Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S"

Transkript

1 Side: 1 af 13 Forretningsorden for bestyrelsen for Danske Spil A/S (Vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. maj 2015) 1. Forretningsorden 1.1. Denne forretningsorden er oprettet på grundlag af selskabslovens bestemmelser og selskabets vedtægter Et eksemplar af denne forretningsorden skal altid findes i selskabets forhandlingsprotokol Bestyrelsen skal sikre, at forretningsordenen tages op til revision mindst én gang årligt Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af bestyrelsen med mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmers stemmer. Ændringerne i forretningsordenen skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system senest fire uger efter vedtagelsen Forretningsordenen offentliggøres på Danske Spil A/S hjemmeside. 2. Nye bestyrelsesmedlemmer 2.1. Nye medlemmer, der er indtrådt i bestyrelsen, skal have udleveret et eksemplar af forretningsordenen og selskabets vedtægter. Nye medlemmer skal tiltræde forretningsordenen ved sin underskrift på det originale eksemplar Bestyrelsen skal sikre, at nye medlemmer introduceres til selskabet på behørig vis Selskabets revisor og direktør modtager ligeledes et eksemplar af forretningsordenen og selskabets vedtægter.

2 Side: 2 af Valg af formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer i øvrigt 3.1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af indtil otte medlemmer, herunder en formand, en næstformand samt indtil seks yderligere medlemmer, alle for en periode på et år med mulighed for genvalg. Hertil kommer sådanne medlemmer af bestyrelsen, som vælges af medarbejderne i selskabet og dets eventuelle datterselskaber i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser herom. Danmarks Idrætsforbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger har, så længe de er aktionærer i Danske Spil A/S, ret til at indstille én kandidat hver til valg til bestyrelsen Forud for valg af medlemmer til bestyrelsen på generalforsamlingen skal de opstillede personer give oplysning om deres ledelseshverv i andre danske og udenlandske virksomheder, bortset fra 100 % ejede datterselskaber. Der skal i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen, hvor der skal ske valg af medlemmer til bestyrelsen, udsendes en beskrivelse af de opstillede kandidaters baggrund, herunder med angivelse af hvorvidt de pågældende kandidater er uafhængige Bestyrelsen skal årligt sikre, at bestyrelsen besidder relevant og fornøden viden og kompetence til at lede selskabet ved at indstille kandidater til generalforsamlingen. I den forbindelse skal bestyrelsesformanden i samarbejde med finansministeren årligt udarbejde en oversigt over ønskede kompetencer for den samlede bestyrelse til bestyrelsens brug. Ved vurderingen af sammensætningen og indstillingen af nye kandidater skal der tages hensyn til behovet for fornyelse og til behovet for mangfoldighed i relation til blandt andet international erfaring, køn og alder. Som led i bestyrelsens evaluering samt udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen skal bestyrelsen i videst muligt omfang tilstræbe at opnå det til enhver tid fastsatte måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen. Måltallet skal fastsættes én gang årligt af bestyrelsen. Bestyrelsen skal endvidere angive en tidsramme for opnåelsen af måltallet Bestyrelsen skal årligt drøfte selskabets aktiviteter for at sikre, at selskabet er i besiddelse af relevant mangfoldighed på ledelsesniveauerne i selskabet, herunder fastsætte konkrete mål herfor. 4. Bestyrelsesmøder 4.1. Bestyrelsen afholder møde mindst fire gange årligt. Herudover afholdes møde, når formanden skønner det nødvendigt, eller det begæres af et bestyrelsesmedlem eller direktøren.

3 Side: 3 af I det omfang det er i overensstemmelse med udførelsen af bestyrelsens hverv, kan bestyrelsesmøder afholdes skriftligt eller ved anvendelse af elektroniske medier. Et bestyrelsesmedlem eller direktøren kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller af direktøren efter bemyndigelse fra formanden med mindst otte dages varsel. Når særlige forhold kræver hurtig indkaldelse af et bestyrelsesmøde, kan det nævnte varsel forkortes efter formandens bestemmelse Direktøren drager efter aftale med formanden omsorg for, at dagsordenen og så vidt det er muligt og skønnes hensigtsmæssigt tillige det skriftlige materiale, der fremlægges til brug for bestyrelsens behandling af de enkelte sager, tilstilles medlemmerne forud for hvert møde Direktøren har ret og pligt til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse Bestyrelsesmøderne ledes af formanden. 5. Beslutninger 5.1. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig efter lovlig indkaldelse, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Ved afstemninger afgøres enhver sag ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 6. Forhandlingsprotokol og ejerbog 6.1. Over bestyrelsesmøderne føres en forhandlingsprotokol indeholdende oplysninger om, hvilke bestyrelsesmedlemmer og eventuelt andre der har deltaget, en fyldestgørende redegørelse for de anliggender, der har været forhandlet, samt referat af de trufne beslutninger. Er et bestyrelsesmedlem eller direktøren ikke enig i bestyrelsens beslutning, har vedkommende ret til at få sin mening indført i protokollen. Protokollatet udfærdiges af en af bestyrelsen udpeget sekretær.

4 Side: 4 af Hvert bestyrelsesmedlem samt direktøren skal snarest efter mødet have tilsendt genpart af protokollatet, som anses for godkendt, såfremt der ikke over for formanden er gjort indsigelse inden 14 dage efter modtagelsen. På det følgende bestyrelsesmøde underskrives protokollen af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Har et medlem ikke selv deltaget i mødet, skal dette tilkendegives ved f.eks. at anføre ordet læst ved siden af underskriften Rettidigt gjorte indsigelser mod noget punkt i det fremsendte protokollat skal drøftes på det følgende bestyrelsesmøde Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en ejerbog, der indeholder fortegnelse over samtlige aktier i selskabet, jf. selskabslovens 50. For aktier udstedt på navn, skal aktionærens navn indføres i ejerbogen. Forinden notering finder sted, undersøges det, om den pågældende besidder aktier med en i formen lovlig adkomst Bestyrelsen drager omsorg for, at der i ejerbogen indføres oplysning om aktionærer, som besidder kapitalandele, hvis stemmeret udgør mindst 5 % af selskabskapitalens stemmerettigheder eller udgør mindst 5 % af selskabskapitalen. Meddelelse om ændrede besiddelsesforhold noteres ligeledes i ejerbogen, jf. selskabslovens 55 og Formandens hverv 7.1. Bestyrelsens formand påser, at de af bestyrelsen trufne beslutninger bringes til udførelse, og han orienterer den øvrige bestyrelse om forhold af væsentlig betydning for selskabet, som han måtte være blevet bekendt med siden sidste bestyrelsesmøde Det påhviler formanden at sørge for, at der tilvejebringes de oplysninger om selskabets forhold, som bestyrelsen skønner, der skal gives til orientering til selskabets medarbejdere Formanden kan delegere de ham påhvilede hverv til næstformanden og/eller et eller flere af de øvrige bestyrelsesmedlemmer Formanden må ikke udføre hverv for selskabet, der ikke er en del af hvervet som formand. Bestyrelsen kan undtagelsesvis anmode bestyrelsesformanden om at udføre særlige hverv for selskabet, herunder kortvarigt at deltage i den daglige ledelse. Der skal i så fald foreligge en bestyrelsesbeslutning herom inklusive forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion. Aftaler om formandens deltagelse i den daglige ledelse og den forventede varighed heraf skal oplyses i en selskabsmeddelelse.

5 Side: 5 af Kommunikation med aktionærer 8.1. Bestyrelsen drager omsorg for, at den til enhver tid er i stand til på begæring fra finansministeren at stille enhver oplysning om selskabets virksomhed til rådighed for finansministeren og selskabets øvrige aktionærer, herunder information om selskabets økonomiske udvikling, status på gældende strategi og forretningsplan, status i forhold til aftalte mål og overordnet information om selskabets budgetter og risici forbundet hermed Bestyrelsen drager omsorg for, at tilstrækkelige procedurer er til stede i selskabet, så bestyrelsen kan varetage sine forpligtelser til at orientere selskabets aktionærer om forhold vedrørende selskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, væsentlige ændringer i selskabets strategi eller beslutninger af stor strategisk rækkevidde. 9. Tavshedspligt 9.1. Samtlige oplysninger såvel skriftlige som mundtlige som bestyrelsen eller direktøren modtager fra selskabet, skal betragtes som fortrolige. Modtaget skriftligt materiale skal opbevares utilgængeligt for andre. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem og direktøren er ansvarlig for, at de oplysninger, den pågældende har modtaget, ikke bliver kendt af personer uden for bestyrelsens kreds. Medlemmerne og direktøren har tavshedspligt om, hvad der passerer i bestyrelsen Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen, eller fratræder direktøren, skal den pågældende til bestyrelsens formand eller den, formanden måtte sætte i stedet, tilbagelevere alt det materiale, han måtte være i besiddelse af, og som han har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem eller direktør, samt eventuelle genparter, kopier etc. af samme Afgår et bestyrelsesmedlem eller direktøren ved døden, påhviler denne tilbageleveringspligt den pågældendes dødsbo Et bestyrelsesmedlem og/eller direktøren må kun udtale sig til nyhedsmedier eller rette henvendelse til offentligheden vedrørende selskabets forhold efter forudgående aftale med formanden eller den, til hvem formanden måtte have delegeret denne beføjelse Overtrædelse af førnævnte tavshedspligt kan medføre straf i henhold til lovgivningens bestemmelser herom samt erstatningspligt.

6 Side: 6 af Habilitet Et bestyrelsesmedlem eller direktøren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og ham selv eller om søgsmål mod ham selv eller om aftaler mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende imod selskabets. I det hele taget må et bestyrelsesmedlem aldrig deltage i behandling af spørgsmål, der kan indeholde interessekonflikter mellem ham og selskabet Et bestyrelsesmedlem eller direktøren har pligt til selv at gøre opmærksom på sin eventuelle inhabilitet Et bestyrelsesmedlem eller direktøren har pligt til selv at give bestyrelsen meddelelse om eventuelle ændringer i de oplysninger om det pågældende bestyrelsesmedlems ledelseshverv i andre selskaber, som er givet på den generalforsamling, hvor medlemmet blev valgt ind i selskabets bestyrelse Hvis der opstår uenighed om et bestyrelsesmedlems habilitet ved behandlingen af et spørgsmål, og afstår det pågældende bestyrelsesmedlem ikke fra at behandle det pågældende spørgsmål, afgøres habilitetsspørgsmålet af bestyrelsens formand. Hvis habilitetsspørgsmål angår bestyrelsens formand, træffer næstformanden afgørelse i habilitetsspørgsmålet Mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængige. Ved uafhængighed forstås, at den pågældende ikke har nære bånd til eller repræsenterer direktionen, formanden eller kontrollerende aktionærer. Et bestyrelsesmedlem må ikke med undtagelse af eventuelle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer have et ansættelsesforhold til Danske Spil koncernen. 11. Aftaler Der må ikke indgås aftaler om leverancer af varer og tjenesteydelser mellem bestyrelsesmedlemmer, direktøren eller selskaber, som disse har ejerinteresser i eller er i ledelsen af, og selskaber i Danske Spil koncernen uden bestyrelsens særskilte godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

7 Side: 7 af Kompetencefordeling Bestyrelsen forestår sammen med direktøren ledelsen af selskabet og skal sørge for en forsvarlig organisation af dettes virksomhed Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren. Ansættelse sker som udgangspunkt på baggrund af en offentliggjort stillingsbeskrivelse og efter grundig afsøgning af potentielle kandidater Bestyrelsen fastsætter en direktionsinstruks, der drøftes mindst én gang årligt Bestyrelsen kan, når den finder det påkrævet, give retningslinjer og anvisninger, som direktøren er forpligtet til at følge ved sin varetagelse af den daglige ledelse af selskabet. Med respekt for denne bestemmelse henhører virksomhedens daglige ledelse under direktørens kompetence, og det ligger derfor uden for bestyrelsens opgave at beskæftige sig med sådanne anliggender, medmindre direktøren anmoder om bestyrelsens stillingtagen til spørgsmålet, eller bestyrelsen træffer beslutning om behandling af en under den daglige ledelse hørende sag Bestyrelsen fører tilsyn med direktørens ledelse af selskabets daglige drift og påser, at den udføres forsvarligt og i overensstemmelse med selskabets vedtægter og de af bestyrelsen givne anvisninger, jf. 12.4, samt i overensstemmelse med selskabsloven og andre love, hvis bestemmelser har betydning for selskabet. Bestyrelsen påser mindst én gang årligt, at selskabets daglige ledelse i forhold til sammensætning, udvikling, risici og suggestion svarer til selskabets situation Et bestyrelsesmedlem må ikke vedrørende selskabets forhold rette henvendelse til eller indkræve oplysninger hos nogen af selskabets medarbejdere uden formandens forudgående samtykke. Såfremt et bestyrelsesmedlem måtte modtage henvendelse fra medarbejdere om forhold, som vedrører selskabet, skal medarbejderen henvises til formanden Bestyrelsen fastsætter mindst én gang årligt de overordnede rammer for selskabets virksomhed og tager stilling til de forhold, der skal indgå i bestyrelsens varetagelse af sine opgaver Bestyrelsen skal sikre, at der fastsættes retningslinjer, der sikrer, at selskabet overholder de særlige regler for statslige aktieselskaber i selskabsloven og årsregnskabsloven Bestyrelsen fastsætter en vederlagspolitik for selskabet efter drøftelse herom med finansministeren. Vederlagspolitikken fastsættes i overensstemmelse med den til hvervet forbundne arbejdsbyrde og med princippet om, at statslige aktieselskaber skal tilbyde et konkurrencedygtigt vederlag, uden dog at være lønførende i forhold til sammenlignelige private selskaber. Selskabets vederlagspolitik offentliggøres på selskabets hjemmeside.

8 Side: 8 af Bestyrelsen fastsætter en overordnet informations- og kommunikationspolitik, som bestyrelsen mindst én gang årligt drøfter. Selskabets informations- og kommunikationspolitik offentliggøres på selskabets hjemmeside Bestyrelsen drøfter årligt selskabets arbejde med samfundsansvar og vurderer årligt, hvorvidt selskabets eksisterende politikker for samfundsansvar skal revideres. I forbindelse med aflæggelse af selskabets årsrapport redegør bestyrelsen for selskabets arbejde med samfundsansvar Bestyrelsen skal sikre, at den mindst én gang årligt fastlægger selskabets strategiske retning, økonomiske mål og mål for selskabets kapitalstruktur med henblik på at sikre den langsigtede værdiskabelse i selskabet, samt at disse er i overensstemmelse med ejernes og selskabets interesser Bestyrelsen skal inddrage finansministeren i arbejdet med selskabets strategier og mål, jf. punkt 12.12, inden de vedtages af bestyrelsen. 13. Bestyrelsesvalg Bestyrelsen vurderer én gang årligt, hvorvidt selskabets forhold har udviklet sig, så der med fordel kan nedsættes bestyrelsesudvalg Hvis bestyrelsen vælger at nedsætte et eller flere bestyrelsesudvalg, skal selskabet offentliggøre udvalgets/udvalgenes kommissorie(r) og aktiviteter i årets løb. 14. Usædvanlige forhold Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller størrelse. Direktøren kan dog med formandens godkendelse træffe de nødvendige dispositioner i sager af denne art, såfremt bestyrelsens afgørelse ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed Bestyrelsen kan ikke træffe beslutning om (i) selskabets opløsning, (ii) ændring af selskabets vedtægter, (iii) afhændelse af en væsentlig del af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i de(t) selskab(er), hvorigennem virksomheden til enhver tid måtte blive udøvet og (iv) om optagelse af medejere i sidstnævnte selskab(er), idet sådanne forhold er henlagt til generalforsamlingens beslutning.

9 Side: 9 af Driftsplaner og budgetter Hovedlinjerne i de af direktøren udarbejdede driftsplaner og budgetter forelægges bestyrelsen til godkendelse Budgetter skal opdeles i pengestrøms-, anlægs- og driftsbudgetter. 16. Kontrol Bestyrelsen skal påse, at selskabets midler er passende anbragt, og at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde. Bestyrelsen tager herunder stilling til selskabets organisation blandt andet vedrørende regnskabsfunktion, intern kontrol (herunder eventuel intern revisor), edb og budgettering Til at udføre denne kontrol kan bestyrelsen udpege den generalforsamlingsvalgte revisor, over for hvem det skal tilkendegives, at bestyrelsen normalt ikke selv efterser selskabets bøger eller konstaterer aktivernes tilstedeværelse, men at den pågældende revision er delegeret hertil af bestyrelsen. Revisor indfører beretning om udførelsen af denne kontrolfunktion i revisionsprotokollen. 17. Risikostyring Bestyrelsen skal mindst én gang årligt identificere de væsentligste forretningsmæssige risici, der er forbundet med selskabets drift generelt, realiseringen af selskabets strategi og overordnede mål samt risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen Bestyrelsen skal sikre, at direktøren løbende rapporterer om udviklingen inden for de væsentligste risikoområder og overholdelse af eventuelle vedtagne politikker, rammer m.v. med henblik på, at bestyrelsen kan følge udviklingen og træffe de nødvendige beslutninger Bestyrelsen skal årligt sikre, at selskabets likviditetsberedskab er tilstrækkeligt til bl.a. at møde de identificerede forretningsmæssige risici.

10 Side: 10 af Perioderegnskaber Til opfyldelse af kontrolpligter, der påhviler bestyrelsen, fremlægges der på bestyrelsesmøderne løbende periodiske opgørelser, indeholdende de oplysninger af regnskabsmæssig art, som må anses for nødvendige for at kunne følge forretningens gang. 19. Forsikring Det påhviler direktøren at drage omsorg for, at selskabets værdier er forsikret i et forretningsmæssigt rimeligt omfang. Bestyrelsen skal én gang om året have forelagt en fortegnelse over selskabets forsikringer. 20. Information Bestyrelsen skal skaffe sig de oplysninger, som er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver På hvert bestyrelsesmøde aflægger direktøren beretning om selskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde. Det påhviler bestyrelsen at følge op på blandt andet følgende punkter, som skal behandles i direktørens beretning: a. Selskabets drift i den forløbne periode. b. Investeringspolitikken med eventuelle forslag til justeringer. c. Vurdering af og afvigelser fra driftsplanerne og budgetterne. d. Ændring i personalestaben. e. Selskabets likviditet. f. Finansieringsforhold. g. Pengestrømme. h. Overordnede forsikringsforhold. i. Særlige risici. j. Eventuel indstilling om beslutninger i sager, som alene er undergivet bestyrelsens kompetence, herunder dispositioner af større økonomisk betydning for selskabet og ansættelse eller afskedigelse af overordnet personale På bestyrelsesmøderne har bestyrelsen ret til af direktøren at fordre dokumentation for de oplysninger, som er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver Såfremt et bestyrelsesmedlem skulle have behov for oplysninger, der er nødvendige ud over de på bestyrelsesmøderne givne, skal anmodning herom fremsættes til for-

11 Side: 11 af 13 manden. 21. Erhvervsstyrelsen Direktøren drager omsorg for opfyldelsen af de i henhold til selskabslovens gældende indsendelses- og oplysningsforpligtelser vedrørende selskabets forhold til Erhvervsstyrelsen Direktøren skal hurtigst muligt give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører selskabet, og som kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, aktionærer og kreditorer i overensstemmelse med reglerne i Erhvervsstyrelsens vejledning herom Sker der ændringer i informationer og dokumenter indsendt til eller offentliggjort af Erhvervsstyrelsen i henhold til selskabslovens bestemmelser, skal direktøren rettidigt og behørigt foranledige sådanne ændringer indsendt til eller offentliggjort af Erhvervsstyrelsen Bestyrelsen sikrer, at der fastsættes procedure for, at dette krav overholdes, og at sådanne meddelelser samtidig tilgår selskabets aktionærer. 22. Årsrapport Bestyrelsen og direktøren er ansvarlige for, at selskabets årsrapport og regnskabsaflæggelse er forståelig, afbalanceret og giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Årsrapporten skal leve op til bedste praksis for sammenlignelige selskaber Det af direktøren udfærdigede forslag til årsrapport, omfattende ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og koncernregnskab, afgives til den generalforsamlingsvalgte revisor, der afgiver sin beretning om regnskabet Årsrapporten skal tilsendes de enkelte bestyrelsesmedlemmer senest fem dage inden det bestyrelsesmøde, på hvilket regnskabet endeligt skal behandles.

12 Side: 12 af Gennemgang af årsrapport Bestyrelsen gennemgår nøje det af direktøren udfærdigede forslag til årsrapport og påser derunder, at dette er opgjort således, som lovgivningens og vedtægternes regler samt god regnskabsskik tilsiger såvel med hensyn til vurderingen af posterne i balancen som vedrørende regnskabets opstilling, specifikation og posternes benævnelse Direktøren skal sikre, at revisor deltager i det bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen behandler årsrapporten, og revisor skal besvare bestyrelsens eventuelle spørgsmål til årsrapporten Bestyrelsen optager i sin ledelsesberetning i selskabets årsrapport oplysninger om selskabets risikostyring vedrørende forretningsmæssige risici Årsrapporten vedtages af bestyrelsen og underskrives af bestyrelsen og direktionen. 24. Forhold til revisor Bestyrelsen skal sikre en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem revisor og bestyrelsen Det påhviler bestyrelsen og direktøren at give revisor alle sådanne i bestyrelsens og direktørens besiddelse værende oplysninger, som af revisor skønnes nødvendige for udførelsen af hans arbejde På hvert bestyrelsesmøde fremlægges selskabets revisionsprotokol. Bestyrelsen tager stilling til indholdet af revisionsprotokollen, hvorefter den underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 25. Selvevaluering Bestyrelsen foretager årligt en selvevaluering med henblik på at sikre, at bestyrelsen har den rette kompetenceprofil. Bestyrelsen tager bl.a. medlemmernes kompetencer, bestyrelsesformandens evne til at lede arbejdet hensigtsmæssigt, bestyrelsens arbejdsgange, samarbejde med direktøren og det overordnede samarbejde i betragtning ved evalueringen.

13 Side: 13 af Bestyrelsen skal inden afholdelsen af den ordinære generalforsamling udlevere resultaterne af bestyrelsens selvevaluering og eventuelle indstillinger om ændringer i bestyrelsessammensætningen til selskabets ejere. 26. God selskabsledelse Bestyrelsen har valgt at følge anbefalingerne for god selskabsledelse for statslige selskaber i Statens Ejerskabspolitik 2015 og redegør årligt for selskabets arbejde hermed. ---oo0oo--- Denne forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen på mødet den 20. maj Bestyrelsen: Peter Gæmelke Formand Søren Møller Næstformand Niels Nygaard Karen Sofie Hansen-Hoeck Ronnie Job Majken Schultz Karen Minke Stig Andersen Malene Hyldig

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN #BREVFLET# Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Center For Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Bestyrelsesmøder 1 Bestyrelsen udpeges for den kommunale valgperiode,

Læs mere

Error! Not a valid filename.

Error! Not a valid filename. Error! Not a valid filename. Advokat Hans Vestergaard 14.09.2005 Slotsgade 21-5100 Odense C Tlf. 66190066 J.nr. 17.11950/MI FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I GRUNDKORT FYN A/S ---------------------------------------------------------------

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Denne forretningsorden er godkendt af Halsnæs

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. I henhold til selskabslovens $ 114 må formanden ikke udføre hverv for selskabet som "arbejdende. $ 1.

FORRETNINGSORDEN. I henhold til selskabslovens $ 114 må formanden ikke udføre hverv for selskabet som arbejdende. $ 1. FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen I Statens Ejendomssalg A/S (Freja ejendomme A/S) $ 1. Selskabets formål Selskabets formål er at overtage/erhverve faste ejendomme, hovedsageligt fra Den Danske Stat, med

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i. Fonden Gjethuset FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Fonden Gjethuset 2016 1. FORRETNINGSORDENENS HJEMMEL 1.01. Denne forretningsorden oprettes i henhold til vedtægternes 3. 1.02. Originaleksemplaret skal opbevares i Fondens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN. Foreningen NLP. CVR. nr

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN. Foreningen NLP. CVR. nr FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN OG DIREKTIONEN I Foreningen NLP CVR. nr. 36741422 1 BESTYRELSENS KONSTITUERING 1.1 Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I DIREKTØR IB HENRIKSENS FOND

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I DIREKTØR IB HENRIKSENS FOND FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I DIREKTØR IB HENRIKSENS FOND CVR nr. 68 97 40 11 Side: 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Bestyrelsens sammensætning og udpegning... 3 2. Bestyrelsens konstituering... 4 3. Retningslinjer

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/ FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I FONDEN ELITEIDRÆT ÅRHUS Pr. 26/10 2009 1. Formål og opgaver 1.1 Fondens vedtægtsbestemte formål er, at arbejde på at løfte eliteidrætten i Århus til højt nationalt og

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Bestyrelserne i Sund & Bælt Holding A/S A/S Storebæltsforbindelsen A/S Øresundsforbindelsen A/S Femern Landanlæg

FORRETNINGSORDEN for Bestyrelserne i Sund & Bælt Holding A/S A/S Storebæltsforbindelsen A/S Øresundsforbindelsen A/S Femern Landanlæg BEST-1657-1 Dagsordenspkt. 12 FORRETNINGSORDEN for Bestyrelserne i Sund & Bælt Holding A/S A/S Storebæltsforbindelsen A/S Øresundsforbindelsen A/S Femern Landanlæg Bestyrelsesmøder 1 Bestyrelsens formand

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Tage Engelbrecht Svendsen Sagsnr.: 18-131895-TES/AJO FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Furesø Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Furesø Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR 32662579 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune.

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.:

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.: 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S CVR. nr.: 32 89 03 34 I:\ISHOJ FORSYNING\Dokumenter\Vedtægter revideret 2013.04.10\Vedtægter Ishøj Forsyning Holding AS (1).doc 1. SELSKABETS NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi

Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 4363-0200 Forretningsorden for bestyrelsen i Fonden PlanEnergi 1. Bestyrelsens forpligtelser 1.1. Selskabslovens 115 beskriver for kapitalselskaber, at bestyrelsen ud over at varetage den overordnede og

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden 1 Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden CVR-nummer 46206312 Udarbejdet i henhold til fondens fundats. 2 1. Fondens bestyrelse 1.1 Valg af bestyrelsens medlemmer 1.1.1 Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013 1 HOLBÆK SERVICE A/S Vedtægter 19. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SERVICE A/S CVR-NR. 33 03 28 38 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Holbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred

Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred Forretningsorden for Bestyrelsen for Fonden Geopark Odsherred 1. Forretningsordenen 1.1. Bestyrelsen for fonden Geopark Odsherred skal som første punkt efter konstituering af bestyrelsen i umiddelbar forlængelse

Læs mere

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association

Danmarks Ishockey Union Danish Ice Hockey Association Fodboldens Hus DBU Alle 1 DK-2605 Brøndby Phone: +45 4326 5464 Fax: +45 4326 5460 www.ishockey.dk www.al-bankligaen.dk ishockey@ishockey.dk FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I DANMARKS ISHOCKEY UNION 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ

Forretningsorden. for bestyrelsen i Stutgården 29. SEPTEMBER J.nr.: SOF/ADJ J.nr.: 89-14666 SOF/ADJ Forretningsorden for bestyrelsen i Stutgården Kammeradvokaten Telefon +45 33 15 20 10 Vester Farimagsgade 23 Fax +45 33 15 61 15 DK-1606 København V www.kammeradvokaten.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD FORSYNING HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Datterselskabsanliggender... 4 5.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ARWOS HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR ARWOS HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR ARWOS HOLDING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er ARWOS Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Aabenraa Kommune. 1.3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet A/S

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet A/S Vedtægter for Finansiel Stabilitet A/S 1.0 Selskabets Navn og Hjemsted 1.1 Selskabets navn er Finansiel Stabilitet A/S. 1.2. Selskabets binavne er Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S. CVR.: (dato) 2013

Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S. CVR.: (dato) 2013 Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S CVR.: 30 69 24 46 (dato) 2013 VEDTÆGTER FOR VORDINGBORG FJERNVARME A/S CVR-NR. 30 69 24 46 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Vordingborg Fjernvarme A/S. 2. FORMÅL 2.1

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

UDKAST. 29. januar 2010 VEDTÆGTER FOR HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S. C:\pdf995\input\ibnpkt 23 bilag 16 - bilag 15 vedtægter varmeforsyning.

UDKAST. 29. januar 2010 VEDTÆGTER FOR HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S. C:\pdf995\input\ibnpkt 23 bilag 16 - bilag 15 vedtægter varmeforsyning. UDKAST 29. januar 2010 VEDTÆGTER FOR HALSNÆS KOMMUNALE VARMEFORSYNING A/S C:\pdf995\input\ibnpkt 23 bilag 16 - bilag 15 vedtægter varmeforsyning.doc 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk A.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Bestyrelse og direktion... 4 5. Revision...

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.: Formateret: Normal. Formateret: Dansk

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S. CVR. nr.: Formateret: Normal. Formateret: Dansk VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING HOLDING A/S CVR. nr.: 32 89 03 34 Formateret: Normal Formateret: Dansk C:\Documents and Settings\abd\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\F7TA1PM8\Bilag%204.B%20-

Læs mere

26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S. CVR-nr Advokataktieselskabet Horten CVR

26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S. CVR-nr Advokataktieselskabet Horten CVR 26. april 2014 VEDTÆGTER FOR FURESØ FORSYNING HOLDING A/S CVR-nr. 33 05 62 65 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. SELSKABETS NAVN HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Furesø Forsyning

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN TELE Greenland A/S Reg.nr. A/S 215 154 1 INDLEDNING 1.1 Hjemmel Nærværende forretningsorden er oprettet i overensstemmelse med Aktieselskabsloven og selskabets vedtægter

Læs mere

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål Vedtægter for Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. 2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S

VEDTÆGTER. for. EnergiMidt Net A/S VEDTÆGTER for EnergiMidt Net A/S CVR-nr. 28 33 18 78 31. december 2016 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er "EnergiMidt Net A/S". 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "ELRO Net

Læs mere

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør.

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør. K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 RETNINGSLINJER FOR ARBEJDSDELINGEN MELLEM BESTYRELSE

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen

Forretningsorden for. Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen Forretningsorden for Hovedbestyrelsen i Scleroseforeningen 1 1.1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold til foreningens vedtægter 10. 1.2. Tiltrædelse af forretningsordenen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE

Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. KONSTITUERING 2 MØDEINDKALDELSE Forretningsorden for bestyrelsen ved Støtteforening for Nationalpark Thy. 1 KONSTITUERING 1. Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. HILLERØD KRAFTVARME ApS

VEDTÆGTER FOR. HILLERØD KRAFTVARME ApS VEDTÆGTER FOR HILLERØD KRAFTVARME ApS Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Bestyrelse og direktion... 4 5. Revision...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ARWOS AFFALD A/S

VEDTÆGTER FOR ARWOS AFFALD A/S VEDTÆGTER FOR ARWOS AFFALD A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er ARWOS Affald A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Aabenraa Kommune. 1.3 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Bestyrelse og direktion... 4 5. Revision...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen for Nordfyns Gymnasium Nærværende forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser mv. og 14 i

Læs mere

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF

FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF FORRETNINGSORDEN For Bestyrelsen for Nakskov Gymnasium og HF 1: BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastsætter målsætning og strategi. 1. Ansætter og afskediger

Læs mere

OPDATERET: 9. januar Ring 3 Letbane I/S. Bestyrelsens forretningsorden

OPDATERET: 9. januar Ring 3 Letbane I/S. Bestyrelsens forretningsorden OPDATERET: 9. januar 2014 Ring 3 Letbane I/S Bestyrelsens forretningsorden 1 Indholdsfortegnelse 1 VEDTAGELSE...3 2 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING, KONSTITUTION OG VEDERLAG...3 2.1 Valg og udpegning af medlemmer...3

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN. for KNUD HØJGAARDS FOND

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN. for KNUD HØJGAARDS FOND FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN for KNUD HØJGAARDS FOND 1 FORRETNINGSORDENENS GRUNDLAG 1.1 Bestyrelsen for Knud Højgaards Fond har i medfør af 5, stk. 7, i Fondens vedtægt samt lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR REBILD FORSYNING HOLDING A/S. W:\44102\147236\ doc

VEDTÆGTER FOR REBILD FORSYNING HOLDING A/S. W:\44102\147236\ doc VEDTÆGTER FOR REBILD FORSYNING HOLDING A/S W:\44102\147236\000005.doc 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er Rebild Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S. Bestyrelsens forretningsorden

Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S. Bestyrelsens forretningsorden Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S Bestyrelsens forretningsorden

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Alm. Brand A/S CVR-nr VEDTÆGTER for Alm. Brand A/S CVR-nr. 77333517 Udgave 2010 1. 1.1. Selskabets navn er Alm. Brand A/S. 2. 2.1. Selskabets formål er - direkte eller indirekte - at eje kapitalandele i forsikringsselskaber

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

FORSLAG TIL NYE. VEDTÆGTER Bornholmstrafikken Holding A/S

FORSLAG TIL NYE. VEDTÆGTER Bornholmstrafikken Holding A/S FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER Bornholmstrafikken Holding A/S VEDTÆGTER Bornholmstrafikken Holding A/S (CVR-nr. 33 37 34 57) 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Bornholmstrafikken Holding A/S.

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234

VEDTÆGTER. for. Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 VEDTÆGTER for Assens Forsyning A/S 900985 13601 / 2750234 1 Selskabets navn, hjemsted og formål: 1.1 Selskabets navn er Assens Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Assens Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER Oktober 2011

VEDTÆGTER Oktober 2011 Udkast 14. oktober 2011 J.nr. 050492-0001 ckm/kfh VEDTÆGTER Oktober 2011 Frederiksberg Fjernkøling A/S (CVR-nr. [ ]) Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø T +45 72 27 00 00 F +45

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN BØRNESKOLEN BIFROST 1 Forretningsordenens hjemmel Nærværende forretningsorden oprettes i henhold til Undervisningsministeriets standardvedtægt for frie grundskoler (januar

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsorganisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ARWOS SERVICE A/S. W:\43637\145002\ doc

VEDTÆGTER FOR ARWOS SERVICE A/S. W:\43637\145002\ doc VEDTÆGTER FOR ARWOS SERVICE A/S W:\43637\145002\000054.doc 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er ARWOS Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Aabenraa Kommune. 1.3

Læs mere