Djøf Gothersgade København K Telefon: djoef.dk. Teknisk gennemgang. Kommuner. Tænk længere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Djøf Gothersgade København K Telefon: djoef.dk. Teknisk gennemgang. Kommuner. Tænk længere"

Transkript

1 Djøf Gothersgade København K Telefon: djoef.dk Teknisk gennemgang Kommuner Tænk længere

2 4 Teknisk gennemgang Kommuner Teknisk gennemgang Kommuner 5 Kommuner Indhold Indledning 6 Rammen 6 Generelle lønstigninger 7 Reguleringsordning 7 Overblik over de forventede generelle lønstigninger i perioden 8 Retten til betalt spisepause er sikret 9 Forhøjelse af basislønnen på trin 1 og 2 9 Fastfrysning af rådighedstillægget 9 Højere pensionsbidrag 10 Mulighed for individuel lønforhandling 10 Plustid 10 Projekter 11 MED-aftalen 12 Forhøjelse af AKUT 12 Partsrådgivning 12 Seniorprojekt 12 Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 13 Omsorgsdage til plejeforældre 13 Bedre rettigheder ved fertilitetsbehandling 13 Sorgorlov 13 Revision af ferieaftalen 13

3 6 Teknisk gennemgang Kommuner Teknisk gennemgang Kommuner 7 Indledning Den 28. april 2018 er der indgået forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og KL og den 4. maj mellem Akademikerne og KL, som omfatter djøferne på det kommunale område. Forligene er indgået efter forhandlinger i Forligsinstitutionen. Det er aftalt, at stillingtagen til resultatet skal ske på sædvanlig vis og i overensstemmelse med den enkelte organisations vedtægter og ikke efter forligsmandslovens regler. Overenskomsten er 3-årig og gælder for perioden 1. april marts Lønniveauet i denne tekniske gennemgang er det aktuelle niveau (1. oktober 2017), medmindre andet fremgår. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Djøf på hver dag kl eller på Rammen Overenskomstresultatet er indgået med en samlet økonomisk ramme på 8,1 % over den 3-årige periode. Rammen er sammensat således: Generelle lønstigninger 6,10 % Pulje til organisationsforhandlinger 0,35 % Puljer og andre formål 0,33% Forventet udmøntning fra reguleringsordningen 0,72 % Forventet reststigning 0,60 % I alt 8,10 % Der er aftalt generelle lønstigninger på 6,10 % i perioden. Hertil kommer den forventede udmøntning fra reguleringsordningen, der på nuværende tidspunkt ser ud til at være 0,72 %. Denne udmøntning sker også i form af generelle lønstigninger. Det er derfor forventningen, at du vil få en generel lønstigning på 6,82 % over de næste tre år. Pulje til organisationsforhandlinger og puljer og andre formål er anvendt ved forhandlingerne til andre formål end generelle lønstigninger, jf. nedenstående forbedringer i overenskomsten. Den forventede reststigning er den lønudvikling, der forventes at ske på arbejdspladserne i perioden i form af fx anciennitetsstigninger, lokale lønforhandlinger m.v. Generelle lønstigninger Der er aftalt generelle lønstigninger i perioden på følgende tidspunkter: > 1. april ,10 % > 1. oktober ,30 % > 1. oktober ,00 % > 1. januar ,60 % > 1. april ,40 % > 1. oktober ,70 % I alt 6,10 % Ved en generel lønstigning er det alle dine løndele, der stiger. Det vil sige, at basisløn, lokalt aftalte tillæg, pension osv. stiger. Med hensyn til rådighedstillægget se nedenfor. Økonomi- og Indenrigsministeriet forventer, at priserne i hele perioden stiger med 4,9 %. Da de generelle lønstigninger ligger over dette niveau, forventes en stigning i din realløn. Reguleringsordning Der er aftalt at vende tilbage til den reguleringsordning, som var gældende før OK15. Det er en ordning, der sikrer en vis parallelitet mellem

4 8 Teknisk gennemgang Kommuner Teknisk gennemgang Kommuner 9 lønudviklingen i kommunerne og i den private sektor. Danmarks Statistik beregner årligt, hvordan lønstigningen i kommunerne og den private sektor har været, og på baggrund af disse tal udmønter reguleringsordningen 80 % af forskellen, uanset om lønudviklingen har været højst i kommunerne eller på det private område. Det betyder samtidig, at privatlønsværnet er afskaffet, og at reguleringsordningen ikke er suspenderet i overenskomstperioden, som var tilfældet ved OK15. Reguleringsordningen udmønter pr. 1. oktober 2018, 1. oktober 2019 og 1. oktober Reguleringsordningen forventes at udmønte 0,02% pr. 1. oktober 2018, 0,34% pr. 1. oktober 2019, 0,36% pr. 1. oktober Overblik over de forventede generelle lønstigninger i perioden Aftalt lønstigning Reguleringsordning I alt 1. april ,10% 1,10% 1. oktober ,30% 0,02%* 1,32% 1. oktober ,00% 0,34%* 1,34% 1. januar ,60% 1,60% 1. april ,40% 0,40% 1. oktober ,70% 0,36%* 1,06% I alt 6,10% 0,72% 6,82% * Udmøntningen af reguleringsordningen er et skøn. Retten til betalt spisepause er sikret Det skrives ind i overenskomsten, at der er ret til en betalt spisepause af mindre end ½ times varighed, som indregnes i arbejdstiden, hvor den ansatte står til rådighed og ikke kan forlade arbejdspladsen. Parterne er enige om, at ret til betalt spisepause forudsætter, at den ansatte står til rådighed i pausen. Parterne er også enige om, at den ikke bortfalder, selvom arbejdsgiveren forlænger pausens varighed og/eller giver afkald på den ansattes pligt til at stå til rådighed for arbejdsgiveren i pausen. Der er enighed om, at der ikke er tilsigtet nogen ændring af hidtidig praksis i forhold til arbejdsplanlægningen. Forhøjelse af basislønnen på trin 1 og 2 For at understøtte fremtidens arbejdsmarked og beskæftigelsen af bachelorer bliver > basisløntrin 1 forhøjet årligt med kr., og > basisløntrin 2 forhøjet årligt med kr. Forhøjelsen sker med virkning fra 1. april Fastfrysning af rådighedstillægget Rådighedstillægget fastfryses i overenskomstperioden Med undtagelse af lønreguleringen pr. 1. april 2018 reguleres rådighedstillægget ikke i overenskomstperioden som alle andre løndele. Det fastfryses på det niveau, det har efter lønreguleringen pr. 1. april Efter overenskomstperioden reguleres tillægget igen, medmindre andet aftales. Se lønningerne med de aftalte stigninger i perioden i bilag 1 på side

