Notat. Hovedbestyrelsen. Forhandlingsudvalget. Dato: 18. august Overenskomstfornyelse 2015 statslige område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Hovedbestyrelsen. Forhandlingsudvalget. Dato: 18. august 2014. Overenskomstfornyelse 2015 statslige område"

Transkript

1 Notat Til: Fra: Hovedbestyrelsen Forhandlingsudvalget Dato: 18. august 2014 Emne: Overenskomstfornyelse 2015 statslige område Vedlagt oversigt med krav til overenskomstfornyelse 2015 på det statslige område. Krav til CFU er markeret med rød, krav til OAO er markeret med blå og krav til organisationsaftaler er markeres med grøn. De fremsatte krav har været drøftet ved møde i Forhandlingsudvalget den 10. juni Forbundet har efter mødet redigeret oversigten med kommentarer fra mødet og har herefter ved mail af 17. juli 2014 udsendt den redigerede oversigt til høring i Forhandlingsudvalget med henblik på endelig godkendelse. I denne høringsrunde er der ikke indkommet bemærkninger. OAO har stillet krav om, at forbundene ved fremsættelse af krav angiver de 5 højst prioriterede krav i relation til CFU/OAO. På mødet i forhandlingsudvalget blev besluttet følgende Top 5 : 1. Generel lønstigning 2. Forbedring af weekend- og natarbejde 3. Forbedring af pension 4. Ændringer/forbedring af UA-regler 5. Forbedring af ferie Af oversigten fremgår Top 5 med tilhørende delelementer samt uddybninger og begrundelser for Top 5 -kravene. 1

2 Øvrige krav er ikke prioriteret, men fremgår af oversigten i emnegrupper. Forhandlingsudvalget har overvejet at prioritere alle krav, men har konkluderet, at en sådan prioritering ikke vil være et nyttigt værktøj ved overenskomstforhandlingerne, idet prioriteringer af krav vil afhænge af indholdet af CFU-forliget og den konkrete forhandlingssituation. Forhandlingsudvalget vil i stedet foretage en undervejs-prioritering på baggrund af den konkrete situation. Udover formulering af Top 5 har Forhandlingsudvalget drøftet det principielle forhold, om alle overenskomstmidler skal anvendes til generelle lønstigninger/generelle forhold, eller om der også skal afsættes midler til forbedring af fælles-/virksomheds-overenskomster og organisationsaftaler. På baggrund af drøftelsen kan det konkluderes, at Dansk Jernbaneforbund ikke skal være afvisende overfor et mandat i OAO-regi, der indeholder krav om, at alle midler skal anvendes til generelle forhold. Det er Forhandlingsudvalgets vurdering, at Dansk Jernbaneforbund vil være bedst stillet ved, at så lidt som muligt i organisationsaftalerne åbnes på grund af de krav, forbundet allerede har kendskab til, DSB vil stille. Såfremt forhandlingerne i OAO resulterer i krav om, at der skal afsættes midler til lokale forhold, er det Forhandlingsudvalgets indstilling, at der med et sådant krav skal følge en klausul om, at manglende udmøntning af lokalmidler skal medføre, at lokalmidler tilbageføres til generel lønstigning. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne ved hvert krav. Ved enkelte krav er anført bør uddybes. Det forventes, at dette sker ved drøftelsen i HB, og at der herefter tages stilling til om kravet skal fremsættes. Kravene vil blive fremsat i overskriftsform og forventes uddybet ved de første forhandlingsmøder (som hidtil). Forhandlingsudvalget består af områdegruppeformænd i DSB, DSB Øresund A/S, DSB Vedligehold A/S, Banedanmark, Arriva Tog A/S, DB Schenker A/S og formanden for pensionistsektionen samt Henrik Horup og Preben Steenholdt Pedersen. Fremsendelse af krav til OAO skal ske senest den 12. september Det indstilles, at HB tiltræder 2

3 - Top 5 - at det prioriteres, at overenskomstmidler anvendes til generelle forhold - at krav om arbejdstidsregler kun fremsættes i det omfang, der ikke er gennemslag til arbejdstidsreglerne i organisationsaftalerne - at de krav, der fremgår af oversigten, fremsættes i overskriftsform med henblik på uddybning ved første for handlingsmøder (eventuelt med justeringer som følge af uddybninger, jf. ovenfor) Med venlig hilsen Forhandlingsudvalget 3

4 CFU/OAO TOP 5 Krav Delelementer FU s top 5 Fremsat af Uddybning/begrundelse Bemærkninger Generel lønstigning 1 LPO DSB TPO DSB LPO DSB S-tog SPO Vedl. SPO Øresund LPO DB-S LPO Arriva Pensionistsek Forbedring af weekend- og natarbejde Forhøjelse af satser Pension af satser Udvidelse af optjeningsperiode (weekendbegrebet) 2 LPO DSB TPO DSB LPO DSB S-tog SPO Vedl. LPO Arriva BPO BaneDK ELO BaneDK LPO DSB SPO DSB LPO DSB S-tog SPO Vedl. LPO DSB TPO DSB LPO DB-S LPO Arriva SPO Øresund Sikring af realløn (alle) 1,5 % pr. overenskomstår (TPO DSB) Forhøjelse med 3 % (LPO Arriva) Pensionistsek.: Hvis der afsættes lokallønsmidler ønsker Pensionistsektionen en forholdsmæssig andel af disse midler til en generel stigning i pension (overbygning på en eventuel generel lønstigning). Dette for at fastholde stigning i pension svarende til reallønsstigning. Tilpasning til DI-området (LPO DSB) Nuværende beløb står ikke mål med ulempen ved arbejde i weekender (TPO DSB) Forhøjelse på 10 %. Fokus på arbejde på ubekvemme tider (LPO Arriva) Forhøjelse på 25 % (BPO BaneDK) Højere tillæg i tidsrummet Opgørelse i hele timer (BPO BaneDK) Alle løndele bør være pensionsgivende (alle) Alle løndele bør være pensionsgivende, i første omgang pension som produktionstillæg, 6 % (LPO DSB) Start fredag kl og slut til mandag kl , alternativ fra fre Slut ved nattjenester kl. 07 Ulempen er den samme på alle tidspunkter af weekenden, alle andre går til weekend fre senest kl. 17 og starter først arbejdsugen op igen mandag morgen Fokus på arbejde på ubekvemme tider Besluttet af forhandlingsudvalget den 10. juni Pension: Dette gælder også hvis midler udtages til andre formål, f.eks. ferie, kompetenceudvikling. Med andre ord skal pension forhøjes med den samlede ramme og ikke kun det, der afsættes til generel lønstigning Besluttet af forhandlingsudvalget den 10. juni

5 CFU/OAO TOP 5 Krav Delelementer FU s top 5 Fremsat af Uddybning/begrundelse Bemærkninger Generel forhøjelse af pension Forbedring af UA-optjening Ferie Evt. supplere med afskaffelse af minipension Flytning/udvidelse af tidsrum Forhøjelse af antal timer pr. 37 timers UA-tidsrum Forhøjelse af feriegodtgørelse med 0,5% -1,0% 3 LPO DSB LPO DSB S-tog SPO Vedl. SPO Øresund 4 LPO DSB LPO DSB S-tog SPO Vedl. SPO Øresund 5 LPO DSB BPO BaneDK Arbejdsmarkedspension bliver mere og mere betydningsfuld på grund af tilbagetrækningsreformen Ligestilling af pension, uafhængig af anciennitet Ændret UA-beregning. Ved mere end 4 timers tjeneste i tidsrummet optjenes UA-tid i alle timer (i dag 15-07) Optjening i weekender Forhøjelse UA-timer pr. 37 timers arbejde i UA-tidsrum, f.eks. 3 til 5 timer UA-timer for alle arbejdstimer, hvis hovedparten af tjenesten ligger i tidsrummet Tilnærmelse KTO-området, som er 1,95 % (staten 1,5 %) Besluttet af forhandlingsudvalget den 10. juni Besluttet af forhandlingsudvalget den 10. juni Besluttet af forhandlingsudvalget den 10. juni 2014 Flere feriedage, én feriedag pr. år i overenskomstperioden LPO Arriva Øget ønske om at prioritere frihed Konvertering af ferietimer til 6. ferieuge SPO DSB Vedl. Særlige feriedage og ferie er underlagt omtrent de samme regler. Antal ferieuger er fastsat ved lov 5

6 CFU øvrige krav Løn 1 Flyttet til Top 5 2 Flyttet til Top 5 3 LPO DSB SPO DSB BPO BaneDK ELO BaneDK Pensionistsek. 4 LPO DSB Pensionistsek. Midler til lokalløn Bevarelse af reguleringsordningen Justering af reguleringsordning Afsættes til andre løndele end kvalifikationsløn (LPO DSB) Puljemidler til forhøjelse af lønrammer/omklassificeringer (BPO/ELO BaneDK) Pensionistsek.: Se under prioritering 1 Tab ved bortfald personalegoder skal kompenseres gennem reguleringsordningen (LPO DSB) Justering af reguleringsordning for at sikre fuld dækning for prisstigninger (Pensionistsek.) 5 Flyttet til Top 5 6 ELO BaneDK Skurpenge til tjenestemænd Pension 7 Flyttet til Top 5 8 Flyttet til Top 5 9 Flyttet til Top 5 10 SPO Vedl. Optjening af pension efter 37. pensionsår Bør uddybes Lokalløn er specifikt nævnt, men må i sin helhed være midler til forbedringer af fælles-/virksomhedsoverenskomst og organisationsaftaler Klausul om, at lokalmidler skal anvendes til generel lønstigning, hvis der ikke kan opnås enighed om udmøntning af lokalmidler, skal tilknyttes dette krav Korrigering for chefløn bør inddrages (mødet den 10. juni 2014) Ferie 11 Flyttet til Top 5 12 Flyttet til Top 5 13 Flyttet til Top 5 14 Flyttet til Top 5 15 ELO BaneDK Midler til feriepenge så 12 % kan ydes uden særskilt ansøgning Bør uddybes 6

7 CFU øvrige krav (fortsat) Arbejdstid Krav til arbejdstidsregler fremsættes i det omfang, der ikke er gennemslag til arbejdstidsreglerne i organisationsaftalerne 16 Flyttet til Top 5 17 LPO DSB Dobbeltfridag skal være på mindst 60 timer Bedre beskyttelse af weekendfriheder 18 Flyttet til Top 5 19 TPO DSB Afspadsering løbende og afvikling senest 3 måneder efter opsparing, kan udskydelse og udbetaling efter aftale Sikring af at der planlægges med afvikling af afspadsering og for at imødegå frivilligt overarbejde for at øge indtjening (på grund af presset Kravet ligner statens arbejdstidsregler, 10 Bør uddybes på stillinger) 20 Flyttet til Top 5 21 BPO BaneDK Begrænsning på overtid på 20 timer pr. måned 22 BPO BaneDK Overtidsbetaling til afspadsering/ ud-betaling forhøjes til 100 % 23 BPO BaneDK Overarbejde weekend, søn- og helligdage honoreres med 7,4 time ved overarbejde første fridag og 2 normdage hvis to fridage berøres 24 BPO BaneDK Arbejde i weekender og søn- og hellige dag som ikke er varslet senest den 25. i måneden før skal honoreres med tillæg på 100 % eller alt arbejde i weekender og søn- og helligdage er overarbejde og tillægges 100 % 25 Ekstraordinært tilkald ydes vederlag svarende til mindst 6 overtimer 26 BPO BaneDK Erstatningsfridag skal varsles med 168 timer 27 BPO BaneDK Afspadsering i indeværende måned skal varsles med 80 timer 7

