Notat. Hovedbestyrelsen. Forhandlingsudvalget. Dato: 18. august Overenskomstfornyelse 2015 statslige område

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Hovedbestyrelsen. Forhandlingsudvalget. Dato: 18. august 2014. Overenskomstfornyelse 2015 statslige område"

Transkript

1 Notat Til: Fra: Hovedbestyrelsen Forhandlingsudvalget Dato: 18. august 2014 Emne: Overenskomstfornyelse 2015 statslige område Vedlagt oversigt med krav til overenskomstfornyelse 2015 på det statslige område. Krav til CFU er markeret med rød, krav til OAO er markeret med blå og krav til organisationsaftaler er markeres med grøn. De fremsatte krav har været drøftet ved møde i Forhandlingsudvalget den 10. juni Forbundet har efter mødet redigeret oversigten med kommentarer fra mødet og har herefter ved mail af 17. juli 2014 udsendt den redigerede oversigt til høring i Forhandlingsudvalget med henblik på endelig godkendelse. I denne høringsrunde er der ikke indkommet bemærkninger. OAO har stillet krav om, at forbundene ved fremsættelse af krav angiver de 5 højst prioriterede krav i relation til CFU/OAO. På mødet i forhandlingsudvalget blev besluttet følgende Top 5 : 1. Generel lønstigning 2. Forbedring af weekend- og natarbejde 3. Forbedring af pension 4. Ændringer/forbedring af UA-regler 5. Forbedring af ferie Af oversigten fremgår Top 5 med tilhørende delelementer samt uddybninger og begrundelser for Top 5 -kravene. 1

2 Øvrige krav er ikke prioriteret, men fremgår af oversigten i emnegrupper. Forhandlingsudvalget har overvejet at prioritere alle krav, men har konkluderet, at en sådan prioritering ikke vil være et nyttigt værktøj ved overenskomstforhandlingerne, idet prioriteringer af krav vil afhænge af indholdet af CFU-forliget og den konkrete forhandlingssituation. Forhandlingsudvalget vil i stedet foretage en undervejs-prioritering på baggrund af den konkrete situation. Udover formulering af Top 5 har Forhandlingsudvalget drøftet det principielle forhold, om alle overenskomstmidler skal anvendes til generelle lønstigninger/generelle forhold, eller om der også skal afsættes midler til forbedring af fælles-/virksomheds-overenskomster og organisationsaftaler. På baggrund af drøftelsen kan det konkluderes, at Dansk Jernbaneforbund ikke skal være afvisende overfor et mandat i OAO-regi, der indeholder krav om, at alle midler skal anvendes til generelle forhold. Det er Forhandlingsudvalgets vurdering, at Dansk Jernbaneforbund vil være bedst stillet ved, at så lidt som muligt i organisationsaftalerne åbnes på grund af de krav, forbundet allerede har kendskab til, DSB vil stille. Såfremt forhandlingerne i OAO resulterer i krav om, at der skal afsættes midler til lokale forhold, er det Forhandlingsudvalgets indstilling, at der med et sådant krav skal følge en klausul om, at manglende udmøntning af lokalmidler skal medføre, at lokalmidler tilbageføres til generel lønstigning. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne ved hvert krav. Ved enkelte krav er anført bør uddybes. Det forventes, at dette sker ved drøftelsen i HB, og at der herefter tages stilling til om kravet skal fremsættes. Kravene vil blive fremsat i overskriftsform og forventes uddybet ved de første forhandlingsmøder (som hidtil). Forhandlingsudvalget består af områdegruppeformænd i DSB, DSB Øresund A/S, DSB Vedligehold A/S, Banedanmark, Arriva Tog A/S, DB Schenker A/S og formanden for pensionistsektionen samt Henrik Horup og Preben Steenholdt Pedersen. Fremsendelse af krav til OAO skal ske senest den 12. september Det indstilles, at HB tiltræder 2

3 - Top 5 - at det prioriteres, at overenskomstmidler anvendes til generelle forhold - at krav om arbejdstidsregler kun fremsættes i det omfang, der ikke er gennemslag til arbejdstidsreglerne i organisationsaftalerne - at de krav, der fremgår af oversigten, fremsættes i overskriftsform med henblik på uddybning ved første for handlingsmøder (eventuelt med justeringer som følge af uddybninger, jf. ovenfor) Med venlig hilsen Forhandlingsudvalget 3

4 CFU/OAO TOP 5 Krav Delelementer FU s top 5 Fremsat af Uddybning/begrundelse Bemærkninger Generel lønstigning 1 LPO DSB TPO DSB LPO DSB S-tog SPO Vedl. SPO Øresund LPO DB-S LPO Arriva Pensionistsek Forbedring af weekend- og natarbejde Forhøjelse af satser Pension af satser Udvidelse af optjeningsperiode (weekendbegrebet) 2 LPO DSB TPO DSB LPO DSB S-tog SPO Vedl. LPO Arriva BPO BaneDK ELO BaneDK LPO DSB SPO DSB LPO DSB S-tog SPO Vedl. LPO DSB TPO DSB LPO DB-S LPO Arriva SPO Øresund Sikring af realløn (alle) 1,5 % pr. overenskomstår (TPO DSB) Forhøjelse med 3 % (LPO Arriva) Pensionistsek.: Hvis der afsættes lokallønsmidler ønsker Pensionistsektionen en forholdsmæssig andel af disse midler til en generel stigning i pension (overbygning på en eventuel generel lønstigning). Dette for at fastholde stigning i pension svarende til reallønsstigning. Tilpasning til DI-området (LPO DSB) Nuværende beløb står ikke mål med ulempen ved arbejde i weekender (TPO DSB) Forhøjelse på 10 %. Fokus på arbejde på ubekvemme tider (LPO Arriva) Forhøjelse på 25 % (BPO BaneDK) Højere tillæg i tidsrummet Opgørelse i hele timer (BPO BaneDK) Alle løndele bør være pensionsgivende (alle) Alle løndele bør være pensionsgivende, i første omgang pension som produktionstillæg, 6 % (LPO DSB) Start fredag kl og slut til mandag kl , alternativ fra fre Slut ved nattjenester kl. 07 Ulempen er den samme på alle tidspunkter af weekenden, alle andre går til weekend fre senest kl. 17 og starter først arbejdsugen op igen mandag morgen Fokus på arbejde på ubekvemme tider Besluttet af forhandlingsudvalget den 10. juni Pension: Dette gælder også hvis midler udtages til andre formål, f.eks. ferie, kompetenceudvikling. Med andre ord skal pension forhøjes med den samlede ramme og ikke kun det, der afsættes til generel lønstigning Besluttet af forhandlingsudvalget den 10. juni

5 CFU/OAO TOP 5 Krav Delelementer FU s top 5 Fremsat af Uddybning/begrundelse Bemærkninger Generel forhøjelse af pension Forbedring af UA-optjening Ferie Evt. supplere med afskaffelse af minipension Flytning/udvidelse af tidsrum Forhøjelse af antal timer pr. 37 timers UA-tidsrum Forhøjelse af feriegodtgørelse med 0,5% -1,0% 3 LPO DSB LPO DSB S-tog SPO Vedl. SPO Øresund 4 LPO DSB LPO DSB S-tog SPO Vedl. SPO Øresund 5 LPO DSB BPO BaneDK Arbejdsmarkedspension bliver mere og mere betydningsfuld på grund af tilbagetrækningsreformen Ligestilling af pension, uafhængig af anciennitet Ændret UA-beregning. Ved mere end 4 timers tjeneste i tidsrummet optjenes UA-tid i alle timer (i dag 15-07) Optjening i weekender Forhøjelse UA-timer pr. 37 timers arbejde i UA-tidsrum, f.eks. 3 til 5 timer UA-timer for alle arbejdstimer, hvis hovedparten af tjenesten ligger i tidsrummet Tilnærmelse KTO-området, som er 1,95 % (staten 1,5 %) Besluttet af forhandlingsudvalget den 10. juni Besluttet af forhandlingsudvalget den 10. juni Besluttet af forhandlingsudvalget den 10. juni 2014 Flere feriedage, én feriedag pr. år i overenskomstperioden LPO Arriva Øget ønske om at prioritere frihed Konvertering af ferietimer til 6. ferieuge SPO DSB Vedl. Særlige feriedage og ferie er underlagt omtrent de samme regler. Antal ferieuger er fastsat ved lov 5

6 CFU øvrige krav Løn 1 Flyttet til Top 5 2 Flyttet til Top 5 3 LPO DSB SPO DSB BPO BaneDK ELO BaneDK Pensionistsek. 4 LPO DSB Pensionistsek. Midler til lokalløn Bevarelse af reguleringsordningen Justering af reguleringsordning Afsættes til andre løndele end kvalifikationsløn (LPO DSB) Puljemidler til forhøjelse af lønrammer/omklassificeringer (BPO/ELO BaneDK) Pensionistsek.: Se under prioritering 1 Tab ved bortfald personalegoder skal kompenseres gennem reguleringsordningen (LPO DSB) Justering af reguleringsordning for at sikre fuld dækning for prisstigninger (Pensionistsek.) 5 Flyttet til Top 5 6 ELO BaneDK Skurpenge til tjenestemænd Pension 7 Flyttet til Top 5 8 Flyttet til Top 5 9 Flyttet til Top 5 10 SPO Vedl. Optjening af pension efter 37. pensionsår Bør uddybes Lokalløn er specifikt nævnt, men må i sin helhed være midler til forbedringer af fælles-/virksomhedsoverenskomst og organisationsaftaler Klausul om, at lokalmidler skal anvendes til generel lønstigning, hvis der ikke kan opnås enighed om udmøntning af lokalmidler, skal tilknyttes dette krav Korrigering for chefløn bør inddrages (mødet den 10. juni 2014) Ferie 11 Flyttet til Top 5 12 Flyttet til Top 5 13 Flyttet til Top 5 14 Flyttet til Top 5 15 ELO BaneDK Midler til feriepenge så 12 % kan ydes uden særskilt ansøgning Bør uddybes 6

7 CFU øvrige krav (fortsat) Arbejdstid Krav til arbejdstidsregler fremsættes i det omfang, der ikke er gennemslag til arbejdstidsreglerne i organisationsaftalerne 16 Flyttet til Top 5 17 LPO DSB Dobbeltfridag skal være på mindst 60 timer Bedre beskyttelse af weekendfriheder 18 Flyttet til Top 5 19 TPO DSB Afspadsering løbende og afvikling senest 3 måneder efter opsparing, kan udskydelse og udbetaling efter aftale Sikring af at der planlægges med afvikling af afspadsering og for at imødegå frivilligt overarbejde for at øge indtjening (på grund af presset Kravet ligner statens arbejdstidsregler, 10 Bør uddybes på stillinger) 20 Flyttet til Top 5 21 BPO BaneDK Begrænsning på overtid på 20 timer pr. måned 22 BPO BaneDK Overtidsbetaling til afspadsering/ ud-betaling forhøjes til 100 % 23 BPO BaneDK Overarbejde weekend, søn- og helligdage honoreres med 7,4 time ved overarbejde første fridag og 2 normdage hvis to fridage berøres 24 BPO BaneDK Arbejde i weekender og søn- og hellige dag som ikke er varslet senest den 25. i måneden før skal honoreres med tillæg på 100 % eller alt arbejde i weekender og søn- og helligdage er overarbejde og tillægges 100 % 25 Ekstraordinært tilkald ydes vederlag svarende til mindst 6 overtimer 26 BPO BaneDK Erstatningsfridag skal varsles med 168 timer 27 BPO BaneDK Afspadsering i indeværende måned skal varsles med 80 timer 7

8 CFU øvrige krav (fortsat) Arbejdstid 28 BPO BaneDK Hvis mere end halvdelen af arbejdstiden er i tidsrummet må arbejdstiden ikke overstige 8 timer 29 BPO BaneDK Honorering med dagsnorm på 7,4 time, når man er mødt ind Imødegå, at man ved overgang fra dag til nat møder ind og sendes hjem igen med pålæg om at møde ind på natarbejde senere samme dag 30 Flyttet til Top 5 31 BPO BaneDK Forhøjelse af årligt antal fridage på søn- og helligdage til 40 Senior, omsorg, frihed mv. 32 TPO DSB Forpligtelse til at indgå lokalaftale om retningslinjer for at afholde omsorgsdage 33 LPO DSB SPO DSB SPO Vedl. LPO DSB Genindførelse af seniorordning fra 2011 Tilpasse/vedligeholde seniorordninger Forbedring af seniorordninger 1 dags frihed med løn pr. måned fra det fyldte 62. år 34 LPO DSB Ny seniorpension fra det fyldte 55. år. 2/3 AG-betaling, 1/3 AT-betaling Aftale er nødvendig, idet gældende politikker ikke overholdes Forbedringer for at fastholde seniorer Forhold som ændrede regler/ aldersbestemmelser som efterløn-/ pensionsalder mv. (f.eks. gælder kritisk sygdom som kollektiv aftale til fyldte 60. år, der efter individuel ordning) Skabe økonomisk mulighed for at gå tidligere på pension. Handler mest om princip end ikke beløb 34 LPO DSB Omsorgsdage for børn 8-18 år Forældreopsyn med syge børn er ikke nødvendigvis aldersbetinget. Herudover har forældre med delebørn ofte et behov for mere frihed for at kunne opfulde samværsaftaler 35 SPO DSB SPO Vedl. Frihed ved nærtståendes kritisk sygdom Plejeorlov ved kritisk sygdom F.eks. frihed til den svære samtale på hospital (i dag kun frihed til nærtstående døende ) Seniorbonus blev i sin tid indført gennem CFU-forliget Valgmulighed mellem at bruge bonus til frihed, yderligere pension eller udbetaling Gældende ordning for døende er opnået gennem lovgivning 8

9 CFU øvrige krav (fortsat) Andet 36 LPO DSB Forhøjelse af Forsikringssum gruppeliv Forhøjelse uht. almindelig prisudvikling (kritisk sygdom) til kr. 37 LPO DSB Forbedring af tillidsrepræsentantaftalen Uddybning vedlagt 9

10 OAO (fællesoverenskomst, DSB/virksomhedsoverenskomst DSB Vedligehold A/S) Løn 1 LPO DSB SPO DSB Midler til lokalløn 2 SPO Vedl. Tillæg til tillidsvalgte Gælder ikke kvalifikationsløn (LPO DSB) Pension Ferie Arbejdstid Se under CFU Se under CFU Se under CFU Senior, omsorg, Senior: Se under CFU frihed mv. 3 LPO DSB Arbejdsgiverbetalt sundhedsfremme og samtænkes med helbredskrav. Anvendt tid er arbejdstid Lokomotivpersonale har med stillesiddende arbejde og skiftende arbejdstider stor risiko for overvægt/livsstils-sygdomme. Samtidig mødes den enkelte lokomotivfører med stramme helbredskrav fra myndighederne 4 LPO DSB Ret til orlov Fleksibilitet i ansættelsesforholdet, bestemmelse/ramme for tidsperiode og ret til tilbagevenden til eget tjenested, herunder fastsættelse af forskelle i forhold til ansættelsesforholdet (OK-ansat/ tjenestemand) 5 Flyttet til CFU (nr. 35) 10

11 OAO (fællesoverenskomst, DSB/virksomhedsoverenskomst DSB Vedligehold A/S (fortsat) Vilkår ved opsigelse 6 LPO DSB Forbedring af opsigelsesvarsler Tryghed i ansættelsen og værn mod forringede dagpengeregler 7 LPO DSB Genindførelse af omstillingsvejledning Tryghed i ansættelsen 8 LPO DSB LPO DB-S Optjening af uddannelsestid og ret til uddannelse efter 3 års ansættelse. Optjening 1 uge pr. måneds ansættelse, dog maks. 3 år 9 LPO DSB Udligningstillæg ved afsked svagelighed/tab af helbredsgodkendelse (LOL tjenestemænd) 10 FB Frihed til vejledning ved afskedigelse i A- kasse 11 FB Modregningsadgang ved nyt arbejde i fritstillingsperiode følger funktionærlovens bestemmelser Sammenbinding til Loss of License (LOL), således at der kan vælges mellem LOL eller uddannelse. Opkvalificering til det øvrige arbejdsmarked og værn mod afkortet dagpengeperiode (LPO DSB) Sikring af valgmulighed. Den foreslåede uddannelsesordning svarer til Forsvarets ordning (LPO DB-S) Udligningstillæg for tab af produktionstillæg i perioden fra varigt tab af helbredsgodkendelse til effektueret afsked Harmonisering med DI-området (indgået ved OK14) Alle vilkår ved opsigelse bør følge funktionærloven. Opsigelsesvarsler og godtgørelse for længere ansættelse (2a-godt-gørelse) følger allerede funktionærloven LOL er en lokalaftale. Måske er kravet mere relevant i forhold til organisationsaftale derved fås også en direkte forbindelse til LOL-midlerne uht. valgmulighed. Se også krav nr. 27 til organisationsaftale Bør uddybes, idet der ydes fuld løn under sygdom, herunder produktionstillæg Bør også fremsættes til organisationsaftaler, se nr. 28 og nr. 8 ved hhv. DSB og DSB Vedligehold og nr. 5 ved BaneDK Andet 12 LPO DSB Forbedring af økonomiske forhold ved Samme rettigheder som tjenestemænd dødsfald i tjenesten 13 LPO DSB Deltidsansatte gives ret til fuldtidsarbejde Jf. regeringsgrundlaget 11

12 Organisationsaftale DSB og DSB Øresund A/S Løn 1 LPO DSB SPO DSB Midler til lokalløn Ikke til kvalifikationsløn (begrænses), men målrettes individuelle kompetencer, dvs. primært lki, i særlige tilfælde lkf/lkf k (LPO DSB) 2 Flyttet til Top 5 3 LPO DSB Forhøjelse af lki basisløn så den matcher Lukke løntab ved udnævnelse fra lkf k til lki lkf k slutløn 4 LPO DSB Lkf k på slutløn efter 10 år På slutløn samtidig med lkf 5 LPO DSB Tillæg for kørsel som evakueringsansvarlig. Ydes pr. tognr. pr. påbegyndt ½ time Kompensation for merarbejde og yderligere pålagt ansvar ved enmandsbetjening. Handler især om princippet og at få åbnet for tillæg og ikke 6 SPO DSB SPO Øresund om tillægsstørrelse Indøvertillæg til stationspersonalet Se også nr. 30 Nuværende ordning med timebetaling er ikke motiverende og næsten glemt. Det vedtagne ved OK 11 er ikke indført (SPO Øresund) 7 LPO Arriva Tillæg for arbejde på skæve helligdage og 24. og 31. december, 2500 kr. pr. dag 8 SPO DSB Udvidelse af dækningsområde for lokalaftale om produktionstillæg/bonusløn 9 LPO DSB S-tog LPO Arriva Forhøjelse af tillæg Forhøjelse af produktionstillæg til kr. pr. måned Fokus på arbejde på ubekvemme tider Udvidelse indenfor ejendoms- og stationsservice, der ikke har sådanne aftaler i dag Udligning af efterslæb i forhold til DI-området (LPO Arriva) Produktionstillæg/bonusløn er på lokalaftale i dag. Kravet fremsættes som indskrivning produktionstillæg i organisationsaftalen (som lp og tp) med udvidelse af dækningsområdet Pension 10 LPO DSB Forhøjelse af pension for produktionstillæg Bør løbende stige og på sigt blive på niveau med den generelle pension 11 LPO DSB SPO DSB LPO DSB S-tog Alle løndele bør være pensionsgivende Pension af tillæg på lokalaftaler Tilpasses pension af produktionstillæg. LPO DSB: Mini-/maxflex, ansv p-rist, elevtillæg, grænseoverskridende tillæg Fremsættes som generelt krav om, at løndele aftalt gennem lokalaftaler skal være pensionsgivende 12

13 Organisationsaftale DSB og DSB Øresund A/S (fortsat) Ferie Se CFU/OAO Arbejdstid 12 LPO DSB 26 dobbelte (lange) fridage skal planlægges som lørdag/søndag (hele kalenderdøgn) 13 LPO DSB Tjenestetid i tidsrummet beregnes med faktor 1,1 14 LPO DSB Tjenester med møde fra må maksimalt have en varighed på 8 timer, dog ikke RDG, der køres efter rådighedsreglerne Beskyttelse af familieliv. Reglen skal kunne fraviges, så der stadig kan etableres weekendture. Undgå tab af normtid ved natarbejde (sovedag honoreres med en timefaktor) Arbejdsmiljøbeskyttelse af lkf med tidlige mødegange 15 Flyttet til Top 5 16 LPO DSB S-tog Forhøjelse af normtid, så UA-tid starter i 0 17 LPO DSB S-tog Aftalte vendetider ved alle perroner/ vendespor Iht. Banedanmarks anbefalinger 18 LPO DSB S-tog Maksimalt 5 timers kørsel på Ringbanen, dog 5½ time ved start og slut i Klampenborg 19 LPO DSB S-tog Maksimalt 3 omgange efter af hinanden på ringbanen 20 LPO DSB S-tog Genindførelse af maksimal køretid på 3 timer og 30 minutter 21 LPO DB-S Forhøjelse af minimumstjeneste fra 6 til 7,4 time Man bør ikke skylde på normen, når man udfører en tjeneste Krav til arbejdstidsreglerne fremsættes ikke, da denne del af organisationsaftalen ikke ønskes åbnet, jf. mødet den 10. juni 2014 LPO DSB S-tog har meddelt, at det er vigtigt, at få genindført arbejdstidsregler, DSB frasagde sig ved fusionen mellem DSB og DSB S-tog a/s Se ovenfor Se ovenfor 13

14 Organisationsaftale DSB og DSB Øresund A/S (fortsat) Arbejdstid 22 LPO DB-S Udvidelse a definitionen af nattjeneste til Det reelle nattidsrum tidsrummet LPO Arriva Rådighed må maksimalt forlænges til 8/9 timer Som det er i dag lægges der beslag på medarbejderens disponering af frihed uden nogen form for honorering, hvis man ikke benyttes på sin rådighed 24 LPO Arriva Rådighed skal minimum være på 8 timer Begrænse mulighed for at planlægge med eksempelvis 6 timers rådighed, som så vil kunne forlænges med hele 6 timer før grænsen på 12 timer er nået Senior, omsorg, frihed mv. 25 Flyttet til CFU (nr. 33) 26 LPO DSB S-tog Indførelse af dynedage koncept Vilkår ved opsigelse 27 LPO DSB LPO DB-S Forhøjelse af Loss of License (LOL) til kr. Forhøjelse af LOL, gradvist til FB Modregningsadgang ved nyt arbejde i fritstillingsperiode følger funktionærlovens bestemmelser 29 FB Ikke kunne opsige under ferie Tilpasning til DI-niveau (LPO DSB) Bedre økonomisk grundlag til start på et andet job Alle vilkår ved opsigelse bør følge funktionærloven. Opsigelsesvarsler og godtgørelse for længere ansættelse (2a-godtgørelse) følger allerede funktionærloven DI-aftalen blev ikke forhøjet ved OK14 (er kr.) Se også krav nr. 8 til OAO Fremsættes også ved fælles-/virksomhedsoverenskomst, se nr. 11 Uddannelse 30 SPO DSB SPO Øresund Kompetencegivende uddannelse til stationsbetjente Se også nr. 6 Gældende ordning med timebetaling er ikke motiverende/næsten glemt. OK 11 ikke indført (SPO Øresund) 14

15 Organisationsaftale DSB og DSB Øresund A/S (fortsat) Andet 31 LPO Arriva FB Tillagt anciennitet ved ansættelse, bortfald af begrænsning på seneste 10 år Præcisering af anciennitet der tillægges 32 FB Oplysninger ved brug af vikarer fra vikarbureauer 33 FB Tillidsrepræsentanters ret til at få oplysninger om vikarbureauer og opgaver de udfører Harmonisering med DI-området Org.aftalens 2, stk. 4, uklart hvilken anciennitet, der kan tillægges (FB) Harmonisering med DI-området (indgået ved OK14) Harmonisering med DI-området (indgået ved OK14) 15

16 Organisationsaftale DSB Vedligehold A/S Løn 1 SPO Vedl. Forhøjelse af produktionstillæg Produktionstillæg er på lokalaftale i dag. Kravet fremsættes som indskrivning produktionstillæg i organisationsaftalen 2 Forhøjelse af resultatløn Lokalaftale se ovenfor Pension 3 Forhøjelse pension på produktionstillæg Se bemærkning under nr. 1 4 Pension af alle løndele Fremsættes som generelt krav om, at løndele aftalt gennem lokalaftaler skal være pensionsgivende Uddannelse 5 Kompetencegivende uddannelse til stationsbetjente 6 Vagtuddannelse Vilkår ved opsigelse 7 Tilbud om kompetencegivende uddannelse 8 FB Modregningsadgang ved nyt arbejde i fritstillingsperiode følger funktionærlovens bestemmelser 9 FB Ikke kunne opsige under ferie Andet 10 FB Oplysninger ved brug af vikarer fra vikarbureauer 11 FB Tillidsrepræsentanters ret til at få oplysninger om vikarbureauer og opgaver de udfø- 12 LPO Arriva FB rer Tillagt anciennitet ved ansættelse, bortfald af begrænsning på seneste 10 år Præcisering af anciennitet der tillægges Alle vilkår ved opsigelse bør følge funktionærloven. Opsigelsesvarsler og godtgørelse for længere ansættelse (2a-godtgørelse) følger allerede funktionærloven Harmonisering med DI-området (indgået ved OK14) Harmonisering med DI-området (indgået ved OK14) Harmonisering med DI-området Org.aftalens 2, stk. 4, uklart hvilken anciennitet, der kan tillægges (FB) Fremsættes også ved fælles-/virksomhedsoverenskomst, se nr

17 Organisationsaftale Banedanmark Løn 1 BPO Midler til forhøjelse af basislønninger Skal følges med eventuelle stigninger i løn for tjenestemænd. jf. krav nr. 3 til CFU 2 ELO Midler til forhøjelse af basislønninger Skal følges med eventuelle stigninger i løn for tjenestemænd. jf. krav nr. 3 til CFU 3 ELO Fastholdelsestillæg til sikringsteknisk personale Vilkår ved opsigelse 4 Tilbud om kompetencegivende uddannelse 5 FB Modregningsadgang ved nyt arbejde i fritstillingsperiode følger funktionærlovens bestemmelser 6 FB Ikke kunne opsige under ferie 7 FB Frihed til vejledning ved afskedigelse i A- kasse Andet 8 FB Oplysninger ved brug af vikarer fra vikarbureauer 9 FB Tillidsrepræsentanters ret til at få oplysninger om vikarbureauer og opgaver de udfører 10 FB Udvidelse af organisationsaftalens dækningsområde (konsekvens af nye sikkerhedssystem) Alle vilkår ved opsigelse bør følge funktionærloven. Opsigelsesvarsler og godtgørelse for længere ansættelse (2a-godtgørelse) følger allerede funktionærloven Harmonisering med DI-området (indgået ved OK14) Harmonisering med DI-området (indgået ved OK14) Harmonisering med DI-området (indgået ved OK14) Sikring af at nye medarbejdergrupper bliver henført til DJ s dækningsområde 17

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Status OK2008 7. udgave af 3. december 2010 Nærværende materiale behandles på 17. møde i Områdegruppebestyrelsen den 13. december 2010 Udsendt

Læs mere

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB. - o - Krav til OK2008. 5. udgave af 15. november 2007

Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB. - o - Krav til OK2008. 5. udgave af 15. november 2007 Dansk Jernbaneforbund Stationspersonalet Områdegruppe DSB - o - Krav til OK2008 5. udgave af 15. november 2007 Nærværende materiale (opsamling fra gruppemøder i 2007 til dato) til behandling på 23. bestyrelsesmøde

Læs mere

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN

JERNBANE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST JERNBANE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner

Læs mere

Jernbaneoverenskomsten

Jernbaneoverenskomsten Jernbaneoverenskomsten 2012 2014 For fremførelse af lokomotiver, selvkørende tog m.v. samt banevedligeholdelse på de tekniske områder, serviceydelse til fremførelse m.v. samt arbejdslederfunktioner Indgået

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg

2014/2017. Landsoverenskomst. Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Fritvalg 2014/2017 Landsoverenskomst Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

Arbejdstid for tjenestemænd i staten

Arbejdstid for tjenestemænd i staten Cirkulære om aftale om Arbejdstid for tjenestemænd i staten 2015 Cirkulære af 9. juni 2015 Modst. nr. 018-15 J.nr. 2015-1721-0011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje

Overenskomst. mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde. FOA Fag og Arbejde. Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje Overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje og FOA Fag og Arbejde 2014 FOA Fag og Arbejde Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje 1 Indhold Kapitel I Overenskomstens dækningsområde... 4 1. Dækningsområde...

Læs mere

Tema og tendenser op til OK10 på det private arbejdsmarked

Tema og tendenser op til OK10 på det private arbejdsmarked Tema og tendenser op til OK10 på det private arbejdsmarked AC-organisationer og AC-klubber står over for at skulle forhandle fornyelser af overenskomster og aftaler i 2010 på en række private virksomheder.

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

Overenskomst for dagplejere. 66.01 O.13 3/2014 Side 1

Overenskomst for dagplejere. 66.01 O.13 3/2014 Side 1 Overenskomst for dagplejere KL FOA- Fag og Arbejde 66.01 Side 1 Side 2 Kapitel 1. Områdeafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet... 4 Kapitel 2. Ansættelsesvilkår... 4 2. Ansættelsesformer... 4 3. Ansættelsen

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere

2014/2017. Landsoverenskomst. Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Optikere 2014/2017 Landsoverenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver

Læs mere

O.13 47/2013 Side 1. Overenskomst for bane-, lokomotiv-, stationsog togpersonale ved lokalbanerne

O.13 47/2013 Side 1. Overenskomst for bane-, lokomotiv-, stationsog togpersonale ved lokalbanerne Side 1 Overenskomst for bane-, lokomotiv-, stationsog togpersonale ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund Indholdsfortegnelse Side O.13 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Overenskomst. mellem. HK-Privat

Overenskomst. mellem. HK-Privat Overenskomst mellem HK-Privat og BL 2011 2014 side 2 1 Dækningsområde... 3 2 Arbejdstid.. 3 3 Overarbejde... 4 4 Løn... 5 5 Løn- og arbejdsforhold for elever se side 19.. 7 6 Valgfrie lønelementer... 7

Læs mere

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S

2014/2017. overenskomst. Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Synoptik A/S 2014/2017 overenskomst Om ansættelses-, løn og arbejdsvilkår for optikere, optometrister og professionsbachelorer i optometri mellem SYNOPTIK A/S OG SERVICEFORBUNDET

Læs mere

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for

Overenskomst. løn- og ansættelsesforhold. for Danmarks Privatskoleforening Fagligt Fælles Forbund (3F) Overenskomst om løn- og ansættelsesforhold for rengøringsassistenter, køkkenmedarbejdere, chauffører, tekniske servicemedarbejdere og tekniske serviceledere

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Fællesoverenskomst. mellem. Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1.

Fællesoverenskomst. mellem. Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. Fællesoverenskomst mellem Den selvstændige offentlige Virksomhed DSB og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2011 Indholdsfortegnelse: Vejledende bemærkninger til fællesoverenskomsten

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2010-2012

O V E R E N S K O M S T 2010-2012 O V E R E N S K O M S T 2010-2012 Udførelse af driftsmæssige serviceopgaver inden for pleje- og omsorg for danske kommuner og regioner mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og FOA Fag og Arbejde (FOA) 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø FÆLLESOVERENSKOMST mellem RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK ved HK service, København og DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2005 Cirkulære af 11. januar 2006 Perst. nr. 004-06 PKAT nr. 21, 22, 23, 25, 28, 38, 39, 43, 44, 46, 49, 64, 67, 69,71, 84, 85, 86, 88, 89, 105, 106,

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings-

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2008 Cirkulære af 3. juli 2008 Perst. nr. 031-08

Læs mere

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen

Overenskomst. mellem. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen gældende for ambulancekørsel og liggende sygetransport og arbejde af lignende karakter hos BIOS Ambulance Services

Læs mere

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 DSB og DSBFirst Overenskomster Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 Teksterne i denne folder gælder for overenskomstansatte ved DSB og DSBFirst Forord Denne folder indeholder de overenskomsttekster,

Læs mere