Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl til kl på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm"

Transkript

1 Kredsbestyrelsen Friluftsrådet Nordsjælland. Den 24. maj Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl til kl på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm Til stede: Poul Erik Pedersen PEP, Per West PW, Anne-Lise Lemcke og Kirsten Nykjær Kragh, KNK. Afbud fra: Bjørn Prassé BP, Thomas Bak TB, Leif Helstrup LH og Boris Damsgård BD Dagsorden: 1. Velkomst og endelig godkendelse af referat fra Kredsbestyrelsesmødet den 14. marts Referatet blev godkendt uden kommentarer. 2. Nat.parken Kongernes Nordsjælland Status pt. Intet nyt Udarbejdelsen af Friluftsrådet Nordsjællands Visionsoplæg vedr. Nat.parken, samt tid og sted. Int. Nat. park Dag den 24. maj PEP Sammen med NST gennemfører Kohavens Venner en vandring i Kohaven. Temaet for dagen er: Frivilliges arbejde i nationalparker. 3. Meddelelser fra formanden og øvrige medlemmer. Sommermøde august- september Evt. tid og sted. Nedlagt vej i golf- og naturområde i Allerød. PEP En procedurefejl har bevirket at en meget benyttet markvej mellem Vassingerød Landsby og det nye golfområde Scandinavian Golf Club er blevet nedlagt. En gruppe Allerødborgere har sendt en officiel klage til Allerød Kommune. Af klagen fremgår, at Allerød Kommune forpassede naturbeskyttelseslovens indsigelsesfrist på fire uger og derfor utilsigtet har godkendt nedlæggelsen. De klagende borgere mener at adgangsforholdene skal reetableres og at nedlæggelse af en markvej som følge af kommunal procedurefejl skal være en sag for Miljø-og Naturklagenævnet. AL vil tage sagen op i Grønt Råd i Allerød. FR centralt samler pt. materiale om nedlæggelse af stier. Friluftsrådet Nordsjælland Kredsformand Poul Erik Pedersen Hallandsvej Ålsgårde Tel / Friluftsrådet Nordsjælland omfatter Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm Kommuner

2 Grønt Flag-Grøn skole Høsterkøb Skole har modtaget Grønt Flag Grønne Partnerskaber. Se under BR-møde Roskilde fjord Tips og Lottobevillinger. TB PEP har kommenteret vores viden om Feriebyens kommende aktiviteter over for Tipsafdelingen. Sct. Helenecentret. Ref. af generalforsamling. Ikke modtaget Bådfarten Esrum Sø. BD Grøn Uge i Gribskov kommune. BD Brugerrådsmøde Roskilde Fjord den 10. maj PEP Et vigtigt emne var regler for sejladsen. DOF, FR og Jægerne vil sammen forsøge, at få oprettet et forskningsprojekt vedrørende benyttelse og beskyttelse af Roskilde Fjord. Resultatet af forskningsprojektet skulle gerne være vejledende for alle fjorde i Danmark. Hvilket skulle give mulighed for at søge om penge fra Grønne Partnerskaber- og Vildtforvaltningspuljerne. En del uorganiseret kajaksejlads er til gene for fuglene, derfor skal der udarbejdes oplysningsmateriale vedrørende kajaksejlads. Fingerplanrevisionsmøde i NST den 11. maj PEP PEP deltog i mødet. Det blev pointeret at revisionen var ministerens eget ønske.. Ministeren lægger klart op til, at de grønne kiler og grønne områder skal bevares. På REKU-mødet d. 12. maj skal der drøftes synspunkter vedrørende planen Skovpolitisk seminar den 14. maj PEP. Desværre kan ingen fra kredsbestyrelsen deltage. Jordbrug og Friluftsliv den 18. maj 2011 i Lejre. Dagsorden. PEP Projektleder for Skjoldungelandet & Det Kulturhistoriske Landskab, vil være guide ved en gåtur rundt i Det Kulturhistoriske Landskab. Derefter et kort møde med punkterne. Bl.a. Grøn Vækst og Natura Fladefærdsel og færdsel langs ledelinjer i landskabet. - Status for Nationalparker i vores område Kongernes Nordsjælland Skovpolitisk Udvalg FR har trukket sig ud af Skovpolitisk Udvalg, da friluftslivet kun blev behandlet i ringe grad. REKU-møde den 24. maj Forslag til dagsorden. PEP Emner på mødet bl.a. Roskilde Fjord og Ring 5. 2

3 RING 5. Møde den 31. maj 2011 i FR. PEP Der er ikke udmeldt noget centralt fra Scandiagade. Medlemmer fra Regionsudvalgene for Sjælland og Hovedstaden vil mødes den 31.maj 2011 og drøfte forslaget Hammergården. Møde den 1. juni. PEP PEP og BP deltager Blå Flag BD Gilleleje Havn og ni strande har fået det Blå Flag 2011 i Gribskov Kommune. I Halsnæs kommune har tre strande og i Helsingør kommune har fem strande og Hornbæk Havn fået det Blå Flag. I Hornbæk Havn overrækkes flaget d. 30.maj 2011 Div. dispensationssager. Ingen sager. 4. Referater af møder og efterretningssager. Formandsmøde under kredsseminar den 8. april PEP Blandt emnerne på dagsordenen var ønsker om bedre samarbejde med DN og samarbejde i Grønne Råd med evt. formøder. Samarbejde med landbruget plus samarbejde om turisme herunder med Visit Nordsjælland. Desuden skovbrugerråd og skovpolitik, Danmarks Friluftskommune og orientering om de resterende KFO-oplæg og Natura 2000 processen. Et vigtigt emne var kredsomkostningerne. Der var ønske om et beløb på årsbasis og kuverter med påtegning Modtager betaler porto. Kredsseminar den 8-9. april. Ref. PW, AL og PEP Godt seminar, hvor man både fik noget med hjem og fik afleveret noget. Esbjerg, Friluftskommune: Det er meget imponerende, hvad de har fået udrettet. Ref. af fredningsmøde vedr. Vedbæk Smidstrup, samt svar til Fredningsnævnet. PEP og KNK PEP deltog i mødet d. 12. april 2011, men kunne desværre ikke deltage i besigtigelsen af området. KNK har efterfølgende været ude at besigtige området. På baggrund af de udtalelser, der fremkom på mødet og KNKs besigtigelse fremsender FR, Nordsjællands kommentarer. FR, Nordsjælland kan tilslutte sig Fredningsforslaget, men ønsker desuden en stiforbindelse i den sydlige del af området og opsætning af informationstavler. Ref. af FRs generalforsamling den 28. april PEP Der skal udarbejdes en ny strategiplan for Friluftsrådets arbejde. FRs bestyrelse har ansvaret, men kredsrepræsentationerne bliver inddraget. Strategiplanen skal være færdig i Sandfodring på Nordkysten. BD og PEP Borgermøder d. 13. og 14. maj 2011 BD deltager i borgermøde 13. maj 2011 Melbylejren m.m. + møde den 31. marts Leif og PEP 3

4 Der er opstået problemer vedrørende etablering af naturcampingpladsen. På mødet den 31. marts 2011 orienterede PEP om, hvordan man kan udvikle netværksarbejde og udarbejde strategier. Turisme tiltag og Visit Nordsjælland. Ref. af møde den 29. april PEP Netværksgruppen Buster i Helsingør har indledt formelt samarbejde med Visit Nordsjælland. I samarbejdet deltager desuden NST og Nyruphus Naturcenter Indsatsområde stier. Ny håndbog. PEP Den nye håndbog Stier inspiration til planlægning og forvaltning blev offentliggjort på FRs generalforsamling. Kredsbestyrelsens medlemmer fik hver tre eksemplarer til omdeling i den kommune, hvor de repræsenterer FR. Evadesk.- drøftelse til Regionsudvalget. Hovedorganisationerne har et ansvar for, at der sidder en repræsentant fra organisationen i hver kommune. Naturens Dag søndag den 11. september Nedsættelse af arbejdsgrupper i hver kommune. PEP. Der er ikke nedsat flere arbejdsgrupper Naturstyrelsen: Nordsjælland. PEP. Søbrugerrådsmøde vedr. Esrum Sø d. 20. juni 2011 og vedr. Arresø d.22. juni Brugerrådsmøde for skovene i august. Skovens Dag d. 8. maj med temaet Skoven i øjenhøjde foregik ved Skovskolen og tiltrak 1700 deltagere. Østsjælland. KK Planerne for Naturcenter Hareskoven lægges i skuffen, da de økonomiske midler Ikke er til stede. I stedet arbejdes der på, at Overdrevshus, ved stationen bliver et støttepunkt. Den nye affaldspolitik (ingen affaldsstativer, så affaldet skal tages med hjem) bliver respekteret. Cykelforbud på Oxbjerget i Vestskoven droppes. Der skal gennemføres et stort fælde-bunkearbejde i flere skove til efteråret. O- klubberne vil få særskilt besked og der vil blive informeret i pressen. BR kunne tilslutte sig, at der ikke udpeges flere skove til fri teltning i denne omgang.se mere på: 3E2D3DD4C073/122764/ brugerrd.pdf Offentligt brugerrådsmøde afholdes tirsdag d. 16. august kl. 19 i Ravnsholt Skov Skovens Dag blev afholdt i Hareskoven og i Vestskove, de to steder tiltrak tilsammen 1500 deltagere. LAG Halsnæs. Leif. Kommunale Grønne Råd. Nyt fra alle. Allerød: Intet nyt 4

5 Frederikssund: Temamøde om Vand- og Naturplaner d. 10 februar Indsatsen på Natura 2000 områderne, indsatsen på grundvandsområdet og indsatsen på vandløbsområdet og overfladevand. De forskellige områder blev gennemgået. Der blev desuden fremsat ønsker om skiltning på Fjordstien. Der blev fortalt om forløbet af Fjordstien og status for aftaler med lodsejerne Gribskov: Halsnæs: Helsingør: DOF, DN, Agenda 21 og FR ønsker arbejdet med gennemførelse af Esrum Søstien genoptaget. Hillerød: Blandt emnerne var: Rågeregulering, Møllerisprojektet (inddragelse af jord til friluftsformål) og Ålholmprojektet, hvor man stadig håber på, at de sidste lodsejere vil gå med. Hørsholm, KNK: Der bliver ikke offentlig adgang til de nye badebroer i Hørsholm, da Kommunalbestyrelsen d vedtog et nyt sæt regler, som er tæt på amtets tidligere regler fra 1991 og en kraftig forringelse i forhold til det tidligere forslag. KNK har deltaget i et møde vedrørende plejeplanen for Usserød Ådal. De forskellige områder blev gennemgået. Herunder hvordan forslagene i Klimatilpasnings- og miljøstrategi for Usserød Å vil påvirke Ådalen. 5. Eventuelt. Intet til dette punkt. 6. Næste møder: 9. juni Kredsbestyrelsesmøde, Hørsholm. store sal BP medbringer brød Afbud fra Anne-Lise Referent: Kirsten Nykjær Kragh 5

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV.

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. Til stede Poul Erik Pedersen (mødeleder), Annie Juul-Jørgensen, Nanna Ilmer, Leif Nielsen, Aksel Leck Larsen, Hanne Voetman, Thomas Jensen,

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget

Referat af møde i Regionskontaktudvalget Referat af møde i Regionskontaktudvalget tirsdag den 1. marts Deltagere: Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen Fra regionerne: Thyge Steffensen, Ole Bøgh Vinther, Hanne Voetmann, Aksel Leck Larsen og Gunnar

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse Januar 2010 Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Jeppe Jørgensen Nanna Ilmer William S. Jacobsen Ole Bøgh Vinther Thyge

Læs mere

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune. Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune. Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune TEKNIK OG MILJØ Til Grønt Råd Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8140 ngoes@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 00.00.00-P19-560-06 Referat af Grønt Råds møde

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Friluftsrådets årsberetning 2011

Friluftsrådets årsberetning 2011 Friluftsrådets årsberetning 2011 Indhold 3 Friluftsrådet et Råd i udvikling 4 Friluftspolitik 6 Friluftsrådet lokalt 7 Friluftsprojekter 10 Formidling og undervisning 13 Tilskud til Friluftsliv 14 Internationalt

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00

Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Referat - Friluftsrådets generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 13.00-17.00 Generalforsamlingen afholdtes på Nationalmuseet, Prinsens Palæ, Ny vestergade 10, 1471 København K. Som bilag til dette

Læs mere

Mødereferat. Miljø- og Planlægningsudvalget: Peter Antonsen (PEA) Marianne Preis Balser (MPB) Henrik Peulicke (HPE) Anne Ehrenreich (AEH)

Mødereferat. Miljø- og Planlægningsudvalget: Peter Antonsen (PEA) Marianne Preis Balser (MPB) Henrik Peulicke (HPE) Anne Ehrenreich (AEH) Mødereferat Sted: Rådhuset Dato: 29.10.2010 Deltagere: Grønt Råd: Bent Møllmann Jürgensen (BMJ) Peter Skat (PS) Anni Buhr Mejlsø-Schmidt (ABM) Kirsten Nykjær Kragh (KNK) Ernst Renstrup (ER) Harald K. Hansen

Læs mere

Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø.

Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø. Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø. Deltagere: Tove, Jørgen, Lone, Tue, Thomas, Poul Afbud fra: Allan, Jess, som ikke kom Dagsorden: 1.

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Mødereferat. Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd. Den 23. maj 2013. Natur og Miljø

Mødereferat. Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd. Den 23. maj 2013. Natur og Miljø Mødereferat Den 23. maj 2013 Referat 2013 04 10 Det Grønne Råd Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetid: Kl. 16 til 18 Mødested: Grøndalsvej 1, 8260 Viby J Mødelokale 064. Indgang i Grøn Bygning Deltagere:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse

Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse ! Referat af bestyrelsesmøde i Annisse Lokalråd torsdag den 16. april 2015 kl. 19.00 i Menighedshuset i Annisse 17. april 2015 Til stede: Bente Banemann, Henning Jensen, Robert Hansen, Birthe Peltz, Hans

Læs mere

VADEHAVSSEKRETARIATET Torvegade 74. 6700 Esbjerg - +45 7616 1325 / 7616 1324

VADEHAVSSEKRETARIATET Torvegade 74. 6700 Esbjerg - +45 7616 1325 / 7616 1324 Endeligt referat fra mødet i Det rådgivende Udvalg for Vadehavsområdet Skærbæk Fritidscenter den 16. november 2007 Tilstedeliste vedlagt. 1. Velkommen Jens Andresen bød velkommen til udvalgets medlemmer.

Læs mere

Grønt Dialogforums medlemmer. 7. april 2011. Referat fra møde i Grønt Dialogforum 6. april 2011.

Grønt Dialogforums medlemmer. 7. april 2011. Referat fra møde i Grønt Dialogforum 6. april 2011. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Grønt Dialogforums medlemmer E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk 7. april 2011 Referat fra møde i

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Marts 2011 Kære medlemmer Her er en informationsskrivelse til medlemmerne. Indholdet er fordelt på følgende punkter: 1. Velkommen 2. Nekrolog

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

Referat fra møde i Det Grønne Råd tirsdag den 12. november 2013 på Rådhuset i Nørager

Referat fra møde i Det Grønne Råd tirsdag den 12. november 2013 på Rådhuset i Nørager Referat fra møde i Det Grønne Råd tirsdag den 12. november 2013 på Rådhuset i Nørager Til stede: Randi Stub, Friluftsrådet (formand) Barbara Sejersen, Dansk Ornitologisk Forening Bjarne Christensen, Lystfiskerne

Læs mere

Frederikhaves Beboerrepræsentation

Frederikhaves Beboerrepræsentation Formål med mødet: Beslutning om punkterne på dagsordnen m.v. Dato: 28.04.2014 Varighed: 17:00 18:00 Tilstedeværende: Annette Bendtsen (AB), Vagn Baxter (VB), Ellen Nielsen (EN), Lars Bo Andersen () Fraværende:

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. For mødet den 29. september 2010 kl. 18.30 i Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2010-138456) 2. Godkendelse af dagsordenen (2010-138481) 3. Budgetaftalen for 2011 og Christianshavn (2010-139587) 4. Forslag til Kommuneplanstrategi - høringssvar (2010-138659) 5. Integrationspolitik

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011 Til stede: Erling Post Kirsten Thabasz Zaluski Vibeke Kahl Helge Poulsen Peter Brostrøm Dagmar Brendstrup Jakob Vedsted Mette Foged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Aude Peter Gjelstrup Susanne Bødker Formand

Læs mere

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Center for Skov, Landskab og Planlægning KVL Status og anbefalinger for friluftsliv i forbindelse med Nationalpark Kongernes Nordsjælland Jette Hansen-Møller og Sandra Gentin Arbejdsrapport Skov & Landskab

Læs mere

Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Mødedeltagerne: Orla Spenner, og.spenner@talnet.dk Peter Steen Jensen, ps@jensen.mail.dk Hans Lund, hilund@privat.dk Lennart Jørgensen, lg@faaborgmidtfyn.dk Flemming Kehman, fpk@dsa-net.dk Egon Gaarde,

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen

SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen SKOLEBESTYRELSEN Marbækskolen Dagsorden til skolebestyrelsens møde mandag den 9. juni 2008 kl. 18.00 21.00 (Jette klargør lokalet) Medlemmer: Jette Christensen Inge Geertsen Liselotte Mathiesen Gert Nielsen

Læs mere

Beretning for 2013. Velkomst Medlemsudviklingen Bestyrelsesarbejdet Hjemmesiden Ture og møder

Beretning for 2013. Velkomst Medlemsudviklingen Bestyrelsesarbejdet Hjemmesiden Ture og møder Beretning for 2013. Velkomst Så holder vi for anden gang i DOF-Nordjylland generalforsamling i Frederikshavn. Traditionen med at afholde generalforsamling forskellige steder i landsdelen er kommet for

Læs mere