8 CFU øvrige krav (fortsat) Arbejdstid 28 BPO BaneDK Hvis mere end halvdelen af arbejdstiden er i tidsrummet må arbejdstiden ikke overstige 8 timer 29 BPO BaneDK Honorering med dagsnorm på 7,4 time, når man er mødt ind Imødegå, at man ved overgang fra dag til nat møder ind og sendes hjem igen med pålæg om at møde ind på natarbejde senere samme dag 30 Flyttet til Top 5 31 BPO BaneDK Forhøjelse af årligt antal fridage på søn- og helligdage til 40 Senior, omsorg, frihed mv. 32 TPO DSB Forpligtelse til at indgå lokalaftale om retningslinjer for at afholde omsorgsdage 33 LPO DSB SPO DSB SPO Vedl. LPO DSB Genindførelse af seniorordning fra 2011 Tilpasse/vedligeholde seniorordninger Forbedring af seniorordninger 1 dags frihed med løn pr. måned fra det fyldte 62. år 34 LPO DSB Ny seniorpension fra det fyldte 55. år. 2/3 AG-betaling, 1/3 AT-betaling Aftale er nødvendig, idet gældende politikker ikke overholdes Forbedringer for at fastholde seniorer Forhold som ændrede regler/ aldersbestemmelser som efterløn-/ pensionsalder mv. (f.eks. gælder kritisk sygdom som kollektiv aftale til fyldte 60. år, der efter individuel ordning) Skabe økonomisk mulighed for at gå tidligere på pension. Handler mest om princip end ikke beløb 34 LPO DSB Omsorgsdage for børn 8-18 år Forældreopsyn med syge børn er ikke nødvendigvis aldersbetinget. Herudover har forældre med delebørn ofte et behov for mere frihed for at kunne opfulde samværsaftaler 35 SPO DSB SPO Vedl. Frihed ved nærtståendes kritisk sygdom Plejeorlov ved kritisk sygdom F.eks. frihed til den svære samtale på hospital (i dag kun frihed til nærtstående døende ) Seniorbonus blev i sin tid indført gennem CFU-forliget Valgmulighed mellem at bruge bonus til frihed, yderligere pension eller udbetaling Gældende ordning for døende er opnået gennem lovgivning 8

9 CFU øvrige krav (fortsat) Andet 36 LPO DSB Forhøjelse af Forsikringssum gruppeliv Forhøjelse uht. almindelig prisudvikling (kritisk sygdom) til kr. 37 LPO DSB Forbedring af tillidsrepræsentantaftalen Uddybning vedlagt 9

10 OAO (fællesoverenskomst, DSB/virksomhedsoverenskomst DSB Vedligehold A/S) Løn 1 LPO DSB SPO DSB Midler til lokalløn 2 SPO Vedl. Tillæg til tillidsvalgte Gælder ikke kvalifikationsløn (LPO DSB) Pension Ferie Arbejdstid Se under CFU Se under CFU Se under CFU Senior, omsorg, Senior: Se under CFU frihed mv. 3 LPO DSB Arbejdsgiverbetalt sundhedsfremme og samtænkes med helbredskrav. Anvendt tid er arbejdstid Lokomotivpersonale har med stillesiddende arbejde og skiftende arbejdstider stor risiko for overvægt/livsstils-sygdomme. Samtidig mødes den enkelte lokomotivfører med stramme helbredskrav fra myndighederne 4 LPO DSB Ret til orlov Fleksibilitet i ansættelsesforholdet, bestemmelse/ramme for tidsperiode og ret til tilbagevenden til eget tjenested, herunder fastsættelse af forskelle i forhold til ansættelsesforholdet (OK-ansat/ tjenestemand) 5 Flyttet til CFU (nr. 35) 10

11 OAO (fællesoverenskomst, DSB/virksomhedsoverenskomst DSB Vedligehold A/S (fortsat) Vilkår ved opsigelse 6 LPO DSB Forbedring af opsigelsesvarsler Tryghed i ansættelsen og værn mod forringede dagpengeregler 7 LPO DSB Genindførelse af omstillingsvejledning Tryghed i ansættelsen 8 LPO DSB LPO DB-S Optjening af uddannelsestid og ret til uddannelse efter 3 års ansættelse. Optjening 1 uge pr. måneds ansættelse, dog maks. 3 år 9 LPO DSB Udligningstillæg ved afsked svagelighed/tab af helbredsgodkendelse (LOL tjenestemænd) 10 FB Frihed til vejledning ved afskedigelse i A- kasse 11 FB Modregningsadgang ved nyt arbejde i fritstillingsperiode følger funktionærlovens bestemmelser Sammenbinding til Loss of License (LOL), således at der kan vælges mellem LOL eller uddannelse. Opkvalificering til det øvrige arbejdsmarked og værn mod afkortet dagpengeperiode (LPO DSB) Sikring af valgmulighed. Den foreslåede uddannelsesordning svarer til Forsvarets ordning (LPO DB-S) Udligningstillæg for tab af produktionstillæg i perioden fra varigt tab af helbredsgodkendelse til effektueret afsked Harmonisering med DI-området (indgået ved OK14) Alle vilkår ved opsigelse bør følge funktionærloven. Opsigelsesvarsler og godtgørelse for længere ansættelse (2a-godt-gørelse) følger allerede funktionærloven LOL er en lokalaftale. Måske er kravet mere relevant i forhold til organisationsaftale derved fås også en direkte forbindelse til LOL-midlerne uht. valgmulighed. Se også krav nr. 27 til organisationsaftale Bør uddybes, idet der ydes fuld løn under sygdom, herunder produktionstillæg Bør også fremsættes til organisationsaftaler, se nr. 28 og nr. 8 ved hhv. DSB og DSB Vedligehold og nr. 5 ved BaneDK Andet 12 LPO DSB Forbedring af økonomiske forhold ved Samme rettigheder som tjenestemænd dødsfald i tjenesten 13 LPO DSB Deltidsansatte gives ret til fuldtidsarbejde Jf. regeringsgrundlaget 11

12 Organisationsaftale DSB og DSB Øresund A/S Løn 1 LPO DSB SPO DSB Midler til lokalløn Ikke til kvalifikationsløn (begrænses), men målrettes individuelle kompetencer, dvs. primært lki, i særlige tilfælde lkf/lkf k (LPO DSB) 2 Flyttet til Top 5 3 LPO DSB Forhøjelse af lki basisløn så den matcher Lukke løntab ved udnævnelse fra lkf k til lki lkf k slutløn 4 LPO DSB Lkf k på slutløn efter 10 år På slutløn samtidig med lkf 5 LPO DSB Tillæg for kørsel som evakueringsansvarlig. Ydes pr. tognr. pr. påbegyndt ½ time Kompensation for merarbejde og yderligere pålagt ansvar ved enmandsbetjening. Handler især om princippet og at få åbnet for tillæg og ikke 6 SPO DSB SPO Øresund om tillægsstørrelse Indøvertillæg til stationspersonalet Se også nr. 30 Nuværende ordning med timebetaling er ikke motiverende og næsten glemt. Det vedtagne ved OK 11 er ikke indført (SPO Øresund) 7 LPO Arriva Tillæg for arbejde på skæve helligdage og 24. og 31. december, 2500 kr. pr. dag 8 SPO DSB Udvidelse af dækningsområde for lokalaftale om produktionstillæg/bonusløn 9 LPO DSB S-tog LPO Arriva Forhøjelse af tillæg Forhøjelse af produktionstillæg til kr. pr. måned Fokus på arbejde på ubekvemme tider Udvidelse indenfor ejendoms- og stationsservice, der ikke har sådanne aftaler i dag Udligning af efterslæb i forhold til DI-området (LPO Arriva) Produktionstillæg/bonusløn er på lokalaftale i dag. Kravet fremsættes som indskrivning produktionstillæg i organisationsaftalen (som lp og tp) med udvidelse af dækningsområdet Pension 10 LPO DSB Forhøjelse af pension for produktionstillæg Bør løbende stige og på sigt blive på niveau med den generelle pension 11 LPO DSB SPO DSB LPO DSB S-tog Alle løndele bør være pensionsgivende Pension af tillæg på lokalaftaler Tilpasses pension af produktionstillæg. LPO DSB: Mini-/maxflex, ansv p-rist, elevtillæg, grænseoverskridende tillæg Fremsættes som generelt krav om, at løndele aftalt gennem lokalaftaler skal være pensionsgivende 12

13 Organisationsaftale DSB og DSB Øresund A/S (fortsat) Ferie Se CFU/OAO Arbejdstid 12 LPO DSB 26 dobbelte (lange) fridage skal planlægges som lørdag/søndag (hele kalenderdøgn) 13 LPO DSB Tjenestetid i tidsrummet beregnes med faktor 1,1 14 LPO DSB Tjenester med møde fra må maksimalt have en varighed på 8 timer, dog ikke RDG, der køres efter rådighedsreglerne Beskyttelse af familieliv. Reglen skal kunne fraviges, så der stadig kan etableres weekendture. Undgå tab af normtid ved natarbejde (sovedag honoreres med en timefaktor) Arbejdsmiljøbeskyttelse af lkf med tidlige mødegange 15 Flyttet til Top 5 16 LPO DSB S-tog Forhøjelse af normtid, så UA-tid starter i 0 17 LPO DSB S-tog Aftalte vendetider ved alle perroner/ vendespor Iht. Banedanmarks anbefalinger 18 LPO DSB S-tog Maksimalt 5 timers kørsel på Ringbanen, dog 5½ time ved start og slut i Klampenborg 19 LPO DSB S-tog Maksimalt 3 omgange efter af hinanden på ringbanen 20 LPO DSB S-tog Genindførelse af maksimal køretid på 3 timer og 30 minutter 21 LPO DB-S Forhøjelse af minimumstjeneste fra 6 til 7,4 time Man bør ikke skylde på normen, når man udfører en tjeneste Krav til arbejdstidsreglerne fremsættes ikke, da denne del af organisationsaftalen ikke ønskes åbnet, jf. mødet den 10. juni 2014 LPO DSB S-tog har meddelt, at det er vigtigt, at få genindført arbejdstidsregler, DSB frasagde sig ved fusionen mellem DSB og DSB S-tog a/s Se ovenfor Se ovenfor 13

14 Organisationsaftale DSB og DSB Øresund A/S (fortsat) Arbejdstid 22 LPO DB-S Udvidelse a definitionen af nattjeneste til Det reelle nattidsrum tidsrummet LPO Arriva Rådighed må maksimalt forlænges til 8/9 timer Som det er i dag lægges der beslag på medarbejderens disponering af frihed uden nogen form for honorering, hvis man ikke benyttes på sin rådighed 24 LPO Arriva Rådighed skal minimum være på 8 timer Begrænse mulighed for at planlægge med eksempelvis 6 timers rådighed, som så vil kunne forlænges med hele 6 timer før grænsen på 12 timer er nået Senior, omsorg, frihed mv. 25 Flyttet til CFU (nr. 33) 26 LPO DSB S-tog Indførelse af dynedage koncept Vilkår ved opsigelse 27 LPO DSB LPO DB-S Forhøjelse af Loss of License (LOL) til kr. Forhøjelse af LOL, gradvist til FB Modregningsadgang ved nyt arbejde i fritstillingsperiode følger funktionærlovens bestemmelser 29 FB Ikke kunne opsige under ferie Tilpasning til DI-niveau (LPO DSB) Bedre økonomisk grundlag til start på et andet job Alle vilkår ved opsigelse bør følge funktionærloven. Opsigelsesvarsler og godtgørelse for længere ansættelse (2a-godtgørelse) følger allerede funktionærloven DI-aftalen blev ikke forhøjet ved OK14 (er kr.) Se også krav nr. 8 til OAO Fremsættes også ved fælles-/virksomhedsoverenskomst, se nr. 11 Uddannelse 30 SPO DSB SPO Øresund Kompetencegivende uddannelse til stationsbetjente Se også nr. 6 Gældende ordning med timebetaling er ikke motiverende/næsten glemt. OK 11 ikke indført (SPO Øresund) 14

15 Organisationsaftale DSB og DSB Øresund A/S (fortsat) Andet 31 LPO Arriva FB Tillagt anciennitet ved ansættelse, bortfald af begrænsning på seneste 10 år Præcisering af anciennitet der tillægges 32 FB Oplysninger ved brug af vikarer fra vikarbureauer 33 FB Tillidsrepræsentanters ret til at få oplysninger om vikarbureauer og opgaver de udfører Harmonisering med DI-området Org.aftalens 2, stk. 4, uklart hvilken anciennitet, der kan tillægges (FB) Harmonisering med DI-området (indgået ved OK14) Harmonisering med DI-området (indgået ved OK14) 15

16 Organisationsaftale DSB Vedligehold A/S Løn 1 SPO Vedl. Forhøjelse af produktionstillæg Produktionstillæg er på lokalaftale i dag. Kravet fremsættes som indskrivning produktionstillæg i organisationsaftalen 2 Forhøjelse af resultatløn Lokalaftale se ovenfor Pension 3 Forhøjelse pension på produktionstillæg Se bemærkning under nr. 1 4 Pension af alle løndele Fremsættes som generelt krav om, at løndele aftalt gennem lokalaftaler skal være pensionsgivende Uddannelse 5 Kompetencegivende uddannelse til stationsbetjente 6 Vagtuddannelse Vilkår ved opsigelse 7 Tilbud om kompetencegivende uddannelse 8 FB Modregningsadgang ved nyt arbejde i fritstillingsperiode følger funktionærlovens bestemmelser 9 FB Ikke kunne opsige under ferie Andet 10 FB Oplysninger ved brug af vikarer fra vikarbureauer 11 FB Tillidsrepræsentanters ret til at få oplysninger om vikarbureauer og opgaver de udfø- 12 LPO Arriva FB rer Tillagt anciennitet ved ansættelse, bortfald af begrænsning på seneste 10 år Præcisering af anciennitet der tillægges Alle vilkår ved opsigelse bør følge funktionærloven. Opsigelsesvarsler og godtgørelse for længere ansættelse (2a-godtgørelse) følger allerede funktionærloven Harmonisering med DI-området (indgået ved OK14) Harmonisering med DI-området (indgået ved OK14) Harmonisering med DI-området Org.aftalens 2, stk. 4, uklart hvilken anciennitet, der kan tillægges (FB) Fremsættes også ved fælles-/virksomhedsoverenskomst, se nr

17 Organisationsaftale Banedanmark Løn 1 BPO Midler til forhøjelse af basislønninger Skal følges med eventuelle stigninger i løn for tjenestemænd. jf. krav nr. 3 til CFU 2 ELO Midler til forhøjelse af basislønninger Skal følges med eventuelle stigninger i løn for tjenestemænd. jf. krav nr. 3 til CFU 3 ELO Fastholdelsestillæg til sikringsteknisk personale Vilkår ved opsigelse 4 Tilbud om kompetencegivende uddannelse 5 FB Modregningsadgang ved nyt arbejde i fritstillingsperiode følger funktionærlovens bestemmelser 6 FB Ikke kunne opsige under ferie 7 FB Frihed til vejledning ved afskedigelse i A- kasse Andet 8 FB Oplysninger ved brug af vikarer fra vikarbureauer 9 FB Tillidsrepræsentanters ret til at få oplysninger om vikarbureauer og opgaver de udfører 10 FB Udvidelse af organisationsaftalens dækningsområde (konsekvens af nye sikkerhedssystem) Alle vilkår ved opsigelse bør følge funktionærloven. Opsigelsesvarsler og godtgørelse for længere ansættelse (2a-godtgørelse) følger allerede funktionærloven Harmonisering med DI-området (indgået ved OK14) Harmonisering med DI-området (indgået ved OK14) Harmonisering med DI-området (indgået ved OK14) Sikring af at nye medarbejdergrupper bliver henført til DJ s dækningsområde 17

Status på krav til OK2011

Status på krav til OK2011 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Status på krav til OK2011 1. udgave af 3. december 2010 Nærværende materiale behandles på 17. Områdegruppebestyrelsesmøde den 13. december

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007)

Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007) Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Krav til OK2008 4. udgave af 28. januar 2006 (revideret marts 2007) Nærværende materiale (opsamling fra gruppemøder i 2007) er til behandling

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB. - o - Krav til OK2008. 5. udgave af 15. november 2007

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB. - o - Krav til OK2008. 5. udgave af 15. november 2007 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Krav til OK2008 5. udgave af 15. november 2007 Nærværende materiale (opsamling fra gruppemøder i 2007 til dato) til behandling på 23. bestyrelsesmøde

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund

Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund Organisationsaftale mellem Banedanmark og Dansk Jernbaneforbund 1. april 2013 2 INDHOLD SIDE BEMÆRKNINGER, J 1: Organisationsaftalens dækningsområde. 4 2: Ansættelse 5 3: Lønsystemet 5 4: Tjenesteanciennitet

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

tat meddelelse 24.07.01 J. nr. 5.1./99-02-0

tat meddelelse 24.07.01 J. nr. 5.1./99-02-0 tat meddelelse 24.07.01 J. nr. 5.1./99-02-0 Om: Opsparing af frihed for ansatte inden for TAT s forhandlingsområde I forbindelse med aftaleforhandlingerne i 1999 blev der i december 2000 indgået en rammeaftale

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2008 Cirkulære af 6. oktober 2008 Perst. nr. 063-08 PKAT nr. 252 J.nr. 07-333/02-6 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

HK Kommunals samlede krav til OK18

HK Kommunals samlede krav til OK18 HK Kommunals samlede krav til OK18 KL og Regionerne Generelle krav* forhandles af Forhandlingsfællesskabet og stilles gennem OAO 7.000 medlemmer af HK Kommunal i kommuner og regioner har op til OK18 givet

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af butiksoverenskomsten Den 24. februar 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode. Butiksoverenskomsten

Læs mere

Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler

Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler Dato 24.07.2009 / j Notat om tidsbegrænset ansættelse på erhvervsskoler Dato 07.12.2009 Det er et tilbagevende spørgsmål, hvilke vilkår en timelærer skal ansættes på, samt hvor mange gange en medarbejder

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 036-11 PKAT 0058, 0246 J.nr. 10-330/09-7 Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2011 Dataark

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Radioekspedienter i Forsvaret

Radioekspedienter i Forsvaret Cirkulære om organisationsaftale for Radioekspedienter i Forsvaret (den tidligere Lyngby Radio) 2017 Cirkulære af 17. maj 2017 Modst. nr. 013-17 J.nr. 2015-1401-0014 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's og Dansk Jernbaneforbunds Hovedbestyrelses godkendelse af forhandlingsresultatet. DI-DJ overensksten på JA rådet Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag,

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Centralorganisationernes Fællesudvalg 12.december 2007 14224.26 CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne 2008 Det gode arbejdsliv Vi har alle et ønske om helhed og sammenhæng i vores

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 037-14 J.nr. 2013-1513-084 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Plustid mere løn for mere arbejde

Plustid mere løn for mere arbejde Plustid mere løn for mere arbejde Vejledning Tænk længere Vejledning om plustid // Side 2 Indhold Indledning.... 3 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 3 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 3 Del 1. Individuel

Læs mere

Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18

Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18 Teknisk Servicesektors krav til KL, OK18 Overenskomst for teknisk service samt Aftale for tjenestemandsansat personale inden for teknisk service KL. Krav er fremsendt på vegne af henholdsvis FOA og 3F

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Status OK2008 7. udgave af 3. december 2010 Nærværende materiale behandles på 17. møde i Områdegruppebestyrelsen den 13. december 2010 Udsendt

Læs mere

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014

DI-DJ overenskomsten på JA området OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 DI-DJ overensksten på JA rådet OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE 2014 Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af Jernbaneoverensksten for en tre-årig periode. Aftalen indgår

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Lærere ved Skovskolens SA/EUD-afdeling 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...3

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN LØN Lønstigninger, Generelle lønstigninger og regulering Forkortet gennemløbstid Til erfarne fysioterapeuter Til fysioterapeuter med kortere erfaring Lokal løn, forlodsfinanciering 1.2. 2009: Foreslå kolleger

Læs mere

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.15 22/2016 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Indholdsfortegnelse Side 44.02 Side 2 1. Hvem er omfattet... 3 2 Generelle bestemmelser... 3 3. Supplerende

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst 3F Industri Stem om din nye overenskomst TRÆ/MØBEL, PIANO/ORGEL 2017-2020 3F Industrigruppen forhandler din overenskomst Kære medlem Urafstemning om nye overenskomster 2017-20 Træ/Møbel side 4 Industri/Træ/Møbel

Læs mere

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010

Arbejdstidsaftalen. Eva Hoff Sonne November 2010 Arbejdstidsaftalen Eva Hoff Sonne November 2010 Ultrakort historik Reglerne har deres rødder i tjenestemandslovgivningen fra begyndelsen af 1900-tallet! Ensidigt fastsat indtil 1969 herefter aftale Blev

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)...

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)... 3.3.49 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE...3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens dækningsområde, personkreds mv...5 2. Løn...6 3. Lønanciennitet...7 4. Pension...8 5. Prøvetid...8 6. Arbejdstid...9

Læs mere