LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST"

Transkript

1 Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL] DET TA R KUN ET ØJEBLIK...

2 KÆRE MEDLEM Forhandlingerne om de statsansattes løn- og arbejdsvilkår de næste tre år er slut. Nu er det din ret at stemme om overenskomstresultatet. I din fagforening synes vi, at det næsten også er din pligt. Medlemmernes demokratiske indflydelse på overenskomsterne er nemlig en central del af den danske model på arbejdsmarkedet. På de følgende sider kan du læse om indholdet af CFU-forliget. Det gælder for alle i staten. HK Stat har desuden aftalt mindre ændringer i nogle af vores organisationsaftaler direkte med vores arbejdsgivermodpart, Moderniseringsstyrelsen. De ændringer kan du også læse om her. HK Stats bestyrelse anbefaler, at du stemmer JA til forliget. Venlig hilsen Rita Bundgaard, formand Tag stilling og stem nu 2 >

3 LØN Der er aftalt generelle lønstigninger på 4,45 procent for den 3-årige periode og 0,05 procent til andre forbedringer (fx minipension og barsel se senere). Det betyder med de nuværende forventninger til inflationen og til lønudviklingen i den private sektor en reallønsfremgang i perioden. Reguleringsordningen bliver suppleret med et såkaldt privatlønsværn. Det betyder, at lønudviklingen i staten følger den private lønudvikling på denne måde: Hvis lønningerne i staten vokser langsommere end i den private sektor, bliver de statslige lønninger efterreguleret med 80 procent af forskellen. Dog sker der ikke nogen regulering den 1. april Får den statslige sektor derimod et lønforspring i forhold til den private sektor, bliver de statslige lønninger regu-leret med hele forskellen. Parterne forventer ikke, at reguleringen bliver negativ i løbet af den tre-årige overenskomstperiode Ud over de generelle lønstigninger og udmøntning fra reguleringsordningen, vil der fortsat være lokal løndannelse. Parterne er enige om at forvente en lokal reststigning i overenskomstperioden på gennemsnitligt 0,7 procent pr. år. I de 0,7 ligger både den lokale løndannelse og forhøjelser af statens lønninger fx på grund af strukturelle forandringer det kan fx være, at der bliver ansat flere inden for én faggruppe og færre inden for en anden. ORDFORKLARING CFU: Centralorganisationernes Fællesudvalg, består af OAO, Akademikerne og SKAF (Lærernes Centralorganisation og Centralorganisationen af 2010, CO10). De tre centralorganisationer repræsenterer tilsammen alle fagforeninger for de ansatte i staten. OAO: Organisationen af Offentligt Ansatte. Her er blandt andre HK Stat, 3F og Metal med. Organisationsaftaler: Den enkelte fagforenings aftaler for særlige faggrupper. HK Stat har fx organisationsaftaler for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere. Reguleringsordningen: En økonomisk mekanisme, der skal sikre en ligelig lønudvikling mellem de privatansatte og de statsansatte Generelle lønstigninger og prognoser for udmøntning af reguleringsordningen UDMØNTNING I ALT OK15 Generel lønstigning 0,22% 0,80% 1,00% 1,50% 3,52% Reguleringsordning 0,23% 0,00% 0,70% 0,00% 0,93% Øvrige resultater 1 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% ATP: Arbejdsmarkedets Tillægspension Resultatet i alt 0,50% 0,80 % 1,70% 1,50% 4,50% 1) Barsel til fædre, minipension, ATP, styrket lokalt samarbejde og bedre psykisk arbejdsmiljø. Tag stilling og Stem nu 3 >

4 HØJERE MINIPENSION OG ATP-BIDRAG For alle grupper i OAO-Stat med såkaldt minipension hæves bidraget med 0,54 procentpoint pr. 1. april Det betyder, at ca ansatte får en pensionsforhøjelse. For HK Stats medlemmer med minipension i Sampension, hæves pensionsprocenten fra 10,65 til 11,19 procent. ATP-satsen bliver forhøjet pr. 1. januar Det årlige bidrag til ATP stiger med 168 kroner til samlet kroner om året. Arbejdsgiveren betaler to tredjedele af bidraget. REGLER FOR URAFSTEMNINGEN En urafstemning er alle medlemmers mulighed for at give deres mening til kende om en ny overenskomst eller andre vigtige spørgsmål. Et flertal af deltagerne skal stemme ja, før overenskomsten er godkendt. Resultatet af afstemningen blandt HK Stats medlemmer bliver lagt sammen med resultaterne af tilsvarende afstemninger i de øvrige faglige organisationer inden for OAO. Også medlemsorganisationerne i de to andre centralorganisationer i staten stemmer om overenskomsten. Forliget er kun godkendt, hvis der er flertal i hver af de tre centralorganisationer. Nogle organisationer lader deres repræsentantskab sige ja eller nej til overenskomsten i stedet for at gennemføre en urafstemning. Hvis forliget om ny overenskomst bliver stemt ned, kan det resultere i en konflikt og i sidste ende et lovindgreb hvis det ikke lykkes at blive enige om et andet resultat. Tag stilling og stem nu 4 >

5 MERE BARSEL TIL FÆDRE Der er aftalt endnu en uges barsel til fædre. Det betyder, at fædre fremover kan holde 7 ugers forældreorlov med fuld løn fremfor 6 uger i dag. Samlet set kan faderen fremover holde mindst 9 ugers orlov med løn i forbindelse med et barns fødsel. Han kan holde 2 uger i direkte forlængelse af fødslen og 7 ugers forældreorlov senere. Dette gælder også medmødre og medadoptanter. Ændringen gælder for børn født 1. april 2015 eller senere. Tag stilling og stem nu 5 >

6 STYRKET LOKALT SAMARBEJDE Parterne er enige om at styrke det lokale samarbejde mellem ledere og tillidsrepræsentanter. Samarbejde er forudsætningen for udviklingen af de statslige arbejdspladser. Det skal ske ved lokalt at skabe en øget gensidig respekt for de forskellige roller og funktioner, ledere og tillidsrepræsentanter har på den enkelte arbejdsplads. Der skal være en forståelse og anerkendelse af, at parterne kan tage flere forskellige midler i brug til udvikling af arbejdspladsen, herunder lokal dialog, drøftelser, forhandlinger og aftaler. I perioden bliver der sat en række fælles indsatser i gang for at bidrage til et styrket lokalt samarbejde. Indsatserne er blandt andre: Fælles partsrådgivning til de statslige arbejdspladser. Rådgivningen skal være med til at understøtte lokale dialoger og løsninger. Det betyder eksempelvis, at en tillidsrepræsentant og en lokal ledelse, som har svært ved at blive enige om implementeringen af en aftale, kan få råd og vejledning fra de centrale parter med det sigte at finde en fælles løsning, som alle kan bakke op om. Ledelser og tillidsrepræsentanter vil blive tilbudt relevant fælles uddannelse med fokus på den værdi, det giver for en arbejdsplads at have et velfungerende samarbejde mellem ledelse og tillidsvalgte. Den enkelte arbejdsplads vil få mulighed for at lade sig inspirere af andre arbejdspladser. Parterne vil tage initiativ til at bringe statslige arbejdspladser sammen på tværs, for at arbejdspladserne kan dele deres erfaringer med samarbejde. Parterne vil understøtte udviklingsforsøg på enkelte statslige arbejdspladser. Formålet er at videreudvikle det lokale samarbejde samt få erfaringer og inspiration, der kan udbredes til andre arbejdspladser. Initiativerne iværksættes i begyndelsen af 2016, når en central fælles afklaring er gennemført. Tag stilling og stem nu 6 >

7 BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ Parterne er enige om, at: Et fælles træk ved arbejdspladser med et godt psykisk arbejdsmiljø er, at de generelt er kendetegnet ved tillid, gensidig respekt og anerkendelse. Dette fremmes typisk gennem et godt samarbejde og en løbende og troværdig dialog mellem ledere og medarbejdere, herunder tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. Et andet fælles træk er, at der er en god fælles forståelse af kerneopgaver og retning samt en forståelse af roller, rammer og forventninger til arbejdsopgavernes udførelse. For at understøtte et godt psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne er det aftalt, at det psykiske arbejdsmiljø bliver omdrejningspunktet for en fælles partsindsats i overenskomstperioden. Med rejseholdet ønsker CFU og Finansministeriet at styrke dialogen om det psykiske arbejdsmiljø lokalt. Rejseholdets rolle er at understøtte det lokale arbejde for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Det er arbejdspladsens leder og tillidsrepræsentant, der i fællesskab kan rekvirere rejseholdet. Med inspiration fra rejseholdet tilrettelægger de, hvilke indsatser der skal iværksættes på arbejdspladsen. Endelig er det aftalt at indsamle og formidle gode erfaringer og viden om et godt psykisk arbejdsmiljø. Det vil blandt andet ske ved at invitere ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter til informationsmøder forskellige steder i landet. Et centralt element i aftalen er at oprette et rejsehold, der kan støtte arbejdspladserne i at håndtere konkrete udfordringer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Initiativerne iværksættes i begyndelsen af 2016, når en central fælles afklaring er gennemført. Tag stilling og stem nu 7 >

8 KOMPETENCEUDVIKLING Fremover vil Kompetencesekretariatet i sin rådgivning om medarbejderudviklingssamtaler (MUS) også have fokus på medarbejdernes livssituation, eksempelvis seniorers fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet. Parterne prioriterer fortsat at kunne støtte lokale projekter for eksempel ved større omstillingsprocesser. Samtidig er det prioriteret fortsat at kunne støtte og igangsætte særlige indsatser for afgrænsede målgrupper. Det er aftalt, at der ved fordelingen af midler fra Kompetencefonden skal være ekstra fokus på, at der er tale om overenskomstmidler, som er et supplement til arbejdspladsens egne kompetenceudviklingsmidler. Tag stilling og stem nu 8 >

9 ØVRIGE RESULTATER Opsparingsdage Omsorgsdage, der er optjent ved at konvertere over/-merarbejde kaldes, fremover opsparingsdage. Opsparingsdagene kan fremover udbetales ved den ansattes fratræden eller død. Opsparingsdagene holdes efter aftale mellem arbejdsgiveren og den ansatte. Arbejdsgiveren kan ikke pålægge en medarbejder at afholde opsparingsdage. Man kan bruge opsparingsdagene som timer eller som hele dage. Rådgivning om tilbagekaldelse af opsigelse De, der bliver fyret fra en arbejdsplads uden egen skyld, får lidt bedre chancer for at blive genansat samme sted senere, hvis der viser sig ledige stillinger. Finansministeriet vil nemlig i sin rådgivning gøre opmærksom på, at institutionerne i forbindelse med ansættelse af personale overvejer at genansætte personer, som uden egen skyld er blevet afskediget, for eksempel på grund af rationaliseringer, omlægninger eller udflytning. Dette gælder særligt i forbindelse med større omstillingsprocesser, hvor der inden for opsigelsesperioden for overtallige medarbejdere viser sig behov for at opslå stillinger i organisationen. Finansministeriet vil i sin rådgivning også gøre opmærksom på muligheden for at tilbagekalde en opsigelse i opsigelsesperioden. Tag stilling og stem nu 9 >

10 FORBEDRINGER I ORGANISATIONSAFTALERNE Alle de penge, der kom ud af forhandlingerne om OK15, bliver brugt på generelle lønstigninger og på forbedringerne af minipensionen, barsel til fædre osv. På trods af HK Stats ønske blev der ikke afsat penge fra den samlede ramme til at forbedre vores organisationsaftaler. Der var kort sagt ikke noget at gøre godt med. Det betyder, at langt de fleste organisationsaftaler er fornyet uden ændringer. Visse justeringer blev vi dog enige med arbejdsgiverne om. For kontorfunktionærer og it-medarbejdere har vi aftalt følgende: Kontorfunktionærer Kontorserviceelever og kontorserviceassistenter er fremover omfattet af organisationsaftalen. For eleverne gælder, at de aflønnes på 2. og 3. trin i elevskalaen. For kontorserviceassistenterne gælder, at deres basisløn er fastsat til 94,5% af lønnen i løngruppe 2 sats I. Det er præciseret, at uanset ordlyden i det særlige protokollat for ansatte ved SKAT gælder, at tillidsrepræsentanten kan aftale oprykninger til højere løngrupper ved den årlige lønforhandling. It-medarbejderne It-medarbejdere har en særlig udfordring om afvarsling af tjeneste (overarbejde) i sidste øjeblik. Nu kommer der en cirkulærebemærkning i organisationsaftalen om, at der skal tages hensyn til medarbejderne ved arbejdstidstilrettelæggelsen, og at ændringer heri skal varsles så tidligt som muligt. Cirkulærebemærkningen kan anvendes som afsæt for lokal drøftelse af problemstillingen. Fremover skal arbejdsgiverne ikke sende kopi af ansættelsesbreve vedrørende it-medarbejdere til HK. Tag stilling og stem nu 10 >

11 GENVEJ TIL URAFSTEMNINGEN BESTYRELSEN ANBEFALER BRUG DIN RET > STEM > JA OM DIN OK [STEM SENEST 9. APRIL] Log ind på mithk.dk

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes Organisationer (OAO) Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Indholdsfortegnelse 2 4 5 7 9 10 Overenskomstresultatet for 2013 Løn Samarbejdspakken Kompetencepakken Pensionspakken

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013.

Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. 8. februar 2013 FORHANDLINGSPROTOKOL Finansministeriet og Centralorganisationernes Fællesudvalg har ført forhandlinger om fornyelse af overenskomster og aftaler pr. 1. april 2013. Der er i den forbindelse

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Med korrektion af 11. februar 2015 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

OK15: HOVEDRESULTATER

OK15: HOVEDRESULTATER OK15: HOVEDRESULTATER Parterne er enige om en 3-årig overenskomstperiode med en ansvarlig økonomisk ramme med generelle lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80 pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusiv

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere