Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)"

Transkript

1 Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: Mødedato: , kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Johnny Winther (JW), Asger Pedersen (AP), Hans Jørn Beck (HJB), Anita Silkjær (AS), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Hans Storm (HS), Poul Hjorth (PH) Peter Kirkegaard (PK), Svend Jakobsen (SJ) Referent: Kenneth Majkjær Mikkelsen Dato: Ansv. 1. Siden sidst - fra Formanden JB gennemgik nogle af de punkter, som der i der i den forgangne periode har været genstand for diskussion, og som der fremover skal arbejdes med. Et af de væsentlige punkter har relation til DMUs retssystem, med baggrund i konkrete sager. Et af temaerne er her hvorledes DMU kan indrette retssystemet, som ligesom i andre dele af den frivillige verden er etableret for at sikre retssikkerhed for sportens forskellige udøvere. Det er her vigtigt at have for øje at vores retssystem skal kunne agere uden at der kan opstå mistanke om interessekonflikter. Dette gøres bedst ved at sikre at der laves en skarp sondring mellem anklagende og dømmende roller. Emnet er opsat med eget punkt på dagsordenen (punkt 10, jura og reglement). JB mindende om at modellen for Nordiske møder i år er således, at disse ikke længere afholdes efter den gamle model, hvor grenene mødtes med Management Council, men at der nu er lagt op til at grenene selv aftaler møder, evt. i forbindelse med større events i norden, hvor der er repræsentation i forvejen. I Road Racing er det i år planen at arrangere møde i København. For Drag Racing er mødet planlagt i Oslo den 12. oktober. I Motocross mangler der svar på hvornår der skal afholdes møde. Det undersøges hvem som er kontaktperson hos nordmændene for MX. 2. Siden sidst - fra General Sekretæren Efter repræsentantskabsmødet er alle officiallicenser nu udsendt. Opgaven har været forsinket, og der er sket overdragelse af opgaven til sportssekretær Kasper Darfelt (KDA). Såfremt klubberne har kommentarer til eventuelt manglende officiallicenser, så håndteres indsigelserne af KDA, efterhånden som de kommer ind. Efter udsendelse af officiallicenser, er driften på området normal, og ny-udstedelser tages løbende efterhånden som de kommer ind via uddannelsesudvalget (UU). Alle kursister skal i dag oprettes via kursus.dmusport.dk, således at de data, som kontoret modtager, er fyldestgørende. Tjek af kursisternes baggrund for at deltage på kurserne ligger i Uddannelsesudvalget, før kursusafholdelse. UU/ KDA Nyhedsbreve og Facebook kører jf. vedtaget strategi. Dog kører Facebook opdateringer væsentligt mere ad hoc end først tænkt, da der hele tiden Side 1 af 9

2 løbende kommer emner ind til behandling. Facebook er den mest fleksible af platformene, da der meget hurtigt kan postes. Der laves en udsendelsesplan for nyhedsbreve, som godt kan afviges, men som skal fungere som guideline i forhold til SK`erne, således at der kan planlægges i forhold til informationsindsatser. Sportssekretær for relevante områder, står for tekster i samarbejde med Sportskommissionen, som efterfølgende sendes til DMUs Informationsmand Martin Gunnar Thenning (). HB opfordrer til at der tjekkes op på den politik som benyttes i forhold til udsendelse af Nyhedsbrev, da alle som er valgt som klubbestyrelsesmedlemmer bør modtage nyhedsbreve. Det skal med andre ord ikke være baseret på tilmelding, når man sidder i en tillidspost. HB henstiller i den forbindelse til, at ingen bestyrelsesmedlemmer afmelder sig DMU-nyhedsbreve, med mindre man træder ud af en bestyrelse. SK/ Sp.sek/ Den 23. april afholdes der et Kick-off seminar for DMUs administration, hvor fokuspunktet er forventninger (frivillig ansat), administrative rutiner herunder med kritisk kig på rutinerne via har i dag, samt centrale dokumenter. 3. Konstituering af Hovedbestyrelse og udvalg/paneler under HB a. Næstformand Ole Hansen fortsætter som næstformand i DMU. b. Udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer Liste med udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer blev gennemgået, og der var ingen ændringer i forhold til indstillede personer. Liste vedlagt som Bilag 1 til referatet. c. Frivillighedskoordinator Der er oprettet en ny koordinatorpost i HB, som frivillighedskoordinator. Ole Hansen blev udpeget som koordinator. Opgaver og ansvar fremgår af bilag 2 til referatet. 4. Orientering/godkendelse af Udvalg og formandsposter fra de enkelte SK SK`erne fremlagde deres forslag til formænd samt medlemmer for Sportsudvalg. Generelt: - SK Road- og Drag Racing fortsætter uændret med følgende 3 udvalg: SU Road Racing, SU Drag Racing og SU Mini RR - SK Motocross fortsætter med følgende 6 udvalg: SU Mini/Maxi (Anders Johanssen er ny udvalgsformand), SU MX Micro, SU MX Sidevogn, SU MX Quad, SU Classic, SU MX Løbsadministration. - Off-track fortsætter med følgende 3 udvalg: SU Trial, SU Supermoto og SU Enduro, sidstnævnte med ændret personsammensætning. Det blev diskuteret om Supermoto-udvalget skal lægges ind under Road Racing, da der her er en aktiv Mini brugergruppe, som kører Side 2 af 9

3 sammen med RR`s øvrige mini-klasser. Pt. ligger SU Supermoto dog fortsat under Off-track. Det blev besluttet at der skal udarbejdes et konkret forslag til næste HB møde om det videre tilhørsforhold for Supermoto. - BMX har til 2013 nedlagt SU reglement og SU banesyn. SU BMX fortsætter med Joy Nordkvist, Jette Olesen og Finn Johnsen samt Amanda Sørensen som kørerrepræsentant. HJB/KJH Liste med SU udvalg og personer - fremgår af Bilag 1 til referatet Da der generelt ikke er indkommet mange indstillinger til Paneler og udvalg, blev der indstillet til, at der til næste år arbejdes for at udbrede kendskabet til udvalg og indstillingsproces. Overordnet set, så er formålet med udvalgene og indstillingsprocessen at der det lykkes at få dygtige praktikere/fagfolk til at blive en del af det arbejde som udføres i DMU, uden at disse binder sig for en længere valgperiode. / HB HB konstaterede, at der ikke skal indhentes tilmeldinger til udvalg som ikke er åbne. HB tager før fremtidige indstillingsperioder stilling til, hvilke udvalg som er åbne før publicering. Det blev foreslået, at udvalgsformænd (evt. hele udvalg) fremover inviteres med til klublederseminar og repræsentantskabsmøde. Udvalgene har jf. vedtægterne adgang til repræsentantskabsmødet, men spørgsmålet er om de skal inviteres, da der her må forventes udgiftsgodtgørelse. Spørgsmålet drøftes videre i forbindelse med initiativer under DMU s Frivillighedsstrategi på kommende HB møde. OH 5. DMU's Prioriterede Aktiviteter 2013 Liste over prioriterede tiltag, som blev fremlagt på det nyligt afholdte repræsentantskabsmøde af DMUs formand, blev gennemgået. NMN berettede, at der på miljøområdet er der en masse opgaver som er sat i søen. Handlingsplanen er under udarbejdelse, men en foreløbig oversigt over områder til denne blev gennemgået. Miljøchefen har gennem årets første måneder samlet op på de mange opgaver som ligger på området. NMN konstaterede at løsningen med en Intern arbejdskraft på dette vigtige område, er en klar gevinst for DMU. Før en endelig godkendelse af handlingsplan kan ske, skal der dog foretages nogle prioriteringer da miljøchefens opgaveliste er ved at være fyldt. MU/FU På uddannelsesområdet blev der opfordret til, at HB-medlemmer deltog i nogle af de kurser som afholdes, også for at fornemme hvordan det vigtige område kører. I forhold til IT, så har det elektroniske licenskort program (EMC) gennemgået to driftsprøver, og der er planlagt en tredje den 7. april i Kolding. Efter de første 2 er systemet næsten færdigmeldt, og når den sidste er gennemført og eventuelle mindre rettelser implementeret, er systemet så langt at det kan blive tilbudt til alle klubber. Dette forventes at ske medio april. Der vil i forbindelse med frigivelse blive udsendt en orientering samt instruktion til klubberne. På kommende HB Møde skal den enkelte sportskommission gennemgå SK 2013 prioriterede indsatsområder og resultat indtil videre. SK Formænd Side 3 af 9

4 6. DMU Organisations Udvikling a. Endelig opdeling af opgaver / ansvar HB/SK og udvalg Efter input fra SK`erne er der indført en række ændringer i forhold til et oversigtsdokument, som beskriver Opgaver og Ansvar for HB og SKbestyrelserne. Blandt tilføjelser var kompetence og ansvarsområde for DMUs frivillighedskoordinator-posten, som Næstformand Ole Hansen fik overdraget. Bilag 3: Ansvar og opgaver HB og SK, vedhæftet referatet. b. Referat, aktiviteter, fra seneste møde i DMU s Organisationsudvalg gennemgik det seneste referat fra organisationsudvalget. Herunder konklusionen om at afholde et kick-off seminar med de politiske repræsentanter som oplægsholdere. Formålet med seminaret er at få gennemgået nogle af de områder som undersøgelser hos DMUs medlemmer og klubber anser for vigtige eller evt. problematiske, med henblik på fokus-punkter i DMUs administration og den videre effektivisering og udvikling. c. Resultater fra Spørgeskema ang. DMU s Administration Spørgeskemaundersøgelsen viser at klubberne generelt evaluerer positivt på de i spørgeskemaet opstillede kategorier. Der er dog en række indsatsområder hvor dette ikke er tilfældet, dvs. hvor evalueringen er klart negativ, fx forståelse af forsikringer og sportens reglementer samt forståelse af nye IT-systemer som introduceres. Administrationsudvalget vil arbejde videre med konklusionerne fra spørgeskemaundersøgelsen og resultatet indgår ligeledes i det nævnte Kick-Off møde den 23. april. Det er planlagt at der udsendes et nyhedsbrev (konklusioner) på spørgeskemaundersøgelsen og de tilhørende aktiviteter i starten af maj. De grenspecifikke resultater vil ligeledes indgå i de kommende møder med klubberne som er planlagt (fx MX Regionsmøder i kommende periode) JB/FU 7. Økonomi d. DMU Vision 2020 (ideer og processen 2013) DMUs visionsdokument skal opdateres, således at det peger frem mod Det nye dokument kommer til at hedde Dokumentet skal benyttes ved klublederseminaret oktober 2013, og processen frem mod dette starter nu. Licensudvikling og initiativer Licensudviklingen pr. 31. marts sammenholdt med året før blev gennemgået. For nogle af grenene er udviklingen en udfordring, bl.a. for Maxi C licenser i Motocross, hvor der mangler ca. 170 licenstegninger i forhold til året før. Det er med andre ord breddelicenser som mangler, og en del af forklaringen skal Side 4 af 9

5 formentlig søges i vejret som ikke har været gunstig for tidlig sæsonstart. Men udviklingen bliver fulgt tæt, da en nedgang i licensindtægter skal fanges så tidligt som muligt, således at budgetterne eventuelt kan justeres til i følgende periode. Licenstegningsperiode og perioder for kontingentopkrævning blev diskuteret under punktet, på baggrund af forslag fra HB-medlemmer. Disse punkter vil blive samlet op på et senere HB-møde, i forhold til Hovedkassen: Jf. gennemgangen af licenstegning i ovenstående, tages der når april månedsregnskabet foreligger primo maj, beslutning i forhold til et eventuelt revideret budget for resten af året. Sportskommissionerne: Ved gennemgang af månedsregnskaber skal der fremover ses på hvor der er reelle overskridelser eller hvor der er tale om budgetkonteringsfejl. For SK`erne følges op på overskridelser, samt hvad der skal foretages, såfremt en negativ licensudvikling fortsætter. Andre aktivitetsområder: For Udvalg/Paneler under HB, herunder det udgiftstunge IT-område, skal der ligeledes følges tæt op på, således at der også på disse områder kan ske tilretning hvis negativ udvikling fortsætter. Aktiviteter og tidsplan for 1. kvartalsregnskab 2013: Ved gennemgang af marts-regnskabet, har JB indkaldt FU til ekstraordinært SKYPE-møde søndag den 7. april, ligeledes vil der blive afholdt møder med SK`erne via SKYPE i den følgende uge for at følge op på udviklingen. SK/FU 8. DIF Fordelingsnøgle / gren (konkurrencetilskud) JB gennemgik DIFs fordelingsnøgle, med specielt fokus på konkurrencetilskud, som er et af de væsentligste punkter i fordelingsnøglen. JB Det vigtige med oversigten er at DMU holder sig for øje, hvorledes DIF`s tilskud er målrettet forskellige indsatsområder. Da DMU er en organisation med flere forskellige aktiviteter er det HB`s holdning, at det er vigtigt, at en gennemgang af de enkelte grene og hvad deres aktiviteter oppebærer af tilskud bliver genstand for en diskussion præget af fremsynethed i forhold til hvordan vi tilrettelægger vores arbejde. Arbejdet omkring klarlægning fortsætter i de kommende måneder. 9. Sponsorstatus og aktivitetsplan I forhold til DMUs hjemmeside, så skal JAK`s hjemmeside op at køre. Dette vil ske indenfor den kommende periode. HJB/ Desuden blev listen over mulige sponsorer gennemgået. Frem mod den 1. juni tages der kontakt til 40 virksomheder, og materiale som kan bruges hertil er udarbejdet. Listen over de 40 virksomheder blev præsenteret. Hans Storm (HS), som selv har en baggrund i Salg, er tiltrådt Marketingsudvalget og vil i den kommende periode gennemgå materialet samt give input til kriterier for udvalg, konkret udvalg samt den praktiske kontakt til virksomheder. Ligeledes vil der blive udarbejdet konkrete forslag til hvordan udvalget arbejde fortsat udvikles og professionaliseres. HS/ HS/HJB 10. Jura og Reglement Side 5 af 9

6 a. DMU Retssystem forslag til ændringer En principiel ændring i DMUs retssystem blev præsenteret af Ole Hansen (OH), formand i Jura og reglementsudvalget. Oplægget er kommet i stand efter konklusioner fra møde med en af DIF`s jurister og er et væsentligt input i forhold til styrkelse og kvalitetssikring af DMU`s retssystem. Opsummerende så går oplægget ud på, at der oprettes et disciplinærnævn i DMU, som fungerer som første ankeinstans i DMU, hvor SK tidligere har fungeret i denne rolle. SK`s rolle bliver fremover ikke både dømmende og anklagendel, men udelukkende anklagende, i de tilfælde hvor SK ønsker at skærpe straffe tildelt af dommere. Med i forslaget indgår også oplæg til hvorledes disciplinærudvalget sammensættes. Herunder, at udvalget er sammensat af 5 mand, som kommer på tværs af DMUs kommissioner. Der skal ligeledes arbejdes for, at disciplinærnævnet får en jurist tilknyttet. b. Rettelser af Alment Reglement OH gennemgik ligeledes en følgende ændringer til Alment reglement, som blev godkendt af HB: HB Beslutning Ændringer til Alment Reglement med omgående virkning: Kan ikke indbringes for samfundets almindelige retsinstanser slettes Afsnittet om inddragelse af licens ved anlæggelse af civilt søgsmål, slettes. Årsag til ændringer: Voldgiftsbegrebet: Til voldgiftsbehandlinger knytter der sig en særlig lovgivning som vi ikke kan følge. Der skal f.eks. udpeges en voldgiftsdommer udpeget af Sø- og Handelsretten. Civile søgsmål: Uanset hvad vi skriver i vore regler, kan vi ikke fraholde andre fra at føre sager mod os. Dette iflg. Dansk Lov. FU har desuden foreslået, at det er muligt for SK at tildele sanktioner til klubber som ikke udfører licenskontrol. HB Beslutning Ændringer til Alment Reglement med omgående virkning: HB godkender, at det er muligt for SK erne at give bøder på op til kroner, såfremt klubberne ikke udfører kontrol af kørerlicenser, som er påkrævet. HB vedtog at tiltaget gælder fra 1. oktober års Jubilæumsprogram Oplægget til Jubilæumsprogram, incl. forslag til løbsaktiviteter blev gennemgået. Side 6 af 9

7 Deadline for forslag til det endelige program er HB-mødet i starten af juni, HB Til mødet skal ligge en programplan for 2014 klar, således at konkrete opgaver efterfølgende kan uddelegeres til SK`er, Klubber og andre involverede. 12. Bredde og Udvikling a. Prioriteringer til endelig godkendelse 2013 NMN gennemgik nogle af de prioriteringer som der skal arbejdes med i den kommende periode. Det blev foreslået at Udviklingskonsulenten tager en konkret snak med de enkelte SK`er for at få specificeret hvilke opgaver som der skal tages i de enkelte grene. Det er vigtigt at arbejdsopgaverne bliver forankret i SK og deres klubber. Der var dog også kommentarer i forhold til, at udviklingsarbejdet også skal fungere således, at der er konkrete arbejdsområder, som kan komme alle til gode på tværs af organisationen. BU indkalder til møde snarest, således at der bliver fokus på hvilke arbejdsopgaver der ligger i udvalget, samt hvordan udvalgets arbejde skrues sammen. b. Anerkendelse af den frivillige leder i DMU OH kommer med oplæg til hvilke initiativer der skal tages i forhold til anerkendelse af frivillige ledere. c. Kampagne Det grå guld En kampagne målrettet til og om Det grå guld skal udarbejdes af DMUs informationsmedarbejder. OBL/ NMN OH/ 13. Miljø 1. Lydniveau 2014 (MX, SP og andre) Bilag 5 til Alment reglement er opdateret på hjemsiden. Det blev i den forbindelse vedtaget, at per 1. januar 2014 vil Motocross følge FIM`s regler. Dermed vil db-tallet altså være iht. FIM s Tekniske Reglement. Speedway har besluttet at indføre de nye lydpotter i 1. division i år. Det er ligeledes besluttet, at der skal gennemføres en lydmåling for interesserede senest ugen inden start i 1. division. Dette vil også give lydmålerne den fornødne erfaring. Ved den lejlighed bliver det tjekket ved målinger om det lader sig gøre at holde db-tallene med de nye lydpotter efter 4-5 heats og træning. Justering af alment reglement og målemetoden er nødvendig. SJ/PK HB Beslutning Ændringer til Alment Reglement med omgående virkning: 2-Meter Max målinger for Speedway gennemføres ved et omdrejningstal på o/min. 2. Prioriterede opgaver for Miljøudvalget og området NMN præsenterede de prioriteringer som ligger i forhold til miljøchefen i dag. HB godkendte listen. NMN foreslog at HB-medlemmerne tog ud til et arrangement hvor lydmålerkorpset eller andre miljøaktiviteter var i gang. Der afholdes snarest et Miljømøde med deltagelse af JB for en videre Side 7 af 9

8 drøftelse af fx en certificering af miljøaktiviteterne i DMU. Ligeledes skal der planlægges en nærmere snak mellem Kern og den enkelte SK Formand for en nærmere afklaring af samarbejde og forventninger. NMN 14. HB/FU Møder med 3 klubber / regioner 2013 I forbindelse med SK`s regionsmøder er det foreslået at HB/FU kommer med ud til møderne, således at man kommer tættere på de enkelte grene. 15. Notat fra DMU's Banesynsseminar og anbefalinger HB blev orienteret om et notat fra banesynsseminaret. Der ligger en række forslag til beslutninger, som der skal tages stilling til ved kommende SK-møde, således at det kan behandles ved næste HB-møde JB/SK Blandt de gennemgående kommentarer fra deltagerne på seminaret var, at DMU bør arbejde for at: - Undgå interessekonflikter - Gøre det der står i reglementet eller tilrette reglementet 16. Enduro træning / MX Baner og licens (2013) Off-track argumenterede for at beslutningen taget ved HB blev omgjort, således at det ikke fremover er en MX-træningslicens som skal tegnes for enduro-cykler når der trænes på en MX-bane. HB vedtog at omgøre tidligere beslutning, således at der fremadrettet kan trænes på en MX-bane med en Enduro-licens. Der skal dog arbejdes for en løsning, således at det administrativt kommer til at fungere. SK Off-track foreslår her en tydelig mærkningsordning, som bliver administreret af Sportsudvalget for Enduro. Ordningen vil være på plads medio maj. HJB 17. Mødeplan 2013 (opdateret) HB juni HB juli evt. maj (møde med fokus på Vision og Strategi 2020) HB september HB november 18. Referater til godkendelse 1. DMU Repræsentantskabsmøde Referat 2. HB SK MX Referat fra Repræsentantskabsmøde SK Speedway info a. Kommer næste gang 5. SK BMX Referat fra Repræsentantskabsmøde SK OT info Side 8 af 9

9 7. SK RR/DR Referat fra Repræsentantskabsmøde 2013 Vedhæftet bilagsmateriale: - Bilag 1: Udvalg/Paneler i DMU - Bilag 2: Opgaver og Ansvarsfordeling HB / SK og Udvalg, Frivillighedskoordinator - Bilag 3: DMU mødekalender opdateret Side 9 af 9

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Invitation til møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Tirsdag den 8. januar 2013 kl. 10.00-12.30 Mødet holdes hos Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 4. sal, 1780 København V Efter mødet

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10

Bestyrelsesmøde. 13. juni 2014 kl. 16:00 20:00 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE FESTIVAL KOORDINATORERNE 10 Bestyrelsesmøde 13. juni 1 kl. 1:00 :00 Indholdsfortegnelse DAGSORDEN 2 BILAG 1: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 13. MAJ 1 3 BILAG 2: ORIENTERING FRA RUSFORMANDSKABET 9 BILAG 3: ORIENTERING FRA ROSKILDE

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering København d. 21. februar 2011 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, Næstformand Finn Buch Helle Ankersen Kurt Mikkelsen Gæst: Kommunikationskonsulent Thea

Læs mere

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013

REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 REFERAT af: Bestyrelsesmøde nr. 65 i BO-VEST, Onsdag den 17. april 2013 kl. 16:30 Malervangen 1, Glostrup. 17. april 2013 Mødedeltagere: Vinie Hansen Dorthe Larsen Karl Neumann Allan Nielsen, deltog fra

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 6. april 2010 kl 16-19 på RUC Bilagsudsending, 23. marts 2010 Indhold Forslag til dagsorden 2 Bestyrelsens beretning de studerende er med på råd! 3 Studenterrådets regnskab 2009

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7 Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HJN) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Michael Olesen (MIO) Jacques Johsman (JAJ) Anders

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere