Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsorden for bestyrelsen. for. Danske Spil A/S"

Transkript

1 Side: 1 af 13 Forretningsorden for bestyrelsen for Danske Spil A/S (Vedtaget på bestyrelsesmøde den 20. maj 2015) 1. Forretningsorden 1.1. Denne forretningsorden er oprettet på grundlag af selskabslovens bestemmelser og selskabets vedtægter Et eksemplar af denne forretningsorden skal altid findes i selskabets forhandlingsprotokol Bestyrelsen skal sikre, at forretningsordenen tages op til revision mindst én gang årligt Ændringer i denne forretningsorden kan foretages af bestyrelsen med mindst 2/3 af samtlige bestyrelsesmedlemmers stemmer. Ændringerne i forretningsordenen skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system senest fire uger efter vedtagelsen Forretningsordenen offentliggøres på Danske Spil A/S hjemmeside. 2. Nye bestyrelsesmedlemmer 2.1. Nye medlemmer, der er indtrådt i bestyrelsen, skal have udleveret et eksemplar af forretningsordenen og selskabets vedtægter. Nye medlemmer skal tiltræde forretningsordenen ved sin underskrift på det originale eksemplar Bestyrelsen skal sikre, at nye medlemmer introduceres til selskabet på behørig vis Selskabets revisor og direktør modtager ligeledes et eksemplar af forretningsordenen og selskabets vedtægter.

2 Side: 2 af Valg af formand, næstformand og bestyrelsesmedlemmer i øvrigt 3.1. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af indtil otte medlemmer, herunder en formand, en næstformand samt indtil seks yderligere medlemmer, alle for en periode på et år med mulighed for genvalg. Hertil kommer sådanne medlemmer af bestyrelsen, som vælges af medarbejderne i selskabet og dets eventuelle datterselskaber i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser herom. Danmarks Idrætsforbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger har, så længe de er aktionærer i Danske Spil A/S, ret til at indstille én kandidat hver til valg til bestyrelsen Forud for valg af medlemmer til bestyrelsen på generalforsamlingen skal de opstillede personer give oplysning om deres ledelseshverv i andre danske og udenlandske virksomheder, bortset fra 100 % ejede datterselskaber. Der skal i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen, hvor der skal ske valg af medlemmer til bestyrelsen, udsendes en beskrivelse af de opstillede kandidaters baggrund, herunder med angivelse af hvorvidt de pågældende kandidater er uafhængige Bestyrelsen skal årligt sikre, at bestyrelsen besidder relevant og fornøden viden og kompetence til at lede selskabet ved at indstille kandidater til generalforsamlingen. I den forbindelse skal bestyrelsesformanden i samarbejde med finansministeren årligt udarbejde en oversigt over ønskede kompetencer for den samlede bestyrelse til bestyrelsens brug. Ved vurderingen af sammensætningen og indstillingen af nye kandidater skal der tages hensyn til behovet for fornyelse og til behovet for mangfoldighed i relation til blandt andet international erfaring, køn og alder. Som led i bestyrelsens evaluering samt udvælgelse og indstilling af kandidater til bestyrelsen skal bestyrelsen i videst muligt omfang tilstræbe at opnå det til enhver tid fastsatte måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen. Måltallet skal fastsættes én gang årligt af bestyrelsen. Bestyrelsen skal endvidere angive en tidsramme for opnåelsen af måltallet Bestyrelsen skal årligt drøfte selskabets aktiviteter for at sikre, at selskabet er i besiddelse af relevant mangfoldighed på ledelsesniveauerne i selskabet, herunder fastsætte konkrete mål herfor. 4. Bestyrelsesmøder 4.1. Bestyrelsen afholder møde mindst fire gange årligt. Herudover afholdes møde, når formanden skønner det nødvendigt, eller det begæres af et bestyrelsesmedlem eller direktøren.

3 Side: 3 af I det omfang det er i overensstemmelse med udførelsen af bestyrelsens hverv, kan bestyrelsesmøder afholdes skriftligt eller ved anvendelse af elektroniske medier. Et bestyrelsesmedlem eller direktøren kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller af direktøren efter bemyndigelse fra formanden med mindst otte dages varsel. Når særlige forhold kræver hurtig indkaldelse af et bestyrelsesmøde, kan det nævnte varsel forkortes efter formandens bestemmelse Direktøren drager efter aftale med formanden omsorg for, at dagsordenen og så vidt det er muligt og skønnes hensigtsmæssigt tillige det skriftlige materiale, der fremlægges til brug for bestyrelsens behandling af de enkelte sager, tilstilles medlemmerne forud for hvert møde Direktøren har ret og pligt til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse Bestyrelsesmøderne ledes af formanden. 5. Beslutninger 5.1. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig efter lovlig indkaldelse, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Beslutning må dog ikke tages, uden at så vidt muligt samtlige bestyrelsesmedlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Ved afstemninger afgøres enhver sag ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 6. Forhandlingsprotokol og ejerbog 6.1. Over bestyrelsesmøderne føres en forhandlingsprotokol indeholdende oplysninger om, hvilke bestyrelsesmedlemmer og eventuelt andre der har deltaget, en fyldestgørende redegørelse for de anliggender, der har været forhandlet, samt referat af de trufne beslutninger. Er et bestyrelsesmedlem eller direktøren ikke enig i bestyrelsens beslutning, har vedkommende ret til at få sin mening indført i protokollen. Protokollatet udfærdiges af en af bestyrelsen udpeget sekretær.

4 Side: 4 af Hvert bestyrelsesmedlem samt direktøren skal snarest efter mødet have tilsendt genpart af protokollatet, som anses for godkendt, såfremt der ikke over for formanden er gjort indsigelse inden 14 dage efter modtagelsen. På det følgende bestyrelsesmøde underskrives protokollen af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Har et medlem ikke selv deltaget i mødet, skal dette tilkendegives ved f.eks. at anføre ordet læst ved siden af underskriften Rettidigt gjorte indsigelser mod noget punkt i det fremsendte protokollat skal drøftes på det følgende bestyrelsesmøde Bestyrelsen drager omsorg for, at der føres en ejerbog, der indeholder fortegnelse over samtlige aktier i selskabet, jf. selskabslovens 50. For aktier udstedt på navn, skal aktionærens navn indføres i ejerbogen. Forinden notering finder sted, undersøges det, om den pågældende besidder aktier med en i formen lovlig adkomst Bestyrelsen drager omsorg for, at der i ejerbogen indføres oplysning om aktionærer, som besidder kapitalandele, hvis stemmeret udgør mindst 5 % af selskabskapitalens stemmerettigheder eller udgør mindst 5 % af selskabskapitalen. Meddelelse om ændrede besiddelsesforhold noteres ligeledes i ejerbogen, jf. selskabslovens 55 og Formandens hverv 7.1. Bestyrelsens formand påser, at de af bestyrelsen trufne beslutninger bringes til udførelse, og han orienterer den øvrige bestyrelse om forhold af væsentlig betydning for selskabet, som han måtte være blevet bekendt med siden sidste bestyrelsesmøde Det påhviler formanden at sørge for, at der tilvejebringes de oplysninger om selskabets forhold, som bestyrelsen skønner, der skal gives til orientering til selskabets medarbejdere Formanden kan delegere de ham påhvilede hverv til næstformanden og/eller et eller flere af de øvrige bestyrelsesmedlemmer Formanden må ikke udføre hverv for selskabet, der ikke er en del af hvervet som formand. Bestyrelsen kan undtagelsesvis anmode bestyrelsesformanden om at udføre særlige hverv for selskabet, herunder kortvarigt at deltage i den daglige ledelse. Der skal i så fald foreligge en bestyrelsesbeslutning herom inklusive forholdsregler til sikring af, at bestyrelsen bevarer den overordnede ledelse og kontrolfunktion. Aftaler om formandens deltagelse i den daglige ledelse og den forventede varighed heraf skal oplyses i en selskabsmeddelelse.

5 Side: 5 af Kommunikation med aktionærer 8.1. Bestyrelsen drager omsorg for, at den til enhver tid er i stand til på begæring fra finansministeren at stille enhver oplysning om selskabets virksomhed til rådighed for finansministeren og selskabets øvrige aktionærer, herunder information om selskabets økonomiske udvikling, status på gældende strategi og forretningsplan, status i forhold til aftalte mål og overordnet information om selskabets budgetter og risici forbundet hermed Bestyrelsen drager omsorg for, at tilstrækkelige procedurer er til stede i selskabet, så bestyrelsen kan varetage sine forpligtelser til at orientere selskabets aktionærer om forhold vedrørende selskabets virksomhed, som er af væsentlig økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater, væsentlige ændringer i selskabets strategi eller beslutninger af stor strategisk rækkevidde. 9. Tavshedspligt 9.1. Samtlige oplysninger såvel skriftlige som mundtlige som bestyrelsen eller direktøren modtager fra selskabet, skal betragtes som fortrolige. Modtaget skriftligt materiale skal opbevares utilgængeligt for andre. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem og direktøren er ansvarlig for, at de oplysninger, den pågældende har modtaget, ikke bliver kendt af personer uden for bestyrelsens kreds. Medlemmerne og direktøren har tavshedspligt om, hvad der passerer i bestyrelsen Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen, eller fratræder direktøren, skal den pågældende til bestyrelsens formand eller den, formanden måtte sætte i stedet, tilbagelevere alt det materiale, han måtte være i besiddelse af, og som han har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem eller direktør, samt eventuelle genparter, kopier etc. af samme Afgår et bestyrelsesmedlem eller direktøren ved døden, påhviler denne tilbageleveringspligt den pågældendes dødsbo Et bestyrelsesmedlem og/eller direktøren må kun udtale sig til nyhedsmedier eller rette henvendelse til offentligheden vedrørende selskabets forhold efter forudgående aftale med formanden eller den, til hvem formanden måtte have delegeret denne beføjelse Overtrædelse af førnævnte tavshedspligt kan medføre straf i henhold til lovgivningens bestemmelser herom samt erstatningspligt.

6 Side: 6 af Habilitet Et bestyrelsesmedlem eller direktøren må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem selskabet og ham selv eller om søgsmål mod ham selv eller om aftaler mellem selskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis han deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende imod selskabets. I det hele taget må et bestyrelsesmedlem aldrig deltage i behandling af spørgsmål, der kan indeholde interessekonflikter mellem ham og selskabet Et bestyrelsesmedlem eller direktøren har pligt til selv at gøre opmærksom på sin eventuelle inhabilitet Et bestyrelsesmedlem eller direktøren har pligt til selv at give bestyrelsen meddelelse om eventuelle ændringer i de oplysninger om det pågældende bestyrelsesmedlems ledelseshverv i andre selskaber, som er givet på den generalforsamling, hvor medlemmet blev valgt ind i selskabets bestyrelse Hvis der opstår uenighed om et bestyrelsesmedlems habilitet ved behandlingen af et spørgsmål, og afstår det pågældende bestyrelsesmedlem ikke fra at behandle det pågældende spørgsmål, afgøres habilitetsspørgsmålet af bestyrelsens formand. Hvis habilitetsspørgsmål angår bestyrelsens formand, træffer næstformanden afgørelse i habilitetsspørgsmålet Mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal være uafhængige. Ved uafhængighed forstås, at den pågældende ikke har nære bånd til eller repræsenterer direktionen, formanden eller kontrollerende aktionærer. Et bestyrelsesmedlem må ikke med undtagelse af eventuelle medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer have et ansættelsesforhold til Danske Spil koncernen. 11. Aftaler Der må ikke indgås aftaler om leverancer af varer og tjenesteydelser mellem bestyrelsesmedlemmer, direktøren eller selskaber, som disse har ejerinteresser i eller er i ledelsen af, og selskaber i Danske Spil koncernen uden bestyrelsens særskilte godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

7 Side: 7 af Kompetencefordeling Bestyrelsen forestår sammen med direktøren ledelsen af selskabet og skal sørge for en forsvarlig organisation af dettes virksomhed Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren. Ansættelse sker som udgangspunkt på baggrund af en offentliggjort stillingsbeskrivelse og efter grundig afsøgning af potentielle kandidater Bestyrelsen fastsætter en direktionsinstruks, der drøftes mindst én gang årligt Bestyrelsen kan, når den finder det påkrævet, give retningslinjer og anvisninger, som direktøren er forpligtet til at følge ved sin varetagelse af den daglige ledelse af selskabet. Med respekt for denne bestemmelse henhører virksomhedens daglige ledelse under direktørens kompetence, og det ligger derfor uden for bestyrelsens opgave at beskæftige sig med sådanne anliggender, medmindre direktøren anmoder om bestyrelsens stillingtagen til spørgsmålet, eller bestyrelsen træffer beslutning om behandling af en under den daglige ledelse hørende sag Bestyrelsen fører tilsyn med direktørens ledelse af selskabets daglige drift og påser, at den udføres forsvarligt og i overensstemmelse med selskabets vedtægter og de af bestyrelsen givne anvisninger, jf. 12.4, samt i overensstemmelse med selskabsloven og andre love, hvis bestemmelser har betydning for selskabet. Bestyrelsen påser mindst én gang årligt, at selskabets daglige ledelse i forhold til sammensætning, udvikling, risici og suggestion svarer til selskabets situation Et bestyrelsesmedlem må ikke vedrørende selskabets forhold rette henvendelse til eller indkræve oplysninger hos nogen af selskabets medarbejdere uden formandens forudgående samtykke. Såfremt et bestyrelsesmedlem måtte modtage henvendelse fra medarbejdere om forhold, som vedrører selskabet, skal medarbejderen henvises til formanden Bestyrelsen fastsætter mindst én gang årligt de overordnede rammer for selskabets virksomhed og tager stilling til de forhold, der skal indgå i bestyrelsens varetagelse af sine opgaver Bestyrelsen skal sikre, at der fastsættes retningslinjer, der sikrer, at selskabet overholder de særlige regler for statslige aktieselskaber i selskabsloven og årsregnskabsloven Bestyrelsen fastsætter en vederlagspolitik for selskabet efter drøftelse herom med finansministeren. Vederlagspolitikken fastsættes i overensstemmelse med den til hvervet forbundne arbejdsbyrde og med princippet om, at statslige aktieselskaber skal tilbyde et konkurrencedygtigt vederlag, uden dog at være lønførende i forhold til sammenlignelige private selskaber. Selskabets vederlagspolitik offentliggøres på selskabets hjemmeside.

8 Side: 8 af Bestyrelsen fastsætter en overordnet informations- og kommunikationspolitik, som bestyrelsen mindst én gang årligt drøfter. Selskabets informations- og kommunikationspolitik offentliggøres på selskabets hjemmeside Bestyrelsen drøfter årligt selskabets arbejde med samfundsansvar og vurderer årligt, hvorvidt selskabets eksisterende politikker for samfundsansvar skal revideres. I forbindelse med aflæggelse af selskabets årsrapport redegør bestyrelsen for selskabets arbejde med samfundsansvar Bestyrelsen skal sikre, at den mindst én gang årligt fastlægger selskabets strategiske retning, økonomiske mål og mål for selskabets kapitalstruktur med henblik på at sikre den langsigtede værdiskabelse i selskabet, samt at disse er i overensstemmelse med ejernes og selskabets interesser Bestyrelsen skal inddrage finansministeren i arbejdet med selskabets strategier og mål, jf. punkt 12.12, inden de vedtages af bestyrelsen. 13. Bestyrelsesvalg Bestyrelsen vurderer én gang årligt, hvorvidt selskabets forhold har udviklet sig, så der med fordel kan nedsættes bestyrelsesudvalg Hvis bestyrelsen vælger at nedsætte et eller flere bestyrelsesudvalg, skal selskabet offentliggøre udvalgets/udvalgenes kommissorie(r) og aktiviteter i årets løb. 14. Usædvanlige forhold Bestyrelsen behandler og træffer afgørelse i alle sager, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller størrelse. Direktøren kan dog med formandens godkendelse træffe de nødvendige dispositioner i sager af denne art, såfremt bestyrelsens afgørelse ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed Bestyrelsen kan ikke træffe beslutning om (i) selskabets opløsning, (ii) ændring af selskabets vedtægter, (iii) afhændelse af en væsentlig del af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i de(t) selskab(er), hvorigennem virksomheden til enhver tid måtte blive udøvet og (iv) om optagelse af medejere i sidstnævnte selskab(er), idet sådanne forhold er henlagt til generalforsamlingens beslutning.

9 Side: 9 af Driftsplaner og budgetter Hovedlinjerne i de af direktøren udarbejdede driftsplaner og budgetter forelægges bestyrelsen til godkendelse Budgetter skal opdeles i pengestrøms-, anlægs- og driftsbudgetter. 16. Kontrol Bestyrelsen skal påse, at selskabets midler er passende anbragt, og at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter selskabets forhold tilfredsstillende måde. Bestyrelsen tager herunder stilling til selskabets organisation blandt andet vedrørende regnskabsfunktion, intern kontrol (herunder eventuel intern revisor), edb og budgettering Til at udføre denne kontrol kan bestyrelsen udpege den generalforsamlingsvalgte revisor, over for hvem det skal tilkendegives, at bestyrelsen normalt ikke selv efterser selskabets bøger eller konstaterer aktivernes tilstedeværelse, men at den pågældende revision er delegeret hertil af bestyrelsen. Revisor indfører beretning om udførelsen af denne kontrolfunktion i revisionsprotokollen. 17. Risikostyring Bestyrelsen skal mindst én gang årligt identificere de væsentligste forretningsmæssige risici, der er forbundet med selskabets drift generelt, realiseringen af selskabets strategi og overordnede mål samt risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen Bestyrelsen skal sikre, at direktøren løbende rapporterer om udviklingen inden for de væsentligste risikoområder og overholdelse af eventuelle vedtagne politikker, rammer m.v. med henblik på, at bestyrelsen kan følge udviklingen og træffe de nødvendige beslutninger Bestyrelsen skal årligt sikre, at selskabets likviditetsberedskab er tilstrækkeligt til bl.a. at møde de identificerede forretningsmæssige risici.

10 Side: 10 af Perioderegnskaber Til opfyldelse af kontrolpligter, der påhviler bestyrelsen, fremlægges der på bestyrelsesmøderne løbende periodiske opgørelser, indeholdende de oplysninger af regnskabsmæssig art, som må anses for nødvendige for at kunne følge forretningens gang. 19. Forsikring Det påhviler direktøren at drage omsorg for, at selskabets værdier er forsikret i et forretningsmæssigt rimeligt omfang. Bestyrelsen skal én gang om året have forelagt en fortegnelse over selskabets forsikringer. 20. Information Bestyrelsen skal skaffe sig de oplysninger, som er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver På hvert bestyrelsesmøde aflægger direktøren beretning om selskabets virksomhed siden sidste bestyrelsesmøde. Det påhviler bestyrelsen at følge op på blandt andet følgende punkter, som skal behandles i direktørens beretning: a. Selskabets drift i den forløbne periode. b. Investeringspolitikken med eventuelle forslag til justeringer. c. Vurdering af og afvigelser fra driftsplanerne og budgetterne. d. Ændring i personalestaben. e. Selskabets likviditet. f. Finansieringsforhold. g. Pengestrømme. h. Overordnede forsikringsforhold. i. Særlige risici. j. Eventuel indstilling om beslutninger i sager, som alene er undergivet bestyrelsens kompetence, herunder dispositioner af større økonomisk betydning for selskabet og ansættelse eller afskedigelse af overordnet personale På bestyrelsesmøderne har bestyrelsen ret til af direktøren at fordre dokumentation for de oplysninger, som er nødvendige til opfyldelse af dens opgaver Såfremt et bestyrelsesmedlem skulle have behov for oplysninger, der er nødvendige ud over de på bestyrelsesmøderne givne, skal anmodning herom fremsættes til for-

11 Side: 11 af 13 manden. 21. Erhvervsstyrelsen Direktøren drager omsorg for opfyldelsen af de i henhold til selskabslovens gældende indsendelses- og oplysningsforpligtelser vedrørende selskabets forhold til Erhvervsstyrelsen Direktøren skal hurtigst muligt give meddelelse til Erhvervsstyrelsen om væsentlige forhold, der vedrører selskabet, og som kan antages at få betydning for selskabets fremtid, medarbejdere, aktionærer og kreditorer i overensstemmelse med reglerne i Erhvervsstyrelsens vejledning herom Sker der ændringer i informationer og dokumenter indsendt til eller offentliggjort af Erhvervsstyrelsen i henhold til selskabslovens bestemmelser, skal direktøren rettidigt og behørigt foranledige sådanne ændringer indsendt til eller offentliggjort af Erhvervsstyrelsen Bestyrelsen sikrer, at der fastsættes procedure for, at dette krav overholdes, og at sådanne meddelelser samtidig tilgår selskabets aktionærer. 22. Årsrapport Bestyrelsen og direktøren er ansvarlige for, at selskabets årsrapport og regnskabsaflæggelse er forståelig, afbalanceret og giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Årsrapporten skal leve op til bedste praksis for sammenlignelige selskaber Det af direktøren udfærdigede forslag til årsrapport, omfattende ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og koncernregnskab, afgives til den generalforsamlingsvalgte revisor, der afgiver sin beretning om regnskabet Årsrapporten skal tilsendes de enkelte bestyrelsesmedlemmer senest fem dage inden det bestyrelsesmøde, på hvilket regnskabet endeligt skal behandles.

12 Side: 12 af Gennemgang af årsrapport Bestyrelsen gennemgår nøje det af direktøren udfærdigede forslag til årsrapport og påser derunder, at dette er opgjort således, som lovgivningens og vedtægternes regler samt god regnskabsskik tilsiger såvel med hensyn til vurderingen af posterne i balancen som vedrørende regnskabets opstilling, specifikation og posternes benævnelse Direktøren skal sikre, at revisor deltager i det bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen behandler årsrapporten, og revisor skal besvare bestyrelsens eventuelle spørgsmål til årsrapporten Bestyrelsen optager i sin ledelsesberetning i selskabets årsrapport oplysninger om selskabets risikostyring vedrørende forretningsmæssige risici Årsrapporten vedtages af bestyrelsen og underskrives af bestyrelsen og direktionen. 24. Forhold til revisor Bestyrelsen skal sikre en regelmæssig dialog og informationsudveksling mellem revisor og bestyrelsen Det påhviler bestyrelsen og direktøren at give revisor alle sådanne i bestyrelsens og direktørens besiddelse værende oplysninger, som af revisor skønnes nødvendige for udførelsen af hans arbejde På hvert bestyrelsesmøde fremlægges selskabets revisionsprotokol. Bestyrelsen tager stilling til indholdet af revisionsprotokollen, hvorefter den underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 25. Selvevaluering Bestyrelsen foretager årligt en selvevaluering med henblik på at sikre, at bestyrelsen har den rette kompetenceprofil. Bestyrelsen tager bl.a. medlemmernes kompetencer, bestyrelsesformandens evne til at lede arbejdet hensigtsmæssigt, bestyrelsens arbejdsgange, samarbejde med direktøren og det overordnede samarbejde i betragtning ved evalueringen.

13 Side: 13 af Bestyrelsen skal inden afholdelsen af den ordinære generalforsamling udlevere resultaterne af bestyrelsens selvevaluering og eventuelle indstillinger om ændringer i bestyrelsessammensætningen til selskabets ejere. 26. God selskabsledelse Bestyrelsen har valgt at følge anbefalingerne for god selskabsledelse for statslige selskaber i Statens Ejerskabspolitik 2015 og redegør årligt for selskabets arbejde hermed. ---oo0oo--- Denne forretningsorden er vedtaget af bestyrelsen på mødet den 20. maj Bestyrelsen: Peter Gæmelke Formand Søren Møller Næstformand Niels Nygaard Karen Sofie Hansen-Hoeck Ronnie Job Majken Schultz Karen Minke Stig Andersen Malene Hyldig

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS

VEDTÆGTER. for. Læsø Renovation ApS VEDTÆGTER for Læsø Renovation ApS 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Læsø Renovation ApS. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Læsø Kommune. 1.3 Selskabet skal varetage de opgaver

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Gymnasium

Vedtægter for Rungsted Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Rungsted Gymnasium 1. Rungsted Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Hørsholm Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Group A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand

Læs mere

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamling. lægning og afholdelse af generalforsamling Marts 2013 N y t Generalforsamling i børsnoterede selskaber Selskabslovgivningen, NASDAQ OMX Copenhagen A/S Regler for udstedere af aktier ( Udstederreglerne ) og Anbefalingerne for god Selskabsledelse

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014

CARLSBERG. Vedtægter. 20. marts 2014 CARLSBERG Vedtægter 20. marts 2014 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER 20. marts 2014 Indhold Side 1. afsnit 1-3 Selskabets navn, koncernsprog og formål...

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet AIS

Vedtægter. for. Finansiel Stabilitet AIS I Vedtægter for Finansiel Stabilitet AIS 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Finansiel Stabilitet AIS. 1.2. Selskabets binavn er Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S

VEDTÆGTER. for. HB Køge A/S J. nr. 670-33867 SS/JB VEDTÆGTER for HB Køge A/S 1. NAVN 1.1. Selskabets navn er HB Køge A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 1.2.1. FC Midtsjælland A/S (HB Køge A/S) 1.2.2. FC

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere