Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Hovedbestyrelsen (HB)"

Transkript

1 Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: Mødedato: Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (), Ole Hansen (), Anita Silkjær (AS), Asger Pedersen (AG), Svend Jacobsen (SJ), Poul Hjorth (PH), Hans Jørn Beck (HJB), Jesper Holm (JH). Palle Lind (PL), Lars Ostenfeldt (LO), Hans Storm (HS), Søren Møller Ebbesen (SME), Peter Kirkegaard (PK) Referent: Kenneth Majkjær Mikkelsen Dato: Ansv. 1. Velkomst, siden sidst, klublederseminaret 2012 Kort gennemgang, herunder orientering om sager som har været forbi Ordensudvalget. Herunder blev vigtigheden af at der fokuseres på uddannelse af vore dommere fremhævet. Valget af Jørgen Bitsch til FIM Board of Directors samt forløbet under den ekstraordinære UEM Kongres og efterfølgende FIM kongressen, blev gennemgået. Det er en positiv udvikling og det er vigtigt at fremhæve at den Nordiske indsats er meget positiv og vi har en god opbakning fra mange lande i FIM omkring det arbejde vi gør og måden vi arbejder på. Det blev aftalt, at der på næste møde orienteres om strukturen i FIM og de udfordringer som der er internationalt samt hvordan der arbejdes generelt i FIM og FIM Europe. JB Klublederseminar: Årets klublederseminar blev gennemgået og af bemærkninger som tages med i planlægningen af Klublederseminaret 2013 fremhæves følgende: - Der skal være mere grenspecifikt således at f.eks. hele lørdagen er grenspecifik med afslutning kl Gode tilbagemeldinger fra nye klubber som var med for første gang - Det er vigtigt at klublederseminaret bruges til at de valgte ledere og administrationen kommer tættere på klubberne. Dette skal være medvirkende tl at alle bedre kan se sammenhængen i DMU - Nogle af emnerne (og beslutningerne) som er oppe på et klublederseminar, tager et par år at implementere. Her skal der fremover sikres en bedre forventningsafstemning og information til klubberne. Den kommende årsrapport til repræsentantskabsmødet, vil indeholde beskrivelse af Klublederseminaret, samt hvorfor dette bliver holdt. HB opfodres til at se kritiske på denne tekst, da det er en tekst som skal være med til at fortælle om organisationen og vigtigheden af at deltage på klublederseminaret. MGT/ HB 2. DMU s Frivillighedsstrategi og prioriterede 2013 aktiviteter Udgangspunktet for DMU s Frivillighedsstrategi er et oplæg fra Trygve Laub, Idrættens Analyseinstitut, som blev fremført på DMUs Klublederseminaret Oplægget tog udgangspunkt i forslag til hvordan man tiltrækker frivillige til sporten. Oplægget er redigeret således at det er målrettet mod DMU: Formålet med en frivillighedsstrategi for DMU er at præsentere konkrete tiltag som kan styrke rekruttering og muligheden for at fastholde frivillige. Side 1 af 9

2 - I forhold til oplægget blev det foreslået, at der skal være fokus på det kvalitative aspekt i forhold til vores frivillige, fx forvaltning af reglement og forståelse for forsikringsdækning. - Plan for uddannelser blev kommenteret. Og konkret ligger der en målsætning i UU om at der den 1. marts skal ligge en uddannelsesplan klar i samarbejde med SK. Frivillighedsstrategien for DMU blev godkendt med ovenstående rettelser og udsendes til klubberne med førstkommende Nyhedsbrev omkring frivilligheden i DMU. MGT 3. DMU s Målsætninger og Prioriterede aktiviteter 2013 Forslag til målsætninger og prioriterede aktiviteter blev gennemgået og behandlet. Arbejdet med dette vil fortsætte i januar februar og præsenteres på Repræsentantskabsmødet 2013 under strategi punktet på dagsordenen. Nye udvalg: - DMU s Miljøudvalg Nedlagt: - Politisk Aktivitetsudvalg Sidstnævntes aktiviteter varetages reelt af de udvalg, som er der i forvejen (Forretningsudvalg, Miljøudvalg). Det blev kommenteret, at der reelt er en udfordring i forhold til at få forankret aktiviteterne fra tværgående udvalg, i den øvrige organisation. Men alternativet til udvalgene er, at opgaverne skal varetages af andre, dvs. SK. - Internationalt Udvalg, et af de stående udvalg, blev diskuteret. Det blev nævnt, at det er meget vigtigt at de Internationale Delegater skal være i løbende dialog med SK`erne. Men samtidig, så er der et behov for at have et centralt udvalg, som varetager de løbende opgaver herunder økonomi, licenser samt koordinerer information og ønsker på tværs af kommissioner. Til kommissoriet for IU noteres, at udpegning af Internationale Delegater sker efter indstilling fra SK. Delegater skal være i tæt dialog med SK, og ikke kun repræsentere sig selv. Det blev besluttet at der arbejdes videre med endeligt oplæg til HB 01/13 mødet - Det blev vedtaget at planlægningen af DMUs 100 års Jubilæum lægges som en arbejdsgruppe under Forretningsudvalget. - I målsætningerne fremgår, at der i 2013 skal være uddannet 40 Klubtrænere via KT2 kursus og antallet skal dog deles op på SK`erne. - I 2013 er der en målsætning om at sikre en bedre koordinering og forventningsafstemning mellem HB/FU, SK og alle udvalg og der vil derfor blive afholdt grenspecifikke møder i starten af FU vil deltage i møderne og det vil sikres at der er fokus på den enkelte gren samt de generelle samarbejdsformer mellem udvalg, adminstrationen osv. Miljøudvalget: Det blev kommenteret, at DMUs nye Miljøchef, Kern Lærkholm Petersen, skal tale med alle HB/SK`er medlemmer som en del af hans første periode, således at han hurtigt får etableret netværket men også vil få input. Prioriteringer herfra bliver skrevet ind i en konkret handleplan. Møderne tages som udgangspunkt på Skype eller telefon eller hvis der i forvejen er møde i Brøndby. NMN/ SA JB KLP/ Side 2 af 9

3 - Sikkerhedsudvalg: I oplægget bliver der lagt op til et seminar i marts Det blev kommenteret, at dette burde ligge tidligere i forhold til sæsonen. - Facebook: I forhold til de generelle retningslinjer for DMUs facebooksider, bør der tilføjes, at kommercielle indlæg som postes uopfordret, slettes fra siden. - Reglement og Jura-udvalget: Her er det en målsætning at tilknytte administrativ medarbejder, samt advokat. - IT Udvikling: Ny hjemmeside er skubbet fra 1. juni 2013 til 1. januar 2014, for at sikre ressourcer til øvrige prioriterede aktiviteter i løbet af 2013, herunder specifikt sponsorsøgning. MGT MGT/ Efter gennemgang af de generelle indsatsområder, blev alle SK`ers aktivitets- /handlingsplan for 2013 gennemgået: - Road Racing: Er ved at være Back-on-track, men der er naturligvis fortsat udfordringer. Generelt har gratis-licenserne i RR været en stor succes, som har været med til at sikre tilgang til klubberne. - Off-track: Har fortsat store vækstpotentialer, men det største problem er frivillige ressourcer i klubber/udvalg til at få det til at ske. - Speedway: Er stærkt udfordret på tilbagegang i antallet af aktive. Et af fokuspunkterne er at få uddannet klubtrænere, for at bremse den negative udvikling - samt en indsats for at fastholde seniorkørerne. - Motocross: Har licensfremgang 2013 som målsætning, samt tættere kontakt med klubberne via klubmøder. - BMX: Uddannelse og træning, bliver et af punkterne som BMX i 2013 vil have skarpt fokus på. Sporten er fortsat inde i en god medlemsudvikling. 4. DMU s Bredde- og Udviklingsudvalg, NMN gennemgik et oplæg til et nyt kommissorium samt struktur for Breddeudvalget (BU). - Generelt skal udvalget forankres bedre i kommissionerne. Således skal formanden for SK`erne være en del af BU sammen med deres respektive sportssekretær. NMN/ SK Det blev kommenteret, at formanden for SK er en del af udvalget. HJB, nævnte at kompetencerne hos Off-track var lagt i Sportsudvalg, da Off-track favnede flere forskellige sportsgrene. HB er af den holdning, at kommissoriets intention om at få opgaven forankret i SK, er god, og fastholdes. HB foreslår, at BU-arbejdsopgaverne og handleplan specificeres i forbindelse med det første møde i BU, i det nye år. OBL/ NMN I forlængelse af de seneste klublederseminar, er der en række ønsker fra klubberne, som kan ligge i forlængelse af kommissoriets intentioner omkring klubudvikling. Der arbejdes videre med oplægget som skal sikre at alle aktiviteter osv inkluderes i udvalgets opgaver. Første møde skal afvikles inden HB 01/13. Side 3 af 9

4 5. DMU s Organisation HB-beslutter i forhold til referater, beslutning og offentliggørelse følgende: Udvalg/Paneler under HB: HB modtager referaterne fra udvalg/paneler under HB. Hvis der ikke er indsigelser inden én uge er referatet godkendt. Det skal fremgå af referaterne hvis der er beslutninger som HB udvalget ønsker godkendt. Hvis der er indsigelser er der mulighed for, at beslutningen udskydes til et kommende HBmøde. HBs beslutning skal fremgå af det offentliggjorte referat. Af udvalg offentliggøres Uddannelsesudvalget, Sikkerhedsudvalget og Miljøudvalgets referater på DMUsport.dk. Udvalg under SK`erne (SU-referater): SU-referater godkendes som hidtil via SK-referater, og godkendte forslag fra SU fremgår af SU-referater. SU-referater offentliggøres ikke på dmusport.dk Forslagsændringer til Repræsentantskabsmødet 2013 HB gennemgik forslag til ny sammensætning af HB og SK`erne. Det blev besluttet at fastholde den nuværende model med 2 repræsentanter fra hver SK i HB. SK kan vurdere behov for at SU formænd deltager i SK-møder. Det blev ligeledes besluttet at SK fortsat skal bestå af 3 medlemmer. Det blev foreslået at kørerrepræsentanter ikke længere er en del af HB og SK. Jf vedtægternes 15 fremgår, at der være en kørerrepræsentant i hver SU, dette forslås ændret til, at der kan være en kørerrepræsentant i SU. Det er muligt at indsætte kørerrepræsentanter i et givet SK eller Sportsudvalg efter en offentlig indstillingsproces. Valg på kommende Repræsentantskabsmøder HB Formand for 3 år: Jørgen Bitsch (genopstiller) Speedway Formand for 3 år: Svend Jacobsen (afklares) Kommissionsmedlem MX for 3 år: Lene Skovsgaard (stiller op) Kommissionsmedlem OT for 3 år: Anita Silkjær (stiller op) Kommissionsmedlem BMX for 3 år: Johnny Winther (afklares) Kommissionsmedlem RR/DR for 3 år: Jan Mandelid (genopstiller) 6. Økonomi Regnskab 2012, forventning 2012 Der er forventning om op til kr. i underskud i forhold til 2012 budget på årets regnskab. De væsentligste afvigelser ligger på indtægtssiden, hvor der er et større fald i kontingenter og licenser samt salg af annoncer til MotorBladet På udgiftssiden er der bl.a. afvigelser i forhold til mødeaktiviteter. Licenstyper, gratis licenser og priser 2013 Generelt er der ikke gratis-licenser igen i 2014, dog bliver der godkendt enkelte gratis-licens projekter RR/DR har fremsendt forslag om to nye licenstyper. Priserne på eksisterende licenstyper er uændrede. Der indføres to nye licenstyper: - One-race licens, 600 kroner (et alternativ for kørere, som kun deltager i få stævner) - Træningslicens, 750 kroner (giver adgang til træningsstævner i indland og udland) Side 4 af 9

5 Gratis licenser 2013: - OFT: Gratis licens på El-licens - SPW: Gratis licens i 50cc - RR: Op til 100 Gratislicenser Der er fortsat indslusningslicens til 100 kroner i alle grene. Kontingentstigninger 2014 HB foreslår desuden en 50 kroners kontingentstigning samt løbende indexregulering. Baggrunden for forslaget er, at der gennem mange år ikke har været stigning i DMUs Kontingent. Fremlægges på kommende Repræsentantskabsmøde. DMUs priscirkulære opdateres og godkendes på næste møde. Budget Principper og Procedurer 2013 (Økonomiske Retningslinjer opdateret) I 2013 bliver der indført kvartalsmæssige budgetter, princippet herfor er følgende: Ved afvigelser skal områdeansvarlige skriftligt fremsende de nødvendige ændringer i budgettet til FU for godkendelse. 2. Fordelingsnøgler DIF / DMU Internt Den nye DMU fordelingsnøgle vil lægge et øget fokus på licenstal og mindre fokus på internationale arrangementer. Fordelingsnøglen, som er inspireret af DIFs samme, skal fungere som en incitamentsstruktur for SK`erne. Realiserede fordelingsnøglemidler danner udgangspunkt for tildeling til SK det følgende år. 3. DMUs budgetter indtægter/udgifter blev gennemgået grafisk, således at omkostningsstrukturen visuelt kunne illustreres. - IT-udgifterne i DMU blev gennemgået og indtægter udgifter blev sammenstillet. Et af de nye elementer som der blev gennemgået var en stigning i administrationsgebyret ved online-bestilling, som til næste år stiger fra 10 kr. til 15 kroner, for at dække de faktuelle omkostninger til IT-løsningerne i DMU. Alternativt, skal disse omkostninger dækkes af klubberne. - Det blev kommenteret, at der under miljøaktiviteter fremover også budgetteres med et engangsbeløb fra klubber på kroner når miljøchefen bestilles ud til klubben. Denne post kommer til at fremgå af afgiftscirkulæret som publiceres på DMUsport.dk og bringes i MotorBladet. Omr./ Ans. JS/ JB / MGT Efter gennemgangen af budgetterne blev oplægget godkendt med mulighed for mindre justeringer nå de sidste detaljer er på plads i december. HB holdes informeret om ændringer. 7. DMU s Sikkerhedsudvalg Reglementsændringsforslag og anbefalinger 2013 for den enkelte gren - AP kommenterede, at SK MX har besluttet at der indføres et nyt flag ved læger o.a. på banen (ekstrem varsomhed påkrævet). SK MX tjekker med de nye FIM-regler. - I BMX bliver der indført en DMU risikoanalyse, således at man kan lave en bedre godkendelsesanalyse i forhold til fx Gates. - Der er desuden lavet et forslag til en matrix, som kan benyttes i forhold til Side 5 af 9

6 større faste installationer og de risikovurderinger, som der skal til for at vurdere disse. Det som er afgørende i forhold til dette, er hvem der godkender hvilke installationer. I visse tilfælde er det kommunens ansvar at godkende større installationer og ikke DMUs. DMU har her en informationspligt i forhold til klubberne. 8. Reglement og Juraudvalget Forslagene til ændringer af det almene reglement blev gennemgået. Godkendte rettelser (se rettelsesordlyd af vedhæftning): Reglementer (ændringer) Kategori IV: Officials medlemskab (ændring) Aktiviteter (nyt afsnit) Officials (præcisering) Speedway undtagelse fjernes (ændring) Krav om kørerlicens (tilføjelse af klubcykellicens) Dømmende myndigheder (præcisering) Protest (2 ændringer; en manglende detalje, samt juridisk klarlægning) Anke (beskrevet procedure) HB-Kommentarer: I 2013 bliver mulighed for at købe klubcykellicens, som vil dække klubbens cykler, der benyttes ved arrangementer for at tiltrække nye medlemmer, eller til nye medlemmer i en kortere periode. Klubcykellicens kan bestilles via onlinebestillingen når denne åbner pr. 10. januar I 2013 vil protestgebyret blive hævet til 500,- kr. efter i mange år at have ligget uændret. Blandt punkter som blev diskuteret var træning i udlandet. Punktet afklares i løbet af januar og drøftes i FU. Alment reglement skal sammen med grenreglementer publiceres hurtigst muligt, med deadline pr. starten af januar. Reglementerne bliver i 2013 i nyt design, som hænger bedre sammen med DMUs øvrige publikationer. Ligeledes blev det besluttet at rettelser skal fremgå af reglementet som ligger på hjemmesiderne (og ikke udelukkende i bilag). Referat fra seneste møde til godkendelse Af seneste referat fra R&J fremgår en ændring i forhold til Alment Dette punkt er godkendt og fremgår af ovenstående. Desuden lægges der op til at R&J slankes, samt får tildelt administrativ ressource fra kontoret ved Kasper Darfelt. Desuden arbejdes der efter at få advokatbistand til udvalget. Omstruktureringen forventes afsluttet i marts Uddannelsesudvalget Officiallicensstruktur til godkendelse Uddannelsesudvalget har foreslået en ny officiallicensstruktur. Der blev kort informeret og dette og den blev godkendt. Fremover har SK`erne ansvar for deres grenspecifikke uddannelse. Det er dog Side 6 af 9

7 fortsat UU som har ansvaret for de samlede uddannelsesplaner. Seneste referat, UU pr. 12. november, godkendt. 10. DMU s Talent og Eliteaktiviteter 2013, Målsætninger og Aktiviteter HB havde modtaget en opdateret version af målsætninger og fokusområder for alle aktivitetsområderne for Det har været et godt år set på resultaterne og der forventes en positiv udvikling i de kommende år. Det blev også besluttet at, på ét af de kommende HB møder skal der tages en nærmere drøftelse og debat omkring værdien af vores indsats og fortsatte udviklingsomåder. JB 11. Internationale anliggender FIM, FIM Europe, NMC FIM: DMU markerer sig godt internationalt. Der er dog udfordringer i speedwayafdelingen internationalt, hvor det har været svært at opnå dansk indflydelse. Dette er et punkt, som der skal arbejdes for at rette op på. FIM Europe: her er det svært at sige hvordan den nye bestyrelse kommer til at se ud, da den nuværende formand pt. er syg. NMC: Samarbejdet har fungeret godt i går, og der er en ny struktur hvor NMC møderne afholdes over året i grenene ved større arrangementer, og at der skal fremsendes referater fra de enkelte grene til Management Council (NMC). Når NMC holder møde til oktober, så bliver de baltiske nationer inviteret. Internationalt Udvalgsstruktur 2013 Som omtalt tidligere: I kommissoriet for IU noteres, at udpegning af Internationale Delegater sker efter indstilling fra SK. Delegater skal være i tæt dialog med SK, og ikke kun repræsentere sig selv. Det er en proces at få folk koblet op på de internationale udvalg. Og derfor er det ligeledes vigtigt at DMU/SK tænker over hvordan man kommer tættere på det internationale arbejde, via sine indstillede delegater. JB/ NMN SK 12. Dansk MotorSport Award 2012 (udtagelser osv) Juryerne til DMA 2012 er nedsat, og disse er ved at komme med indstillinger til kandidater. I forhold til sidste år får DMU færre billetter at gøre godt med, til gengæld bliver det muligt at sikre ekstra billetter til stærkt nedsat pris. DMU er i år repræsenteret ved 4 rene MC-kategorier (DASU har også 4): - Årets Motocross-kører - Årets Road Racing-kører - Årets Speedway-kører - Årets MC sportskører KDA/ Desuden deler DMU 3 kategorier med DASU: - Årets Motorsportstalent - Årets Event - Den alternative pris Endelig har BT fortsat sin egen pris: BT-prisen. Eventen bliver som tidligere meddelt afholdt den 6. februar 2013, og billetsalget for publikum er allerede startet. 13. DMU 100 års Jubilæum I 2014 vil der komme ny hjemmeside samt et jubilæumstidsskrift. Men udover dette, så udvides repræsentantskabsmødet til 2 dage igen. JB/ Side 7 af 9

8 Udover dette, så skal der planlægges flere aktiviteter i løbet af året, som kan markere Jubilæet. På selve jubilæumsdagen skal der laves et særarrangement, hvor diverse notabiliteter kan inviteres. Der modtages forslag frem til næste HB-møde, hvor en mere detaljeret plan skal ligge klar. I forhold til sportsgrenene så vil vi til næste år meget gerne kunne afvikle nogle grenspecifikke arrangementer. SK`erne opfordres til at overveje hvilke aktiviteter som vil være relevante at køre i jubilæumsåret. Punktet drøftes videre på kommende HB Møde. Forventet nærmere præsentation på Repræsentskabsmødet. 14. Forslag til møder 2013 HB har modtaget forslag om 2013 kalender. Denne skal opdateres af alle udvalg således at den er opdateret i løbet af januar fra alle. Alle Kalenderen bruges i forhold til frivillige og ansatte, således at alle kan langtidsplanlægge deres fritid i forhold til den kommende sæson. 15. DMU s Administration og status på opgaver gennemgik to centrale dokumenter i forhold til administrationens opgaver, en årsplan over administrationens større opgaver i 2013, samt en matrix, hvor den enkelte medarbejders konkrete arbejdsopgaver fremgår. En af de større arbejdsopgaver som kontoret pt. arbejder med er Online licensprojektet, hvor der er indkøbt ny printer til kontoret til håndtering af den nye form for licens, hvor klubberne pr. 1 marts, med en scanner vil kunne tjekke de enkelte køreres licensstatus. Informationen til klubberne om online-licensprojektet vil starte før jul og fortsætte i løbet af foråret. Der er ligeledes startet et projekt under FU med deltagelse af SK repræsentanter og omkring en yderligere udvikling og effektivisering af vores arbejdsgange og rutiner i DMU. Arbejdet forventes afsluttet medio 2013 med tilhørende anbefalinger. 16. Speedway Projekt Superligaen, status og tidsplan for videre tiltag En af de store opgaver for speedway er i det kommende år, at sikre at Projekt Superliga, med bl.a. selskabsdannelse for speedway-klubberne forløber som aftalt. Projektet er vedtaget at køre med start fra , og implementeringen af projektets 8 punkter starter med det nye år. Der har været lidt opstartsproblemer med mødedatoerne men dette skulle nu være på plads. HB vil gerne benytte lejligheden til at fremhæve vigtigheden af dette projekt og opbakningen til projektet fra alle deltagere. / SA 17. Referater til godkendelse: a. HB godkendt b. FU godkendt Side 8 af 9

9 c. SK MX MX ønske om løbende opdatering af reglementer, blev diskuteret og godkendt. d. SK MX SK Speedway godkendt e. SK BMX godkendt f. SK BMX godkendt f. SK OT, info godkendt g. SK RR/DR godkendt h. SK RR/DR godkendt 18. Næste møde: HB , afholdes den 7. februar Bilag: Godkendte reglementsændringer - Alment Plakat Dansk Motorsports Award Side 9 af 9

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Referat af HB-Møde. 22. april 2011

Referat af HB-Møde. 22. april 2011 Referat af HB-Møde 22. april 2011 Referat af HB-Møde Fredag d. 22. april 2011 1. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Godkendelse af referat af HB-mødet 6. februar 2011... 2 3. s beretning...

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere