med 24. december til 1. januar. KDA/ SA/ MGT 2. Økonomi og Regnskab a. Status oktober 2014 Status for regnskab blev gennemgået uden væsentlige kommentarer. b. Licens- og medlemskab statistik og andre statistikker Licens og medlemskabs statistik viser et resultat hvor licensantal totalt har været stigende i forhold til Forventet resultat 2014 Generelt et minus på ca kroner på hovedkassen, til gengæld forventes regnskaberne at give et plus. c. Tidsplan Regnskab 2014 og Budget 2015 Tidsplan gennemgået. Det blev bemærket, at MGT/ skal modtage Årsberetning (økonomi) fra den enkelte senest den 30. januar for at sikre Årsrapportens kan færdiggøres rettidigt til revision. Det planlægges at FU er til stede ved modtagelse af revisionsrapport den 10. februar JB/ FU d. Gennemgang og godkendelse af budget 2015 Der blev gennemgået forudsætninger for ændringer i forhold til 2014 budget og resultat. Herunder forventede øgede indtægter fra DIF Fordelingsnøglen, enkelte ændringer på udgiftssiden samt i Sportskommissionerne. BMX kommenterede at der afsættes midler til Regionscentre under budgetter. MX afsætter midler til projekter til sportens fremme. I MX afsættes der endvidere midler til opstart af regionstræning. SPW har øget fokus på talent- og elite, med fokus på samling af U17 og U19, samt en satsning på nye medlemmer i 50cc, herunder ny hjemmeside til formålet og foldermateriale. OT forventer udgifter til opstart af et trial-team, der skal fungere som et lag mellem elite og bredde. I enduro arbejdes der i samme retning. Særskilt vil der blive afsat midler til el- trial og enduro. RR/DR er i forhold til forventninger til økonomi 2015 stærkt afhængig af hvor mange RR og DR-afdelinger der kommer til at køre. Desuden så er Side 2 af 10

3 det besluttet at afvikle udlejning af transponder, så der forventes at komme en ekstra indtægt her. Der er konkrete drøftelser med en gruppe personer om el- på mini området. Projektbeskrivelsen vil ligge klar efter julen. Omkring el-projekter blev det kort konstateret, at fælles for alle `er er, at tiltag omkring el- vil ligge ude i `erne og der samles op på det ved næste HB-møde. Der fremsendes et brev vedr. DMU løbsafgift til EM Speedway. Desuden bliver der efterfølgende budgetteret med indtægter fra andre større løbsarrangementer. SA tilskud for 2015 blev diskuteret på HB-mødet, herunder størrelsen af tilskuddet. Tilskuddet er fastfrosset og baggrunden herfor er, at der udover tilskuddet også kommer tilskud til udviklingsaktiviteter fra Hovedkassen, således at de midler som afsættes bliver projektorienterende. Hvad angår miljøområdet, så er det forventningen, at der skal ansættes en person fra 1. april Der er en diskussion omkring profil på vedkommende som skal ansættes. HB er naturligvis involveret inden der sættes en ansættelsesprocedure i gang, således at det er forankret politisk og i Sportskommissionerne. Der forventes i budget et plus på kroner på hovedkassen. Der bliver fokuseret på en del aktiviteter i `erne og derfor forventes et samlet resultat på ca kroner for Budgettet blev godkendt af Hovedbestyrelsen 3. DMU Prioriterede aktiviteter Forslag til opdaterede DMU Prioriterede Aktiviteter 2015/2016 blev gennemgået. - Der lægges op til et Værdisæt for Talentudvikling, som skal beskrives med udgangen af Værdisættet vil tage udgangspunkt i nogetfor-noget, således at kørere som er placeret under satsningen, også bliver omfattet af pligt til at deltage i specifikke aktiviteter/ydelser som kan give noget tilbage til sporten. - Der er lavet flere præsentationsvideoer for DMU i år, og der arbejdes videre med videoer for de enkelte grene. - Et væsentligt indsatsområde i 2015 vil blive yderligere strømlining af DMU`s Uddannelsespolitik og Strategi, herunder DMU E-learning som skal implementeres i Generelt er der et behov for at Sportsreglementerne skal gennemgå en revision i løbet af Eventuelt med hjælp af advokat. Juristen skal koncentrere sig om Principper og sammenhængskraft men også konkrete formuleringer, hvor det er nødvendigt. Sportskommissionerne kommer til at være garant for det sportslige indhold. I speedway har man fastlåst reglement for de næste 2 år, for at sikre roen i forbindelse med en større revision. - Der skal udarbejdes plan for hvervning af nye kandidater til bestyrelser og udvalg samt medarbejdere, herunder landstrænere. - Der skal arbejdes fremadrettet med KPI (Key Performance Indicators), som det ses i erhvervslivet. Som eksempel blev nævnt; Antal Klubber SA/ JB MGT JH OH/ / Side 3 af 10

4 og baneanlæg, Økonomi, Omtale og Uddannelse. Omkring KPI blev det aftalt, at der for at fx Klubtræner skal fremgå som samlet antal eksisterende trænere af DMU rapporterne, på trækningstidspunktet. Det samme gør sig gældende for Officials-licenser. Punkterne i ovenstående indgår i det samlede dokument, som bliver præsenteret i forbindelse med Repræsentantskabsmødet JB 4. Sager til beslutning A. Reglementsændringer 2015: Samlet dokument med ændringer til Alment reglement blev gennemgået/ kommenteret og tilrettet. Alment reglement opdateres med ændringer. KDA/ OH Beslutning: Bilag 1 Rettelser til Alment Reglement, vedtaget. Bemærkninger til Bilag 2: - Hvad angår restancespærring, så udarbejdes der en vejledning til klubberne. Overordnet set, så er det kun kontingentrestance som kan udløse Spærring. Der er generelt en problematik i forhold til betaling for Arbejdsdage, hvor klubberne som benytter dette, tildeler ekstra-betaling i kontingent, hvis arbejdsdagene ikke er indfriet i løbet af året. HB betragter dette som en del af kontingentbetaling. Men klubberne skal rettidigt, dvs. før klubmedlemskabet ophæves i forretningssystemet, indberette til Sekretariatet hvis der er medlemmer som spærres på denne baggrund. Dette forhold skal indgå i Vejledningen. - Der overvejes en fælles formular, der skal benyttes ved vidneafhøring af dommere. Der er udarbejdet et dokument af Lene Skovsgaard og Kasper Darfelt, som der tages udgangspunkt i. KDA B. Referat fra Sikkerhedsudvalg og anbefalinger (rygning og skadesanmeldelser) Referat gennemgået. Bemærkninger: - Skadesanmeldelser Der udarbejdes et udkast til et system, som skal håndtere elektroniske anmeldelser. Det er fortsat dommer- stævneleder - træningsleder som skal indsende. Skadelidte skal i højere grad end nu, gøres opmærksom på at, at de som kravstiller selv skal sikre at anmeldelsen sker. Informationen om dette, skal det ske via reglement og i forsikrings-informationsmateriale. - Rygning DIF har den holdning, at rygning ikke er tilladt hvor der foregår sport. HB henstiller til, at der ikke ryges på baneanlæg og ved sportslige aktiviteter samt på den enkelte post som officials varetager. - `erne skal tjekke at der i Sportsreglementerne, ikke står noget omkring CE mærkning og ligeledes at reglementet omkring beklædning modsvarer MGT OH Side 4 af 10

5 det som anvendes i 2014/ Der kommer en indstilling fra FIM omkring hjelmkameraer. Disse bliver formentlig forbudt til næste år. I UCI er der ikke en sådan holdning pt. men det kan formentlig spredes, når FIM tager deres beslutning, pga. sikkerhedsbetragtninger. - `erne gøres opmærksomme på, at den 22. marts er fastsat til banesynsseminar 2015 og bedes informere de banesynsansvarlige som skal deltage. - Droner forventes at blive et internationalt tema i forhold til sikkerhed. Udvalget tjekker op på droner.dk for regler for drone-flyvning i Danmark og dette skal indføres i Alment Reglement C. Bilag 5 Lydniveau 2015 (Referat og Bilag fra Miljøudvalg) Godkendt med de anførte ændringer. Bilag publiceres med Alment Reglement. KDA Se Bilag 2 til dette referat: Lydniveau 2015 (Alment reglements bilag 5, incl. tillæg) D. BMX Licensstruktur 2015 BMX har bedt om at få ændret deres licensperiode til den 31. marts. Dette kan gøres administrativt, således at licensernes længde er administrativt forlænget til 31. marts i modsætning til nu, hvor det er den 31. januar. Samtidig er det foreslået, at man i BMX først får halv pris på licenser fra 4. kvartal. Baggrunden for de to ændringer er behovet for at kunne tilgodese Vinterhalvårs aktiviteter i Hallerne. HB godkender ønsket. Ordningen er dog i første omgang begrænset til BMX. E. Licenspriser 2015 Generelt sker der i forhold til Licenscirkulæret 2015 kun mindre justeringer. En generel revision af Licenssystemet afventer forslag fra DMU Økonomi- og Licensarbejdsgruppen, som vil præsentere en forslag til nye principper i foråret 2015, med forventet implementering fra For 2015 gælder følgende: - Priserne uændret i forhold til I de motoriserede grene får hver klub i 2015 et gratis klubcykellicens. Licensen er ikke bundet på en specifik cykel, men på en person pr. gang. - Strider-licens (løbecykler) indføres under BMX. Licensen bliver gratis. Licenscirkulære opdateres og publiceres uge 50. Det blev desuden vedtaget at et Indslusningslicens har en tidsgrænse på 5 år. Dvs. personer som har været ikke-aktive i DMU i 5 år, kan tegne indslusningslicens, i modsætning til nu, hvor man kun kan benytte indslusningslicens 1 gang. Regler for Enduro-licens ved MX-træning: Der ændres ikke noget på ordlyd i reglementet. Men det bliver op til den enkelte klub om de ønsker fremvisning af MX-træningsbevis af Enduro-kørere ved træning på MX-baner. Ordningen med 100 Frilicenser i Road Racing fastholdes også i Ordningen Side 5 af 10

6 administreres under. F. Afgiftscirkulæret 2015 Afgiftscirkulæret fastholdes i hovedtræk. Dog fastsættes Protestgebyr ved Maskintjek af den enkelte og påføres som separat linje i cirkulæret. Der fastsættes desuden Depositum ved Maskinprotest. Dette Depositum er ligeledes afhængigt. `erne fremsender deres ønsker til, senest primo uge 50, hvorefter Afgiftscirkulæret publiceres. / G. Nye medlemskategorier 2016 Kontingent (iht. Vedtægter) fastholdes for Der udarbejdes forslag til nyt kontingentprincip, med henblik på implementering for Princippet for Kontingentændringsforslag vil tage udgangspunkt i at gøre kontingentreglerne simplere, herunder en ændring fra 4 kategorier til 2 kategorier. Principforslag, godkendt til videre bearbejdelse frem mod repræsentantskabsmødet 2015: JB/ Kategori I: DMU Medlemskab Alle indehavere af kørerlicens, D, S og T - licens skal have fuldt medlemskab af deres stamklub. Valgfrit om man vil modtage Motorbladet Kategori II: Øvrig DMU Medlemskab Dette medlemskab kan tegnes af officials i klubber af typen G (-A, B, C). Ved medlemskab af én eller flere klubber kan man, når man er DMU Medlem i sin stamklub (Kat. I), desuden tegne kategori II medlemskab af andre klubber. Kategori II medlemmer modtager ikke Motorbladet. Der arbejdes desuden videre på at Strider-licens og Ungdomsringen medlemmer placeres i sidstnævnte kategori. 5. Sager til behandling: A. Uddannelsesstrategi og struktur fremadrettet JH fremlagde forslag og principper for ny uddannelsesstrategi og struktur. I forhold til ansættelse af ny Udviklingskonsulent med Uddannelse som speciale - er fastsat følgende: - God forståelse for behov for interessentkontakt og forventningsafstemning i frivillige organisationer. - Pædagogisk uddannelse og erfaring. - Erfaring i brug af IT i forbindelse med indlæring. - Erfaring med projektledelse af IT projekter. - Økonomisk forståelse, herunder økonomistyring i forbindelse med projektarbejde. Side 6 af 10

7 Indholdsbeskrivelse af arbejdsopgaver og kompetencer kommer til at lægge til grund for Udviklingskonsulentens arbejdsbeskrivelse. Oplægget skal diskuteres og præsenteres på kommende møder. På oplægget tilføjes UU opgaver og kompetencer. JH/ B. Superliga Projektet Status og videre forløb Der er afholdt økonomi-møde med selskabernes repræsentanter. - Grundlæggende så afslutter 2/3 af selskaberne regnskaberne Fremadrettet skal klubberne lægge deres regnskabsperiode med afslutning den Således vil klubberne have afrapporteret før de skal tilmelde hold til ny sæson. Holdene melder til den 1.1 og får licens med frist pr Handlingsplanen for klubberne bliver revideret, således at der ligger en trekantskonstruktion mellem Selskab, Klub og DMU. - Det blev aftalt, at der sendes brev ud til kørerne for at få grundlag for at vurdere om selskaberne skylder kørerne betaling. - Det er hensigten at snitgrænsen for 1. division ad åre vil blive hævet, således at man kommer tættere på Superligaens. Dette skal ske for at få et bedre flow mellem divisionerne således at overgang fra 1. division til superliga bliver lettere. OH SA R A. DMU Valg 2015, 2016, 2017 hvervning af frivillige ledere Hverning er fortsat et centralt emne, og de enkelte sportskommissioner præsenterede deres principper for at spotte kommende frivillige ledere. - I motocross bliver der arbejdet med at fastholde dommere på 4-5 løbsarrangementer årligt, samt at disse skal deltage i seminarer og andet. Hensigten med dette er at skabe grundlag for mere kompetente dommere. Endvidere afholder der 4 fysiske møder året igennem med SUformændene, for at disse kommer tættere på og arbejdet i DMU. Godt og vel 25 personer er involveret i forskellige sammenhænge. - Speedway arbejder målrettet på at få så mange relevante Sportsudvalg som muligt. Det er herfra at efterfølgere meget nærliggende kan rekrutteres til på sigt. Dette har i 2014 været en succes og således er der ca. 35 personer involveret i de forskellige udvalg. - Off-track ønsker at det at være frivillig skal markedsføres mere. Da der pt. mangler en anden synliggørelse end blot referater fra udvalgene. - I forhold til Udvalg er det vigtigt at etablere en personlig kontakt fra. Herunder er det et vigtigt princip, fra start, af få udvalgsformænd involveret i medlemsudpegning. - På klublederseminaret havde SU fra et par Sportskommissioner den opgave at præsentere noget af det arbejde som de har lavet i løbet af året. Dette er med til at forankre dem bedre som DMU frivillige. - I motocross er SU-formændene med på -møder 3-4 gange i løbet af året. De er desuden med på Klubbernes regionsmøder. - Der bør iværksættes en generel markedsføring og information af de forskellige opgaver og muligheder som det giver som frivillige leder for herved at tiltrække nye frivillige. Ovenstående punkter blev præsenteret som input er til inspiration, for både rekruttering og fastholdelse af frivillige som på sigt får mere omfattende roller i Side 7 af 10

8 DMU. Punktet og erfaringerne vil være et fast punkt på HB s dagsorden i JB D. Referat fra Jura og Reglementsudvalget Punkter fra referatet er særskilt behandlet under godkendelser til Alment reglement / sager til beslutning og blev ikke yderligere kommenteret. E. Referat fra Sikkerhedsudvalget og gennemgang af aktiviteter Punkter fra referatet blev særskilt behandlet under sager til beslutning. F. Referat fra Miljøudvalget og gennemgang af aktiviteter Fra referatet blev bemærket: - Der afholdes lydmålerseminar den 18. marts Der laves en plan for lydmåling 2015 til februar fra den enkelte som fremsendes til senest 1. februar I Speedway er skal det diskuteres om der skal måles på homologerede potter. Kørerne sendes ofte tilbage for at ændre indstilling på cyklen. Generelt blev det diskuteret, om man kan planlægge målinger på løb med kalibrerede potter, for at få afklaring omkring dette tager Speedway kontakt til Leif Nielsen i udvalget for at afklare punktet. MU SPW G. IT aktiviteter, Status og Tidsplan Leverandør på løsning omkring klubmedlemskab blev valgt medio november på baggrund af udbudsmateriale og svar herpå. Tidsplan ser fremadrettet således ud: 17. december - projekt klar til kunde-test 15. januar - projekt færdigt og klar til launch 19. januar - projekt sættes live Der udsendes som omtalt andet steds nyhedsbrev om løsningen i uge 50. Basisprincipper i løsningen er: I forhold til dmusport.dk: - Løsningen vil få sin egen hjemmeside - Derfor revideres de tre bokse på hovedsiden af DMUsport.dk, således at de også inkluderer den nye løsning: o Vil du starte i DMU? o Licensbestilling o Til klubbestyrelser Selve løsningen: - Klubberne får mulighed for at oprette deres medlemskabskategorier og priser på en ny fane i Forretningssystemet. - Priser og kategorier og betingelser publiceres på den nye hjemmeside. - Potentielle medlemmer kan via hjemmesiden købe medlemskabet online. - Medlemmet bliver oprettet i medlemssystemet og modtager kvittering på købet. Klubkasserer og formand modtager ligeledes mail-notifikation på købet. - Eksisterende spærringer respekteres af systemet (restance), således at kun personer som ikke er i restance kan foretage et køb. - Når klubmedlem har foretaget købet, får vedkommende mulighed for at Side 8 af 10

9 købe sin licens umiddelbart herefter. Andet: Løsningen bliver etableret for at gøre medlemskabskøb og licenskøb nemmere for medlemmerne. Og samtidig for at spare klubbens kasserer for en del manuelt arbejde i forretningssystemet. De klubber som måtte ønske det, kan fortsat selv lave det manuelle arbejde. Klubmedlemskab vil ikke kunne foretages via systemet, hvis klubben ikke har indtastet medlemskabsdetaljer, herunder priser. Klubben vil blive afregnet 1 gang om ugen for indkomne medlemskaber. 6. Internationale sager a. FIM Kongres 2014 opdatering fra General Assembly 2014 og videre forløb efter Præsidenvalg og udpegning af Directors of Sport Commissions Ved det nyligt afholdte FIM Kongres, blev Vito Ippolito (President), Venezuela, genvalgt for en 4-årig periode efter kampvalg med Jorge Viegas, Portugal (Deputy President). Ved kongressen var DMU repræsenteret ved to delegater, Ole Hansen (Voting Delegate) og Asger Pedersen (Delegate). Kommissionsformænd i FIM udpeges efterfølgende, samt medlemmerne til kommissioner. Der er 30 dages frist for udpegning af sidstnævnte, hvor DMU har stillet en række kandidater jf. HB referat Niels Arne Hansen fra Danske MotorCyklister (DMC), som hidtil har fungeret som Director i Touring og Leisure kommissionen, men blev ikke genudpeget. Niels Arne er dog fortsat kandidat som medlem i Kommissionen. Af emner fra FIM Kongressen kan nævnes at Speedway er blevet optaget som disciplin ved World Games, hvilket betyder at disciplinen potentielt er kommet tættere på OL. Desuden må det forventes at FIM vil indføre strenge krav i forbindelse med Hjelmkamera. DMU`s sikkerhedsudvalg vil følge tiltaget nøje. JB b. Nordisk Møde 2014 kommentarer og forslag til 2015 møde Det nordiske møde 2014 afholdt i Stockholm var velafviklet, og weekendformatet med deltagelse fra alle Sportsgrene og nationer ved lørdagens møde, samt efterfølgende Management Council møde søndag, vil blive fastholdt. I Stockholm deltog de 3 baltiske stater som gæster, og dette vil også blive gentaget i 2015, hvor DMU har NMC formandskabet. PL spurgte til hvorledes det nordiske appealsystem ser ud. Her er det reglen, at dette håndteres af den arrangerende nordiske nation. Der skal tjekkes op på NMC reglement i forhold til beskrivelsen af dette. Referater fra NMC i Stockholm forventes modtaget og rundsendt til og HB i løbet af december. Dato for Nordisk Møde 2015 fastlægges i januar 2015 når alle kalendere er fastlagte. Men forventes i oktober Referater til godkendelse samt information Sikkerhedsudvalg BMX Side 9 af 10

10 FU FU HB MU MX MX Jura UU SPW Talent og Elite Referater godkendt. 8. Næste møde(r) Aftensmøde Aftensmøde før Repræsentantskabsmøde Aftensmøde (Konstituering, Arbejdsgrupper) Dagsmøde (lørdag, afholdes i Vojens) dato bliver endelig bekræftet på HB møde Dagsmøde (torsdag, afholdes i Fjelsted) Dagsmøde (lørdag, Fjelsted) Aftensmøde Aftensmøde før Repræsentantskabsmøde Bilag 1 Rettelser til Alment Reglement Bilag 2 Alment reglements Bilag 5, incl. tillæg (lydniveau) Side 10 af 10

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby

REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby REFERAT AF UNSTY-møde 7. november 2014 Idrættens Hus, Brøndby Tilstede: John Hansen (JHa), Kuno Danielsen (KDa), Paul Erik Sørensen (PES), Hugo Andresen (HAn), Poul Lamhauge (PLa), Erik Mouritsen (EMo),

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Kommunalbestyrelsen. Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00

Referat inkl bilag bestyrelses møde 030914. Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Referat DKF Mødegruppe: Dato: Sted: Deltagere: Ansvarlige benævnes med initialer. Afbud: Referent: Bestyrelsen Onsdag den 3. sep. 2014 kl 15.00-20.00 Helnan Marselis Hotel Strandvejen 25 DK - 8000 Aarhus

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: Mødelokale 1+2, 3.sal 04-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 11.00 16.10 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere