Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB. - o - Krav til OK udgave af 15. november 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB. - o - Krav til OK2008. 5. udgave af 15. november 2007"

Transkript

1 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Krav til OK udgave af 15. november 2007 Nærværende materiale (opsamling fra gruppemøder i 2007 til dato) til behandling på 23. bestyrelsesmøde fredag den 14. dec i Nyborg Forefindes på: Udsendt den 9. december

2 Indhold/emner: 1. Forord 2. OK Forløbet frem mod OK Krav til OK2008 a) områdegruppen b) forbundet c) OAO Stat 5. Bemærkninger 1) Forord Dette dokument er som 4. udgave behandlet og godkendt på 19. ordinære bestyrelsesmøde d.16/ i områdegruppen og blev tilvejebragt for at opnå en ensartet behandling på de ordinære gruppemøder i januar / februar Dokumentet har været gjort tilgængelig for medlemmerne senest i forbindelse til indkaldelser til gruppemøderne. Behandles nu i 5. udgave på 23. møde d i Nyborg Punkt 2) OK2005 har været evalueret i områdegruppens regi, gennem hele perioden. Det er områdegruppens mål og hensigt, at inddrage medlemmerne mere i processen. Det er ikke nok kun at give mulighederne på gruppemøder og via områdegruppebestyrelsen. Dette dokument har tillige til opgave, at skabe interesse og forståelse for hele forløbet. Og indsigt i teknikken i tilvejebringelsen af et overenskomstforlig. Endvidere vedlagt en statistisk oversigt over de indkomne krav fra lokalgrupperne. Det er fortsat hensigten, at anvende områdegruppens hjemmeside til orientering. 2) OK2005 Forløbet kan se på områdegruppens hjemmeside: Efter under menu OK2005 trin 8 og trin 7a Før under menu OK2005 trin 1 og trin 7 Nye Lønsatser 01/ , Løn index 1, Barselsvejledning Juni Tjenestefrihed af familiemæssige årsager juni 2007 DJ - DSB indgået aftale om Ny Løn d. 15/

3 3) Forløbet frem mod OK2008 Handlingen: Januar / februar 2007 På alle ordinære gruppemøder i januar/februar 2007 var der som særligt punkt OK2008. Her blev de første krav til OK2008 indhentet. Marts / april 2007 De på gruppemøderne indsamlede krav til OK2008 er blevet bearbejdet af OK-udvalget på Møde d og behandlet på 19. møde den 16. april 2007 som Områdegruppens krav til OK2008. Juni 2007 Behandlet i DJ Sektion DSB d August 2007 Behandling i Dansk Jernbaneforbund og hovedbestyrelsen d Oktober 2007 OAO Statssektionen behandlet OK2008 krav på seminaret d November 2007 OAO Statssektionens repræsentantskabsmøde udtog endelig krav d December 2007 Finansministeriet og CFU udveksler krav Januar / februar 2008 Orientering på ordinære gruppemøder i januar/februar 2008 Januar / marts 2008 De centrale overenskomstforhandlinger finder sted. April 2008 Urafstemninger gennemføres på baggrund af anbefalinger fra DJ s hovedbestyrelses og OAO Statssektionens forhandlingsudvalg 3

4 4a) Områdegruppen Krav til OK2008 (19. møde d ) ( anmærkningerne henviser til STK Fællesoverenskomsten og organisationsaftalen) Generelle Krav LØN ( 4 ) Mere i løn i kroner, ikke procent Efterregulering kronebeløb frem for % beløb Lønstigning i kroner, ikke procent.- Ligeløn for lige arbejde. Ny Løn Udligning af stedtillæg. Ny Løn Motivationstillæg. Ny Løn Tillæg i organisationsaftalens 5 skal forhandles årligt. Ny Løn Funktion fra første dag. Ny Løn Bonus for bedre kvalitet. Ny Løn PENSION ( 6 ) Minipension afskaffes / forbedres væsentligt. Bedre STK pension. ARBEJDSTID ( 11 ) Arbejdstidsreglerne ind i org. aftalen Maximalt 12 timers arbejde pr. døgn Enklere arbejdstidsregler, og ens for hele DJ. Kortere arbejdstid FERIE ( 13 ) Fuld gennemførelse af 6 ferieuge Højere feriegodtgørelse ARBEJDSMILJØ. ( Bedre forhold for skiftehold ( 12 ) Bedre seniorordninger. (½ arbejdstid, fuld løn) Fleksibel tilbagetrækning (Se CFU aftalen Bilag L) 4

5 Specielle Krav Arbejdstidsbestemte tillæg Bedre weekendtillæg. Bedre S/H ordning 100 % timer også natpenge. Højre natpenge. Overarbejde skal være 100 % timer eller frihed. Arbejdsbestemte tillæg ( 10 ) Smudstillæg ved særlig beskidt job. Funktionstillæg ( 5 ) Tillæg til SR- Arbejdsleder. Tillæg for diverse certifikater. Tillæg for kølerumsarbejde. Arbejdstid Flere skæve helligdage ( 24/12, 5/6, 1/5 ) Mindre natarbejde. ( Max 2 vagter af gangen 8 timers overgang skal helt væk. Indgreb i allerede fastlagte tjenester skal kompenseres. Uddannelse ( 31 ) To ugers betalt frihed til efteruddannelse. (pengene skal følge den ansatte, anvendes individuelt). Arbejdsmiljø Tillæg for manglende spiselokale. Arbejdstøj ( 24 ) Alle bilag til arbejdstøjaftalen skal kunne benyttes af alle. Øvrige krav Gratis funktionsmad. Fuld frirejse for ægtefælle / samlever til udlandet. Mulighed for at kunne forhåndsaftale tillæg ( 5 ) 5

6 4b) Forbundets Krav til OK2008 Forbundets Krav til OK2008 på CFU området (Hb d ) Lønforhold: Generelle lønstigninger Der afsættes midler (mindst 1%) til fornyelse af organisationsaftaler. Forbundets krav er, der afsættes som minimum 1% pr. år i overenskomstperioden. Der afsættes puljer til omklassificering af tjenestemænd ved DSB og DSB S-tog A/S. Der tages forbehold for en eventuel overgang til Ny Løn for tjenestemænd. Der afsættes en særlig pulje til omklassificering af tjenestemænd ved DSB og DSB S-tog A/S, som har en håndværksmæssig baggrund, som er en forudsætning for ansættelsen. Der tages forbehold for en eventuel overgang til Ny Løn for tjenestemænd. Der afsættes puljer til lokalløn. Der tages forbehold for en eventuel overgang til Ny Løn for tjenestemænd ved DSB og DSB S-tog A/S. Udvidelse af optjeningstiden for week-end arbejde. Udvidelse af optjeningstiden fra fredag kl. 18 til mandag kl. 06, eller en væsentlig forhøjelse af særlige ydelser. Ferie: Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse Pension: Den bruttoprocent der aftales, udbetales til pensionister uden afkortning. Pensionister skal have det fulde beløb, og ikke kun den aftalte generelle lønstigning. Ved en eventuel overgang til Ny Løn for tjenestemænd skal der findes en model for justering af tjenestemandspensionen. Ægtefællepensionen forhøjes fra 71% til 75% af egenpensionen. Procentafkortningen kan ved overgang til folkepension højst være 5%. Arbejdstidsregler: Over og merarbejdsgodtgørelsen hæves. Forbundets krav er, at godtgørelsen hæves til de første 2 timer giver 50% ekstra, og efterfølgende timer 100% ekstra. ( 6) Der må maksimalt planlægges / pålægges 20 timers overtid pr. måned. ( 6) Varsling for udsættelse af afspadsering til ske den 25. i måneden før ( 8-14) 8 timers overgang afskaffes ( 10) Varsling for udsættelse af fridage skal ske den 25. måneden før. 26 fri week-ender om året. Bytte de 30 søn- og helligdagsfriheder ud med 26 week-end friheder, hvis længde er lig med den samlede frihed, der gives ved sammenhængende fridage, og indeholder hele lørdags og søndags døgnet. ( 13) 6

7 Forsikringsordning: Der afsættes midler til en forsikringsordning ved vedvarende tab af sikkerhedsgodkendelsen. Særlige ydelser ydes i fuldt omfang ved midlertidig inddragelse af sikkerhedsgodkendelse. Barns sygdom: Garanteret frihed til barns første sygedag. Forbundets Krav til Fællesoverenskomsten mellem DSB og STK: (Hb d ) Pension: Forhøjelse af STK pensionen Minipensionen afskaffes Pensionskarenstiden nedsættes til 3 måneder Tillæg: Der indføres et udligningstillæg ved stillingsskift på grund af svagelighed Forbundets Krav til Organisationsaftale DSB: 5 Stk. 1 Mulighed for at kunne forhåndsaftale tillæg Mulighed for at lade en aftale løbe over flere overenskomstperioder Der kan indgås forhåndsaftaler, hvori kriterierne for funktions og/eller kvalifikationstillæg samt resultatbaserede lønsystemer er fastlagt. Dette indebærer, at der ikke vil skulle indgås konkret aftale mellem tillidsrepræsentanten og DSB hver gang en eller flere medarbejdere udfører opgaver/erhverver en kvalifikation, der er omfattet af forhåndsaftalen. Funktionstillæg for afløsning i højere stilling Funktionstillæg for afløsning i højere stilling (eks. Holdleder), tillægget gives dag for dag. 10 nyt Stk. 2 Der indføres særligt tillæg for: Smudstillæg SR-arbejdsleder Kølerum Diverse certifikater (truck IC 4 kørekort kat. C m.v.) Produktionstillæg til alle faggrupper Aftalen skal indskrives i org.aftalen. Efterfølgende skal der tages stilling til tjenestemænd. Gives under ferie, sygdom og uddannelse Eventuel konverteres til et fast løntillæg 7

8 11 Arbejdstidsregler Der indskrives arbejdstidsaftale for Togpersonalet. Der indføres en række undtagelser for Cirkulære af 24. marts 2006 (Arbejdstid for tjenestemænd i Staten), gældende for stationspersonalet Bilag XX: 26 friweekender om året Bytte de 30 søn- og helligdagsfriheder ud med 26 friweekender, hvis længde er lig med en dobbelt fridag, og indeholder hele lørdags og søndags døgnet. Der skal være 11 timer mellem 2 tjenester Den maksimale længde på en arbejdsdag er 12 timer inkl. overarbejde Varsling af afspadsering, skal ske den 25. i måneden før Gældende for afløsere, udsætning af tjenester på blankedage/disp. dage skal varsles med 80 timer Mindre natarbejde Der må højst være 2 nattjenester efter hinanden Varigheden af en nattjeneste er maksimalt 8 timer Definition på en nattjeneste er en tjeneste, der indeholder arbejdstid mellem kl og Som hovedregel betragtes stationspersonalet som døgnarbejdere, undtagelse for hovedreglen aftales lokalt. Bilag 1 Funktionsbeskrivelse for stationsbetjent 3. Hovedopgaver Der indskrives kontrolopgaver i forbindelse med station og stationers arealer (parkeringskontrol) Bilag 4 og 5 Funktionsbeskrivelse for togfører og toginstruktør Bilagene færdiggøres. Bilag 7 Ansættelsesbetingelser for Togpersonalet Skal opfylde de til enhver tid fastsatte helbredsbetingelser fra offentlige myndigheders og lovgivnings side. Dvs. at pindene skrives ud. Bilag 8 Ansættelsesbetingelser for lokomotivpersonale Skal opfylde de til enhver tid fastsatte krav i BJ nr fra Trafikstyrelsen. Dvs. at pindene skiftes ud med ovenstående. 8

9 Nyt bilag Ansættelsesbetingelser for stationspersonalet Som betingelse for ansættelsen som stationsbetjent ved DSB kræves, at ansøgeren: Skal opfylde de til enhver tid fastsatte helbredsbetingelser fra offentlige myndigheders og lovgivnings side. Ren straffeattest Gennemgået folkeskolens 9-årige grundskole Bestået ansættelsesprøve med tilfredsstillende resultat Er moden og selvstændig Er serviceminded Er modstandsdygtig Er god til at danne sig et overblik over situationen Er handlekraftig og tør tage et ansvar Praktiks anlagt Bilag Generelle lønstigninger på basislønnen Togpersonalet, Oprykning til løngruppe 3 efter 5 år Afhængig af Ny løn Bilag 12 Aftale af den 15. september 2007 omhandlende Tjenester for reserven, tilføjes til bilag 12. Uddannelse: Der indskrives uddannelsesaftaler for alle faggrupper ind i organisationsaftalen som bilag. Aftaler der skal skrives ind: Forberedelse og afslutningstider for deltidsansatte (10 min.) Togpersonalet Der formodentligt ikke indgået en aftale, det kan være den skal være et tillæg til arbejdstidsaftalen. Ovenstående er DJ's krav OK2008 organisationsaftale DSB (3 s.) (behandles af Hb d ) 4c) OAO Stat Krav til OK2008 Lønmodtagere i staten har vedtaget OK-krav 14. november 2007 I dag har Offentligt Ansattes Organisationers statslige forhandlingsområde - OAO-Stat - vedtaget krav til de kommende aftale- og overenskomstforhandlinger. Vi stiller helt overordnet - krav om 9

10 et godt arbejdsliv for medarbejderne på de statslige arbejdspladser. Vi respekterer, at man som mennesker har forskellige behov på forskellige stadier i vores liv. I vore krav prioriterer vi bl.a.: Markante generelle lønstigninger Pensionsforbedringer Kompetence- og jobudviklingsgaranti Forbedringer for tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalg Et bedre arbejdsmiljø og bedre trivsel på arbejdspladserne Bedre vilkår for seniorerne Vedtaget på OAO-Stats repræsentantskabsmøde den 14. november 2007: 14. november 2007 Offentligt Ansattes Organisationer (det statslige område). - Generelle krav ved overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april Det gode arbejdsliv Offentligt Ansattes Organisationer stiller krav til det gode arbejdsliv. Vi har som mennesker forskellige behov på forskellige stadier i vores liv. Vi sætter vore krav til gode løn og arbejdsvilkår ind i en sammenhæng, der kan være pejlemærker for, hvordan vi i overenskomstperioden og fremover får skabt helhed og sammenhæng i vores arbejdsliv. Vi ønsker via vore aftaler og overenskomster at udvikle grundlaget for at den danske model er levende på de statslige arbejdspladser. Tillidsrepræsentant- og samarbejdssystemet skal i det daglige give opbakning og danne sikkerhedsnet for den enkelte. Vi skal aftale en samlet pakke af forbedringer, og fremsætter følgende krav: Løn 1) Generelle lønstigninger En væsentlig del af den samlede ramme aftales som generelle lønstigninger 2) Reguleringsordningen videreføres og forbedres 3) Overgang til nye lønsystemer 4) Den lokale løndannelse i de nye lønsystemer stimuleres 5) Tilpasning af aftaler til omkostningsreformen 6) Videreførelse samt forbedring af lokal- og cheflønsaftalerne 10

11 7) Lavtlønsprojektet fra OK05 færdiggøres Omhandler restgrupper i Skov- og Naturstyrelsen samt DSB med en basisløn svarende til skalatrin 11, stedtillæg III 8) Valgfrihed Afsættelse af midler til forbedringer 9) Der afsættes midler til: Gennemførelse af specielle krav, herunder bl.a. indgåelse og ændring af organisationsaftaler og overenskomster samt gruppevise omklassificeringer/ændring af skalatrinsforløb/ændring af basislønninger og formålsbestemte puljer/omklassificeringer mv. Specifikation fremgår dels (OAO specielle krav) samt af de krav, som de enkelte faglige organisationer jævnfør forhandlingsaftalen fremsætter Kompetence- og kvalitetsudvikling 10) Der aftales en kompetence- og jobudviklingsgaranti 11) Den samlede Kompetencepakke justeres Samarbejdsaftalen 12) Samarbejdsaftalen revideres 13) Samarbejdssekretariatet udbygges 14) Folkekirken skal omfattes af Samarbejdsaftalen Tillidsrepræsentantaftalen 15) Der aftales forbedringer i Tillidsrepræsentantaftalen 16) Folkekirken skal omfattes af Tillidsrepræsentantaftalen Fællesoverenskomsten 17) Der aftales forbedringer i StK:Fællesoverenskomsten Overenskomstens område m.v. Løn mv. Arbejdstid mv. Fravær Opsigelse og afsked Timelønnede Øvrige bestemmelser Elever Forhandlingsregler mv. 11

12 18) Etablering af arbejdsgiverbetalt forsikring mod tab af erhvervsevne for sikkerhedsklassificerede medarbejdere. 19) Forbedrede vilkår i forbindelse med tidsbegrænset ansættelse 20) Ret til deltidsansættelse/fuldtidsansættelse for alle 21) Der indgås aftale om arbejdsgivers anvendelse af kontrolforanstaltninger Seniorpolitik 22) Forbedringer af aftalen om senior- og fratrædelsesordninger Udlicitering og omstilling 23) Der aftales forbedringer i forbindelse med udlicitering og omstilling Arbejdsmiljø 24) Kvaliteten i arbejdet med arbejdsmiljø forbedres APV design, gennemførelse og opfølgning Arbejdet med psykisk arbejdsmiljø styrkes herunder arbejdsrelateret stress Større fokus på forebyggelse af sygefravær Ressourcer i form af tid og midler herunder til eventuel uddannelse Måling af medarbejdertilfredshed og trivsel, drøftelse af sygefravær, forbedring af APV-arbejdet 25) Lokale aftaler om trivsel og sundhed på arbejdspladsen 26) Den enkelte arbejdsplads aftaler fastholdelse og forbedrede rettigheder i forbindelse med sygdom 27) Aftale om regulering af forhold mellem arbejdstid og fritid 28) Den europæiske aftale om forebyggelse af vold og chikane på arbejdspladsen implementeres Pension 29) Tjenestemandspensionen forbedres generelt 30) Tjenestemandspensionen reguleres med den aftalte ramme 31) Arbejdstidsbestemte ydelser, engangsvederlag samt resultatløn gøres pensionsgivende 32) Der aftales forbedring af StK:Pensionsordningen, herunder hængepartier fra OK05 vedrørende StK-pensionen 33) Der aftales en forhøjelse af gruppelivsdækningen 34) ATP reguleres og forbedres 12

13 Arbejdstid 35) Arbejdstidsaftalen for tjenestemænd i staten revideres 36) Betalt pause til alle Hængeparti fra OK05 på forsvarsområdet 37) Natpengeaftalen reguleres 38) Rammeaftale omkring flekstid Barsel og fædreorlov 39) Fuld løn under hele barselsperioden Kravet går fortrinsvis på fædre 40) Ligestilling af homoseksuelles rettigheder til orlov i f. m. fødsel Forældreorlov 41) Alle ansatte i staten skal overgå til de nye regler for omsorgsdage Andre aftaler og tjenestemandsaftaler 42) Tjenesterejseaftalen justeres 43) Ændring af Aftale om betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Funktionstillæg fra 1. dag 44) Aftale for ministerchauffører forbedres 45) Arbejdstid for kirketjenere Forbedringer af fridage og weekendfriheder 46) Aftale om honorering ved udsendelse til internationale missioner Forbeholdskrav, bl.a. i forhold til implementering af 3-partsaftalerne 47) Der tages forbehold for fremsættelse af krav, der følger ændringer på det øvrige arbejdsmarked eller i lovgivningen 48) Der tages forbehold for krav om præcisering af aftalernes og overenskomsternes dækningsområder 49) Det er nødvendigt at afklare, hvilke elementer af 3-partsaftalerne, der skal implementeres via aftale- og overenskomstforhandlingerne og i øvrigt, hvordan aftalerne påvirker 13

14 overenskomstforhandlingerne. Der tages derfor et særligt forbehold for at stille krav, således at 3-partsaftalerne udmøntes 50) Som følge af, at en eller flere militære organisationer har opsagt aftalen om FN-tillæg, tages der forbehold for fremsættelse af krav 5) Bemærkninger 1. april 2008 når der formodentlig foreligger et forlig mellem Finansministeriet og CFU om en ny tre årig aftale vil vi som organisation så stadig være med og vil vi være med under CFU/OAO under hele aftaleperioden. Dette set i relationer til en kommende privatisering af DSB. DJ s hovedbestyrelse vil selvfølgelig tage bestik af overenskomstforhandlingerne der er foregået på det private område marts Herunder først og fremmest Industrien og Transportområdet. DJ har d udsendt DJ info nr. 15 / 2007 med resultatet fra forhandlingerne mellem DJ og HTS-JA (Handel og Transport Sammenslutningen Jernbanernes Arbejdsgivere), der dækker vore privat ansatte medlemmer i Arriva, Railion og Metro. Resultatet var i grov forenklet form en lønfremgang på 1500 kr. om måneden. Statistik på OK2008 kravene indhentet fra gruppemøderne jan/feb Altså hvor stor % medlemsopbakning er der bag de enkelte krav. Statistik OK-08 krav: Kravene: Bedre løn ( krav fra alle grupper) (609 af 609 mulige) =100% 6. Ferieuge ( 1,3,4,5,6,7,9,12,15)(292 af 609 mulige) =47,9% Bedre Weekendtillæg ( også nat)(2,5,7,10,14)( 183 af 609 mulige) =30 % 2 ugers efteruddannelse(2,4,5,6,9,13)( 216 af 609 mulige) =35,5% Bedre seniorordninger( 2,9,15)(61 af 609) =10% Gratis funktionsmad(2)(17 af 609) =2,8% Løn stigning i kr. ej i %(3,4,5,6,11,14,16,18)(290 af 609 mulige) =47,6 % Nye regler for afløsning af holdleder (3)(51 af 609 mulige) =8,4% Bonus for kvalitet (4)(35 af 609 mulige) =5,7% Lige løn for lige arbejde (4)( 35 af 609 mulige) =5,7% Tillæg for manglende spiselokaler (4) ( 35 af 609 mulige) =5,7% Tillæg for SR arbejdsledere ( stort ansvar)(4) ( 35 af 609 mulige) =5,7% Overarbejde 100% eller frihed (5)29 af 609 mulige) =4,8% 14

15 Udligning af stedtillæg( 5)(29 af 609 mulige) =4,8% Pargraf 5 skal forhandles årligt (6,11)(98 af 609 mulige) =16,1 % Bedre Pension ( ingen mini) ( 6,13,16)(118 af 609 mulige) =19,4% Mindre nat ( max. 2) (6,8,9,10,14)(239 af 609 mulige) =39,3% Arbejde + overarb. skal være mindre end 12 timer ( 8)(31 af 609 mulige) =5,1% Forenklede arbejdstidsregler (8)(31 af 609 mulige) =5,1% Bedre arbejdsmiljø (8,10,18)(121 af 609 mulige) =19,9% Højre feriegodtgørelse(9)(23 af 609 mulige) =3,8% 8 timers overgang vækl(10)(63 af 609 mulige) =10,3% Ændring i planlagt tjeneste kompenseres økonomisk(10)( 63 af 609 mulige) =10,3% Ingen bløde pakker (11,14,16)(70 af 609 mulige) =11,5% Højere % på kap. pension i ny løn (15,16)(27 af 609 mulige) =4,4% Pulje til arbejdstøj ( alle bilag)(15)(21 af 609 mulige) =3,5% Kortere arbejdstid( 15)( 21 af 609 mulige) =3,5% Fri rejse i EU for ægtefælle (15)(21 af 609 mulige) =3,5% Tillæg for certifikater (18)(27 af 609 mulige) =4,4% Tillæg for arb. i kølerum(18) (27 af 609 mulige) =4,4% Motivationsløn ( Den 13. mrds.løn)(18) (27 af 609 mulige) =4,4% Bonusordning(17)(36 af 609 mulige) =6,0% Natholdet tilbage(17)( 36 af 609 mulige) =6,0% Statistikken vil indgå i områdegruppebestyrelsens drøftelse af OK2008 krav på 23. møde den i Nyborg 15

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Status OK2008 7. udgave af 3. december 2010 Nærværende materiale behandles på 17. møde i Områdegruppebestyrelsen den 13. december 2010 Udsendt

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Notat. Hovedbestyrelsen. Forhandlingsudvalget. Dato: 18. august 2014. Overenskomstfornyelse 2015 statslige område

Notat. Hovedbestyrelsen. Forhandlingsudvalget. Dato: 18. august 2014. Overenskomstfornyelse 2015 statslige område Notat Til: Fra: Hovedbestyrelsen Forhandlingsudvalget Dato: 18. august 2014 Emne: Overenskomstfornyelse 2015 statslige område Vedlagt oversigt med krav til overenskomstfornyelse 2015 på det statslige område.

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008

Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 19-02-2008 Pixi-notat CFU-delforliget (det generelle område) OK 2008 Indholdsfortegnelse: Overenskomst-/aftaleperiode Generelle lønforhøjelser (og den samlede ramme) Reguleringsordning Lønstatistik Andre

Læs mere

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB)

Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) Dansk CentralbibUotek for Sydslesviq e.v. AFTALE OM OVERENSKOMST FOR BIBLIOTEKARER VED DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG (DCB) 1 Generelle bemærkninger Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Bibliotekarforbundet

Læs mere

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes

1. Der indgås aftale om fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår. 6. Regler for forhandling af lokal løndannelse skærpes Sekretariatet Forhandlingsoplæg ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2015 (RLTN) Note Den 12. december 2014 Sagsnr. S-2014-839 Dok.nr. D-2014-23506 tih/bef 1. Overenskomstens dækningsområde 1. Der

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund Organisationsaftale mellem Banedanmark og Dansk Jernbaneforbund 1. april 2013 2 INDHOLD SIDE BEMÆRKNINGER, J 1: Organisationsaftalens dækningsområde. 4 2: Ansættelse 5 3: Lønsystemet 5 4: Tjenesteanciennitet

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem

10. juni 2013. Pr. 1. august 2013 består lønsystemet af: Pensionsgivende basisløn for lærere og børnehaveklasseledere: Enighed om et nyt lønsystem 1. juni 213 Vejledning om lønsystemet for lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler, herunder beregning af trin 4-tillæg Enighed om et

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark

Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark Post Danmark A/S Aftaler & Vilkår Danmark Ver. 1 27. april 2012 Lønoversigt for overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark 2012 2014 Forord Side 1 Forord Da overenskomstforhandlingerne i Post Danmark

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

OK15: HOVEDRESULTATER

OK15: HOVEDRESULTATER OK15: HOVEDRESULTATER Parterne er enige om en 3-årig overenskomstperiode med en ansvarlig økonomisk ramme med generelle lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80 pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusiv

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Indholdsfortegnelse 2 4 5 7 9 10 Overenskomstresultatet for 2013 Løn Samarbejdspakken Kompetencepakken Pensionspakken

Læs mere

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027 Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2277 1025 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer)

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) 1 OAO_overenskomstforh_A5_NY.indd 1 24/02/11 09.41 Indholdsfortegnelse

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Vejdirektoratet EU-udbud af trafikregistreringer. Oversigt over nuværende medarbejdere Bilag 2 til Generel beskrivelse

Vejdirektoratet EU-udbud af trafikregistreringer. Oversigt over nuværende medarbejdere Bilag 2 til Generel beskrivelse Vejdirektoratet EU-udbud af trafikregistreringer Oversigt over nuværende medarbejdere Bilag 2 til Generel beskrivelse Dato: 2011-08-12 A/S Hifab Bygherreombud Version: 1 Side: 2 af 11 Efterfølgende skematiske

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område KTO Sekretariatet 1. marts 2008 1195.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på KL s område Den 1. marts 2008 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget indebærer bl.a. at

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 1 SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 2 Indhold Overenskomst/aftaleperiode:... 3 Rammen og generelle lønstigninger:... 3 Reguleringsordning:... 3 Nyt grundbeløb... 4 Serviceeftersyn... 4 Kompetenceudvikling...

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Den Offentlige Gruppe Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Serviceforbundet,

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2015 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres oplysningerne?... 4 3. Ajourføring

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14

OK 11 Debatoplæg. Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print. ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 OK11 DEBATOPLÆG 1 OK 11 Debatoplæg Redaktion: Sundhedskartellet Layout: Sundhedskartellet Tryk: Color Print ISBN 978-87-7266-190-2 Grafisk Enhed 10-14 Copyright Sundhedskartellet 2010 Alle rettigheder

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5 Cirkulære om Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 15. maj 2013 i faglig voldgiftssag FV 2012.0089: Offentligt Ansattes Organisationer og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Køreplansaftale for OK-15

Køreplansaftale for OK-15 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESKABET Køreplansaftale for OK-15 Mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Forhandlingsfællesskabet er aftalt en plan for forhandlingerne om

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F

Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? Årsmøde 2009, Forsvarsarbejdere 3F Hvilke temaer. Kan vi forvente, der kommer? 1 Faglig sekretær Ansat: 1. januar 1996 i StK Arbejdsområder: Hovedaftaler OAO Fællesoverenskomster/-virksomhedsoverenskomster Tillidsrepræsentantaftaler Andre

Læs mere

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv.

Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. Cirkulære om organisationsaftale for Fagfotografer, inspektører ved Sikkerhedsstyrelsen samt helseassistenter og laboratoriemestre ved Dansk Dekommissionering mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr.

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere