Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Hovedbestyrelsen (HB)"

Transkript

1 Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: Mødedato: Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (), Ole Hansen (), Anita Silkjær (AS), Asger Pedersen (AG), Svend Jacobsen (SJ), Poul Hjorth (PH), Hans Jørn Beck (HJB), Jesper Holm (JH). Palle Lind (PL), Lars Ostenfeldt (LO), Hans Storm (HS), Søren Møller Ebbesen (SME), Peter Kirkegaard (PK) Referent: Kenneth Majkjær Mikkelsen Dato: Ansv. 1. Velkomst, siden sidst, klublederseminaret 2012 Kort gennemgang, herunder orientering om sager som har været forbi Ordensudvalget. Herunder blev vigtigheden af at der fokuseres på uddannelse af vore dommere fremhævet. Valget af Jørgen Bitsch til FIM Board of Directors samt forløbet under den ekstraordinære UEM Kongres og efterfølgende FIM kongressen, blev gennemgået. Det er en positiv udvikling og det er vigtigt at fremhæve at den Nordiske indsats er meget positiv og vi har en god opbakning fra mange lande i FIM omkring det arbejde vi gør og måden vi arbejder på. Det blev aftalt, at der på næste møde orienteres om strukturen i FIM og de udfordringer som der er internationalt samt hvordan der arbejdes generelt i FIM og FIM Europe. JB Klublederseminar: Årets klublederseminar blev gennemgået og af bemærkninger som tages med i planlægningen af Klublederseminaret 2013 fremhæves følgende: - Der skal være mere grenspecifikt således at f.eks. hele lørdagen er grenspecifik med afslutning kl Gode tilbagemeldinger fra nye klubber som var med for første gang - Det er vigtigt at klublederseminaret bruges til at de valgte ledere og administrationen kommer tættere på klubberne. Dette skal være medvirkende tl at alle bedre kan se sammenhængen i DMU - Nogle af emnerne (og beslutningerne) som er oppe på et klublederseminar, tager et par år at implementere. Her skal der fremover sikres en bedre forventningsafstemning og information til klubberne. Den kommende årsrapport til repræsentantskabsmødet, vil indeholde beskrivelse af Klublederseminaret, samt hvorfor dette bliver holdt. HB opfodres til at se kritiske på denne tekst, da det er en tekst som skal være med til at fortælle om organisationen og vigtigheden af at deltage på klublederseminaret. MGT/ HB 2. DMU s Frivillighedsstrategi og prioriterede 2013 aktiviteter Udgangspunktet for DMU s Frivillighedsstrategi er et oplæg fra Trygve Laub, Idrættens Analyseinstitut, som blev fremført på DMUs Klublederseminaret Oplægget tog udgangspunkt i forslag til hvordan man tiltrækker frivillige til sporten. Oplægget er redigeret således at det er målrettet mod DMU: Formålet med en frivillighedsstrategi for DMU er at præsentere konkrete tiltag som kan styrke rekruttering og muligheden for at fastholde frivillige. Side 1 af 9

2 - I forhold til oplægget blev det foreslået, at der skal være fokus på det kvalitative aspekt i forhold til vores frivillige, fx forvaltning af reglement og forståelse for forsikringsdækning. - Plan for uddannelser blev kommenteret. Og konkret ligger der en målsætning i UU om at der den 1. marts skal ligge en uddannelsesplan klar i samarbejde med SK. Frivillighedsstrategien for DMU blev godkendt med ovenstående rettelser og udsendes til klubberne med førstkommende Nyhedsbrev omkring frivilligheden i DMU. MGT 3. DMU s Målsætninger og Prioriterede aktiviteter 2013 Forslag til målsætninger og prioriterede aktiviteter blev gennemgået og behandlet. Arbejdet med dette vil fortsætte i januar februar og præsenteres på Repræsentantskabsmødet 2013 under strategi punktet på dagsordenen. Nye udvalg: - DMU s Miljøudvalg Nedlagt: - Politisk Aktivitetsudvalg Sidstnævntes aktiviteter varetages reelt af de udvalg, som er der i forvejen (Forretningsudvalg, Miljøudvalg). Det blev kommenteret, at der reelt er en udfordring i forhold til at få forankret aktiviteterne fra tværgående udvalg, i den øvrige organisation. Men alternativet til udvalgene er, at opgaverne skal varetages af andre, dvs. SK. - Internationalt Udvalg, et af de stående udvalg, blev diskuteret. Det blev nævnt, at det er meget vigtigt at de Internationale Delegater skal være i løbende dialog med SK`erne. Men samtidig, så er der et behov for at have et centralt udvalg, som varetager de løbende opgaver herunder økonomi, licenser samt koordinerer information og ønsker på tværs af kommissioner. Til kommissoriet for IU noteres, at udpegning af Internationale Delegater sker efter indstilling fra SK. Delegater skal være i tæt dialog med SK, og ikke kun repræsentere sig selv. Det blev besluttet at der arbejdes videre med endeligt oplæg til HB 01/13 mødet - Det blev vedtaget at planlægningen af DMUs 100 års Jubilæum lægges som en arbejdsgruppe under Forretningsudvalget. - I målsætningerne fremgår, at der i 2013 skal være uddannet 40 Klubtrænere via KT2 kursus og antallet skal dog deles op på SK`erne. - I 2013 er der en målsætning om at sikre en bedre koordinering og forventningsafstemning mellem HB/FU, SK og alle udvalg og der vil derfor blive afholdt grenspecifikke møder i starten af FU vil deltage i møderne og det vil sikres at der er fokus på den enkelte gren samt de generelle samarbejdsformer mellem udvalg, adminstrationen osv. Miljøudvalget: Det blev kommenteret, at DMUs nye Miljøchef, Kern Lærkholm Petersen, skal tale med alle HB/SK`er medlemmer som en del af hans første periode, således at han hurtigt får etableret netværket men også vil få input. Prioriteringer herfra bliver skrevet ind i en konkret handleplan. Møderne tages som udgangspunkt på Skype eller telefon eller hvis der i forvejen er møde i Brøndby. NMN/ SA JB KLP/ Side 2 af 9

3 - Sikkerhedsudvalg: I oplægget bliver der lagt op til et seminar i marts Det blev kommenteret, at dette burde ligge tidligere i forhold til sæsonen. - Facebook: I forhold til de generelle retningslinjer for DMUs facebooksider, bør der tilføjes, at kommercielle indlæg som postes uopfordret, slettes fra siden. - Reglement og Jura-udvalget: Her er det en målsætning at tilknytte administrativ medarbejder, samt advokat. - IT Udvikling: Ny hjemmeside er skubbet fra 1. juni 2013 til 1. januar 2014, for at sikre ressourcer til øvrige prioriterede aktiviteter i løbet af 2013, herunder specifikt sponsorsøgning. MGT MGT/ Efter gennemgang af de generelle indsatsområder, blev alle SK`ers aktivitets- /handlingsplan for 2013 gennemgået: - Road Racing: Er ved at være Back-on-track, men der er naturligvis fortsat udfordringer. Generelt har gratis-licenserne i RR været en stor succes, som har været med til at sikre tilgang til klubberne. - Off-track: Har fortsat store vækstpotentialer, men det største problem er frivillige ressourcer i klubber/udvalg til at få det til at ske. - Speedway: Er stærkt udfordret på tilbagegang i antallet af aktive. Et af fokuspunkterne er at få uddannet klubtrænere, for at bremse den negative udvikling - samt en indsats for at fastholde seniorkørerne. - Motocross: Har licensfremgang 2013 som målsætning, samt tættere kontakt med klubberne via klubmøder. - BMX: Uddannelse og træning, bliver et af punkterne som BMX i 2013 vil have skarpt fokus på. Sporten er fortsat inde i en god medlemsudvikling. 4. DMU s Bredde- og Udviklingsudvalg, NMN gennemgik et oplæg til et nyt kommissorium samt struktur for Breddeudvalget (BU). - Generelt skal udvalget forankres bedre i kommissionerne. Således skal formanden for SK`erne være en del af BU sammen med deres respektive sportssekretær. NMN/ SK Det blev kommenteret, at formanden for SK er en del af udvalget. HJB, nævnte at kompetencerne hos Off-track var lagt i Sportsudvalg, da Off-track favnede flere forskellige sportsgrene. HB er af den holdning, at kommissoriets intention om at få opgaven forankret i SK, er god, og fastholdes. HB foreslår, at BU-arbejdsopgaverne og handleplan specificeres i forbindelse med det første møde i BU, i det nye år. OBL/ NMN I forlængelse af de seneste klublederseminar, er der en række ønsker fra klubberne, som kan ligge i forlængelse af kommissoriets intentioner omkring klubudvikling. Der arbejdes videre med oplægget som skal sikre at alle aktiviteter osv inkluderes i udvalgets opgaver. Første møde skal afvikles inden HB 01/13. Side 3 af 9

4 5. DMU s Organisation HB-beslutter i forhold til referater, beslutning og offentliggørelse følgende: Udvalg/Paneler under HB: HB modtager referaterne fra udvalg/paneler under HB. Hvis der ikke er indsigelser inden én uge er referatet godkendt. Det skal fremgå af referaterne hvis der er beslutninger som HB udvalget ønsker godkendt. Hvis der er indsigelser er der mulighed for, at beslutningen udskydes til et kommende HBmøde. HBs beslutning skal fremgå af det offentliggjorte referat. Af udvalg offentliggøres Uddannelsesudvalget, Sikkerhedsudvalget og Miljøudvalgets referater på DMUsport.dk. Udvalg under SK`erne (SU-referater): SU-referater godkendes som hidtil via SK-referater, og godkendte forslag fra SU fremgår af SU-referater. SU-referater offentliggøres ikke på dmusport.dk Forslagsændringer til Repræsentantskabsmødet 2013 HB gennemgik forslag til ny sammensætning af HB og SK`erne. Det blev besluttet at fastholde den nuværende model med 2 repræsentanter fra hver SK i HB. SK kan vurdere behov for at SU formænd deltager i SK-møder. Det blev ligeledes besluttet at SK fortsat skal bestå af 3 medlemmer. Det blev foreslået at kørerrepræsentanter ikke længere er en del af HB og SK. Jf vedtægternes 15 fremgår, at der være en kørerrepræsentant i hver SU, dette forslås ændret til, at der kan være en kørerrepræsentant i SU. Det er muligt at indsætte kørerrepræsentanter i et givet SK eller Sportsudvalg efter en offentlig indstillingsproces. Valg på kommende Repræsentantskabsmøder HB Formand for 3 år: Jørgen Bitsch (genopstiller) Speedway Formand for 3 år: Svend Jacobsen (afklares) Kommissionsmedlem MX for 3 år: Lene Skovsgaard (stiller op) Kommissionsmedlem OT for 3 år: Anita Silkjær (stiller op) Kommissionsmedlem BMX for 3 år: Johnny Winther (afklares) Kommissionsmedlem RR/DR for 3 år: Jan Mandelid (genopstiller) 6. Økonomi Regnskab 2012, forventning 2012 Der er forventning om op til kr. i underskud i forhold til 2012 budget på årets regnskab. De væsentligste afvigelser ligger på indtægtssiden, hvor der er et større fald i kontingenter og licenser samt salg af annoncer til MotorBladet På udgiftssiden er der bl.a. afvigelser i forhold til mødeaktiviteter. Licenstyper, gratis licenser og priser 2013 Generelt er der ikke gratis-licenser igen i 2014, dog bliver der godkendt enkelte gratis-licens projekter RR/DR har fremsendt forslag om to nye licenstyper. Priserne på eksisterende licenstyper er uændrede. Der indføres to nye licenstyper: - One-race licens, 600 kroner (et alternativ for kørere, som kun deltager i få stævner) - Træningslicens, 750 kroner (giver adgang til træningsstævner i indland og udland) Side 4 af 9

5 Gratis licenser 2013: - OFT: Gratis licens på El-licens - SPW: Gratis licens i 50cc - RR: Op til 100 Gratislicenser Der er fortsat indslusningslicens til 100 kroner i alle grene. Kontingentstigninger 2014 HB foreslår desuden en 50 kroners kontingentstigning samt løbende indexregulering. Baggrunden for forslaget er, at der gennem mange år ikke har været stigning i DMUs Kontingent. Fremlægges på kommende Repræsentantskabsmøde. DMUs priscirkulære opdateres og godkendes på næste møde. Budget Principper og Procedurer 2013 (Økonomiske Retningslinjer opdateret) I 2013 bliver der indført kvartalsmæssige budgetter, princippet herfor er følgende: Ved afvigelser skal områdeansvarlige skriftligt fremsende de nødvendige ændringer i budgettet til FU for godkendelse. 2. Fordelingsnøgler DIF / DMU Internt Den nye DMU fordelingsnøgle vil lægge et øget fokus på licenstal og mindre fokus på internationale arrangementer. Fordelingsnøglen, som er inspireret af DIFs samme, skal fungere som en incitamentsstruktur for SK`erne. Realiserede fordelingsnøglemidler danner udgangspunkt for tildeling til SK det følgende år. 3. DMUs budgetter indtægter/udgifter blev gennemgået grafisk, således at omkostningsstrukturen visuelt kunne illustreres. - IT-udgifterne i DMU blev gennemgået og indtægter udgifter blev sammenstillet. Et af de nye elementer som der blev gennemgået var en stigning i administrationsgebyret ved online-bestilling, som til næste år stiger fra 10 kr. til 15 kroner, for at dække de faktuelle omkostninger til IT-løsningerne i DMU. Alternativt, skal disse omkostninger dækkes af klubberne. - Det blev kommenteret, at der under miljøaktiviteter fremover også budgetteres med et engangsbeløb fra klubber på kroner når miljøchefen bestilles ud til klubben. Denne post kommer til at fremgå af afgiftscirkulæret som publiceres på DMUsport.dk og bringes i MotorBladet. Omr./ Ans. JS/ JB / MGT Efter gennemgangen af budgetterne blev oplægget godkendt med mulighed for mindre justeringer nå de sidste detaljer er på plads i december. HB holdes informeret om ændringer. 7. DMU s Sikkerhedsudvalg Reglementsændringsforslag og anbefalinger 2013 for den enkelte gren - AP kommenterede, at SK MX har besluttet at der indføres et nyt flag ved læger o.a. på banen (ekstrem varsomhed påkrævet). SK MX tjekker med de nye FIM-regler. - I BMX bliver der indført en DMU risikoanalyse, således at man kan lave en bedre godkendelsesanalyse i forhold til fx Gates. - Der er desuden lavet et forslag til en matrix, som kan benyttes i forhold til Side 5 af 9

6 større faste installationer og de risikovurderinger, som der skal til for at vurdere disse. Det som er afgørende i forhold til dette, er hvem der godkender hvilke installationer. I visse tilfælde er det kommunens ansvar at godkende større installationer og ikke DMUs. DMU har her en informationspligt i forhold til klubberne. 8. Reglement og Juraudvalget Forslagene til ændringer af det almene reglement blev gennemgået. Godkendte rettelser (se rettelsesordlyd af vedhæftning): Reglementer (ændringer) Kategori IV: Officials medlemskab (ændring) Aktiviteter (nyt afsnit) Officials (præcisering) Speedway undtagelse fjernes (ændring) Krav om kørerlicens (tilføjelse af klubcykellicens) Dømmende myndigheder (præcisering) Protest (2 ændringer; en manglende detalje, samt juridisk klarlægning) Anke (beskrevet procedure) HB-Kommentarer: I 2013 bliver mulighed for at købe klubcykellicens, som vil dække klubbens cykler, der benyttes ved arrangementer for at tiltrække nye medlemmer, eller til nye medlemmer i en kortere periode. Klubcykellicens kan bestilles via onlinebestillingen når denne åbner pr. 10. januar I 2013 vil protestgebyret blive hævet til 500,- kr. efter i mange år at have ligget uændret. Blandt punkter som blev diskuteret var træning i udlandet. Punktet afklares i løbet af januar og drøftes i FU. Alment reglement skal sammen med grenreglementer publiceres hurtigst muligt, med deadline pr. starten af januar. Reglementerne bliver i 2013 i nyt design, som hænger bedre sammen med DMUs øvrige publikationer. Ligeledes blev det besluttet at rettelser skal fremgå af reglementet som ligger på hjemmesiderne (og ikke udelukkende i bilag). Referat fra seneste møde til godkendelse Af seneste referat fra R&J fremgår en ændring i forhold til Alment Dette punkt er godkendt og fremgår af ovenstående. Desuden lægges der op til at R&J slankes, samt får tildelt administrativ ressource fra kontoret ved Kasper Darfelt. Desuden arbejdes der efter at få advokatbistand til udvalget. Omstruktureringen forventes afsluttet i marts Uddannelsesudvalget Officiallicensstruktur til godkendelse Uddannelsesudvalget har foreslået en ny officiallicensstruktur. Der blev kort informeret og dette og den blev godkendt. Fremover har SK`erne ansvar for deres grenspecifikke uddannelse. Det er dog Side 6 af 9

7 fortsat UU som har ansvaret for de samlede uddannelsesplaner. Seneste referat, UU pr. 12. november, godkendt. 10. DMU s Talent og Eliteaktiviteter 2013, Målsætninger og Aktiviteter HB havde modtaget en opdateret version af målsætninger og fokusområder for alle aktivitetsområderne for Det har været et godt år set på resultaterne og der forventes en positiv udvikling i de kommende år. Det blev også besluttet at, på ét af de kommende HB møder skal der tages en nærmere drøftelse og debat omkring værdien af vores indsats og fortsatte udviklingsomåder. JB 11. Internationale anliggender FIM, FIM Europe, NMC FIM: DMU markerer sig godt internationalt. Der er dog udfordringer i speedwayafdelingen internationalt, hvor det har været svært at opnå dansk indflydelse. Dette er et punkt, som der skal arbejdes for at rette op på. FIM Europe: her er det svært at sige hvordan den nye bestyrelse kommer til at se ud, da den nuværende formand pt. er syg. NMC: Samarbejdet har fungeret godt i går, og der er en ny struktur hvor NMC møderne afholdes over året i grenene ved større arrangementer, og at der skal fremsendes referater fra de enkelte grene til Management Council (NMC). Når NMC holder møde til oktober, så bliver de baltiske nationer inviteret. Internationalt Udvalgsstruktur 2013 Som omtalt tidligere: I kommissoriet for IU noteres, at udpegning af Internationale Delegater sker efter indstilling fra SK. Delegater skal være i tæt dialog med SK, og ikke kun repræsentere sig selv. Det er en proces at få folk koblet op på de internationale udvalg. Og derfor er det ligeledes vigtigt at DMU/SK tænker over hvordan man kommer tættere på det internationale arbejde, via sine indstillede delegater. JB/ NMN SK 12. Dansk MotorSport Award 2012 (udtagelser osv) Juryerne til DMA 2012 er nedsat, og disse er ved at komme med indstillinger til kandidater. I forhold til sidste år får DMU færre billetter at gøre godt med, til gengæld bliver det muligt at sikre ekstra billetter til stærkt nedsat pris. DMU er i år repræsenteret ved 4 rene MC-kategorier (DASU har også 4): - Årets Motocross-kører - Årets Road Racing-kører - Årets Speedway-kører - Årets MC sportskører KDA/ Desuden deler DMU 3 kategorier med DASU: - Årets Motorsportstalent - Årets Event - Den alternative pris Endelig har BT fortsat sin egen pris: BT-prisen. Eventen bliver som tidligere meddelt afholdt den 6. februar 2013, og billetsalget for publikum er allerede startet. 13. DMU 100 års Jubilæum I 2014 vil der komme ny hjemmeside samt et jubilæumstidsskrift. Men udover dette, så udvides repræsentantskabsmødet til 2 dage igen. JB/ Side 7 af 9

8 Udover dette, så skal der planlægges flere aktiviteter i løbet af året, som kan markere Jubilæet. På selve jubilæumsdagen skal der laves et særarrangement, hvor diverse notabiliteter kan inviteres. Der modtages forslag frem til næste HB-møde, hvor en mere detaljeret plan skal ligge klar. I forhold til sportsgrenene så vil vi til næste år meget gerne kunne afvikle nogle grenspecifikke arrangementer. SK`erne opfordres til at overveje hvilke aktiviteter som vil være relevante at køre i jubilæumsåret. Punktet drøftes videre på kommende HB Møde. Forventet nærmere præsentation på Repræsentskabsmødet. 14. Forslag til møder 2013 HB har modtaget forslag om 2013 kalender. Denne skal opdateres af alle udvalg således at den er opdateret i løbet af januar fra alle. Alle Kalenderen bruges i forhold til frivillige og ansatte, således at alle kan langtidsplanlægge deres fritid i forhold til den kommende sæson. 15. DMU s Administration og status på opgaver gennemgik to centrale dokumenter i forhold til administrationens opgaver, en årsplan over administrationens større opgaver i 2013, samt en matrix, hvor den enkelte medarbejders konkrete arbejdsopgaver fremgår. En af de større arbejdsopgaver som kontoret pt. arbejder med er Online licensprojektet, hvor der er indkøbt ny printer til kontoret til håndtering af den nye form for licens, hvor klubberne pr. 1 marts, med en scanner vil kunne tjekke de enkelte køreres licensstatus. Informationen til klubberne om online-licensprojektet vil starte før jul og fortsætte i løbet af foråret. Der er ligeledes startet et projekt under FU med deltagelse af SK repræsentanter og omkring en yderligere udvikling og effektivisering af vores arbejdsgange og rutiner i DMU. Arbejdet forventes afsluttet medio 2013 med tilhørende anbefalinger. 16. Speedway Projekt Superligaen, status og tidsplan for videre tiltag En af de store opgaver for speedway er i det kommende år, at sikre at Projekt Superliga, med bl.a. selskabsdannelse for speedway-klubberne forløber som aftalt. Projektet er vedtaget at køre med start fra , og implementeringen af projektets 8 punkter starter med det nye år. Der har været lidt opstartsproblemer med mødedatoerne men dette skulle nu være på plads. HB vil gerne benytte lejligheden til at fremhæve vigtigheden af dette projekt og opbakningen til projektet fra alle deltagere. / SA 17. Referater til godkendelse: a. HB godkendt b. FU godkendt Side 8 af 9

9 c. SK MX MX ønske om løbende opdatering af reglementer, blev diskuteret og godkendt. d. SK MX SK Speedway godkendt e. SK BMX godkendt f. SK BMX godkendt f. SK OT, info godkendt g. SK RR/DR godkendt h. SK RR/DR godkendt 18. Næste møde: HB , afholdes den 7. februar Bilag: Godkendte reglementsændringer - Alment Plakat Dansk Motorsports Award Side 9 af 9

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-15 Mødedato: 22-06-2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-13 Mødedato: 02.04.2013, kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 01-15 Mødedato: 11.02.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Kenneth Majkjær

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-15 Mødedato: 09.04.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Afbud: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth

Læs mere

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 05-14 Mødedato: 18.09.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 2. marts 2013 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningdygtigt uanset fremmødte.

Læs mere

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX.

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX. Referat fra SK-møde BMX Møde: Nr. 04-13 Mødedato: 16.04-2013 Til stede: Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS), Per Varming (PV), Lars Ostenfeldt (LO) og Martin Gunnar Thenning (MGT)

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Deltagere: Fraværende: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010 HB 05-10 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Jesper Holm (JH), Bent

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i arbejdsgruppe under DMU Tid: 7 marts 2010 Sted: Bygholm Parkhotel, Horsens Deltagere: Jesper Holm (ansvarlig overfor HB), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist,

Læs mere

Referat fra møde i Sportskommissionen

Referat fra møde i Sportskommissionen Referat fra møde i Sportskommissionen SK Møde: 06-2014 Mødedato: Sammenskrivning af møder fra 24. september og 6.oktober 2014 Til stede: Stefan Kristjansson(SKR), Ole Nørskov-Nielsen(ONN), Hanne og Jonas

Læs mere

Indledning. Årsrapport2012

Indledning. Årsrapport2012 Årsrapport 2012 Indledning Danmarks Motor Union er i en fortsat god og positiv udvikling, men har dog i 2012 mærket finanskrisen og konsekvenserne heraf i modsat til de tidligere år, som har medført et

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens.

Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. Referat Sports Division/ Sports Kommission Road Racing og Drag Racing. Referent: Lis Johannsen. Repræsentantskabsmøde Søndag den 7. marts 2010 i Horsens. 1.) Konstatering af møderet /stemmeret. Der var

Læs mere

Speedwaykommissionen Nyhedsbrev 3-2012

Speedwaykommissionen Nyhedsbrev 3-2012 SK speedway har besluttet her fra 2012 at udsende et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og tiltag inden for sporten. HUSK AT PRINTE DET UD OG HÆNGE DET OP I KLUBHUSET Nyhedsbrevet vil komme ca. 1 gang om

Læs mere

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter.

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter. Referat fra HB-møde 7 / 07 d. 3. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 De sportslige resultater 2013 har været en succes i alle grene, hvor specielt det er lykkedes i Speedway at holde det høje niveau fra

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde Strategikoncept FDF har fire vigtige styringsredskaber for at sikre landsforbundets daglige drift samt sikre en ordentlig implementering af landsforbundets ambition og udviklingsmål. Disse styringsredskaber

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

DMU FORSIKRINGER 2013

DMU FORSIKRINGER 2013 DMU FORSIKRINGER 2013 Dette dokument skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en klub. Oversigten

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 09-2014 Dato: Mandag den 15. december 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg

VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg VEJLEDNING om arbejdet i DFU s disciplinudvalg I Reglerne Reglerne omkring DFU s udvalg findes i AB-afsnittet af FB eren. I AB nr. 4 findes retningslinierne for budget, økonomi og administration. I AB

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2012. Dato: 06-08-2012. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2012 Dato: 06-08-2012 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Preben Arenfeldt PA Hanne Søndenbroe HS Kai Lübcke KL Vernon Pedersen VP Hanne Jensen HJ Fraværende:

Læs mere

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 1 Baggrund: Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år BMX SK nedsatte efter klublederseminar

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af DU-møde 27. oktober 2014

Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Brøndby den 5. november 2014 Journalnummer 2074-14-mcn Referat af DU-møde 27. oktober 2014 Mandag den 27. oktober 2014 kl. 17.00 i Langeskov. Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk Jensen (BMJ),

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Referat af møde i anerkendelsesudvalget

Referat af møde i anerkendelsesudvalget Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk Referat af møde i anerkendelsesudvalget Torsdag 20. marts 2014, kl. 12.00-15.00 29. april 2014 Til stede

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Dansk Faldskærms Union DANISH PARACHUTE ASSOCIATION Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK-2605 Brøndby Tlf. +45 43 26 26 26 Fax +45 43 43 03 45 Email: DFU@DFU.dk Brøndby 1. maj 2006 Referat fra bestyrelsesmøde,

Læs mere

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby.

Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag, den 15. november i Idrættens Hus i Brøndby. Forbundsledelsen 9. oktober 2014 Til regioner og foreninger DAI's 41. kongres 15. november 2014 i Brøndby Som meddelt i indkaldelse af 13. august afholder Dansk Arbejder Idrætsforbund sin 41. kongres lørdag,

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund Referat Dansk Arbejder Idrætsforbund Møde Møde i forbundsledelsen 16-11/14 Dato 13.-14. september 2013 Sted Vilcon Hotel og Konferencegaard, Lorupvej 44, 4200 Slagelse Deltagere Jan Ludvigsen (JL), Jens

Læs mere

a. Referater fra EXEC marts 2013, CC, MC, BC, februar 2013 samt WHB, PHB, NB marts 2013.

a. Referater fra EXEC marts 2013, CC, MC, BC, februar 2013 samt WHB, PHB, NB marts 2013. Brøndby, den 17. maj 2013 Journalnummer 1424-13-kkc REFERAT Internationalt Udvalg Møde mandag d. 13. maj 2013 Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle Deltagere: Per Bertelsen, Henrik La

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 30. januar 2015 Dagsorden 1. Velkomst og referat fra HBM december 2014 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Danske Fysioterapeuters innovations-

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/2014 Mødested Hotel Nyborg Strand Mødedato Tirsdag 25. november 2014 kl. 17.20-22.00 (middag 18.30) Mødedeltagere Referat Gæster Afbud: Walther Rahbek, Formand (WRM) Mette

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Referat Bestyrelsesmøde lørdag 18. april 2015 Bestyrelsen: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh og Anne Mine Møller Petersen Michael Riber deltog via Skype Administrationen: Helle

Læs mere

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart

Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Referat fra HB-møde 5 / 05 d. 7. december i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00

O = Opgave. Økonomisk kontrol i ligaen og regelsæt/ organisering af ligaen. Sagen om Randers blev drøftet.der var bred utilfredshed med 19:00 Dagsorden & Referat Møde om: BL Deltagere: Lennart Jensen HIC, Troels Mortensen Svendborg, John Bennetsen, ABK Andreas Larsen, Næstved, David Breuer SISU, Rasmus Winkel BL, Jesper Johansen DL, Bent Nedergaard

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Mødedag...: Torsdag den 23. august 2007 Mødetidspunkt.: Kl. 19.00 Mødested.. : Ågade 97, 1., 8370 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen (JPJ)

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse Referat Møde: Bestyrelsesmøde 02-2015 Dato: Mandag den 9. marts kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, 2605 Brøndby Hans Natorp, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen, Christina

Læs mere

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION

FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION 2014 FREMTIDENS ORGANISERING AF DANMARK CYKLE UNION DANMARKS CYKLE UNION November 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND 2 VISION & STRATEGI 3 VISION 3 STRATEGI 3 HVAD HAR VÆRET I FOKUS 3 PROCES 4 TIDSPLANEN

Læs mere

Referat Riffelsektions Møde

Referat Riffelsektions Møde Referat Riffelsektions Møde TID: Tirsdag den 5. februar 2015 kl. 17.30 22.45 STED: Comwell Korsør Ørnumvej 6 4220 Korsør DELTAGERE: Lars Jepsen(LJ), Flemming Brandenborg(FB). Ib Hansen(IH), Anders Sode(AS)

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015

Godkendelse, opfølgning og underskrift på referat af møde 3 d. 6. februar 2015 Brøndby den 11. april 2015 Journal nr.1231-15-fs Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 4 2014-2015 Tirsdag d. 31. marts 2015, kl. 09.30-12.30 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Dansk Sejlunions bestyrelse

Dansk Sejlunions bestyrelse REFERAT Møde: Bestyrelsesmøde 05-2014 Dato: Mandag den 28. april 2014 kl. 15.00 21.00 Sted: Deltagere: Dansk Sejlunion, Idrættens Hus, Brøndby Hans Natorp, Line Markert, Henrik Voldsgaard, Jesper Andersen,

Læs mere

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer

Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Generalforsamling Aalborg Flyers FC - Forslag til ændringer Disse punkter skal til afstemning lørdag d. 28.03.2015 ved generalforsamling i Aalborg Flyers FC. Forslagene går på ændringer i vedtægerne, og

Læs mere

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse

Strategisk Ledermøde. Hanne har medarbejdermøde 25.2. Punkter på mødet. 1. Dagsorden Til godkendelse. Til godkendelse Strategisk Ledermøde Mødedato: D. 24. februar 2015 Starttidspunkt: kl. 12.30 Sluttidspunkt: kl. 15.30 Mødested: Asylgade Mødelokale: Jørgens kontor Journalnummer: 7000-1862-2013 Deltagere: Jørgen Hansen,

Læs mere

Danmarks Brydeforbund

Danmarks Brydeforbund Referat Bestyrelsesmøde Tid: Lørdag den 28.2.2015, kl. 10.00. Sted: Scandic Hotel Odense. Tilstede: Palle Nielsen formand (PN), Erik Nyblom næstformand(en), Lene Søberg kasserer (LS), Sonja Ekstrøm (SE),

Læs mere

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl. 18-19.30 1. Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Referat bestyrelsesmøde 02-2015 26. februar 2015 Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Mandag den 23. februar 2015. Kl. 18:00 spisning. 18:30 Mødestart. 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10.

Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Referat af bestyrelsesmødet, tirsdag den 16-2-10. Sted : Holbækvej 106 B 1 sal med møde fra 17.00. til 21.00. Mad fra kl. 16.30 Afbud : Peter Nielsen, Anne Gregersen, Inge Kristiansen, Michael Haugaard..

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

TeamGym-landshold 2015-2016

TeamGym-landshold 2015-2016 TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 3 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 4 Prioritering af hold 4 Økonomi

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub

Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Vedtægter for Haderslev Svømmeklub Klubbens navn er Haderslev Svømmeklub (HSK). Klubbens formål er, gennem undervisning, prøver og konkurrencer at fremme kendskabet til og interessen for svømning, vandpolo,

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens

Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens Repræsentantskabsmøde Den 6. marts 2005 Scandic Hotel Bygholm Park, Horsens Sportsdivision Motocross R E F E R A T Dagsorden pkt. 1 Konstatering af møderet og stemmetal Anna Marie Ebbesen gennemgik listen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation

Indholdsfortegnelse Forpligtelse Vision Målsætning Begrebsafklaring Organisering Prioritering af hold Økonomi Vidensdeling Kommunikation TeamGym-landshold 2015-2016 Indholdsfortegnelse Forpligtelse 3 Vision 3 Målsætning 3 Begrebsafklaring 4 Organisering 4 Landshold og Juniorlandshold 4 Elitesektionen (TG-ES) 5 Prioritering af hold 5 Økonomi

Læs mere

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015

REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015 Københavns Flugtskytte Klub Side 1 af 5 REFERAT BESTYRELSEN Bestyrelsesmøde KFK 25. februar 2015 Tid og sted onsdag d. 25. februar 2015 kl. 18:00 KFK Referent Deltagere Afbud Kopi til Næste Møde Jens Behrens

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede DL-møde 29.10 2013 DL-møde 29.10 2013... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte... 4 4. Optimering af opgaver... 5 5. Status

Læs mere