Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Veterankøretøjsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-401"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser Veterankøretøjsforsikring Version Thisted Forsikring Thyparken Thisted Tlf: CVR: Bank: Sparekassen Thy Konto nr.:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Et par ord til indledning Prisen på forsikringen Selvrisiko Kørsels/stilstandsperiode Lovpligtig ansvarsforsikring Kaskoforsikring Kørsel i udlandet Regres Motorløb mv Erstatningsopgørelse Transportomkostninger Udvidelse for campingvogn Redningshjælp for køretøjer over 35 år Voldgift Lovpligtige forsikringer Retshjælpsforsikring... 6 Veterankøretøjsforsikring Side 1

3 1. Et par ord til indledning Disse betingelser skal sammenholdes med din police og Fællesbetingelserne. Denne forsikring dækker det veterankøretøj, som er anført i policen. Forsikringen består af en lovpligtig ansvarsforsikring og evt. af en kaskodækning, eller af en kaskostilstand alene. Det vil fremgå af din police, hvilken dækning du har valgt. Forsikringen dækker dig som forsikringstager du skal være den registrerede ejer og/eller bruger samt de personer som har lovbefalet kørekort og med din tilladelse benytter bilen til hobbykørsel. Ved hobbykørsel forstås en begrænset anvendelse af det forsikrede køretøj i naturlig sammenhæng med interessen for det bevaringsværdige køretøj. Almindelig brugskørsel, som har det primære formål at opfylde et almindeligt transportbehov f.eks. til og fra arbejde, shopping eller lignende er ikke dækket. For personer og virksomheder, der har fået køretøjet overladt til reparation, service o.lign., er kørselsskader kun dækket, når kørslen sker i forsikringstagerens interesse. Ved salg af veterankøretøj med nummerplader er den nye ejer dækket, indtil en ny forsikring er oprettet, dog aldrig længere end tre uger efter ejerskiftet. Den nye ejer hæfter for gældende selvrisiko. Ved salg af veterankøretøj uden nummerplade er en ny ejer dækket, indtil en ny forsikring er oprettet, dog aldrig længere end én uge efter ejerskiftet. Den nye ejer hæfter for gældende selvrisiko. Forsikringen dækker i Europa. Ansvarsforsikringen dækker desuden i de lande, der er tilsluttet Grønt kort ordningen. Oplysning om i hvilke lande dækningen gælder, kan findes på vores hjemmeside. 2. Prisen på forsikringen Prisen på forsikringen afhænger af en række forskellige faktorer, f.eks. din alder, køretøjets årgang, og køretøjets dagsværdi/handelsværdi. 3. Selvrisiko Den aftalte selvrisiko fremgår af policen. Selvrisikoen gælder på kaskodækningen Vi opkræver ikke selvrisiko, hvis skadevolderen er fritaget for ansvar efter lov om erstatningsansvar. Vi opkræver heller ikke selvrisiko, hvis der udelukkende er tale om personskade på 3. mand og føreren er uden skyld i skaden. Vi opkræver desuden ikke selvrisiko hvis skaden er forvoldt medens køretøjet var overladt til værksted, servicestation o.lign. Er disse ansvarlig for skaden, opkræves/fradrages selvrisikobeløbet dog hos reparatør, forhandler eller anden virksomhed. Endelig beregnes der ikke selvrisiko ved tyveri af motorkøretøjet, hvor selskabet har stillet krav om GPS og dette fremgår af policen. 4. Kørsels-/stilstandsperiode Kørselsuheld med indregistreret køretøj i perioden 16. november til og med den 14. marts er ikke dækket, med mindre skaden er opstået i forbindelse med tyveri af køretøjet. Såfremt en veteranklub har tradition for afvikling af et veteranløb i stilstandsperioden, kan selskabet give dispensation til kundens deltagelse 5. Lovpligtig ansvarsforsikring Vi dækker erstatningsansvar ifølge Færdselslovens bestemmelser for skade forvoldt ved køretøjets brug som veterankøretøj. Desuden gælder: Forsikringen dækker ansvar for skade forvoldt ved forskriftsmæssig anvendelse af sidevogn, campingvogn eller anhænger. Alle aftaler om erstatning forhandles af os. Veterankøretøjsforsikring Side 2

4 Følgende er undtaget af ansvarsforsikringen: Personskade der rammer køretøjets fører Skade på ting eller ejendom tilhørende dig, føreren eller jeres ægtefælle/samlever og hjemmeboende børn, eller virksomheder helt eller delvis ejet af jer Skade på køretøj, vogn eller redskab, der er tilkoblet eller på slæb Skade på ting der transporteres med eller ved hjælp af køretøjet Skade sket ved udlejning af veterankøretøjet Skade sket under kørsel med indregistreret veterankøretøj i perioden til og med den 14.03, medmindre andet fremgår af policen. Ansvarsskade i forbindelse med tyveri af veterankøretøjet er dækket Skade sket ved kørsel mod betaling, hvis ikke andet er aftalt skriftligt med selskabet (f.eks. studenterkørsel) 6. Kaskoforsikring Det fremgår af policen, hvis dette punkt er meddækket. Den forsikringssum du har valgt for veterankøretøjet, skal være den samlede værdi inkl. alt udstyr (se nedenfor). Summen er noteret på din police. Den anførte forsikringssum er den maksimale erstatning, der kan komme til udbetaling i forbindelse med en kaskoskade. Kaskoforsikringen dækker, bortset fra de nævnte undtagelser, enhver skade på selve veterankøretøjet og dens faste udstyr og indretning. Kaskoforsikringen dækker tillige skader, der indtræder under reparation eller service på eget køretøj, medmindre køretøjet på skadetidspunktet var overgivet til fremmed momsregistreret reparatør. Følgende udstyr hørende til det forsikrede køretøj er dog dækket, selvom det ikke er fastmonteret: Dæk Afmonterede fælge Værktøj i almindeligt omfang, når det anvendes i forbindelse med det forsikrede veterankøretøj, dog max for kr. Midlertidigt afmonteret tilbehør Sidevogn til motorcykel Reservedele og værktøj til veterankøretøjet, når det befinder sig på hjemmeadressen, eller på en anden af forsikringstageren ejet eller lejet adresse, og når forsikringen er tegnet som en stilstandskaskoforsikring Følgende er undtaget af kaskoforsikringen: Skade som følge af mangelfuld vedligeholdelse, f.eks. manglende vand, frostvæske, olie, bremse-væske eller nedslidte dæk eller viskerblade, manglende lys eller udsyn Skade som følge af fejl og mangler, der gjorde bilen uforsvarlig at benytte Skade sket mens bilen er udlejet i strid med Justitsministeriets bekendtgørelse om udlejning af motordrevne køretøjer uden fører Skade der er forvoldt med vilje eller ved grov uagtsomhed Skade som følge af fabrikations- eller konstruktionsfejl. Skade ved kørsel, forårsaget af en person uden lovbefalet førerbevis, eller en person som af anden grund ikke var i stand til at føre bilen forsvarligt Tab eller tyveri af brændstof Skade der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske eller elektriske dele (f.eks. motor, transmission, styretøj m.v. ) medmindre skaden er sket ved brand, eksplosion, lynnedslag, tyveri, røveri og hærværk eller er sket under transport på eller ved hjælp af andet befordringsmiddel Skade der påføres køretøjet eller dele deraf af momsregistreret reparatør under og i forbindelse med bearbejdning eller behandling, medmindre skaden skyldes kørsel, brand eller nedstyrtning af det aflæssede veterankøretøj fra lift Skade sket under kørsel med indregistreret veterankøretøj i perioden til og med den , medmindre andet fremgår af policen Skade sket ved kørsel med et uindregistreret veterankøretøj Skade sket ved kørsel mod betaling, hvis ikke andet er aftalt skriftligt med selskabet (f.eks. studenterkørsel) Kaskoforsikringen dækker ikke et uindregistreret køretøj, når det befinder sig udenfor Danmark i forbindelse med/med henblik på reparation/renovering. Veterankøretøjsforsikring Side 3

5 7. Kørsel i udlandet I lande, hvor der er truffet aftale om grønt-kort -ordning eller anden international aftale, dækker forsikringen efter det pågældende lands lovgivning, dog mindst med de summer, der gælder for kørsel i Danmark. I øvrige lande dækker forsikringen med de summer, der gælder for kørsel i Danmark. Bemærk at Grønt kort maksimalt har en gyldighedsperiode på 12 måneder. Grønt kort er et bevis på, at bilen har en gyldig ansvarsforsikring i de lande, som omfattes af ordningen. Rødt kort er en del af kaskoforsikringen og gælder derfor kun, hvis du har kaskoforsikring for bilen. Kortet giver ret til redningshjælp i Europa. Redningsforsikringen gælder for biler til persontransport med en tilladt totalvægt på indtil 3½ tons. Der gælder ingen selvrisiko. De fuldstændige betingelser, der er ens i alle forsikringsselskaber, fremgår af Rødt kort. Kortet fås gratis hos os. Du kan også læse mere på 8. Regres Vi har ret til at kræve et betalt erstatningsbeløb refunderet af dig, hvis vi har måttet erstatte en skade, der ikke er dækket af forsikringen. Vi kan kræve en udbetalt erstatning tilbagebetalt af den, der er ansvarlig for skaden efter Færdselslovens 104, og som har forvoldt skaden med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, kan vi kun kræve tilbagebetaling, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jfr. Færdselslovens 108,stk.2. Har vi betalt en kaskoskade forvoldt af 3. mand, kan vi i de fleste tilfælde kræve erstatningsbeløbet refunderet fra skadevolderen eller fra dennes ansvarsforsikring. 9. Motorløb m.v. Forsikringen dækker, når køretøjet anvendes til orienterings-, pålideligheds- eller økonomiløb samt rallies eller træning hertil, når kørslen foregår i Danmark, og Justitsministeriet har givet tilladelse (hvis det kræves) og alle løbsregler, herunder også Færdselsloven, overholdes. Tilsvarende er dækket i udlandet, hvis selskabet har givet tilladelse dertil. Denne type kørsel er dog ikke dækket på bane eller andet afspærret område. Terrænkørsel er ikke dækket. Forsikringen dækker også manøvrekørsel på steder, der er afspærret til formålet og godkendt af Politiet. Kørslen skal være under instruktion af godkendt kørelærer eller motororganisation. Konkurrencekørsel, herunder enhver anden kørsel på bane end den, der er nævnt ovenfor, er ikke dækket. 10. Erstatningsopgørelse Erstatning for kaskoskade er enten en reparation, et kontantbeløb eller erstatning in natura. Vi betaler en forsvarlig reparation/udskiftning af de skadede dele. En reparation må ikke påbegyndes uden aftale med os/vores taksator. Ved reparation sættes køretøjet i samme stand som umiddelbart før skaden. Vi er berettiget til at anvise reparatør og leverandør af reservedele. En evt. forringelse af bilens handelsværdi berettiger ikke til erstatning ud over reparationen. I tilfælde hvor du selv udbedrer skaden, modtager du betaling herfor i overensstemmelse med forsikringspraksis for betaling for eget arbejde til en ikke-erhvervsdrivende skadelidt. Hvis det er nødvendigt at udskifte slidte eller tærede dele for at kunne foretage reparation, betales disse dele af dig, hvis udskiftningen indebærer en forbedring af bilen. Veterankøretøjsforsikring Side 4

6 Er skaden sket efter at køretøjet er overladt til reparatør og kan denne ikke dokumentere at være uden skyld i skaden skal reparationer, der kan udføres på den pågældendes værksted, erstattes med nettopriser. Skader, som reparatøren normalt lader udføre på andet værksted, erstattes med det beløb reparatøren normalt betaler for sådanne reparationer. Er køretøjet totalskadet, stjålet og ikke fundet inden 4 uger efter, at vi og politiet har modtaget skadeanmeldelse, eller kan/skal den af anden grund ikke repareres, erstattes skaden med et kontantbeløb. Erstatningen fastsættes til det beløb et køretøj af samme mærke og type, samt af tilsvarende alder og stand, vil kunne anskaffes for mod kontant betaling. Det skadede køretøj tilfalder os. I stedet for kontant erstatning kan vi vælge at erstatte skaden in natura. Ved erstatning in natura leverer vi et veterankøretøj af tilsvarende fabrikat, type, alder og stand til erstatning for det beskadigede køretøj. Det skadede køretøj tilfalder os. 11. Transportomkostninger Efter en skade som er dækket af kaskoforsikringen, betales for nødvendige transportomkostninger til nærmeste autoriserede værksted. Genfindes køretøjet efter et tyveri, betales transport til hjemadresse eller til værksted. Transport der kan dækkes af anden forsikring, abonnement el.lign. betales ikke. 12. Udvidelse for campingvogn Hvis denne forsikring omfatter campingvogn er kaskodækningen udvidet med dækning for indbogenstande op til maksimalt kr. Her dækkes skade på indbogenstande, som sædvanligt hører til og befinder sig i eller ved vognen. Genstande som er medbragt fra, eller senere skal medbringes til, helårsbolig er ikke omfattet. Vi dækker dog ikke tyveri af ting, som ligger frit fremme og tilgængeligt for enhver, herunder tyveri når vognen ikke har været aflåst. Forsikringen omfatter ikke følgende genstande: Fortelt Genstande som er, eller kunne være, dækket af almindelig indboforsikring for helårsbolig Penge mv. Særlige private værdigenstande Våben Erstatningsopgørelse for indbo Genstande der er mindre end 1 år gamle, erstattes med tilsvarende nye genstande. For andre genstande kan der foretages et rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, mode, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder, hvis nytteværdien af genstanden er nedsat. Erstatning kan ske i form af en reparation og/eller udbetaling af beløb for værdiforringelse på grund af skaden, levering af tilsvarende genstand (naturalieerstatning) eller i form af et kontantbeløb. Erstatningen kan ikke overstige den aftalte forsikringssum. 13. Redningshjælp for køretøjer over 35 år Redningshjælpen gælder kun i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland, i policens kørselsperiode. Der ydes kun redningshjælp i forbindelse med hobbykørsel. Der er en selvrisiko på 673 kr. (indeks 2013) for hver gang der ydes en assistance. Redningshjælpen omfatter veterankøretøjer med en totalvægt på max kg. Veteranknallerter er ikke omfattet af redningshjælpen. Veterankøretøjsforsikring Side 5

7 Redningshjælpen omfatter: Driftsstop der forhindrer fortsat kørsel ved egen hjælp. Ved startsvigt forsøges afhjælpning på stedet (evt. udleverede reservedele betales kontant af ejeren) Ved udskridning eller fastkørsel bjærges køretøjet fri Transport af veterankøretøjet til nærmeste reparatør eller hjem, hvis ikke havariet kan udbedres på stedet, vil typisk foregå på en hverdag. Persontransport af fører og én passager til bopæl eller fælles bestemmelsessted, når det sker i forbindelse med en assistance. Redningshjælpen rekvireres hos Dansk Autohjælp A/S på telefon nr Oplys redningshjælpens abonnements nr Redningshjælpen omfatter ikke: Hvis der i forvejen er tegnet et lignende abonnement, eller såfremt assistancen er omfattet af kaskoforsikringens transportomkostninger. Hvis køretøjet er udlejet eller på anden måde overdraget til servicestation, værksted eller lignende. Uheld opstået under/ved enhver kørsel på bane eller område, der er afspærret til hastighedskonkurrence (manøvre- og specialprøver), kap- og væddeløbskørsel. Hastighedskonkurrence, anden kap- og væddeløbskørsel på privat eller offentlig vej. 14. Voldgift Kan selskabet og forsikringstageren ikke blive enige om erstatningens størrelse, kan begge parter forlange sagen afgjort af upartiske vurderingsmænd. Hver af parterne vælger en vurderingsmand. Inden voldgiftens begyndelse vælger de to vurderingsmænd en opmand, som inden for uoverensstemmelsernes grænse træffer den endelige afgørelse. Kan vurderingsmændene ikke blive enige om valget af opmand, udpeges han af Forsikringsrådet. Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgiften til opmand deles lige mellem parterne. Voldgiftens afgørelse er bindende for begge parter. 15. Lovpligtige forsikringer Vi gør opmærksom på, at såfremt du benytter dig af fortrydelsesretten i tilknytning til den lovpligtige ansvarsforsikring skal du, tillige med den skriftlige underretning, dokumentere at en tilsvarende forsikring er tegnet i et andet forsikringsselskab med meddelelse fra dette selskab. Underretning om at du har fortrudt aftalen skal sendes til Thisted Forsikring g/s med angivelse af policenummer og bilens registreringsnummer. Hvis du fortryder dit køb af forsikringen, bliver købet ophævet, og du skal ikke betale noget for forsikringen. Det betyder, at hvis der sker en skade i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, er skaden ikke dækket af forsikringen. 16. Retshjælpsforsikring Retshjælpsforsikringen dækker kun i tilknytning til kaskoforsikringen. Vi dækker sagsomkostninger med indtil kr. ved visse private retstvister, der kan indbringes for domstolene eller voldgiftsretter, og hvor du er part i sagen i egenskab af ejer, bruger eller fører af køretøjet. Der gælder en selvrisiko på 10 % (dog mindst kr.) af de samlede omkostninger De fuldstændige vilkår for retshjælpsforsikringen kan du få udleveret ved at henvende dig til os. Veterankøretøjsforsikring Side 6

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101 Forsikringsbetingelser Bilforsikring Version 20-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Skoda Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans

ŠKODA All Inclusive. Forsikringsbetingelser for. Person- og varebiler. finansieret via. ŠKODA Finans ŠKODA All Inclusive Forsikringsbetingelser for Person- og varebiler finansieret via ŠKODA Finans Oktober 2013 - version 1.43 Gældende for køretøjer indregistreret 10.2013 Dækninger: Aftalen vil omfatte:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring

Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303. AltPrivat Privatforsikring Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår APR-1303 AltPrivat Privatforsikring Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private forbrugerforsikringer.

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer

Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Forsikringsbetingelser for Lystfartøjer Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler Nr. 2014-2 100% coverholder for Lloyd's of London. 1 KASKODÆKNING: Der indtegnes

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere