Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Hovedbestyrelsen (HB)"

Transkript

1 Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: Mødedato: Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (), Ole Hansen (), Anita Silkjær (AS), Asger Pedersen (AG), Svend Jacobsen (SJ), Poul Hjorth (PH), Hans Jørn Beck (HJB), Jesper Holm (JH). Palle Lind (PL), Lars Ostenfeldt (LO), Hans Storm (HS), Søren Møller Ebbesen (SME), Peter Kirkegaard (PK) Referent: Kenneth Majkjær Mikkelsen Dato: Ansv. 1. Velkomst, siden sidst, klublederseminaret 2012 Kort gennemgang, herunder orientering om sager som har været forbi Ordensudvalget. Herunder blev vigtigheden af at der fokuseres på uddannelse af vore dommere fremhævet. Valget af Jørgen Bitsch til FIM Board of Directors samt forløbet under den ekstraordinære UEM Kongres og efterfølgende FIM kongressen, blev gennemgået. Det er en positiv udvikling og det er vigtigt at fremhæve at den Nordiske indsats er meget positiv og vi har en god opbakning fra mange lande i FIM omkring det arbejde vi gør og måden vi arbejder på. Det blev aftalt, at der på næste møde orienteres om strukturen i FIM og de udfordringer som der er internationalt samt hvordan der arbejdes generelt i FIM og FIM Europe. JB Klublederseminar: Årets klublederseminar blev gennemgået og af bemærkninger som tages med i planlægningen af Klublederseminaret 2013 fremhæves følgende: - Der skal være mere grenspecifikt således at f.eks. hele lørdagen er grenspecifik med afslutning kl Gode tilbagemeldinger fra nye klubber som var med for første gang - Det er vigtigt at klublederseminaret bruges til at de valgte ledere og administrationen kommer tættere på klubberne. Dette skal være medvirkende tl at alle bedre kan se sammenhængen i DMU - Nogle af emnerne (og beslutningerne) som er oppe på et klublederseminar, tager et par år at implementere. Her skal der fremover sikres en bedre forventningsafstemning og information til klubberne. Den kommende årsrapport til repræsentantskabsmødet, vil indeholde beskrivelse af Klublederseminaret, samt hvorfor dette bliver holdt. HB opfodres til at se kritiske på denne tekst, da det er en tekst som skal være med til at fortælle om organisationen og vigtigheden af at deltage på klublederseminaret. MGT/ HB 2. DMU s Frivillighedsstrategi og prioriterede 2013 aktiviteter Udgangspunktet for DMU s Frivillighedsstrategi er et oplæg fra Trygve Laub, Idrættens Analyseinstitut, som blev fremført på DMUs Klublederseminaret Oplægget tog udgangspunkt i forslag til hvordan man tiltrækker frivillige til sporten. Oplægget er redigeret således at det er målrettet mod DMU: Formålet med en frivillighedsstrategi for DMU er at præsentere konkrete tiltag som kan styrke rekruttering og muligheden for at fastholde frivillige. Side 1 af 9

2 - I forhold til oplægget blev det foreslået, at der skal være fokus på det kvalitative aspekt i forhold til vores frivillige, fx forvaltning af reglement og forståelse for forsikringsdækning. - Plan for uddannelser blev kommenteret. Og konkret ligger der en målsætning i UU om at der den 1. marts skal ligge en uddannelsesplan klar i samarbejde med SK. Frivillighedsstrategien for DMU blev godkendt med ovenstående rettelser og udsendes til klubberne med førstkommende Nyhedsbrev omkring frivilligheden i DMU. MGT 3. DMU s Målsætninger og Prioriterede aktiviteter 2013 Forslag til målsætninger og prioriterede aktiviteter blev gennemgået og behandlet. Arbejdet med dette vil fortsætte i januar februar og præsenteres på Repræsentantskabsmødet 2013 under strategi punktet på dagsordenen. Nye udvalg: - DMU s Miljøudvalg Nedlagt: - Politisk Aktivitetsudvalg Sidstnævntes aktiviteter varetages reelt af de udvalg, som er der i forvejen (Forretningsudvalg, Miljøudvalg). Det blev kommenteret, at der reelt er en udfordring i forhold til at få forankret aktiviteterne fra tværgående udvalg, i den øvrige organisation. Men alternativet til udvalgene er, at opgaverne skal varetages af andre, dvs. SK. - Internationalt Udvalg, et af de stående udvalg, blev diskuteret. Det blev nævnt, at det er meget vigtigt at de Internationale Delegater skal være i løbende dialog med SK`erne. Men samtidig, så er der et behov for at have et centralt udvalg, som varetager de løbende opgaver herunder økonomi, licenser samt koordinerer information og ønsker på tværs af kommissioner. Til kommissoriet for IU noteres, at udpegning af Internationale Delegater sker efter indstilling fra SK. Delegater skal være i tæt dialog med SK, og ikke kun repræsentere sig selv. Det blev besluttet at der arbejdes videre med endeligt oplæg til HB 01/13 mødet - Det blev vedtaget at planlægningen af DMUs 100 års Jubilæum lægges som en arbejdsgruppe under Forretningsudvalget. - I målsætningerne fremgår, at der i 2013 skal være uddannet 40 Klubtrænere via KT2 kursus og antallet skal dog deles op på SK`erne. - I 2013 er der en målsætning om at sikre en bedre koordinering og forventningsafstemning mellem HB/FU, SK og alle udvalg og der vil derfor blive afholdt grenspecifikke møder i starten af FU vil deltage i møderne og det vil sikres at der er fokus på den enkelte gren samt de generelle samarbejdsformer mellem udvalg, adminstrationen osv. Miljøudvalget: Det blev kommenteret, at DMUs nye Miljøchef, Kern Lærkholm Petersen, skal tale med alle HB/SK`er medlemmer som en del af hans første periode, således at han hurtigt får etableret netværket men også vil få input. Prioriteringer herfra bliver skrevet ind i en konkret handleplan. Møderne tages som udgangspunkt på Skype eller telefon eller hvis der i forvejen er møde i Brøndby. NMN/ SA JB KLP/ Side 2 af 9

3 - Sikkerhedsudvalg: I oplægget bliver der lagt op til et seminar i marts Det blev kommenteret, at dette burde ligge tidligere i forhold til sæsonen. - Facebook: I forhold til de generelle retningslinjer for DMUs facebooksider, bør der tilføjes, at kommercielle indlæg som postes uopfordret, slettes fra siden. - Reglement og Jura-udvalget: Her er det en målsætning at tilknytte administrativ medarbejder, samt advokat. - IT Udvikling: Ny hjemmeside er skubbet fra 1. juni 2013 til 1. januar 2014, for at sikre ressourcer til øvrige prioriterede aktiviteter i løbet af 2013, herunder specifikt sponsorsøgning. MGT MGT/ Efter gennemgang af de generelle indsatsområder, blev alle SK`ers aktivitets- /handlingsplan for 2013 gennemgået: - Road Racing: Er ved at være Back-on-track, men der er naturligvis fortsat udfordringer. Generelt har gratis-licenserne i RR været en stor succes, som har været med til at sikre tilgang til klubberne. - Off-track: Har fortsat store vækstpotentialer, men det største problem er frivillige ressourcer i klubber/udvalg til at få det til at ske. - Speedway: Er stærkt udfordret på tilbagegang i antallet af aktive. Et af fokuspunkterne er at få uddannet klubtrænere, for at bremse den negative udvikling - samt en indsats for at fastholde seniorkørerne. - Motocross: Har licensfremgang 2013 som målsætning, samt tættere kontakt med klubberne via klubmøder. - BMX: Uddannelse og træning, bliver et af punkterne som BMX i 2013 vil have skarpt fokus på. Sporten er fortsat inde i en god medlemsudvikling. 4. DMU s Bredde- og Udviklingsudvalg, NMN gennemgik et oplæg til et nyt kommissorium samt struktur for Breddeudvalget (BU). - Generelt skal udvalget forankres bedre i kommissionerne. Således skal formanden for SK`erne være en del af BU sammen med deres respektive sportssekretær. NMN/ SK Det blev kommenteret, at formanden for SK er en del af udvalget. HJB, nævnte at kompetencerne hos Off-track var lagt i Sportsudvalg, da Off-track favnede flere forskellige sportsgrene. HB er af den holdning, at kommissoriets intention om at få opgaven forankret i SK, er god, og fastholdes. HB foreslår, at BU-arbejdsopgaverne og handleplan specificeres i forbindelse med det første møde i BU, i det nye år. OBL/ NMN I forlængelse af de seneste klublederseminar, er der en række ønsker fra klubberne, som kan ligge i forlængelse af kommissoriets intentioner omkring klubudvikling. Der arbejdes videre med oplægget som skal sikre at alle aktiviteter osv inkluderes i udvalgets opgaver. Første møde skal afvikles inden HB 01/13. Side 3 af 9

4 5. DMU s Organisation HB-beslutter i forhold til referater, beslutning og offentliggørelse følgende: Udvalg/Paneler under HB: HB modtager referaterne fra udvalg/paneler under HB. Hvis der ikke er indsigelser inden én uge er referatet godkendt. Det skal fremgå af referaterne hvis der er beslutninger som HB udvalget ønsker godkendt. Hvis der er indsigelser er der mulighed for, at beslutningen udskydes til et kommende HBmøde. HBs beslutning skal fremgå af det offentliggjorte referat. Af udvalg offentliggøres Uddannelsesudvalget, Sikkerhedsudvalget og Miljøudvalgets referater på DMUsport.dk. Udvalg under SK`erne (SU-referater): SU-referater godkendes som hidtil via SK-referater, og godkendte forslag fra SU fremgår af SU-referater. SU-referater offentliggøres ikke på dmusport.dk Forslagsændringer til Repræsentantskabsmødet 2013 HB gennemgik forslag til ny sammensætning af HB og SK`erne. Det blev besluttet at fastholde den nuværende model med 2 repræsentanter fra hver SK i HB. SK kan vurdere behov for at SU formænd deltager i SK-møder. Det blev ligeledes besluttet at SK fortsat skal bestå af 3 medlemmer. Det blev foreslået at kørerrepræsentanter ikke længere er en del af HB og SK. Jf vedtægternes 15 fremgår, at der være en kørerrepræsentant i hver SU, dette forslås ændret til, at der kan være en kørerrepræsentant i SU. Det er muligt at indsætte kørerrepræsentanter i et givet SK eller Sportsudvalg efter en offentlig indstillingsproces. Valg på kommende Repræsentantskabsmøder HB Formand for 3 år: Jørgen Bitsch (genopstiller) Speedway Formand for 3 år: Svend Jacobsen (afklares) Kommissionsmedlem MX for 3 år: Lene Skovsgaard (stiller op) Kommissionsmedlem OT for 3 år: Anita Silkjær (stiller op) Kommissionsmedlem BMX for 3 år: Johnny Winther (afklares) Kommissionsmedlem RR/DR for 3 år: Jan Mandelid (genopstiller) 6. Økonomi Regnskab 2012, forventning 2012 Der er forventning om op til kr. i underskud i forhold til 2012 budget på årets regnskab. De væsentligste afvigelser ligger på indtægtssiden, hvor der er et større fald i kontingenter og licenser samt salg af annoncer til MotorBladet På udgiftssiden er der bl.a. afvigelser i forhold til mødeaktiviteter. Licenstyper, gratis licenser og priser 2013 Generelt er der ikke gratis-licenser igen i 2014, dog bliver der godkendt enkelte gratis-licens projekter RR/DR har fremsendt forslag om to nye licenstyper. Priserne på eksisterende licenstyper er uændrede. Der indføres to nye licenstyper: - One-race licens, 600 kroner (et alternativ for kørere, som kun deltager i få stævner) - Træningslicens, 750 kroner (giver adgang til træningsstævner i indland og udland) Side 4 af 9

5 Gratis licenser 2013: - OFT: Gratis licens på El-licens - SPW: Gratis licens i 50cc - RR: Op til 100 Gratislicenser Der er fortsat indslusningslicens til 100 kroner i alle grene. Kontingentstigninger 2014 HB foreslår desuden en 50 kroners kontingentstigning samt løbende indexregulering. Baggrunden for forslaget er, at der gennem mange år ikke har været stigning i DMUs Kontingent. Fremlægges på kommende Repræsentantskabsmøde. DMUs priscirkulære opdateres og godkendes på næste møde. Budget Principper og Procedurer 2013 (Økonomiske Retningslinjer opdateret) I 2013 bliver der indført kvartalsmæssige budgetter, princippet herfor er følgende: Ved afvigelser skal områdeansvarlige skriftligt fremsende de nødvendige ændringer i budgettet til FU for godkendelse. 2. Fordelingsnøgler DIF / DMU Internt Den nye DMU fordelingsnøgle vil lægge et øget fokus på licenstal og mindre fokus på internationale arrangementer. Fordelingsnøglen, som er inspireret af DIFs samme, skal fungere som en incitamentsstruktur for SK`erne. Realiserede fordelingsnøglemidler danner udgangspunkt for tildeling til SK det følgende år. 3. DMUs budgetter indtægter/udgifter blev gennemgået grafisk, således at omkostningsstrukturen visuelt kunne illustreres. - IT-udgifterne i DMU blev gennemgået og indtægter udgifter blev sammenstillet. Et af de nye elementer som der blev gennemgået var en stigning i administrationsgebyret ved online-bestilling, som til næste år stiger fra 10 kr. til 15 kroner, for at dække de faktuelle omkostninger til IT-løsningerne i DMU. Alternativt, skal disse omkostninger dækkes af klubberne. - Det blev kommenteret, at der under miljøaktiviteter fremover også budgetteres med et engangsbeløb fra klubber på kroner når miljøchefen bestilles ud til klubben. Denne post kommer til at fremgå af afgiftscirkulæret som publiceres på DMUsport.dk og bringes i MotorBladet. Omr./ Ans. JS/ JB / MGT Efter gennemgangen af budgetterne blev oplægget godkendt med mulighed for mindre justeringer nå de sidste detaljer er på plads i december. HB holdes informeret om ændringer. 7. DMU s Sikkerhedsudvalg Reglementsændringsforslag og anbefalinger 2013 for den enkelte gren - AP kommenterede, at SK MX har besluttet at der indføres et nyt flag ved læger o.a. på banen (ekstrem varsomhed påkrævet). SK MX tjekker med de nye FIM-regler. - I BMX bliver der indført en DMU risikoanalyse, således at man kan lave en bedre godkendelsesanalyse i forhold til fx Gates. - Der er desuden lavet et forslag til en matrix, som kan benyttes i forhold til Side 5 af 9

6 større faste installationer og de risikovurderinger, som der skal til for at vurdere disse. Det som er afgørende i forhold til dette, er hvem der godkender hvilke installationer. I visse tilfælde er det kommunens ansvar at godkende større installationer og ikke DMUs. DMU har her en informationspligt i forhold til klubberne. 8. Reglement og Juraudvalget Forslagene til ændringer af det almene reglement blev gennemgået. Godkendte rettelser (se rettelsesordlyd af vedhæftning): Reglementer (ændringer) Kategori IV: Officials medlemskab (ændring) Aktiviteter (nyt afsnit) Officials (præcisering) Speedway undtagelse fjernes (ændring) Krav om kørerlicens (tilføjelse af klubcykellicens) Dømmende myndigheder (præcisering) Protest (2 ændringer; en manglende detalje, samt juridisk klarlægning) Anke (beskrevet procedure) HB-Kommentarer: I 2013 bliver mulighed for at købe klubcykellicens, som vil dække klubbens cykler, der benyttes ved arrangementer for at tiltrække nye medlemmer, eller til nye medlemmer i en kortere periode. Klubcykellicens kan bestilles via onlinebestillingen når denne åbner pr. 10. januar I 2013 vil protestgebyret blive hævet til 500,- kr. efter i mange år at have ligget uændret. Blandt punkter som blev diskuteret var træning i udlandet. Punktet afklares i løbet af januar og drøftes i FU. Alment reglement skal sammen med grenreglementer publiceres hurtigst muligt, med deadline pr. starten af januar. Reglementerne bliver i 2013 i nyt design, som hænger bedre sammen med DMUs øvrige publikationer. Ligeledes blev det besluttet at rettelser skal fremgå af reglementet som ligger på hjemmesiderne (og ikke udelukkende i bilag). Referat fra seneste møde til godkendelse Af seneste referat fra R&J fremgår en ændring i forhold til Alment Dette punkt er godkendt og fremgår af ovenstående. Desuden lægges der op til at R&J slankes, samt får tildelt administrativ ressource fra kontoret ved Kasper Darfelt. Desuden arbejdes der efter at få advokatbistand til udvalget. Omstruktureringen forventes afsluttet i marts Uddannelsesudvalget Officiallicensstruktur til godkendelse Uddannelsesudvalget har foreslået en ny officiallicensstruktur. Der blev kort informeret og dette og den blev godkendt. Fremover har SK`erne ansvar for deres grenspecifikke uddannelse. Det er dog Side 6 af 9

7 fortsat UU som har ansvaret for de samlede uddannelsesplaner. Seneste referat, UU pr. 12. november, godkendt. 10. DMU s Talent og Eliteaktiviteter 2013, Målsætninger og Aktiviteter HB havde modtaget en opdateret version af målsætninger og fokusområder for alle aktivitetsområderne for Det har været et godt år set på resultaterne og der forventes en positiv udvikling i de kommende år. Det blev også besluttet at, på ét af de kommende HB møder skal der tages en nærmere drøftelse og debat omkring værdien af vores indsats og fortsatte udviklingsomåder. JB 11. Internationale anliggender FIM, FIM Europe, NMC FIM: DMU markerer sig godt internationalt. Der er dog udfordringer i speedwayafdelingen internationalt, hvor det har været svært at opnå dansk indflydelse. Dette er et punkt, som der skal arbejdes for at rette op på. FIM Europe: her er det svært at sige hvordan den nye bestyrelse kommer til at se ud, da den nuværende formand pt. er syg. NMC: Samarbejdet har fungeret godt i går, og der er en ny struktur hvor NMC møderne afholdes over året i grenene ved større arrangementer, og at der skal fremsendes referater fra de enkelte grene til Management Council (NMC). Når NMC holder møde til oktober, så bliver de baltiske nationer inviteret. Internationalt Udvalgsstruktur 2013 Som omtalt tidligere: I kommissoriet for IU noteres, at udpegning af Internationale Delegater sker efter indstilling fra SK. Delegater skal være i tæt dialog med SK, og ikke kun repræsentere sig selv. Det er en proces at få folk koblet op på de internationale udvalg. Og derfor er det ligeledes vigtigt at DMU/SK tænker over hvordan man kommer tættere på det internationale arbejde, via sine indstillede delegater. JB/ NMN SK 12. Dansk MotorSport Award 2012 (udtagelser osv) Juryerne til DMA 2012 er nedsat, og disse er ved at komme med indstillinger til kandidater. I forhold til sidste år får DMU færre billetter at gøre godt med, til gengæld bliver det muligt at sikre ekstra billetter til stærkt nedsat pris. DMU er i år repræsenteret ved 4 rene MC-kategorier (DASU har også 4): - Årets Motocross-kører - Årets Road Racing-kører - Årets Speedway-kører - Årets MC sportskører KDA/ Desuden deler DMU 3 kategorier med DASU: - Årets Motorsportstalent - Årets Event - Den alternative pris Endelig har BT fortsat sin egen pris: BT-prisen. Eventen bliver som tidligere meddelt afholdt den 6. februar 2013, og billetsalget for publikum er allerede startet. 13. DMU 100 års Jubilæum I 2014 vil der komme ny hjemmeside samt et jubilæumstidsskrift. Men udover dette, så udvides repræsentantskabsmødet til 2 dage igen. JB/ Side 7 af 9

8 Udover dette, så skal der planlægges flere aktiviteter i løbet af året, som kan markere Jubilæet. På selve jubilæumsdagen skal der laves et særarrangement, hvor diverse notabiliteter kan inviteres. Der modtages forslag frem til næste HB-møde, hvor en mere detaljeret plan skal ligge klar. I forhold til sportsgrenene så vil vi til næste år meget gerne kunne afvikle nogle grenspecifikke arrangementer. SK`erne opfordres til at overveje hvilke aktiviteter som vil være relevante at køre i jubilæumsåret. Punktet drøftes videre på kommende HB Møde. Forventet nærmere præsentation på Repræsentskabsmødet. 14. Forslag til møder 2013 HB har modtaget forslag om 2013 kalender. Denne skal opdateres af alle udvalg således at den er opdateret i løbet af januar fra alle. Alle Kalenderen bruges i forhold til frivillige og ansatte, således at alle kan langtidsplanlægge deres fritid i forhold til den kommende sæson. 15. DMU s Administration og status på opgaver gennemgik to centrale dokumenter i forhold til administrationens opgaver, en årsplan over administrationens større opgaver i 2013, samt en matrix, hvor den enkelte medarbejders konkrete arbejdsopgaver fremgår. En af de større arbejdsopgaver som kontoret pt. arbejder med er Online licensprojektet, hvor der er indkøbt ny printer til kontoret til håndtering af den nye form for licens, hvor klubberne pr. 1 marts, med en scanner vil kunne tjekke de enkelte køreres licensstatus. Informationen til klubberne om online-licensprojektet vil starte før jul og fortsætte i løbet af foråret. Der er ligeledes startet et projekt under FU med deltagelse af SK repræsentanter og omkring en yderligere udvikling og effektivisering af vores arbejdsgange og rutiner i DMU. Arbejdet forventes afsluttet medio 2013 med tilhørende anbefalinger. 16. Speedway Projekt Superligaen, status og tidsplan for videre tiltag En af de store opgaver for speedway er i det kommende år, at sikre at Projekt Superliga, med bl.a. selskabsdannelse for speedway-klubberne forløber som aftalt. Projektet er vedtaget at køre med start fra , og implementeringen af projektets 8 punkter starter med det nye år. Der har været lidt opstartsproblemer med mødedatoerne men dette skulle nu være på plads. HB vil gerne benytte lejligheden til at fremhæve vigtigheden af dette projekt og opbakningen til projektet fra alle deltagere. / SA 17. Referater til godkendelse: a. HB godkendt b. FU godkendt Side 8 af 9

9 c. SK MX MX ønske om løbende opdatering af reglementer, blev diskuteret og godkendt. d. SK MX SK Speedway godkendt e. SK BMX godkendt f. SK BMX godkendt f. SK OT, info godkendt g. SK RR/DR godkendt h. SK RR/DR godkendt 18. Næste møde: HB , afholdes den 7. februar Bilag: Godkendte reglementsændringer - Alment Plakat Dansk Motorsports Award Side 9 af 9

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 03-12 Mødedato: 03-04-2012 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Jesper Holm (JH), Hans Jørn Beck (H), Palle Lind (PL), Asger

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05 15 Mødedato: 24 09 2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen (BB), Johnny Winther

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-12 Mødedato: 02.02.2012 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Søren Møller Ebbesen (SME), Jesper Holm (JH), Kenneth

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens VELKOMMEN til DMU s Klublederseminar 2012 2. og 3. november 2012, Horsens 1 DMU Klublederseminar, November 2012 Formål Status for den forgangne sæson og sikre at DMU fokuserer på de rigtige områder og

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-13 Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-15 Mødedato: 22-06-2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11 Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11 HB Møde: 05-11 Mødedato: 08. september 2011, Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jørgen Bitsch(JB), Niels Munk Nielsen(NMN), Ole Hansen(OH), Kenneth Majkjær Mikkelsen(KMM)

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 04-2012 (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 04-2012 (HB) Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 04-2012 (HB) PA Møde: 04-12 Mødedato: 08.06.2012 Til stede: Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Svend Jakobsen (SJ), Ole Hansen (OH), Poul

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 01-14 Mødedato: 05.02.2014, 0, Idrættens Hus, Brøndby Til stede: Afbud: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-15 Mødedato: 09.04.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Afbud: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-16 Mødedato: 12-04-2016 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Til stede: Ikke tilstede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Ole Hansen (OH), Hans

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 01-15 Mødedato: 11.02.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Kenneth Majkjær

Læs mere

Ny BMX-organisation: Efter at det nye SK er etableret, vil SK på det første møde sammensætte en ny organisation. Der er følgende poster at besætte:

Ny BMX-organisation: Efter at det nye SK er etableret, vil SK på det første møde sammensætte en ny organisation. Der er følgende poster at besætte: Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: Nr. 02 2013 på Rustik Café og Restaurant i Fredericia Mødedato: 12.02-2013 Til stede: Lars Ostenfeldt (LO), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS)

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 2. oktober 2013 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

Referat fra SK BMX samt skypemøde

Referat fra SK BMX samt skypemøde Referat fra SK BMX samt skypemøde SK BMX & Skypemøde: 5/12 Mødedato: 24/10-2012, Fjelsted Skov Kro samt skypemøde den 8/11-2012 Til stede: Lars Ostenfeldt (LO), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 13. september 2010 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Peter Hansen, Hanne

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-17 Mødedato: 13-06-2017 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Dennis Skytte Bechmann (DSB), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB), Hans Jørn Beck (HJB),

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt 1. Marts 2014 1. Marts 2014 1 DMU s MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel og BMX

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 02-16 Mødedato: 04-03-2016 Scandic Bygholm Park, Horsens Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch () Hans Jørn Beck (H), Asger Pedersen (),

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-11 Mødedato: 5. februar 2011 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul Hjorth (PH),

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SU RR og Admin møde 20. oktober 2011, kl. 17.00 Sted: DMU Kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Deltagere: Jesper Holm (SK formand),

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision Indledning

Danmarks Motor Union Vision Indledning Danmarks Motor Union Vision 2021 Indledning Godkendt 4. marts 2017 DMU SUMO Analyse August 2016 02 DMU Mission og Vision Struktur DMU s Mission Repræsentantskabet DMU s Værdier DMU s Vision Repræsentantskabet

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Dagsorden og referat fra møde mellem SK og Sportsudvalg Road Racing/Admin og Sportsudvalg Mini 28. august 2012, kl. 17.00 22.00. Møde 05-12 Sted: Fjelsted Skov

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

DMU HOVEDBESTYRELSESMØDE 02/13 Møde afholdt fredag den 1. marts 2013 Referat

DMU HOVEDBESTYRELSESMØDE 02/13 Møde afholdt fredag den 1. marts 2013 Referat DMU HOVEDBESTYRELSESMØDE 02/13 Møde afholdt fredag den 1. marts 2013 Referat 1. Velkomst Jørgen Bitsch bød sekretariatet velkommen. Det er en tradition at administrationen bliver inviteret til HB-mødet,

Læs mere

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret.

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret. Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 9-2015 Mødedato: den 12. november 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO) og Johnny Winther (JOW) Ikke til stede: Lotte Filsø (LF) Referent: LO Dato:

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-16 Mødedato: 09-06-2016 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Hans Storm (HS), Palle Lind (PL), Jonas Nygaard

Læs mere

Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november

Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november 1 Dagsorden Lørdag den 6. november 2010 08.30 09.00 Opsamling og kort præsentation af workshop 1 09.00 10.15 Workshop 2 Med udgangspunkt i resultatet fra Workshop

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 05-14 Mødedato: 18.09.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

DMU Klublederseminar 2012. Workshop fredag Frivillige ledere i DMU

DMU Klublederseminar 2012. Workshop fredag Frivillige ledere i DMU DMU Klublederseminar 2012 Workshop fredag Frivillige ledere i DMU DMU / SK / Udvalgsaktiviteter Ansv Hvornår 1 Drejebog fra DMU idekatalog melllem klub og DMU (skabeloner / værktøj) BU 2 Kontakt til Ungdomsklubber

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu Licenser i MX Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu - 1632 Synlighed Sportens synlighed, attraktivitet, - sponsor PR arrangementer,

Læs mere

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010 DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER 20. februar 2010 1 DMU s ØKONOMI OG REGNSKABSPRINCIPPER DMU skal føre en ansvarlig økonomisk politik Driften må ikke finansieres via låntagning Budgetlægningen skal

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset

Læs mere

1. Velkomst Formand, Hans Storm bød velkommen. Nærværende SK-møde tog primært afsæt i de punkter, som var oppe at vende på Klublederseminaret.

1. Velkomst Formand, Hans Storm bød velkommen. Nærværende SK-møde tog primært afsæt i de punkter, som var oppe at vende på Klublederseminaret. Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 10-2014 Mødedato: den 19. november Til stede: Johnny Winther (), Per Varming (PV), Lotte Filsø (LF), Hans Storm (HS) og Martin Gunnar Thenning (MGT) Ikke til stede:

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 12. marts 2016 kl. 16.00 Møde 01-16 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, John Klint. Afbud fra Kasper Darfelt

Læs mere

DMU Vedtægter 06-03-2011

DMU Vedtægter 06-03-2011 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere,

Læs mere

Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens

Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens Referat fra HB-møde 2/06 d. 3. marts i Horsens Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen,

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020

Danmarks Motor Union Vision 2020 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt Godkendt 6. 6. marts marts 2016 2016 1 DIF s Politiske Mål 2020 2 DMU s Mission DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal

Læs mere

2. Regler 2014 for afvikling af DM Elite, DM TimeTrial Elite og DM TimeTrial Challenger og ændringer til DM Challenger

2. Regler 2014 for afvikling af DM Elite, DM TimeTrial Elite og DM TimeTrial Challenger og ændringer til DM Challenger Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: Nr. 2 2014 Mødedato: 28.01-2014 Til stede: Per Varming (PV), Johnny Winther (JOW), Lars Ostenfeldt (LO), Christian Munk Poulsen (CMP) og Martin Gunnar Thenning (MGT) Ikke

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Deltagere: Fraværende: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Speedwaykommissionen Nyhedsbrev 3-2012

Speedwaykommissionen Nyhedsbrev 3-2012 SK speedway har besluttet her fra 2012 at udsende et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og tiltag inden for sporten. HUSK AT PRINTE DET UD OG HÆNGE DET OP I KLUBHUSET Nyhedsbrevet vil komme ca. 1 gang om

Læs mere

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX.

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX. Referat fra SK-møde BMX Møde: Nr. 04-13 Mødedato: 16.04-2013 Til stede: Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS), Per Varming (PV), Lars Ostenfeldt (LO) og Martin Gunnar Thenning (MGT)

Læs mere

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningdygtigt uanset fremmødte.

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Møde: Repræsentantskabsmøde 2016 Mødedato: 05.03.16 Referent: Kasper Darfelt Dato: 07.03.16 1. Konstatering af møderet og stemmetal

Læs mere

DMU. Klublederseminar 2/3 November 2007. Konklusioner og Projekter

DMU. Klublederseminar 2/3 November 2007. Konklusioner og Projekter DMU Klublederseminar 2/3 November 2007 Konklusioner og Projekter 1 Workshops - opsamling 2 Klubudvikling Indsatsområder 2008 Miljø Klublederudd. Markedsføring Andet Miljøproblemer (løsning af miljøproblem,

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde Tid: 4. april 2011, kl. 16.00 Sted: DMU kontor, Idrættens Hus Deltagere: Jesper Holm (formand), Henrik Berendt og Palle Lind samt Søren Andersen

Læs mere

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på?

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på? Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 8-2015 Mødedato: den 14. oktober 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO), Johnny Winther (JOW) og Lotte Filsø (LF) Ikke til stede: Referent: LO Dato:

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-14 Mødedato: 01.04.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

Referat fra Klublederseminar

Referat fra Klublederseminar Referat fra Klublederseminar Mødedato: Til stede: 3. november 2012, Scandic Bygholm Hotel, Horsens Aars, Bjerringbro, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Kalundborg, Klarup, Ikast, København, Roskilde,

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen,

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2013 Dato: 02-09-2013 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

BMX Sportskommission marts 2012

BMX Sportskommission marts 2012 BMX Sportskommission 2012 31. marts 2012 1 BMX SK 2012, Organisation International koordinator BMX Sportskommission Kørerrepræsentant BMX Sportsudvalg BMX Reglementsudvalg BMX Baneudvalg Sammensætning

Læs mere

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl

Referat HB 02. Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl Referat HB 02 Lørdag den 31. oktober 2015 Hotel Scandic Odense Kl. 10.00 15.30 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Kenneth Larsen, Elite- og Eventansvarlig Anders Nielsen, Økonomiansvarlig

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i arbejdsgruppe under DMU Tid: 7 marts 2010 Sted: Bygholm Parkhotel, Horsens Deltagere: Jesper Holm (ansvarlig overfor HB), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist,

Læs mere

Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 1/05 d. 12. februar i København Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012

Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012 Referat af Repræsentantskabsmøde på Scandic Bygholm Park i Horsens lørdag d. 4. marts 2012 Formanden Jørgen Bitsch bød forsamlingen velkommen til dette års repræsentantskabsmøde. 1) Konstatering af møderet

Læs mere

Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt Referat fra HB-møde 4 / 06 d. 16. august i Middelfart Deltagere: Afbud fra: Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 22-05/08 Dato 18. september 2008 kl. 17.00 Sted Idrættens Hus, Brøndby Deltagere Jan Ludvigsen, Jens Jørgen Nygaard, Annie Nielsen, Mogens

Læs mere

Indledning. Årsrapport2012

Indledning. Årsrapport2012 Årsrapport 2012 Indledning Danmarks Motor Union er i en fortsat god og positiv udvikling, men har dog i 2012 mærket finanskrisen og konsekvenserne heraf i modsat til de tidligere år, som har medført et

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010 HB 05-10 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Jesper Holm (JH), Bent

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt.

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt. Referat fra Repræsentantskabsmøde i speedway 2015 Mødedato: 7. marts 2015 Til stede: Brovst, Esbjerg, Fredericia, Fjelsted, Glumsø, Grindsted, Haderslev, Holsted, Munkebo, Outrup, Skærbæk, SMO, Silkeborg,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 02-15 Mødedato: 06.03.2015 Scandic Horsens, Bygholm Park Til stede: Ikke til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen

Læs mere

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union.

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union. Referat fra Klublederseminar 2015 Møde: både fredag og lørdag Mødedato: den 6. og 7. november 2015 Til stede: BMX-klubber, SU-formand, SK og sportssekretær Ikke til stede: Referent: Martin Gunnar Thenning

Læs mere

DMU Vedtægter Gældende fra d

DMU Vedtægter Gældende fra d 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-17 Mødedato: 04-04-2017 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Dennis Skytte Bechmann (DSB), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (), Hans Jørn Beck (H),

Læs mere

HB-møde: Januar 2014 Initialer: MS Bilags.nr.: 2.1.1.1 NYHED EFTER LUKKET BILAG. Udviklingsmål - Strategi Handlingsplaner Kommissorier Retningslinjer

HB-møde: Januar 2014 Initialer: MS Bilags.nr.: 2.1.1.1 NYHED EFTER LUKKET BILAG. Udviklingsmål - Strategi Handlingsplaner Kommissorier Retningslinjer HB-møde: Januar 2014 Initialer: MS Bilags.nr.: 2.1.1.1 SÆT KRYDS ÅBENT FØR ÅBENT EFTER Orienteringsbilag (O) Debat- og temabilag (D) X Beslutningsbilag (V) X X NYHED EFTER LUKKET BILAG HB-protokol (udfyldes

Læs mere

Referat fra møde i Sportskommissionen

Referat fra møde i Sportskommissionen Referat fra møde i Sportskommissionen SK Møde: 06-2014 Mødedato: Sammenskrivning af møder fra 24. september og 6.oktober 2014 Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne og Jonas

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF)

Johannes Fraas (JF), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referat: Deltagere: 01-2013 RU møde d. 12. januar på Fangel Kro Johannes Fraas (), Steen Christensen (SC), Søren Duun (SD) Niels Erik Jørgensen (NEJ), Erik Larsen (EL), Jens Færgemann (JeF) Referent Lars

Læs mere

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter.

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter. Referat fra HB-møde 7 / 07 d. 3. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Repræsentantskabsmøde. Sportskommission Road- og Drag Racing Lørdag den 7. marts 2015 Hotel Scandic Bygholm Park Horsens

Repræsentantskabsmøde. Sportskommission Road- og Drag Racing Lørdag den 7. marts 2015 Hotel Scandic Bygholm Park Horsens 1 Repræsentantskabsmøde Sportskommission Road- og Drag Racing Lørdag den 7. marts 2015 Hotel Scandic Bygholm Park Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal. Det blev konstateret at 4 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway 24-03-2017 Mødedato: 4. marts 2017 Fremmødte klubber: Brovst, Esbjerg, Fjelsted, Fredericia, Glumsø, Grindsted, Herning, Holstebro, Holsted, Kronjylland, Munkebo,

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Der blev derefter lavet en optælling af klubberne, og der kunne konstateres 16 BMXklubber

Der blev derefter lavet en optælling af klubberne, og der kunne konstateres 16 BMXklubber Referat fra Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: den 5. marts 2016 Til stede: Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns, Køge, Roskilde,

Læs mere

1. Velkomst Road Racing-formand, Jesper Holm bød klubrepræsentanterne velkommen til årets Klublederseminar. Og præsenterede herefter dagsordenen:

1. Velkomst Road Racing-formand, Jesper Holm bød klubrepræsentanterne velkommen til årets Klublederseminar. Og præsenterede herefter dagsordenen: Referat fra Road Racings Klublederseminar 2016 Møde: Klublederseminar Mødedato: den 5. november 2016 Til stede: Jesper Holm, Palle Lind og John Klint (SK). Arne Christiansen (FMS). Poul Nyrup, Kaj Lehmann

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen.

Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen. BMX Bilag til klublederseminar Fredag den 31. oktober, kl. 20.30 22.00 Efter det samlede DMU møde om fredagen samles de enkelte grene halvanden time om aftenen. BMX dagsordenen for fredagens møde er: 1.

Læs mere

Referat af dommerudvalgsmøde nr

Referat af dommerudvalgsmøde nr Referat af dommerudvalgsmøde nr. 1 2017-2018 Lørdag den 24. juni 2017, kl. 7.30 i Langeskov Hallen Deltagere: Kim Linde (KL), Jørgen Svane (JS), Jesper Kirkholm, (JK) Lars Hagenau (LH) JK deltog på mødet

Læs mere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere

HB /17. Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl Deltagere HB 01 2016/17 Onsdag den 29. juni 2016 Hotel Scandic Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV Kl. 17.30 22.00 Deltagere René Toft, formand Jens Dall-Hansen, næstformand Jeanette Lund Clausen, Bredde- og Udviklingsansvarlig

Læs mere

Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens

Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens Møde: Klublederseminar Mødedato: 6.-7. november 2015 Til stede: MX-klubberne Referent: Kasper Darfelt Dato: 12. november 2015 1.

Læs mere

Hans Storm(HS) Johnny Winther(JW) Kitty Laursen(KL) - Afbud Amanda Sørensen (AS) Søren Normann Andersen(SA) - referent

Hans Storm(HS) Johnny Winther(JW) Kitty Laursen(KL) - Afbud Amanda Sørensen (AS) Søren Normann Andersen(SA) - referent BMX Sportskommissions møde d. 19.04 2012 kl. 18.00 SK BMX 2/12 Sted: Deltagere: Quality Hotel Park, Middelfart A/S Viaduktvej 28 5500 Middelfart Lars Ostenfeldt(LO) Hans Storm(HS) Johnny Winther(JW) Kitty

Læs mere