Bilforsikring. Forsikringsbetingelser nr For bil og campingvogn til privatkørsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-12. For bil og campingvogn til privatkørsel"

Transkript

1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr For bil og campingvogn til privatkørsel

2 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR BILFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE SÆRLIGE BETINGELSER...3 ANSVAR OG KASKO Hvem er sikret Hvor dækkes Undtagelser Motorløb Øvelseskørsel Ikrafttrædelsestidspunkt Præmiens betaling Indeksregulering Trinregler og præmietrin for Standard Ændring af præmie og forsikringsbetingelser Varighed, opsigelse og ophør Stilstand Flytning og risikoforandring Anmeldelse af skade Lovgivning og vedtægt...6 ANSVAR Hvad dækkes Forsikringssummer Selvrisiko Superelite Regres...7 KASKO Hvad dækkes Hvad dækkes ikke Selvrisiko Erstatning...9 RETSHJÆLP Kort om retshjælp...10 REDNINGSFORSIKRING I UDLANDET Det røde kort...10 ØVRIGE OPLYSNINGER Behandling af personoplysninger Klageadgang Fortrydelsesret Ordforklaring

3 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR BILFORSIKRING Forsikringen er tegnet med trinreguleret præmie eller fast præmie, jf. policen. Præmien indeksreguleres, jf. pkt. 8. STANDARD (TRINREGULERET PRÆMIE) Præmien er variabel og bliver nedsat ved skadefri kørsel, jf. pkt. 9. Præmietrin fremgår af policen. Kaskoforsikringen er tegnet med selvrisiko, jf. pkt SUPERELITE (FAST PRÆMIE) Forsikringen er uden trinregulering og tegnet med selvrisiko på både ansvars- og kaskoforsikringen, jf. pkt og pkt Selvrisici indeksreguleres, jf. pkt Understreget tekst markerer henvisning til den alfabetiske ordforklaring i pkt. 29. DET ER EN BETINGELSE FOR FORSIKRINGEN - at du eller din ægtefælle/registrerede partner/samlever er ansat i eller pensioneret fra stilling som beskrevet i Popermos vedtægt og popermo.dk. Efterlevende ægtefælle/registreret partner/samlever kan overtage forsikringen. - at det forsikrede køretøj er til eget eller ægtefælle/registreret partner/samlevers personlige brug. - at det forsikrede køretøj kun lejlighedsvis og uden betaling overlades til andre. SÆRLIGE BETINGELSER KLAUSULER Hvis der gælder særlige klausuler, fremgår det af policen. 03 Den forsikrede bil bruges i dit erhverv som landpolitiassistent. 06 Ansvarsforsikringen er udvidet til at dække kørsel med anhænger, når den er koblet til den forsikrede bil. 13 Kaskoforsikringen er udvidet til at dække privat indbo og løst inventar, som hører til og sædvanligvis opbevares fast i camping- eller teltvognen. Forsikringen dækker skade som følge af - brand og eksplosion - tyveri fra aflåst vogn og fortelt, når der er konstateret voldeligt opbrud - udstrømning af væsker fra installationer i vognen - stormskade på vognen - færdselsskade, hvor vognen beskadiges Forsikringen dækker ikke Penge og pengerepræsentativer Guld, sølv og smykker Mønt- og frimærkesamlinger Forsikringssum og selvrisiko Indbo dækkes maksimalt med kr. Erstatningen for en enkelt genstand er maksimalt kr. Summerne er basisbeløb pr. 1/ og indeksreguleres hvert år den 1. januar med samme procent som præmien. Selvrisiko er kr. pr. tyveriskade. Forsikringen dækker ikke skade, når skaden er dækket af anden forsikring. 3

4 ANSVAR OG KASKO 1 HVEM ER SIKRET 1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og andre, som har forsikringstagerens tilladelse til at bruge eller føre køretøjet. 1.2 Virksomheder, der har køretøjet til reparation, service o.l., er dækket ved kørselsskader, når kørslen sker i forsikringstagerens interesse. 1.3 Ved salg af køretøjet er ny ejer dækket af forsikringen i tre uger efter ejerskifte, hvis ny ejer ikke er dækket af egen forsikring for samme køretøj. 2 HVOR DÆKKES 2.1 Forsikringen dækker i de lande, der er tilsluttet grønkortordningen. 2.2 Popermo kan ændre eller opsige udlandsdækningen, herunder redningsforsikringen, med 14 dages varsel, uden at det berører de øvrige dele af forsikringen. 2.3 Er der tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækkes subsidiært. 3 UNDTAGELSER Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået under jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder og udløsning af atomenergi, medmindre det bevises, at disse forhold ikke er årsag til skaden. 4 MOTORLØB Forsikringen dækker 4.1 Skade på køretøjet og ansvar for skade, som opstår under orienterings-, pålideligheds- og økonomiløb samt under rally, når kørslen foregår i Danmark der ikke er tale om terrænkørsel politiet har givet løbstilladelse, når det kræves, og at gældende løbsregler er overholdt. Forsikringen dækker ikke 4.2 Skade på køretøjet og ansvar for skade, som opstår under kap- og væddeløbskørsel eller træning dertil. 4.3 Al kørsel på bane eller andet til formålet afspærret område. 5 ØVELSESKØRSEL Forsikringen dækker 5.1 Skade på køretøjet og ansvar for skade, som opstår under øvelseskørsel (glatføre- og manøvrekørsel), når kørslen sker på et område, der er godkendt af politiet eller afspærret til formålet, og kørslen foregår under instruktion fra motor- eller kørelærerorganisation eller tilsvarende sagkyndige. 6 IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT 6.1 Forsikringen dækker fra det tidspunkt, hvor Popermo har modtaget den begæring, du har underskrevet - ansvarsforsikringen først fra indregistreringstidspunktet - medmindre du ønsker en senere ikrafttrædelsesdato. 6.2 Ønsker Popermo ikke at overtage forsikringen, får du et skriftligt afslag, og dækningen ophører syv dage efter, du har modtaget det skriftlige afslag. 4

5 7 PRÆMIENS BETALING 7.1 Den første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft, senere præmier på de betalingsdatoer, der fremgår af policen. 7.2 Popermo sender et indbetalingskort til betalingsadressen. Betales præmien ikke efter første henvendelse, sender Popermo en rykker til betalingsadressen. Rykkeren indeholder oplysning om retsvirkningerne vedrørende den manglende præmiebetaling. Popermo sender tidligst den første rykker 21 dage efter, at første indbetalingskort er sendt. 7.3 Betales præmien ikke senest 14 dage efter rykkeren, bortfalder Popermos dækning. 8 INDEKSREGULERING 8.1 Præmien reguleres hvert år 1. januar på grundlag af et løntal, som Danmarks Statistik udarbejder. 8.2 Selvrisici på Superelite reguleres hvert år 1. januar på grundlag af et løntal, som Danmarks Statistik udarbejder. 9 TRINREGLER OG PRÆMIETRIN FOR STANDARD 9.1 Præmietrin Forsikringen har 6 præmietrin, trin 5 er det billigste. Når du tegner forsikringen, fastsættes præmietrin efter skadeforløbet og det antal år, du har haft bil eller motor cykel. Er du ny bilist, starter forsikringen på trin Trinstige Præmietrin fremgår af policen og er et af følgende Trin 0 = 160% af trin 3 Trin 1 = 140% af trin 3 Trin 2 = 120% af trin 3 Trin 3 = 100% Trin 4 = 80% af trin 3 Trin 5 = 60% af trin Trinregler Når du har kørt skadefrit i et helt kalenderår på det samme præmietrin, rykker forsikringen til billigere præmietrin den 1. januar, indtil trin 5 er nået Sker belastende skade, rykkes to præmietrin op for hver anmeldt skade. Efter et kalenderår uden skade rykkes et trin ned. Sker belastende skade på trin 1, rykkes til trin 0 og efter to hele kalenderår uden skade rykkes til trin Rykning til nyt præmietrin sker 1. januar Præmien for campingvogn er ikke trinreguleret Når Popermo afslutter en skade, modtager du et orienterede brev om størrelsen af skadeudgiften. Vælger du at betale skadeudgiften, stiger din præmie ikke, jf. pkt ÆNDRING AF PRÆMIE OG FORSIKRINGSBETINGELSER Ændrer Popermo præmietarif eller forsikringsbetingelser, kan begge parter forlange ændringerne gennemført med en måneds varsel og med virkning fra en 1. januar. Godkendes ændringerne ikke, kan forsikringen opsiges med 14 dages varsel fra den ønskede ændringsdato. 5

6 11 VARIGHED, OPSIGELSE OG OPHØR 11.1 Forsikringen er tegnet for en etårig periode og er i kraft, indtil du opsiger den skriftligt med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. Popermo kan opsige forsikringen skriftligt med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb Senest 14 dage efter at en skade er afsluttet, kan Popermo kræve skærpede vilkår, og begge parter kan opsige forsikringen med 14 dages varsel Opfylder du ikke betingelserne for tegning af forsikring i Popermo, herunder ansættelsesforhold, ophører forsikringen uden opsigelse. Tilbagebetaling af præmie sker fra det tidspunkt, Popermo blev orienteret Ejer du ikke længere det forsikrede køretøj, ophører forsikringen, medmindre du får et andet køretøj, som skal fortsætte på policen Ophører forsikringen på et andet tidspunkt end betalingsdatoen på policen, betaler Popermo forudbetalt præmie forholdsmæssigt tilbage fra afmeldingsdatoen. 12 STILSTAND 12.1 Hvis du underskriver en blanket om, at bilen ikke er i brug, kan forsikringen ændres til stilstandsforsikring, jf. gældende tarif Du får ikke præmienedsættelse på stilstandsforsikringen for campingvogn. 13 FLYTNING OG RISIKOFORANDRING Flytter du, eller ændres den risiko, der er beskrevet i policen, skal du omgående give Popermo besked, så Popermo kan vurdere, om policen kan fortsætte på uændrede vilkår. Giver du ikke Popermo besked om ændringerne, kan det medføre, at erstatningen nedsættes eller bortfalder helt. 14 ANMELDELSE AF SKADE 14.1 Du skal anmelde skader snarest muligt, og anmeldelsen skal indeholde fyldestgørende oplysninger. Ved tyveri, hærværk og brand skal skaden også anmeldes til politiet Du må ikke aftale at betale erstatningskrav eller reparationer uden Popermos accept. Er det ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med det beskadigede køretøj, kan mindre reparationer udføres, når det ikke er muligt at fortsætte kørslen. 15 LOVGIVNING OG VEDTÆGT Lov om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed gælder sammen med vedtægten for Popermo Forsikring GS. Vedtægten får du, hvis du ringer til Popermo eller downloader den fra popermo.dk. ANSVAR 16 HVAD DÆKKES 16.1 Forsikringen dækker sikredes - jf. pkt. 1 - erstatningsansvar for skader forvoldt, når bilen er i brug som køretøj. Hvad dækkes ikke 16.2 Skade på den person, der er fører af køretøjet Skade på ting, der tilhører dig eller fører Skade på tilkoblet anhænger Skade på dyr, der transporteres i eller på en tilkoblet anhænger. 6

7 17 FORSIKRINGSSUMMER 17.1 I Danmark dækker ansvarsforsikringen med de summer, der er fastsat i færdselsloven I udlandet dækker ansvarsforsikringen med de summer, der er fastsat i de pågældende lande - dog minimum med de summer, der gælder i Danmark Udover de nævnte summer betaler Popermo pålagte omkostninger og renter af erstatningsbeløb. 18 SELVRISIKO SUPERELITE 18.1 På alle ansvarsskader betaler du den selvrisiko, der fremgår af policen. Selvrisikoen er indeksreguleret, jf. pkt På alle ansvarsskader med en anden fører end dig og din ægtefælle/registreret partner/samlever, betaler du det dobbelte af policens selvrisiko, jf. pkt Selvrisikoen er indeksreguleret, jf. pkt Hvis du anmelder en skade, der medfører udbetaling fra både ansvars- og kaskoforsikringen, betaler du selvrisiko en gang, jf. pkt og pkt REGRES 19.1 Popermo har regres mod enhver, der er ansvarlig for skaden, jf. færdselslovens 104, når skaden er forvoldt med forsæt eller ved en uagtsomhed, der betegnes som grov hensynsløshed Popermo er forpligtet til at gøre regres, hvis skaden er sket, mens bilen var udlejet uden fører i strid med Justitsministeriets bekendtgørelse, medmindre du kan bevise, at skaden eller omfanget af skaden ikke skyldes, at bilen var udlejet i strid med bekendtgørelsen herom Popermo har i øvrigt regres for beløb, som det efter gæl dende koncessionsbestemmelser har betalt i erstatning for tilfælde, der ikke er dækket af forsikringen, eller for tilfælde som er sket efter at køretøjet er solgt, og den tre ugers frist, der er beskrevet i pkt. 1, er udløbet. KASKO 20 HVAD DÆKKES 20.1 Forsikringen dækker de skader, der sker på det forsikrede køretøj og tab af køretøjet eller dele deraf ved tyveri og røveri, bortset fra de undtagelser og begrænsninger, der er nævnt i pkt Tilbehør, der alene bruges i forbindelse med køretøjet Nødvendige transportomkostninger til nærmeste reparatør, eller til din sædvanlige reparatør, hvis denne bor inden for 50 km fra uheldsstedet, når der er sket en skade, som er dækket af forsikringen Nødvendige udgifter til køretøjets hjemtransport, hvis køretøjet kommer til veje efter tyveri og røveri. 21 HVAD DÆKKES IKKE Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed Skade opstået, når køretøjet blev ført af en person, der på skadetidspunktet var således påvirket af narkotika eller spiritus, at denne var ude af stand til at føre motorkøretøj på fuldt betryggende måde Skade sket, når køretøjet var behæftet med mangler, der gjorde det uforsvarligt at benytte det Skade sket, når fører ikke havde gyldigt kørekort. Forsikringen dækker dog, når årsagen til skaden ikke er førerens manglende kørefærdighed. 7

8 Skade sket, når køretøjet var udlejet uden fører Skade, der alene er opstået i køretøjets mekaniske dele (f.eks. motor, transmission, bremsesystem og styretøj), herunder materialebrud. Sådan skade dækkes, hvis den er sket som følge af brand, eksplosion uden for motoren, kortslutning, lynnedslag, tyveri, røveri og hærværk eller under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel. Kørselsskade sket som følge af skade i køretøjets mekaniske dele, herunder materialebrud, er dækket Skade, herunder kortslutning, der alene er opstået i det elektriske system i el-drevne køretøjer Skade på køretøjet eller dele deraf under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling uanset om denne foretages af reparatør, dig eller andre. Skaden dækkes dog, når den er sket ved kørsel, brand eller i maskinvaskeanlæg Skade, der er en følge af vejrligets påvirkning (f.eks. tæring, rust og frostsprængning) eller den forringelse af køretøjet, der er en følge af brug, herunder slitage, stenslag i lak, ridser og lignende Skade, som du kan kræve erstatning for gennem anden forsikring, abonnement eller lignende Tyveri af brændstof Hvis du ikke har forvoldt skaderne nævnt under pkt , er du dækket af forsikringen, hvis det kan bevises, at du/den faste bruger ikke kendte eller burde have kendskab til de beskrevne omstændigheder Har Popermo betalt en skade, hvor en sikret, herunder anden fører end dig, ikke har krav på dækning, har Popermo regres for betalte udgifter. 22 SELVRISIKO Standard (trinreguleret præmie) 22.1 Medmindre en skade henhører under pkt , er selvrisikoen kr. ved alle kaskoskader. Har du valgt en anden selvrisiko, fremgår det af policen. Retshjælp har særlig selvrisiko, jf. pkt Ved følgende skader betaler du ikke selvrisiko Tyveri og røveri Bevisligt hærværk Brand, eksplosion, kortslutning og lynnedslag Nedstyrtende genstande Når køretøjet er overladt i varetægt til værksted, service eller lignende Når den ansvarlige kendte modparts erstatningspligt bortfalder, jf. lov om erstatningsansvar, kap Når en ansvarlig kendt modpart ikke kan betale Popermos udgifter Skader under redningsforsikringen i udlandet. Superelite (fast præmie) Ved alle kaskoskader betaler du den selvrisiko, der fremgår af policen. Hvis frontruden udskiftes betaler du halv selvrisiko. Selvrisikoen er indeksreguleret, jf. pkt Retshjælp har en særlig selvrisiko, jf. pkt Ved alle kaskoskader, hvor andre end du og din ægtefælle/registrerede partner/samlever er fører, betaler du det dobbelte af policens selvrisiko, jf. pkt Dette gælder dog ikke ved skade på frontruden. Selvrisikoen er indeksreguleret, jf. pkt Hvis du anmelder en skade, der medfører udbetaling fra både ansvars- og kaskoforsikringen, betaler du selvrisiko en gang, jf. pkt og pkt

9 22.3 Ved følgende skader betaler du ikke selvrisiko Reparation af stenslag på køretøjets glas. 23 ERSTATNING Erstatningen kan opgøres på følgende måde: 23.1 Reparation Ved reparation skal køretøjet sættes i samme stand som før skaden. Popermo kan anvise reparatør og leverandør af reservedele m.m. Følgende er ikke dækket Merudgifter til reparation sket uden for normal arbejdstid. Forbedring af køretøjet som følge af nødvendig udskiftning af slidte eller tærede reservedele. Skader sket hos reparatør/forhandler Er skaden sket, mens køretøjet var overladt eller solgt til reparatør/forhandler, jf. pkt. 1.2 og 1.3, skal reparationer som kan udføres på den pågældendes eget værksted, udføres til nettopriser. Skader, som repareres på andre værksteder, erstattes med det beløb som Popermo sædvanligvis betaler reparatøren/forhandleren for reparationen Kontanterstatning Kan reparation ikke gennemføres, jf. SKATs regler, fastsættes erstatningen til det beløb et køretøj af tilsvarende alder og stand vil koste mod kontant betaling, når - skaden er så stor, at reparationsudgiften medfører, at Popermo skal tilbyde kontanterstatning, jf. SKATs regler - et stjålet køretøj ikke er kommet til veje inden fire uger efter, at du har anmeldt tyveriet til Popermo og politiet. Har Popermo udbetalt kontanterstatning, tilhører køretøjet Popermo Nyværdierstatning Fabriksny bil Popermo erstatter person- og varebiler med et beløb svarende til prisen for en fabriksny bil af tilsvarende fabrikat, type og årgang som den skaderamte, når - skaden er sket inden for det første år efter den første indregistrering, - bilen var fabriksny ved tegning af forsikringen, - taksator har opgjort reparationsomkostningerne til mere end 50% af bilens nyværdi, og - bilen er registreret til privat personkørsel Demobil bil med bilforhandlere som første ejer, hvor der er betalt registreringsafgift Popermo erstatter person- og varebiler med et beløb svarende til prisen for en fabriksny bil af tilsvarende fabrikat, type og årgang som den skaderamte, dog maksimum den dokumenterede købspris, når - bilen ikke har kørt mere end km, da forsikringen blev tegnet, - bilen er registreret til privat personkørsel og ikke er leaset, - skaden er sket inden for det første år efter den første indregistrering, og - taksator har opgjort reparationsomkostningerne til mere end 50% af bilens nyværdi Hvis bilmodellen som den skaderamte bil ikke produceres mere, er nyværdierstatningen efter bestemmelserne i pkt eller den seneste kendte pris for en bilmodel svarende til den forsikrede bil. I bilens nyværdi indgår leveringsomkostninger og fastmonteret tilbehør Erstatning for tilbehør Popermo kan vælge at genanskaffe tilsvarende genstande eller at betale kontanterstatning. 9

10 23.5 Værdiforringelse Er den forsikrede bil en person- eller varebil, og overstiger reparationsudgifterne 20% af prisen for en fabriksny bil af samme fabrikat og type, betaler Popermo erstatning for værdiforringelse efter følgende regler: % af reparationsprisen, hvis skaden sker inden for det første år efter første indregistrering % af reparationsprisen, hvis skaden sker inden for det andet år efter første indregistrering Popermo udbetaler ikke erstatning for værdiforringelse, når bilen er ældre end 2 år Indirekte tab Afsavn er dækket, når det fremgår af policen. Andre indirekte tab er ikke dækket. RETSHJÆLP 24 KORT OM RETSHJÆLP 24.1 Har du tegnet kaskoforsikring, har du retshjælpsforsikring. Retshjælpsforsikringen dækker udgifter til sagsomkostninger, der afholdes med rimelig grund, dog maksimalt med kr. Selvrisikoen er 10% af sagens omkostninger, dog min kr. Dækningen er kort beskrevet nedenfor. De fuldstændige vilkår for dækningen får du ved at ringe til Popermo, eller du læser dem på popermo.dk. Du skal rette henvendelse til en advokat, da det er en be tingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse private retstvister. Tvist skal i denne forbindelse forstås som en uenighed af retlig art I sager der behandles efter reglerne om småsager*, skal sikrede selv anmelde sagen på Popermos standardblanket for småsager. Advokatbistand eller bistand fra en af Popermo godkendt rettergangsfuldmægtig dækkes alene i forbindelse med hovedforhandling. *Småsager er de sager, hvor sagsgenstanden har en værdi af op til kr., jf. retsplejelovens kap. 39. Anerkendelsessøgsmål er som udgangspunkt også småsager. Om småsager henvises i øvrigt til forsikring ogpension.dk Hvis den sikrede kan opnå fri proces, dækkes uden beregning af selvrisiko. REDNINGSFORSIKRING I UDLANDET 25 DET RØDE KORT 25.1 Har du tegnet en kaskoforsikring, har du også en redningsforsikring i udlandet, jf. forsikringsvilkårene på det røde SOSkort, som du kan få, hvis du ringer til Popermo eller downloader det fra sos.dk eller popermo.dk Forsikringen dækker i Europa indtil Ural, i Israel, Marokko, Tunesien, Tyrkiet og Iran Campingvogn er dækket af redningsforsikringen, når der er tegnet særskilt kaskoforsikring Kaskoforsikringen dækker retshjælp i udlandet Du skal altid have registreringsattesten med, når du kører i udlandet. 10

11 ØVRIGE OPLYSNINGER 26 BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Når du tegner forsikring, skal du oplyse navn, adresse og CPR-nr. Disse oplysninger registrerer Popermo i et medlemsregister, som bruges i sagsbehandlingen. Ønsker du indsigt i de registrerede personoplysninger, skal du kontakte Popermo. 27 KLAGEADGANG Opstår der uenighed, og fører en henvendelse til den klageansvarlige ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf Klager til Ankenævnet skal sendes på særligt klage skema, du skal betale et mindre gebyr. Klageskemaet kan du få hos Popermo eller downloade fra ankeforsikring.dk. 28 FORTRYDELSESRET Jf. lov om forsikringsaftaler har du fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes fra den dag, hvor du modtager meddelelse om, at forsikringsaftalen er indgået. Modtager du f.eks. policen mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Udløber fristen på en helligdag, en søndag, en lørdag eller grundlovsdagen, den 5. juni, kan du vente til den følgende hverdag. Sådan fortryder du Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du skriftligt orientere Popermo om, at du har fortrudt aftalen. Er policen ikke en ny forsikringsaftale, men blot ændring af en bestående forsikringsaftale, gælder fortrydelsesretten kun ændringen. Det har alvorlige konsekvenser, hvis du fortryder at tegne en lovpligtig ansvarsforsikring for din bil Fortryder du at tegne lovpligtig ansvarsforsikring for din bil, har du ingen forsikringsdækning for de skader, som du eller en fører af bilen forvolder. Er der ikke tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring, når skaden sker, skal du eller føreren af din bil betale for de skader, der påføres andre. 29 ORDFORKLARING Ordforklaringen er en integreret del af forsikringsbetingelserne. Abonnement Abonnement er redningsabonnement eller lignende. Belastende skade Belastende skade er skade, der kan medføre udgift for Popermo, men ikke - selvrisikofri skader omfattet af pkt og glasskader - skade, hvor erstatning udbetales alene med henvisning til færdselslovens bestemmelse om objektivt ansvar, jf. færdselslovens 101, stk. 1 og 2 (hvis der ikke er skyld hos føreren) - skade, der dækkes af retshjælpsforsikringen 11

12 Brand Brand er skade forvoldt ved løssluppen ild. Svidning og smeltning, der ikke er en følge af brand, f.eks. tobaksgløder, er ikke brandskade. Grønkortordningen Det grønne kort er dokumentation til udenlandske told- og politimyndigheder for, at der er tegnet en ansvars forsikring, der er gyldig i de pågældende lande. På popermo.dk kan du se i hvilke lande, du skal medbringe det grønne kort. Nyværdi Nyværdi er bilens dagspris, inkl. fuld afgift, ekstraudstyr og registreringsomkostninger på skadetidspunktet. Bestemmelsen vedrører ikke køretøjer, der helt eller delvist er afgiftsfrie. Regres Regres betyder, at Popermo kan kræve udbetalte erstatningsbeløb tilbagebetalt af ansvarlige skadevoldere. Tilbehør Tilbehør til køretøjet er - fastmonteret tilbehør - f.eks. radio, ekstralygter og specialfælge - afmonteret tilbehør - f.eks. tagbagagebærer og vinter- eller sommerdæk, der opbevares på bopælen - tilbehør, der ikke er beregnet til montering - f.eks.standardværktøj, startkabler, benzindunk og måtter Der dækkes maksimalt 5 stk. cd/dvd, når de stjålne genstande er tilbehør til monteret medieafspiller. 12

13 13

14 PRINTET PÅ 100% GENBRUGSPAPIR / / GÆLDENDE FRA 1. MAJ 2015 Popermo Forsikring GS C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Telefon popermo.dk CVR

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser nr For bil og campingvogn til privatkørsel

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser nr For bil og campingvogn til privatkørsel Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-12 For bil og campingvogn til privatkørsel Forsikringsbetingelser for Bil forsikring Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...4 Ansvar og kasko...5 1 Hvem er

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT-LIM Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Underforsikring...4 3 Forsikringssummer...4

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HELKUNDEBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M07 M08 M09-31 M09-32 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens omfang...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Ulykkesforsikring Hundeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Klassisk og Veteran køretøj

Klassisk og Veteran køretøj FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Klassisk og Veteran køretøj Branche M17 Betingelser 010517 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 Side A. Forsikringens

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX 3i1 bil, Seniorbil og Helkundebil Branche M10F Betingelser 010115 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring Forsikringsbetingelser for Autoforsikring 29.03.2012 Indholdsfortegnelse for Autoforsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Friskadedækning 4. Afsavnsdækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401

Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version 20-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL Branche M10T Betingelser 010115 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker ikke...

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL. Indholdsfortegnelse. Branche M10T. Betingelser FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FLEX PERSONBIL Branche M10T Betingelser 010716 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker ikke...

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF

Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF Forsikringsbetingelser for Autoforsikring - DAF 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for Autoforsikring - DAF 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Kasko/Udvidet glasskadedækning 4. Bilafsavnsdækning Forsikringsbetingelserne

Læs mere

Autoforsikring Forsikringsbetingelser

Autoforsikring Forsikringsbetingelser Autoforsikring Forsikringsbetingelser ERHVERV-GF-2016-01-301-GLOBAL Vilkårene er opdelt i afsnit med følgende indhold: A Fællesbestemmelser 1. Hvem er dækket 2. I hvilke lande dækker forsikringen 3. Præmiebetaling,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02 gældende fra 1. september 2015

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02 gældende fra 1. september 2015 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02 gældende fra 1. september 201 Betingelser for Bilforsikring Nr. ASG-02 Side 1 af 13 Indhold 1.Generelle betingelser 3 1.1 Hvem dækker forsikringen 3 1.2

Læs mere

Bil elite Fast præmie

Bil elite Fast præmie FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Bil elite Fast præmie Branche M10F Betingelser 010917 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Betingelser for auto, motorcykel, campingvogn og trailer Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj

Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj M20-02 Forsikringsbetingelser Veterankøretøj og klassisk køretøj For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Motorcykel

Forsikringsvilkår. for. Motorcykel Forsikringsvilkår for Motorcykel Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER DAF BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for MC-Forsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Branddækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte dækninger gælder kun,

Læs mere

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003 MC-/EU-knallertforsikring Version 1103003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Kaskodækning Afsnit 19-24 Side

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere