Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)"

Transkript

1 Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: Mødedato: , kl. 17:00, Fjelsted Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Johnny Winther (JW), Asger Pedersen (AP), Hans Jørn Beck (HJB), Anita Silkjær (AS), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Hans Storm (HS), Poul Hjorth (PH) Peter Kirkegaard (PK), Svend Jakobsen (SJ) Referent: Kenneth Majkjær Mikkelsen Dato: Ansv. 1. Siden sidst - fra Formanden JB gennemgik nogle af de punkter, som der i der i den forgangne periode har været genstand for diskussion, og som der fremover skal arbejdes med. Et af de væsentlige punkter har relation til DMUs retssystem, med baggrund i konkrete sager. Et af temaerne er her hvorledes DMU kan indrette retssystemet, som ligesom i andre dele af den frivillige verden er etableret for at sikre retssikkerhed for sportens forskellige udøvere. Det er her vigtigt at have for øje at vores retssystem skal kunne agere uden at der kan opstå mistanke om interessekonflikter. Dette gøres bedst ved at sikre at der laves en skarp sondring mellem anklagende og dømmende roller. Emnet er opsat med eget punkt på dagsordenen (punkt 10, jura og reglement). JB mindende om at modellen for Nordiske møder i år er således, at disse ikke længere afholdes efter den gamle model, hvor grenene mødtes med Management Council, men at der nu er lagt op til at grenene selv aftaler møder, evt. i forbindelse med større events i norden, hvor der er repræsentation i forvejen. I Road Racing er det i år planen at arrangere møde i København. For Drag Racing er mødet planlagt i Oslo den 12. oktober. I Motocross mangler der svar på hvornår der skal afholdes møde. Det undersøges hvem som er kontaktperson hos nordmændene for MX. 2. Siden sidst - fra General Sekretæren Efter repræsentantskabsmødet er alle officiallicenser nu udsendt. Opgaven har været forsinket, og der er sket overdragelse af opgaven til sportssekretær Kasper Darfelt (KDA). Såfremt klubberne har kommentarer til eventuelt manglende officiallicenser, så håndteres indsigelserne af KDA, efterhånden som de kommer ind. Efter udsendelse af officiallicenser, er driften på området normal, og ny-udstedelser tages løbende efterhånden som de kommer ind via uddannelsesudvalget (UU). Alle kursister skal i dag oprettes via kursus.dmusport.dk, således at de data, som kontoret modtager, er fyldestgørende. Tjek af kursisternes baggrund for at deltage på kurserne ligger i Uddannelsesudvalget, før kursusafholdelse. UU/ KDA Nyhedsbreve og Facebook kører jf. vedtaget strategi. Dog kører Facebook opdateringer væsentligt mere ad hoc end først tænkt, da der hele tiden Side 1 af 9

2 løbende kommer emner ind til behandling. Facebook er den mest fleksible af platformene, da der meget hurtigt kan postes. Der laves en udsendelsesplan for nyhedsbreve, som godt kan afviges, men som skal fungere som guideline i forhold til SK`erne, således at der kan planlægges i forhold til informationsindsatser. Sportssekretær for relevante områder, står for tekster i samarbejde med Sportskommissionen, som efterfølgende sendes til DMUs Informationsmand Martin Gunnar Thenning (). HB opfordrer til at der tjekkes op på den politik som benyttes i forhold til udsendelse af Nyhedsbrev, da alle som er valgt som klubbestyrelsesmedlemmer bør modtage nyhedsbreve. Det skal med andre ord ikke være baseret på tilmelding, når man sidder i en tillidspost. HB henstiller i den forbindelse til, at ingen bestyrelsesmedlemmer afmelder sig DMU-nyhedsbreve, med mindre man træder ud af en bestyrelse. SK/ Sp.sek/ Den 23. april afholdes der et Kick-off seminar for DMUs administration, hvor fokuspunktet er forventninger (frivillig ansat), administrative rutiner herunder med kritisk kig på rutinerne via har i dag, samt centrale dokumenter. 3. Konstituering af Hovedbestyrelse og udvalg/paneler under HB a. Næstformand Ole Hansen fortsætter som næstformand i DMU. b. Udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer Liste med udvalgsformænd og udvalgsmedlemmer blev gennemgået, og der var ingen ændringer i forhold til indstillede personer. Liste vedlagt som Bilag 1 til referatet. c. Frivillighedskoordinator Der er oprettet en ny koordinatorpost i HB, som frivillighedskoordinator. Ole Hansen blev udpeget som koordinator. Opgaver og ansvar fremgår af bilag 2 til referatet. 4. Orientering/godkendelse af Udvalg og formandsposter fra de enkelte SK SK`erne fremlagde deres forslag til formænd samt medlemmer for Sportsudvalg. Generelt: - SK Road- og Drag Racing fortsætter uændret med følgende 3 udvalg: SU Road Racing, SU Drag Racing og SU Mini RR - SK Motocross fortsætter med følgende 6 udvalg: SU Mini/Maxi (Anders Johanssen er ny udvalgsformand), SU MX Micro, SU MX Sidevogn, SU MX Quad, SU Classic, SU MX Løbsadministration. - Off-track fortsætter med følgende 3 udvalg: SU Trial, SU Supermoto og SU Enduro, sidstnævnte med ændret personsammensætning. Det blev diskuteret om Supermoto-udvalget skal lægges ind under Road Racing, da der her er en aktiv Mini brugergruppe, som kører Side 2 af 9

3 sammen med RR`s øvrige mini-klasser. Pt. ligger SU Supermoto dog fortsat under Off-track. Det blev besluttet at der skal udarbejdes et konkret forslag til næste HB møde om det videre tilhørsforhold for Supermoto. - BMX har til 2013 nedlagt SU reglement og SU banesyn. SU BMX fortsætter med Joy Nordkvist, Jette Olesen og Finn Johnsen samt Amanda Sørensen som kørerrepræsentant. HJB/KJH Liste med SU udvalg og personer - fremgår af Bilag 1 til referatet Da der generelt ikke er indkommet mange indstillinger til Paneler og udvalg, blev der indstillet til, at der til næste år arbejdes for at udbrede kendskabet til udvalg og indstillingsproces. Overordnet set, så er formålet med udvalgene og indstillingsprocessen at der det lykkes at få dygtige praktikere/fagfolk til at blive en del af det arbejde som udføres i DMU, uden at disse binder sig for en længere valgperiode. / HB HB konstaterede, at der ikke skal indhentes tilmeldinger til udvalg som ikke er åbne. HB tager før fremtidige indstillingsperioder stilling til, hvilke udvalg som er åbne før publicering. Det blev foreslået, at udvalgsformænd (evt. hele udvalg) fremover inviteres med til klublederseminar og repræsentantskabsmøde. Udvalgene har jf. vedtægterne adgang til repræsentantskabsmødet, men spørgsmålet er om de skal inviteres, da der her må forventes udgiftsgodtgørelse. Spørgsmålet drøftes videre i forbindelse med initiativer under DMU s Frivillighedsstrategi på kommende HB møde. OH 5. DMU's Prioriterede Aktiviteter 2013 Liste over prioriterede tiltag, som blev fremlagt på det nyligt afholdte repræsentantskabsmøde af DMUs formand, blev gennemgået. NMN berettede, at der på miljøområdet er der en masse opgaver som er sat i søen. Handlingsplanen er under udarbejdelse, men en foreløbig oversigt over områder til denne blev gennemgået. Miljøchefen har gennem årets første måneder samlet op på de mange opgaver som ligger på området. NMN konstaterede at løsningen med en Intern arbejdskraft på dette vigtige område, er en klar gevinst for DMU. Før en endelig godkendelse af handlingsplan kan ske, skal der dog foretages nogle prioriteringer da miljøchefens opgaveliste er ved at være fyldt. MU/FU På uddannelsesområdet blev der opfordret til, at HB-medlemmer deltog i nogle af de kurser som afholdes, også for at fornemme hvordan det vigtige område kører. I forhold til IT, så har det elektroniske licenskort program (EMC) gennemgået to driftsprøver, og der er planlagt en tredje den 7. april i Kolding. Efter de første 2 er systemet næsten færdigmeldt, og når den sidste er gennemført og eventuelle mindre rettelser implementeret, er systemet så langt at det kan blive tilbudt til alle klubber. Dette forventes at ske medio april. Der vil i forbindelse med frigivelse blive udsendt en orientering samt instruktion til klubberne. På kommende HB Møde skal den enkelte sportskommission gennemgå SK 2013 prioriterede indsatsområder og resultat indtil videre. SK Formænd Side 3 af 9

4 6. DMU Organisations Udvikling a. Endelig opdeling af opgaver / ansvar HB/SK og udvalg Efter input fra SK`erne er der indført en række ændringer i forhold til et oversigtsdokument, som beskriver Opgaver og Ansvar for HB og SKbestyrelserne. Blandt tilføjelser var kompetence og ansvarsområde for DMUs frivillighedskoordinator-posten, som Næstformand Ole Hansen fik overdraget. Bilag 3: Ansvar og opgaver HB og SK, vedhæftet referatet. b. Referat, aktiviteter, fra seneste møde i DMU s Organisationsudvalg gennemgik det seneste referat fra organisationsudvalget. Herunder konklusionen om at afholde et kick-off seminar med de politiske repræsentanter som oplægsholdere. Formålet med seminaret er at få gennemgået nogle af de områder som undersøgelser hos DMUs medlemmer og klubber anser for vigtige eller evt. problematiske, med henblik på fokus-punkter i DMUs administration og den videre effektivisering og udvikling. c. Resultater fra Spørgeskema ang. DMU s Administration Spørgeskemaundersøgelsen viser at klubberne generelt evaluerer positivt på de i spørgeskemaet opstillede kategorier. Der er dog en række indsatsområder hvor dette ikke er tilfældet, dvs. hvor evalueringen er klart negativ, fx forståelse af forsikringer og sportens reglementer samt forståelse af nye IT-systemer som introduceres. Administrationsudvalget vil arbejde videre med konklusionerne fra spørgeskemaundersøgelsen og resultatet indgår ligeledes i det nævnte Kick-Off møde den 23. april. Det er planlagt at der udsendes et nyhedsbrev (konklusioner) på spørgeskemaundersøgelsen og de tilhørende aktiviteter i starten af maj. De grenspecifikke resultater vil ligeledes indgå i de kommende møder med klubberne som er planlagt (fx MX Regionsmøder i kommende periode) JB/FU 7. Økonomi d. DMU Vision 2020 (ideer og processen 2013) DMUs visionsdokument skal opdateres, således at det peger frem mod Det nye dokument kommer til at hedde Dokumentet skal benyttes ved klublederseminaret oktober 2013, og processen frem mod dette starter nu. Licensudvikling og initiativer Licensudviklingen pr. 31. marts sammenholdt med året før blev gennemgået. For nogle af grenene er udviklingen en udfordring, bl.a. for Maxi C licenser i Motocross, hvor der mangler ca. 170 licenstegninger i forhold til året før. Det er med andre ord breddelicenser som mangler, og en del af forklaringen skal Side 4 af 9

5 formentlig søges i vejret som ikke har været gunstig for tidlig sæsonstart. Men udviklingen bliver fulgt tæt, da en nedgang i licensindtægter skal fanges så tidligt som muligt, således at budgetterne eventuelt kan justeres til i følgende periode. Licenstegningsperiode og perioder for kontingentopkrævning blev diskuteret under punktet, på baggrund af forslag fra HB-medlemmer. Disse punkter vil blive samlet op på et senere HB-møde, i forhold til Hovedkassen: Jf. gennemgangen af licenstegning i ovenstående, tages der når april månedsregnskabet foreligger primo maj, beslutning i forhold til et eventuelt revideret budget for resten af året. Sportskommissionerne: Ved gennemgang af månedsregnskaber skal der fremover ses på hvor der er reelle overskridelser eller hvor der er tale om budgetkonteringsfejl. For SK`erne følges op på overskridelser, samt hvad der skal foretages, såfremt en negativ licensudvikling fortsætter. Andre aktivitetsområder: For Udvalg/Paneler under HB, herunder det udgiftstunge IT-område, skal der ligeledes følges tæt op på, således at der også på disse områder kan ske tilretning hvis negativ udvikling fortsætter. Aktiviteter og tidsplan for 1. kvartalsregnskab 2013: Ved gennemgang af marts-regnskabet, har JB indkaldt FU til ekstraordinært SKYPE-møde søndag den 7. april, ligeledes vil der blive afholdt møder med SK`erne via SKYPE i den følgende uge for at følge op på udviklingen. SK/FU 8. DIF Fordelingsnøgle / gren (konkurrencetilskud) JB gennemgik DIFs fordelingsnøgle, med specielt fokus på konkurrencetilskud, som er et af de væsentligste punkter i fordelingsnøglen. JB Det vigtige med oversigten er at DMU holder sig for øje, hvorledes DIF`s tilskud er målrettet forskellige indsatsområder. Da DMU er en organisation med flere forskellige aktiviteter er det HB`s holdning, at det er vigtigt, at en gennemgang af de enkelte grene og hvad deres aktiviteter oppebærer af tilskud bliver genstand for en diskussion præget af fremsynethed i forhold til hvordan vi tilrettelægger vores arbejde. Arbejdet omkring klarlægning fortsætter i de kommende måneder. 9. Sponsorstatus og aktivitetsplan I forhold til DMUs hjemmeside, så skal JAK`s hjemmeside op at køre. Dette vil ske indenfor den kommende periode. HJB/ Desuden blev listen over mulige sponsorer gennemgået. Frem mod den 1. juni tages der kontakt til 40 virksomheder, og materiale som kan bruges hertil er udarbejdet. Listen over de 40 virksomheder blev præsenteret. Hans Storm (HS), som selv har en baggrund i Salg, er tiltrådt Marketingsudvalget og vil i den kommende periode gennemgå materialet samt give input til kriterier for udvalg, konkret udvalg samt den praktiske kontakt til virksomheder. Ligeledes vil der blive udarbejdet konkrete forslag til hvordan udvalget arbejde fortsat udvikles og professionaliseres. HS/ HS/HJB 10. Jura og Reglement Side 5 af 9

6 a. DMU Retssystem forslag til ændringer En principiel ændring i DMUs retssystem blev præsenteret af Ole Hansen (OH), formand i Jura og reglementsudvalget. Oplægget er kommet i stand efter konklusioner fra møde med en af DIF`s jurister og er et væsentligt input i forhold til styrkelse og kvalitetssikring af DMU`s retssystem. Opsummerende så går oplægget ud på, at der oprettes et disciplinærnævn i DMU, som fungerer som første ankeinstans i DMU, hvor SK tidligere har fungeret i denne rolle. SK`s rolle bliver fremover ikke både dømmende og anklagendel, men udelukkende anklagende, i de tilfælde hvor SK ønsker at skærpe straffe tildelt af dommere. Med i forslaget indgår også oplæg til hvorledes disciplinærudvalget sammensættes. Herunder, at udvalget er sammensat af 5 mand, som kommer på tværs af DMUs kommissioner. Der skal ligeledes arbejdes for, at disciplinærnævnet får en jurist tilknyttet. b. Rettelser af Alment Reglement OH gennemgik ligeledes en følgende ændringer til Alment reglement, som blev godkendt af HB: HB Beslutning Ændringer til Alment Reglement med omgående virkning: Kan ikke indbringes for samfundets almindelige retsinstanser slettes Afsnittet om inddragelse af licens ved anlæggelse af civilt søgsmål, slettes. Årsag til ændringer: Voldgiftsbegrebet: Til voldgiftsbehandlinger knytter der sig en særlig lovgivning som vi ikke kan følge. Der skal f.eks. udpeges en voldgiftsdommer udpeget af Sø- og Handelsretten. Civile søgsmål: Uanset hvad vi skriver i vore regler, kan vi ikke fraholde andre fra at føre sager mod os. Dette iflg. Dansk Lov. FU har desuden foreslået, at det er muligt for SK at tildele sanktioner til klubber som ikke udfører licenskontrol. HB Beslutning Ændringer til Alment Reglement med omgående virkning: HB godkender, at det er muligt for SK erne at give bøder på op til kroner, såfremt klubberne ikke udfører kontrol af kørerlicenser, som er påkrævet. HB vedtog at tiltaget gælder fra 1. oktober års Jubilæumsprogram Oplægget til Jubilæumsprogram, incl. forslag til løbsaktiviteter blev gennemgået. Side 6 af 9

7 Deadline for forslag til det endelige program er HB-mødet i starten af juni, HB Til mødet skal ligge en programplan for 2014 klar, således at konkrete opgaver efterfølgende kan uddelegeres til SK`er, Klubber og andre involverede. 12. Bredde og Udvikling a. Prioriteringer til endelig godkendelse 2013 NMN gennemgik nogle af de prioriteringer som der skal arbejdes med i den kommende periode. Det blev foreslået at Udviklingskonsulenten tager en konkret snak med de enkelte SK`er for at få specificeret hvilke opgaver som der skal tages i de enkelte grene. Det er vigtigt at arbejdsopgaverne bliver forankret i SK og deres klubber. Der var dog også kommentarer i forhold til, at udviklingsarbejdet også skal fungere således, at der er konkrete arbejdsområder, som kan komme alle til gode på tværs af organisationen. BU indkalder til møde snarest, således at der bliver fokus på hvilke arbejdsopgaver der ligger i udvalget, samt hvordan udvalgets arbejde skrues sammen. b. Anerkendelse af den frivillige leder i DMU OH kommer med oplæg til hvilke initiativer der skal tages i forhold til anerkendelse af frivillige ledere. c. Kampagne Det grå guld En kampagne målrettet til og om Det grå guld skal udarbejdes af DMUs informationsmedarbejder. OBL/ NMN OH/ 13. Miljø 1. Lydniveau 2014 (MX, SP og andre) Bilag 5 til Alment reglement er opdateret på hjemsiden. Det blev i den forbindelse vedtaget, at per 1. januar 2014 vil Motocross følge FIM`s regler. Dermed vil db-tallet altså være iht. FIM s Tekniske Reglement. Speedway har besluttet at indføre de nye lydpotter i 1. division i år. Det er ligeledes besluttet, at der skal gennemføres en lydmåling for interesserede senest ugen inden start i 1. division. Dette vil også give lydmålerne den fornødne erfaring. Ved den lejlighed bliver det tjekket ved målinger om det lader sig gøre at holde db-tallene med de nye lydpotter efter 4-5 heats og træning. Justering af alment reglement og målemetoden er nødvendig. SJ/PK HB Beslutning Ændringer til Alment Reglement med omgående virkning: 2-Meter Max målinger for Speedway gennemføres ved et omdrejningstal på o/min. 2. Prioriterede opgaver for Miljøudvalget og området NMN præsenterede de prioriteringer som ligger i forhold til miljøchefen i dag. HB godkendte listen. NMN foreslog at HB-medlemmerne tog ud til et arrangement hvor lydmålerkorpset eller andre miljøaktiviteter var i gang. Der afholdes snarest et Miljømøde med deltagelse af JB for en videre Side 7 af 9

8 drøftelse af fx en certificering af miljøaktiviteterne i DMU. Ligeledes skal der planlægges en nærmere snak mellem Kern og den enkelte SK Formand for en nærmere afklaring af samarbejde og forventninger. NMN 14. HB/FU Møder med 3 klubber / regioner 2013 I forbindelse med SK`s regionsmøder er det foreslået at HB/FU kommer med ud til møderne, således at man kommer tættere på de enkelte grene. 15. Notat fra DMU's Banesynsseminar og anbefalinger HB blev orienteret om et notat fra banesynsseminaret. Der ligger en række forslag til beslutninger, som der skal tages stilling til ved kommende SK-møde, således at det kan behandles ved næste HB-møde JB/SK Blandt de gennemgående kommentarer fra deltagerne på seminaret var, at DMU bør arbejde for at: - Undgå interessekonflikter - Gøre det der står i reglementet eller tilrette reglementet 16. Enduro træning / MX Baner og licens (2013) Off-track argumenterede for at beslutningen taget ved HB blev omgjort, således at det ikke fremover er en MX-træningslicens som skal tegnes for enduro-cykler når der trænes på en MX-bane. HB vedtog at omgøre tidligere beslutning, således at der fremadrettet kan trænes på en MX-bane med en Enduro-licens. Der skal dog arbejdes for en løsning, således at det administrativt kommer til at fungere. SK Off-track foreslår her en tydelig mærkningsordning, som bliver administreret af Sportsudvalget for Enduro. Ordningen vil være på plads medio maj. HJB 17. Mødeplan 2013 (opdateret) HB juni HB juli evt. maj (møde med fokus på Vision og Strategi 2020) HB september HB november 18. Referater til godkendelse 1. DMU Repræsentantskabsmøde Referat 2. HB SK MX Referat fra Repræsentantskabsmøde SK Speedway info a. Kommer næste gang 5. SK BMX Referat fra Repræsentantskabsmøde SK OT info Side 8 af 9

9 7. SK RR/DR Referat fra Repræsentantskabsmøde 2013 Vedhæftet bilagsmateriale: - Bilag 1: Udvalg/Paneler i DMU - Bilag 2: Opgaver og Ansvarsfordeling HB / SK og Udvalg, Frivillighedskoordinator - Bilag 3: DMU mødekalender opdateret Side 9 af 9

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 03-12 Mødedato: 03-04-2012 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Jesper Holm (JH), Hans Jørn Beck (H), Palle Lind (PL), Asger

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05 15 Mødedato: 24 09 2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen (BB), Johnny Winther

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 04-14 Mødedato: 12.06.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (KMM), Hans Storm (HS), Johnny Winther

Læs mere

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens

VELKOMMEN. til. DMU s Klublederseminar 2012. 2. og 3. november 2012, Horsens VELKOMMEN til DMU s Klublederseminar 2012 2. og 3. november 2012, Horsens 1 DMU Klublederseminar, November 2012 Formål Status for den forgangne sæson og sikre at DMU fokuserer på de rigtige områder og

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-12 Mødedato: 02.02.2012 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Søren Møller Ebbesen (SME), Jesper Holm (JH), Kenneth

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-16 Mødedato: 12-04-2016 Hotel Nyborg Strand, Nyborg Til stede: Ikke tilstede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Ole Hansen (OH), Hans

Læs mere

Referat Hovedbestyrelsen (HB)

Referat Hovedbestyrelsen (HB) Referat Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 06-12 Mødedato: 15.12.2012 Sted: Fjelsted Skovkro Til stede: Ikke til stede: Jørgen Bitsch, formand (JB), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen, (),

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 02-14 Mødedato: 28.02.2014, Hotel Bygholm Park, Horsens Til stede: Inviterede: Afbud: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 01-14 Mødedato: 05.02.2014, 0, Idrættens Hus, Brøndby Til stede: Afbud: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Niels Munk Nielsen (NMN), Kenneth Majkjær Mikkelsen

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat framøde i DMU Uddannelsespanel Tid: 26. marts 2012 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010

HB 03-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde den 20. april 2010 HB 03-10 Til Stede: Jørgen Bitsch, Ole Hansen, Henrik Berendt, Pia Buth Rasmussen, Anders Johansen, Poul Hjorth, Jesper Holm, Bent Andersen, Svend

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 2. oktober 2013 kl. 17.30 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Niels Frode Sølvsteen,

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-15 Mødedato: 22-06-2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Brian Berthelsen

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 04-2012 (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 04-2012 (HB) Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 04-2012 (HB) PA Møde: 04-12 Mødedato: 08.06.2012 Til stede: Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Svend Jakobsen (SJ), Ole Hansen (OH), Poul

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 24. januar 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist, Peter

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 19. september 2011 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jesper Holm (formand), Pia Dall Petersen, Joy Nordkvist, Hanne

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11

Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11 Referat fra DMU Hovedbestyrelsesmøde 05/11 HB Møde: 05-11 Mødedato: 08. september 2011, Fjelsted Skov Kro Deltagere: Jørgen Bitsch(JB), Niels Munk Nielsen(NMN), Ole Hansen(OH), Kenneth Majkjær Mikkelsen(KMM)

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 12. marts 2016 kl. 16.00 Møde 01-16 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, John Klint. Afbud fra Kasper Darfelt

Læs mere

BMX Sportskommission marts 2012

BMX Sportskommission marts 2012 BMX Sportskommission 2012 31. marts 2012 1 BMX SK 2012, Organisation International koordinator BMX Sportskommission Kørerrepræsentant BMX Sportsudvalg BMX Reglementsudvalg BMX Baneudvalg Sammensætning

Læs mere

Referat fra SK BMX samt skypemøde

Referat fra SK BMX samt skypemøde Referat fra SK BMX samt skypemøde SK BMX & Skypemøde: 5/12 Mødedato: 24/10-2012, Fjelsted Skov Kro samt skypemøde den 8/11-2012 Til stede: Lars Ostenfeldt (LO), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda

Læs mere

Ny BMX-organisation: Efter at det nye SK er etableret, vil SK på det første møde sammensætte en ny organisation. Der er følgende poster at besætte:

Ny BMX-organisation: Efter at det nye SK er etableret, vil SK på det første møde sammensætte en ny organisation. Der er følgende poster at besætte: Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: Nr. 02 2013 på Rustik Café og Restaurant i Fredericia Mødedato: 12.02-2013 Til stede: Lars Ostenfeldt (LO), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS)

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde Referat fra Hovedbestyrelsesmøde HB Møde: 01-11 Mødedato: 5. februar 2011 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul Hjorth (PH),

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-17 Mødedato: 13-06-2017 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Dennis Skytte Bechmann (DSB), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (JB), Hans Jørn Beck (HJB),

Læs mere

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010

HB 04-10. Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 04-10, afholdt den 28. august 2010 HB 04-10 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Henrik Berendt (HBE), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Poul

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde Tid: 4. april 2011, kl. 16.00 Sted: DMU kontor, Idrættens Hus Deltagere: Jesper Holm (formand), Henrik Berendt og Palle Lind samt Søren Andersen

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-15 Mødedato: 09.04.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Afbud: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (JB), Kenneth

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 02-16 Mødedato: 04-03-2016 Scandic Bygholm Park, Horsens Til stede: Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch () Hans Jørn Beck (H), Asger Pedersen (),

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 13. september 2010 kl. 17.00 21.30 Sted: Fjelsted Skovkro Deltagere: Jesper Holm (formand), Martin Skov Jensen, Peter Hansen, Hanne

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 01-15 Mødedato: 11.02.2015 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PH), Jesper Holm (JH), Palle Lind (PL), Jørgen Bitsch (), Kenneth Majkjær

Læs mere

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet.

1. Velkomst BMX-formand, Hans Storm, bød velkommen til BMX Repræsentantskabsmødet. Og takkede for fremmødet. Referat fra BMX Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: 1. marts 2014 Til stede: Billum, Bjerringbro, Dragon, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, København, Køge, Roskilde,

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SU RR og Admin møde 20. oktober 2011, kl. 17.00 Sted: DMU Kontor, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Deltagere: Jesper Holm (SK formand),

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i DMU Uddannelsespanel Tid: 5. marts 2011 kl. 9.00 11.00 Sted: Hotel Opus, Horsens Deltagere: Jesper Holm (formand), Birger Kyhl, Joy Nordkvist, Peter Hansen,

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park

Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Referat fra Repræsentantskabsøde Off-Track 2016 på Scandic Bygholm Park Møde: Repræsentantskabsmøde 2016 Mødedato: 05.03.16 Referent: Kasper Darfelt Dato: 07.03.16 1. Konstatering af møderet og stemmetal

Læs mere

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010

DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER. 20. februar 2010 DMU ØKONOMI - OG REGNSKABSPRINCIPPER 20. februar 2010 1 DMU s ØKONOMI OG REGNSKABSPRINCIPPER DMU skal føre en ansvarlig økonomisk politik Driften må ikke finansieres via låntagning Budgetlægningen skal

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Noter fra RR/DR grenmøde ved Klublederseminar 31. oktober 1. november 2014 Sted: Scandic Bygholm Park Deltagere: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid,

Læs mere

1. Velkomst Formand, Hans Storm bød velkommen. Nærværende SK-møde tog primært afsæt i de punkter, som var oppe at vende på Klublederseminaret.

1. Velkomst Formand, Hans Storm bød velkommen. Nærværende SK-møde tog primært afsæt i de punkter, som var oppe at vende på Klublederseminaret. Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 10-2014 Mødedato: den 19. november Til stede: Johnny Winther (), Per Varming (PV), Lotte Filsø (LF), Hans Storm (HS) og Martin Gunnar Thenning (MGT) Ikke til stede:

Læs mere

DMU HOVEDBESTYRELSESMØDE 02/13 Møde afholdt fredag den 1. marts 2013 Referat

DMU HOVEDBESTYRELSESMØDE 02/13 Møde afholdt fredag den 1. marts 2013 Referat DMU HOVEDBESTYRELSESMØDE 02/13 Møde afholdt fredag den 1. marts 2013 Referat 1. Velkomst Jørgen Bitsch bød sekretariatet velkommen. Det er en tradition at administrationen bliver inviteret til HB-mødet,

Læs mere

DMU. Klublederseminar 2/3 November 2007. Konklusioner og Projekter

DMU. Klublederseminar 2/3 November 2007. Konklusioner og Projekter DMU Klublederseminar 2/3 November 2007 Konklusioner og Projekter 1 Workshops - opsamling 2 Klubudvikling Indsatsområder 2008 Miljø Klublederudd. Markedsføring Andet Miljøproblemer (løsning af miljøproblem,

Læs mere

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu

Licenser i MX. Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu Licenser i MX Licenser 2014 ( 3232 ) 2013 ( 3073 ) PitBike( 7 ) DMCU træningsbevis (53) Vendt udviklingen Status lige nu - 1632 Synlighed Sportens synlighed, attraktivitet, - sponsor PR arrangementer,

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 03-14 Mødedato: 01.04.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (), Ole Hansen (OH), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 06-14 Mødedato: 29.11.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Asger Pedersen (AP), Lene Skovsgaard (LS), Hans Jørn

Læs mere

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011

DMU. Mission, Vision og Strategi. Opdateret 1. januar 2011 DMU Mission, Vision og Strategi 2011 2015 Opdateret 1. januar 2011 1 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision Indledning

Danmarks Motor Union Vision Indledning Danmarks Motor Union Vision 2021 Indledning Godkendt 4. marts 2017 DMU SUMO Analyse August 2016 02 DMU Mission og Vision Struktur DMU s Mission Repræsentantskabet DMU s Værdier DMU s Vision Repræsentantskabet

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 04-16 Mødedato: 09-06-2016 Fjelsted Skovkro Til stede: Poul Hjorth (PH), Jørgen Bitsch (), Asger Pedersen (AP), Hans Storm (HS), Palle Lind (PL), Jonas Nygaard

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010 HB 05-10 Referat fra Hovedbestyrelsesmøde møde 05-10, afholdt den 4. december 2010 Til Stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (OH), Pia Buth Rasmussen (PBR), Anders Johansen (AJ), Jesper Holm (JH), Bent

Læs mere

Sportskommission Road Racing og Drag Racing

Sportskommission Road Racing og Drag Racing Sportskommission Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 14. april 2013, kl. 12.00 14.30. Møde 02-13 Sted: Skype møde Deltagere: SK: Jesper Holm (formand), Palle Lind, Jan Mandelid. Kasper Darfelt

Læs mere

DMU Vedtægter 06-03-2011

DMU Vedtægter 06-03-2011 1 Formål 1. Unionens navn er DANMARKS MOTOR UNION, forkortet DMU. Dens formål er: 1. At fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer for kørere, ledere,

Læs mere

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX.

1. Velkomst Hans Storm byder velkommen og især til Amanda Sørensen, som fortsætter som kørerepræsentant i BMX. Referat fra SK-møde BMX Møde: Nr. 04-13 Mødedato: 16.04-2013 Til stede: Hans Storm (HS), Johnny Winther (JOW), Amanda Sørensen (AS), Per Varming (PV), Lars Ostenfeldt (LO) og Martin Gunnar Thenning (MGT)

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens

Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens Referat fra Klublederseminar MX på Hotel Scandic, Bygholm Park, Horsens Møde: Klublederseminar Mødedato: 6.-7. november 2015 Til stede: MX-klubberne Referent: Kasper Darfelt Dato: 12. november 2015 1.

Læs mere

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union.

1. Velkomst SK-formand Hans Storm bød velkommen til fredagens møde, som omhandlede overgangen til Danmarks Cykle Union. Referat fra Klublederseminar 2015 Møde: både fredag og lørdag Mødedato: den 6. og 7. november 2015 Til stede: BMX-klubber, SU-formand, SK og sportssekretær Ikke til stede: Referent: Martin Gunnar Thenning

Læs mere

Klubudvikling og Uddannelse

Klubudvikling og Uddannelse Klubudvikling og Uddannelse Referat fra møde i arbejdsgruppe under DMU Tid: 7 marts 2010 Sted: Bygholm Parkhotel, Horsens Deltagere: Jesper Holm (ansvarlig overfor HB), Martin Skov Jensen, Joy Nordkvist,

Læs mere

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart

Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Referat fra HB-møde 3/06 d. 27. april i Middelfart Deltagere: Fraværende: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen

Læs mere

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret.

BMX SK var meget tilfreds med den gode konstruktive debat, der var på klublederseminaret. Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 9-2015 Mødedato: den 12. november 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO) og Johnny Winther (JOW) Ikke til stede: Lotte Filsø (LF) Referent: LO Dato:

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014

Danmarks Motor Union Vision 2020. Godkendt 1. Marts 2014 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt 1. Marts 2014 1. Marts 2014 1 DMU s MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel og BMX

Læs mere

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013

DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013. Lydmålermanual. Retningslinjer for lydmålere i DMU. Miljø-koordinatorgruppen 2013 DANMARKS MOTOR UNION MILJØ OG SIKKERHED 2013 Lydmålermanual Retningslinjer for lydmålere i DMU Miljø-koordinatorgruppen 2013 FRA ALMENT REGLEMENT 01.111.1. Lydmåling af motorcykler Enhver motorcykel, der

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 03-17 Mødedato: 04-04-2017 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Dennis Skytte Bechmann (DSB), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (), Hans Jørn Beck (H),

Læs mere

2. Regler 2014 for afvikling af DM Elite, DM TimeTrial Elite og DM TimeTrial Challenger og ændringer til DM Challenger

2. Regler 2014 for afvikling af DM Elite, DM TimeTrial Elite og DM TimeTrial Challenger og ændringer til DM Challenger Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: Nr. 2 2014 Mødedato: 28.01-2014 Til stede: Per Varming (PV), Johnny Winther (JOW), Lars Ostenfeldt (LO), Christian Munk Poulsen (CMP) og Martin Gunnar Thenning (MGT) Ikke

Læs mere

Hans Storm(HS) Johnny Winther(JW) Kitty Laursen(KL) - Afbud Amanda Sørensen (AS) Søren Normann Andersen(SA) - referent

Hans Storm(HS) Johnny Winther(JW) Kitty Laursen(KL) - Afbud Amanda Sørensen (AS) Søren Normann Andersen(SA) - referent BMX Sportskommissions møde d. 19.04 2012 kl. 18.00 SK BMX 2/12 Sted: Deltagere: Quality Hotel Park, Middelfart A/S Viaduktvej 28 5500 Middelfart Lars Ostenfeldt(LO) Hans Storm(HS) Johnny Winther(JW) Kitty

Læs mere

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra DMU Hovedbestyrelsen (HB) Møde: 05-14 Mødedato: 18.09.2014 Til stede: Jørgen Bitsch (JB), Ole Hansen (), Poul Hjorth (PHJ), Kenneth Majkjær Mikkelsen (), Hans Storm (HS), Johnny Winther (JW),

Læs mere

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger.

DMU skal fremme Touring udviklingen i Danmark ved etablering af partnerships med Touring foreninger. DMU Vision 2020 MISSION DMU er den førende organisation for motorcykel- og BMX sport i Danmark. DMU skal fremme og udvikle motorcykel- og BMX-sporten på alle niveauer ved at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret.

Per Varming optalte klubber og på lørdagens grenmøde var 18 BMX-klubber repræsenteret. Referat fra SK BMX-Repræsentantskabsmøde Repræsentantskabsmøde - BMX Mødedato: den 7. marts 2015 Til stede: 18 klubber (Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden:

Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Referent: Erik Kudahl Ret.1. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Til stede: Dagsorden: Referat af bestyrelsesmøderne den 12. februar 2009. Mødet blev afholdt hos Steen Ogstrup. Referent: Erik Kudahl Ret.1 Til stede: Kim Dalsgaard Lars Storr Uffe Pedersen Erik Kudahl Kenneth Radoor Steen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

DMU Klublederseminar 2012. Workshop fredag Frivillige ledere i DMU

DMU Klublederseminar 2012. Workshop fredag Frivillige ledere i DMU DMU Klublederseminar 2012 Workshop fredag Frivillige ledere i DMU DMU / SK / Udvalgsaktiviteter Ansv Hvornår 1 Drejebog fra DMU idekatalog melllem klub og DMU (skabeloner / værktøj) BU 2 Kontakt til Ungdomsklubber

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens

Side 1. Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens Repræsentantskabsmøde - Danmarks Motor Union Lørdag den 1. marts 2014 - Hotel Scandic Bygholm Park - Horsens 1) Konstatering af møderet og stemmetal Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uanset

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1

Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat 1. Forretningsudvalgsmøde den 8. maj 2012 Side 1 Referat af 1. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 8. maj 2012 TID: Kl. 18.00 21.00 (Spisepause 18.00-18.30) STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter.

1) Referater a) HB 6/07: Referatet godkendt. b) FU 3/07: Referatets indhold blev debatteret under de respektive efterfølgende dagsordenspunkter. Referat fra HB-møde 7 / 07 d. 3. oktober i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Danmarks Motor Union Vision 2020

Danmarks Motor Union Vision 2020 Danmarks Motor Union Vision 2020 Godkendt Godkendt 6. 6. marts marts 2016 2016 1 DIF s Politiske Mål 2020 2 DMU s Mission DMU er den førende organisation for motorcykel og BMX sport i Danmark. DMU skal

Læs mere

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart

Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Referat fra HB-møde 6 / 07 d. 14. august i Middelfart Deltagere: Henrik Nørgaard, Jørgen Bitsch, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Henrik Berendt, Niels Munk

Læs mere

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden:

Hovedbestyrelsen (herefter HB) agerer i henhold til følgende forretningsorden: Vedtaget d. 22. november 2014 Forretningsorden for CISV Danmarks Hovedbestyrelse CISV Danmark er etableret som en selvstændig organisation i Danmark. CISV Danmark er tilsluttet CISV International og agerer

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Dagsorden og referat fra møde mellem SK og Sportsudvalg Road Racing/Admin og Sportsudvalg Mini 28. august 2012, kl. 17.00 22.00. Møde 05-12 Sted: Fjelsted Skov

Læs mere

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1

Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Dagsorden 10. Forretningsudvalgsmøde den 19. marts 2013 Side 1 Indkaldelse og dagsorden til 10. Forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 19. marts 2013 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej

Læs mere

Referat fra Klublederseminar

Referat fra Klublederseminar Referat fra Klublederseminar Mødedato: Til stede: 3. november 2012, Scandic Bygholm Hotel, Horsens Aars, Bjerringbro, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Kalundborg, Klarup, Ikast, København, Roskilde,

Læs mere

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde

REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub. Mandag den 18. oktober 2010, kl KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde REFERAT fra BESTYRELSESMØDE i Kongelig Dansk Aeroklub Mandag den 18. oktober 2010, kl. 17.30 KDA huset, Lufthavnsvej 28, 4000 Roskilde Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Arne Panduro (AP)

Læs mere

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt.

Valg af dirigent og stemmetal SK foreslog Bjarne Fjord Thomsen. Der var ingen andre forslag, så Bjarne blev valgt enstemmigt. Referat fra Repræsentantskabsmøde i speedway 2015 Mødedato: 7. marts 2015 Til stede: Brovst, Esbjerg, Fredericia, Fjelsted, Glumsø, Grindsted, Haderslev, Holsted, Munkebo, Outrup, Skærbæk, SMO, Silkeborg,

Læs mere

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen

UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE. Referat. Tobias Hansen UV-RUGBY UDVALGETS ÅRSMØDE Referat Tobias Hansen tobiashansen@hotmail.com Tilstedeværende* Jonas Hoff (Amager/udvalgsmedlem), Tobias Hansen (Amager), Jonas Funch (Amager), William Siefert (Køge), Henrik

Læs mere

Udsendt den 27.februar 2004 HB 1/04

Udsendt den 27.februar 2004 HB 1/04 Udsendt den 27.februar 2004 HB 1/04 Referat fra HB-møde 1/04 den 7. februar i Brædstrup Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Peter Hansen, Niels Munk

Læs mere

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på?

SK modtager gerne forslag til justeringer af løbsstruktur, som kan drøftes på klublederseminar 2015. Findes der en løsning vi ikke har fået øje på? Referat fra SK BMX-møde BMX Møde: nr. 8-2015 Mødedato: den 14. oktober 2015 Til stede: Hans Storm (HS), Lars Ostenfeldt (LO), Johnny Winther (JOW) og Lotte Filsø (LF) Ikke til stede: Referent: LO Dato:

Læs mere

Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 1/05 d. 12. februar i København Deltagere: Henrik Nørgaard, Erling Christiansen, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Niels Munk

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway Referat fra Repræsentantskabsmøde i Speedway 24-03-2017 Mødedato: 4. marts 2017 Fremmødte klubber: Brovst, Esbjerg, Fjelsted, Fredericia, Glumsø, Grindsted, Herning, Holstebro, Holsted, Kronjylland, Munkebo,

Læs mere

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk

NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk 23. januar 2010 Nummer 3 NYHEDSBREV Vestjysk Motocross Club, Tinghedevej 7, 6715 Esbjerg N www.vmcc.dk Opdatering Af Jørn Haahr Kære medlemmer, bruger, sponsorer og andre interessenter af Vestjysk MotoCross

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Status på aktiviteter/projekter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation... 5 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB)

Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) Referat fra Hovedbestyrelsen (HB) HB Møde: 05-17 Mødedato: 05-09-2017 Fjelsted Skovkro Til stede: Ole Hansen (OH), Jesper Holm (JH), Jørgen Bitsch (), Hans Jørn Beck (H), Asger Pedersen (AP), Rudi Steen

Læs mere

Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november

Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november Klublederseminar 2010 Lørdag den 6. november 1 Dagsorden Lørdag den 6. november 2010 08.30 09.00 Opsamling og kort præsentation af workshop 1 09.00 10.15 Workshop 2 Med udgangspunkt i resultatet fra Workshop

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014

Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 25. oktober 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun, Viby og startede kl. 12.45. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Leif Hansen

Læs mere

Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt

Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og Jan Rodtwitt Referat fra HB-møde 4 / 06 d. 16. august i Middelfart Deltagere: Afbud fra: Henrik Nørgaard, Steen Fredsøe Sørensen, Dennis Lybech, Pia Buth Rasmussen, Peter Hansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen og

Læs mere

Der blev derefter lavet en optælling af klubberne, og der kunne konstateres 16 BMXklubber

Der blev derefter lavet en optælling af klubberne, og der kunne konstateres 16 BMXklubber Referat fra Repræsentantskabsmøde Møde: Repræsentantskabsmøde Mødedato: den 5. marts 2016 Til stede: Bjerringbro, Dragon, Ellum, Falcon, Feldborg, Haderslev, Ikast, Kalundborg, Københavns, Køge, Roskilde,

Læs mere

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger

1. Ansøgning til Nordeafonden - Strategi for med at få flere medlemmer, frivillige og afdelinger Referat af 23. forretningsudvalgsmøde DATO: Tirsdag den 17. juni 2014 TID: Kl. 18.00 21.00 STED: Forbundskontoret Mågevej 22 2650 Hvidovre 36 17 72 00 Forretningsudvalget Navn Deltager Afbud Stig Møller,

Læs mere

Referat fra HB møde den 14. maj 2017

Referat fra HB møde den 14. maj 2017 Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 14. maj. på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 7, 7100 Vejle Deltagere: Mødeleder Annette Lunau AL Landskasserer Erik Hansen EH Kredsformand i kreds 2 Susanne Kjær SK Kredsformand

Læs mere

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense

Hovedbestyrelsen. Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Hovedbestyrelsen Referat fra HB-møde 3 / 04 d. 21. april i Odense Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Knud Møller, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen,

Læs mere

Hovedbestyrelsens forretningsorden

Hovedbestyrelsens forretningsorden Hovedbestyrelsens forretningsorden 2 Hovedbestyrelsens forretningsorden 1 Indkaldelse og dagsorden Stk. 1. Forretningsudvalget har ansvaret for indkaldelse af hovedbestyrelsen og for udarbejdelse af dagsorden.

Læs mere

Referat fra BMX-Strategimøde

Referat fra BMX-Strategimøde Referat fra BMX-Strategimøde BMX-strategimøde: Nr. 2-2013 Mødedato: 29.09-2013 i Elbo-Hallen Til stede: Taulov, Ellum, Storvorde, Sorø, Feldborg, Falcon, Klarup, Kalundborg, dragon, Aars, Østjysk, Varde,

Læs mere