Referat af Kredsbestyrelsesmøde no Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej 1 C, 3000 Helsingør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Kredsbestyrelsesmøde no. 68-2014 Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej 1 C, 3000 Helsingør"

Transkript

1 Kredsbestyrelsen I Friluftsrådet for Kreds 19 Nordsjælland Hillerød d. 30. oktober 2014 Referat af Kredsbestyrelsesmøde no Afholdt d.30. oktober 2014 kl. 19:00 til 22:00 på FrivilligCentret, Kronborgvej 1 C, 3000 Helsingør Tilstede: Poul Erik Pedersen (PEP), Boris Damsgaard (BD), Bente Nielsen (BN), Alexander Helm (AH), Bjørn Prassé (BP) og Søren Pedersen (SPE) 1. Velkomst, samt godkendelse af rejseafregninger m.m. PEP gennemgik på forespørgsel reglerne for arbejdet m.m. i Kredsbestyrelsen for de nye medlemmer af bestyrelsen. 2. Endelig godkendelse af referatet af kredsbestyrelsesmøde no. 66 af 20. august 2014 samt Kredsrepræsentantskabsmødet d. 3. september 2014 Referaterne blev godkendt. 3. Meddelelser fra formanden og øvrige medlemmer. a. Klimatilpasningsplaner i Kommunerne. Der er indsendt høringssvar for størstedelen af kredsens kommuner. Gribskov Kommunes klimatilpasningsplan er i høring indtil d.7.november, høringssvar udarbejdes af PEP/BD. Allerød Kommune mangler at blive besvaret, AH tjekker b. Jordbrug og Friluftsliv. Der er planlagt møde d.19. november 2014 Dagsordenspunkt: Nationalparken / Landbrugsforeningerne. c. Danmarks Friluftskommune 2014 Danmarks Friluftskommune 2014 blev Kolding Kommune. Årets Friluftskommune får kr ,- til brug for projekter der ligger indenfor rammerne af Tips og Lottomidler. d. Naturens Dag 2014 Søndag d. 14. september 2014 på Skovskolen. Der var i kredsbestyrelsen en blandet holdning til spørgsmålet om kredsen skal deltage ved sådanne arrangementer. Uden bedre udstillingsmateriel, materialer m.v. er det ikke værd at bruge tid på. Friluftsrådet Nordsjælland Kredsformand Poul Erik Pedersen Hallandsvej Ålsgårde Tel / Friluftsrådet Nordsjælland omfatter Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm Kommuner

2 e. Hammergården Møde d.17. november 2014 BP fra kredsbestyrelsen deltager. f. Nyruphus Naturcenter Indvielse af Nyruphus Naturcenter til Friluftsgård sker d. 2. november 2014 kl.11:00 med taler af bl.a. samfundsdebattør Stine Bosse, borgmester i Helsingør Benedicte Kjær, skovrider Jens Bjerregaard og Poul Erik Pedersen, FR Nordsjælland. g. REKU-møde Der afholdes REKU-møde d. 3. december (Dagsordenspunkter.) 1.: Naturens Dag (udstillingsmateriel/aktiviteter). 2.: Ingen deltagelse fra kredsbestyrelsen på Hindsgavl d.19. november. 3.: Reglerne for færdsel på Arresø (Bekendtgørelse er endnu ikke fremkommet) h. Regionsudvalgsmøde Der afholdes Regionsudvalgsmøde d.25. november (Dagsordenspunkter.) 1.: Nationalparken Kongernes Nordsjælland. 2.: Ørsholdt Gods med i Nationalparken: ja/nej? 3.: Generel status på klimatilpasningsplanerne for hele regionen. 4.: Temadagen i Middelfart: Brugen af Grønne Råd i kommunerne. i. Temadag vedr. Naturpleje FR afholder en temadag på Hindsgavl Slot, Middelfart d. 19. november 2014 Desværre er kredsbestyrelsen ikke i stand til at deltage ved dette arrangement j. Saxegaardens Skydebane En gruppe beboere på Ålekistevej i Gilleleje har indklaget Gribskov Kommunes landzonetilladelse til Saxegård Skydebane for natur- og Miljøklagenævnet. Kredsbestyrelsen følger sagen, BD tjekker. k. Allerød Kommune Allerød Kommune indvier sine første Kløverstier d. 22. november. AH deltager på vegne af Friluftsrådet ved dette arrangement. l. Hillerød Kommune Kredsbestyrelsen har på vegne af sine medlemsorganisationer Dansk Svæveflyver Union og Danmarks Sportsfiskerforbund indgivet høringssvar på Hillerød Kommunes Lokalplan 395 Solrødgård m. Fredensborg Kommune Intet nyt.

3 n. LAG-midler. Der blev afholdt stiftende generalforsamling i LAG Halsnæs og Gribskov d.17. september hvor BD deltog. 1. bestyrelsesmøde er fastsat til d. 5. november. BD har anmodet, om at FR Nordsjælland får en observatørpost i bestyrelsen o. Hørsholm Kommune se punkt 7 h kommunale grønne råd p. Gribskov Kommune se punkt 7 h kommunale grønne råd 4. Evaluering af kredsrepræsentantskabsmødet d.3.september 2014 på Arresø og Ellehavegaard a. Der er i kredsbestyrelsen tilfredshed med udfaldet af kredsrepræsentantskabsmødet, hvor vi kunne konstatere at der var rimelig enighed imellem DN, DOF og Friluftsrådet omkring synet på de kommende regler for færdsel på Arresø. b. Der blev fra flere sider gjort opmærksom på, at det kunne være svært for kredsrepræsentanter uden bil, at komme til og fra adresser hvor Friluftsrådet arrangerer møder. Kredsbestyrelsen vil fremover bestræbe sig på at udsende en deltagerliste før møder, således at man kan kontakte andre kredsrepræsentanter med henblik på samkørsel. 5. Efterårets Temadag for kredsrepræsentantskabet om naturindholdet i nationalparker a. Friluftsrådet har givet os mulighed for, eventuelt sammen med f.eks. DN og andre interesserede organisationer, at afholde et orienterende møde med en ekstern oplægsholder om naturindholdet i nationalparkerne. Mulige datoer kan blive enten d. 26.november, 1 december eller d. 2. december på enten Nyruphus Naturcenter eller FrivilligCentret i Helsingør. b. Temadag vedr. naturindholdet i Nationalparker i Danmark lørdag d.6.december 2014 på Mols. Friluftsrådet har inviteret til en temadag omkring naturindholdet i nationalparkerne på Mols d. 6. december. Fra kredsbestyrelsen deltager PEP, BN, BD og SPE. c. Status for Nationalparken Kongernes Nordsjælland Intet nyt. d. Møde i følgegruppen d.4.november 2014 på Helsingør Rådhus Der var møde i følgegruppen d. 4. oktober i Helsingør hvor forudsætninger, afgrænsning m.m. blev drøftet.

4 e. Aflevering af nationalparkansøgningen d.1.december 2014 Afleveringsfristen for slutrapporten fra de 5 berørte borgmestre om nationalparken Kongernes Nordsjælland er d. 1. december. f. Ørsholt-, Gurre Sø og dennes deltagelse i Nationalparken. PEP orienterede om et møde afholdt den 30/ på foranledning af Helsingørs Borgmester om muligheden for at få Ørsholt Gods med i nationalparken. Kredsbestyrelsen var ikke begejstret for fremgangsmåden, men vurderede, at såfremt udbyttet var acceptabelt og organisationerne kunne opnå enighed derom, kunne en studehandel muligvis accepteres. 6. Kredsrepræsentantskabsmøde d.20. januar 2015 a. Kredsbestyrelsen vil søge forårets kredsrepræsentantskabsmøde fremskudt så meget det er muligt, med henblik på at få endnu et par medlemmer ind i bestyrelsen. b. SPE udarbejder et forslag til skrivelse til kredsrepræsentanterne om muligheden for at afholde et kredsrepræsentantskabsmøde hos en medlemsorganisation og hvor samme organisation desuden får lejlighed til at fortælle om sit virke. c. Foreløbig dato er fastsat til 20. januar 2014 d. Dagsordenpunkter kunne være i. Kongernes Nordsjælland (status) ii. Færdsel på Arresø 7. Referater af møder og efterretningssager a. Vandrådsmøde Øresund d. 9. oktober 2014 Fra kredsbestyrelsen har PEP deltaget i møde i Vandrådet for Øresund. PEP orienterede om, at samtlige kommuner har tiltrådt forslaget til indsatsprogram uden nogen form for ændringer, og at det således er forslaget til indsatsprogram som vandrådet var blevet præsenteret for på sidste vandrådsmøde, som nu var sendt til Naturstyrelsen d. 7. oktober 2014 uden bemærkninger. b. Frivilligprojekter Lyngby Skov. Intet nyt Færgevejskilen. Der er blevet afholdt møde i Færgevejskilen d. 25. august hvor bl.a. mulighederne for at få midler fra Tips og Lottomidlerne via Friluftsrådet blev gennemgået. Rørlægning af Skellebækken blev drøftet samt spørgsmålet om anlæggelse af forboldbaner på arealerne. Desuden blev mulighederne for fremtidige stiforløb i Færgevejskilen drøftet.

5 En lille man trofast arbejdsgruppe har i september og oktober arbejder hver lørdag formiddag på at rydde op og pleje området, - ganske frivilligt. Der afholdes nyt møde i Færgevejskilen d. 3. november. c. Hammergården Referat af møde d. 24. august 2014 (BP) d. Regionsudvalgsmøde Referat af møde d.28. august 2014 e. REKU-møde Referat af møde d. 11.september 2014 PEP orienterede om at Friluftsrådet skal have ny direktør pr. 1. januar Jan Eriksen fratræder sin stilling for at tiltræde stillingen som direktør for vildtforvaltningsrådet. Desuden var udfordringerne omkring hunde og kørsel på strande blevet drøftet under punktet Blå Flag. PEP orienterede desuden om en ny opstrammet procedure for sagsbehandling i Natur- og Miljøklagenævnet. PEP orienterede om at 2 kredse(søhøjlandet og Østsjælland) var valgt til et forsøgsprojekt med henblik på at få flere kredsrepræsentanter. f. Tipsprojekter og ansøgninger Der vil om ca. 14 dage (midt i november) fremkomme en ny liste over ansøgninger til Tips og Lottomidlerne til gennemsyn og kommentarer i Kredsen. g. Grønt Flag- Grøn Skole og Spireprojekter Intet nyt. h. Kommunale Grønne Råd BD oplyste, at grønt råd i Hørsholm har valgt ny formand det blev Peter Skat Nielsen fra DN. Kommunen har foreslået en ændring af en fredning i Kokkedal en slags mageskifte. Der findes en golfbane og boldbaner i området. Grønt råd er betænkelig, fordi en den foreslåede ændring kan skabes præcedens for handel med fredningsområder. DN genforhandler sagen med kommunen. Gribskov kommune har arrangeret en bustur 1. november 2014 for Det Grønne dialogforum m.fl. med besigtigelse af naturarealer/fredninger og herunder mulighederne for friluftsliv i. Grønne Partnerskaber Projektet Grønne Partnerskaber slutter 31. december 2015 efter 5 år. Grønne Partnerskaber har bl.a. bidraget med ,- kr. til Naturcenter Nyruphus. j. Naturstyrelsen Brugerrådsmøde NST Nordsjælland Møde d. 25. november dagsordensforslag

6 Brugerrådsmøde NST København Øst Driftsplanforslag fortsat i høring. 8. Eventuelt Det næste Kredsbestyrelsesmøde afholdes: Tirsdag d.9. december 2014 hos Søren fra 19:00-22:00 Kredsrepræsentantskabsmøde d. 20. januar 2015 Søren Pedersen, referent

Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm

Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm Kredsbestyrelsen Friluftsrådet Nordsjælland. Den 24. maj 2011. Kredsbestyrelsesmøde No. 38 Afholdt onsdag d.11. maj kl. 19.00 til kl. 22.00 på Kammerrådensvej 15.1., 2970 Hørsholm Til stede: Poul Erik

Læs mere

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV.

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. Til stede Poul Erik Pedersen (mødeleder), Annie Juul-Jørgensen, Nanna Ilmer, Leif Nielsen, Aksel Leck Larsen, Hanne Voetman, Thomas Jensen,

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse Januar 2010 Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Jeppe Jørgensen Nanna Ilmer William S. Jacobsen Ole Bøgh Vinther Thyge

Læs mere

Samrådets beretning for 2012.

Samrådets beretning for 2012. Jeg vil gerne starte min beretning med et lille gruk af Piet Hein: Der findes en slags optimister som burde slås langsomt ihjel -: dem der sætter sig ned og tror, det alt sammen går af sig selv. Der findes

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 22. 23. november 2014 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Hanne Buchholdt, Mads

Læs mere

Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel - igen 3. Hærvejsstien 4. Mobiltelefoni 5. Grønt partnerskab

Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel - igen 3. Hærvejsstien 4. Mobiltelefoni 5. Grønt partnerskab af møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 3. juli 2014 kl. 15.30 Mødelokale 1 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel

Læs mere

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00

Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Referat Bestyrelsesmødet onsdag den 11. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Tilstede: Lars Mortensen (formand), Mads Kolte-Olsen, Stine Sørensen, Kirsten Skovsby (fra kl. 17.30 deltog ikke i behandlingen af punkterne

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø.

Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø. Referat FR Bestyrelsesmøde kreds 15 den 14 januar 2015. Sted: Hos Tove, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø. Deltagere: Tove, Jørgen, Lone, Tue, Thomas, Poul Afbud fra: Allan, Jess, som ikke kom Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 10. og 11. november 2012 kl. 13.00 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG. for mødet den 31. Oktober 2012, kl. 18.30-21.30, Beboerhuset, Dronningensgade 34 1. Åben spørgetid (2012-158630) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-158663) T 1. Spørgsmål om trafiksaneringen af Prinsessegade 3. Høringssvar om lokalplanforslag "Holmen II - tillæg 3" og om

Læs mere

Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg. Kredsbestyrelsens. Beretning for 2011-2012

Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg. Kredsbestyrelsens. Beretning for 2011-2012 Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg Kredsbestyrelsens Beretning for 2011-2012 Marts 2012 Indledning. Friluftsåret 2010-2011 har været præget af et stort arbejde omkring Natura 2000 planerne og kredsbestyrelsens

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

Møde- og informationsaktivitet

Møde- og informationsaktivitet Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27. januar 2014 kl. 19:00 i Skuldelev Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent Poul Henrik Hedeboe, Svanholm valgt til dirigent 2. Formandens

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget

Referat af møde i Regionskontaktudvalget Referat af møde i Regionskontaktudvalget tirsdag den 1. marts Deltagere: Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen Fra regionerne: Thyge Steffensen, Ole Bøgh Vinther, Hanne Voetmann, Aksel Leck Larsen og Gunnar

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 16. januar 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Hedelyngen

Referat fra afdelingsmøde i Hedelyngen Referat fra afdelingsmøde i Hedelyngen Afdeling 1-3047 Hedelyngen Mødedato/kl.: 25.09.2013 - kl. 19.00 Sted: Fælleslokalerne i afdelingen Deltagere: Per Bro, pkt. 2, Finn Karstrup og Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. januar 2014 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen,

Læs mere

JKF-NYBORG (Jagtforeningerne i Nyborg Kommune)

JKF-NYBORG (Jagtforeningerne i Nyborg Kommune) Nyborg Kommunale Fælles Råd Dagsorden tirsdag d. 24-11-09 kl. 19.00 på Naturskolen Mødedeltagere Kristian Spodsberg - KS Claus Lykke - CL Lars Schmidt - LS Kaj Holm Petersen - KHP Claus Andersen - CA Fraværende/afbud

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Djurslands UdviklingsRåd

Djurslands UdviklingsRåd Djurslands UdviklingsRåd Formand: Borgmester Vilfred Friborg Hansen, Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde tlf: 8753 5000, vif@syddjurs.dk Sekretariat: Djursland Erhverv, Stabrandvej 51, 8560 Kolind,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Ryvangens Villakvarter 19 marts 2015 med følgende dagsorden

Referat af generalforsamlingen i Ryvangens Villakvarter 19 marts 2015 med følgende dagsorden Referat af generalforsamlingen i Ryvangens Villakvarter 19 marts 2015 med følgende dagsorden 1 Valg af dirigent 2 Formandens beretning 3 Kasserens beretning og fastsættelse af kontingent 4 Indkomne forslag

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde. Referat

Kontaktudvalgsmøde. Referat Tid: Kaffe og brød: Fraværende m. afbud Fraværende uden afbud: Særligt indbudte: Referent: Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 13. maj. -2014, kl. 19.00 22.00 på Filskov Friskole, Personalerummet. Filskov IF

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Konstituering Formand: Evy Moric tlf: 61418743 Næstformand: Michael Møller tlf: 98355454 Kasserer:

Læs mere