Computer-Aided-Teaching

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Computer-Aided-Teaching"

Transkript

1 Computer-Aided-Teaching Uddrag af afhandling. 2. IKT-relaterede fagidentiteter Jeg vil i dette afsnit kort redegøre for P. Dyndahls IKT-relaterede fagidentiteter 1 og perspektivere dem i forhold til andre relevante fagdidaktiske forhold. Formålet med identiterne er ikke at skabe skarpe skel mellem forskellige tilgange til IKT-området. Tværtimod at skitsere nogle hovedlinier velvidende, at der ofte er en tendens til, at flere positioner flyder sammen og komplimenterer hinanden. Udviklingen af mine egne grundbegreber er ikke et forsøg på at modsige eksisterende musikfaglige konceptioner, snarere et supplement, der kan anvendes i forhold til problemstillingen. 2.1 Akkompagnert musicering Konceptionen Akkompagnert musicering tager udgangspunkt i musikfaget som et spille- og syngefag. Computeren kan i større eller mindre grad bidrage med at akkompagnere, da det er muligt og tilmed nemt at få maskinen til at simulere kendte instrumenter. Dette foregår ofte ved hjælp af MIDI-teknologi 2, hvor noder eller akkorder på forhånd tastes eller spilles ind på computeren, som herefter kan gengive arrangementet. Arbejdssituationen, hvor læreren på forhånd har lavet midifilen, betegnes ofte som karaoke eller music-minus-one alt efter hvilken rolle computeren spiller. Hvad enten computeren spiller en hovedrolle f.eks. som fuldstændigt orkester til at synge efter, eller en mere ydmyg rolle f.eks. som trommerytme til at øve med gælder det imidlertid, at computeren i forhold til elevens arbejdssituation anvendes som et veludviklet simuleringsværktøj. Martin Knakkergaard har blandt flere argumenteret for at dele computerens fremtrædelsesformer op i to kategorier som kaldes Computer-Aided-Composition (CAC) og Computer-Aided-Performance (CAP) 3. Begreberne fokuserer som navnene antyder på computerens rolle i forhold til komposition og fremførelse. CAC og CAP dækker meget bredt, men kan næppe længere siges at rumme alle computerens potentielle fremtrædelsesformer. CAP indfanger imidlertid fint, hvad der ligger i begrebet simuleringsværktøj og antyder samtidig qua navnet performance en aktivitetsform, som kan 1 Dyndahl (2004b) s MIDI blev udviklet i MIDI har som formål at måle alle handlinger fra en aktør, for derefter at kunne lagre oplysningerne i en midifil. MIDI er ikke lyd, men en fælles standard for kontroldata, som kan forbindes med en lydkilde og dermed gengive aktørens handlinger i lyd. Princippet er meget billigt og kræver meget lille maskinkraft. 3 M. Knakkergaard I: Dyndahl (Red.) (1998) s. 37.

2 betegnes som reproducerende 4. Grundet MIDI-teknologiens alder er denne position en af de ældste om end lydene på en standardcomputer i mange år lød lidt kunstige. 1 Konceptionen kan ydermere anskues ud fra F. V. Nielsens tredimensionelle basis 5, som består af en scientia- og en arsdimension, der som yderpoler danner et kontinuum med en håndværksmæssig dimension i midten. Computeren som simuleringsværktøj i en reproducerende aktivitetsform fremmer primært en arspræget tilgang til musikfaget. Jeg vil i min gennemgang af de næste dimensioner påpege, hvordan computeren også kan indgå i former, som primært fremmer de andre dimensioner i den tredimensionelle basis. Dette for at understrege den brede tilgang som arbejdet med computeren kan have. 2.2 Kunnskapsfaget musikk Konceptionen Kunnskapsfaget musikk fokuserer på de kundskaber og færdigheder i musikfaget, som kan erhverves via faktaoplysninger og færdighedstræning. Kundskaberne kan spænde vidt fra f.eks. erkendelsen af hvordan et instrument lyder til faktaoplysninger, der kan danne grobund for en teoretisk tilgang til musik. Der er produceret mange multimediematerialer, som via lyd, billede og hypertekst gør det muligt at udforske utallige forhold. Materialet kan figurere på internettet, en produceret Cd-rom eller et nyere distributionsmedie. Computeren udgør endvidere en oplagt platform til at træne veldefinerede færdigheder, som musikfaget rummer og hviler på f.eks. hørelære og nodelære. Nodernes placering i nodesystemet kan f.eks. trænes ved at skulle skyde noderne ned på skærmen med et tilkoblet klaviatur eller via deres navn på tastaturet. Hørelære trænes ved f.eks. at skulle identificere og markere et interval, som høres i tilkoblede høretelefoner. Der er mange muligheder inden for det område, som med et amerikansk udtryk kan betegnes drill and practice eller Computer-Assisted-Instruction 6 (CAI). Fælles for computerens rolle i de forskellige afskygninger af konceptionen er, at den af eleven primært anvendes som et indlæringsværktøj. Konceptionen lader sig bedst beskrive inden for den videnskabelige læringsteori, hvor den entydigt lægger sig op af behaviorismen. Behaviorismen er den retning inden for psykologi og pædagogisk psykologi, som gennem tiderne har haft størst betydning i forholdet mellem teknologi og undervisning 7. Behaviorismen dyrker en objektivistisk kundskabsforståelse og dens eksistens i pædagogiske sammenhænge betegnes ofte som mål-middel-tænkning. Behaviorismens tidlige og omfangsrige indflydelse på teknologiens tilgang til læring fører nemt til, at behaviorismen sidestilles 4 Nielsen (1998) s Nielsen (1998) s Dyndahl (2002) s Dyndahl (2002) s. 66

3 med inddragelsen af computeren i musikundervisningen. Det mener jeg imidlertid er en kraftig forenkling, som gerne skulle fremstå tydeligt efter gennemgangen af alle konceptionerne. 2 I forhold til musikundervisningens tredimensionelle basis er det især den håndværksmæssige dimension, som træder frem. I forhold til indsamling af faktaoplysninger som udgangspunkt for senere verbal bearbejdning kan konceptionen også tænkes at bevæge sig i retning af scientiasiden. Man kan med rette spørge, om det overhovedet er muligt at træne håndværksdimensionen adskilt fra dens kontinuum? Hermed anlægges et kritisk blik på konceptionen, som er vigtigt at forholde sig til. Det ligger dog ikke inden for projektrapportens rammer at behandle denne problematik yderligere. 2.3 Det skapende musikkfaget Komposition, improvisation og eksperimenterende arbejde er i konceptionen Det skapende musikkfaget ikke længere disciplinområder, der forbeholdes en musikalsk elite, men derimod grundlæggende musikalske aktivitetsområder, hvortil bl.a. computeren kan bidrage som en muliggørende ressource. Computerens unikke bidrag i denne kreative sammenhæng er, at den leverer grundlaget for, at man kan etablere en kommunikation med sig selv på en meget konkret måde. 8 I praksis har denne skabende konception, der også kan indfanges af begrebet CAC (afsnit 2.1) ført til mange forskelligartede musikalske udtryk, hvortil der blot skal nævnes eksempler. MIDI-teknologien har været anvendt til skabende arbejde, hvor produktet var nodebaseret 9 ; computeren kan via forskellige synteseprincipper agere klangkilde og dermed give eleven mulighed for at fastholde et elektronisk baseret udtryk 10 ; computeren kan optage (sample) lyde og dermed give eleven mulighed for at manipulere lyde og skabe konkret musik 11 og endelig udgør computeren en helt naturlig platform inden for nyere stilarter som f.eks. techno og house. Det afgørende i konceptionen er, at den i modsætning til de øvrige konceptioner fremmer en produktiv aktivitetsform, og teknisk set benytter sig af software, som er opbygget via abstrakte regelsæt 12, hvor det ikke er computeren, der genererer musik, men eleven, som skaber den med computeren. Eleven interagerer med computeren. Computeren kommer hermed til at fremstå som et kreativt værktøj. I forlængelse af traditionel læringsteori er denne øgede interaktion med computeren afgørende. Individet flytter sig fra i den behavioristiske tilgang at være et objekt til i højere grad gennem 8 Holst (2001) s Folkestad (1998) 10 F.eks. DSP Begrebet berøres i Holst (2001) s. 149

4 3 skabende aktiviteter at være et agerende subjekt. Hermed fremmer computeren som kreativt værktøj i højere grad en konstruktivistisk tankegang, hvor den enkelte konstruerer sin egen musikalske virkelighed. Processen kan også anskues ud fra Etienne Wengers begreb om reifikation, der refererer til en proces, som handler om at formgive erfaringer gennem produktion af f.eks. lydbilleder, der kan manifestere disse erfaringer og medvirke til forståelse 13. I forhold til musikundervisningens tredimensionelle basis er der mulighed for at inddrage såvel arssom scientiasiden. I konkret forstand er der tale om et ars-fænomen, idet eleven producerer musik, men scientiaaspektet har mulighed for at blive integreret proportionalt med succesraten af reifikationsprocessen. I det øjeblik eleverne konfronteres med hinandens produktioner og derigennem får mulighed for også at sætte ord på dem, kan computeren også som kreativt værktøj blive en betydningsfuld faktor for scientiadimensionen. 2.4 Mediefaget musik Konceptionen er i forhold til alle de andre beskrevne konceptioner i sit udgangspunkt ikke direkte handlingsorienteret. Det drejer sig i højere grad om at indkredse og bearbejde de påvirkninger, som moderne medier har på vores samfund og vores dagligdag. Der er grunn til å problematisere forståelsen av teknologien som et usynlig filter. [...] IT har sosiale og kulturelle funksjoner Målet med denne tilgang er hverken at kritisere eller at forgylde moderne medier, men primært at udvikle elevernes forudsætninger for kritisk at kunne være en del af det moderne mediefællesskab uden at være fanget i mediernes selvforstærkende paradigme....teknologien representerer et diskursivt medium en sosial hendelse som lærere og elever, såvel som musikere og musikk, befinner seg midt oppi og stadig forandres gjennom 15. At kunne forholde sig til dette kræver naturligvis en grad af konkret viden om i dette tilfælde computeren, men der er primært tale om en verbalorienteret proces, hvor aktivitetsformen kan betegnes som reflekterende. Hvordan påvirker computeren miljøet i musiktimerne, i hverdagen? Hvordan påvirker computeren elevernes musiksmag, elevernes fællesskab omkring musik i fritiden? Hvordan påvirker computeren musikkens udtryksmåde? Dette er blot tænkte problemstillinger i en musikundervisning, hvor eleverne primært skal arbejde med og forholde sig til computeren som fænomen. I en læreteoretisk kontekst vil jeg, idet computeren i høj grad betragtes som et fænomen i store såvel som små fællesskaber, pege på ligheder i forhold til socialisationsteorien og den kritiske teori. 13 Sørensen s Dyndahl (2002) s Dyndahl (2002) s. 254

5 Socialisationsteorien lægger ofte vægten på det generelle socialiserende indhold, som til tider ubevidst indlejres i elevens hverdag. Eleverne må forholde sig til disse processer. I forhold til musikundervisningens tredimensionelle basis fremmer konceptionen i høj grad scientiasiden Nettverksfaget musikk Den sidste IKT-relaterede konception er opstået via mediernes sammenhængskraft i form af digitale netværk. Her skal først og fremmest peges på internettet, men telekommunikation og paraboler er også at betragte som mediebærende strukturer. Internettet er den udløsende faktor for digital kommunikation mellem computerbrugere. Nettet gør det muligt for enhver, som er på, såvel at udgive musikalsk materiale som at hente og udnytte andres materiale. Nettet tilbyder således en global hyperstruktur af musikalske ytringer 16, som kan downloades og bearbejdes til et nyt musikalsk produkt. Et sådant put and take princip er udtryk for et intertekstuelt system, som er meget kærkomment inden for moderne DJ-inspirerede stilarter, der i forvejen bruger andres musikalske udtryk i en bearbejdet form. Konceptionen bevæger sig imidlertid videre i pædagogisk sammenhæng end nye elektroniske stilarter. Nettet giver også mulighed for at remikse alle mulige musikalske udtryk og dermed forholde sig til f.eks. klassisk musik på en ny og aktiv måde. Musikken kan restruktureres og det er muligt at arbejde med klangaspektet ved at farve udvalgte dele af musikstykket med forskellige effekter. Der etableres en form for læringsfellesskap hvor eleverne konstruerer og manipulerer materialet, ressonnerer med begreper og fenomener og reflekterer over process og produkt 17. Konceptionen udgør uden sidestykke den mest innovative tendens om end den nemt lader sig integrere i flere af de andre konceptioner. Det er tænkeligt, at nettet i fremtiden qua dets stigende evne til hurtigt at formidle data, kan tilbyde en platform til udvikling af helt nye musikalske stilarter. I det øjeblik en musikalsk kommunikation kan foregå realtime over nettet, er der måske åbnet op for, at sammenspil og musikoplevelse kan indtage nye former i tid og rum. Det må fremtiden vise, men fælles for computerens position i konceptionen er, at den indtænkes som et kommunikationsværktøj. Konceptionen kan tænkes at indgå i flere forskellige aktivitetsformer. Jeg vil dog fremhæve interpretation som en oplagt mulighed. I traditionel form omhandler interpretation analyse og fortolkning af musik med efterfølgende udtryk af forståelse og tolkning i et ikke-musikalsk medium 18. Konceptionen åbner muligheder for alle delelementer, men først og fremmest også muligheden for at fortolke musikken i et nyt musikalsk medium. 16 Dyndahl (2004b) s Dyndahl (2004b) s Nielsen (1998) s. 295

6 I afsnit 2.3 påpegede jeg i læreteoretisk forstand en konstruktivistisk tilgang. Denne konception, som især er aktuel sidestillet med en skabende tilgang, tangerer med nettets intertekstuelle system en mere socialkonstruktivistisk tilgang, hvor eleverne bruger nettet som fællesskabsfremmende medium. I forhold til musikundervisningens tredimensionelle basis appellerer konceptionen via kunstneriske udtryksformer til arssiden, hvor håndværksdimensionen et langt stykke hen af vejen handler om at kunne bringe de teknologiske muligheder i spil. Scientiaaspektet kan imidlertid indgå i form af en verbal reflekterende tilgang til hinandens kunstneriske objekter. 2.6 Opsummering af IKT-relaterede konceptioner og nøgleord I forlængelse af gennemgangen og perspektiveringen af de fem konceptioner bringer jeg følgende en samlet oversigt over P. Dyndahls fagkonceptioner og mine egne computerrelaterede nøgleord. Jeg sidestiller dem endvidere med mere internationale begreber, som jeg i mit arbejde er stødt på og har berørt undervejs. Jeg anser ikke sammenligningerne som fuldstændige, men hævder, at der er tale om tydelige tendenser. IKT-relaterte fagidentiteter (P. Dyndahl) Fagdidaktisk vinkel på computeren - Computeren som: Lignende internationale begreber Akkompagnert musicering Simuleringsværktøj CAP Kunnskapsfaget musikk Indlæringsværktøj CAI Det skapende musikkfaget Kreativt værktøj CAC Mediefaget musikk Fænomen - Nettverksfaget musikk Kommunikationsværktøj CAF CAF er mig bekendt ikke et internationalt begreb, men blot mit forsøg på at navngive tendensen i internationale termer. Jeg foreslår således begrebet Computer-Assisted-Fellowship (CAF).

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34)

Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34) Indledning Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34) 1.1 Baggrund Når danske skoler i øjeblikket efterlyser flere små rum og nicher, hvor der kan

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Innovationsprocesser gennem sociale medier

Innovationsprocesser gennem sociale medier Innovationsprocesser gennem sociale medier Lise Gløvermose Hald thbbm7a811 Professionsbachelorprojekt Vejleder Jesper Pettersson Censor Jens Kjær Sørensen Studienummer 160817 D. 21 november 2012 1 1. Resumé

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

UNGES ÆSTETISKE UDTRYK OG LÆRING I EN KOLLEKTIV SKABENDE LÆREPROCES

UNGES ÆSTETISKE UDTRYK OG LÆRING I EN KOLLEKTIV SKABENDE LÆREPROCES Master afhandling UNGES ÆSTETISKE UDTRYK OG LÆRING I EN KOLLEKTIV SKABENDE LÆREPROCES Master i børne- og ungdomskultur, æstetiske læreprocesser og multimedier Masterafhandling 2010 Vejleder: Herdis Toft

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN

WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN WEB 2.0 OG DIDAKTISK DESIGN I DANSKUNDERVISNINGEN Bachelorprojekt Studerende: Tina Vestergård Pedersen nr. 141212 Vejledere: Johannes Fibiger og Bodil Riiskjær Aflevering: 2. maj 2014 Via University Læreruddannelsen

Læs mere

Læring i klinisk praksis

Læring i klinisk praksis Læring i klinisk praksis Afsluttende projektopgave Modul 2 Vejleder: Henning Salling Olesen Maria Kring, Studienr. 50065 Helen Fuglsang Kock, Studienr. 50070 Pernille Harding Mellerkær, Studienr. 50071

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4

2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 A110063 DIGITALE HJÆLPEMIDLER - VEJLEDERE: JRS & CAF INDIVIDUELT & I FÆLLESSKAB. 1. Indledning... 4 Lærerprofession.dk etsite om lærepraksis og prefessionsudvikling RIKKE DAHL 2015 PROFESSIONSBACHELOR 2015 DANNELSE GENNEM Set i lyset af folkeskolens overordnede dannelsesmål, samt elevernes digitale kompetenceudvikling,

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Computerbaseret teknologi i folkeskolen. Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown

Computerbaseret teknologi i folkeskolen. Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown Computerbaseret teknologi i folkeskolen Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown Vejledning: Bjørn Laursen & Henrik Høltzer Kommunikation & Datalogi, forår 2002 SIDE2 Baggrund Problemområde 1. del Forundersøgelse

Læs mere

SMART-board og den digitale dannelse

SMART-board og den digitale dannelse SMART-board og den digitale dannelse - i danskundervisningen 4-1-2013 Af Katrine Lambert Haagensen - I Indholdsfortegnelse 1. Indledning:... 3 1.2 Problemformulering... 4 1.2.1 Afgrænsning... 4 1.2.2 Relevans

Læs mere

3. METODEREDEGØRELSE...23

3. METODEREDEGØRELSE...23 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 1.1 PROBLEMFORMULERING...8 1.2 FOKUS...9 1.2.1 De tre bølger og elementer...9 1.2.2 IT og didaktik...11 1.3 FORSTÅELSESRAMME...11 1.4 BEGREBSAFKLARING...11

Læs mere

At sætte verden på begreb

At sætte verden på begreb At sætte verden på begreb - Hvordan vi lærer, når vi arbejder med IKT Af Thomas Alexander Hoelgaard 3. Modul Forår 2001 Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

Informatik 8. Semester

Informatik 8. Semester 3 Informatik 8. Semester Titel: Forståelse af elforbrug - et rammeværktøj Synopsis: Tema: Organisationskommunikation og medier: Kultur, marked og offentlighed Projekt periode: 1. Februar - 23. Maj, 2012

Læs mere

1. DEL - INTRODUKTION...

1. DEL - INTRODUKTION... Indholdsfortegnelse 1. DEL - INTRODUKTION... 2 1.1. INDLEDNING... 2 1.2. PROBLEMFORMULERING... 2 1.3. EMNEAFGRÆNSNING... 3 1.4. LÆSEVEJLEDNING... 3 1.5. METODE VURDERING OG INTERVIEW... 4 Vurdering...

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

It-didaktisk design i litteraturundervisningen

It-didaktisk design i litteraturundervisningen Professionsbachelorprojekt 2014 Vejleder: Johannes Fibiger Bodil Riiskjær INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. PROBLEMFORMULERING... 4 3. AFGRÆNSNING... 4 4. METODE OG EMPIRI... 4 4.1. INTERVIEW...

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 1. INDLEDENDE...3 2. METODE...12 3. TEORI...19 4. CASES...45 5. PERSPEKTIVERING...82

INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 1. INDLEDENDE...3 2. METODE...12 3. TEORI...19 4. CASES...45 5. PERSPEKTIVERING...82 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 1. INDLEDENDE...3 PROBLEMFORMULERING... 4 INTERESSEFELT... 5 PRÆSENTATION AF KURSER OG DELTAGERE... 6 INTRODUKTION TIL SPECIALETS OPBYGNING... 10 BEGRUNDELSE FOR TEORIVALGET...

Læs mere

Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen 1/76

Gr. 7 - Mads Hansen, Jacob Dinesen, Sara Deis Christensen & Jesper Jonassen 1/76 1/76 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...5 Motivation...5 Introduktion til Snoezelen... 5 Problemfelt...7 Design-idé... 8 Problemformulering... 8 Afgrænsning... 9 METODOLOGI...10 Projektets HumTek Dimensioner...11

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere