Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB. - o - Krav til OK udgave af 15. november 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB. - o - Krav til OK2008. 5. udgave af 15. november 2007"

Transkript

1 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Krav til OK udgave af 15. november 2007 Nærværende materiale (opsamling fra gruppemøder i 2007 til dato) til behandling på 23. bestyrelsesmøde fredag den 14. dec i Nyborg Forefindes på: Udsendt den 9. december

2 Indhold/emner: 1. Forord 2. OK Forløbet frem mod OK Krav til OK2008 a) områdegruppen b) forbundet c) OAO Stat 5. Bemærkninger 1) Forord Dette dokument er som 4. udgave behandlet og godkendt på 19. ordinære bestyrelsesmøde d.16/ i områdegruppen og blev tilvejebragt for at opnå en ensartet behandling på de ordinære gruppemøder i januar / februar Dokumentet har været gjort tilgængelig for medlemmerne senest i forbindelse til indkaldelser til gruppemøderne. Behandles nu i 5. udgave på 23. møde d i Nyborg Punkt 2) OK2005 har været evalueret i områdegruppens regi, gennem hele perioden. Det er områdegruppens mål og hensigt, at inddrage medlemmerne mere i processen. Det er ikke nok kun at give mulighederne på gruppemøder og via områdegruppebestyrelsen. Dette dokument har tillige til opgave, at skabe interesse og forståelse for hele forløbet. Og indsigt i teknikken i tilvejebringelsen af et overenskomstforlig. Endvidere vedlagt en statistisk oversigt over de indkomne krav fra lokalgrupperne. Det er fortsat hensigten, at anvende områdegruppens hjemmeside til orientering. 2) OK2005 Forløbet kan se på områdegruppens hjemmeside: Efter under menu OK2005 trin 8 og trin 7a Før under menu OK2005 trin 1 og trin 7 Nye Lønsatser 01/ , Løn index 1, Barselsvejledning Juni Tjenestefrihed af familiemæssige årsager juni 2007 DJ - DSB indgået aftale om Ny Løn d. 15/

3 3) Forløbet frem mod OK2008 Handlingen: Januar / februar 2007 På alle ordinære gruppemøder i januar/februar 2007 var der som særligt punkt OK2008. Her blev de første krav til OK2008 indhentet. Marts / april 2007 De på gruppemøderne indsamlede krav til OK2008 er blevet bearbejdet af OK-udvalget på Møde d og behandlet på 19. møde den 16. april 2007 som Områdegruppens krav til OK2008. Juni 2007 Behandlet i DJ Sektion DSB d August 2007 Behandling i Dansk Jernbaneforbund og hovedbestyrelsen d Oktober 2007 OAO Statssektionen behandlet OK2008 krav på seminaret d November 2007 OAO Statssektionens repræsentantskabsmøde udtog endelig krav d December 2007 Finansministeriet og CFU udveksler krav Januar / februar 2008 Orientering på ordinære gruppemøder i januar/februar 2008 Januar / marts 2008 De centrale overenskomstforhandlinger finder sted. April 2008 Urafstemninger gennemføres på baggrund af anbefalinger fra DJ s hovedbestyrelses og OAO Statssektionens forhandlingsudvalg 3

4 4a) Områdegruppen Krav til OK2008 (19. møde d ) ( anmærkningerne henviser til STK Fællesoverenskomsten og organisationsaftalen) Generelle Krav LØN ( 4 ) Mere i løn i kroner, ikke procent Efterregulering kronebeløb frem for % beløb Lønstigning i kroner, ikke procent.- Ligeløn for lige arbejde. Ny Løn Udligning af stedtillæg. Ny Løn Motivationstillæg. Ny Løn Tillæg i organisationsaftalens 5 skal forhandles årligt. Ny Løn Funktion fra første dag. Ny Løn Bonus for bedre kvalitet. Ny Løn PENSION ( 6 ) Minipension afskaffes / forbedres væsentligt. Bedre STK pension. ARBEJDSTID ( 11 ) Arbejdstidsreglerne ind i org. aftalen Maximalt 12 timers arbejde pr. døgn Enklere arbejdstidsregler, og ens for hele DJ. Kortere arbejdstid FERIE ( 13 ) Fuld gennemførelse af 6 ferieuge Højere feriegodtgørelse ARBEJDSMILJØ. ( Bedre forhold for skiftehold ( 12 ) Bedre seniorordninger. (½ arbejdstid, fuld løn) Fleksibel tilbagetrækning (Se CFU aftalen Bilag L) 4

5 Specielle Krav Arbejdstidsbestemte tillæg Bedre weekendtillæg. Bedre S/H ordning 100 % timer også natpenge. Højre natpenge. Overarbejde skal være 100 % timer eller frihed. Arbejdsbestemte tillæg ( 10 ) Smudstillæg ved særlig beskidt job. Funktionstillæg ( 5 ) Tillæg til SR- Arbejdsleder. Tillæg for diverse certifikater. Tillæg for kølerumsarbejde. Arbejdstid Flere skæve helligdage ( 24/12, 5/6, 1/5 ) Mindre natarbejde. ( Max 2 vagter af gangen 8 timers overgang skal helt væk. Indgreb i allerede fastlagte tjenester skal kompenseres. Uddannelse ( 31 ) To ugers betalt frihed til efteruddannelse. (pengene skal følge den ansatte, anvendes individuelt). Arbejdsmiljø Tillæg for manglende spiselokale. Arbejdstøj ( 24 ) Alle bilag til arbejdstøjaftalen skal kunne benyttes af alle. Øvrige krav Gratis funktionsmad. Fuld frirejse for ægtefælle / samlever til udlandet. Mulighed for at kunne forhåndsaftale tillæg ( 5 ) 5

6 4b) Forbundets Krav til OK2008 Forbundets Krav til OK2008 på CFU området (Hb d ) Lønforhold: Generelle lønstigninger Der afsættes midler (mindst 1%) til fornyelse af organisationsaftaler. Forbundets krav er, der afsættes som minimum 1% pr. år i overenskomstperioden. Der afsættes puljer til omklassificering af tjenestemænd ved DSB og DSB S-tog A/S. Der tages forbehold for en eventuel overgang til Ny Løn for tjenestemænd. Der afsættes en særlig pulje til omklassificering af tjenestemænd ved DSB og DSB S-tog A/S, som har en håndværksmæssig baggrund, som er en forudsætning for ansættelsen. Der tages forbehold for en eventuel overgang til Ny Løn for tjenestemænd. Der afsættes puljer til lokalløn. Der tages forbehold for en eventuel overgang til Ny Løn for tjenestemænd ved DSB og DSB S-tog A/S. Udvidelse af optjeningstiden for week-end arbejde. Udvidelse af optjeningstiden fra fredag kl. 18 til mandag kl. 06, eller en væsentlig forhøjelse af særlige ydelser. Ferie: Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse Pension: Den bruttoprocent der aftales, udbetales til pensionister uden afkortning. Pensionister skal have det fulde beløb, og ikke kun den aftalte generelle lønstigning. Ved en eventuel overgang til Ny Løn for tjenestemænd skal der findes en model for justering af tjenestemandspensionen. Ægtefællepensionen forhøjes fra 71% til 75% af egenpensionen. Procentafkortningen kan ved overgang til folkepension højst være 5%. Arbejdstidsregler: Over og merarbejdsgodtgørelsen hæves. Forbundets krav er, at godtgørelsen hæves til de første 2 timer giver 50% ekstra, og efterfølgende timer 100% ekstra. ( 6) Der må maksimalt planlægges / pålægges 20 timers overtid pr. måned. ( 6) Varsling for udsættelse af afspadsering til ske den 25. i måneden før ( 8-14) 8 timers overgang afskaffes ( 10) Varsling for udsættelse af fridage skal ske den 25. måneden før. 26 fri week-ender om året. Bytte de 30 søn- og helligdagsfriheder ud med 26 week-end friheder, hvis længde er lig med den samlede frihed, der gives ved sammenhængende fridage, og indeholder hele lørdags og søndags døgnet. ( 13) 6

7 Forsikringsordning: Der afsættes midler til en forsikringsordning ved vedvarende tab af sikkerhedsgodkendelsen. Særlige ydelser ydes i fuldt omfang ved midlertidig inddragelse af sikkerhedsgodkendelse. Barns sygdom: Garanteret frihed til barns første sygedag. Forbundets Krav til Fællesoverenskomsten mellem DSB og STK: (Hb d ) Pension: Forhøjelse af STK pensionen Minipensionen afskaffes Pensionskarenstiden nedsættes til 3 måneder Tillæg: Der indføres et udligningstillæg ved stillingsskift på grund af svagelighed Forbundets Krav til Organisationsaftale DSB: 5 Stk. 1 Mulighed for at kunne forhåndsaftale tillæg Mulighed for at lade en aftale løbe over flere overenskomstperioder Der kan indgås forhåndsaftaler, hvori kriterierne for funktions og/eller kvalifikationstillæg samt resultatbaserede lønsystemer er fastlagt. Dette indebærer, at der ikke vil skulle indgås konkret aftale mellem tillidsrepræsentanten og DSB hver gang en eller flere medarbejdere udfører opgaver/erhverver en kvalifikation, der er omfattet af forhåndsaftalen. Funktionstillæg for afløsning i højere stilling Funktionstillæg for afløsning i højere stilling (eks. Holdleder), tillægget gives dag for dag. 10 nyt Stk. 2 Der indføres særligt tillæg for: Smudstillæg SR-arbejdsleder Kølerum Diverse certifikater (truck IC 4 kørekort kat. C m.v.) Produktionstillæg til alle faggrupper Aftalen skal indskrives i org.aftalen. Efterfølgende skal der tages stilling til tjenestemænd. Gives under ferie, sygdom og uddannelse Eventuel konverteres til et fast løntillæg 7

8 11 Arbejdstidsregler Der indskrives arbejdstidsaftale for Togpersonalet. Der indføres en række undtagelser for Cirkulære af 24. marts 2006 (Arbejdstid for tjenestemænd i Staten), gældende for stationspersonalet Bilag XX: 26 friweekender om året Bytte de 30 søn- og helligdagsfriheder ud med 26 friweekender, hvis længde er lig med en dobbelt fridag, og indeholder hele lørdags og søndags døgnet. Der skal være 11 timer mellem 2 tjenester Den maksimale længde på en arbejdsdag er 12 timer inkl. overarbejde Varsling af afspadsering, skal ske den 25. i måneden før Gældende for afløsere, udsætning af tjenester på blankedage/disp. dage skal varsles med 80 timer Mindre natarbejde Der må højst være 2 nattjenester efter hinanden Varigheden af en nattjeneste er maksimalt 8 timer Definition på en nattjeneste er en tjeneste, der indeholder arbejdstid mellem kl og Som hovedregel betragtes stationspersonalet som døgnarbejdere, undtagelse for hovedreglen aftales lokalt. Bilag 1 Funktionsbeskrivelse for stationsbetjent 3. Hovedopgaver Der indskrives kontrolopgaver i forbindelse med station og stationers arealer (parkeringskontrol) Bilag 4 og 5 Funktionsbeskrivelse for togfører og toginstruktør Bilagene færdiggøres. Bilag 7 Ansættelsesbetingelser for Togpersonalet Skal opfylde de til enhver tid fastsatte helbredsbetingelser fra offentlige myndigheders og lovgivnings side. Dvs. at pindene skrives ud. Bilag 8 Ansættelsesbetingelser for lokomotivpersonale Skal opfylde de til enhver tid fastsatte krav i BJ nr fra Trafikstyrelsen. Dvs. at pindene skiftes ud med ovenstående. 8

9 Nyt bilag Ansættelsesbetingelser for stationspersonalet Som betingelse for ansættelsen som stationsbetjent ved DSB kræves, at ansøgeren: Skal opfylde de til enhver tid fastsatte helbredsbetingelser fra offentlige myndigheders og lovgivnings side. Ren straffeattest Gennemgået folkeskolens 9-årige grundskole Bestået ansættelsesprøve med tilfredsstillende resultat Er moden og selvstændig Er serviceminded Er modstandsdygtig Er god til at danne sig et overblik over situationen Er handlekraftig og tør tage et ansvar Praktiks anlagt Bilag Generelle lønstigninger på basislønnen Togpersonalet, Oprykning til løngruppe 3 efter 5 år Afhængig af Ny løn Bilag 12 Aftale af den 15. september 2007 omhandlende Tjenester for reserven, tilføjes til bilag 12. Uddannelse: Der indskrives uddannelsesaftaler for alle faggrupper ind i organisationsaftalen som bilag. Aftaler der skal skrives ind: Forberedelse og afslutningstider for deltidsansatte (10 min.) Togpersonalet Der formodentligt ikke indgået en aftale, det kan være den skal være et tillæg til arbejdstidsaftalen. Ovenstående er DJ's krav OK2008 organisationsaftale DSB (3 s.) (behandles af Hb d ) 4c) OAO Stat Krav til OK2008 Lønmodtagere i staten har vedtaget OK-krav 14. november 2007 I dag har Offentligt Ansattes Organisationers statslige forhandlingsområde - OAO-Stat - vedtaget krav til de kommende aftale- og overenskomstforhandlinger. Vi stiller helt overordnet - krav om 9

10 et godt arbejdsliv for medarbejderne på de statslige arbejdspladser. Vi respekterer, at man som mennesker har forskellige behov på forskellige stadier i vores liv. I vore krav prioriterer vi bl.a.: Markante generelle lønstigninger Pensionsforbedringer Kompetence- og jobudviklingsgaranti Forbedringer for tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg Et bedre arbejdsmiljø og bedre trivsel på arbejdspladserne Bedre vilkår for seniorerne Vedtaget på OAO-Stats repræsentantskabsmøde den 14. november 2007: 14. november 2007 Offentligt Ansattes Organisationer (det statslige område). - Generelle krav ved overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april Det gode arbejdsliv Offentligt Ansattes Organisationer stiller krav til det gode arbejdsliv. Vi har som mennesker forskellige behov på forskellige stadier i vores liv. Vi sætter vore krav til gode løn og arbejdsvilkår ind i en sammenhæng, der kan være pejlemærker for, hvordan vi i overenskomstperioden og fremover får skabt helhed og sammenhæng i vores arbejdsliv. Vi ønsker via vore aftaler og overenskomster at udvikle grundlaget for at den danske model er levende på de statslige arbejdspladser. Tillidsrepræsentant- og samarbejdssystemet skal i det daglige give opbakning og danne sikkerhedsnet for den enkelte. Vi skal aftale en samlet pakke af forbedringer, og fremsætter følgende krav: Løn 1) Generelle lønstigninger En væsentlig del af den samlede ramme aftales som generelle lønstigninger 2) Reguleringsordningen videreføres og forbedres 3) Overgang til nye lønsystemer 4) Den lokale løndannelse i de nye lønsystemer stimuleres 5) Tilpasning af aftaler til omkostningsreformen 6) Videreførelse samt forbedring af lokal- og cheflønsaftalerne 10

11 7) Lavtlønsprojektet fra OK05 færdiggøres Omhandler restgrupper i Skov- og Naturstyrelsen samt DSB med en basisløn svarende til skalatrin 11, stedtillæg III 8) Valgfrihed Afsættelse af midler til forbedringer 9) Der afsættes midler til: Gennemførelse af specielle krav, herunder bl.a. indgåelse og ændring af organisationsaftaler og overenskomster samt gruppevise omklassificeringer/ændring af skalatrinsforløb/ændring af basislønninger og formålsbestemte puljer/omklassificeringer mv. Specifikation fremgår dels (OAO specielle krav) samt af de krav, som de enkelte faglige organisationer jævnfør forhandlingsaftalen fremsætter Kompetence- og kvalitetsudvikling 10) Der aftales en kompetence- og jobudviklingsgaranti 11) Den samlede Kompetencepakke justeres Samarbejdsaftalen 12) Samarbejdsaftalen revideres 13) Samarbejdssekretariatet udbygges 14) Folkekirken skal omfattes af Samarbejdsaftalen Tillidsrepræsentantaftalen 15) Der aftales forbedringer i Tillidsrepræsentantaftalen 16) Folkekirken skal omfattes af Tillidsrepræsentantaftalen Fællesoverenskomsten 17) Der aftales forbedringer i StK:Fællesoverenskomsten Overenskomstens område m.v. Løn mv. Arbejdstid mv. Fravær Opsigelse og afsked Timelønnede Øvrige bestemmelser Elever Forhandlingsregler mv. 11

12 18) Etablering af arbejdsgiverbetalt forsikring mod tab af erhvervsevne for sikkerhedsklassificerede medarbejdere. 19) Forbedrede vilkår i forbindelse med tidsbegrænset ansættelse 20) Ret til deltidsansættelse/fuldtidsansættelse for alle 21) Der indgås aftale om arbejdsgivers anvendelse af kontrolforanstaltninger Seniorpolitik 22) Forbedringer af aftalen om senior- og fratrædelsesordninger Udlicitering og omstilling 23) Der aftales forbedringer i forbindelse med udlicitering og omstilling Arbejdsmiljø 24) Kvaliteten i arbejdet med arbejdsmiljø forbedres APV design, gennemførelse og opfølgning Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø styrkes herunder arbejdsrelateret stress Større fokus på forebyggelse af sygefravær Ressourcer i form af tid og midler herunder til eventuel uddannelse Måling af medarbejdertilfredshed og trivsel, drøftelse af sygefravær, forbedring af APV-arbejdet 25) Lokale aftaler om trivsel og sundhed på arbejdspladsen 26) Den enkelte arbejdsplads aftaler fastholdelse og forbedrede rettigheder i forbindelse med sygdom 27) Aftale om regulering af forhold mellem arbejdstid og fritid 28) Den europæiske aftale om forebyggelse af vold og chikane på arbejdspladsen implementeres Pension 29) Tjenestemandspensionen forbedres generelt 30) Tjenestemandspensionen reguleres med den aftalte ramme 31) Arbejdstidsbestemte ydelser, engangsvederlag samt resultatløn gøres pensionsgivende 32) Der aftales forbedring af StK:Pensionsordningen, herunder hængepartier fra OK05 vedrørende StK-pensionen 33) Der aftales en forhøjelse af gruppelivsdækningen 34) ATP reguleres og forbedres 12

13 Arbejdstid 35) Arbejdstidsaftalen for tjenestemænd i staten revideres 36) Betalt pause til alle Hængeparti fra OK05 på forsvarsområdet 37) Natpengeaftalen reguleres 38) Rammeaftale omkring flekstid Barsel og fædreorlov 39) Fuld løn under hele barselsperioden Kravet går fortrinsvis på fædre 40) Ligestilling af homoseksuelles rettigheder til orlov i f. m. fødsel Forældreorlov 41) Alle ansatte i staten skal overgå til de nye regler for omsorgsdage Andre aftaler og tjenestemandsaftaler 42) Tjenesterejseaftalen justeres 43) Ændring af Aftale om betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Funktionstillæg fra 1. dag 44) Aftale for ministerchauffører forbedres 45) Arbejdstid for kirketjenere Forbedringer af fridage og weekendfriheder 46) Aftale om honorering ved udsendelse til internationale missioner Forbeholdskrav, bl.a. i forhold til implementering af 3-partsaftalerne 47) Der tages forbehold for fremsættelse af krav, der følger ændringer på det øvrige arbejdsmarked eller i lovgivningen 48) Der tages forbehold for krav om præcisering af aftalernes og overenskomsternes dækningsområder 49) Det er nødvendigt at afklare, hvilke elementer af 3-partsaftalerne, der skal implementeres via aftale- og overenskomstforhandlingerne og i øvrigt, hvordan aftalerne påvirker 13

14 overenskomstforhandlingerne. Der tages derfor et særligt forbehold for at stille krav, således at 3-partsaftalerne udmøntes 50) Som følge af, at en eller flere militære organisationer har opsagt aftalen om FN-tillæg, tages der forbehold for fremsættelse af krav 5) Bemærkninger 1. april 2008 når der formodentlig foreligger et forlig mellem Finansministeriet og CFU om en ny tre årig aftale vil vi som organisation så stadig være med og vil vi være med under CFU/OAO under hele aftaleperioden. Dette set i relationer til en kommende privatisering af DSB. DJ s hovedbestyrelse vil selvfølgelig tage bestik af overenskomstforhandlingerne der er foregået på det private område marts Herunder først og fremmest Industrien og Transportområdet. DJ har d udsendt DJ info nr. 15 / 2007 med resultatet fra forhandlingerne mellem DJ og HTS-JA (Handel og Transport Sammenslutningen Jernbanernes Arbejdsgivere), der dækker vore privat ansatte medlemmer i Arriva, Railion og Metro. Resultatet var i grov forenklet form en lønfremgang på 1500 kr. om måneden. Statistik på OK2008 kravene indhentet fra gruppemøderne jan/feb Altså hvor stor % medlemsopbakning er der bag de enkelte krav. Statistik OK-08 krav: Kravene: Bedre løn ( krav fra alle grupper) (609 af 609 mulige) =100% 6. Ferieuge ( 1,3,4,5,6,7,9,12,15)(292 af 609 mulige) =47,9% Bedre Weekendtillæg ( også nat)(2,5,7,10,14)( 183 af 609 mulige) =30 % 2 ugers efteruddannelse(2,4,5,6,9,13)( 216 af 609 mulige) =35,5% Bedre seniorordninger( 2,9,15)(61 af 609) =10% Gratis funktionsmad(2)(17 af 609) =2,8% Løn stigning i kr. ej i %(3,4,5,6,11,14,16,18)(290 af 609 mulige) =47,6 % Nye regler for afløsning af holdleder (3)(51 af 609 mulige) =8,4% Bonus for kvalitet (4)(35 af 609 mulige) =5,7% Lige løn for lige arbejde (4)( 35 af 609 mulige) =5,7% Tillæg for manglende spiselokaler (4) ( 35 af 609 mulige) =5,7% Tillæg for SR arbejdsledere ( stort ansvar)(4) ( 35 af 609 mulige) =5,7% Overarbejde 100% eller frihed (5)29 af 609 mulige) =4,8% 14

15 Udligning af stedtillæg( 5)(29 af 609 mulige) =4,8% Pargraf 5 skal forhandles årligt (6,11)(98 af 609 mulige) =16,1 % Bedre Pension ( ingen mini) ( 6,13,16)(118 af 609 mulige) =19,4% Mindre nat ( max. 2) (6,8,9,10,14)(239 af 609 mulige) =39,3% Arbejde + overarb. skal være mindre end 12 timer ( 8)(31 af 609 mulige) =5,1% Forenklede arbejdstidsregler (8)(31 af 609 mulige) =5,1% Bedre arbejdsmiljø (8,10,18)(121 af 609 mulige) =19,9% Højre feriegodtgørelse(9)(23 af 609 mulige) =3,8% 8 timers overgang vækl(10)(63 af 609 mulige) =10,3% Ændring i planlagt tjeneste kompenseres økonomisk(10)( 63 af 609 mulige) =10,3% Ingen bløde pakker (11,14,16)(70 af 609 mulige) =11,5% Højere % på kap. pension i ny løn (15,16)(27 af 609 mulige) =4,4% Pulje til arbejdstøj ( alle bilag)(15)(21 af 609 mulige) =3,5% Kortere arbejdstid( 15)( 21 af 609 mulige) =3,5% Fri rejse i EU for ægtefælle (15)(21 af 609 mulige) =3,5% Tillæg for certifikater (18)(27 af 609 mulige) =4,4% Tillæg for arb. i kølerum(18) (27 af 609 mulige) =4,4% Motivationsløn ( Den 13. mrds.løn)(18) (27 af 609 mulige) =4,4% Bonusordning(17)(36 af 609 mulige) =6,0% Natholdet tilbage(17)( 36 af 609 mulige) =6,0% Statistikken vil indgå i områdegruppebestyrelsens drøftelse af OK2008 krav på 23. møde den i Nyborg 15

Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007)

Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007) Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007) Nærværende materiale (opsamling fra gruppemøder i 2007) er til behandling

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Status OK2008 7. udgave af 3. december 2010 Nærværende materiale behandles på 17. møde i Områdegruppebestyrelsen den 13. december 2010 Udsendt

Læs mere

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Centralorganisationernes Fællesudvalg 12.december 2007 14224.26 CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne 2008 Det gode arbejdsliv Vi har alle et ønske om helhed og sammenhæng i vores

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Status på krav til OK2011

Status på krav til OK2011 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Status på krav til OK2011 1. udgave af 3. december 2010 Nærværende materiale behandles på 17. Områdegruppebestyrelsesmøde den 13. december

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2008 Cirkulære af 6. oktober 2008 Perst. nr. 063-08 PKAT nr. 252 J.nr. 07-333/02-6 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

5 6 Pension. 5 6 stk. 2 Afgangsalder Bestemmelsen udgår.

5 6 Pension. 5 6 stk. 2 Afgangsalder Bestemmelsen udgår. Overenskomstforhandlinger 2008 mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund Protokollat Parterne er enige om falgende: 2. Ansættelse 5 2 stk. 4 Anciennitet Teksten ændres til: "Ved ansættelse tillægges der lan-

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden 1999 1 AFTALE OM VILKÅR VED FORSØG MED NYE LØNSY- STEMER FOR LAGER- OG HANDELSARBEJDERE

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011 Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen og Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke På Skoleskibet DANMARK 2008-2011 2 1. Denne overenskomst gælder for hovmestre og kokke på skoleskibet DANMARK.

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 036-11 PKAT 0058, 0246 J.nr. 10-330/09-7 Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2011 Dataark

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde KL finder, at en vigtig udfordring på det kommunale arbejdsmarked er, at de kommunale arbejdspladser er attraktive

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet...3 2. Løn...3 3. Grundløn...3

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 041-13 PKAT nr. 0058, 0246 J.nr. 12-333/09-15

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker

OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND 3F OVERENSKOMST vedrørende løn- og ansættelsesforhold for teater-, udstillings- og eventtekniker elever på Aarhus Teater 2013 OK-13 Side 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HK Kommunals samlede krav til OK18

HK Kommunals samlede krav til OK18 HK Kommunals samlede krav til OK18 KL og Regionerne Generelle krav* forhandles af Forhandlingsfællesskabet og stilles gennem OAO 7.000 medlemmer af HK Kommunal i kommuner og regioner har op til OK18 givet

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TEXTIL/BEKLÆDNING, EMBALLAGE, GRAFISK OG POST 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Textil/Beklædning

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Notat. Hovedbestyrelsen. Forhandlingsudvalget. Dato: 18. august 2014. Overenskomstfornyelse 2015 statslige område

Notat. Hovedbestyrelsen. Forhandlingsudvalget. Dato: 18. august 2014. Overenskomstfornyelse 2015 statslige område Notat Til: Fra: Hovedbestyrelsen Forhandlingsudvalget Dato: 18. august 2014 Emne: Overenskomstfornyelse 2015 statslige område Vedlagt oversigt med krav til overenskomstfornyelse 2015 på det statslige område.

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S

Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S MOVIA Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte driftsledere ansat i MOVIA og tjenestegørende i ARRIVA Danmark A/S KL FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden Cirkulære af 20. juni 2011 Perst.nr. 030-11 PKAT 0136 J.nr. 10-333/08-2 Cirkulære om organisationsaftale for Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden 2011 Dataark PKAT med specifikation Lager- og handelsarbejdere

Læs mere

OAO s krav til OK18 Vedtaget på OAO-S repræsentantskabsmøde den 7. nov. 2017

OAO s krav til OK18 Vedtaget på OAO-S repræsentantskabsmøde den 7. nov. 2017 7. november 2017 17/00288-3 OAO s krav til OK18 Vedtaget på OAO-S repræsentantskabsmøde den 7. nov. 2017 CFU-aftaler Løn Generelle lønstigninger 1. Generelle lønstigninger, der sikrer og forbedrer reallønnen

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Radioekspedienter i Forsvaret

Radioekspedienter i Forsvaret Cirkulære om organisationsaftale for Radioekspedienter i Forsvaret (den tidligere Lyngby Radio) 2017 Cirkulære af 17. maj 2017 Modst. nr. 013-17 J.nr. 2015-1401-0014 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole Cirkulære om Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole 2002 Cirkulære af 5. november 2003 Perst. nr. 075-03 PKAT nr. 163 J.nr. 01-333/06-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE

CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE i FORSVARSMINISTERIET UNDER FORSVARETS CIVIL ETATS FORHANDLINGSOMRÅDE Finansministeriet og Tjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Forhandlingsplanen svarer til den, der blev aftalt på KL s område, jf. KTO s udsendelse af 12. december 2007.

Forhandlingsplanen svarer til den, der blev aftalt på KL s område, jf. KTO s udsendelse af 12. december 2007. Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1202.10 JH/jb Direkte tlf.nr.: 3347 0611 18. december 2007 Vedr.: 1. politiske forhandling mellem RLTN og KTO. /. Også ved den første politiske forhandling på det

Læs mere

Organisationsaftale. for. faglærte håndværkere. ved DSB Vedligehold A/S

Organisationsaftale. for. faglærte håndværkere. ved DSB Vedligehold A/S Organisationsaftale for faglærte håndværkere ved DSB Vedligehold A/S pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse 1 Organisationsaftalens dækningsområde side 3 2 Ansættelse side 3 4 Løn side 3 10 Arbejdsbestemte

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Politikadetter 2017 Cirkulære af 29. september 2017 Modst. nr. 014-17 PKAT nr. 249 J.nr. 2017-1514-0123 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget organisation(er)

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes Sekretariatet Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2015 (RLTN) Note Den 12. december 2014 Sagsnr. S-2014-839 Dok.nr. D-2014-23506 tih/bef 1. Overenskomstens dækningsområde 1. Der

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV

Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV DEBATOPLÆG Fødevareindustri DET GODE ARBEJDSLIV Forord August 2016 Til foråret skal din overenskomst forhandles mellem Fødevareforbundet NNF og arbejdsgiverorganisationen DI. Overenskomsten fastlægger

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark

Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark PostNord Danmark Løn- og personalevilkår Maj 2014 Lønoversigt for medarbejdere i PostNord Danmark 2014 2017 Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i PostNord Danmark føres separat med de enkelte

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 055-08 PKAT nr.

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

Organisationsaftale mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund. 1. april 2002.

Organisationsaftale mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund. 1. april 2002. Organisationsaftale mellem DSB og Dansk Jernbaneforbund. 1. april 2002. Stationspersonalets Områdegruppe Lokomotivpersonalets Områdegruppe Togpersonalets Områdegruppe Indholdsfortegnelse: 1. Organisationsaftalens

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen Cirkulære om Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR LUFTFARTSTEKNIKERE I STATENS LUFTFARTSVÆSEN.

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05

Side 1. O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner OK-05 AMTSRÅDSFORENINGEN 34.04.1 Side 1 FOA - FAG OG ARBEJDE O V E R E N S K O M S T om løn- og ansættelsesvilkår for piccoloer og piccoliner ansat ved amtslige institutioner 2005 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Læs hele forliget og hent plancher på

Læs hele forliget og hent plancher på Offentligt Ansattes Organisationers gennemgang af hovedpunkterne i forliget mellem CFU og Finansministeriet for perioden 1. april 2008 31. marts 2011 Rammen s. 4 Rammen OKO8 s. 4 Generelle lønstigninger

Læs mere

Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18

Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18 Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18 Overenskomst for teknisk service samt Aftale for tjenestemandsansat personale inden for teknisk service KL. Krav er fremsendt på vegne af henholdsvis FOA og 3F

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 19-02-2008 Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 Indholdsfortegnelse: Overenskomst-/aftaleperiode Generelle lønforhøjelser (og den samlede ramme) Reguleringsordning Lønstatistik Andre

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere