Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)"

Transkript

1 Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: Mødedato: Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn Beck (HJB), Palle Lind (PL), Anita Silkjær (AS), Jesper Holm (JH), Stefan Kristjansson (R), Brian Berthelsen (BB). Referent: Kenneth Majkjær Mikkelsen Dato: Afbud: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Johnny Winther (JW) 1. Siden sidst a. Formanden Jubilæumsåret 2014 blev den 25. november afsluttet med Dansk Bike Award (DBA), hvor BMX er fast deltager sammen med andre cykeldiscipliner. Simone Christensen blev valgt som årets BMX-kører 2014 og arrangementet forløb godt. Der er i tiden op til HB-mødet udsendt FairPlay materiale som `erne er blevet bedt om at kommentere på. Følgende Fair-Play Råd til Forældre blev godkendt til udsendelse: DMU s FairPlay-råd til forældre Behersk dig på sidelinjen lad dit barn køre Respektér dommer/træningsleders beslutninger Skab god stemning ved løb og træning Spørg om løbet var sjovt ikke kun om resultatet Bak op om klubbens arbejde det værdsættes Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr overdriv ikke Vær et forbillede dit barn spejler sig i dig FIM afholdt den 23. november kongres og havde samtidig 110 års jubilæum. Der har været afholdt møder med landstrænere omkring prioriteringer til næste år. I Speedway er der en klar bevægelse i gang Internationalt i forhold til 250cc, som DMU ønsker at være en del af, da udviklingen ikke venter på eventuel dansk deltagelse. Der er i DMU allerede testet herunder nuværende YGT Verdensmester Mads Hansen, som har været ude og prøvekøre, og er meget begejstret for projektet Der er afholdt møde med DMCU og MX. Der bliver taget udgangspunkt i samme model som sidste år. Samtidig er DMCU blevet tilbudt at benytte DMU-skabelon for Krisekort, da vi har en fælles interesse i at uheldssituationer bliver håndteret korrekt. SA AP/ MGT b. Generalsekretæren DMU har primo november valgt leverandør og er påbegyndt arbejdet med implementering af hjemmesiden klubmedlemskab.dmusport.dk. Et arbejde som udviklingsmæssigt forventes at tage ca. en måned. Hjemmesiden vil forventes sat LIVE i midten af Januar. Der udsendes senest i Uge 50 information til klubberne om løsningen, som er et tiltag der skal aflaste klubberne, og sikre en bedre service til vores Side 1 af 10

2 medlemmer hvor bestilling af Klubmedlemskab og efterfølgende Licensbestilling og indmelding i klubben, kan foretages indenfor 5 minutter på nettet. Ansøgningsprocedure på stillingen som Udviklingskonsulent med Uddannelse som speciale er påbegyndt. Udviklingskonsulenten forventes ansat pr. januar måned Som udløber af medlemsundersøgelsen i august måned, bliver der implementeret et mere moderne telefonsystem på DMU`s sekretariat med selvvalgs- og CallCenter funktioner. Desuden bliver telefontiden udvidet til kl. 10:00-16:00 på alle hverdage. Reglementerne er under færdigbearbejdelse med nye forsider, og opdateret med de ændringer som de respektive kommissioner har vedtaget, og vil ligge klar til publicering medio December. Sekretariat holder lukket i Julen fra og med 24. december til 1. januar. KDA/ SA/ MGT 2. Økonomi og Regnskab a. Status oktober 2014 Status for regnskab blev gennemgået uden væsentlige kommentarer. b. Licens- og medlemskab statistik og andre statistikker Licens og medlemskabs statistik viser et resultat hvor licensantal totalt har været stigende i forhold til Forventet resultat 2014 Generelt et minus på ca kroner på hovedkassen, til gengæld forventes regnskaberne at give et plus. c. Tidsplan Regnskab 2014 og Budget 2015 Tidsplan gennemgået. Det blev bemærket, at MGT/ skal modtage Årsberetning (økonomi) fra den enkelte senest den 30. januar for at sikre Årsrapportens kan færdiggøres rettidigt til revision. Det planlægges at FU er til stede ved modtagelse af revisionsrapport den 10. februar JB/ FU d. Gennemgang og godkendelse af budget 2015 Der blev gennemgået forudsætninger for ændringer i forhold til 2014 budget og resultat. Herunder forventede øgede indtægter fra DIF Fordelingsnøglen, enkelte ændringer på udgiftssiden samt i Sportskommissionerne. BMX kommenterede at der afsættes midler til Regionscentre under budgetter. MX afsætter midler til projekter til sportens fremme. I MX afsættes der endvidere midler til opstart af regionstræning. SPW har øget fokus på talent- og elite, med fokus på samling af U17 og U19, samt en satsning på nye medlemmer i 50cc, herunder ny hjemmeside til formålet og foldermateriale. OT forventer udgifter til opstart af et trial-team, der skal fungere som et lag mellem elite og bredde. I enduro arbejdes der i samme retning. Særskilt vil der blive afsat midler til el- trial og enduro. RR/DR er i forhold til forventninger til økonomi 2015 stærkt afhængig af hvor mange RR og DR-afdelinger der kommer til at køre. Desuden så er Side 2 af 10

3 det besluttet at afvikle udlejning af transponder, så der forventes at komme en ekstra indtægt her. Der er konkrete drøftelser med en gruppe personer om el- på mini området. Projektbeskrivelsen vil ligge klar efter julen. Omkring el-projekter blev det kort konstateret, at fælles for alle `er er, at tiltag omkring el- vil ligge ude i `erne og der samles op på det ved næste HB-møde. Der fremsendes et brev vedr. DMU løbsafgift til EM Speedway. Desuden bliver der efterfølgende budgetteret med indtægter fra andre større løbsarrangementer. SA tilskud for 2015 blev diskuteret på HB-mødet, herunder størrelsen af tilskuddet. Tilskuddet er fastfrosset og baggrunden herfor er, at der udover tilskuddet også kommer tilskud til udviklingsaktiviteter fra Hovedkassen, således at de midler som afsættes bliver projektorienterende. Hvad angår miljøområdet, så er det forventningen, at der skal ansættes en person fra 1. april Der er en diskussion omkring profil på vedkommende som skal ansættes. HB er naturligvis involveret inden der sættes en ansættelsesprocedure i gang, således at det er forankret politisk og i Sportskommissionerne. Der forventes i budget et plus på kroner på hovedkassen. Der bliver fokuseret på en del aktiviteter i `erne og derfor forventes et samlet resultat på ca kroner for Budgettet blev godkendt af Hovedbestyrelsen 3. DMU Prioriterede aktiviteter Forslag til opdaterede DMU Prioriterede Aktiviteter 2015/2016 blev gennemgået. - Der lægges op til et Værdisæt for Talentudvikling, som skal beskrives med udgangen af Værdisættet vil tage udgangspunkt i nogetfor-noget, således at kørere som er placeret under satsningen, også bliver omfattet af pligt til at deltage i specifikke aktiviteter/ydelser som kan give noget tilbage til sporten. - Der er lavet flere præsentationsvideoer for DMU i år, og der arbejdes videre med videoer for de enkelte grene. - Et væsentligt indsatsområde i 2015 vil blive yderligere strømlining af DMU`s Uddannelsespolitik og Strategi, herunder DMU E-learning som skal implementeres i Generelt er der et behov for at Sportsreglementerne skal gennemgå en revision i løbet af Eventuelt med hjælp af advokat. Juristen skal koncentrere sig om Principper og sammenhængskraft men også konkrete formuleringer, hvor det er nødvendigt. Sportskommissionerne kommer til at være garant for det sportslige indhold. I speedway har man fastlåst reglement for de næste 2 år, for at sikre roen i forbindelse med en større revision. - Der skal udarbejdes plan for hvervning af nye kandidater til bestyrelser og udvalg samt medarbejdere, herunder landstrænere. - Der skal arbejdes fremadrettet med KPI (Key Performance Indicators), som det ses i erhvervslivet. Som eksempel blev nævnt; Antal Klubber SA/ JB MGT JH OH/ / Side 3 af 10

4 og baneanlæg, Økonomi, Omtale og Uddannelse. Omkring KPI blev det aftalt, at der for at fx Klubtræner skal fremgå som samlet antal eksisterende trænere af DMU rapporterne, på trækningstidspunktet. Det samme gør sig gældende for Officials-licenser. Punkterne i ovenstående indgår i det samlede dokument, som bliver præsenteret i forbindelse med Repræsentantskabsmødet JB 4. Sager til beslutning A. Reglementsændringer 2015: Samlet dokument med ændringer til Alment reglement blev gennemgået/ kommenteret og tilrettet. Alment reglement opdateres med ændringer. KDA/ OH Beslutning: Bilag 1 Rettelser til Alment Reglement, vedtaget. Bemærkninger til Bilag 2: - Hvad angår restancespærring, så udarbejdes der en vejledning til klubberne. Overordnet set, så er det kun kontingentrestance som kan udløse Spærring. Der er generelt en problematik i forhold til betaling for Arbejdsdage, hvor klubberne som benytter dette, tildeler ekstra-betaling i kontingent, hvis arbejdsdagene ikke er indfriet i løbet af året. HB betragter dette som en del af kontingentbetaling. Men klubberne skal rettidigt, dvs. før klubmedlemskabet ophæves i forretningssystemet, indberette til Sekretariatet hvis der er medlemmer som spærres på denne baggrund. Dette forhold skal indgå i Vejledningen. - Der overvejes en fælles formular, der skal benyttes ved vidneafhøring af dommere. Der er udarbejdet et dokument af Lene Skovsgaard og Kasper Darfelt, som der tages udgangspunkt i. KDA B. Referat fra Sikkerhedsudvalg og anbefalinger (rygning og skadesanmeldelser) Referat gennemgået. Bemærkninger: - Skadesanmeldelser Der udarbejdes et udkast til et system, som skal håndtere elektroniske anmeldelser. Det er fortsat dommer- stævneleder - træningsleder som skal indsende. Skadelidte skal i højere grad end nu, gøres opmærksom på at, at de som kravstiller selv skal sikre at anmeldelsen sker. Informationen om dette, skal det ske via reglement og i forsikrings-informationsmateriale. - Rygning DIF har den holdning, at rygning ikke er tilladt hvor der foregår sport. HB henstiller til, at der ikke ryges på baneanlæg og ved sportslige aktiviteter samt på den enkelte post som officials varetager. - `erne skal tjekke at der i Sportsreglementerne, ikke står noget omkring CE mærkning og ligeledes at reglementet omkring beklædning modsvarer MGT OH Side 4 af 10

5 det som anvendes i 2014/ Der kommer en indstilling fra FIM omkring hjelmkameraer. Disse bliver formentlig forbudt til næste år. I UCI er der ikke en sådan holdning pt. men det kan formentlig spredes, når FIM tager deres beslutning, pga. sikkerhedsbetragtninger. - `erne gøres opmærksomme på, at den 22. marts er fastsat til banesynsseminar 2015 og bedes informere de banesynsansvarlige som skal deltage. - Droner forventes at blive et internationalt tema i forhold til sikkerhed. Udvalget tjekker op på droner.dk for regler for drone-flyvning i Danmark og dette skal indføres i Alment Reglement C. Bilag 5 Lydniveau 2015 (Referat og Bilag fra Miljøudvalg) Godkendt med de anførte ændringer. Bilag publiceres med Alment Reglement. KDA Se Bilag 2 til dette referat: Lydniveau 2015 (Alment reglements bilag 5, incl. tillæg) D. BMX Licensstruktur 2015 BMX har bedt om at få ændret deres licensperiode til den 31. marts. Dette kan gøres administrativt, således at licensernes længde er administrativt forlænget til 31. marts i modsætning til nu, hvor det er den 31. januar. Samtidig er det foreslået, at man i BMX først får halv pris på licenser fra 4. kvartal. Baggrunden for de to ændringer er behovet for at kunne tilgodese Vinterhalvårs aktiviteter i Hallerne. HB godkender ønsket. Ordningen er dog i første omgang begrænset til BMX. E. Licenspriser 2015 Generelt sker der i forhold til Licenscirkulæret 2015 kun mindre justeringer. En generel revision af Licenssystemet afventer forslag fra DMU Økonomi- og Licensarbejdsgruppen, som vil præsentere en forslag til nye principper i foråret 2015, med forventet implementering fra For 2015 gælder følgende: - Priserne uændret i forhold til I de motoriserede grene får hver klub i 2015 et gratis klubcykellicens. Licensen er ikke bundet på en specifik cykel, men på en person pr. gang. - Strider-licens (løbecykler) indføres under BMX. Licensen bliver gratis. Licenscirkulære opdateres og publiceres uge 50. Det blev desuden vedtaget at et Indslusningslicens har en tidsgrænse på 5 år. Dvs. personer som har været ikke-aktive i DMU i 5 år, kan tegne indslusningslicens, i modsætning til nu, hvor man kun kan benytte indslusningslicens 1 gang. Regler for Enduro-licens ved MX-træning: Der ændres ikke noget på ordlyd i reglementet. Men det bliver op til den enkelte klub om de ønsker fremvisning af MX-træningsbevis af Enduro-kørere ved træning på MX-baner. Ordningen med 100 Frilicenser i Road Racing fastholdes også i Ordningen Side 5 af 10

6 administreres under. F. Afgiftscirkulæret 2015 Afgiftscirkulæret fastholdes i hovedtræk. Dog fastsættes Protestgebyr ved Maskintjek af den enkelte og påføres som separat linje i cirkulæret. Der fastsættes desuden Depositum ved Maskinprotest. Dette Depositum er ligeledes afhængigt. `erne fremsender deres ønsker til, senest primo uge 50, hvorefter Afgiftscirkulæret publiceres. / G. Nye medlemskategorier 2016 Kontingent (iht. Vedtægter) fastholdes for Der udarbejdes forslag til nyt kontingentprincip, med henblik på implementering for Princippet for Kontingentændringsforslag vil tage udgangspunkt i at gøre kontingentreglerne simplere, herunder en ændring fra 4 kategorier til 2 kategorier. Principforslag, godkendt til videre bearbejdelse frem mod repræsentantskabsmødet 2015: JB/ Kategori I: DMU Medlemskab Alle indehavere af kørerlicens, D, S og T - licens skal have fuldt medlemskab af deres stamklub. Valgfrit om man vil modtage Motorbladet Kategori II: Øvrig DMU Medlemskab Dette medlemskab kan tegnes af officials i klubber af typen G (-A, B, C). Ved medlemskab af én eller flere klubber kan man, når man er DMU Medlem i sin stamklub (Kat. I), desuden tegne kategori II medlemskab af andre klubber. Kategori II medlemmer modtager ikke Motorbladet. Der arbejdes desuden videre på at Strider-licens og Ungdomsringen medlemmer placeres i sidstnævnte kategori. 5. Sager til behandling: A. Uddannelsesstrategi og struktur fremadrettet JH fremlagde forslag og principper for ny uddannelsesstrategi og struktur. I forhold til ansættelse af ny Udviklingskonsulent med Uddannelse som speciale - er fastsat følgende: - God forståelse for behov for interessentkontakt og forventningsafstemning i frivillige organisationer. - Pædagogisk uddannelse og erfaring. - Erfaring i brug af IT i forbindelse med indlæring. - Erfaring med projektledelse af IT projekter. - Økonomisk forståelse, herunder økonomistyring i forbindelse med projektarbejde. Side 6 af 10

7 Indholdsbeskrivelse af arbejdsopgaver og kompetencer kommer til at lægge til grund for Udviklingskonsulentens arbejdsbeskrivelse. Oplægget skal diskuteres og præsenteres på kommende møder. På oplægget tilføjes UU opgaver og kompetencer. JH/ B. Superliga Projektet Status og videre forløb Der er afholdt økonomi-møde med selskabernes repræsentanter. - Grundlæggende så afslutter 2/3 af selskaberne regnskaberne Fremadrettet skal klubberne lægge deres regnskabsperiode med afslutning den Således vil klubberne have afrapporteret før de skal tilmelde hold til ny sæson. Holdene melder til den 1.1 og får licens med frist pr Handlingsplanen for klubberne bliver revideret, således at der ligger en trekantskonstruktion mellem Selskab, Klub og DMU. - Det blev aftalt, at der sendes brev ud til kørerne for at få grundlag for at vurdere om selskaberne skylder kørerne betaling. - Det er hensigten at snitgrænsen for 1. division ad åre vil blive hævet, således at man kommer tættere på Superligaens. Dette skal ske for at få et bedre flow mellem divisionerne således at overgang fra 1. division til superliga bliver lettere. OH SA R A. DMU Valg 2015, 2016, 2017 hvervning af frivillige ledere Hverning er fortsat et centralt emne, og de enkelte sportskommissioner præsenterede deres principper for at spotte kommende frivillige ledere. - I motocross bliver der arbejdet med at fastholde dommere på 4-5 løbsarrangementer årligt, samt at disse skal deltage i seminarer og andet. Hensigten med dette er at skabe grundlag for mere kompetente dommere. Endvidere afholder der 4 fysiske møder året igennem med SUformændene, for at disse kommer tættere på og arbejdet i DMU. Godt og vel 25 personer er involveret i forskellige sammenhænge. - Speedway arbejder målrettet på at få så mange relevante Sportsudvalg som muligt. Det er herfra at efterfølgere meget nærliggende kan rekrutteres til på sigt. Dette har i 2014 været en succes og således er der ca. 35 personer involveret i de forskellige udvalg. - Off-track ønsker at det at være frivillig skal markedsføres mere. Da der pt. mangler en anden synliggørelse end blot referater fra udvalgene. - I forhold til Udvalg er det vigtigt at etablere en personlig kontakt fra. Herunder er det et vigtigt princip, fra start, af få udvalgsformænd involveret i medlemsudpegning. - På klublederseminaret havde SU fra et par Sportskommissioner den opgave at præsentere noget af det arbejde som de har lavet i løbet af året. Dette er med til at forankre dem bedre som DMU frivillige. - I motocross er SU-formændene med på -møder 3-4 gange i løbet af året. De er desuden med på Klubbernes regionsmøder. - Der bør iværksættes en generel markedsføring og information af de forskellige opgaver og muligheder som det giver som frivillige leder for herved at tiltrække nye frivillige. Ovenstående punkter blev præsenteret som input er til inspiration, for både rekruttering og fastholdelse af frivillige som på sigt får mere omfattende roller i Side 7 af 10

8 DMU. Punktet og erfaringerne vil være et fast punkt på HB s dagsorden i JB D. Referat fra Jura og Reglementsudvalget Punkter fra referatet er særskilt behandlet under godkendelser til Alment reglement / sager til beslutning og blev ikke yderligere kommenteret. E. Referat fra Sikkerhedsudvalget og gennemgang af aktiviteter Punkter fra referatet blev særskilt behandlet under sager til beslutning. F. Referat fra Miljøudvalget og gennemgang af aktiviteter Fra referatet blev bemærket: - Der afholdes lydmålerseminar den 18. marts Der laves en plan for lydmåling 2015 til februar fra den enkelte som fremsendes til senest 1. februar I Speedway er skal det diskuteres om der skal måles på homologerede potter. Kørerne sendes ofte tilbage for at ændre indstilling på cyklen. Generelt blev det diskuteret, om man kan planlægge målinger på løb med kalibrerede potter, for at få afklaring omkring dette tager Speedway kontakt til Leif Nielsen i udvalget for at afklare punktet. MU SPW G. IT aktiviteter, Status og Tidsplan Leverandør på løsning omkring klubmedlemskab blev valgt medio november på baggrund af udbudsmateriale og svar herpå. Tidsplan ser fremadrettet således ud: 17. december - projekt klar til kunde-test 15. januar - projekt færdigt og klar til launch 19. januar - projekt sættes live Der udsendes som omtalt andet steds nyhedsbrev om løsningen i uge 50. Basisprincipper i løsningen er: I forhold til dmusport.dk: - Løsningen vil få sin egen hjemmeside - Derfor revideres de tre bokse på hovedsiden af DMUsport.dk, således at de også inkluderer den nye løsning: o Vil du starte i DMU? o Licensbestilling o Til klubbestyrelser Selve løsningen: - Klubberne får mulighed for at oprette deres medlemskabskategorier og priser på en ny fane i Forretningssystemet. - Priser og kategorier og betingelser publiceres på den nye hjemmeside. - Potentielle medlemmer kan via hjemmesiden købe medlemskabet online. - Medlemmet bliver oprettet i medlemssystemet og modtager kvittering på købet. Klubkasserer og formand modtager ligeledes mail-notifikation på købet. - Eksisterende spærringer respekteres af systemet (restance), således at kun personer som ikke er i restance kan foretage et køb. - Når klubmedlem har foretaget købet, får vedkommende mulighed for at Side 8 af 10

9 købe sin licens umiddelbart herefter. Andet: Løsningen bliver etableret for at gøre medlemskabskøb og licenskøb nemmere for medlemmerne. Og samtidig for at spare klubbens kasserer for en del manuelt arbejde i forretningssystemet. De klubber som måtte ønske det, kan fortsat selv lave det manuelle arbejde. Klubmedlemskab vil ikke kunne foretages via systemet, hvis klubben ikke har indtastet medlemskabsdetaljer, herunder priser. Klubben vil blive afregnet 1 gang om ugen for indkomne medlemskaber. 6. Internationale sager a. FIM Kongres 2014 opdatering fra General Assembly 2014 og videre forløb efter Præsidenvalg og udpegning af Directors of Sport Commissions Ved det nyligt afholdte FIM Kongres, blev Vito Ippolito (President), Venezuela, genvalgt for en 4-årig periode efter kampvalg med Jorge Viegas, Portugal (Deputy President). Ved kongressen var DMU repræsenteret ved to delegater, Ole Hansen (Voting Delegate) og Asger Pedersen (Delegate). Kommissionsformænd i FIM udpeges efterfølgende, samt medlemmerne til kommissioner. Der er 30 dages frist for udpegning af sidstnævnte, hvor DMU har stillet en række kandidater jf. HB referat Niels Arne Hansen fra Danske MotorCyklister (DMC), som hidtil har fungeret som Director i Touring og Leisure kommissionen, men blev ikke genudpeget. Niels Arne er dog fortsat kandidat som medlem i Kommissionen. Af emner fra FIM Kongressen kan nævnes at Speedway er blevet optaget som disciplin ved World Games, hvilket betyder at disciplinen potentielt er kommet tættere på OL. Desuden må det forventes at FIM vil indføre strenge krav i forbindelse med Hjelmkamera. DMU`s sikkerhedsudvalg vil følge tiltaget nøje. JB b. Nordisk Møde 2014 kommentarer og forslag til 2015 møde Det nordiske møde 2014 afholdt i Stockholm var velafviklet, og weekendformatet med deltagelse fra alle Sportsgrene og nationer ved lørdagens møde, samt efterfølgende Management Council møde søndag, vil blive fastholdt. I Stockholm deltog de 3 baltiske stater som gæster, og dette vil også blive gentaget i 2015, hvor DMU har NMC formandskabet. PL spurgte til hvorledes det nordiske appealsystem ser ud. Her er det reglen, at dette håndteres af den arrangerende nordiske nation. Der skal tjekkes op på NMC reglement i forhold til beskrivelsen af dette. Referater fra NMC i Stockholm forventes modtaget og rundsendt til og HB i løbet af december. Dato for Nordisk Møde 2015 fastlægges i januar 2015 når alle kalendere er fastlagte. Men forventes i oktober Referater til godkendelse samt information Sikkerhedsudvalg BMX Side 9 af 10

10 FU FU HB MU MX MX Jura UU SPW Talent og Elite Referater godkendt. 8. Næste møde(r) Aftensmøde Aftensmøde før Repræsentantskabsmøde Aftensmøde (Konstituering, Arbejdsgrupper) Dagsmøde (lørdag, afholdes i Vojens) dato bliver endelig bekræftet på HB møde Dagsmøde (torsdag, afholdes i Fjelsted) Dagsmøde (lørdag, Fjelsted) Aftensmøde Aftensmøde før Repræsentantskabsmøde Bilag 1 Rettelser til Alment Reglement Bilag 2 Alment reglements Bilag 5, incl. tillæg (lydniveau) Side 10 af 10

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-15 Mødedato: 09.04.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Afbud: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 01-15 Mødedato: 11.02.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Kenneth Majkjær

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-15 Mødedato: 22-06-2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 05-14 Mødedato: 18.09.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-13 Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

Referat fra møde i Sportskommissionen

Referat fra møde i Sportskommissionen Referat fra møde i Sportskommissionen SK Møde: 06-2014 Mødedato: Sammenskrivning af møder fra 24. september og 6.oktober 2014 Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne og Jonas

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010 HB 05-10 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Jesper Holm (JH), Bent

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter.

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter. Referat fra HB-møde 7 / 07 d. 3. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Deltagere: Fraværende: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i arbejdsgruppe under DMU Tid: 7 marts 2010 Sted: Bygholm Parkhotel, Horsens Deltagere: Jesper Holm (ansvarlig overfor HB), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist,

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX.

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX. Referat fra SK-møde BMX Møde: Nr. 04-13 Mødedato: 16.04-2013 Til stede: Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS), Per Varming (PV), Lars Ostenfeldt (LO) og Martin Gunnar Thenning (MGT)

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 De sportslige resultater 2013 har været en succes i alle grene, hvor specielt det er lykkedes i Speedway at holde det høje niveau fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Indledning. Årsrapport2012

Indledning. Årsrapport2012 Årsrapport 2012 Indledning Danmarks Motor Union er i en fortsat god og positiv udvikling, men har dog i 2012 mærket finanskrisen og konsekvenserne heraf i modsat til de tidligere år, som har medført et

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 13. august 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. 4. Sportsudvalget

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningdygtigt uanset fremmødte.

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i JHF Kreds 7 den 3. september 2014. JK bød velkommen til første bestyrelsesmøde i JHF Kreds 7 efter sommerferien.

Referat af bestyrelsesmøde i JHF Kreds 7 den 3. september 2014. JK bød velkommen til første bestyrelsesmøde i JHF Kreds 7 efter sommerferien. Referat af bestyrelsesmøde i JHF Kreds 7 den 3. september 2014 Rødding Centret Søndergyden 15 6630 Rødding Deltagere: Jan Kampman (JKA), Jesper Christensen (JC) Finn P. Hansen (FPH), Sonja H. Andersen

Læs mere

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk

Læs mere

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del.

Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Indhold: Afsnit 8. Afsnit 9. Stikordsregister. Reglement for motorcykelsport og BMX-sport i Danmark, Almen del. Afsnit 10. Bilag: DMU s Vedtægter Licensfortegnelser. Afgiftscirkulære DMU s 2 meter max

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 1 Baggrund: Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år BMX SK nedsatte efter klublederseminar

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg

VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg I Reglerne Reglerne omkring DFU s udvalg findes i AB-afsnittet af FB eren. I AB nr. 4 findes retningslinierne for budget, økonomi og administration. I AB

Læs mere

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede DL-møde 29.10 2013 DL-møde 29.10 2013... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte... 4 4. Optimering af opgaver... 5 5. Status

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

REFERAT. Godkendelse af dagorden

REFERAT. Godkendelse af dagorden REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag d. 10. januar 2015, kl. 10.00-15.00 Sted: Hotel Medi, Ikast (Rådhusstræde 8, 7430 Ikast) Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise

Vedtægter for Danske Advokaters faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Vedtægter for Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise 1. Navn: Faggruppens navn er Danske Advokers faggruppe for erhvervsejendomme og entreprise Faggruppens binavn er Danske Ejendomsadvoker

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 2. juli 2012, kl. 18.00 i klubrummet

Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 2. juli 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden for bestyrelsesmøde i OIK Mandag den 2. juli 2012, kl. 18.00 i klubrummet Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde. a. Husk Lars beslutning

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens

Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens Sportsdivision Motocross R E F E R A T Dagsorden pkt. 1 Konstatering af møderet og stemmetal Anna Marie Ebbesen gennemgik listen

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Speedwaykommissionen Nyhedsbrev 3-2012

Speedwaykommissionen Nyhedsbrev 3-2012 SK speedway har besluttet her fra 2012 at udsende et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og tiltag inden for sporten. HUSK AT PRINTE DET UD OG HÆNGE DET OP I KLUBHUSET Nyhedsbrevet vil komme ca. 1 gang om

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb.

Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14. Old boys B: 125 ccm, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Forslag fra rougsø: 15 klassificering Stk. 14 Old boys B: 125 ccm?, kun fabriksfremstillede motorcykler kan benyttes til motocrossløb. Der er fri tuning. Deltagernes alder fra det fyldte 36. år. Den bedste

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat HB-møde den 9. august 2015 Idrættens Hus, Brøndby

Referat HB-møde den 9. august 2015 Idrættens Hus, Brøndby Mødestart: 10.00 Mødeslut: 19.00 (Jesper til kl. 16.45) Deltagere: Jan-Erik, Erik, Søren Herlev Jørgensen(SHJ), David, Mikael, Jan, Tarik, Jesper og Søren(SHK)(referent). Gennemgang af forretningsorden.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Rudkøbing den 1. juni 2011

Rudkøbing den 1. juni 2011 Referat til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 1. juni 2011 Sted Langeland Rådhus,

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres

c) Kontrakt med Kerstin Bergendal om lån af legepladsskulptur udløber den 31. maj 2007 og kunstværket tilbageleveres Møde i den 29.05.2007, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Meddelelser2 2... Konstituering af formand i ferien. 2 3... Institutionernes udviklingsplaner3 4... Musikfest 2007 - endelig

Læs mere

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning.

Referat Generalforsamling. Dansk Ride Instruktør Forening. fredag, den 6. februar 2015. Dagsorden. Ad 1) Valg af dirigent. Ad 2) Formandens beretning. Referat Generalforsamling i Dansk Ride Instruktør Forening fredag, den 6. februar 2015 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Elmosevej 24A, Fløjstrup 8330 Beder E mail: drif@drif.dk Tlf.: 20

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Repræsentantskabsmøde Den 5. marts 2006 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens SPORTSDIVISION MOTOCROSS

Repræsentantskabsmøde Den 5. marts 2006 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens SPORTSDIVISION MOTOCROSS Repræsentantskabsmøde Den 5. marts 2006 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens SPORTSDIVISION MOTOCROSS R E F E R A T Dagsorden pkt. 1 Konstatering af møderet og stemmetal Anne Marie Ebbesen gennemgik listen

Læs mere