5 10 Teknisk gennemgang Kommuner Teknisk gennemgang Kommuner 11 I overenskomstperioden vil rådighedstillægget udgøre: Anciennitet 1. år kr år kr år kr år kr. 8. og flg. år kr. Højere pensionsbidrag Rådighedstillæg årligt beløb Pensionsbidraget forhøjes pr. 1. april 2019 med 0,33% fra 18,30% til 18,63%. Forhøjelsen bliver omfattet af muligheden for frit valg, så forhøjelsen i stedet kan udbetales som løn. Med virkning fra 1. april 2019 kan du få op til 2,23% af pensionsbidraget udbetalt som løn, hvis du ønsker det. Mulighed for individuel lønforhandling Den hidtidige forsøgsordning om mulighed for lokalt at aftale individuelle lønforhandlinger gøres permanent. Det er fortsat et krav, at der lokalt er indgået en aftale mellem tillidsrepræsentanten og ledelsen om individuel lønforhandling på arbejdspladsen. Plustid Den hidtidige forsøgsordning om, at der mellem den ansatte og ledelsen kan indgås aftale om plustid det vil sige en individuel ugentlig arbejdstid op til 42 timer ugentligt gøres permanent. Projekter Parterne er enige om at iværksætte en række projekter i overenskomstperioden: > Projekt om lønstruktur og arbejdstidsregler for akademisk personale Parterne vil evaluere lønstrukturen og anvendelsen af rådighedstillæg i overenskomstperioden. I analysen kan indgå anvendelsen af rådighedsforpligtelsen og en sammenligning af lønniveauer for akademiske medarbejdere i kommunerne med andre grupper, såvel offentlige som private. Formålet er at opnå en fælles målsætning for revision af lønstruktur og rådighedstillæg for akademisk personale frem mod > Mobilitet og kompetenceudvikling via rotationsstillinger (sammen med staten) For at igangsætte et mobilitetsfremmende initiativ, der også indebærer udvikling af nyuddannedes og erfarne ansattes kompetencer og videndeling på tværs af ansættelsesområder, har parterne aftalt, at de i overenskomstperioden skal arbejde sammen om udvikling af regionale rotationsstillinger. Rotationsstillingerne skal give mulighed for praksisnær udvikling af kompetencer på tværs af kommuner og staten. Stillingerne skal oprettes som tre-årige tidsbegrænsede rotationsstillinger, skal bestå af tre sammenhængende rotationsstillinger á 1-års varighed og på tre forskellige arbejdspladser i samme regionale nærområde. Parterne vil i et projekt konkretisere og kvalificere udformningen af rotationsordningen med henblik på at oprette de første rotationsstillinger i > Projekt om beskæftigelsesfremme for dimittender i kommuner Projektet er en fortsættelse af tidligere OK15-projekt om at nedbringe

6 12 Teknisk gennemgang Kommuner Teknisk gennemgang Kommuner 13 dimittendledigheden, og med henblik på at synliggøre kommunerne som første trin i karrieren. > Talent- og karriereudviklingsprogram for seniorer Projektet skal markedsføre det projekt, som blev aftalt ved OK15 om fremme af seniorernes talent- og karriereudvikling. MED-aftalen Forhøjelse af AKUT Det er aftalt, at bidraget til uddannelse af tillidsrepræsentanter (det såkaldte AKUT-bidrag) pr. ATP-pligtig arbejdstime bliver forhøjet pr. 1. april 2018 fra 37,8 øre til 38,7 øre, pr. 1. april 2019 til 40,1 øre og pr. 1. april 2020 til 40,6 øre. Derudover forhøjer parterne AKUT-midlerne til lokale formål pr. 1. april 2018 fra 1,06 øre til 1,09 øre, pr. april 2019 til 1,13 øre og pr. 1. april 2020 til 1,15 øre. Partsrådgivning Parterne er enige om i det første år af overenskomstperioden at fortsætte drøftelserne om udvikling af den fælles partsrådgivning med henblik på styrket vejledning mv. I perioden afsættes de nødvendige midler til udvikling og iværksættelse af den fælles partsrådgivning. Seniorprojekt Det er en fælles målsætning at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet samt understøtte et langt og godt arbejdsliv for de ansatte. Derfor er parterne enige om, at afdække seniorpolitiske behov samt analysere indsatser og effekter af såvel eksisterende seniorpolitiske tiltag som erfaringer fra andre sektorer, sammenlignelige lande mv. Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Omsorgsdage til plejeforældre Retten til omsorgsdage udvides til også at omfatte plejeforældre. Det er en forudsætning, at barnet har adresse hos plejeforældrene. Er plejeforholdet tidsbegrænset, er det endvidere en forudsætning, at det varer i minimum 6 måneder. Bedre rettigheder ved fertilitetsbehandling Parterne er enige om at udvide retten til fravær med løn for ansatte, der er i fertilitetsbehandling, som skyldes sygelige forhold. Det er nu ikke afgørende, hvem af parterne der er årsag til barnløsheden, men det er en forudsætning for retten til fravær med løn, at den ansatte undersøges eller behandles. Sorgorlov Retten til sorgorlov udvides til også at omfatte faren/medmoren. Hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, får hver af forældrene således ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 14 uger efter barnets død eller bortadoption. Revision af ferieaftalen Parterne er enige om at indgå en ny aftale om ferie for personale ansat i regioner, der træder i kraft den 1. september Dermed bliver ferieaftalen tilpasset den nye ferielov, som træder i kraft på denne dato. Med den nye ferieaftale indføres samtidighedsferie. Det betyder, at ferie optjenes og afholdes på samme tid i stedet for forskudt. Det giver nyansatte mulighed for at holde betalt ferie allerede i deres første ansættelses år. Parterne er desuden enige om at indføre en ny mulighed for, at arbejdsgiveren og den ansatte kan aftale at holde ferie, før den er optjent (forskudsferie).

7 14 Teknisk gennemgang Kommuner Teknisk gennemgang Kommuner 15 Den nye ferieaftale med samtidighedsferie gælder ferieuge. 6. ferieuge fortsætter som hidtil, hvor optjening og afholdelse sker forskudt. Alle nuværende rettigheder vedrørende 6. ferieuge videreføres og reguleres fra 1. september 2020 i en separat aftale. I denne aftale reguleres også den del af den særlige feriegodtgørelse og feriegodtgørelse mv., som ligger ud over ferielovens niveau.

8 16 Teknisk gennemgang Kommuner Teknisk gennemgang Kommuner 17 Forbedring af basisløn for ansatte i kommuner. OK18 Basistrin niv April Generel regulering (1,10%) niv. Okt Generel regulering (1,30%) niv. April Forhøjelse af pens.pct. med 0,33 pct niv. Trin Trin Trin Trin Specialkonsulenter Chefkonsulenter Oktober Generel regulering (1,00%) niv. Jan Generel regulering (1,60%) niv. April Generel regulering (0,40%) niv. Okt Generel regulering (0,70%) niv. Samlet stigning i basisløn i ok-perioden ) Ekskl. evt. udmøntning fra reguleringsordningen, da denne først kan beregnes senere 2) Pensionsforhøjelsen fra 18,30% til 18,63% kan veksles fra pension til løn og er derfor medregnet her. Samlet stigning i basisløn i overenskomstperioden i form af generelle lønreguleringer. Ekskl. evt. udmøntning fra reg.ordning i Marts 2018 Årsløn ekskl. pension Oktober Trin 4 Trin 5 Trin 6 Trin 8 Specialkonsulenter Chefkonsulenter

Djøf Gothersgade København K Telefon: djoef.dk. Teknisk gennemgang. Regioner. Tænk længere

Djøf Gothersgade København K Telefon: djoef.dk. Teknisk gennemgang. Regioner. Tænk længere Djøf Gothersgade 133 1123 København K Telefon: 3395 9700 djoef.dk Teknisk gennemgang Regioner Tænk længere 4 Teknisk gennemgang Regioner Teknisk gennemgang Regioner 5 Regioner Indhold Indledning 6 Rammen

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på RLTN s område. Den 28. april 2018 er der opnået enighed mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på RLTN s område. Den 28. april 2018 er der opnået enighed mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 28. april 2018 17-0310.5 Hovedelementerne i forliget på RLTN s område Den 28. april 2018 er der opnået enighed mellem RLTN og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Djøf Gothersgade København K Telefon: djoef.dk. Teknisk gennemgang. Staten Kommuner Regioner. Tænk længere

Djøf Gothersgade København K Telefon: djoef.dk. Teknisk gennemgang. Staten Kommuner Regioner. Tænk længere Djøf Gothersgade 133 1123 København K Telefon: 3395 9700 djoef.dk Teknisk gennemgang Staten Kommuner Regioner Tænk længere Det er din og min hverdag, der er til forhandling Indhold Staten 6 Kommuner 20

Læs mere

I

I Relevante resultater fra OK18 på det offentlige område Der foreligger nu et forhandlingsresultat for de offentlige overenskomstforhandlinger i 2018 (OK18). Resultaterne har været til (ur)afstemning, og

Læs mere

OK 18-resultat - Yngre Lægers redegørelse

OK 18-resultat - Yngre Lægers redegørelse OK 18-resultat - Yngre Lægers redegørelse Læs her Yngre Lægers redegørelse om OK 18-resultatet. Yngre Lægers medlemmer er ansat på tre forskellige overenskomstområder regionerne, staten og kommunerne.

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 27. april 2018 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 27. april 2018 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 27. april 2018 17-0310.4 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 27. april 2018 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Læs mere

OK-18 Forlig - RLTN. Forhandlingsfællesskabet

OK-18 Forlig - RLTN. Forhandlingsfællesskabet Forlig - RLTN Forhandlingsfællesskabet Forbedring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 6,81% incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i

Læs mere

OK-18 Forlig - KL. Forhandlingsfællesskabet

OK-18 Forlig - KL. Forhandlingsfællesskabet Forlig - KL Forhandlingsfællesskabet Forbedring af reallønnen De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 6,82 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen Prisudviklingen skønnes i

Læs mere

Djøf Gothersgade København K Telefon: djoef.dk. Teknisk gennemgang. Staten. Tænk længere

Djøf Gothersgade København K Telefon: djoef.dk. Teknisk gennemgang. Staten. Tænk længere Djøf Gothersgade 133 1123 København K Telefon: 3395 9700 djoef.dk Teknisk gennemgang Staten Tænk længere 4 Teknisk gennemgang Staten Teknisk gennemgang Staten 5 Indhold Staten Indledning 6 Rammen 6 Generelle

Læs mere

Overlægeforeningens redegørelse om OK 18 resultatet på det regionale område.

Overlægeforeningens redegørelse om OK 18 resultatet på det regionale område. OK 18 resultatet Overlægeforeningens redegørelse om OK 18 resultatet på det regionale område. Overenskomstforhandlingerne på overlægeområdet blev afsluttet med indgåelse af aftale på det generelle område

Læs mere

Bibliotekarforbundet. Gennemgang af OK18-RESULTATET

Bibliotekarforbundet. Gennemgang af OK18-RESULTATET Bibliotekarforbundet Gennemgang af OK18-RESULTATET Hovedresultaterne fra 2018-overenskomstforhandlingerne Specielt for Bibliotekarforbundets medlemmer Materiale bl.a. til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet

Læs mere

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Regioner

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Regioner Stiller dig stærkere Teknisk gennemgang Overenskomst 2013-2015 Regioner OK 13 Teknisk gennemgang regioner OK13 Indhold Indledning... 2 Rammen... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen... 2

Læs mere

Oversigt over resultater ved OK18 - stat, regioner og kommuner. Resultatet af forhandlingerne på KL-området

Oversigt over resultater ved OK18 - stat, regioner og kommuner. Resultatet af forhandlingerne på KL-området 15. oktober 2018 Oversigt over resultater fra OK18 C.1.4. Evaluering af forhandlingsforløbet i forbindelse med OK18 og drøftelse af de fremadrettede perspektiver Oversigt over resultater ved OK18 - stat,

Læs mere

LPnyt nr. 2018:01 Forlig med Forhandlingsfællesskabet 2018

LPnyt nr. 2018:01 Forlig med Forhandlingsfællesskabet 2018 LPnyt nr. 2018:01 Forlig med Forhandlingsfællesskabet 2018 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Indhold... 2 Løn generelt... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen... 2 Økonomien ved organisationsforhandlingerne...

Læs mere

Rengøringsassistenter m.fl. Erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter Servicemedarbejdere/-assistenter ved visse sygehuse.

Rengøringsassistenter m.fl. Erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter Servicemedarbejdere/-assistenter ved visse sygehuse. Ansatte i regioner Rengøringsassistenter m.fl. Erhvervsuddannede serviceassistenter, ufaglærte serviceassistenter Servicemedarbejdere/-assistenter ved visse sygehuse. STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

Læs mere

STEM OG BESTEM. Ansatte i kommuner

STEM OG BESTEM. Ansatte i kommuner Ansatte i kommuner Rengøringsassistenter Ikke-faglærte lønarbejdere, der arbejder i køkken og med rengøring Erhvervsuddannede serviceassistenter og rengøringsteknikere. STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

Læs mere

Ansatte i regioner. Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter STEM OG BESTEM

Ansatte i regioner. Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter STEM OG BESTEM Ansatte i regioner Omsorgsmedhjælpere og pædagogiske assistenter STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18 har været lange og udfordrende. Vi gik ind i forhandlingerne

Læs mere

Forlig på KL og RLTN

Forlig på KL og RLTN Forlig på KL og RLTN Lønstigninger De samlede lønstigninger i overenskomst-perioden udgør 6, 82 % incl. udmøntning fra reguleringsordningen - KL De samlede lønstigninger i overenskomst-perioden udgør 6,81

Læs mere

OK-18 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-18 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-18 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet Side 1 Indledning Side 2 Staten Side 4 Kommuner Side 9 Regioner Side 12 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere

Ansatte i kommuner. Omsorgsmedhjælpere Pædagogiske assistenter Handicapledsagere. STEM OG BESTEM

Ansatte i kommuner. Omsorgsmedhjælpere Pædagogiske assistenter Handicapledsagere. STEM OG BESTEM Ansatte i kommuner Omsorgsmedhjælpere Pædagogiske assistenter Handicapledsagere. STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18 har været lange og udfordrende. Vi gik ind

Læs mere

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Kommuner

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Kommuner Stiller dig stærkere Teknisk gennemgang Overenskomst 2013-2015 Kommuner OK 13 Teknisk gennemgang kommuner OK13 Indhold Indledning... 2 Rammen... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen... 2

Læs mere

1. LØN. 1\kad cmi kcrnc S:-\G Tid: Den 4. maj, kj Sted:

1. LØN. 1\kad cmi kcrnc S:-\G Tid: Den 4. maj, kj Sted: 1\kad cmi kcrnc S:-\G-2017-04661 Tid: Den 4. maj, kj. 20.00 Sted: J ':111I1C: h)rlig om fornyelse af overenskomst for akademikere ansat i kommuner med tilhorende protokollater inden for" vkademikemes forhandlingsomrade.

Læs mere

Det er din og min hverdag, der er til forhandling Staten

Det er din og min hverdag, der er til forhandling Staten Det er din og min hverdag, der er til forhandling Staten Staten Den økonomiske ramme Generelle lønstigninger 5,6 % Puljer og andre formål 0,53% Forventet udmøntning fra reguleringsordningen 0,47 % Forventet

Læs mere

Gennemgang af aftaleresultatet

Gennemgang af aftaleresultatet Gennemgang af aftaleresultatet 2018-2021 Kære medlem. Du skal nu til at stemme om resultatet af aftaleforhandlingerne. I det følgende gennemgås de enkelte elementer i resultatet. Du er meget velkommen

Læs mere

Ansatte i kommuner. Specialarbejere, gartnere Tekniske servicemedarbejdere/ledere Håndværkere Cater og smørrebrødsjomfru.

Ansatte i kommuner. Specialarbejere, gartnere Tekniske servicemedarbejdere/ledere Håndværkere Cater og smørrebrødsjomfru. Ansatte i kommuner Specialarbejere, gartnere Tekniske servicemedarbejdere/ledere Håndværkere Cater og smørrebrødsjomfru. STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18 har

Læs mere

Alt om OK18-resultaterne

Alt om OK18-resultaterne Alt om OK18-resultaterne Det var været et hæsblæsende OK18-forløb, som kulminerede i Forligsinstitutionen i bededagsferien, hvor der blev indgået resultater på alle tre offentlige områder. Få det store

Læs mere

Ansatte i regioner. Specialarbejdere, gartnere Håndværkere Catere og smørrebrødsjomfruer. STEM OG BESTEM

Ansatte i regioner. Specialarbejdere, gartnere Håndværkere Catere og smørrebrødsjomfruer. STEM OG BESTEM Ansatte i regioner Specialarbejdere, gartnere Håndværkere Catere og smørrebrødsjomfruer. STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18 har været lange og udfordrende. Vi

Læs mere

OK 2018 det samlede overblik over aftalerne på det kommunale område

OK 2018 det samlede overblik over aftalerne på det kommunale område OK 2018 det samlede overblik over aftalerne på det kommunale område Aftalerne på det kommunale område er nu i hus. Forlig og forhandlingsprotokoller er nu forhandlet på plads. Der er tale om et 3-årigt

Læs mere

Gennemgang af OK18-resultatet. Hovedresultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2018 Specielt for Bibliotekarforbundets medlemmer

Gennemgang af OK18-resultatet. Hovedresultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2018 Specielt for Bibliotekarforbundets medlemmer Gennemgang af OK18-resultatet Hovedresultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2018 Specielt for Bibliotekarforbundets medlemmer Materiale bl.a. til vejledende urafstemning 14. maj 2018 Indhold Indledning...3

Læs mere

Side 1 F REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AKADEMIKERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST/AFTALER PR. 1.

Side 1 F REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AKADEMIKERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST/AFTALER PR. 1. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN AKADEMIKERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST/AFTALER PR. 1. APRIL 2018 FOR AKADEMIKERNES FORHANDLINGSOMRÅDE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN AKADEMIKERNE FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST/AFTALER PR. 1. APRIL 2018 FOR AKADEMIKERNES FORHANDLINGSOMRÅDE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Urafstemning OK18 Stat

Urafstemning OK18 Stat Urafstemning OK18 Stat Et godt og solidarisk resultat Der har været et enestående sammenhold i fagbevægelsen ved OK18 mellem regionale, kommunale og statslige lønmodtagere. Et sammenhold der har betydet,

Læs mere

Lager- og Handelsarbejdere i hovedstaden 3F København STEM OG BESTEM

Lager- og Handelsarbejdere i hovedstaden 3F København STEM OG BESTEM Lager- og Handelsarbejdere i hovedstaden 3F København STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18 har været lange og udfordrende. Vi gik ind i forhandlingerne med en

Læs mere

OK 2018-resultatet for kommunalt og regionalt ansatte

OK 2018-resultatet for kommunalt og regionalt ansatte OK 2018-resultatet for kommunalt og regionalt ansatte Her får du en oversigt over overenskomstresultaterne på det kommunale og regionale område. Oversigten indeholder både de generelle OK-resultater samt

Læs mere

Ansatte i kommuner. Specialarbejere, gartnere Tekniske servicemedarbedere/ledere Håndværkere Cater og smørrebrødsjomfru.

Ansatte i kommuner. Specialarbejere, gartnere Tekniske servicemedarbedere/ledere Håndværkere Cater og smørrebrødsjomfru. Ansatte i kommuner Specialarbejere, gartnere Tekniske servicemedarbedere/ledere Håndværkere Cater og smørrebrødsjomfru. STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18 har

Læs mere

2 OK 2018 RESULTATER DET SAMLEDE RESULTAT PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE OMRÅDE 3

2 OK 2018 RESULTATER DET SAMLEDE RESULTAT PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE OMRÅDE 3 2 OK 2018 RESULTATER INDHOLD DET SAMLEDE RESULTAT PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE OMRÅDE 3 FÆLLES FOR BÅDE DET REGIONALE OG DET KOMMUNALE OMRÅDE 3 Reallønsfremgang 3 Parallelitet med det private 3 Lavtløns-

Læs mere

Det indstilles, at kongressen anbefaler resultaterne af OK18- forhandlingerne med henblik på at disse sendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Det indstilles, at kongressen anbefaler resultaterne af OK18- forhandlingerne med henblik på at disse sendes til urafstemning blandt medlemmerne. Behandling af forhandlingsresultaterne fra OK18 Indstilling: Det indstilles, at kongressen anbefaler resultaterne af OK18- forhandlingerne med henblik på at disse sendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Læs mere

STEM OG BESTEM. Ansatte i staten

STEM OG BESTEM. Ansatte i staten Ansatte i staten Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde Skov- og naturteknikere m.fl i Naturstyrelsen STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY

Læs mere

1. LØN 1.1 Grundløns forbedrin er Stillingsbetegnelse Grundløn 1. april 2018

1. LØN 1.1 Grundløns forbedrin er Stillingsbetegnelse Grundløn 1. april 2018 KL Akademikerne SAG-2017-04661 Tid: Den 4. maj, kl. 20.00 Sted: Emne: KL Forlig om fornyelse af overenskomst for akademikere ansat i kommuner med tilhørende protokollater inden for Akademikernes forhandlingsområde.

Læs mere

Ansatte i staten. Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. Fagligt uddannet køkkenpersonale STEM OG BESTEM

Ansatte i staten. Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. Fagligt uddannet køkkenpersonale STEM OG BESTEM Ansatte i staten Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. Fagligt uddannet køkkenpersonale STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18

Læs mere

Orienteringsmøde om OK18-resultatet. xx xx.xx.2018

Orienteringsmøde om OK18-resultatet. xx xx.xx.2018 Orienteringsmøde om OK18-resultatet xx xx.xx.2018 Disposition 1. Sammenfatning af CFU-resultatet 2018 2. Hvad så nu den nærmeste fremtid? 3. Ordet er frit 4. Tak for nu Et lille flashback til tiden før

Læs mere

Bagerst i indstikket kan du læse mere om afstemningen, som finder sted i perioden 25. maj til 3. juni.

Bagerst i indstikket kan du læse mere om afstemningen, som finder sted i perioden 25. maj til 3. juni. 15. oktober 2018 Indstik bragt i fagbladet Folkeskolen med beskrivelse af resultater fra OK18 C.1.5 Evaluering af forhandlingsforløbet i forbindelse med OK18 og drøftelse af de fremadrettede perspektiver

Læs mere

Ansatte i staten. Håndværkere Ingeniørassistenter m.fl. Værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Koefoeds Skole STEM OG BESTEM

Ansatte i staten. Håndværkere Ingeniørassistenter m.fl. Værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Koefoeds Skole STEM OG BESTEM Ansatte i staten Håndværkere Ingeniørassistenter m.fl. Værkstedsassistenter og værkstedsledere ved Koefoeds Skole STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18 har været

Læs mere

OK18 Samlet resultat for DS

OK18 Samlet resultat for DS OK18 Samlet resultat for DS I denne præsentation får du: Indholdet i de generelle forlig på det kommunale og regionale område Indholdet i DS eget forlig med KL og RLTN Hvad sker der nu? OK18 gennembruddet

Læs mere

Ansatte i staten. Teknisk personale ved Det Kongelige Teater STEM OG BESTEM

Ansatte i staten. Teknisk personale ved Det Kongelige Teater STEM OG BESTEM Ansatte i staten Teknisk personale ved Det Kongelige Teater STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST Kære medlem Forhandlingerne om OK18 har været lange og udfordrende. Vi gik ind i forhandlingerne med

Læs mere

Kildeparken 16. april #EnLøsningForAlle (klik på linket)

Kildeparken 16. april #EnLøsningForAlle (klik på linket) OK18 1 Kildeparken 16. april 2018 #EnLøsningForAlle (klik på linket) 2 Tiden frem til i dag Et forlig og ikke en mæglingsskitse! 3 Tiden frem til i dag Lokal opbakning til forhandlingerne! Listen af aktiviteter

Læs mere

STEM OG BESTEM. Ansatte i staten

STEM OG BESTEM. Ansatte i staten Ansatte i staten Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde Skov- og naturteknikere m.fl i Naturstyrelsen STEM OG BESTEM DU HAR FÅET NY

Læs mere

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN

RLTN, OK 08 oversigt RLTRN R TR OBS 1.4. 2008 1.10.2008 1.1.2009 1.4.2009 1.10.2009 1.1.2010 1.4.2010 1.10.2010 LØN LØN Lønstigninger, Generelle lønstigninger og regulering Forkortet gennemløbstid Til erfarne fysioterapeuter Til fysioterapeuter med kortere erfaring Lokal løn, forlodsfinanciering 1.2. 2009: Foreslå kolleger

Læs mere

FORHANDLINGSRESULTAT URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTEN

FORHANDLINGSRESULTAT URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTEN FORHANDLINGSRESULTAT 2018-2021 URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTEN 1 // 9 BUPL s hovedbestyrelse anbefaler, at du stemmer JA til OK-18 Et historisk forløb Forløbet omkring OK-18 har på flere måder været historisk.

Læs mere

2 OK 2018 RESULTATER DET SAMLEDE RESULTAT PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE OMRÅDE 3

2 OK 2018 RESULTATER DET SAMLEDE RESULTAT PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE OMRÅDE 3 2 OK 2018 RESULTATER INDHOLD DET SAMLEDE RESULTAT PÅ DET KOMMUNALE OG REGIONALE OMRÅDE 3 FÆLLES FOR BÅDE DET REGIONALE OG DET KOMMUNALE OMRÅDE 3 Reallønsfremgang 3 Parallelitet med det private 3 Lavtløns-

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner

Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner Lønniveau pr. 1. oktober 2018 Gældende indtil 31.3.2019 Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker ansat i regioner

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER FORHANDLINGSPROTOKOL VEDRØRENDE FORNYELSE AF OVERENSKOMST OG AFTALE PR. 1. APRIL 2018 INDEN FOR YNGRE LÆGERS FORHANDLINGSOMRÅDE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Gennemgang af OK13-resultatet

Gennemgang af OK13-resultatet Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2013-overenskomstforhandlinger Den 13. marts 2013 Staten Kommuner Regioner OK13 Indhold Indledning...3 Det statslige område...4 Det

Læs mere

Gennemgang af OK13-resultatet

Gennemgang af OK13-resultatet Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra 2013-overenskomstforhandlingerne gældende for alle kommunalt og regionalt ansatte samt for de overenskomstansatte på statens område Den 25. marts 2013

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

DANSK TOLD & SKATTEFORBUND AFTALE OG OVERENSKOMSTRESULTATET

DANSK TOLD & SKATTEFORBUND AFTALE OG OVERENSKOMSTRESULTATET DANSK TOLD & SKATTEFORBUND AFTALE OG OVERENSKOMSTRESULTATET 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold Indledning og kontakt... 3 Overenskomstresultatets omfang... 3 CFU forliget... 3 DTS forliget... 3 Periode og

Læs mere

Urafstemning om din overenskomst BRUG DIN RET STEM. Info om CFU-forliget og fornyelsen af HK Stats organisationsaftale. Brug din ret stem nu 1

Urafstemning om din overenskomst BRUG DIN RET STEM. Info om CFU-forliget og fornyelsen af HK Stats organisationsaftale. Brug din ret stem nu 1 Urafstemning om din overenskomst BRUG DIN RET STEM Info om CFU-forliget og fornyelsen af HK Stats organisationsaftale Brug din ret stem nu 1 Brug din ret stem om overenskomsten nu! Hvor meget stiger din

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det regionale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det regionale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det regionale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Forslag til Kongresdokument 1 Frikøbtes løn og ansættelsesvilkår

Forslag til Kongresdokument 1 Frikøbtes løn og ansættelsesvilkår Forslag til Kongresdokument 1 Frikøbtes løn og ansættelsesvilkår Motivering I henhold til vedtægternes 14, stk. 2 b er hovedbestyrelsen forpligtet til at fremsætte forslag således, at kongressen fastsætter

Læs mere

FGA-konference Svendborg, d. 8. november 2018

FGA-konference Svendborg, d. 8. november 2018 FGA-konference Svendborg, d. 8. november 2018 Dagens Program Overenskomst 2018-2021 Persondata Den nye ferielov Karsten Suhr socialt ansvar Vi er en skoleorganisation og medlemsforening 168 medlemsskoler

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011 Præsentation af forhandlingsresultat KTO KL Periode 1. april 2011 31. marts 2013 Sikring af reallønnen for alle i 2. år 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. oktober

Læs mere

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv

OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv OK15 (RLTN) Tryghed med perspektiv Sikring af reallønnen, Danske Regioner De samlede generelle lønstigninger i overenskomstperioden udgør 5,39%, incl. udmøntning fra reguleringsordningen (0,58%). Prisudviklingen

Læs mere

Resultat af forhandlingerne vedrørende Overenskomst for Akademikere i KL

Resultat af forhandlingerne vedrørende Overenskomst for Akademikere i KL Resultat af forhandlingerne vedrørende Overenskomst for Akademikere i KL Overenskomstforhandlinger 2018 mellem KL og DJØF/DM/IDA Mellem parterne er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomst for

Læs mere

OK 18 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM MINISTEREN FOR OFFENTLIG INNOVATION OG CFU

OK 18 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM MINISTEREN FOR OFFENTLIG INNOVATION OG CFU OK 18 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM MINISTEREN FOR OFFENTLIG INNOVATION OG CFU OK18 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM MINISTEREN FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

URAFSTEMNING OK15. Et balanceret resultat

URAFSTEMNING OK15. Et balanceret resultat URAFSTEMNING OK15 Et balanceret resultat Den danske økonomi er i bedring. Det har vi mærket under overenskomstforhandlingerne, og det afspejler sig også i resultatet. Vi har skabt et resultat, der er bedre

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2018 på KL s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2018 på KL s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 11. december 2017 HKB/jb Sagsnr.: 17-0221.76 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2018 på KL s område Den økonomiske krise er ovre. Det

Læs mere

Protokollat. mellem. Post Danmark og. CO-industri om. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler. for. CO-industri i Post Danmark

Protokollat. mellem. Post Danmark og. CO-industri om. Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler. for. CO-industri i Post Danmark Protokollat mellem Post Danmark og CO-industri om Industriens Overenskomst samt Lokalaftaler for CO-industri i Post Danmark 2017 Resultatet af forhandlingerne mellem Post Danmark og CO-industri 2017 1

Læs mere

Hvor mange er omfattet af resultatet?

Hvor mange er omfattet af resultatet? 1 2 3 Hvor mange er omfattet af resultatet? IDAforhandler for 2.320 årsværk i kommunerne. Ét årsværk svarer til en fuldtidsansat med 37 timer om ugen. IDA og DdLhar indgået en forhandlingsaftale vedrørende

Læs mere

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet: Side 1 Indledning: Side 2 Staten: Side 3 Kommuner: Side 7 Regioner: Side 10 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere

Overenskomst kort fortalt. Region Midtjylland Koncern HR Stab

Overenskomst kort fortalt. Region Midtjylland Koncern HR Stab Overenskomst 2018 - kort fortalt Region Midtjylland Koncern HR Stab 12. juni 2018 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Generelle lønforhold 1. Reguleringsordningen 2. Aftaler om gennemsnitsløngaranti 3. Organisationsmidler

Læs mere

1. LØN 1.1 Grundløns forbedrin er Stillingsbetegnelse Grundløn 1. april 2018

1. LØN 1.1 Grundløns forbedrin er Stillingsbetegnelse Grundløn 1. april 2018 KL Akademikerne SAG-2017-04661 Tid: Den 4. maj, Id. 20.00 Sted: Emne: KL Forlig om fornyelse af overenskomst for akademikere ansat i kommuner med tilhørende protokollater inden for Akademikernes forhandlingsområde.

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

Skolen som organisation

Skolen som organisation Skolen som organisation OK18 den politiske vinkel Ja i procent Nej i procent Gymnasieskolernes Lærerforening 96 4 Danmarks Lærerforening 75 25 Frie Skolers Lærerforening 83 11 Generelle lønstigninger Spisepausen

Læs mere

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv

OK15. Kommuner og regioner. Tryghed med perspektiv OK15 Kommuner og regioner Tryghed med perspektiv Program: 14.00 Velkomst og introduktion v/gunner Gamborg 14.10 Løn og pension 14.30 Spørgsmål og svar 14.40 Kandidater, forskning og professionsudvikling

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område KTO Sekretariatet 16. februar 2013 3211.2 Hovedelementerne i KTO-forliget 2013 på KL s område Den 16. februar 2013 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 2-årigt forlig. Desuden er der opnået enighed

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

Resultat af forhandlingerne vedrørende Overenskomst for PF-ansatte i KL

Resultat af forhandlingerne vedrørende Overenskomst for PF-ansatte i KL Resultat af forhandlingerne vedrørende Overenskomst for PF-ansatte i KL Overenskomstforhandlinger 2018 mellem KL og PF Mellem parterne er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomst for tjenestemands-

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Sammenfatning af CFU-resultatet april 2018

Sammenfatning af CFU-resultatet april 2018 Sammenfatning af CFU-resultatet 2018 28. april 2018 1 Indhold Overenskomst/aftaleperiode... 3 Rammen og generelle lønstigninger... 3 Reguleringsordning... 4 Spisepause... 4 Arbejdstid for undervisere,

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

Lønvejledning og løntabeller

Lønvejledning og løntabeller Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner Lønniveau pr. 1. oktober 2019 Gældende indtil 31.december 2019 Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker ansat

Læs mere

PRIVATE DAGINSTITUTIONER FORHANDLINGSRESULTAT URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTEN

PRIVATE DAGINSTITUTIONER FORHANDLINGSRESULTAT URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTEN PRIVATE DAGINSTITUTIONER FORHANDLINGSRESULTAT 2018-2021 URAFSTEMNING OM OVERENSKOMSTEN 1 // 5 BUPL s hovedbestyrelse anbefaler et JA til de 6 forhandlingsresultater, der er opnået for private daginstitutioner

Læs mere

Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner

Lønvejledning og løntabeller. Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker og radiografer ansat i regioner og kommuner Lønniveau pr. 1. april 2019 Gældende indtil 30. september 2019 Lønvejledning og løntabeller Sygeplejersker ansat

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

KONSULENTERNE GUIDER ONLINE: OK18: Overenskomstfornyelsen for Lærere, børnehaveklasseledere Ledere

KONSULENTERNE GUIDER ONLINE: OK18: Overenskomstfornyelsen for Lærere, børnehaveklasseledere Ledere KONSULENTERNE GUIDER ONLINE: OK18: Overenskomstfornyelsen for Lærere, børnehaveklasseledere Ledere pr. 1. april 2018 Michael Buch Kristensen & Peter Højgaard Pedersen, konsulenter i Friskolernes Hus VEJEN

Læs mere

HK Kommunal skal snart forhandle nye overenskomster til OK18

HK Kommunal skal snart forhandle nye overenskomster til OK18 HK Kommunal skal snart forhandle nye overenskomster til OK18 Kære TR. Vi skal snart i gang med at forhandle nye overenskomster. Der er mange vigtige ting på dagsordenen: Hvor store lønstigninger skal vi

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

OK15: HOVEDRESULTATER

OK15: HOVEDRESULTATER OK15: HOVEDRESULTATER Parterne er enige om en 3-årig overenskomstperiode med en ansvarlig økonomisk ramme med generelle lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80 pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusiv

Læs mere

Løn- og Personalenyt. Forlig med Sundhedskartellet. Indhold. Orienteringsbrev nr. 2011:9 / 28. februar 2011

Løn- og Personalenyt. Forlig med Sundhedskartellet. Indhold. Orienteringsbrev nr. 2011:9 / 28. februar 2011 Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:9 / 28. februar 2011 Forlig med Sundhedskartellet Der er mandag den 28. februar opnået forlig med Sundhedskartellet, SHK, om økonomien, de generelle temaer

Læs mere

Akademikerne og Finansministeriets fælles vejledning om ny stillingskategori for chefkonsulenter med personaleledelse. Juni 2019

Akademikerne og Finansministeriets fælles vejledning om ny stillingskategori for chefkonsulenter med personaleledelse. Juni 2019 Akademikerne og Finansministeriets fælles vejledning om ny stillingskategori for chefkonsulenter med personaleledelse Juni 2019 Indhold 1. En ny karrierevej for akademikere i staten 4 1.1 En ny stillingskategori

Læs mere

Akademikere i introduktionsstillinger i staten

Akademikere i introduktionsstillinger i staten Cirkulære om ansættelsesvilkår for Akademikere i introduktionsstillinger i staten 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 019-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108,

Læs mere

Bilag 3 Lønforløb for akademikere i Kræftens Bekæmpelse i gammel lønstruktur Akademikere (kandidater) Trinforløb Kræftens Bekæmpelses grundløn (Årligt

Bilag 3 Lønforløb for akademikere i Kræftens Bekæmpelse i gammel lønstruktur Akademikere (kandidater) Trinforløb Kræftens Bekæmpelses grundløn (Årligt Bilag 3 Lønforløb for akademikere i Kræftens Bekæmpelse i gammel lønstruktur Akademikere (kandidater) Trinforløb Kræftens Bekæmpelses grundløn (Årligt grundbeløb marts 2012) Akademikere i gammel lønstruktur

Læs mere

Teknisk gennemgang af overenskomstresultatet for Fagforeningernes Fælles overenskomst i BUPL

Teknisk gennemgang af overenskomstresultatet for Fagforeningernes Fælles overenskomst i BUPL Teknisk gennemgang af overenskomstresultatet for Fagforeningernes Fælles overenskomst i BUPL Indholdsfortegnelse 1. Fagforeningernes Fælles Overenskomst FFO - hvorfor en fælles overenskomst? 2. Overenskomstens

Læs mere